ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN rsrr- srrvsss m Met Duitschland voor een vrij Nederland x No. 10.316 VRIJDAG19 JANUARI 1942 82e Jaargang I duitschland strijdt I Buitenland Binnenland EERSTE BLAD VOOR EUROPA. X PROPAGANDA. VERKLARINGEN VAN DEN HEER VAN MOOK. TERNEUZEN, 9 JANUARI 1942. COURANT - AnVRBTENTMlN: Van 1 tot 4 regels 0,88 - Voor elken rege ABONKEMENTSPRUS: Binnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiter^emeuzen fr ner nost 173 per 3 maanden - Bij vooruitbetalmg fr. per post /6 60 per jaar Voo^ Belgie en Amerika 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaUng. Uitgeefstor: N.V. Firms P. J. VAN DE SANI»E GIRO 38150 - TELEFOON No. 2073. Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,88 Voor elken rege meer KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 52 cent bij vooruitbetalmg Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. DII bLu. VEKSCHHNT IEDEKEN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VBUDAGAVONB. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. X Di rrSOJl WKERMAOHTSBERIOHT. X Het opperbevel van de Duitsche weer- V macht maakte Donderdag bekend: V A X In bet centrale en Noordelijke deel van bet Oostelrjke front berhaalde de v X vijand ook Woensdag zijn aanvajllen. Op enkele plaatsen zijn de gevecbten V X nog aan den gang. De lpchtmacht heeft kade-installaties en scheepsdoelen in de a? X baven van Feodosia met succes aange- vallen. In de overige frontsectoren ze te de doeltreffende bestrijding van de 5 aanvallende Sowjets voort en bombar- X deerde acbterwaartsohe verbindingen X van den vijand. X Voor de Scbotsche kust hebben ge- •f vecbtsvliegtuigen overdag een koop- X vaardijscbip van 6000 brt. tot zinken ge- X bracht. Een ander scbip werd door bom- X men zwaar bescbadigd. In Noord-Afrika levendig vijandelijk artillerievuur in bet gebied van Solloem. X In de overige sectoren van het front geen belangrijke gevechtshandelingen. X De lucbtaanvallen op Britsche vliegvel- v den op bet eiland Malta werden met suc- X ces voortgezet. In de vroege ochtenduren van 7 Jan. X bebben enkele Britsche r vliegtuigen luk- raak bommen geworpen op plaatsen in ,s. West-Duitschland en in bet Noord- v Duitscbe kustgebied. Er ontstond geen JjjjJ schade. 'J Het „paa*le<najent" van den nieuwen tyd. Het woord en het beg rip propaganda krij- gen langzamerhand een anderen inhoud. Voorheen was de propagandist de man, die er op uittrok om het publiek ergens voor te winnen. En veelzins vatte men dit een beetje geringschattend op als „reclame". De gede- gen man van inzicht en kunde was de man, die thuis zat, de problemen overdacht, de kunde te boek stelde; maar dan was de pro pagandist noodig, om een en ander te vul- ganiseeren, onder de massa te brengen, de geboekstaafde kunde in pasmunt voor het dagelijksche leven om te wisselen en aller interesse daarvoor te wekken. Vaak rees daarbij de nevengedachte, dat de propagandist bij zijn vulganiseeren ook niet al te kieskeung kon zrjn en wat hij propagandeerde naar den smaak der massa moest omvormen. Wat hij nu eenmaal in breedte moest winnen, moest bij noodzakelijkerwijs in diepte verliezen. De oppervlakkigheid kon niet verre van bcm blijven. En bij had dit om der wille van zijn doel ook niet te vreezen. De sfeer der hoo- gere bezinning was nu eenmaal een andere dan de sfeer der alledaagsche, popularisee- rende propaganda. In de jongste periode der wereldgeschiede- nis komt een ander begrip „propaganda" op. Dat blijkt reeds dadelijk en zelfs zonneklaar uit het feit, dat thans een propaganda- ministerie te midden der andere ministeries gevonden wordt, waarlijk niet alleen in Duitschland, en in met Duitschland verbonden landen, maar zelfs ook aan de andere zijde van hfet front, waar deze nieuwe gedachte bier en daar overgenomen werd, of aithans een zekere nabootslng vond. Het woord propaganda is in koers geste gen en is thans van het hoogste karaat. De overbeid zelve heeft de propaganda ter band genomen; en dat niet als een baantje, waarvoor men zich min of meer geneert, doch als de hoogste kunst om de ideeenwereld, die men ziet en kent, haar beste, diepste en breedste uitbreidingsmogelrjkheden te geven Deze verandering hangt met het wezen der nieuwe revolutie ten nauwste samen. De overheid heeft thans een veel grooter, een veel edeler taak gekregen. Was zij voor heen soms niet veel meer dan de angstige administratie van de helft plus ebn der met ministerzetels kegelende ,,voiksvertegen- woordigers", zij is thans van dezen „koehan- del" onafbankelijk, heeft weer gezag, kan weer leiding geven en kan haar ideeenrijkdom met de kraoht der hoogere roeping, die haar bezielt, tot de volksgemeenschap brengen om haar mee te sleepen tot eenzelfde doel. Pro paganda is thans een ideologisch begrip ge worden, een roeping'. Het woord zelve betee kent: uitbreiden, in stand houden. De pro paganda komt in plaats van de democrati- sche stem bus en is het „gesprek" tusschen de overheid en de volksgemeenschap gewor- den. De overheid spreekt. Zij heeft iets te zeggen, dat zich van den kring der leidende mannen uit tot de gansehe volksgemeen schap moet uitbreiden en dat in dit ,,gesprek voor langere tijden in stand gehouden moet worden. Zij kan daarbij niet zonder ,,antwoord" blijven. Ontvangt haar propaganda bij de volksgemeensclhap geen „antwoord", dan is de overheid „afgestemd" en is haar propaganda geen propaganda meer. Dan mist zij haar doel, dan heeft zij geen leiding, dan moet zij beengaan. Maar de ware propaganda, de propaganda der werkelijke leiders krijgt ,,antwoord", vormt den politieken wil del' volksgemeenschap, is „vorming" in den hoog- sten zin des woords en is de uiting der bar- monie tusschen leiders en geleiden. Zoo vervangt zij bet parlement: Parlement beteekent immers ook ,,gesprek". Maar ze is een beter parlement", een beter ,,gesprek", psychologisch en geestelijk diep en rijk, een vrucht van rij.ke ideeen. die niet wij hebben, maar die ons hebben en een nieuwe geschie denis maken. (V.P.B.) ITALIAANSGH WEERMACHTBERICHT. In zijn weermachtsbericht no. 585 maakt het Italiaansche opperbevel bet volgende bekend: In den nacht van 17 December waren aan- valsstrijdkrachten van de I aliaansche vloot de haven van Alexandria binnengedrongen. Zij hebben een aanval gedaan op twee Engeiscbe linieschepen, die voor anker lagen. Thans heeft men de bevestiging ontvangen, dat een linieschip van de Valiant-klasse ernstig be- schadigd is en in het droogdok. van Aadoeb ligt. Voorts hebben onze eenheden kunnen vaststellen, dat de Bri'.sche kruiser Phoebeo door drie torpedo's van onze vliegtuigen voor Tobroek getroffen waarvan melding is ge- maakt in ons weermachtsbericht no. 548 en gezonken is. De Samoen die met kracht woei, verhin- derde ikrijgsverric'.itingen van beteekenis in West-Cyrenaica. De vijandelijke druk op de versterkingen van Solloem en Halfaia werd met hevigheid voortgezet. De luchtmacht ont- wikkelde een zeer beperkte activiteit als ge- volg van het slecbte weer. Onze luchtmacht deed aanvallen op ravitailleeringscentra, waar branden uitbraken. De vijandelijke luchtmacht liet bommen val- len op Tripolis, waarbij onbeteekenende scha de werd aangericbt. De actie in de lucht van de strijdkrachten van de spil tegen het eiland Malta werd voortgezet. ENGELSCHE VERLIEZEN BIJ HONGKONG. Het Japansche hoofdkwartier heeft, naar Domei meldt, medegedeeld, dat de Japansche troepen tijdens de operaties bij Hongkong 13.864 gevangenen bebben gemaakt en den vijand zware verliezen bebben toegebracbt; zoo zijn o.a. 2105 man gesneuveld. De Japan sche verliezen worden opgegeven met 752 gesneuvelden en 1800 gewonden; 81 vliegtui gen, vijf oorlogsschepen en 16 koopvaarders werden beschadigd. Tijdens de krijgsoperaties werden 559 vijandelijke vliegtuigen neerge- schoten of op den grond vemield en wel 416 jagers en 143 bommenwerpers, 54 oorlogs schepen werden tot zinken gebracht of ver- nield, waaronder twee torpedo jagers. een duikboot, negen kanonneerbooten en 38 trans- portschepen; twee torpedobooten werden in beslag genomen. Daarenboven werden buit- gemaakt: 81 pantserwagens en gepantserde verkennningswagens, 206 stukken geschut. 2000 vrachtauto's en meer dan 5000 schiet- wapens, waaronder mitrailleurs. De Engel- scben hadden geen tijd om voorradeff oorlogs- materiaal te vemietigen, die zoodoende even- eens in Japansche handen zijn gevallen. ring noodig hebben, was opnieuw het aanvals- doel van de Duitsche luchtmacht. Het buiten land orakelt, welke doelen de bolsjewisten bij him landingsacties op de Krim voor oogen hebben. Dat deze moesten dienen om het omsingelde Sebastopol te ontlasten, kan als zeker worden aangenomen. Dat tot dusver dit doel nog niet here kt is en dat het bom- bardeeren van de or.'cschepingsplaatsen den bolsjewisten op zware verliezen is komen te staan en moeilijkheden veroorzaakt, is zon der eenigen twijfel. STRIJD OM SINGAPORE IN CKITIEK STADIUM. (V.P.B.) Hoewel vele geruchten circuleeren over belangrijke strijdkrachten, die onderweg zijn om de bedreigde Engelsche positie in Malakka nog ter elfder ure te redden en zelfs een Chineesch leger naar Birma oprukt om de Japanners als bet ware in den rug aan te vallen, kan Engeland tocb niet verbeimelijken, dat de situatie rond Singapore steeds slecbter wordt Ongetwijfeld zal Singapore tot het laatste toe verdedigd worden evenals Amerika met Corregidor van plan is. De practische waarde van dergelijke zeevestingen is echter uiterst gering", zoodra zij eenmaal belegerd worden. De loop der gebeurtenissen in Oosc-Azie heeft er toe geleid, dat Ned.-Indie en in hei. bijzonder Java in bet tmiddelpunt der belang- stellmg komen te staan. Nauwelijks is be kend, dat generaal Wavell zijn hoofdkwartier te Soerabaja zal vestigen of reeds wordt ge- meld, dat het Britsche bestuursapparaat te Singapore zich gereed houdt om zoo noodig terstond naar Batavia te vertrekken. Boven- dien schijnen in Ned.-Indiscne navens Ameri- kaansche oorlogsschepen te zijn binnengeloo- pen. Het valt momenteel nog niet na te gaan of deze schepen uit de Ver. Staten of van Amerikaansche steunpunten in den Stif fen Oceaan komen dan wel of het hier deelen van het Amerikaansche Oost-Aziatisch eska- der betreft. Reeds eerder werd de verwach- ting uitgesproken, dat dit eskadei' zou vlucb- teiT naar Australie of Ned.-Indie om niet te worden opgesloten in de oorlogshaven Cavi- te b(j Manilla. LUCHTAANVAL OP BANGKOK. Het D.N.B. meld tuit Bangkok: De stad Bangkok heeft Donderdag om 4.30 uur in den ochtend haar eersten luchtaanval beleefd. Er werden enkele bommen neerge- worpen. Volgens een bericht van den zeinder Ran goon is Woensdagmiddag de stad Moelmein in Birma zwaar gebombardeerd. 90 Japansche vliegtuigen hebben, naar uit Batavia gemeld wordt, Dinsdagnacht de haven Ambong in Britscti Noord-(Borneo aan- gevallen. Er werden bommen geworpen en voor de oorlogvoering belangrijke installaties met machinegeweren besch'oten. Ook boven andere deelen van Noord-Borneo zijn Japan- 'sche vliegtuigen waargenomen. HET OFFENSIEF VAN DE ENGELSCHEN IN NOORD-AFRIKA. De prestattes van de Duitseh- Italiaansehe troepen. In aanvulling op bet Duitsche weermachts bericht vemeemt het D.N.B. nog het vol gende In Noord-Afrika zijn de bestaande moei lijkheden, waarmede de Engelschen hebben te kampen, door het weer nog vergroot. Hun acbterwaartsohe verbindingen zrjn langer ge- worden en staan bloot aan aanvallen van de Duitsche luchtmacht. Op vele plaatsen vin- den zij de wegen in slechten toestand. Hun „zegetocht", die met zooveel propagandis- tiscl^ lawaai en overmoedige voorspellingen was aangekondigd, tot aan de Westelijke grens van Italiaansch-Libye is opnieuw vast- geloopen. Er zijn geen belangrijke krijgs operaties gevoerd, alleen in het gebied van Solloem, waar zich in den rug van de Engel schen nog Duitschers en Italianen bevinden, ontstond een levendig* artiUerieduel. Op 19 November, dus reeds anderhalve maand ge- jsden, begon het tweede Britsche offensief tegen Italiaansch Noord-Afrika. Ondanks het feit, dat veel meer troepen in den strijd werden geworpen en ondanks een veel gron- diger voorbereiding, is dit offensief nog eer der vastgeloopen dan het eerste. Generaal Rommel heeft in deze gevechten zijn strate- gische superiorit«Lt, zijn vermetele en snelle besluitvaardigheid, alsmede zijn soldateske hardheid bewezen. Hij heeft ontzaglijke prestaties van de Duitsche en Italiaansche eenheden geeischt, doch zij hebben aan zrjn eischen voldaan. Bij het begin van het offensief verklaarde Churchil, dat thans voor de eerste maai Brit ten en Duitschers met een gelijkwaardige int rusting tegenover elkaar stonden en dat de Britten veel sterker waren. De Britsche open- bare meening geloofde derhalve een snelle en zekere overwinning te kunnen verwach ten. Het is alles geheel anders geloopen. Onder de heldendaden van dezen oorlog zal datgene, wat bet Duitsche corps in Afrika en zijn Italiaansche bondgenooten in Noord- Afrika hebben gepresteerd, steeds worden vermeld. Op de Knm. De haven van Feodosia op de Krim. die de bolsjewisten niet alleen voor het ontschepen gebruikten, doch ook voor hun ravitaillee- RADIO-UITZENDINGEN VOOR NEDERLANDERS IN DUITSCHLAND. De Persdienst va'n het N.V.V., afdeeling „Vreugde en Arbeid", deelt mede, dat mede op verzoek van de werkgemeenschap de Nederlandsche Omroep met ingang van heden speciale uitzendingen zal doen plaats vinden ten behoeve van de in DuitschlaAd tewerk- gestelde Nederlanders. Deze als ontspanning bedoelde kleinkunst- rubriek zal wekelijks iederen Vrijdag van 18,3019 uur worden uitgezonden over den zender HUversum I (golflengte 415.5 m.). In dit half uur zal het mogelijk zijn groeten per microfoon over te brengen van familie- leden, eventueel verloofden, der aldaar tewerkgestelde Nederlanders. Wij kunnen reeds mededeelen, dat lieden, :n de eerste uitzending de Ramblers hu- mecle- werking zullen verleenen, terwijl op 16 Janu- ari a.s. bet Malando-Orkest zal optreden. Er zullen aantrekkelijke bonte programma's ge bracht worden. Echtgenooten en verloofden, die in aan- merking wenschen te kbmen om groeten door de radio over te brengen, kunnen zich hiertoe schriftelrjk melden bij bet Centraal Buieau ran de Werkgemeenschap van het N.V.V. ,Vreugde en Arbeid", Amstel 224 226, Am- sterdam-C. Zooveel mogelijik zal aan deze verzoeken worden voldaan. blijft voorloopig tot 14 Februari a.s. openge- steld. Degenen, die zich aanmelden, zullen, voor zoover er plaatsen beschikbaar zijn, pei 2 Februari worden opgeroepen. De overigen zullen per 1 Juni 1942 worden opgeroepen. De aanwijzing voor opkomst per 2 Februari, resp. 1 Juni 1942, geschiedt naar de volgorde van binnenkomst der aanmeldingen. Zij, die zich dus het- eerst aanmelden, kunnen j>er 2 Febr. worden geplaatst. Aanmeldingen, die moeten geschieden by gemeentehuizen, arbeidsbureaux, melding- bureaux van den N.A.D., of -bij den staf- N.A.D. (afd. VtH, Gevers Deynootweg 59 te Scheveningen, moeten uiterlijk 15 Februari bij den staf-N.A.D. zrjn. De diensttijd van de eerste ploeg m het kamp te Workum van den Ned. Arbeidsdienst is verstreken. Een deel is na het volbrengen van een kampleven van* bijna een half jaar naar huis teruggekeerd, een ander deel wordt elders verder opgeleid. Slecbts enkelen van de oude garde zijn in het kamp ach'i,ergeble- ven en zij onderscheiden zich door hun ver- trouwdheid met de kampinrichting en -gebrui- ken van de nieuwe manschappen, die zijn aangekomen. Nadat de adspirant Arheidsdienstmannen door hun voorman van het station waren ge- haald werden zij op het bureau ingeschreven en naar den fourier gestuurd, waar zij hun dekens, ondergoed, sokken, werkpakken etc. ontvingen. Hoewel bet nog slecbts een ge- deel'te van de nieuwe bezetting betrof, heersohte er een gezellige drukte bij het in ontvangst nemen van de uitrustingsstukken. De nieuwelingen, die zich ook als zoodanig gedragen, loopen nog wat onwennig rond, doch dit zal slechts kort duren en spoedig zullen ze zich thuis voelen. Zoowel met de vele kampliederen als met een vriendelijk en voorkomend optreden heeft de te Workum ge- vestigde Arbeidsdienst de burgerij voor zich weten in te nemen, zoodat hier allengs van een wederzijdsche waardeering gesproken mag worden. Het kader, onder leiding van com mandant Simmers, zal er ongetwijfeld zorg voor dragen, dat ook nu weer een goede on derlinge kameraadschap groeit. 2 Febr. 1940, wordt den kaart voor zeep uit- gereikt. [Belanghebbenden dienen bij de uitreikicig de distributiestamkaarten der betrokken kin- deren te toonen en worden voor wat betreft den dag van uitreiking-verwezen naar de be- kendmaking van den distributiedienst in de gemeente bunner inwoning. Toesiagkaarten voor bijzonderen arbeid. Tevens zullen op nader door de plaatselrj-ke distributiediensten bekend te maken dagen gedurende het trjdvak van 15 Januari tot en met 22 Januari a.s. de toesiagkaarten voor bijzonderen arbeid voor de tweede periode van 1942 worden uitgereikt. Voor de uitreiking gelden dezelfde normen als tot dusverre. Zij, die recbt kunnen doen gelden op een toeslagkaart voor langdurigen arbeid, doch tot nu toe rantsoembonnen heb ben ontvangen, zullen een- toeslagkaart ont vangen, indien sedert bet tijdstip van uitrei king dier bonnen dertien weken verloopen zrjn. Van de -thans in gebruik zijnde toesiagkaar ten voor zwaren en zeer zwaren arbeid zal een der aardappelbormen niet worden aamge- wezen. In verband hiermede komen op de be- treffende nieuwe kaarten vfjf in plaats van vier bomnummers voor, namelijk ,,05" tot en met ,,09", zoodat de bon, welke extra wordt gegeven, in de komende periode reeht zal geven op bet koopen van het rantsoen, dat in de eerste periode niet wordt verstrekt. De regeling voor zelfverzorgers blijft onge- wijzigd. Degenen op wier distributiestamkaart het vakje K1 og LI gedat-eerd is, komen niet voor toesiagkaarten in aanmerking. 1 Eerst bij de uitreiking voor de vierde perio de zal men wederom kunnen kiezen of men vstti de zelfverzorgersregeling gebruik wil maken dan wel toesiagkaarten wil ontvangen. Dit isxlus thans niet mogelijk. IK. MUSSERT TE BKRLIJN. De persdienst van de N.S.B. meldt: Nader wordt vemomen, dat ir. Mussert, ^eTgedeld door General-Kommissar iSchmidt en den gemacbtigde H. W. Miiller Lehning, te Berlijn is ontvangen door Reichsminister di-. Goebbels Reichsminister Rosenberg en Reichsarbeitsleiter Hierl. GOUVERNEUR-tGENERAAL VAN NED.-INiDIe IN AUSTKALIe. Het D.N.B. meldt uit Sjanghai: Na den luitenant-gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, Van Mook, is thans ook de gouverneur-generaal jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborch Stachouwer, in Australie aangekomen. Het doel van deze reis zou, volgens een hier uii Rangoon ont vangen bericht zijn, na t tot stand brengen van e&n centraal opperbevel in het Zuid- Westen van den Stillen Oceaan te onderhan- delen over het gebeele probleem van den Pacific. S.P.T. meldt uit Canberra: De luitenant-gouveneur-generaal Van Mook heeft aan Australische persvertegenwoordi- gers in een interview mede-gedeeld, dat hij naar Australie is gegaan met de bedoeiing de tgemeenschappelijke verdediging van Indie en Australie uit te werken. Op een vraag of de Nederlandsch-Indische autoriteiten in geval van een Japansche aanval gevolg zouden geven aan hun voornemen, het Sovjet-iRus- sische voorbeeld van verwoesting toe te pas- sen, antwoordde de heef Van Mook, dat de petroleumbronnen in brand zouden worden gestoken als zij gevaar zouden loopen in Japansche handen te vallen. Hij voegde er- aan toe, dat over het algemeen alles wat de Japanners van nut zou kunnen zijn volkomen vernield zou worden achtergelaten. DE NEDERLANDSGHE ARBEIDSDIENST. Een beperkt aantal or.gehuwde mannelijke Nederlanders van 17 t/m 23 jaar kan nog wor den geplaatst in de kampen van den Neder- landschen arbeidsdienst. De gelegenbeid tot asjrmelding voor vrijwillige dienstneming Het D.N.B. meldt uit Sjanghai: Volgens verklaringen van den in Australie aangekomen luitenant-gouvemeur-general 1 van Nederlandsch-Indie, van Mook, verdwijnt in Nederlandsch Indische kringen de hoop, dat het generaal Wavell zal gelukken den toe- stand op het schiereiland Malakka te redden. Van Mook verklaarde, dat rekening: moet wor den gehouden met de mogelijkheid van een isolement van Singapore, waarmede deze vesting haar beteekenis voor de verdediging van Nederland-Indie verliest. Daar Nederlandsch-Indie zelf niet in s-aat is zich te verdedigen zijn overal voorbereidin- gen getroffen voor de vernieling van voor den oorlog belangrijke installaties, vooral van de petroleumbronnen. De autoriteiten hebben in de bedreigde gebieden reeds bevolen, dat de olietransport-installaties moeten worden weg- gevoerd. Wat niet _voor vervoer naar elders geschikt is wordt vernield en de petroleum bronnen in geval van nood in brand gestoken. De heer van Mook gaf echter toe, dat de ver- nielingsmaatregelen de petroleumbronnen in ieder geval slechts zes maanden zouden kun nen stilleggen. DE NIEUWE BONNEN. Voor de week van 11 tot e<n met 17 Januari zijn aangewezen voor: Brood: 03A, vier rantsoenen (400 gram), 03B, een half rantsoen (50 gram). Vleesch03A, een rantsoen (100 gram), 03B, een kwart rantsoen (25 gram). Aardappelen: 03A 1% kg. 02B kg. Na morgen (Zaterdag) zijn vervallen de bonnen 01 brood, vleesch. aardappelen n boter en de bonnen 02 brood, vleescfi en aard appelen. UITREIKING NIEUWE ZEEPKAARTEN VOOR KINDEKEN EN TOESLAGKAARTEN VOOR BIJZONDEREN ARBEID VOOR DE TWEEDE PERIODE VAN 1942. De secretarissen-generaal van de departe- menten van handel, nijverbeid en scheepvaart en van landbouw en visscherij maken het vol gende bekend: Zeepkaarten voor kinderen. In bet tijdvak van Donderdag 15 Jan. tot en met Vrijdag 23 Jan. a.s. zal de uitreiking plaats hebben van nieuwe zeepkaarten voor kinderen. De nieuwe kaarten zijn, in tegenstelling tot die, waarvan thans de laatste bonnen in ge bruik zijn, slecbts bestemd voor een tijdvak van drie maanden en bevatten elk drie bcrn- nen. Ten behoeve van kinderen, die op 1 Febr. 1942 nog geen twee jaar oud zullen zijn en dus zijn geboren na 1 Febr. 1940, wordt §en kaart voor zeep en Sen voor toiletzeep uitgereikt. Ten telioeve van kinderen, die op 1 Febr. 1942 den leeftijd van 2 jaar zullen hebben by- reikt, doch nog niet dien van 8 jaar en die dus zijn geboren na 1 Febru. 1934, doch v66i DISTRIBUTIE VAN PAP. De secretaris-generaal van het departement van landbuw en visscherij maakt bekend, dat de ter verkrijging van gort e.d. aangewezen bon dus thans bon 191 van de bonkaart algemeen in den vervolge tevens recbt zal geven op het koopen van een hoeveelheid havermoutpap, tarwebloempap of rijstpap dan wel een hoeveelheid in flesschen verpakte via, waarin resp. 250 gram bavermout, tarwebloem, rijst, maizena, custard of aard- appelmeel is verwerkt. De voorraden van de voor deze pap en via benoodigde grondstoffen bij de papbereiders zijn gering, zoodat boven- genoemde producten waarscbijnl^k slecbts gedurende korten tijd en niet bij alle papbe reiders verkrijgbaar zullen zijn. De beschik- baarstelling geschiedt, ten einde de voorraden _der bedoelde grondstoffen bij de papbereiders te ruimen. De hoeveelheid pap of via, waarop de bon recht geeft, beboeft niet terstond in eens te •worden gekocht; na de afgifte van den bon kan d-e hoeveelheid op verlangen in gedeelten worden afgeleverd. bijv. een liter per week in de viei-weeksche periode gedurende welke de voor gort aangewezen bon geldig is. Voor de hierboven genoemde pap- en vlasoorten geldt dus dezelfde distributieregeling. welke is ge troffen voort gortpap. DISTRIBUTIE VAN BOTER. De secretaris-generaal van bet departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de geldigbeidsduur van de met ,,vet, rant soen. 28 Dec.-3 Jan." gemeckt-e bonnen, welke zijn uitgereikt aan personen, die zwaren en zeer zwaren arbeid verrichten, wordt verlengd tot en met Zaterdag 10 Jan. a.s. Tot en met dien datum geven elke twee van deze bonnen tezamen recht op het koopen van 250 gram boter, waafbij de gebruikelijke reduetie van f 0,22 V2 zal worden verleend. DE DISTRIBUTIE VAN RUNDVET. De inleveringstermijn van de bonnen is verlengd. De secretaris-generaal van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de met 03 ge- nummerde bon van de vetkaart en de met vet y2 rantsoen, 1117 Januari gemerkte bonnen, welke zijn uitgereikt aan personen, die zwaren en zeer zwaren arbeid verrichten, nog tot en met Zaterdag 10 Januari a.s. bij de slagers mogen worden ingeleverd ter ver krijging van gesmolten rundvet. Zooals reeds eerder is bekend gemaakt, zal dit -gesmolten rundvet eerst gedurende de periode van 15 tot en met 23 Januari a.s. door de slagers mogen afgeleverd worden. Een rantsoen gesmolten rundvet bedraagt 200 gram. Degenen, die boter in plaats van spijsvet wenschen te koopen, kunnen bovengeno-emde bonnen daartoe tot de voor deze bonnen aan te wijzen periodes bewaren. DE DISTRIBUTIE VAN PEULVRUCHTEN. De op bon 169 hestelde peulvrwhten worden op bon 195 afgeleverd. De secretaris-generaal van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende de periode van Donderdag 8 tot met Zaterdag 24 Januari a.s. tegen afgif'e van den met 195- genummerden bon van de bonkaart algemeen de peulvruchten mogen worden afgeleverd, welke gedurende het tijdvak van 15 December tot en met 3 Januari j.l. besteld zijn door af gifte van den met 169 genummerden bon van de bonkaart algemeen. Uitsluitend degenen. die bon 169 hebben af-gegeven ten einde peulvruchten fe bestellen, kunnen deze peulvruchten dus thans bij hun leverancier, waar die bon is ingeleverd, ver- krijgen tegen afgifte van bon 195 van de bon kaart algemeen. Per bon kan 250 gr. peulvruchten worden gekocht. v De aandacht wordt er op gevestigd, dat personen, die hun maaltijden betrekken bij centrale keukens, bon 195 niet bij bun lever ancier maar bij de betrokken keukens moeten inleveren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1