NIEUWS- Buitenland OUiTSCtfLAND STR1JDT VOOR EUROPA. DE EERSTE JAPANSCHE LUCHTAANVALLEN OF JAVA? 4 per post 1,73 per 3 maanoen - - vjr Belgie en Amerika 2,20, overlge landen 2,65 per 3 maanden fr. per post - Veonnementen voor net buitenlard alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: N.V. Flrma P. -J. VAN DE 8ANDE IMreeteur: I. van de Sande. OIUO 38150 TELEFOON No. 2073. Grootere letters en cliches woraen naar piaausruuine ueieaenu. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRUDAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. DUITSCH WEERMAqHTSBERICHT. Het opperbevel van de Duitsche weer- macht maakte gisteren bekend: Op de Krlrn werden de vyandelyke strjjdkrachten, die stryd leveaen in liet gebied ten Noord-Oosten van Feodosia, vender Oostiwaarts teruggedrongen. Aan het Donets-front, alsmede in den centra- len en Noondelykeoi frontsector, duren de afweer gevechten voort. *-By succesryke cadernemingen van stoottroepen bebben Slowaakscbe troepen den vijand bloedige verliezen toegebcacht. De luchtmaeht ondersteunde aan het geheele Oostelijke front, ten deele onder uiterst moeilijke omstandigheden, de gevechten op den beganen grond. De Moermansk-apoorlijn werd op verscheidene plaatsen door bom- men gestagneerd. Ben trein met brand- stof werd met bommen in brand ge- woipen. In Noord-Afrika activiteit van verken- ners en artillerle. Doeltreffende lucht- aanvalen in Cyrenaica waren gericlit op havenwerken en ot> den weg langs de kust. In het gebied ten Zuiden van Agedabia werden Britsohe concentraties automobielen en tentenkampen met bommen bestookt. In de wateren van Tobroek beschadigden Duitsche ge vechtsvliegtuigen een vrij groot koop- vaaBdijsohip door verscheidene bomtref- fers. Het bombaidement op Da Valet ta en op Britsche vliegvelden van het eiland Malta door Duitsche gevechtsvliegtuigen wend met krachtige uitwerking voort- gezet. ITALIA ANSOH WEERMAOHTSBERICHT. Het ItaHaansche weermachtsbericht van gisteren luidt als volgt: Tusschen Agedabia en Marsa Brega hebben wij vijandelijke afdeelingen afgeslagen en ten deele gevangen genomen tijdens gevechten. Oenige gepantserde strijdmiddelen werden door one vuur vernield. De ItaHaansche en Diiltsche luchtmaeht was zeer actlef boven het terrein achter het vyandelijk front en boven het eiland Malta. Onze torpedovldegtuigen hebhen een krach- tig geescorteerd konvooi in het Oosten van de "Middellandsche Zee aangevallen en een vrachtschip van ruim 5000 ton, dat beladen was met troepen, getroffen. 'n Tweede vracht schip wend door Duitsche \liegtuigen getrof fen en zwaar beschadigd huiten Tobroek. Engelsche vliegtuigen hehben gisteren een beperkt aantal brisant- en brandhommen laten vallen op Paterno en Bentini (Syracuse) en vanoohtend op Catania en Vizzini. Geen enkel slachtoffer en schade van geen belang. Ben Engelsche bommenwerper werd door het afweergeschut van Catania neergeschoten. BRITSCHE TROEPEN UIT VOOR-AZIE NAAR BURMA EN SINGAPORE. Poolsche krygsgevangenen uit de Sovjet-Unie tear aanvulUng. (V.P.B.) Volgens gerucbten, die reeds eerder te Berlin circuleerden en tbans worden bevestlgd, trekken de Engelschen een belang- rtjk gedeelte van hun troepen uit Irak en Iran terug, om deze naar Burma en Singa pore te zenden. Indien deze hulp te laat voor Singapore komt, zullen de troepen naar Australie en Nieuw-Zeeland worden gevoerd. Daar de Sovjet-Unie reeds eerder een zoo groot contingent troepen uit Iran terugtrok- ken om zooveel mogelijk strijdkrachten aar. het Oostelrjk front in het vuur te kunnen brengen, dat naar bet door de Sovjet-Unie bezette deel van Iran Engelsche troepen ge- dirlgeerd moesten worden, is in Voor-Azie, waar de stemming der bevolking jegens de be- zettende macht.zeer te wenschen overlaat, een belangrijk tekort aan soldaten ontstaan. Ten- einde hierin te voorzien heeft Donden thans met Moskou een overeenkomst gesloten, dat de Poolsche krygsgevangenen in de Sovjet- Unie die naar Siberie zyn overgebracht en. wier aantal volgens moeilijk te controleeren schattingen 300.000 man zou bedragen, in Voor-Azie in Engelschen militairen dienst ge- steld zullen worden. Er is reeds eerder" spra- he van geweest, dat deze Poolsche krijgs- gevangenen, weer actief in dienst gesteld zou- den worden. Dat was in den tijd, dat de Sovje'-Unie waarschrjnlyk onder Engel schen druk met het Poolsche emigranten- oamitd te Donden een verdrag sloot, waarby de machthebbers van het Kremlin na den oor- log het beetaan van een vrye en onafhanke tyke Poolsche republiek erkenden. Tjjdens de onderhandelingen die tot dit verder verdrag leidden, was de mogeiykheid besproken de Poolsche krijgsgevangenen in het Roode Leger in te lijven. Later zagen de Sovjets hiervan afomdat z\j de Polen, die inmiddels ruim 1% jaar later in Siberia hadden gezeten, vermoedeiyk niet ten onrechte als onbetrouw- bare elementen bescbouwden. FRANC-TIREURS AAN HET OOSTELUK FRONT. S.P.T. meldt uit Beriyn: De miiltaire medewerker van de D. A. Z. publiceert in zijn blad een artikel, getiteld „Oorlog in het donker" over de zgci. ,,Parti- sanenkamnfer", een soort francstireurs aan het Oostelijk front. De Duitsche soldaat ont- moet niet alleen den sovjet-solctaat als tegen- stander, doch vooral 'a nacut.s moet hij vech- ten met deze georganiseerde henlen francs tireurs. Deze benden zjjn samcngesteld uit „vernietig1ngsbataljons", die in den geheelen I veldtocht niets anders hebben gedaan dan fa- brieken, wegen, bruggen, enz. opblazen. Na- dat de Sovjets een plaats badden verlaten, bleven zij achter om als francstireurs achter de Duitsche linies te strijden. Zij zijn uitge- i-ust met lichte en zware mitrailleurs, auto- matische pistolen, handgranaten, geweren met geluiddempers enz. Gewoonlijk richten zij een basis in, van waaruit zij de Duitsche soldaten overvallen. Deze bases in de moeras- sen of de wouden zijn mees>tal groote kampen, bestaande uit blokhutten, stallen voor vee, munitie-depots enz. Wanneer zij niet meer over voldoende levensmiddelen beschikken, dringen zij zelfs tot de dcrpen door, die door de Duitsche troepen zijn bezet. Van te voren zenden zij ec'hter patrouilles uit, bestaande uit kinderen, grijsaards en vrouwen. Het liefst gebruiken zij voor dit doel jonge meis- jes, die, als dienstmeisjes vermomd, in con tact probeeren te komen met de Duitsche officieren en onderofficieren om hen uit te hooren. Deze organisaties van vrijbuiters wor den van hoogerhand opgeridht en zijn geen volksbewegingen. Daarom hebben zij dan ook niet de sympathie van de boeren. De midde- len, waarvan zij in den strijd gebruik maken, zijn zeer gemeen. „Wij hebben hen leeren kennen", aldus de sctirijver van het artikel. „De beruchte Molotof-cocktail: wodkafles- schen met benzine gevuld en met gummiban- den. Tusschen de flesch en den gummiband zijn twee glasbuisjes aangebracht, die beide met een bepaalde stof zijn gevuld." Voorts schryft de militaire medewerkeir over de bijzondere wijzen, waarop deze francs tireurs door de Duitsche soldaten onschadelijk worden gemaakt. Zij worden niet met hand- achoenen aangepakt, doch hard en onverbid- deljjk bestreden. De sctirijver geeft eenige bij- zonderheden van "dezen strijd, die een duide- lijk voocbeeld zijn van den strjjd tegen deze georganiseerde benden. DE ZWARE AFWEERSLAG IN HET OOSTEN. Terretawlnst is van ondergesehikte beteelienls. Het DNJB. meldt uit Berlijn: Onder bet opschrift: ,,De afweerslag in bet Oosten" publiceeren de bladen een speeiaal verslag van het Oostelijke front, dat op aan- schouwelijke wijze een beeld geeft van de bij zondere omstandigheden der gevechten van de Duitsche troepen op de uitgestrekte vlak- ten van de Sovjetunie. Reeds in het bestek van de groote vemie- tigingsslagen van verleden jaar zag de Duit sche leiding bewust er van. af, aldus dit arti kel, terreinwinst te beschouwen als voor den oorlog beslissend of ook maar als beslissend gevechtsdoel. Niet anders is de regel van den oorlog aan het Oostelijke front in den afweer. De aanstormende vijand moet onder de mee- doogenlooze omstandigheden van het inter- continentale winterkllmaat afgeweerd worden onverschillig waar. Nooit en nergens hehben de aanstormende menschenoffers van Stalin ook maar 6dn enkele plaats kunnen nemen, zonder dat de Duitsche verdedigere de laat- ste mogeiykheid van weerstand hadden uitge- put. Niet een van deze Duitsche verdedigers weet, wanneer de menschenstroom, die hen hier omspoelt, ten einde is. Zy weten slechts, dat ergens achter dezen afweerslag de over- winningbrengende krachtbronnen van hun natie vloeien, een geweldig arsenaal van nieuwe offensieven. door Duitsche en Roemeensche troepen be- haaid, wederom bewyst, dat het den bolsje- wisten, hoe roekeloos zij hun menschen ook gebruiken, niet gelukt hun doel te bereiken. Het was te begrijpen, dat zy door hun voor- genomen hecovering van de Krim een slerken druk wilden uitoefenen op de Zuidelijke flank der Duitsche troepeo en tevens de spilmo- gendheden wilden verdryven uit de stelling, die de Zwarte Zee beheerscht. Sedert December hebben de bolsjewisten steeds weer getracht, den ring om Sebasto- pol stuk te slaan en de Krim weer geheel in hun hezit te krijgen door verschillende lan- dingen aan Zuid- en Westkust. De meeste dezer landingen konden spoedig ongedaan worden gemaakt. Pas een landing op grootere sahaal by Feodosia bracht den bolsjewisten een tijdelijk succesde Duitsche troepen moes ten uit Kertsj worden teruggenomen, opdat ze niet zouden worden afgesneden. Thans heeft een energieke tegenaanval van Duitsche en Roemeensche afdeelingen onder bevel van den generaal der infanterie von Manstein de aan land gebrachte bolsjewisten over een aanzienllijken afstand naar het Oos ten teruggeworpen. De belangrijke stad Feo dosia Werd hun weer ontnomen. Hoe sterk de bolsjewistische strijdkrachten hier gewee3t moeten zijn, blijkt uit het feit, dat de Duitsohers verscheidene duizenden ge- vangenen gemaakt hehben en 73 pantserwa- gens, 77 stukken geschut en veel ander mate- riaal vernield of buitgemaakt hebben. Uit het succes van generaal von Manstein blijkt tevens dat onder eenigszins gunstige klimaatomstan- digheden de Duitsche soldaat nog steeds de meerdere is van zijn bolsjewisti,schen teeen- stander. Ook de Roemenen hebhen een groot aan- deel in dit succes gehad. De Duitsche lucht maeht heeft een zeer doe'.treffenden steun verleend. De gevechten op de Kirim biijven zich voor de bolsjewisten ongunstig ontwik- kelen, MILITAIRE CONVENTIE TUSSCHEN DUITSOHDAND, IT AH It EN JAPAN. Te Berlijn is Zondag een militaire conven- tie tusschen Duitschland, Italid en Japan ge- teekend, waarin de richtsnoeren voor de ge- meenschappelijke operaties tegen de gemeen- schappeiyke vijanden zijn vastgelegd. Voor Duitschland heeft de chef van het opperhevel van de weermaoht, von." Italic een gevol- machtigde van ,het opperhevel van de Ita- liaansche weermacht, en voor Japan een ge- volmachtigde vein den chef van den generalen staf van het Japansche leger ;n een gevol- maehtigde van den chef van den marinestaf geteekend. NIEUWE CHEF VAN DEN ITADIAANSOHEN GENERALEN STAF. Stefan! meldt uit Rome: Het militaire mededeelingenblad zal binnen- kort de volgende mutaties in de hoogere legerieiding bekend maken: Generaal Vitto- rio Amhrosio, commandant van het elfde leger, is met ingang van 20 dezer benoemd tot chef van den generalen staf. Generaal Mario Roatta, thans chef van den staf, neemt het bevel over het tweede leger op zich. M BRWSCHE TORPEDOBOOTJAGER GEZONKEN. Naar Renter meldt, heeft de admiraiiteit toegegeven, dat de Britschetorpedobootjager Vimiera tot zlnken is gebrioht. Uszee, staat de algemeene situatie onder den invloed van den winter, die dit jaar bui- tengewoon streng is. De Finsche troepen ondervinden ook voortdurend overlast van de plaatseiyke overvallen door de bolsjewisten, die hen noodzaken, voortdurend op hun qui- vive te zijn. Zij hebhen overigens geen bij zondere moeite, om deze aanvallen af te slaan of tot staan te brengen, daar zy ge woonlijk worden uitgevoerd door betrekkelijk kleine vijandelijke groepen ter sterkte van een compagnie tot een bataillon. Deze aanvallen van den vijand worden in den regel slechts zwak gesteund door artille- rie of pantserwagens en door hun luchtmactit. 'Het gevolg is, dat de Finsche troepen weinig verliezen lijden. Zij kunnen zich bijna geheel wijden aan de verbetering van hun stellingen en achterwaartsche verbindingen, die zij zoo stevig mogelijk maken. Vriend en vijand maken druk gebruik van den helangrijken patrouilledienst, waartoe de winter vele mogelijkheden biedt. Alles is stijf bevroren en bedekt met een dikke laag droge sneeuw. De Finsche troepen doen hun uiter- ste best om den tegenstander de loef af te steken. A1 te gemakkelijk is dit niet, want de Sovjet-Russen hebben de bewaking van dezen sector toevectrouwd aan Siberische scherpschutters, die van jongs af aan ver- trouwd zijn met de ski's en die de koude met evenveel gemak verdragen als de Poolhonden. Bijzonder veel waarde hechten de Sovjets aan de Uszee, alsmede aan het gebied van den benedenloop van het Stalinkanaal. Hier hebben zij herhaaidelijk aanvallen uitgevoerd, die door pantserwagens werden gesteund, over het ijs van het Cnegameer. Het is op- merkelijk, dat de vqand zijn aandacht bijna uitsluitend wijdt aan bet front en het gebied daarachter over het algemeen met rust laat. Slechts een enkele maal breidt hy zijn ver- kenningsvluchten uit tot het achterland, waar het sein voor luchtalarm dan ook vry zelden wordt gehoord. De massa in den sir yd. De bolsjewisten zetten alles op cen kaart. Wat het menschenreservoir der steppen in het Oosten oplevert werpen zy aan het front. Behalve hun actieve divisies uit Siberie zyn het meerendeels reserves, die korten tijd zijn opgeleid en wier eenige offensieve kracht de massa is. Ook voor hen bestaan de omstan digheden van den winter, zij het ook aoor ge- wecidheid en houding niet in gelijke mate. Den bolsjewistlschen machthebbers is het volkomen onverschillig wat de winter eischt of wat de bloedige afweer verslindt. Zoo jagen zy steeds nieuwe eenheden in steeds dezelfde sectoren met de gewetenloosheid van spelers. By de Siberiers, die door uitrusting met ski's, motorsledeci etc. in hooge mate op den win teroorlog zyn ingesteld, komen de regimenten cavalerie, die steeds, wanneer zij aanvallen, rampspoedige verliezen lijden. Dan worden eenheden heel jenge lichtingen, vaak niet ouder dan 16 jaar, gezien en eveneens oude reservelichtingen der infanterie. Kortom, wat gegrepen kan worden, wordt in den slag geworpen. Zeker, de militaire waarde van de bolsjewistische massa's moet niet worden onderschat. Hun actieve divisies echter zyn reeds, ondanks alle bedreiging met den dood, met de pistolen der commis- sarissen, ondanks hun hang naar wreedheid, ook wanneer zij numeriek sterker waren, nooit in staat geweest stand te houden tegen- over Duitsche formaties op voile sterkte. Zoo zyn de vervangingsgolven daartoe nog veel minder in staat. Zelfs eenheden gedeporteer- den en veroordeelden heeft men naar het front gestuurd, alles uit de overweging, dat de massa den numeriek veel zwakkeren tegen stander ten slotte moet verstikken en weg- spoelen. Niemand aan het front twjjfelt er aan, hoe zwaar iedere dag meer van deze afweerge- vechten zal zijn, die steeds nieuwe, aanstor mende golven brengt. Het front strydt en zwijgt. Men heeft daar geen tijd om over- bodlge woorden te spreken. De afweerslag gaat voort. De ovecwinning zal ondanks alle moeilykheden afgedwongen worden. De herovering van Feodosia. In aansluiting op het weermao-htsbericht van Maandag verneemt het D.N.B. van mili taire zyde, dat het groote succes, op de Krim STABILISATIE FRONT IN NOORD-AFRIKA Reuter geeft uit Kairo een merkwaardig mdiitair communique, dat klaarblykelyk offi- cieus is geinspiieerd en dat de Britsche open- bare meening schynt te willen voorbereiden op een stabilisatie aan het Westeiyke front In Cyrenaica'. De reden van deze stabilisatie, aldus Ste fan!, is, dat de Engelschen zeer geslepen zyn. De Britsche militaire autoriteiten geven er zich rekenschap van, dat de bevelhebbers van de Spilmogendheden het voornemen hebben de Engelschen in een hinderlaag te lokken en hen vermetel naar Tripoli te laten oprukken zonder slag te leveren.. De Engelsche gene- raals wenschen niet nog eens honderden kilo meters in de woestyn op te imkken in een streek, die den Italiaansch-Duitschen gene- raals groote mogelijkheden zou bieden. De behendige manoeuvres van Rommel en Bastico zyn niet naar den zin van de Britsche gene- raals. Reuter verklaart, dat deze Britsche voorzichtigheid te verstandlgei is, daar het waarschynlyk is, dat de troepen der Spil ver- sterkingen, vooral van de luchtmaeht, hebben ontvangen, tenminste te oordeelen naar de groote Duitsch-Italiaansehe activiteit in de luoht in de laatste dagen. Reuter zegt, dat generaal Auchinleck ook moet denken aan Irak en Iran, waar de rech- tervleugel van zyn strydkrachten zich be- vindt en waar gebeurtenissen van grooten ccnvang zouden kunnen plaats grypen. Als htj de gepantserde strijdks'achten van de Spil mogendheden zou kunnen vemietigen, zou hy dat doen. maar het is duiiaelyk, geeft Reuter toe, dat de strijdkrachten van de Spil zich niet door generaal Auchinleck zouden laten opruimen. Ten slotte geeft Reuter te ver- staan, dat de Engelsohen het voornemen heb ben den stryd in Cyrenaica als geedndigd te beschouwen. Als dit juist zou zyn, zou dit met andere woorden beteekenen, dat de Brit sche regeering afgezien zou hebben van het tweede Waterloo" van Churchill, daar de vijand zich er cnergiek tegen heeft verzet. WINTER HEERSCHT OPFKKMACHTIG TUSSCHEN FINSCHE GOLF EN IJSZEE. Wedijver tusschen Finschen en Sovjet- Russischen patrouiiiedienst. V.P.B. In den sector van het front, gelegen tusschen de Finsche Golf en de Noordelyke AUSTRALIE DREIGT LONDEN MET AANSLUITING BIJ VER. STATEN. Het A.N.P. meldt uit Stockholm: De speciale afgezant van de Austrahsche regeering te Londen, Earl Page, heeft op- nieuw besprekingen gevoerd met Attlee en Eden, alsmede met den minister voor de Do minions, waarin hij hen er nogmaals op heeft gewezen, dat de positie van Australie van uur tot uur gevaarlijker wordt. Cnder deze omstandigheden zou de Austra- lische regeering zich genoodzaakt kunnen zien zich onafhankelijk te verklaren en zich aan te sluiten bij de Ver. Staten, indien de Britsche regeering niet van plan is kracht i^_ ger maatregelen ter ondersteuning van Aus tralie te treffen. Door den oorlog in den Stlllen Oceaan is in Australie een groot gebrek aan werkkrachten ontstaan, waardoor de Australlsehe regeering genoodzaakt is geweest de bepalingen voor de immigratie te wyzigen. Thans is de vestiging van Chineezen en andere Aziaten toegestaan. Tot dusver was hun elke vestigingsmogelijk- heid op het dun bevolkte Australische wereld- deel ontzegd. BRITSCHE VOERTUIGEN IN AFRIKA BESTOOKT. Voor den Zuidelyken vleugel van de Duit sche en Italiaansche stellingen aan het woes- tynfront in Noord-Afrika werden, naar het D.NJ3. verneemt, Britsche concentraties van voertuigen door Duitsche duikhommenwer- pers doeltreffend gebom bardeerdTalryke bommen van zwaar kaliber kwamen tusschen de voertuigen terecht, waardoor omvangrijke schade werd aangericht. Tijdens een vlucht van andere gevechtsvliegtuigen werden stil- staande voertuigen en kampeerende troepen langs den kustweg aangevallen. DE PAN - A3IER1KAANSCHE CONFERENTIE. De Amerikaansche onderstaatssecretaris Sumner Welles heeft tydens de openingszit- ting van de pan-Amerikaansche conferentie te Rio de Janeiro een langdurige propaganda- rede uitgesproken tegen de in het driemogend- hedenpact verbonden landen. meldt het D.NJJ. Evenals vele andere leidende Ameri kaansche politici den laatsten tyd, beweerde Sumner Welles, dat deze landen 't plan heb ben de wereld te veroveren. Hy meende, dat de onafhankelyktieid van de Amerikaansche landen op dit oogenblik van gevaar afhanke- lijk is van de eenheid van Amerika. Tenslotte Het Sumner Welles het lreht val len op het belang van de Vereenigde Staten bij een toenemende voorziening van strategi- sche belangrijke grondstoffen uit Latynsch- Amerika en eischte hy een volkomen vernie- tiging van het Hitlerisme. Slechts Brazilie en Uruguay betulgden hun volkomen solidariteit met het standpunt van de Vereenigde Staten. De afgevaardigde van Columbia diende een motie in, waarin het afbreken van de diplomatieke betrekkingen woi-dt geeischt tusschen de Amerikaansche republieken en de as-mogendheden. Eenstemmig werd besloten de conferentie tot 26 dezer te doen duren. In een overzieht van den tweeden dag der conferentie schryft de ,,Prensa'", dat de kwes- tie van een gemeenschappelyk afbreken der betrekkingen met de asmogendheden het hoo^dtihema is. Eenige natdes hebben aange- voerd, dat een afbreken der betrekkingen bijna gelijk zou staan met een oorlogsverklaring. Dit standpunt wordt in het bijzonder door Chili, Argentinie, Paraguay en tot op zekere hoogte ook door Peru voorgestaan. BE OIJEPRODUCTIE VAN BRITSCH- BORNEO KAN SPOEDIG WORDEN HERVAT. Naar Domei meldt uit BritsclnBomeo, maakt het herstel van de olievelden van Miri en Seria benevens van de raffinadery Loete zoo snelle vorderingen, dat de productie vol gende maand reeds kan worden hervat. Op de olievelden van Miri is ook met suc ces naar nieuwe olie geboord. Het D.N.B. meldt uit Tokio: In de geldkist van de regeering van Sera- wak hebben de Japansche troepen, volgens be- richten uit Koetsjing, een verdrag gevonden waarbij de Radja van Serawak in Maart 1941 zyn rijk voor 200.0-00 pond sterling aan de Britsche regeering heeft verkwanseld. Duff Cooper had de leiding van de onderhandelin gen. Opmerkelyk is, dat het sluiten van dit verdrag, waarbij Serawak van de laatste rest zijner zelfstandigheid beroofd werd, niet aan de bevolking is medegedeeld. In plaats daar- van verklaart de eerst naar Australie ge- vluchte en intusscshen weer te Soerabaja op- gedoken Radja van Serawak in een radio- rede, dat het cnafhankelijke Serawak ,,den tegenstand tegen Japan zal voortzetten". VON BRAUCHITSCH GEOPEREERD. Generaal-veldmaarschalk Von Brauchitsch heeft zich aan een operatie moeten onderwer- pen. Deze operatie is ondanks het hartge- brek, dat zich twee maanden geleden voor- deed, bevredigend verloopen. De veldmaar- schalk bevindt zich op den weg naar genezing en zal daarna nog een kuur van geruimen duur doormaken. De Fiihrer heeft den veld- maarschalk zyn beste wenschen doen toe- komen. (D.N.B.) S.P.T. meldt uit Liasabon Engelsche en Amerikaansche berichten spreken van de eerste Japansche luchtaanval- len op Java. Byzonderheden zyn nog niet be kend gemaakt. EERSTE JAPANS€,HE LUCHTAANVAL OP SUMATRA. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Berichten van het front van Malakka maken melding van den eersten Japanschen luchtaanval op Sumatra. De oorlogscorres- pondent van de Asahi Sjimboen meldt, dat Japansche machines Britsche formaties ach- tervolgden, die op een vliegveld by Pang- kalan ten Noord-Westen van Belawan land- den. De Japansche piloten vjelen terstond de inrichtingen van het vliegveld alsmede daar staande vliegtuigen aan en behaalden goede resultaten. Dit bericht toont aan, dat de Engelschen de hun nog overgebleven lucht- strydkraehten blijkhaar op Sumatra gecon- centreerd hebben, om van hier uit zoo moge lijk te probeeren, in te grypen in den stryd op Zuid-Malakka ter verdediging van Singa pore. NIEUWE REGEERING IN BIKMA. Het A.N.P. meldt uit Liasabon: De gouvemeur van Birma heeft, naar de Britsche berichtendienat Maandagavond uit Rangoon meldt, Sir Paw Tern met de vorming van een nieuwe Birmeesche regeering belast. Paw Tim is opvolger van Saw, die, zooals be kend, door de Britsche autoriteiten wordt vastgehouden en niet naar Birma zal terug- keeren. De politieke correspondent van de Evening News meldt, dat de gearresteerde minister- president van Birma, Saw, op verzoek van Engeland naar Amerika zal worden overge bracht, waar hy in verzekerde bewaring zal worden gehouden. DE TOBSTAND OP MALAKKA KRITIEK GEACUT. Het D.N,B. meldt uit Buenos Aires: Met het oog op den Japanschen zegetocht op het schiereiland Malakka moeten de En gelschen toegeven, dat de Japanners de kust van Oost-Azie volkomen beheer,schen en langs de kust van Malakka ongestoord troe pen aan land kunnen zetten, zoo blijkt uit een verslag van Beattie, den Londenschen cor respondent der Prensa. Als gevolg van de numerieke superioriteit aan strijdkrachten, tajiks en vliegtuigen van de Japanners, zyn de Engelschen tot den aftocht genoodzaakt. De Japansche opmarsch berooft niet alleen Singapore van zyn beteekenis als vlootbasis, doch oefent bovendien invloed op andere oor- logstenreinen. De Engelschen zyn ongetwij- feld uiterst verrast over het snelle optredefi der Japanners. In Londen wordt de tcestand zeer kritiek geacht en overal hoort men de opvatting verkondlgen,dat op een spoedige wyziging in de"situatie niet gehoopt kan worden. REEDS MEER DAN 600 NIEUWE BUKGEMEESTERS IN BELGJLP BENOEMD. Het A.N,P. meldt uit Brussel: De bestuurshervorming in Belgie heeft vooral ook een reorganisatle en herleving van de gemeentebesturen noodig gemaakt. In het democratische Belgie waren juist de gemeen tebesturen kiemcellen van corruptie, nepo- tisrne en party-intriges. Op dit gebied is thans het laatste halve jaar, sedert de benoe- ming van den energieken Vlaamsch nationalen afgevaardigde Romsee tot secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken een groote schoonmaak begonnen. Door verscheidene verordeningen was het mcgislyk geworden de verouderde, onbekwame of on- willige ambtenaren te verwyderen en te ver- vangen door nieuwe, tot opbouw bereide krachten. Van April tot December ISdi zjjn door Romsee 626 nieuwe burgemeesters, 818 wethouders en 49 gemeente-secretaftssen be noemd. Deze vernieuwing van he": gemeente- bestuur wordt voortgeze', teneinde het Brus- selsche centrale bestuur eindelyk een ambte- narenapparaat in handen te geven, dat ook werkeiyk positieven arbeid verricht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1