ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN v iK MAANDAG 26 JANUARI 1942 Buitenland DUITSCHLAND STfttJDl VOOR EUROPA. Het bedrijf als sociale eenheid. torpedojager gezonken. MAC ARTHUR VRAAGT VERSTERKINGEN. ABONNEMENTSPRUSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post /1,73 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Vcor BeJgio en Amerika 2,20, overige landen 2,65 per 3 mflandpn fr. per post Abonnementen voor bet bultenland alleen b(j vooruitbetallng. CltgeeSster: N.V. Firma P. J. VAN BE SANDE GIRO 38150 TELEFOQN No. a©73. Directeur: Z. van de Sande. ADVERTENTO5NVan 1 tot 4 regels 0.8S Voor elken regel meer 0,22. KLKXNE ADVERTENTtENper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte bc-rekend. iiandelsadvertentien bij regelabonnement teg-en venninderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst fieri dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WORNSB AG- EN VRIJDAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. 0®&G>@X§XSX§X§XgX§XSXaX£>&X§X§X£>&X§XSXS> DIHTSOH WEEBMAOHTSBERICHT. Het Opperbevel van de weermaeht van Zaterdag rnaakt bekend: Op verscaeidene plaatsen in den cen- tralen sector van bet Oosteljjk front heb- ben onze troepen met eucces aanvallen ondemamen en den vijand zware verlie zen aan menschen en materiaal toege- bracht. In bet booge Noorden werden gedeelten van den Moermarvspoorweg door bomtreffers vemield en een fabriek zwaar getroffen. De Sovjets verloren Vrjjdag 27 vliegtuigen, terwijl sleetns een eigen vliegtuig wordt vermtst. In den strijd tegen Groo -Brittannie heeft de luchtmacbt overdag ravitail- teeringsbedrijven in de haven van Great Yarmouth alsmed© een vliegveld in Schotland gebombardeerd. Voor de Noorsche kust heeft een mrjnenveger een vijandelijke duikboot door middel van dieptebommen beecbadigd. Zooals reeds in een extra-beri-cht is meegedeeld, hebben Duitsche duikbooten bij haar eerste op reden in Noord-Ame- rikaansche en Canadeesche wateren de ty vijandelijke verzorgingsscheepvaart zwa re schade toegebracht. Vlak voor de vijandelijke kust brachten zij 18 koop- vaardtjschepen van 125.000 brt. in totaal tot zinken. Nog een schip en een bewa- klngsvaartuig werden getorpedeerd. Bij deze gevechten beef t zich vooral de duik- bpot van den lui.enant ter zee eerste kiasse Hardegen onderscbeiden. Zij I bracbt alleen 8 scbepen van 53.000 brt. waaronder 3 tankschepen voor New- York tot zinken. In NoordrAfrlka bad de aanval van de Duitscb-Italiaanscbe snelle forma ties, gesteund door gevecbtsvliegtuigen en B, duikbommenwerpers ook verder een ge- elaagd verloop. Sterke Britsche strijd krachten werden tot voorbj) Agedabia 5 in Oos elrjke richting teruggedrongen. 1, Duitsche gevechtsvllegtuigen hebben de aanvallen .op militaire doelen op bet s elland Malta met goed gevolg voort- gezet. In de kapitalistische maatscbappij is, schr. de N. R. Crt., bet bedrijf vrijwel uitsluitend bescbouwd als technische en vooral voor- aoover bet met de onderneming samenviel oecanomische eenheid. De sociale beteekenis van bet bedrijf is binnen dit raam ncoit ten voile erkend, integendeel, enkele in dit op- zicht verder ziende bedrflfaleiders niet te na gesproken, volledig miskend. Waar bet be drijf, respective de onderneming, voor eigen rekening en risico" door of namens de elge- naara (de bezltters van den produc' iefactor kapltaal) wordt gedreven, moet de individua- lletisch-kapitalistische beschouwing noodzake- l(fk elke meer sociale opvatting verdringen. De arbeider is van dit gezichtspunt uit binnen bet bedrijf belichaming van den pro- duotiefactor arbeld. Oeconomiseh is bij een factor der productlekosten. Zrjn belang bij het bedrijf houdt op bij het arbeidsloon en de verdere arbeldsvoorwaarden, zijn belang voor bet bedrijf culmineert in zijn arbeidspresta tie. Het nendement van het bedrijf wordt uitsluitend beachouwd van t-echnlscb. en oeco- nojnisch standpunt, dat In de eerste plaats individu allstisch is bepaald. Het wel en wee van den menscb als zoodanig, binnen en bui ten bet bedrijf, koont van dit gezichtspunt utt eerst op de tweede plaats of wordt gere toend te behooren tot vraagstukken, die in dit verband niet aan de orde zijn. Deze waardeerlng van de dingen past ge heel in het kader van de algemeene verzake- lifking van de verboudtngen in de achter ons llggende periode. Ook de enkele bedrfifsl ei der; die dez© verhoudlngen menscheljjker zag, kan zich.op, onderdeelen na, niet aan de alge meene tendons onttrekken en nog minder werkelijken invloed er op oefenen. 33en noodzakelijk gevolg van- deze verzake- IjPelng van de veifcoudlngen is, dat kapltaal en arbeld m.a.w. bedrjjfsleidlng en arbeiders °°'t binnen bet bedrijf als tegengestelde bolangen tegenover elkaar zijn komen te staan. Sterk vereenvoudigd. werd bun ver- houding bepaald door bet belang den kosten- factor zoo laag mogelpk te houden eeneraijds en bet streven naar ecox zoo boog mogeljjk loon anderzjjds. De klaasentegenstelling in de kapitalistische inaatschappjj is, het kan niet vaak genoeg worden gezegd, geen uit- vindlng van arbeiderszijde, al moge dan het marxistisch soclalisme het felt van deze klas- sentegenstellingen in de deer van den klas- senstr(jd op de spits hebben gedreven. beteekent deze een sterk gewjjzigde waar- deering van bet bedrjjf als sociale eenheid. Het bedrjjf wordt binnen dezen nieuwen geziclrtsikring niet bescbouwd als privaat- kapitalistische categorie, maar veeleer als een organ isehe arbeidsgemeenschap van alle daarin werkenden, in dienst van een gemeen- schappelijk belang. Gemeenscbappelijk in de dubbeie beteekenis van alle in het bedrijf werkzame en als zoodanig met bet wel en wee van het bedrijf ten nauwste verbonden personen zoo wel leiding; als ondergeschik- ten fin, daar bovenuit, van het geheele volk. Oeconomiseh is bet belang van het bedrijf niet daarmede uitgeput boeveel winst het be- paalden personen opievert, maar, vindt dit z^n kempunt in wat het voor de volksge- meenschap tot stand brengt, hetgeen een be- drjjfs-oeconomische calcuiatie van offers (kosten) en resultaat geenszins uitsiuit. Sociaal is deze vraag niet daarmede uitgeput of bet gelukt ten kos,e van zoo gering moge- lijke comptomissen den arbeidsvrede te hand- haven. doch komt het er op aan in hoeverre het bedrijf inderdaad een arbeidsgemeenschap is, die niet slechts materieele, maar ook gees- telijke bevrediging schenkt aan alien, die daarin werkzaam z(jn. Want de mensch werkt niet voor brood alleen en de arbeidsvreugde wordt niet afgemeten naar den inhoud van het loonzakje, hoe belangrrjk ook de mate rieele belooning voor de bevrediging van de prestatie op zich zelf moge zjjn. Van sociaal gezichtspunt is trouwens niet sleohts de vraag van het bedrjjfsresultaat in den zin van opbrengst van celang, maar weegt niet minder de vraag mede, in hoeverre het bedrjjf den daarin werkenden in hun vol- len omvang een ten voile mensclrwaardig be- staan verschaft. Van dit sociaal-politieke gezichtspunt is het, dat in Duitschland de meest uiteenloo- pende bedrjjven wedijveren naar den eeiretitel .Musterbetrieb"In dezen eeretitel is de er- kenning gelegen, dat het betreffende bedrijf zijn sociale functie ten voile vervult, zoowel wat bet reft den dienst aan de volksgemeen- schap als wat betreft de verwezenl ij king van de interne bedrijfsgemeenschap. Nu ook in Nederland deze tendens door- werkt en het N.V.V. de vorige week in Am sterdam de werkgevers heeft opgeroepen om naar een ultoenzetting van de hierboven ge- stelde vraagstukken te komen luisteren, zoo- als deze gegeven werd door den gemachtigde van den Rijkscommissaris voor de stad Am sterdam, Senator Dr. H. Bohmker, en den commissaris van het Nederlandsoh Verbond van Vakvereenigingen, den heer H. J. Wou- denberg, is het goed deze vraagstukken in hun oocsprong en in hun mo-geljjkheden nader onder de oogen te zien. Wat betreft de eerste moge er op worden gewezen, dat op dit oogenblik de erkenning van het bedrijf als sociale eenheid onmisken- baar haar punt van uitgang heeft in de natio- naal-socialistische gcdachte. Wanneer wij echter verder terug blikken, zien wij deze mede aan de wieg staan van het socialisme der achter ons liggende periode (Robert Owen) en ook later nooit geheell verdwijnen, hoewel zjj een tijd lang doeir het alles over- heerschende feit van de klassentegenstellm- gen en de leer van den klassenstryd op den achtergrond werd gedrongen. Het ligt in de ljjn der orrrwenteling op vrjj- ■wel elk gebled, die zich op het oogenblik hier min en ginds meer duidelijk vottrekt, dat ook ten opzichte van de sociale en oeconomi- sdhe beteekenis van het bedrijf en van de verhoudingen binnen bet bedrjjf een her- w^ardeering plaats vindt. iEenerzjjds komt deze tot uiting in de ge- wijKigde oeconomisctie beteekenis, die minder indlvidualistisch en meer maatschappelijk wwdt bepaald, m.a.w. in de toenemende er kenning van het maatschappelijk belang van net bedrijf als onderdeel van de gezamenlijke behoeftenbevredlglng, waarbij de behoeften- bevrediging als zoodanig boven de wiosf. van de toevalllge eigenaar-s gaat. Anderzjjds en in nauw verband daarmede, ITAEIAANSOH WEERMAGHTSBERIOHT. Het Italiaairus'Cbe weermachtsbericht van 24 Januari luidt als volgt: De aanvallende operaties der Italiaanseh- Duitscbe gemo oriseerde en gepantserde een- heden in Cyrenaica duren voort. Groote vijandelijke detacnementen werden later Oosteljjk van Agedabia teruggedreven. Macb- tige luchtfonnaies van de spil, die onstuimag aan den strijd deelnamen, bestookten zonder ophouden vijandelijke colormes op den aftocbt. Een groot aanfal vijandelijke gemotoriseerde strijdmiddelen werd in brand geschoten en vemield. De vijand verloor drie vllegtuigen en wel 6em tjjdens een luchtgevecht en twee andere door ons luchtdoelgeschut. Vijande lijke luchtaanvallen op Tripolis en op een andere plaats, aan de kust van de Syrte heb ben eenige slachtoffers gemaakt en weinlg emstige schade aangericht. Eskaders Hurri canes hebben tevergeefs geprobeerd te ver- hinderen, dat Italiaansche en Duitsche bom- menwerpers de militaire doelen van Malta zouden naderen, waarop de aanvallen met groote doeltreffendheid dag en nacht zijn voortgezet. De Britsche beriehtendienst heeft meege deeld, dat het eiland Malta in 24 uur tijds 14 maal luchtalarm Iieeft gehad. ITEIAANSCHE EN BRITSCHE Naar het D.N.B. uit Rome meldt, is eeax Italiaansch konvooi twee dagen na het ver- trek uit een Italiaansche haven en kort voor het bereiken van de Afrikaansche kust mid den in den nacht door vijandelijke schepen aangevallen. Een Italiaansche torpedojager ging tegen den superieuren vijand onmiddellnk tot den aanval over. Hoewel het schip de voile laag kreeg van een vijandelijken kruiser en niet meer kon manoeuvreeren, zette de torpedojager desondanks onder het bevel van zijn zwaa rgewonden commandant den strijd voort. De torpedojager was nu vrijwel een wrak greworden. De bemanning was of ge- sneuveld of gewond. Den overlevenden ge- lukte het onder inspanning der laats.e krach- ten het schip te keeren en uit de onbescha- digde torpedobuizen aan het achterschip drie torpedo's af te vuren op een tot 500 meter genaderden Ekigelschen torpedojager van *e Mobawkklasse. De Britsche torpedojager werd zwaar getroffen en verdween gehjkttjdig met den Itallaanschen torpedojager en zijn heldhaftige bemanning in de golven. OE JAPANSCHK bezetting van de BISMARCK ARCHIPEL. Japansdie vlo«;! opereert thans ten N. van Australie. (V.P.B.) De Berlijnsche Maandagochtendbla- den vememien via Milaan, dat de Japanners na de bezetting van Neu Pomrneren en Neu Mecklenburg in de Bismarck Arctaipel thans de geheele eilandenwereld ten N. O. van Nieuw Guinea beheerschen. 'n Eskader van de Japansche vloot, bestaande uit 3 kruisers, 1 vliegkampschip en 1 destroyer is onder de Z.O. kust van Nieuw Guinea verschenen. De Japansche vloot controieert op deze maniet- reeds de straat van Torres en de Koraalzee, terwijl ze ongestoord onmiddellijk ten Noor den van Australie opereert. DE STAATSBEGRAFENIS VOOR VON KEICHENAU. Voor den onlangs overleden opperbevelheb- bes- van een legerafdeeling, generaal-veld- maarschalk von Relchenau, heeft te Berlin Vrijdagocbtend de staatsbegraienis plaats ge had, waaraaai talrijke vooraanstaande ver- tegenwoordigers van de Duitsche weermaeht en van den staat deelniimen. De plechtigheden vonden haar boogtepunt in het- „Berliner Zeugtiaus", waar rijksinaaiscbalk Goering op gevoelige wijze den overleden generaal- veldmaacschalk herdacht. Generaal-veldmaar- schalk von Rundstedt bracht namens Adolf Hitler als opperbevelhebber van bet leger den overleden veldheer den laatsten groet en dank over van bet front. In aanslulting daarop werd het stoffelijke overschot van von Relchenau op het bekende Berlijnsche Invalidenfriedhof, waar reeds talrijke be- roemde (Duitsche soldaten begraven liggen, ter aarde besteld. ENOEESCHE VLIEGTEBGEN BOVEN WEST-DUITSGHLAND. In den nacht van 22 op 23 Januari zijn Britsche viiegtuigen naar bet gebied van -het Duitsche rijk gevlogen en hebben bommen laten valien op woonwjken in West-Duitsch- land, Er werd schade aangericht aan huizen. De burgerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. In bet Noord-Duitsche kustgebied wist de luchtaiweer met succes te verhmderen dat de vijand bommen uiiwi-erp. (D.N.B.) KOMMEE'S TAGTIEK IN NOORD-AFRIKA. Het A.N .P. meldt uit Disoabon: De huidige bericbten uit Ubye zijn, zoo schrijft de ubicago Daily News, een bewijs, dat generaal Etwdn Rommel, de ,,slungel" on der de tegenwoordige" generaals, een nieuw k'jn.rjnlje uit zijn helm getooverd heeft. Don- deidag stond hij nog in een afwachtende posi- tie aan den Oostelijken kant van de Cyre naica, waar bij zich sedert vrjj langen "tijd 'bevindt, Plotseling keerde hij zich tegen zijn achtervolgers en schoot op drie pantser- cokxnnes, De troepen, die zich aan de recli- terflahk van de Engelsohen bevonden en die hem tijdens d zandstormen van de laatste dagen hadden achtervolgd, weirden tot den terugtocht gedwongen. De Duitschers gin- gen naar een lime, die tien mijl verder Ooste- lijk gelegen was en ten Zuiden van Mersa Brega liep. Dit was dezelfde true, waarmede Rommel alle Britsche berekeningen tijdens de eerste veertien dagen van bet huidige offensief over hoop wierp, toen de Engelschen de poging deden alle vijandelijke pantsereenheden te ver- nietigen. Bij deze gelegenheid rukte Rom mel, m plaats van een poging tot ontsnapping naar het Westen te ondet-nemen, plotseling naar bet Oosten naar de Egyptische grens op, waaifoj generaal Cunningham onverstandig genoeg was zijn strijdkrachten te versnippe- ren om hem op de hielen, te blijven. 'Het ge- iukte Rommel zich te storten op verscbeidene kleme troepencontingenten, voordat de Engel schen dit spel hadden doorzien en hun pant- seretrijdkrachten weer concentreerden. De Duitsche N.S.F., in samenwerking met de Nederlandscbe N.S.V. heeft in. den Dierentuin in Den Haag een brei-avond gehouden voor de' soldaten aan het Oostfront. Ook de jeugd bielp met het breiwerk. Palygoon-Meyer) DE STAD MOEAR GENOMEN. Van bet oorlogstooneel op Malakka ver- neemt bet DJk.B. uit Sjanghai, dat Japan sche troepen aan de westkust over de rivie- de Moear zijn getrokken en in een verras- senden aanval de stad Moear hebben ingeno- men, welke krach' iig verdedi>gd» werd. Vierduizend gevangenen 260 auto's en j.alrijke stukken geschut vielen in Japansche and en. De Japansche troepen drongen langs de Westkust naar bet Zuid-Oosten en vormen een verbinding met de in bet begin van de week bij Batoe Pahat ten Zuid-Oosten van Moear gelande Japansche strijdkrachten. Naar de zender van New-York meldt, heeft de Britsche eerste lord der admiraliteit, Alexander, de openbare meening er op voor- l)ereid, dat men op het gebled van den oorlog ter zee in de naaste toekomst verdere zware verliezen moet verwachten. (A.N.P.) De opperbevelhebber van de op het schier- eiland Bataan ten Noord-Westen van Manilla opeengedrongen Amerikaansche troepen ge neral Mac Arthur, heeft verklaard, dat zijn troepen, gezien de Japansche superioriteit in de meat, nog slechts beperkten tijd kunnen volhouden, wanneer geen versterkingen moch- ten aankomen. Van Amerikaansche militaire zijde wordt toegegeven, dat de eerste verde- digingslinies van deze strijdkrachten door- broken zijn. Van uit deze linies hadden de Amerikaansche troepen het voordeel van ber- Igen af op de aanstormende tegenstanders te kuimen vuren. EEN COMPROMIS-VOORSTEE TE RIO. Het D.N.B. meldt uit Buenos Aires: Als nieuwste phase van de politieke ont- wikkeling is door het departement van bui- tenlandsche zaken medegedeeld, dat Guinazu, de minister van buitenlandsche zaken, Vrij- dagavond uit Rio de Janeiro heeft opgebeld. Een half uur later ontving de onder-staats- secretaris in het departement van buiten landsche zaken, Gache, de joumalisten en e- antwoordde bevestigend de viaag, of er een compromis-formule te Rio gevonden was. H\j verklaarde, dat deze fownule waarschijnlijk reeds in de volgende plenaire vergadering van de conferentie onderteekend zal worden. Gache zeide tot de journalisben, dat het com- prom isvoorstel een essentieele wijziging be- helst van art. 3 van het oorspronkelijke voor- stel inzake verbreking der diplomatieke be- trekkingen. Het besluit draagt thans een uitgesproken „optatief karakter". De Argentijnsche minister van buitenland sche zaken a.i., Rothe, heeft Vrydagavond omtrent het tot stand gekomen comproanis- vocrstel aan de journalisten verklaard, dat deze oplossin-g een overwinning is van het ge- zonde menschenverstand van de pan-Ameri- kaansehe solidariteit. De in Rio vereenigde ministers hebben nog een omvangrjjke taak voor zich. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Rio meldt, is de tekst van art. 3 der compromis- formule als volgt: ,,De Amerikaansche repuolieken, in ovei- eenstemming met de rechtsgebruiken, welke in haar binnenlandsche wetgeving zijn vast- gelegd en met in^chtneming van de positie en de omstandigheden van elk land afzonder- lijk met betrekking tot dit conflict, bevelen aan, de betrekkingen met Japan, Duitschland en Italie te verbreken, omdat een van deze staten het eerst de Amerikaansche republie- ken heeft aangevallen en de beide andere staten aan een Ameirikaansch land den oor log verklaard hebben." Rothe, de plaatsvervangende Argentijnsche minister van Buitenlandsche zaken, heeft ontkend, dat Argentinie een tegenvoorstel met betrekking tot de formule aangaande het af- breken van de diplomatieke betrekkingen heeft ingediend. Argentiilie's houding, zoo zeide lijj, blijft ongewijzigd. Het is begrijpe- lijk, dat er bij vraagstukken van zoo groote draagwijdte verschil van meening ontstaat, maar dit zal, naar te hopen is, worden over- brugd. Hij sprak voorts tegen, dat Argen tinie van plan zou zijn de conferentie te ver- laten. Hiervan is geen sprake, aldus Rothe, nu de vice-president den stand van zakeh zoo duideljjk heeft uiteengezet. AUSTRAEISCHE V ERDEDIGINGSLINIE BEDREIGD. Domei meldt uit Saigon: In een commentaar van militaire zijde op de Japansche landingsoperaties op New- Britain wordt gezegd, dat de bezetting van de eilandengroep den Japanschen lange-afstands- bommenwerpers binnen doeltreffenden aan- valsafstand zou brengen van Noord-AustraliS. Men beschouwt New-Britain als een der sleu- telposities van de buitenste verdedigings- linie van het Australisehe gemeenebest. Rabaul zou den Japanners de controle geven over drie luchtbases, waarbij een basis voor wa'ervliegtuigen en twee civiele luchthavens buiten de stad. DUITSCHE EBVENSMIDDELEN VOOR FINLAND. Nieuwe aanvoeren van levensmiddelen uit Duitschland en een met Duitschland getrof fen regeling heibben het voor de toekomst mogelijk gemaakt het broodraritsoen in Fin- landi aanmerkelijk te verhoogen. De rantsoe- nen zullen van Februari af bedragen 250 gram bij middelmatig zwaren arbeid, 400 gram bij middelmaitg zwaren arbeid, 400 gram voor zwaren arbeid en 500 gram voor zeer zwaren arbeid. Ook het suikerrantsoen zal aanzienlijlt worden verhoogd. In dit verband schrijft het blad Suomm Sosialdemokraattl, dat hiermede het beste tegenbewijs wordt geleverd tegen de vijan delijke propaganda, volgens welke Finland door de Duitsche troepen van al zijn levens middelen wordt beroofd. Integendeel. zoo schrijft bet blad, Duitschland heeft Finland van zooveel levensmiddelen voorzien, dat het DENKT U DAT HEUSOH? Denkt u nu heusch, dat, wanneer het Sov- jetle-ger er in geslaagd zou zijn den opmarsch tegen Europa in te zetten en daarbrj het Duit sche leger overrompeld had, dat Stalin's hor- den bij onze grenzen halt gemaakt hadden? Denkt u heusch, dat zij ons land ongemoeid gela en hadden, terwijl zij in het Oosten kerk en kruis vemietigd hadden? Denkt u heusch? Natuurljjk denkt U dat niet. Maar ligt daarin dan ook niet opgeslo- ten, dat u zich aan de zijde moet scharen van die manner, die thans met de wapenen in de vuist het Sovjet-monster den kop afhakken, en zoo Europa voor zijn ondergang be war en? i Immers, zij beschermen ook uw huis en haard. Daarom is het uw plicht deze men- j schen wanneer zij het slachtoffer van hun manmoedigen inzet worden, en gewond raken, te helpen Nederland heeft dezen plicht be- grepen en zendt een hulpexpeditie de Neder- landsche Ambulance. Zij verdient uw sym- pathie en waardeerlng. Steunt haar naar'iw j vermogen en stort uw bijdrage, iets meer dan u kunt missen op girorekening 87600. Neder- landsche Ambulance, KoninglnnegTacht 22, f 's-Gravenbage. daai-mede zijn eigen kleinen oogst afdoende heeft kunnen aanvullen en thans wederom verscheidene rantsoenen heeft k»innen ver hoogen. (A.N.P.) JAPANNERS EANDEN OP BOUGAINVULIE. Het D.N.B. meldt uit Stockholm: Naar United Press uit Melbourne meldt, heeft de Australisehe regeering bekend ge maakt, dat Japansche troepen geland zijn te Kieto, de voornaamste haven van het eiland I Bougainville, het groctste eiland van de Sa- lomo gi-oep, en dat nieuwe landtpgen te ver- j wachten zijn of reeds uitgevoerd wprden. Na een Japanschen luchtaanval op Bulolo, een kleine mijnstad in het binnenland van Noord- Oost Nieuw-Guinea, is de radiozender aldaar tot zwijgen gebracht. Sindsdien heeft men niet meer uit die plaats vernomen. DE LANDING TE RABAUL. Het D.NB. meldt uit Stockholm: De Japaimers hebben een landing te Rabaul geforceerd, meldt de Britsche nieuwsdienst uit Melbourne. Door luchtverkennin-g van Port Moresby uit, is Vrijdagavond waarge- namen, dat 11 koopvaardijschepen en wel waarschijnlrjk Japansche in de haven van Rabaul liggen. De commandant van Port Moresby heeft voorts aan den minister van ooclog, Forde, gerapporteerd, dat drie kruisers, een torpedo- bootjager en een vliegtuigmoederschip vijf mijl buiten den haveningang zijn waargeno- men en dat een motorscbip vijf mijl meer Noordwesteliik ligt. Men kan derhalve aan- nemen, zoo besluit het bericht van den Brit- schen nieuwsdienst, dat de Japanners te Ra baul geland zijn. Over het lot van de Austra lisehe bezetting aldaar zijn op het oogenblik te Melbourne nog geen bericbten beschikbaar. JAPANNERS GEARRESTEERD IN MEXICO. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Be Mexicaansche regeering heeft zes Ja pansche visschers als leden van de „vijfde colonne" laten arresteeren, zoo meldt de Jo- mioeri Sjimboen. Voorts heeft de regeering geiast, dat 800 Japanners moeten verhuizen naar het binnenland, hetgeen moet worden toegeschreven aan de vrees voor duikbooten Deze vrees is ontstaan, toen een Mexicaan sche visscher beweerde op 21 Januari Japan sche duikbooten te hebben gezien in de nabij- heid van de Mexicaansche kust. Naar het blad verder meldt, heeft de Mexicaansche regee- zing tevens alien Mexicaansche schepen ge- last, voortdurend in zicht van de kust blijven. te DANSVERBOD VERSOHERPT. De A.N.P.-correspondent <e Berirjn meldt: Met het oog op den zwaren verdedigingsstrijd aan het Oostfront en tegemoetkomend aan het verlangen van vele frontsoldaten, heeft de rijks SB. en politieleider, naar de bladen berichten, het bestaande dansverbod ver- scherpA Thans is ook alle dansen in zgn. be- sloten kring verboden. Geoorloofd blijft uit sluitend dansen als leervak.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1