m m ImII ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.324 WOENSDAG 28 JANUARI 1942 82* Jaargang Buitenland DUITSCHLARSD STR1JOT VOOR EUROPA. DE GEBEURTENISSEN TE PEARL HARBOR. i COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr, per post 1,73 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overlge landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Ultgeefster: N.V. Finn® P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 207S Directeur: L van de Sande. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KLEIN E ADVERTKNTIfiNper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabomiement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Tesmeuzen. !>«><S>«><SX£><ax£<^SX5>«>«>S><5>«X5XS>SXSX5X») DUITSCH WEERMACHTBEBIC1HT. Het opperbevel van de Duitscbe weer- naacht maakte Dins dag bekend: In bet Oos'cen hebben de Duitscbe troepen in voortdurende zware gevech- ten den vijand opnieuw zware verliezen aan menschen en materleel toegebracbt. De luchtmacht verleende ondanks on- gunstige weersomstandigheden bij de ge vechten steun. De bescnieting van voor den oorlog belangrijke doelen te Lenin grad werd voortgezet. Zooals reeds in een extra-bericht is bekend gemaakt, bebben Duitscbe duik- booten haar aanvallen op de vijandelijke scbeepvaart in de Amerikaansche wa e- ren voortgezet en wederom 12 koopvaar- dyschepen van 103.000 ton, waaronder 6 •groote tankschepen, tot zinken gebracht. (Bij deze aanvallen bad de duikooot van den korvetten-kapitein Zapp bijzonder veel succes. Sedert baar op 24 Januari gemelde eerste optreden aan den Westelijken rand van den Atlantischen Oceaan heb ben onze duikbooien daarmede 30 vijan- delijke koopvaardjj schepen van 228.000 ton in totaal tot zinken gebracht. Gevechtsvliegtuigen die een gewapen- de verkenning uitvoerden, bebben een aanval gedaan op militaire installaties aan de Oostkust van Schotland en in (Suid-West Engeland. In Noord-Afrika is de buit der Duitsch-iitaliaanscbe troepeu, bebaald in de gevechten van 21 tot 25 dezer, geste- gen tot 283 gepantserde voertuigen, 127 stukken gescbut en 563 auto's. Boven- dien werd een groote hoeveelbeid ander oorlogstuig buitgemaakt. Door afddelin- gen van het leger werden 28, door on- derdeelen van de lucbtmacht 12 Britsche viiegtulgen neergeschoten of op'Sbn grond vemield. In de wateren rondom Malta hebben Lmitsche gevechtsvliegtuigen bomtref- fers op een Britschen torpedojager ge- plaats Een vrij groot vijandelijk koop- vaardijschip werd zwaar getroffen. De luchtaanvallen op lucht- en marinebases van bei eiland Malta werden overdag en 's nacbts voortgezet. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van Maandag op Dinsdag forisant- en brandbomnjen iaten vallen op enkele plaatsen in Noord-West- Duitscbland. Onder de burgerbevolking werden eenige personen gedood en ge- wond. Enkele afzonderlflke vijandelijke vliegtuigen drongen tot in de omstreken van de hoofdstad door. Drie der aanval- lende bommenwerpers werden neerge schoten. Zooals gemeld in bet weermachtsbe- ricbt van 26 Nov., heeft een Duitscbe duikboot onder commando van kapitein- luitenant Freiherr von Tiesenbausen voor iSoboeoi een Britsch linlescbip aangeval- ien en zwaar door torpedo's beschadigd. Naar intusschen kon worden waarge- nomen, was dit bet linieschip Barbara", jx; dat na drie tcrpedotrerfers is gezonken. ^<SX5><SXS>«>«><SX^»X»><5>®«XS>S><SXSXS>S>® ITAUAANSCH WKERMAGHTRERIOHT. Het Italiaansche weermachtsbericht van Dinsdagavond luidt als volgt: In de Cyrenaica badden Dinsdag, na de telle gevechten van de laatste dagen, geen belangrijke acties plaats. De vijand zet zijn terugtocbt voort. De betere weersgesteldheid maak .e bet mogelrjk, dat de lucbtmacht groo tere activiteit ontplooide. Terugtrekkende colonnes en ravitailteeringscentra werden met machinegeweervuur bescboteii en met uitste- kende resultaten gebombardeerd. Een Cur- tiss werd vemietigd. Ten Noord-Westen van Bengazi werd een EAigelscb vlooleskader in opeenvolgende gol- ven, ondanks het hevige afweervuur, door onze torpedo-vliegtuigen aangevallen. Een kruiser, die door drie torpedo's getroffen werd, kan als tot zinken gebracht worden be- schouwd. Een andere kruiser, die eVeneens werd getroffen, werd met zware slagzij waar- genomen. Onze toestellen, waarvan er eenige beschadigd waren, zyn alie op bun bases teruggekeerd. Duitsche vliegtuigen hebben op 25 Januari een andere vijandelijke vlootformaiie ter boog'e van Tdbroek waargenomen en een kruiser met eenige tanmen van zwaar kali- ber getroffen. Het lucbtoffensief tegen .Malta werd voort gezet: vliegvelden en startbanen werden ver- scheddene malen gebombardeerd en eenige geparkeerde vllegtuigfen in brand geworpen. Boven Malta verloor de vijand negen Hurri canes, die in luchtgevechten door Duitsche jagers werden neergehaald. In den afgeloopen nacbt is een lucht aanval ondemomen op het vliegveld van Ca ania. Elenige uitgeworpen bommen veroorzaakten onbeteekenende schade. Eenige personen wer den gewond. DE GEVECHTEN BIJ DE LANDING OP TARAKAN. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Inieressante bflzonderheden zijn bekend ge- worden over de landing van de Japanners op het eiland Tarakan. Volgens deze berichten waren de olietanks te Tara'<an v6t5r n ding in brand gestoken. Het vuur breidde zich ook uit over haveninstallaties van bet eiland. Langs de kust waren versterkingen met talrijke bindernissen aangelegd, die na de landing voor een deel moesten worden op- geblazen. Bovendien moest in de bocbt van Tarakan een versperring van mijnen worden overwonnen. Daar de landing bij verrassing werd uitgevoerd badden deelen van de Neder landsch-Indische troepen zicb terstond over- gegeven, maar aan de Zuid-Westkust hield een kleine versterkte stelling vrjj lang stand. Zij gaf zich eerst o'ver toen de Japansche vlootstrydkrachten op de plants een gecon- centreerd vuur legden. Volgens een verslag van de Jomioeri Sjlm- boen drongen op den dag der landing ver- scheidene Japansche mynvegers de baai van Tarakan binnen orax den weg voor den aanval vrij te maken. De Nederlandsch-Indische artillerie opende plotseling bet Vuur, waar- door de mynvegers in een moeilijke positie geraakten, binnen enkele minuten was een boot zwaar getroffen. In zinkenden toestand wist zij evenwel het vuren nog te beantwoor- den, waarbij het haar gelukte, deelen van de Nederlandsch-Indische artillerie tot zwijgen te brengen. Docb ook voor den dapperen mijn- veger had bet laatste uur gesiagen. Voor de oogen der gelande troepen ging de boot met man en muis de diepte in. Het blad merkt ten slotte op, dat technische afdeelingen van de Japansche landingstroepen er reeds mee bezig zijn, de vemielde petroleumhiitaliaties te ber- stellen. De sdtuatie elders. Nadat de Japanners Tarakan hadden oezet. zijn zij nu blijkens de berichten bezig met de bezetdng van bet zeer belangrijke oliecentrum Balikpapan. Dat de Japanners ook bier ban- delend zouden optreden werd blijkbaar te Ba avia veiunoed. Eenige dagen geleden is immers vandaar bet bericbt gekomen, dat olievelden, zoowel als inrichtingen zijn ver- woest. Balikpapan ligt aan de gelijknamige baai aan de Oostkust van Borneo. Het is de hoofdplaats van de onderafdeeling Balik papan, afdeeling Samarinda, residentie Zui- der- en Oosterafdeellng van Borneo in bet gebied van bet landschap KoeteL De onder afdeeling is vrijwel slechts aan de kust be- woorrd, het binnenland is zeer onbelangrijk. Van Balikpapan Voert een weg, 50 km lang, naar het boorterrein Sambodja, aangelegd en onderhouden door de Bataafscbe Petroleum- Maatschappij. Langs dezen weg waren de olie- en gaspijpleidingen gelegd. De bevolking is in het gebied Van Balik- pap an zoo mogelijk ncg meer gemengd dan de kust'bevolking elders op Borneo. In 1936, toen het bevolkingscijfer zeer sterk was gedaald als gevolg van de belang rijke inkrimping, zoowel van het Europeescbe als van het Aziatische personeel van de B.P.M., waren er 800 Buropeanen, 2500 Chi- neezen, 150 andere vreemde Oos .erlingen, 44 Japanners en 28.000 inlanders. Het bedrijf van de B.P.M. was ge'vestigd aan de smalle strook tusschen de kust en de beuvelrijen, die Balikpapan dicbt omgeven; het werd nuttig geacht bet Europeescbe tech nische personeel dicbt bij de verschillende fabriekscounplexen te doen wonen, zoodat tamelijk ver uiteenliggende woonwijken zijn onts aanl: Kampong Baroe, Pantjoer, Tech nische heuvel en Dubbs. Het overige Europee- sche personeel woonde in de mooie, in het heuvelgebied terrasvormig aangelegde woon- wijk Kiandasan. De drukke scheepvaart heeft het noodig gemaakt te Balikpapan een haven- en loods- dienst in te stellen met een havenmeester, Europeescbe loodsen en inbeemscb personeel. Van de in 1938 bestaande acht steigers be- hoorden er zeven aan de B.P.M. Zij bieden ligging aan de groote zeescbepen en drie er van waren voorzien van olieleidingen; zijn dus z.g. oliesteigers. In 1935 liepen 716 scbepen met een totalen inboud van 6.466.521 ton de haven binnen. Handelsstoomers van de K.P.M., de B.P.M., de .Tava-Cbina-Japan-1 ijnde Mij Nederland, den Rotterdamscben Lloyd, de St Mij Oceaan, de Ocean S eamship Co, de Hamburg- Aimerika-Lijn, de SilVeriine en de Klaverness Line deden in normale tijden Balikpapan aan. Verder liepen er uiteraard geregeld gechar- terde schepen, ook van Japansche nationali- teit, de haven binnen. Van bijna alle ge- noemde stoomvaartmaatscbappijen trad de B.PM. als agente op. In 1936 is een vlieg- verbinding tot stand gekomen, die Tarakan en Balikpapan met Bandjemiastn, Batavia en Soerabaja verbindt. Het vliegveld Manggar, gebouwd en onderhouden door de P.R-M., ligt op een afstand van ruim 25 km buiten Balik papan aan de weg'verbinding naar Sambodja. De B.P.M heeft in de onderafdeeling Bal.k- papan twee concessies, Mathilde en Nonnie. Eerstgenoemde omvat Balikapapan en naas- ten omtrek en een deel van de baai. De con- cessie Mathilde waar de macbtige fabrieks- complexen van de maatschappij gevestigd waren, leverde zeer weinig obe. Het bedrijf te Balikpapan, is raffinaderjj.-bedrijf. Men vindt er de petroleum-, zuurstof-, zwavel- zuur-, paraffine-, drum-, blik-, smeerolie- en salpeterzuur-fabrieken, de z.g. kraakinstal- latie en een groote electrische centrale. De B.PJH. heeft te Balikpapan een groot ziekenhuis neergezet. De mlltaire bezetiir.g stond in 1938 onder leiding van een lui enant- kolonel. Een mijnenlegger placht afwisse- lend te Tarakan en te Balikpapan t£. zijn ge- stationneerd. De Japanners hebben ook de bezetting van Celebes uitgebreid door in bet Zuid-Oosten een landing uit te voeren bij Kendari aan de gelijknamige baai gelegen. Het is een niet onbelangrijke kampong uit een oogpunt van handeL De baai van Kendari is rondom inge- sloten door hocg land en biedt diepgaanden schepen een veilige ligplaats. OH1NEESCHE TROEPEN IN BIKMA. (V.P.B.) De toestand in Birma is verre van geraststellend, al wordt dif in Londen niet openlijk toegegeven. Tsjoenking moet krachtdadig helpen bij de verdediging van dit gebied. Nu de Japanners vanuit Thai land zijn opgerukt in de aangrenzende kust- gebieden van Birma aan den Indisehen Oceaan en Rangoon bedreigen, alsmede den Birma-spoorweg, he \ft Tsjang Kai Sjek in allerijl Chineescbe troepen daarbeen moeten sturen. In plaats dus dat de Engelscfaen n Amerikanen Tsjoengkmg te hulp komen, zoo als zij het reeds zoo vaak hebben toegezegd, is het omgekeerde het geval: Tsjoenking heeft troepen naar (3irma moeten zenden! Het zouden, volgens berichten uit Londen, slechts enkele regimenten zijn, die voor den vorm wel is waar nog onder het opperbevel staan van Tsjang Kai Sjek, doch die prak- tisch zijn ingedeeld bij de Britsdae troepen en bun bevelen ontvangen van het Britsche op- percoinmando. Zij moeten di^nst doen bij de verdediging van den Birma-spoorweg en de Engelsche soldaten verVangen, die men daar- bij te kort komt. Vermoed-elijk moeten zij ook een wakend oog houden op de afdeelingen in- heemscbe soldaten, die niet geheel en al te vertrouwen zouden zijn. De leiding van den spoorweg is uit handen genomen van de spoorwegdirectie en toever- trouwd aan de militaire autoriteiten. Naar bet heet zal de spoorweg onder controle wor den gesteld van generaal Magruder. Het verlies van bet gebied van Tavoy en de aldaar gelegen. tinmijnen wordt in de Londen- sehe pers wel niet verheeld, doch men stelt het voor, alsof dit verlies niet van zoo buiten- gewone beteekenis is. Men geeft voor, dat daardoor de concentratie van de Britsche ver- dedigingstroepen op een kortere en gunstigere linie in Birma is vergemaklceljjkt. Wanneer men al deze berichten samenvat, moet men wel Tot de slotsom komen, dat ook in Birma de toestand voor de Engelschen niet zoodanig is, dat zij er gerust het hoofd op kimnen neer- leggen. DLTKBOOTEN VOOR DEN LANGEN AFSTfAND. De correspondent van de N. R. Crt. te Ber- lijn meldt: De berichten van de successen van Duitsche duikbooten in de Amerikaansche wateren kwamen voor de ingev.'jjde militaire kringen geenszins onverwacht, aangezien men Wi&i, dat de lange-afstand-duikbooten daar sedert eenige weken opereerden. Niettemin bebben de eerste resultaten verrassing gewekt, en nog meer verrassing is on "staan bij het ver- nemen van bet feit, dat een deel der scbepen tot zinken is gebracht in de direete nabijbeid van de haven van New-York. Men meent hieruit op te kunnen maken, dat de Amerika nen de noodige afweermogelijkheden, of de practisehe ervaringen van het bestrijden van den vijand door bet inzetten van vlootstrijd- kraeb'en ontbreken. Wonderlijk acht men bet succes der Dui sche duikbooten reeds ge- zien de geweldige afsianden, welke de duik booten moeten afleggen. De afstand van de Franscbe kust tot New-York bedraagt 5000 km, en als men dan bedenkt, dat nog gedu- rende een bepaalden tijd geopereerd moet worden voor de 5000 km lange terugtocbt kan worden aanvaard, treden duidelijk de nu geleverde en ver boven die van den wereld- oorlog liggende geweldige maritieme en tech nische prestaties naar voren. Ook toen ope reerden Duitscbe duikbooten in den Atlan tischen Oceaan en ook in de Westelijke wate ren, maar nooit direct onder de Amerikaan sche en panadeesc'ne kust'. Verder*' s'elde men hier in bet licbt, dat, indien de Engelschen door deze nieuwe operaties voor zich een outlasting met betrekking tot den strijd op den Atlantischen Oceaan verwachten, dit spoedig een illusie zal blijken. Duitschland heeft in de laatste jaren zeer veel nieuwe duikbooten van groot, middel en klein kaliber gebouwd. Wat nu de jongste duikbootbewegingen aan de' Ameri kaansche kust betreft, heeft men in Berlijn reden om aan te nemen, dat hiervoor uitslui- tend voor dit dit doel geconstrueerde duik booten werden gebruikt, waardoor de duik- bootvloot voor de controlediensen in den Atlantischen Oceaan niet aangetast behoefde te worden. DE CONFERENT1E TE RIO. Het DJ4.B. meldt uit Rio de Janeiro: De inter-Amerikaansche eonferentie heeft Maandag de volgende resolude aangenomen: ,,De derde vergaderjng der ministers van buitenlandscbe zaken der Amerikaansche republieken besluit, kermis te nemen van den Inboud van het Atlantische statuut en jegens den president der Vereenigde Stafen haar voldoening er over uit te spreken, dat in het' document de beginselen zijn opgenomen, die een deel vormen van bet erfdeel waarop Amerika recht heeft, overeenkomst'g de over- eenkomst in zake de rechten en plichten der staten, welke werd verkondigd op de zevende pan-Amerikaansche eonferentie in het jaar 1933". Ook de voorstellen inzake uitbreiding der bebandeling als niet-oorlogvoerende tot staten buiten bet Amerikaansche continent werden in dien gewijzigden vorm aangenomen, dat abe Amerikaansche staten, die zich in staat van oorlog met niet-Amerikaansche landen bevinden, als niet-oorlogvoerend beschouwd dienen te worden. Bovendien wordt aanbe- volen, .,dat bijzondere faeiliteiten verleend zullen kunnen worden aan die landen, die in den crisistoestand van dit oogenblik, volgens bet oordeel van el-ke regeering afzonderlijk bijdragen *ot de verdediging der belangen van dit balfrond". Eenige wijziging onderging voorts de reso- lutie over de betrekkingen tot de bezette lan den. Men beslooi nameliik, de betrekkingen met die regeeringen te handhaven, die ,,voor haar national® souvereiniteit strijden". Voorts werd Maandag een resolutie aange nomen. welke hetAmerikaanschen landen verbiedt. de behartiging op zich te nemen der belangen van landen buiten het Amerikaan sche continent, die zich met Amerikaansche landen in oorlog bevinden. De politieke commissie van de eonferentie heeft besloten, dat de laatste plenaire zitting gewijd zal zijn aan het voorlezen van de fek- sten van alle resoluties. De plenaire zitting zal Dinsdag om 11 uur in het Itamaratipaleis worden gehouden, waarmede de eonferentie formeel gesloten zal worden. De politieke commissie van de pan-Ameri- kaansche eonferentie heeft, naar Associated Press uit Rio meldt, een resolutie aangeno men over de dnmiddellijke bijeenroeping van de generate staven van alle Amerikaansche landen voor het voeren van besprekingen. RANGOON OPNIEUW ZWAAR GEBOMBARDEERD. Rangoon, de hoofdstad van Birma, is Maan dag opnieuw door Japansche vliegers aange vallen, die tien vijandelijke jagers neerscho- ten. Een Japansch vliegtuig wordt vermist. Voordat de sterk verdedigde stad Kloeang in Centraal-Johore was bezet, was dertig uur lang hevig gevochten, zoo meldt Domei. Spe cial© eenheden van bet Japansche leger ach- tervolgen den terugtrekkenden vijand. Tus schen Jong Peng en Ager Itam trachtte de vijand, volgens een speciaal bericht van de Tokio Nitsji Nitsji, met steiin van twaalf tanks door een tegenaanval den Japanscben opmarsch tot stand te brengen. De vijand echter werd tenslotte tot de vlucht gedwongen. nadat twee tanks in Japansche handen waren gevallen. De gevechten der laatste dagen in Midden-Johore worden gevoerd aan een front van 50 km breedte, dat ongeveer loopt van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen. Naar Domei meldt, hebben Japansche vlie gers op den ochtend van 26 Jan. een nieu- wen massalen luchtaanval op Rangoon onder- nomen. Vijandelijke vliegtuigen stegen op om de Japanners te beletten bommen uit te wer- pen. Zij badden echter geen succes. In lucht gevechten werden tien vijandelijke toestellen neergeschoten. Slechts 4&n Japansche ma chine ging verloren. DE OORLOGSVERKLARING VAN THAILAND. Het A.N.P. meldt uit Berlijn Met betrekking tot de oorlogsverklaring van Thailand aan Engeland en de Vereenigde Staten wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat dit besluit van de groo'ste beteekenis is in verband met de militaire operaties van Japan en dat ook de psychologische uitwer- kin-g er Van op de Birmeesche bevolking niet boog genoeg kan worden aangeslagen. De ambassadeur van Thailand in Tokio, Direk Chayanama, heeft in een verklaring gezegd, dat Thailand's oorlogsverklarir.fr niet geheel onverwacht is gekomen, want Enge land en de Vereenigde Staten hadden reeds lang te voren tegen Thailand oorlog gevoerd. De ambassadeur wees op bet werprn van bommen boven Thailandsch gebied eii de be- schieting van burgers met macbinegeweren en verklaarde ten slotte ds,t de lapansche en Thailandsche troepen schouder aan schouder strijden voor de zaak der gerechtigheid en zullen overwinnen, aldus melddehet D.N.B. uit Tokio. De Kdln. Ztg. verneemt uit Stockholm dat in het rapport van de commissie van onder- zoek naar de gebeurtenissen te Pearl Harbor verklaard wordt, dat den marine-instanties op Hawai tien dagen voor den Japanschen aan val werd medegedeeld, dat een actie tegen de Philippijnen waarschijnlijk was. Deze waar- schuwing heeft bij de verantwoordelijke in stances niet de vrees gewekt, dat luchtaan vallen direct aanstaande waren. Adimiraal Kimmel en luitenant-generaal Short worden derhalve in het rapport beschuldigd van ,,nalatigheid in de uitoefening van him dienst". CRITIEK OP DE REGEERING- CHURCHILL. Met het oog op het komende debat in het parlemenl, oefent het Londensche blad News Chronicle scherpe critiek op de regee'rinjg- Churchill. Het blad schrijft o.a.: De natie en de Commonwealth staan tegenover een der grootste crisis harer geschiedenis. Om het ronduit te zeggen: de regeering-Chur- chill is tegen haar taak niet opgewassen. Eenigen der ambtgenooten van den minister- president vervullen hun functie op verant woordelijke wijze, anderen doen dit niet en voor hen is er geen plaats in de leidende func- •ties van een land, dat voor zijn leven vecht. De geheele techniek van onzen regeerings- vorm is gebrekkig gebleken. Wij widen nieu we gezichten zien, nieuwe denkbeelden. Wij willen mannen hebben, die in staat zjjn, den wil tot de overwinning en de offervaardig- heid in de juiste banen te leiden. Ook de Daily Herald oefent critiek. De waarheid is, schrijft dit blad, dat geen voile- dig »rebruik gemaakt wordt van de krachten des lands. Wij zijn er zeker van, dat de af- gevaardigden tijdens de komende dobatten over de oorlogvoering geen genoegen zullen nemen met vletende verzekeringen, wanneer hun niet '"evens de zekerheid verschaft wordt dat de regeering de nationale krachten zal organiseeren op een wijze,. welke er borg voor staat, dat eTke ademtocht gebruikt wordt voor het behalen der overwinning^ (A.N.P.) NOG EEN AMERIKAANSCHE TA YKBOOT VERNTETIGD. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Een Duitsche duikboot heeft 24 Jan. vol gens een bericht van Amerikaansche marine- kringen in de ochtenduren aan de Amerikaan sche kust de tankboot Varanger (9300 ton), die in Amerikaanschen dienst voer, tot zinken gebracht. Na de reeds gemelde drie tankbooten, die tijdens de succesrijke eerste operaties Van Duitsche onderzeeers aan de Amerikaansche en Canadeesche kust werden vemietigd, is nu binnen enkele dagen de vierde vijandelijke tankboot in den grond geboord. De leden der bemanning van het onderge- gane vaartuig hebben zich in veiligheid ge bracht en zijn in een Amerikaansche haven aangekomen. LANDINGSFOGING OP DE KRIM VERIJDELD. Aan de Zuidkust van de Krim is in den nacht van Donderdag op Vrrjdag een nieuwe bolsjewisiische landingspoging met succes af- geslagen. In den rug der Duitsche troepen, die Sebastopol omsirgelen, probeerde de vijand onder bescherming van den nacht een afdeeling van een tweehonderd man aan land te zetten. De Duitsche kustbeveiliging nam evenwel de Sovjet-schepen zoo doel Lreffend onder vuur, dat zij hun plan niet ten uitvoer konden brengen, maar naar zee moesten terugkeeren. Voor zoover tot dusver bekend, hebben de bolsjewieken Zaterdag 34 vliegtuigen ver loren en wel 21 in luchtgevechten, vier door Duitsche luehtdoelartillerie en de rest op den grond. De Duitschers verloren, naar het D.N.B. te Berlijn vemam, vier vliegtuigen. Het Finsche legerbericht van Maandag meldt o.a.: In een luchtgevecht in de felste koude tegen een numeriek sterkere vijande lijke formatie bij Rukajaervi zijn vier vijan delijke »gevechtsvliegtuigen en een bommen- werper neergeschoten. Een Finsch vliegtuig keerde van dezen strijd niet terug. DE LUCSHTAANVAL OP INDO-CHENEESCH GEBIED. Omtrent den aanval op een vliegveld in Fransch Indo-China meldt het A.N.P. uit Viclhy de volgende bjjzonderheden Naar van bevoegde zjjde wordt vemomen hebben 9 vliegtuigen van zeer groote hoogte getracht bommen te werpen. In totaal werden 80 bommen van middelzwaar kaliber neerge- worpen. Acht personen werden gedood, 35 liepen verwondingen op. Militaire installaties werden niet getroffen. Aangezien de vliegtuigen van Chineesche nationaliteit waren, heeft de Fransche am bassadeur te Tsjoenking onmiddellijk een protest ingediend bij de regeering van maar- schalk Tsjang Kai-sjek. DE JAPANSCHE DUIKBOOTEN BIJ SUMATRA EN JAVA. Naar officieel wordt bekend gemaakt, heb ben Japansche duikbooten in de wateren van Sumatra en Java tot 22 Januari 13 vijande lijke schepen met een totalen inboud van 88.000 ton tot zinken gebracht. HET OFFENSIEF TEGEN TSJOENGKING WORDT MET NIEUWE STRIJDKRACHTEN VOORTGEZET. Generaal Hata, de opperbevelhebber van het Japansche leger in China, heeft medege deeld, dat het Japansche offensiei' tegen Tsjoengking met nieuwe strijdkrachten worlt voortgezet. Hata noemde de successen van den oorlog in den Stillen Oceaan bevredigeiid, doch hij waarsohuivdg echter voor de ver- onderstelling, dat Tsjoengking op grond van deze successen toegevend zal worden. D.N.B. DE STRIJD OM DE HEERSCHAPPIJ IN DE MI DDELLANDSCHE ZEE. He. D.N.B. %ieldt uit Rome: Van Italiaansche militaire zijde wordt medegedeeld, dat het plotselinge tegen-offen- sie van de Italiaahsch—-Duitsche strijdkrach ten in Noord-Afrika den vijandel(jken op marsch in de war heeft gestuurd. De voor- hoede der gemotoriseerde afdeelingen, die na het overwinnen van den eersten tegenstand een bres in de vijandelijke rijen hadden gesia gen, zijn diep in de stellmgen van de Engel schen dooifgedrongen. Het is nog niet duide lijk, wat er van het macbtige Engelsche leger is geworden. Dit leger, dat met groote in- spanning en offers de terugtrekkende strijd krachten van de spil op den voet gevolgd was, en duidelijk te kerrnen had gegeven, dat het Tripoli tame wilde verpveren, is door de plot selinge reaetie der DuitschItaliaansche divi- sies gedwongen tot een overhaaster. terug tocbt. De Engelsche troepen vechten en raa- noeuvreeren nu om de gpvaarlijke bedreiging te ontgaan. Daardoor is een toestand ontstaan, die be- langrljk verschilt van de beloften, Welke het Engelsche publiek zyn gedaan. Van belong 'zijn ongetwijfeld ook de veranderde orhstan- digheden in de Middellandsche Zee, waar' Engeland nog minder dan tevoren in staat is op te treden tegen vloot en luehtmacht van de spil. In ieder geval is gebleken, dat de Duitsch•Italiaansche strijdkrachten na zware gevechten van twee maanden haar volledige gevechtskracht hebben behouden. - Men be vindt zieb thans weilicht op een zeer belangwekkend keerpunt in den langdr.rigen strijd om de heerschappij in de Middelland sche Zee. Deze stryd kan zijn invloed hebben1 op het verloop van den geheelen oorlog, want herhaaldelijk heeft dit oorlogsrtooneel alle krachten van den vijand geeischt en steeds weer een reusachtig verbruik van vijandelijk nraterieel tengevolge gehad. Aan dit- front vechten de strijdkrachten van Engeland, de dominions, de Vereenigde Staten en wat En-' geland nog meer te hulp heeft geroepen. Hier heeft Engeland een groot deel van zijn oor- logski-acht verhruikt, waarbij het andere fronten verwaarloosde. In het gebied ten Zuid-Oosten van Agedabia hebben Duitsche en Italiaansche gevechts vliegtuigen op 25 Januari, naar het D.N.B. verneemt, sterke voor het gevecht gereed- staande Engelsche s rijdkrachten uiteerge- slagen en zeven Britsche jachtvliegtuigen neergeschoten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1