ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ZEEUWSCH-VIAAKOEREN No. 10.319 VRIJDAG 16 JANUARI 1942 82e Jaargang Buitenland Binnenland EERSTE BLAD DUiTSCHLAND STUIJDT VOOR EUROPA. WAAROM STEUN AAN WINTERHULP? KERELS GEVRAAGD. TERNEUZEN, 16 JANUARI 1942. Goedkeuring noodig voor drukwerkorders. WAARSCHUWING VOOR SCHAATSENRIJDERS ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Temeuzen f 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post 1,73 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abormementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. mtgeefster: N.V. Flrma P. J. VAN DE SAN IDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. Directeur: L van de Sande. COURANT ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KLEIN E ADVERTENTIftNper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling Grootere letters en cliebb's worden naar plaaisruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. (XS>«>«X5X5XSX»®<SX»XSXSK5><SX5XS>SXS><S><S>® DUJT8<3H WEERMA.GHTSBERICHT. Het opperbevel van de Duitsche weer- macht maakte Donderdag bekend: Bij Feodosia en op het schiereiland Kertsj heeft de luchtmacht vijandelrjke t-roepenconcentraties, stellingen lucht- doelgeschut en vliegvelden met goed resultaat aangevallen. In de Zwarte Zee en de zee van Azow werden drie vijande lijke koopvaarders door bommen bescha- digd. In het gebied van Taganrog her- haalde de vijand na krachtige voorberei- ding door de artillerie zijn vergeefsche aanvallen. In den centralen en Noorde- lijken sector van het Oostelijke front duurt de afwerende veldslag voort. Bij een tegenaanval maakte Duitsche infan- terie, door bestormingsgeschu't verge- zeld, acht kanonnen en falrijk ander oor- logstuig buit. De vijand verloor hierbij ongeveer 600 dooden. Bij een succesrijken aanval van stoot- troepen aan het front van Leningrad zijn deelen van een door pioniers ge- steunde compagnie infanterie over 200 meter breedte de vijandelijke stellingen binnengedrongen en hebben twintig kazematten met de bemanningen ver- nie'igd. In Noord-Afrika duurt het vijandelijke artillerievuur op de Duitsch-Italiaansche ste.unpunten in het gebied van Solloem met enverminderde hevigheld voort. De - vijand behaalde eenige plaatselijke suc- eeseen. Aanvallen van Duitsche ge- vechtsvliegtuigen en duikbommenwer- pers waren gericht op Britsche colonnes voertuigen alsmede op havens en vlieg velden in het gebied ten Zuiden van Age- dabia en in Tobroek. La Valletta en Britsche vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en des nachts doeltreffend gebombardeerd. Britsche vliegtuigen wierpen Donder- dagnacht bommen op versehei.dgne plaat- I sen in het Noord-Duitsche kustgebied. De burgerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. Verscheidene huizen werden verwoest of beschadigd. Drie der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. i*&x§xs><sxs>&x§xsx§x&<sx§>Gx§x§x§xsxsx§x§>o 1800 650 850 850 320 DE LEIPZIGER VOOKJAARS-MESSE. 15 Maart 1942. Ruime1 tcetreding van exposanten tot alle afdeelingen. Reeds tijdens de laa'stgehouden Leipziger Messen, die, niettegenstaande de door de oor- logsomstandigheden veroorzaakte belemme- ringen, op de gebrulkelijke wijze plaats von- den, konden de hezoekers kennis nemen van buitengewoon talrijke en veelzijdige ihzendin- gen. Naar thans wordt medegedeeld, zal ook de volgende maal, dus tijdens de komende Leipziger Voorjaars-Messe, hetzelfde het ge- val zijn. De ruinate in de 24 algemeene jaar- beui-sgebouwen is reeds volledig besproken. Dientengevolge kan op een aantal van onge- veer 7000 exposanten worden gerekend. Voor de belangrijkste groepen is de s'plitsing als onderstaand exposanten Huishoudelijke benoodigdheden 1400 Ledeiwaren, byouterieen en galan- teriewaren, Speelgoed, muziekinstrumenten en sportartikelen Papierverwerking, kantoorbehoef- ten en reelame-artikelen, Textielgoederen en gemaakte kleeding Voedingsmiddelen en lichaamsver- zorging, Daarbij komt de meubel-afdeeling, alwaar 130 firma's vooral kleine meubelen, fineer, ptto. maar ook groote meubelen zullen ten- toonsteUen. Een goede beze'ting wordt ver- wacht voor de groep van foto, kino en op'.iek. Het geheel wordt gecompleteerd door een epeciale afdeeling voor bouw- en bedrjjfs- benoodlgdheden, een sectie voor nieuwe vin- dingen en een tentoonstelling van materialen voor de grafische bedrijven. De groote Tech- nische Messe en Bouwvak-Messe blijft ook nu nog achterwege. Alles bjjeen zal de a.s. Rijks- Messe in Leipzig een volledig overzicht bie- den van de verbnuiksgoederen-productle in Groot-Duitschland en collectieve inzendingen bevatten van voortbrengselen uit vele Euro- peesche staten. ITALIA ANSCH WEERMAGHTSBERIOHT. In zijn weermachtsbericht no. 592 maakt feet Italiaansche opperbevel bet volgende fefekend: In de zone van Solloem heeft het hevige artillerievuur den vijand in staat gesteld het kustgebied te bezetten. Onze voomaamste vestingwerken zetten het felle verzet voort. De Italiaansche en Duitsche luchtmacht heeft een drukke verkenniiigsactie ontwikkeld en met goed resultaat de havenwerken en ver- keerscentra der achterwaartsche verbindingen van den vijand bestooktA Etagelsche vlieg tuigen wierpen eenige bommen ult in het ge bied van Tripolis, welke echter geen schade van beteekenis aanrichtten en geen slacht- offers maakten. Goede resultaten zijn ver- kregen bij de herhaalde aanvallen van de luchtmacht op de miiitaire doelen van het eiland Malta. Een Italiaansch konvooi, dat door vijande lijke vliegtuigen werd aangevallen, heeft zijn reis kunnen voortzetten zonder noodlottige verliezen te lijden. Twee der aanvallende vliegtuigen zgn omlaag gestort, na getroffen te zfln door het vuur van het afweergeschut POGINGEN TOT DOORBRAAK VAN DE DUITSCHE STELLINGEN VOOR LENINGRAD ALLE VERGEEFSCH. In aanvulling op het weermachtsbericht van gisteren verneemt het D.N.B. Aan het front van Leningrad wordt den bolsjewisten door succesrijke ondernemingen van Duitsche stoottroepen steeds weer de kracht der Duitsche troepen bewust gemaakt. Er heeft zich daar een stellingenoorlog ont wikkeld, die, evenals in den wereldoorlog, het speciale gevechtsterrein van pioniers en infan- teristen is geworden. In de afgeloopen maan den hebben de bolsjewisten telkens weer tevergeefs getracht de Duitsche stellingen voor Leningrad omver te loopen, teneinde lucht te krijgen. Dat is hun tot nu toe niet gelukt en zal hun ook in de toekomst belet worden. Van miiitaire zijde wordt aan het D.N.B. medegedeeld: In het gebied ten Oosten van Orel zijn de laatste dagen sleehts geringe ge- vechtshandelingen geleverd. Het D.N.B. meldt uit (Berlijn: Sterke strijdkrachten van de bolsjewisten hebben op 13 Januari in den centralen sector van het Oostelijke front een aanval onder- nomen op de Duitsche linies. Tijdens dezen aanval werd zij door een tegenaanval van troepen van een Duitsche divisie in de flank getroffen. In weerwil van de strange vorst stieten Duitsche infanteristen, ondersteund door pantserwagens en hestormingskanonnen, midden in de vijandelijke aanvalsbewegingen en vei-overden ondanks den taaien vijandelrj- ken tegenstand, verscheidene plaatsen. ACT1E VAN DE DUITSCHE LUCHTMACHT Naar het D.N.B. verneemt, hebben Duitsche verkenningsvliegtuigen ondanks de cngunsti- ge weersomstandigheden uitgebrelde verken- ningsvluchten boven zee bij Engeland ge- daan. Zij vlogen daarbij tot aan de Shetlands eilanden en ontmoetten geen Etigelsche vlieg tuigen. De Duitsche verkenners keerden met veel verkenningsmateriaa. naar hun steun- punten terug. Dienzelfden dag richtten zich de aanvallen der Duitsche gevechtsvliegtuigen in het gebied van Feodosia in het bijzor.der op trcfepencon- centraties der bolsjewisten in de haven en op verschillende punten der 3tad. DE EINNEN FORTUINLIJK AAN HET KARELISCHE FRONT. De Finnen hebben, naar het D.N.B. van miiitaire zijde verneemt, de laatste dagen op verscheidene plaatsen van het Karelische front plaatselijke gevechten met succes kun nen voltooien. Een Finsche divisie infanterie is er in geslaagd een bolsjewistische strijd- macht, die in het onoverzichtelijke terrain tot aan de beveiliglngslinie van het gebied der divisie was doorgedrongen, in te sluiten en te vernietigen. Tijdens een dapperen strijd vea-- overden de Finsche soldaten ccidanks een koude van omstreeks 30 graden onder nul, ongeveer 150 vijandelijke stellingen. Meer dan 500 gesneuvelde bolsjewisten lagen na het staken van het vuur op het slagveld. Ook op een andere plaats van dit front liep een vijandelijke aanval dood op de Finsche verdediging. Na het afslaan van dezen aanval bedroegen de bolsjewistische verliezen hier meer dan 100 man. RUSSiSCHE EAIIGRANTEN MELDEN ZICH VOOR DEN STRIJD TEGEN DE BOLSJEWIEKEN Uit de Russische emigrantenkolonie te Bel- grado, die bijzonder sterk is, hebben zich 3000 vrijwilligers voor den oorlog tegen de Sovjet- unie aangemeld. De vrijwilligers zijn onder- gebracht in de vroegere gardekazeme eener voorstad van Belgrado. Ook uit Hongarije hebben zich vrijwillig vele Russische emigran- ten voce den strijd tegen het bolsjewisme aan gemeld. Bijzonder groot is het aantal vrijwil ligers, die tot de jongere lichtingen behooren. DE INZAMELING VAN WOL EN BONT. Rede van Gobbels. Het DN.B. meldt uit Berlijn: De wolinzameling van het Duitsche volk heeft, naar Woensdagavond werd medege deeld, in totaal 67.232.686 stuks van verschil lende soort opgeleverd. 4003 wagons met bont- en wolartikelen zijn reeds aan de weer- macht afgeleverd en voor het grootste deel reeds aan de troepen uitgereikt. Minister Gbbbels heeft Woensdagavond per radio het Duitsche volk het resultaat der wolinzameling medegedeeld, dat den voorloo- pigen uitslag van j.l. Zondag met bijna 11 millioen stuks overtraft. Gobbels dankt alien, die aan de inzameling hun krachten hebben gegeven, vooral de vrouwen, die de kleeding onvermoeibaar heb ben gemaakt en hersteld. Uit het resultaat blijkt ditmaal nog meer dan bij andere gele- genheden de goedgeefschheid van ons volk, aldus de minister. Sleehts onze vijanden hebben aan deze zaak een politiek karakter trachten te geven. Als Engelsche kranten enkele dagen geleden schreven, dat deze Inzameling door het ge- heele Duitsche volk verontwaardigd werd af- gewezen en dat zjj sleehts uitvoerbaar was doordat de politie den voorhijgangers met ge- weld bontmantels en jassen van het lijf rukte, als de Londensche radio wisrt te melden, dat Beriynsche vrouwen het vertrek der goede- ren' reinen met de wol- en winterartikelen naar het front probeerden te beletten door op de rails te gaan liggen, dan bespaar ik mrj de moeite daarop te antwoorden. Dergelijke even gemeene als domme en dwaze leugens veroordeelen zichzelf. Nog Donderdagochtend. aldus Gbbbels, kwam radio-Moskou met het bericht, dat de inzameling maar een zeer schralen oogst heeft opgeleverd: in totaal zouden 22 bon mantels bljeengebracht zijn. Ook bier ga ik er niet toe over het aantal van bijna vier millioen opge- haalde bontmantels als overtuigend tegen- bewijs aan te voeren. Het Duitsche volk heeft van de inzameling, waarvan onze vijanden een politiek dispuut wilden maken, een politieke daad gemaakt. Zij is thans derhalve meer dan een aangele- genheid van gemeenscbappelijke hulpverlee- ning, zij is een over* »gend bewijs voor de vastberadenheid, waarmee het Duitsche volk bereid is dezen oorlog tot de overwinning voort te zetten. In deze dagen, nu de ijzige wind het water heeft doen verstijven en de grimmige koude ons doorhuivert, gaan onze gedachten onwille- keurig uit naar onze behoef ige volksgenoo- ten. En als wij denken aan het bittere leed, dat thans door duizenden geleden wordt, dan moeten wij denken aan Winterhulp. Winterhulp, hulp in den winter, die, thans werkelijkheid is geworden en velen feller slaat dan deze andere grimmige verschrik- king: Honger! Duizenden en nog eens dui zenden smeekend uitgestrakte handen doen een beroep op diegenen, die nog voldoende voedsel kunnen koopen, die nog over warme kleeding beschikken, over kolen, voor de kachel, voor wie de winter misschien onaan- genaam is, maar nog rilet verschrikking en ellende beteekent. Kijk rond, landgenoot, krjk rond in de slop- pen en stegen van onze steden, kijk rond in de stulpen op het platteland. Kijk rond en duik niet weg in de opgeslagen kraag van uw warme duffel of bontjas. Kijk naar de kin- deren van de armsten onder ons, zie hen hui- verend wegschuilen in de portieken, zie him armzalige dunne kleeding, him versleten schoeisel, hun verkleumde gezichten. Gij kunt niet achteloos het bittere leed, dat zich overal vertoont, overzien. Gtj kunt het niet en gtj moogt het niet. Gij kunt u beklagen over deze koude, die ook u last en zorgen berokkent. Maar zoolang gij ncg elken dag genoeg kunt eten, zoolang het vuur in uw kachel qf haard nog brandt, al is het niet altijd zoo fel, als gij wel zoudt wenschen, z56Iang zijt gij bevoorrecht. Bevoorrecht boven duizenden, die in deze dagen dubbel geslagen worden; door het zwaard van den honger en het zwaard van de koude. Gij wilt wel helpen, zegt ge, maar niet door middel van Winterhulp Waarom niet? Wat hebt gij tegen Winterhulp? Win terhulp beteekent niets anders dan hulp in den winder en het wil niets anders beteekenen. Of meent ge, dat het vroeger beter was en mooier, toen tientallen liefdadige vereenigin- gen, die het natuurlijk allemaal goed meen den, het werk deden, wat Winterhulp thans doet? Meent ge, dat het werk, dat toen do-or tientallen versnipperde en soms scherp 'tegen- over elkaar staande liefdadige vereenigingen verricht werd beter en doeltreffender was dan thans, nu 6en vereeniging, van ons volk en voor ons volk, dit werk, dat thans geen liefdadigheid meer is, doch sociale plicht, ter hand heeft genomen? Liefdadigheid... Het woord is een mooi woord, maar het heeft in de jaren, die thans achter ons liggen te dikwijls een bitteren bijsmaak gekregen. Is wat thans gebeurt door Winterhulp, die geeft zonder te vragen naar godsdienst en politieke over- tuiging, eenvoudig en zonder ophef, niet veel en veel beter? Gij kunt niet anders, dan deze vragen bevestigend beantwoorden. De nieuwe Winterhulpcollecte staat voor de deur. Een ieder vervulle zijn plicht. (V.P.B.) EEN TWEEDE VLOOTjRASIS BIJ SOERABAJA? Het A.N.P. ontleent aan den Britschen nieuwsdienst, dat nabij Soerabaja, aan de Nocrdkust van Java een nieuwe vlootbasis is gevestigd. Het D.N.B. meldt uit Stockholm, -dat men volgens een bericht van United Press uit Lcnden in kringen van Nederlandsche emi- granten aldaar den toestand op Celebes en Borneo pessimlstisch beoordeelt. Wanneer deze beide eilanden niet behouden kunnen worden, zou naar de meaning van deze krin gen geheel N cde Hands eh -I ndi e onhoudhaar zijn. t DE POSIHE VAiy N LD.-I NDIL. De corr. van de Frankf. Ztg. te Bern meldt dat men te Londen den toestand in Nederl.- Indie en in Britsch Borneo als bijzonder be- dreigd beschouwd. De Times constateert, dat niets in staat is verdere landingen op Borneo te verhinderen, te meer daar er, gelet op de geweldige uitg%breidheid van de Ned.-Indische kusten, onvermijdelij-k zwak verdedigde pun- ten moeten zijn. Sleehts een beslissende meer- derheid van de geallieerden ter zee en in de lucht zou het Japansche offensief tot staan kunnen brangen tot deze toestand is bereikt, zou men ten hoogste kunnen pogen de onver- mijdelijke verliezen zoo gering mogelijk te maken. Ook Reuter besctaouwt den toestand als dreigend en hoopt slech's dat het den Nederlanders gelukt is, de petroleumvelden ter rechter tijd volkomen te verwoesten. Deze Sovjet-methode van de ,,verbrande aarde" wordt door de zgn. geallieerden thans reeds als iets volkomen normaals bescliouwd. Nederlandsche kringen in Londen zinspelen er op, dat men rekenen moet op het verlies van alle Nederlandsch-Indische eilanden, Java uitgezonderd, sleehts dit eiland moet als laatste centrum van tegenstand worden ver- dedigd. Op de oveiige eilanden zal men zich er toe moeten beperken den aanvaller vast te houden en door uitgebreide en grondige ver- nlelingen hun bruikbaarheid voor de verove- raars onmogeiijk maken. Op Tarakan moeten de olievelden voor een half jaar onbruikbaar zijn gemaakt; als dat juist is, dan zal toch niemand willen heweren, dat de Japansche voorraden niet zoolang reiken. Op Java staat volgens Nederlandsche ver- klaringen een leger van iets meer dan 200.000 man, waarvan 50.000 man beroepssoldaten zijn met een langjarige opleiding. Of die krachten toereikend zijn om den Japanschen stormloop tegen te houden, die eventueel van vele kanten tegelijk te verwachten is, zal, "oo besluit de corr. van de Frankf. Ztg., moeten blijken. DRUKTE IN DEN BOEKHANDEL. De heer J. van Doom, directeur van het Centraal Boekhuis te Amsterdam, heeft enkele mededeelingen verstrekt over den gang van zaken in 1941 bij den boekhandel. Hij mocht getuigen van een levendigen verkoop van goede boeken, terwijl men direct na de oorlogsdagen jibs': het omgekeerde aanvan- kelijk veiwacht heeft. Zoo verzond he: Cen traal Boekhuis na de Meidagen van 1940 op 2000 boeken nog geen tien detectiveromans. Daarenboven hebben boeken over geschiede- nis merkbaar de voorkeur en ook boeken over de zee. Zeer bijzonder was het succes van Jan de Hartog's Hollands Glorie, dat in 100.000 exemplaren van de pers is gekomen. Dit is een oorspronkelijk Nederlandsch werk nog nooit gebeurd. Tenslotte kon ook meer belangstelling voor den streekroman worden vastgesteld. De heer Van Doom deelde mee, dat de verkoopen in den boekhandel rond de Decem- ber-feestdagen zeker 50 pet. hooger waren dan het jaar tevoren. Het is ook merkbaar, dat thans dure werken zoo vlot van de hand gaan. HERHAALDE NEDERLANDSCH-INDISCHE AANVALLEN GINGEN AAN JAPANSCH OPTREDEN VOORAF. Berlijn. JV.P.B.) De Japansche pers houdt zich uitvoerig bezig met het feit, dat thans ook Ned. Oost-Indie in den oorlog in het Verre Oosten is betrokken. Unaniem spreken de bladen hun leedwezen uit, dat deze nieuwe uitbreiding van den wereldbrand niet ver- fneden kon worden. In het algemeen neemt men aan, dat de vestiging van het geallieerde opperbevel te Soerabaja de druppel, is ge- weest, die de emmer deed overloopen. De agressieve handelingen der Ned.-Indische strijdkrachten, waarvan Japan tot nu toe kennis heeft genomen, zonder er consequen- ties uit te trekken, worden thans als volgt opgesomd 1. Den 17den December hebben Ned.- Indische vliegtuigen Japansche landingstroe- pen op Britsch-Borneo vier maal gebombar deerd, waarna zij werden verdreven. 2. Den 28en December hebben Ned.-Indi sche onderzeeers bij Koetsjing Japansche oor- lcgsschepen en landingstroepen aangevallen. Zij werden tot zinken gebracht en de beman- ning is gevangen genomen. 3. Den 9den en den lOden December vielen Ned.-Indische onderzeeers gedurende de lan ding bij Patani (eiland) Japansche transpor- ten aan en vemietigden een transportschip. 4. Ned. Oost-Indische onderzeeers en vliegtuigen verschenen herhaaldelijk bij en boven Davao en stoorden de Japansche actie op Mindanao. 5. Ned.-Indische luchtstrijdkrachten zijn te Singapore aangekomen en hebben deelg-e- nomen aan den strijd op Malakka. 6. Het vliegveld van Medan op Sumatra is ter beschikking gesteld van de Engelsche luchtmacht. 7. Ned. Oost-Indie heeft zijn luchtstrijd krachten in het Noordelijk deel van Ned. Bor neo geconcentreerd en vandaar uit ingegrepen in den strijd op Britsch-Borneo. De Nitsji Nitsji constateert, dat het lot, hetwelk Japan N. O.-I. wilde besparen zijn loop moest hebben, nadat de z.g. Ned. regee- ring te Londen zich heeft ontpopt als een troep marionetten, die naar de pijpen van Londen en Washington dansen. Het verlies van het eiland Tarakan en het schiereiland Minahassa vormen sleehts een begin. De ope raties zullen niet ophouden alvorens de Ned. regeering te Londen alien invloed in N. O.-I. heeft verloran. DE VERMELDING „INVOEKGOED" BIJ PRIJ SVERHOOGING. In artikel 4 van de Prijzenbeschikking in- voergoederen no. i is de verplichting voor den importeur en de wederverkoopers van den importeur neergelegd op iedera offerte en verkoopfactuur met feetrekking tot goederan waarvan de verkoopprijzen op grond van be- palingen van deze beschikking zgn verhoogd J de aanduiding ..invoergoed", benevens den datum, waarop de prijsverhooging is inge- gaan, te vermelden. Deze vermelding mag sleehts dan achterwege worden gelaten, wan neer prijsbladen aaa den afnemer zijn toege- zonden, waarop bovengenoemde aanduiding heeft plaats gevonden. Sleehts de kleinhande laar is uitgezonderd van het opvolgen van deze verplichting tot vermelding. Nochtans wordt bij de controle op de na- leving van de prijsvoorschriften verscheidene malen geconstateerd, dat importeurs of wederverkoopers bovenbedoelde vermelding nalaten. Zulk een handelwijze heeft niet alleen ten gevolge, dat de controle door de contro leerende ambtenaren bezwaarlijk wordt, maar tevens, dat de afnemers bij verhooging der hun in rekening gebrachte prijzen niet met zekeiheid weten uit welken hoofde de prijs verhooging heeft plaats gehad en of zij zijn gerechtigd op grond van de prijsvoorschrif- den de verhooging van hun inkoopsprijzen aan hun afnemers door te berekenen. Voortaan zal. dan ook tegen bovenbedoelde nalatigheid krachtig worden opgetreden. Der halve wordt er als waarschuwtng de aan dacht op gevestigd, dat het niet-vermelden van cle aanduiding „invoerg<;ed" en den datum van prijsverhooging een overtrading van de Prijzenbeschikking invoergoederen no. 1 vormt en als zoodanig zal worden gestraft met tuchtrechtelijke straff en, voorzien in het Prijsheheerschingshesluit. De tuchtrechteliike hoofdstraf is boete tot onheperkt bedrag. Als bijkomende straffen kunnen worden opgelegd In de geschiedenls van ieder land komen perioden voor, waarin een beroep gedaan moet worden op de besten. Wanneer op di^ beroep geen afdoend ajitwoord komt, dan gaat het land ten onder. De geschiedenis is vol van voorbeelden, waarin wereldrrjken van de landkaart verdwijnen, omdat er geen on- versaagde strijders waren, die hun bloed veil hadden voor hun vaderland. Ook de geschie denis van ons land bewijst ons de waarheid van bovenstaande. In deze dagen wordt weer een beroep gedaan op de besten onder ons. Weer worden er kerals gevraagd, vurige patriotteo, die beraid zijn, zware lasten en ge weldige verantwoording op de schouders te nemen, die ontberingen en gevaren durven trotseeren, die met volledigen inzet van goed en bloed ons vaderland willen verdedigen en onze toekomst zeker stellen. Zulke kerals zijn er in ons land. Duizenden zijn er reeds gekomen en evenveel zullen zich nog melden, want... er wordt een beroep gedaan op de besten onder ons, omdat letterlijk alles op het spel staat. Neen landgenoot, het is nu geen tijd voor politieke bezwaren, listige betoogen of zwaarmoedige argumenten. Daarmede zgn in de laatste jaren te veel kansen verlocen gegaan. Het vaderland vraagt nu alleen nog maar naar daden. Daarom worden er nu kerals gevraagd, Nederlandsche mannen, die niet vragen, niet praten, niet aarzelen, maar doen. Landgenoot, het vaderland doet een beroep «op u. Het vraagt u een daad te stel len, li een kerel te toonen. Bewijst, dat grj een Nederlander zijt in hart en nieren. Meldt u aan bij het VrrjWilligerslegioen ,,Nederland", Koninginnegracht 22 te 's-Graven!hage. sluiting van de zaak en stillegging van de bedrijfsmiddelen, verbod om gedurende be- paalden tijd een beroep uit te oefenen, enz. De huidige papiersituatie maakt het nood- zakelijk de hoeveelheid uit te voeren druk- werk te beperken. De secretaris-generaal van handel, nijverheid en scheepvaart heeft daar- om den directeur van het rijksbureau voor de grafische industrie gemachtigd daartoe een regeling te treffen. Volgens den door ge- noemden directeur getroffen regeling dienen de drukkers met ingang van 15 Januari voor elke drukwerkorder een door of vanwege het rijksbureau voor de grafische industrie af- gegeven vergunning aan te vragen, ook in- dien het papier door den opdrachtgever wordt bijgeleverd. In het algemeen zal geen vergunning wor den verleend voor de vervaardiging van die drukwerken, waarin niet tot het uiterste op papier is bezuinigd en voor die, welke in ver- band met de huidige papierschaarschte niet als onontbeerlijk kunnen worden beschouwd. Teneinde een vlotte afwerking van de aan- vragen te bevorderan, heeft het rijksbureau in het land vier districtskantoren, n.1. te Zwolle, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam opgerichi, bij welke de aan vragen om ver gunning dienen te worden ingediend. Tegen de beslissingen van de districtskantoren van het rijksbureau staat beroep open bij den secretaris-generaal van handel, nijverheid en scheepvaart, die hiertoe de ,,commissie van beroep keuring drukwerkorders" heeft inge- steld. Opdrachtgevers van drukwerken doen goed met het bovenstaande rekening te houden, door ter besparing van onnoodige moeite en kosten, opdrachten van niet noodzakelijk drukwerk achterwege te laten en eventueele spoedeischende opdrachten tijdig door te geven. Wat dit laatste betreft kan worden opgemerkt, dat de regeling voor de behande- ling van de aanvragen zoodanig is getroffen, dat mag worden verwacht, dat voor druk werk, waarvan de vergunnings-aanvraag op de juiste wijze is ingediend het door de rege ling ontstane oponthoud ten hoogste twee of drie dagen zal eischen. Voorts wordt nog de aandacht gevestigd op het onlangs gepubliceerde bericht, volgens hetwelk voor het drukken van boeken' toe- stemming bij de afdeeling boekwezen van het departerrient van volksvoorlichting en kun- sten dient te worden verzocht. Gisteren is men alhier reeds begonnen met sehaatsenrijden op de gewoonlijk als vrije particuliera baan gebruikte baan bij de stad. De waarn. inspec* eur van politie verzoekt ons heden echter mede te deelen, dat dit gs nog niet betrouwbaar is. We vememen dat ook bet ijs op de baan der Usclub Terneuzen heden nog niet sterk genoeg werd geacht om de baan open te. stellen. LANG- EN VLUGVINGERIG. Dezer dagen werd in een gezin aan de Lange Kerkstraat alhier, waarvan de vrouw des huizes eenigszins ongesteld is, bemerkt, dat Verschillende kleedings'ukken verdwenen waren. O.m. een mantel der vrouw, gebreide kleedingstukken, sokken en wat dies meer zjj. De verdenking viel op het 17-jarige kmeisje De R., dat daar in dienst was geweest. Aangifte werd gedaan bij de politie, welke een onderzoek instelde. Dit onderzoek had tengevolge, dat de vermoedens juist waren en het dagmeisje de vermis e kleedingstukken naar huls had meegenomen. Daarvan was echter niet veel meer terug te vinden, aange- zien met bekwamen spoed de damesmantel was veranderd in kleine mantels voor zusjes van het meisje, gehreide kleeding was uitge- trokken en reeds verbreid voor andere klee dingstukken, terwijl de vermiste voetbekleed- sels al situk waren. Er was daar w£l ijverig gewerkt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1