ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No 10.325 VRIJDAG 30 JANUARI 1942 82* Jaargang Os Fuiirar negen jaar aan da macht. Buitenland Binneniand EERSTE BLAD DUSTSCHLAND STRUJDT VOOR EUROPA. DE ONDERGANG VAN DE BARHAM. HOOGSTE ONDERSOHE1DING VOOR KOLONEL GALLAND. GOED NIEUWS. TERNEUZEN, 30 JANUARI 1942. ABONNEMENTSFRIJSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten I emeuzcn fr. per post 1,73 per 3 maanden - Bjj vooruitbetaiing fr. per post 6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,20, overlge landen f 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaiing. Uitgeefster: N.V. Finns P. i. VAN DE 8ANDE Directeur: I. van de Sande. GIRO 38150 TELEFOON No. 2073 ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KLEINE AD VERTENTIEN: per 5 regels 52 cent bij vooruitbetaiing Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Hanaelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag vobr de uiigave. DIX BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAt OND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. Negen jaar zijn verloopen, ec-brjjft de H. Crt., sedert Adolf Hitler in Duitschland de macht in handen nam en bet Derde Rijk ge- boren werd. Het gescbiedde op 30 Januari 1983 toen de toestand in bet Reicb zicb zoo- danig bad orrtwikkeld, dat Hindenburg daarin aanleiding vond Hitler tot rijkskanselier te benoemen. Bij bet overlijden van den rijks- president op 2 Augustus 1934 combineerde Hitler de functies van rijkspresident en rijks kanselier en proclameerde zicb uit eigen macbtsvolkomenbeid tot Fiihrer (rijksleider), betgeen door de volkss errrming van 19 Aug. daaraanvolgend met 38.1 tegen 4.2 millioen stemmen werd bekrachtigd. De dag van de berdenking der nationale verbeffiing verkrijgt ook tbans bijzondere be- teekenis, omdat bij valt in den reusacbtigen oorlcg tusschen tv^ee werelden. Ma de gewel- dige krachtsontwikkelingen in de jaren 1940 en '41 bebben Duitschland en Italie bun posi- ties in Europa verder geconsolideerd en Japan heeft, getrouw aan de as, een verrassend Snellen en zegenrrjken aanval ondernomen op de Bribscbe en Amerikaansche bolwerken In Oost-Azie. De lanende macbt van Groot-Brit- tannie en de Vereenigde Staten in de Stilie Zuidzee vormt een nieuwe en krachtige scba- kel in den vernietigingsstrijd tegen de Anglo- Amerikaanscbe mcgendheden. In versterk e mate kan de as alle kracht aanwenden voor de eindoverwinning. Een der voornaamste grondslagen daarvoor is de hechte organisatie van het Duitsche volk in den nationaal-socialistischen staat, welke de enorme krachtsontwikkeling heeft voortge- bracht, waarmede geen tegewstander ter wereld zicb vermag te meten. De organisatie van bet Duitsche volk is het levenswerk ge- weest van Adolf Hitler en zijn verdiensten in dat opzicbt komen op.dezen dag opnieuw op den voorgrond. Als onbeperkt heerscher van bet Derde Rijk, zijn de oogen der geheele wereld steeds op hem gevestigd. Over zijn pereoonlrjkbeid en zeldzame loopbaan mcgen in dit verband eenige bijzonderheden volgen. Zoowel voor- als tegenstanders van zijn poli tick en levensbeschouwing erkennen, dat hij de figuur is, die in de laats'e jaren de groot- ste rol in de geschiedenis van Duitschland en de geheele wereld heeft gespeeld en nog speelt Het imerkwaardlgste in de carrifere van Hitler blijft dat niets er ooit in bet ver- leden op wees dat hrj de aangewezeii man zou zijn voor bet vervullen van een dergelijke roe- ping. Geboren als zoon van een eenvoudige douane-beambte, gespeend van een opvoeding, welke hem groote kennis zou bebben kunnen bijbrengen, zal er wel niemand zijn geweest, die in de jaren voor den wereldoorlog aan zijn toekomstige grootbeid heeft geloofd. Wellicht bebben zijn betrekkelijk harde jeugdjaren hem geleerd een open oog te heb- ben voor reallteken, voor de nationale en sociale stroomingen van zijn tijd. Reeds toen moet bij, geboren in de Oos enrrikscb-Hon- gaarscbe monarchie met haar volkenmenge- bng, bebben gedroomd van de groot-Duitscbe volksidee, welke hij zou verwezenlijken In de sttchttng en ontwikkeling van het Derde Rijk. Met groot idealisme zet Hitler zich aan de verwerkelljking van de taak, die hrj zich heeft gesteld. Hij is de propagandist bij uitnemend- beid, de macht van he" gesproken woord brengt hem uit de onbekendheid naar het voorste gelid. Van 1920 dateert de oprichting van de nat.-socialistische Duitsche arbeiders- partij. Geleidelijk groeit met de partij, Hit ler's* mach'L De inflatie, Ruhrbeze'ting en polltieke crisis doen bij hem en gelijkgezinden de gedachte rijpen aan een staatsgreep, di<en hij 8 en 9 November 1923 te Mtinchen tot een begin van uitvoering brengt. De pcging m'.s- hikt. In het daarop gevolgde proces werd de partij ontbonden en Hitler tot een balf jaar vestingsAaf veroordeeld. In dien tijd schrijft hij „Meln Kampf". De partij herrijst in 1925, waarbij Hitler aan het leidersbeglnsel een sterkei' relief gaf dan ooit. Meer dan Hitler's binnenlandsche politick zijn voor ons de maatregelen op het gebied der buitemlandsche politlek genomen van be- laig. Voorop staat daarbtj de strijd 'tegen de dirukkende bepalingen van Versailles. Hitler heeft met onvermoeibare energie de bevrijding van Duitschland uit de kluisters van Versail les verwerkelrjkt. Zijn woorden zijn voor den Duitscher, die zich onderdrukt voelt door een onrechtvaardig vredesverdrag en gebukt gaat onder de ge vol gen van een dikwijls weinig verkwikkel ijken partij enstrijd, als balsem op een open wonde. Meer en meer gaat men in Hitler den profeet zien die Duitschland zal binnenvoeren in het beloofde land, een vrij, groot en mach'ig Duitschland. Achtercen- volgens kwam tot stand de herbewapening de remilitarisatie van het Riinland, de aanhech- ting van Oostenrijk, bet Sudeten- en Memel- ian<t, de feitelijke annexatie van Tsjecho- Slowakije. lgX&<SXSX§XSXSXSXS><SXSXSXS><SX§XS><S><SX§XS> t DUITSCH WEERMACHTBERICHTj Het opperbevel van de Duitsche weer- niacht maakte Donderdag bekend: C'p de Krim en in den Zuidelijken sec tor van bet Oostelijke front tengevolge van zware sneeuwjacht geringe ge- vechtsac ie. Bij de in bet weermachts- bericht van Woensdag gemelde vernieti- ging van een vijandelijke formatie aan de Zuidkust van de Krim vielen 840 gevan- l genen, 12 kanonnen alsmede 111 xna- c.hinegeweren en granaatwerpers in han- J den van de Duitsche en Roemeensche i troepen. Aan het Donetsfront hebben Duitsche en Slowaakscbe formaties plaatselijke aanvallen der Sowjets afgeslagen. Eigen tegenaanvallen hadden succes. In den Middensector van bet front viel de vijand op verscheidene plaatsen zonder succes aan. Bij eigen aanvallen werden talrijke plaatsen na hevige gevecbten in- genomen en een aantal kanonnen buit- gemaakt. In den Noordelljken sector van het Oostelijke front zeite de vijand zijn aan vallen voort. De gevecbten zijn voor een deel nog aan den gang. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer, aan het omslnge- lingsfront van Leningrad en aan het Duitsch-Finsche front in Lapland ge- slaagde acties van eigen stoottroepen. Sterke formaties gevechts- en jaoht- I vliegtuigen hebben in bet bij zonder in den centralen en den Noordelijken sec- tor in de gevechten op den beganen I grond ingegrepen. Talrijke Sowjet-vlieg- tuigen werden in brand geworpen. In Noord-Afrika levendige bedrijvig- I beid van verkenningsafdeelingen in de Cyrenaica. Geslaagde lucbtaanvallen waren gericht op Britsche autocolonnes, troepenconcentraties en benzinedepOts in het Noord-Afrikaansche kustgebied van Bengasi tot Merse Matroeb. Bij aanvallen overdag en in den nacht op Britsche vliegvelden op bet eiland Malta werden verscheidene geparkeerde vlieg tuigen beschadigd. Bri sche bommenwerpers, die in den I nacht van Woensdag op Donderdag trachtten Munster aan te vallen, wer- den door den krachtigen afweer verdre- l ven en wierpen lukraak bommen in Noord-iWest-Duitschland. De burgerbe- volking bad geringe verliezen. Op enkele plaatsen ontstond schade aan woonhui- zen. Drie Britsche bommenwerpers wer den neergesehoten. DUITSCH-ITALIAANSOHE TROEPEN RUKKEN BENGAiZI BINNEN. Naar het D.N.B. uit het hoofdkwartier van den Flibrer meldt, deelde he opperbevel van de Duitsche weermacht Donderdagavond mede: Duitsche en Italiaanscbe troepen hebben Donderdagochtend vroeg Bengiazi genomen. ITAUAANSCH WEERMACHTBERIC'HT Het Italiaansche hoofdkwartier publiceer- de een extra-communique, dat het nummev 607 draagt en als volgt luldt: „Vanochtend bjj het aanbreken van den dag zijn de I aliaansehe en Duitsche troepen Ben- gazl binnengerukt." Verkenningsafdeelingen hebben Woensdag een. groote bedrijvigheid ontplooid in de Dje- bel in de Westelijke Cyrenaica. Ondanks de voortdurende hevige zandstormen heeft de Italiaansche en Duitsche luchtmacht ver scheidene doeltreffende aanvallen ondernomen op de achterwaartsche verbindingen van den vijand. De luchtstrijdkrachten van de spil ondernamen nieuwe aanvallen op Malta en bombardeerden mili aire doelen. Een vijande- lijk vliegtuig werd in een luchtgevecht neer- gehaald. Britsche vliegtuigen bebben Trlpolis aan- gevallen: eenige gewonden, beperkte ocbade. Een Engelscb toestel, dat een verkenning.s- vlucht maakte boven Catanzaro is nabij Mar- cellinara neergestort. De bestuurder werd door een afdeeling soldaten, die speciaal op- geleid zijn voor het opsporen van parachute- springers, gevangen genomen. GENERAAL ROMMEL BEVORDER!) TOT KOLONEL-GENERAAL. Het D.N.B. meldt uit het hoofdkwartier van den Filbrer: De Fubrer heeft den opperbevelhebber van het pantserleger Afrika, generaal der pant- sertroepen Rommel, als waardeering voor zijn groote verdiensten tot ,,General-oberst (kolo- nel-generaal) bevorderd. ITALIAANSOH OORDEEL OVER CHURCHILL'S REDE. Het D.N.B. meldt uit Rome: In toonaangevende Italiaansche kringen zegt men, dat Churchill's rede in het Lager- huis kan worden beschouwd als een poging, om met parlementaire middelen over de moeilyke crisis heen te komen, waaiin de Britsche regeering zich bevindt. De rede ver- vormt den tcestad geheel, aldus vervolgt men, Chu«*chill loochent plotseling het oorspronke- lijke plan voor het [Britsche offensief in Lybie. Men herinnert er aan, dat hijzelf in Novem ber verklaard heeft, dat de Britsche campag- ne in Lybid „een beslissenden tnvloed op het geheele oorlogsverloop zou hebben". Uit den pessi'mistischen toon van de rede blijkt in vol- len omvang de crisis, waarin het Britsche volk zich bevindt. Van officieele Engelsche zijde is toegegeven, dat Engeland zijn posities in de Zuidzee verzwakt heeft om zijn stellin- gen in de Middellandsche Zee te kunnen kandhaven, zonder dat daarmede ook maar lets bereikt is. De vevanderde toon in deze redevoering is in Italiaansche kringen zeer opgevallen. Het succes van de mogendheden van de spil in Lybie, de catastrophale situatie van Enge land in Oost-Azie, bet zwijgen der Engplsdue regeering over de aetie van de duikbooten der spil en de ongemotiveerde hoop op een ontlastlng door de Sovjetunie zijn, zoo zegt men hier, de voornaamste kenmerken van den toestand, dien Churchill in het Lager- huis moest blootleggen. Wij lezen in de Deutsche Ztg. i.d. N. het volgende bericht uit Stockholm: Over den ondergang van het Britsche linle- schip Barham is volgens Reuter het volgende officieele bericht van de Britsche Admirali- teit gepuibliceerd: „De admiraliteit .betreusrt het te moeten bekend maken, dat de Barham, die de vlag van vice-admiraal BrLdham, de vice-comman dant van de Middellatidsttie Zee-vloot droeg, tot zinken 'is gebraeht. Vice-admiraal Prid- ham is in veiligheid. Kapitein Cooke, de com mandant van de Barham kwam om het leven. De Barham werd op 25 November van het vorige jaar tot zinken gebraeht. De verwan- ten van de slachtoffers werden in kennis ge steld, het verlies van het sctiip evenwel niet bekend gemaakt, want het was toen waac- schijnlijk, dat de vijand niet wist, dat dit schip tot zinken was gebraeht. Het was zaak, bepaalde disposjties te treffen, voor het ver lies van het schip werd gepubliceerd. De Duitsche radio heeft van tijd tot tijd verkla- ringen gepubliceerd met de bedoeling tot de publicatie te noodzaken, dat het linieschip van de Queen Elizabethklasse, dat zij beweer- de getroffen te zijn, werkeiijk tot zinken was gebraeht. Deze bevestiging werd den vijand om bovenvermelde gronden geweigerd. Het is echter duidelijk, dat hij thans er van onder- richt is, dat de Barham tot zinken werd ge braeht." Uit deze kronkelige verklaring blijkt dui delijk, dat Churchill voornemens was dit zware verlies van de Engelsche vloot naar beproefd recept voljjomen te verzwygen. Eerst moest de definitieve constateering van het opperbevel van de weermacht komen om den leugen-lord tot bekentenis van de waar- heid te dwingen. GEREDDEN VAN DE BARHAM. Volgens den Britschen nieuwsdienst zouden van de bemanning van het Engelsche slag- schip Barham, dat door een Duitsche duik- jboot is getorpedeerd, ongeveer driehonderd personen zijn gered. DUITSCHE VLIEGTUIGEN STEUNEN ROMMEL. Naar het D.N.B. van militaire zijde ver- neemt, hebben Duitsche vliegtuigen Woens dag de aanvallen der Duitsche troepen in Noord-Afrika met succes ondersteund. In voortdurende aanvallen bombardeerden zij den vijand in de wSestijn. Een groot aantal motorvoertuigen werd vemield of geraakte in brand. Ook in vijandelijke tentenkampen richtten de bommen groote schade aan. De Enigelschen Leden zware verliezen. In verband met het groote succes der Duit sche operaties in Noord-Afrika wordt volgens berichten uit Londen de toestand der Engel- sche troepen In Cyrenaica nog steeds als uiterst kritiek besctiouwd, vooral nu Chur chill in zijn rede voor het Lagerhuis zorg-' vuldig heeft vermeden eenigerlei hoop op een spoedigen ommekeer te doen ontstaan en het noodig heeft geacht te wijzen op de vermetel- heid en omzichtigheid van generaal Rommel. Verscheidene bladen schryven, dat generaal Rommel's beste wapen, de overrompeling, uit- stekend heeft voldaan. Zonder twijfel is het hem gelukt vooruitgeschoven opslagplaa'sen van munitie en oorlogsmateriaal van allerlei soort huit te maken. Indien het den Engel- schen troepen misschien ook gelukt is een deel daarvan te vernietigen, er bestaat nau- welijks twijfel aan of de Duitsche pantser- wagens rijden thans met Engelsche olie en Engelsche benzine door de woestijn en de Duitsche pantsertroepen gebruiken thans Engelsche rantsoenen. Naar het D.N.B. meldt, heeft de Fiihrer kolonel Galland het elkenloof met de zwaar- den en de brillanten van het ridderlcruis van het IJzeren Kruis verleend. In tegeniwoordigheid van generaal-veld- maarschalk Keitel en generaal-veldmaar- schalk Milch reikte de Fiihrer in zijn hoofd kwartier den verdienstelijken jachtvlieger als tweeden officier der Duitsche wpermacht de hoogste Duitsche onderscheiding voor dap- peiheid uit. Kolonel Galland heeft in luchtge- vechten 94 tegenstanders neergesehoten. De meeste dezer overwinningen behaalde hij in den strijd tegen Engeland. Na den dood van kolonel Mdlders werd hij als diens opvolger benoemd tot inspecteur der jachtvliegers bij den staf van het luehtmachtconimando. 1 In verband met de heerachende kou g 1 heeft de provinciate directeur van Win- gj terhulp beSloten de uitkeeringr der waar- 1 debonnen voor deze periode te bespoe- g g digen. 1 In het provinciate bureau wordt thans g 1 groote activiteit ontwikkeld om de vele 1 g duizenden bonnen, tot een totaal-waarde g I van 75.000 testempelen, en over de I 1 verschillende gemeenten te distribueeren. g 1 Er bestaat goede hoop, dat nog voor het 1 1 einae van deze week de waardebonnen g 1 in het bezit van de plaatselijke hoofden S van Winterhulp zullen zijn. Daar deze g B reeds weten over welk bedrag zij ditmaal M I de beschikking zullen krijgen, kunnsn g 1 zij direct na ontvangsi met de verdeeling g g beginnen. S Goed nieuws in deze harde dagen voor g 1 de Zeeuwsche hulpbehoevehden! ontmoeten, op onged/wongen wijze bijeen en vergemakkelijken het wederzijdsche contact met Duitsche autoriteiten en handelskringen. Bij de groote volte in de restaurants, vooral in de eerste dagen, zal het ongetwijfeld wor den gewaardeerd dat men gelijktijdig In Iiet „Haus Vaterland" den avondmaaltijd kan ge bruiken. NEDERLANDSCfHE AVOND IN LEIPZIG. Na een lange onderbreking zullen de Hol lander-Abende", die vroeger met zooveel suc ces werden gehouden, ter gelegenheid van de komende Leipziger Voorjaars-Messe worden hervat. Op Maandag 2 Maart organiseert de Deutsch-Niederlandische Cesellscbaft, Leip zig, in samenwerking met den Economischen Voorlichtingsdienst, 's Gravenhage, voor het eerst weeir zulk een Nederlandschen avond in het „Haus Vaterland". De verwelkoming der deebiemers zal geschieden door Staatsraad Dr. Helfferich, voorzitter van de Deutsch- Niederlandiscihe Gesellsctiaft te fBerlijn. Door verschilleTide art'isten van naam, waaronder Ilse Meudtner, solo-danseres van de Staatsopera Berlijn, wordt, een onderhou- dend programma uitgevoerd, terwijl ook de bekende muziekkapel Freudenberg haar mede- werkirvg zal verleenen. Deze avonden bebben een dubbel doel. Zij br-engen de landgenooten, die elkaar tijdens de drukte van de Messe anders nauwelijks DRIE MAAL PER WEEK AARDAPPELS IN DE SCHIL. (V. P. B.) Het is prettig, te weten, dat iedereen het beste met u voor heeft en be- zorgd is voor uw welzijn. Maar niet iedereen was daarvan dadelijk overtuigd, toen men hem de vorige week voor het eerst bij een maaltijd, genoten in een res aurant, onge- schilde aardappelen voorzette. Wij zijn in den loop der tijden zoo gewend geraakt aan die gezellige kleur van een schaal dampende, versch gekookte en geschilde aardappelen op onzen disch, dat men aanvankelijk verbaasd opkeek, als er plotseling een schaaltje piepers werd opgediend van de grauwe kleur van pakpapier. „Er waren aanvankelijk menschen" zoo vertelde ons de chef van een groote eetge legenheid „die niet wisten, wat ze met die aardappels-in-de-schil moes en uitvoeren. Zij knoeiden er mee, tot er alleen wat pure over- bleef, met de schillen er door. Sommigen, die <er al meer ervaring in hadden,, die bijvoor- toeeld in Amerika gereisd hebben, kenden het foefje nog: een kruis in de schil en je drukt de aardappel zoo uit zijn velletje. Maar de meest gebruikelijke methode is nog altijd: op den vork prikken en met het mes in de hand schillen. Ook daarin bereikt men spoedig een groote vaardigheid en we hebben nu al klan- ten, die het na drie keer verrassend snel blij- ken te kunnen". „In het begin hebben wij er nog al eens drama's mee beleefd, met die ongescbilde aardappelen", gaf de bedrijvige dienster in een groot, populair volksrestaurant ten ant- woord. ,,Er waren menscben, die er met gesn geweld aan wilden en er zich op beriepen, dat het geen voorsdhrift voor de zaak was om de aardappelen ongeschild op te dienen, ook al moesten ze in de schil gekookt worden. Maar het is onveranderlijk zoo, dat men dan ten- slotte omdat het niet anders gaat, er maar eens even aan begint en in negen van de tied gevallen is de klant er na- de proef content mee. Want het sehijnt toch wel degelijk waar te zijn, dat de fijnste smaak van de aard appelen vlak onder de schil zit. .En wat ons bij het bedienen altijd opvalt, is, dat het ge- nieens-chappelijft schillen van de aardappelen de gezellige sfeer onder de gasten aan tafel bevordert". De aardappels-in-de-schil, die men nu den eter in de restaurants drie maal per week voorzet, blijken dus over het geheel genomen nogal ini den smaak te vallen. Zij, die er niet aan wennen kunnen, mogen izich troosten met de gedachte, dat het om de vitaminen gaat. BARNSTEENTENTOONSTELLING IN MAURITSHUIS TE DEN HAAG GEOPEND. De onder beschermbieerschap van den Rijks- commissaris door de Staatliche Bernstein Manufak ur Kbnigsberg- georganlseerde ten- toonstelling' ..Barnsteer, goud der zee" in het Mauritshuis geopend in t&genwooriighe'd van mevrouw Seyss-Inquart, een vertegenweordi- iger van den Rijkscommissaris, prof. dr. T. Coedewaagen, secretaris-generaal van Opvoe ding, Wetenschap en .Kultuurbescherming, prof. dr. F. Wehofsich,, eenige hooge Duit sche officieren, luit.-gen. II. A. Seyffardt, commissaris van politie P. Kramer e.a. Prof. Coedewaagen hield, nadat het Zep- paronikwartet den eersten tekst uit het strijkkwartet C. Dur K.V. 465 van Mozart ten gehoore had gebraeht, een rede. Spr. wees er op, dat de bouwkunst, de gebruiks- kunst en de sierkunst van alle ruimtekunsten (Raumkiinste) het mees': aan de materie ge- bonden zijn. De natuur geef haar het ma- teriaal en zij zijn verwant met de techniek in zooverre in haar eindproduct dit materiaal hebben hun vaderland, waaruit zij als het ware gegroaid zijn. En zoo heeft ook elk land of werelddeel zijni eigen materiaal om het sieraad, zijn sieraad, te scheppen of ver- siering aan te brengen. Het bamsteen is een kunstmateriaal uit het Noorderland en daarom verdient dit „goud der zee" de aandach't van onze ktmstnjjveren, zooals in de uudheid Herodotus het paleis in Babylon, de Apocalyps de hemelscbe s ad en Pluto de stad zijner droome'n* Atlantis met de schoonste gesteenten hebben getooid. In het kunstambacht paart zich het nut aan de versierimg. Het produoeert voorwer- 'pen van nut, maar ook het sieraad, zooals het ook het nuttige voorwerp versiert, waar bij het nut i'n het spel overgaat. De inrichters dezer tentoonstelling wil ik hier, als leider van het departement van Volksvoorlichting en Kuns en dank zeggen Voor hun streven,, ook het Haagsciie publiek er van te overtuiigen, dat in dit spel een edel imateriaal tot edele vormen kan komen. Dr. Hellbeck, leider van de pers- en propa- ganda-afdeeling van de Bemstein-Manufak- tur, gaf hiema een voordrasht over ,,Barn- Steen in de kultuur van vroeger en thans" en 'sprak de hoop uit, dat deze tentoonstelling, 'waarmede men te Amsterdam onlangs voor het eerst buiten de grenzen van het Rrjk was 'gekomen, mocht bijdragen tot verbetering van 'de-verstandhouding tusschen het Duitsohe en het Nederlandsche volk. Voorts dankste spr. 'den Rijkscommissaris voor de aanvaarding 'van hei beschermheerschap en de leiding van (het Mauritshuis voor haar medewerking. Prof. Wehofsioh opende daarop in naam 'van den Rijkscommissaris deze schoone ten toonstelling. Na de opening maakte het gezelschap een rondgang langs de tentoon- Is telling. VERSCHEIDENE PLAATSEN IN NED.-INDIE GEBOMBARDEERD. Domei meldt uit Lissabon: Volgens United Press heeft het Ned.-Indische hoofdkwartier bekend gemaakt, dat Japansche strrjdkrach- ten een landing hebben ui gevoerd te Kendarf op Celebes en nu oprukken langs de Oost- kust. Japansche vliegtuigen hebben ver schillende bases in Ned.-Indie voortdurend gebombardeerd. Japansche bommenwerpers hebben het Ned.-Indische patrouillevaartuig Wega (1015 ton) tot zinken gebraeht. Domei meldt uit Saigon, dat volgens radio- Batavia geen nieuws uit de omstreken van Kendari is ontvangen, nadat de Japanners' daar Zaterdagochtend zijn gela.nd, De Japan- ners hebben Pare-Pare, Makassar, Ponfcianak en Sabang gebombardeerd. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede. dat de Japansche eenheden de bezetting van Balikpapan hebbem. voltooid en dat de een heden van den tegenstander zich een voor een overgeven. STUITENDE ENGELSCHE LUCHTAANVAL OP DE NEDERLANDSCHE BURGERBEV OLKIN G. Het A.N.P. meldt: Woensdagavond zijn tal van Engelsche vliegtuigen boven Nederland verschenen. Ver scheidene plaatsen werden aangevallen. Ter- wijl de talrijke brlsant- en brandbommen op de meeste plaatsen slechts onaanzienlijke materieele schade veroorzaakten, werd een stad in het zuiden des lands hijzonder zwaar getroffen. Hier werden door de Engelsche vliegers weer eens volkomen lukraak woon- wijken in het centrum der stad aangevallen, waarbij natuurlijk bijna uitsluitend woonhui- zen zwaar werden getroffen. Onder de burgerbevolking ontstonden vrij groote verliezen aan dooden en gewonden. Voor zoover tot dusver bekend, zijn er 24 dooden, 61 zwaar- en een groot aantal licht- gewonden. Voorts worden nog twee personen vermist. In een andere plaats werden enkele woon- huizen vemield. Van de bewoners worden nog tiwee personen vermist, die waarscfiijnlijk onder de puinhoopen liggen. VERDEltE INPERKING VAN HET REIZIGERSVERVOER, Met isagang van Zatendag. De Nederlandsche spooi*wegen deelen mede, dat zij ingaande Zaterdag a.s. 31 Januari, zul len overgaan tot verdere inperktng van den reizigerstreindiens* op werkdagen. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de rose aanplakbiljetten, welke van Vrijdag 30 dezer af op alle stations zullen zijn aan- gebracht. POSTGIRONUMMERS VAN DE WINTERHUIA* NEDERLAND: Winterhulp Nederland, Den Haag no. 5553. Als hank der Winterhulp Nederland is aangewezen de Kasvereeniging N.V., Amst^dam, no. 877. Stort op 5553 of 877. Ge brengt geluk in veler leven. Illllilllll!!(!ll!!il!l!l!l!lllllllllllll!llllllll!:!llll!llllllill!l!lll!lll[lll!llllll|llllllllll!lllll!l!lll(ll!llillllllllil PRACTIJK-EXAMEN BOEKHOUDEN. Voor het practijk-examen Boekhouden, van- meer bijvoorbeeld dan in de schildcrkunst, i Nederlandsche Associatie voor prae meespreekt en zichtbaar blijft. Men kan werken dezer kunsten niet naar waarde sohat- 'ten zonder zich tevens te verdiepen in aard en mcngelijkheden hunner gronds offen. Verschillende cul'turen hebben in haar artistieke vormgeving verschillende rnateria- len gebruikt. Het marmer past in Athene en Rome, en de baksteen hoort thuis ,in Amster dam en Den Haag. Het eikenhouten meu'bsl en het vaatwerk uit Nederlandsche aarda tijk-examens, slaagden de heeren D. van Es te Hoek en D. de Putter, ambtenaar ter secre- tarie alhier. \OORDRACHT ONDERWIJZEK, Van de 168 candidaten voor onderwijzer asm de O. L. school te Schiedam, staat No. 1 op de voordrach't, de heer L. Kiel, onderwijzer te Arnemuiden vroeger te Hoek.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1