ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN Hitler richt Nieuwjaarsboodschap tot het Duitsche volk. De Fiihrer - de toekomst Met Duitschland voor een vrij Nederland No 10.313 VRIJDAG 2 JANUARi 1942 82e Jaargang EtRSTE 8CAD DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post f 1,73 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar -- ■it America 2,20, overige landen 2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefsler: N.V. Finsft 3P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. Directeur: I. van de Sande. ADVEKTENTIisNVan 1 tot 4 regels f 0,88 Voor elken regel meer 0,22. KBEINE ADVERTENTLENper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave BIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONB. Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. In zijn Nieuwjaarsmanifest zet Hitler, schrjjft bet Handelsblad, allereerst de oor- zaken uiteen, waardoor alle Duitsche pogin- geri am tot een Vergelpk te komen, mislukten. ESenerzijds achtte men het nieuwe Duitschland een slecht voorbeeld van socialen vooruit- gang, anderzijds hadden de leidende staats- lieden als bezitters van aandeelen in de wapenindustrie belang bij een oorlog. Toen de oorlog eenmaal was ui gebroken, wees Churchill in Juli en Augustus 1940 het Duitsche vredesaanbod van de hand op grond van de belofte van deelneming der Sovjet- Unie aan den oorlog. In het afgeloopen jaar kwam inderdaad de oorlog met de bolsjewie- keo, doordat vrijwel geheel Europa zich op 22 Juni tegen de .Sovjet-Unie verhief om door snel te handelen grootere offers te voor- konaen. Deze oorlog moet worden betreurd, niet alleen om zijn offers, maar vooral ook om den tijd, welken hij» onineemt aan de uitvoe- ring van sociale en cultureele plannen. Wat voor Duitschland geldt, geldt ook voor Italie en Japan, die thans met het Duitsche Rijk ddn geweldig front vormen. Churchill en iRoosevelt hebben Europa aan Stalin uit- geleverd, doch zij zullen zelf door het bols- jewistische monster worden verscheurd. Bet komende jaar zal geweldige eischen .stellen, doch het vaderland zal zoo noodig ieder offer brengen. Jaar der gTootste overwmningen gieeindigd. Her gelegenheid van de jaarwisseling heeft de Fiihrer het volgende manifest uitgevaar- digd: Duitsch volk, nationaal-socialistische man- nen en vrouwen, partijgenooten. Toen op 3 September 1939 Engeland en Erankrijlt Duitschland den oorlog verklaar- den, geschiedde dit niet om op te treden tegen den een of anderen Duitschen eisch, welie het bestaan of zelfs de toekomst dezer staten zou bedreigen. Want het eenige ver- langen, dat ik jaar na jaar -roowel te Londen als Parijs kenbaar maakte, was liet verlangen naar een beperking der bewapening en een toenadering tusschen de volken. Doch iedere Duitsche pogir.g om met de mannen, die toen <ie leiding hadden, tot een verstandig en vreedzaam vergelijk te komen, mislukte, deels door den haat dergenen, die in het nieuwe Duitschland een slecht voor beeld van socialen vooruitgang zagen, deels door de hebzucht dergenen,, die grootere win- sten verwachtten van de oorlogs bewapening dan van den vredesarbeid. In de landen, die verantwoordelijk waren voor het ultbreken van den oorlog is er geen ertikeie vooraanstaande staatsman, die niet als bezitter van aandeelen in de wapenindustrie tegelrjkertijd groote belangen bij den oorlog heeft. En achter alien staat als drijVende kracht de Joodscbe Ahasverus, die sedert duizenden jaren steeds de onveranderlijke vijand is van iedere menschelijke ordening en daardoor van een ware maatschappelijke ge- rechtigheid. Hoe weinlg gerechtvaardigd de aanval op Duitschland was, blrjkt ook duidelijk uit het ontbreken van ieder duidelijk oorlogsmotief, dat zij zelf zouden kunnen noemen. Want waarom hebben zij, Duitschland den Oorlog verklaard/? Omdat zij niet willen leven in een wereld, zooals wij die wenschen, aldus ver- telde de grootste der oorlcgsdrijvers van arizen tijd. Roosevelt, in een praatje bij den haard. Nu heeft de Duitsche wereld met Aanerika even weinig uit te staan als de Aimerikaansche met ons. Het zou geen mensch in de gedachten zijn gekomen bijv. mevrouw Roosevelt uit te noodigen op Duit sche wijze te leven, zooals ook het Duitsche volk het mooit zal kunnen vinden met Ame- rikaarasche begimselen of levenshouding. Of is misschien de hewering juist, dat Efogeland ,en Frankrijk ons den oorlog moes- ten verklaren, omdat wij de wereld wilden veroveren? Was Dantzig de wereld? En wie heeft nu eigenlijk de wereld veroverd? Aan 85 millioen |Duitschers heeft men zelfs geen idvensgebiedi van nauwelijkss millioen vier- kanten km toeges'aan. De kolonien, die door onze voorvaderen waren verworven, door ver- dragen, koop en ruil, werden onder bedriege- Kjke voorwendsels geroofd. Maar 45 millioen Engelschen mogen 40 millioen vierkanten km der wereld beheerschen en hebben daar- mede het recht volken te onderdrukken, van Sveike alleen al de Britsch-Indische volken zdven maal zooveel zielen tellen als het En- gelsche moederland. Neen, deze oorlog is begonnen, evenals die van ,25 jaar vroeger, door dezelfde mannen en op grond van dezelfde motieven. De Jood sch -An gelsaks isch e financieele saanen- zwering strijdt niet voor een democratie, maar door de democratie voor haar kapitalis- tische belangen. (Em Roosevelt street! niet naar een nieuwe ,900rt wereld, maar naar een "betere soort zaken, waardoor hij in de eerste "plants hoopt, de critiek op het mislukte eco- nomische beheer, dat zijn regeering het Ame- rikaansche volk heeft gebracht, tot zwijgen te brengen. En bij alien was er de gemeenschappelijke bezorgdheid, da": het nation,aal-socialistische Duitschland in deal loop der jaren door .zijn geslaagde economische en sociale politiek wellicht ook anderen volken de 00,gen voor de werkelijke oorzaken hunner verarming kon openen. Want terwijl het nieuwe Duitsch land er in slaagde in enkele jaren de werk- loosbeid, welke onder de democratie en de haarmee gepaard gaande algemeene verlie- derlij.king ontstaan was, te doen verdwijnen, "deed, zich in andere landen het omgekeende prooes voor. Het aantal millionnairs steeg, doch dat der arbeidende menscben daalde. 'Amerika had na enkele jaren van het bewind van Roosevelt 13 millioen werkiloozen en een ontreddend financieel besteL Terzelfder tgd begon in dit rijkste land er wereld de eere sociale crisis de andere op te volgen. Toen had Roosevelt tot God moeen bidden om licht voor zijn geest, opdat hij zijn eigen land beter ien nuttiger zou kunnen leiden. Maar in deze jaren kenden de Roosevelts, Churchills, Ed ems enz. nog geen volksidealen, laat staan memschelijkheidsidealen. Zij kenden uitslui- tend economische oogmerken. Pas nadat zij geloofden, dat zij hun vermolmd economisch stelsel door den opbloei van een nieuwe wa- pen- en- oorlogsindustrie weer op de been kon- den helpen, begonnen zij te bidden. ,Zij baden, dat het verbond tusschen, het Joodsche kapi- talisme en het evemzoo Joodsche bolsjewisme door de vemietiging der andere volken mocht leidem tot de overwinning hunner idealen, d.w.z. tot den oorlog, een langen oorlog en daardoor winstgevende zaken. Oorlog als win.stgTevende belegging. Volksgenooten, dit is ook de oorzaak, dat al mijn pogingen om met dit internationale ijskoude financieele gezelschap tot een verge lijk betreffende volksbelangen te komen, moestesi mislukken. Zij wilden den oorlog, omdat .zij daarin eem winstgevende belegging van hun kapitaal zagen. En achter hen staat als een drijvende kracht de Jood, die als laatste resuPaat van dezen oorlog de Jood sche werelddictatuur ornder het mom van het bolsjewisme verwacht. Daarom weraer. mijn ontwapenings- en verzoeoiingsvoorstellen vani 1933 tot 1939 steeds weer van de hand gewezen. Daarom schrok Chamberlain toen ik na den voldtocht in Polen onmiddellijk weer de band uitstak om vrede te sluiten. En om dezelfde reden werd ik in, 1940 na bet einde van den ve'd- tocht in het Westen eenvoudig voor lafaard uitgescholden, toen ik voor de derde maai trachtte de onzinnigheid van dezen oorlog aan te toonen en uiting te geven aan Duitsch- lands bereidheid tot vrede. Zij alien zagen in den .man, die naar den vreden streefde, den vijamd 'van hun in, de oorlogs-industrie belegd kapitaal. Daarom ook konden zij niet den waren grond van den oorlog bekend maken, maar moesren, zij hun toevlucht nemen ct een wolk van nevel en gezwets, en fra=en en schijnheiuge Jeugens, die alle ten doel hadden iets te omserre'ven, dat deze he=ren bewape- nmgsindus"..-ieelen en bezitters van bewape- ningsaandeelen, Chamberlain, Churchill, Eden en vooral Roosevelt enz. niet openlijik konden uitspreken,, n.l. het woord .^zakem". Als nu in 1940 Churchill op een oogenblik, dat het geheele Westelijke front was ineen.- gestort, niettemin nog geloofde, in een voort- zetting van den oorlog een mogelrjk zakent- Voordeel te kunnen ,zien, dan deed hij dat niet in de verwachting, dat deze oorlog mogelrjk dioor Engelsche kracht kon worden gewonnen. maar uitsluitend met de wetensohap van de AmerikaanSche hulp en vooral van de reeds tot stand gekomen lovereenkomsten met de Sovjet-Unie. Ka,pital isten en bolsjewiefeen glngien samen. Partijgenooten, ik heb jarenlang het Mar- xisme bestreden, niet omdat bet socialistisch was, maar omdat een socialisme, dat door de ^Frankfurter Zeitung" en daarmede door de geheele Joodsche en niet-Joodsche geld- aristocratie werd geflnancierd, slech's een leugen kon zijn. Of mijn, bewering, dat het Marxisme islechts tot een afschuwelrjke ellen- de der volken moet leiden, juist was. kunnen alien, oriderzoeken en beantwoorden, die in- tusschen het paradij.s van het bosjewistische experiment zelf hebben leeren kennen. Zoo bestreden wij tientallen jaren bet Jocldsche taondgenoofschap van financieele belangen en Marxisme reeds in het binnenland. Wat zich toen in ons eigen volk aaneemsloot tegen de nationaal-socialistische beweging, smeedt t'hans in den grootsten wereldomvang een samenwerking tegen Duitschland; de reac- tionmainste kapitalisten van Churchill en Roo sevelt met den leider 'van het bolsjewistische paradijs van arbeiders en boeren, Stalin. Toen Churchill in, Juli en Augustus 1940 mijn Vre- deshantd met een verontwaard'igd geschreeuw en alle teekenen van afschuw afwees, werd hij tot het uiterste gesteund door Roosevelt. Maar het beslissende element voor Churchill werd niet gdvormd door de toegezegde Ame- rikaansche oorlogsleveranties, maaa- de be lofte "van deelneming der Sovjet-Unie aan den oorlog. Zoo moest bet jaar 1941 komen en daar- mdde het begin van het grootste conflict, dat de wereld ooit had beleefd. Ik behoef aan het einde van dit jaar niet alle gebeurtenis- sen op te sommen, die ons zoo geweldig in de betoovering van haar historische grootte heb ben gebracht. Dat zich op |22 Juni vrijwel geheel Europa verhief, is een, bewijs voor het feit, dat het een gevaar besefte, zoo groot als een conti nent vroeger nog hijna nooit had bedreigd. Toen deze coalitie tot den. oorlog tegen Duitschland haJd "besloten,, meende ik het aan de veiligheid 'van, ons rijk, het tbehoud van ons volk en in den ruimsten zin aan de toekomst van gefheel Europa verschuldigd te zijn, dat ik geen uur meer verloor om in het on'ver- miideliik conflict althans door zeer snel han delen de offers te voorkomen, welke de strrjd anders in veel grootere mate van ons zou hebben geeischt. Belangrjjke niaatregtelen voor janen onmogclijk. Het Duitsche Volk zal mij gelooven, wan- neeir ik zeg, dat ik liever den vrede dan den oorlog bad verkozen, want de "vrede omvat voor mij een overvloed van gelukkigen arbeid. Wat ik dank zij de Voorzienigbeid en door den steun van talrjke voortreffelrjke mede- werkers in de enkele jaren van 1933 tot 1939 voor het Duitsche volk heb kunnen doen op het gebied Ivan "cultureelen arbeid en opvoe- ding, maar ook op bet gebidd van den econo- misohen opbouw en vooral van de maat- schappelijke vorming van ons leven, zal men eenmaal gerust kunnen vergelijken met dat- gene, wat mijn tegenstanders in denzelfden tijd hebben gedaan. Ik ikon het in de 'lang'e jaren van den strrjd am de macht slechts be- tlreuren, dat ik op mijn weg naar de verwe- zenlijking mijner plannen werd gestoord /door •verschijnselen, die niet alleen minderwaardig, maar vooral zoo zoinder beteekenis waren. Ik betreur dezen oorlog dan ook niet alleen om de offers, die hij van mijn Duitsche maar ook van andere volken vraagt, maar ook om den tijd, dien hij ontneemt aan degenen, die zich hebben voorgenomen een groot werk van socialen en beschaverJden arbeid te vervullen en het ook te willen verwezenlijiken. Want wat Roosevelt eigenlijk presteert, heeft hij bewezen. Wat Churchill heeft ge- presteerd, weet geen mensch. De prestaties eohter, die mij en, de geheele nationaal- socialistische beweging door dezen oorlog voor jaren onmogclijk worden gemaakt, kun nen mij slechts met het grootste leedwezen vervullen. /Het is ellendig, dat er niets aan te veranderen valt, "dat een stumper of een iuiaard den kostbaren tijd steelt, dien men had willen wijlden aan dsn cultureelen socia len en economiscben arbeid van zijn volk. Hetzelfde geldt voor ihet fascistische Italie, waar eveneens een nian voor alle tijden zijn naam heeft vereeuwigd' door een heschaven- den en nationale revolutief die voor eeuwen ■van beteekeniis Is, en die evenzeer niet kan worden vergeleken met' het democratisch- politieke gestumper dezer dagdieven en divi- dendjagers, die bijv. in de Angelsaksliscbe landen bet vermogen hunner vaders verteren of dioor gemeene zaken een nieuw vermogen vei-werven. Prestaties der soldaten zijn niet te vergdtljen. Maar juist oVndait dit jonjge Europa werkt aan de oplossin'g van waarlijk groote taken, ,zal het zich niet door de vertegensvoordigers van een groep mogendheden, die zidh op tact- voile wijze de tstaten der bezittenden noemen, Jaten beirooven Van het laatste, dat voor een piensch ihet leven waard maakt om geleefd .te worden, n.l. de waai/de der eigeni volken, jhun vrijheid, he't sociale en algemeen men schelijke bestaan. Wij .begrijpen daarom, dat eindelijk ook Japan, de eeuwige afpersingen en brutale ^bedreijgingen moede, tot noodveer is overge- gaan regenover den grootsten oorlogsdrijver yan alle tijden. Zoo is than een geweldig front van natiio- jiale staten, dat zich uitstekt van het Kanaal tot Oost-Azie, in den strijd igewikkeld tegen de Jobdsch-kapdtalistisch-bolsjewistische we- reldmmenZwering. Het eerste jaar Van dezen istrijd' ligt achter pns. Het is het jaar van de grootste overwin- ningen in de geschiedanis der menschheid. Wat de Duitsche soldaat ,en de isol'daten der /met ons verbonden volken daarbij hebben ge- presteerd, ils histiorisch en onvergankeljk. Puizenden jaren zal men van deze slagen en overwinningen spreken en ze bewondenen als de grwo/ste dagen van eein drang naar zelf- behoud der Volken, die zioh van hun eer be- wust zijn. Hoe groo"t echter de offers en ontberingen zijn en Vooral (de doodsverachbing, die deze overwinnig mogelijk maken, kan slechts die- gene beoordeelen, die zelf, in dezen oorlog of in den vorigen wereldoorlog, soldaat en strij- der jvoor zijn volk was. iNooit zal het vader land kunnen verge!den, wat zijn ,zonen d-eden. Want het vaderland kent slechts de gevolgen der overwinnjingen, de ondanks alle luc/htaan- vallein behouden veiligheid van bet volk van zijn bestaan en Van het komende leven zijner kinderen. Het vaderland kan zich eohter geen voor- steliing maken van het ontzettende ongeluk, dat over Duitschland en geheel Europa zou zijn gekomen, wanneer het Joodische bolsje wisme als bondgenoot van Churchill en Roo sevelt de overwinning izou hebben behaald. Want Churchill ien Roosevelt hebben Europa aan Stalin uitgeleverd. En ik spreek thans in het geloof aan een hoogere gerechtigheid het bolisjewistische monster, waaraan zij de Europeesche volken wilden overleveren, zal hen, en hun volken zelf versoheuren. De Jood zal niet dp Europeesche Volken uitroeien, hij zal het slachtoffer van zijn eigen aamslag worden. Engeland' en de Vereenigde Staten kunnen Europa niet door de bolsjewisme ver- nietijgen, maar hun eigen volken ziillen vroeg of laat aan deze pest ten offer ivallen. Strijd in Oost-Azie begonnen. Nog duurt in het Oosten van Europa de strijd met een gewetanloos opofferen van Sowjet-slaven voort 10m langza^am te verstar- nen, doch in Oost-Azie is de strijd begonnen. En terwijl /twee (godslas teraars voor hum zaken bidden, bevrijden de volken zich van hun ketenen. Het komende jaar zal orus daar om geweldige eischen stellen, doch front ,en binnenland zullen daaraan Voldoen. Het .•vaderland zal als nationaal-socialistische volksgemeenschap zoo noodig ieder offer, ook Ihet laatste, brengen. Manned en vrouwen zullen werken voor de voeding vajg/ons volk en voor de beveiliging en 'veirsterkinig van onze bewapening. Voor het front zal het uur komen, .vaaroip weer wordt aangetreden om te voleindligen wat be gonnen werd. Wij kunnen bij de wisseling der jaren den lAJmachtige slechts bidden, dat Hjj he't Duit sche volk en zijn 'soldaten ide kracht ,moge gjeven om vlijtig .en dapper te verdragen wat (nood'Sg is, om vrij'hefd en toekomst te be- Jveiligen. Wanneer wij alien gemeenschappelijk en trouw onzen plicht doen, zal het lot in ver- VulHiiKg gaan. zooals de Voorzienigheid heeft bepaald. Wie strijdt voor het leven van zijn J volk, voor het diagalijksch brood en de toe- jkdmst vara zijn volk, zal overwinmen, doch I wie in dezen oorlog met zijm tToodschen haat jde Volken trac/ht te 'verniietigen, zal vallen. 1 ^et jaar 1942 zal daarom willen wij alien pod bidden de beslissing brengen voor de redding van ons Volk en de met ons verbon- i den volken. door RIJKSCOMMISSAIRIS RIJKSMINISTER SEYSS-INQUART. Wij zijn het afgeloopen jaar ingetreden in het bewustzijn, dat dit jaar 1941 het jaar der beslissimg zou zijn en dat deze beslissing slechts in gevechten van den grootsten om- vang verworven kon worden. Wij wisten niet waar wij voor deze beslissing zouden aan- tred6n, maar wij hadden het woord van den Fiihrer als richtsnoer voor ons denken en handelen. Op 22 Juni van het afgeloopen jaar werd het duidelijk. Tot dat oogenblik kon deze oorlog den schijn hebben van een Europeesch conflict ter herordeniing van de kracbten van dit oude werelddeel. Maar ook toen den En gelschen bet spel van intriges op den Balkan scheen te gelukken, was dit een actie binnen het bestek van het toen als Europa aan te duiden vasteland. De poging om deze oorlogs- handeling tot een beslissende te maken werd door de overweldigend groote militaire macht van het Duitsche Rijk weggevaagd. Toen ontstond, gedreven door de nihilisti- sche en parasitaire krachten van het Joden- dom, uit den herostratischen waanzin van een Churchill, de godslasterlijke huichelarij van een Roosevelt en het de vemietiging van Europa verkondigend wereldcommunisme van Stalin de coalitie van het kapitalisme met het bolsjewisme om niet alleen Europa, maar de geheele wereld voor altijd te onderwerpen aan de heerschappij en uitbuiting van de materialistische krachten van het geld en van de raslooze massa, met lie middelen van ..geestelijke verblindtajg, economische wurging en tenslotte brutoal geweld. Nog was het de wereld niet duidelijk, voor welke beslissing zij gesteld was, n.l. dat het ging om de vrijheid van het volksche leven tegen de slavemij van Internationale samenzweringen. Op 22 Juni 1941 verbrijzelde de Fiihrer met weergaloozen moed en hecht vertrouwende op zijn volk deze plannen en dwong de wereld- vormende beslissing af, wetende, dat de voor- naamste last van dezen oorlog gedragen zou moeten worden door het Duitsche leger in den strijd tegen de sedert tientallen van jaren meedoogenloos uitgevoerde bewapening van een dictatuur over 180.000.000 menschen. Deze veldslagen zijn geleverd. Waren de over winningen van 1940 van een tot toen nimmer bereikten omvang, de overwinningen van 1941 zijn de grootste van alle tijden. Nog nooit in de geschiedenis is een zoo groot aantal soldaten en zijn zoo groote hoe- veelheden oorlogsmateriaal op elkander ge- botst, ja kunnen binnen afzienbaren tijd op deze wijze weer op elkander botsen. Nog nooit zijn zoo groote massa's die in aantal de toiaie bevolking van een reeks Europeesche staten overtreffen, verslagen, vernietigd en gevan- gen genomen, nog nooit zooveel wapens en een zoo overvloedig materiaal vemield of buitgemaakt. Met bewondering zenden wij een groet aan onze soldaten aan bet oostelijk front, eerbiedig buigen wij ons voor de ge- sneuvelde kameraden. Nog staat een harde taak Voor ons. Sedert 22 juni van bet afgeloopen jaar en sedert de deelneming" ,van Japan aan deze wereldworste- ling, zijn wij op het beslissende keerpunt van het lot gekomen, dat voor de komende eeu wen bepalen zal, welke zedelijke krachten het leven der vol'keren zullen vormen. Wij twijfe- len er niet aan, dat onze tegenstanders alles wat in hun vermogen ligt zullen concentree- ren om ons het hoofd te bieden, nu hun plan om ons -na de bewapening en mobilisatie van alle krachten hunner wereldcoalitie op het door hen gekozen tijdstip te overvallen, door de vastberaden daad van den Fiihrer is ver- ijdeld. Wij en onze bondgenooten zijn echter na de ervatrihgen van den eersten wereldoorlog even vastbesloten om alle en ook onze laat ste krachten op te roepen voor de vrijheid van ons volksche leven en _n dezen eindstrijd te werpee. Wat iri dien tussahentijd aan het Oostelijk front geschiedt, herinnert ons, die den veld- tocht in het Oosten van den eersten wereld oorlog hebben meegemaakt, aan den slag in de Karpathen in den winter van 19141915, niet als aan een soortgelijk historisch ver- loop, maar als aan het teeken van dezelfde, in wezen primitieve, strategische bekwaam- heden van de bolsjewistische generaals even als vroeger van de keizerlijk-Russische. Grootvorst Nikolajewitsj kon toen ondanks plaatselij/ke successen tengevolge van de win- tersche omstara'digbeden geen beslissenden slag toebrengen. Uiterst bloedlge verliezen echter verzwakten de Russische legers, die in het voorjaar van 1915 geen weerstand konden bieden aan den aanval van de verbonden troe- pen bij Tarnof en Gorlitz. Wat de bolsjewie- ken als successen te boek willen stellen, is de door het oostelijk leger voltrokken wil van den Fiihrer. Den waanzin van omvangrijke en onder de heerschende wintersche omstandigheden nut- telooze aanvalshandelimgen laten wij rustig over aan de bolsjewieken tegelijk met de, ten gevolge van den invloed der koude buiten ver- houding gestegen totale verliezen, want de onder zulke omstandigheden in den aanval gewonde soldaten vriezen meestal dood, voor- dat hun hulp kan worden gebracht. 'Het voor jaar van 1942 echter zal ons leger niet in het westen van Galicie, maar voor Moskou en Rostof in den aanval zien, vastbesloten om ieder voordeel tot het uiterste uit te buiten. Uit het Oosten komen de door ieder mensch (ft DUITSCH WEERMAOHTBERXCHT. Het Duitsche weermachtbericht van Donderdag luidde: De in Feodosia aan land gazette Sov- jet-strijldkrachtenr en haar ravitaillee- ringiswegen over de Zwarte Zee zijn door sterke afdeeliingen der luchtmacht aan- gevallen. De vijand leed aanzienlijke verliezeni aan menschen en materiaal. In de middenzone van Ihet Oosteljjke front duurden de hevige gevechten ook Woensdag voort. 'De luchtmacht zette de stelselmatige storing der vijandelijke aaravalsbewegingen voort. Verscheidene p'laatsen werden in brand gebombar- deerd, spoorlijnen en roll end materiaal vemield. Aan het Hmenmeer is een vrij groot aaratal Sovjetvliegtuigen door bomaan- vallen op dera grond vernietigd. In Noord-Afrika hadd,en de gevechten der iDuitsch-Italiaansche strijdlkrachten in het gebied van Agedabia ook de laat ste dagen een gunstig beloop. Opnieuw werden 48 pantserwagens en talrijke gepantserde verkenningswagens ver- nield. 1 Bp ludhtgevechten werden <Me Bnitsehe jagers neergeschoten. Overdag en des machts zijn vijande lijke vliegvelden o'p Malta door de lucht- maohlt aangevallem. die soldatesk denken kan, verwachte, maar alleen voor de door God met blindheid gesla- gen kliek van Roosevelt verraasende militaire successen der Japanners. Dit volk van 100 millioen menschen is op grond van zijn tradi- tioneele houding militair superieur aan zijn tegenstander. Het heeft thans reeds de be- schikking over het economische potentieel van een door driehonderd tot vierhon-derd millioen menschen bewoond gebied en de reeds geslaagde doorbreking der economische blokkade doet een zoodanigen stroom van goederen van zoodanigen aard verwachten, dat reeds in den oorlog de tot dusverre toe- gepaste economische hezuinigingsmaatregelen verzacht konden worden. De Engelschen, die Duitschland wilden be- strijden in een oorlog op twee fronten, zien zich thans in een oorlog op drie fronten ver- wikkeld. Op het eiland houdt hun vrees voor een invasie een millioenenleger vast, dat machteloos staat tegenover den nieuwen Westwall aan de kust van Europa. In Cyre- naica zou, wanneer de gegevens van de Brit- sche propaganda juist zijn, hetgeen wij dit-' maal willen hopen, een millioen soldaten met het bijbehoorende materiaal het beste Engelsche leger, naar gezegd wordt in het veld gebracht zijn. Het eerste succes was het verlies van eenige generaals, wien de op- perbevelbebber achtemagezonden werd. Thans hebben de j3ritten weliswaar eenige duizenden vierkante kilometers woestrjn be- zet, zij moesten echter over deze steppen, als glacis voor de Duitscto-Italiaansche stellingen blootgesteld aan de aanvallen der verbonden luchtstrijdkrachten, steeds nieuwe reserves; aanvoeren om dan tenslotte toch slechts vast te zijn geloopen op een neven-tooneel van den oorlog, dat het militaire dilettantisme van Churchill heeft uitgezocht en dat aan den kant der spilmogendheden weliswaar in kwa- liteit uitmuntende numeriek echter geen ge- wicht /in "de schaal werperade krachten bindt. Iedere man en iedere tank, die aan BritoCJie zijde hier in het veld worden gebracht, man- keeren op het oogenblik in ieder geval in Oost-Azie. Het is een van de bijzonderheden van dezen oorlog, in tegenstelling met den wereldoorlog 1914 1918, dat de gevechten niet zooals toen in het hart van Europa en in de vitale nabrj- heid van het Duitsche Rijk, maar in de voor Europa gelegen ruimten worden uitgevochten. Echter in gebieden, waarin het risico van het succes geheel ten last-e komt van het Brit- sche wereldrijk. De opmarsch der Britsehe troepen van Sili el Barani tot Benghasi is voor de eindbeslissing zonder beteekenis. Mochtan echter eeras de d'ivisie der spilmogendheden van Sidi el Barani uit een even verren op- marscn naar het Oosten inzetten, dan is de slagader van het Britsehe wereldrijk getrof- fen. De strijd om Singapore is nu "geheel de strijd om de centrale machtspositie, die het hart van het Britsehe wereldrijk Indie n.l. beschermt. De volksche basis van Enge land is veel te smal om op al deze oorlogstoo- neelen te land en in de lucht en bovendien voor de voor het voeren van dezen oorlog voor Engeland onVoorwaardelijk noodzakelijke vloot en tenslotte voor de even noodzakelijke bewapeningsindustrie de noodige menschap- pen en menschen op den duur ter besehikking te Snellen. De gekleurde hulptroepen beginnen echter, naar uit de laatste berichten ontleend kan worden en zooals bij oorlogshandelingen van dezen duur en hardheid niet anders te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1942 | | pagina 1