ALCEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD.VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 10.239 VRIJDAG 11 JULI 1941 81Jaargang Buitenland Binnenland EERSTE BLAD HiHiiiiHiiilliiiniiliiliijliiiiiinniiiiniiiiinniniiiniimiiinuiiiiiniiiDiiiiniiniinniHiiiiniininiiiimniiiiiiiiiiuiiinRiNniii^ Het Bolsjewisme, de vriend van de goddeloosheid, de vijand van elke 1 beschaving, moet vernietigd worden. Europa is tegen hem opgestaan. Nederland mag niet ter zijde staan. 1 Meldt U aan bij de centrale van de Waffen S.S., Bureau Nordwest, Stadhouderslaan 132, Pen Haag. TERNEUZEN, 11 JULI 1941. NEUZENSCHE CO U RANT ABONNBMENTSPRIJSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post 1,73 per 3 maanden Bfl vooruitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overige landen /2,65 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: N.V. Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. Directeur: I. van de Sande. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels f 0,88 Voor elken regel meer 0,22. kt.ktnf. ADVERTENTISiNper 5 regels 52 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsrurmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VR1JDAGAVOND. -Hoofdredacteur: N. J. Harte, Temeuzen. NEDERLANDSCH LEGIOEN TEGEN HET BOLSJEWISME. Oproep van den R ykscomfnissaris. Nederlanders! in het Oosten is voor u geen geen verstoring van uw rust, De strijd schouwspel, doch uw lot. Duizenden jonge Nederlanders bebben ditr reeds begrepen; zij zijn te wapen gesneld en strijden in dit uur reeds in de rijen van bet Duitsche leger om het bestaan en de toekomst van Europa en daarmede van het Nederland- scbe volk. r Duizenden Nederlanders, zich bewust van bun verantwoordelijkheid voor Europa, gaven zicb in de laatste weken en dagen op om, tezamen met bun strijdmakkers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Finland, Frankrijk, Italie, Kroatie, Noorwegen, Portugal, Roe- menie, Zweden, Slowakije, Spanje en Honga- rije, als Nederlandsche afdeeling voor de ver- dediging van bet avondland en voor epn eens- jjgezind en sterk Europa, waardn de vrede ver- zekerd zal zijn, aan te treden. Luitenant-generaal H. A. Seyffardt beeft zich ter beschikking gesteld teneinde deze af deeling samen te stellen. Ik voldoe hierbij aan dezen wensch en roep alle Nederlanders, die zich willen inzetten, op om in bet Vrijwilligerslegioen Nederland te strijden tegen het bolsjewisme en voor volk en vaderland. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, SEYlSIS-LNQtJIAIRT, Rijksminister. Oproep van luitenant-generaal Seyffardt. Nederlanders! Nu de strijd in bet Oosten begonnen is kan hier niemand meer ontgaan, dat ons wereld- deel aan den vooravond van de beslissing over zijn leven of zijn dood staat. Hoe ook ieder van u den gang der gebeurtenissen tot nu toe moge hebben beoordeeld, alle verschillen van opvatting, moeten thans van ons afgjpet worden, in het heldere bewustzijn, dat bet lot van Europa bet lot van ons vaderland is. In het licbt van de naaste toekomst, krijgt ein- delijk het jongste verleden zijn duidelrjksten zih. Het begrip alleen, dat bet ook voor ons volk, om alles gaat, verplicht ons in overeen- stemming daarmede te handelen. Het Duitsche volk beeft voor geheel Europa den strijd met de bolsjewistische be- dreiging met den Aziatischen vijand, aange- bonden. Het zal overwinnen, ook zonder onze hulp. Maar het komt er niet op aan, of onze hulp beslissend zal zijn. Wie geeft, wat hij heeft, is waard dat bij leeft. Het gaat er om, dat wij als volk bewijzen, dat wij waard zijn in de toekomst te leven. Nederlanders! Beseft, dat in zeldzame uren als die, welke wij doorleven, de gang der wereldgeschiedenis voor eeuwen bepaald wordt; beseft, dat uw beslissing over het leven van uw kinderen en kindskinderen beschikt. Ik heb bet mijn plicht geacht het initia- tief te nemen tot het oprichten van een Neder- landsch vrijkorps, dat zijde aan zijde met de reeds strijdende troepen van alle Europeesch- denkende volken het Duitsche leger en die Nederlanders, die reeds in zijn rijen staan, te hulp komt en hun taak verlicht. Ik zie daarin niet slechts een plicht, maar acht het een voorrecht, dat wij onze Euopeesche vrijheid, het behoud onzer kultuur kunnen bevechten en deze niet straks als aalmoes uit andere hand behoeven te aanvaarden. Met toestemming van den Rijkscommissaris zal dit .Vrijwilligerslegioen Nederland" onder eigen vlag en eigen officieren aan den strijd deelnemen. Daarmede wrjst de vertegenwoor- diger van den Fiihrer ons opnieuw den weg der toekomst, daarmede opent hij ons volk opnieuw de mogelijkheid een volk te blijven. Nederlanders Begrijpt dit, bevrijdt u van de onvrucht- bare verstarring der ,,afwachters". Er valt niet meer te wachten, want de beslissing is, gekomen. Ik roep u alien op, vrijwilligers, in de eer- ste plaats hen, die reeds in den wapenhandel geoefend zijn, officieren, onder-officieren en manschappen van het Nederlandsche leger, voorts alien, die bereid zijn hun dienst in het belang van ons vaderland te-geven. Nederlanders Bewijst nu, dat gij dien naam waard zijt en meldt u met opgave van uw dienstgraad, troepenonderdeel en nadere bijzonderheden omtrent uw kundigheden aan bij een der bureaux van het vrijwilligerslegioen Neder land. 's-Gravenhage, 10 Juli 1941. H. A. SEYlFFAiRDT Luitenant-generaal b.d., oud-chef van den generalen staf. Amsterdam: Hotel van Gelder, Damrak 34. Heerlen: Hotel Pommd, Stationsstraat 17. Groningen: Rademarkt 23a. AmhemHotel Keizerskroon, Markt 32. Breda: Boschstraat 67. Deventer: Hotel van Wely, -Stationsstraat. Utrecht: Hotel Parlia, Stationsplein. Den Haag: Koninginnegracht 22. PRIJ SOPDRIJVING DOOR SLAGERS. In den laatsten tijd is het meermalen voor- gekomen, dat slagers aan het publiek runder- en varkensbeenderen verkoopen tegen prijzen, welke abnormaal hoog moeten worden geacht. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er de aandacht op, dat ook voor den verkoop van beenderen de bepaling geldt, dat niet mag worden verkocht tegen prijzen, welke die van 9 Mei te boven gaan. Overtreders van die voorschriften zullen zich voor de inspecteurs voor de prijsbeheer- sching te verantwoorden hebben. ENGELSCHE JLUGHTAA NVALLEN Ook in den nacht van Woensdag op Donder- dag vlogen vrij veel Britsche vliegtuigen boven ons land. Behalve brisant- en brandbommen werden ook nu weer brandplaatjes neergeworpen. De op deze wijze hier en daar ontstane bosch- en heidebranden konden evenwel snel worden ge- bluscht. In een stad in Limburg werden zeven woonhuizen deels vernield, deels zwaar be- schadigd, Hierbij waren helaas acht dooden te betreuren. DE RIJKSCOMMISSARIS TE AMERSFOORT ALS EEREGAST BU HET RUITERTOURNOOI. Begunstigd door fraai zomerweer, werden Zondag te Amersfoort op het excercitieter- rein van de cavallerie-kazerne rij- en spring- wedstrijden, alsmede vaardigtoeidsproeven der S.S. Polizei-division gehouden, welke door vele bqlangstellenden werden bijgewoond. Onder de eeregasten bevond zich o.m. de Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied Dr. Seyss-Inquart. Dank zij de uitstekende organisatie hadden de wedstrijden een vlot verloop. Er viel van goede ruitersport te genieten. DE AANMELDINlGEN VOOR HET NEDEEL. VRIJWILLIGERSLEGIOEN. IHet A.NjP. meldt: Zooals in verscheidene andere West-Euro- peesche landen overtreft ook in ons land de geestdrift voor dienstneming bij de Waffen S.S. verre de verwachtingen. Ook voor het Nederlandsche vrijwilligerslegioen stroomen de aAimeldingen binnen aan het adres Stad- houderslaan 132, den Haag. Honderden Neder- danders begrijpen in dezen tijd, dat zij niet langer werkeloos mogen toezien bij de groote beslissing welke thans in het Oosten van Europa wordt uitgevochten, de beslissing tegen of voor het bolsjewisme, voor of tegen het vaderland, voor of tegen God, volk en *kerk. Uit zeer bevoegde bron vernemen wij in- tusschen, dat niet alleen burgers en oud-mili- tairen zich bij honderden opgeven, maar ook een groot aantal meldingen gekomen is uit de rijen der marechaussee. Z66 groot was onder de marechaussee de geestdrift voor deel- neming aan den kruistocht tegen het bolsje wisme, dat ruim 600 man zich hebben aan- gemeld. Deze 600 man zullen in korpsverband, onder eigen officieren, binnenkort vertrekken en voomamelijk ordedienst verrichten. Wij zullen den juisten datum van vertrek nog mededeelen. EEN yRUlSREGELING VOOR FRUIT IN VOORBEREIDING. De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat er een regeling in voorbereiding is be- treffende maximum-veilinigprijzen voor fruit, Bij de vaststelling daarvan zal geen rekening kunnen worden gehouden met te hdbge pacht- prijzen voor fruit op het hout, welke voor de vaststelling van de regeling mochten zijn overeengekomen. HET DUITSCHE LUCHTWAPEN IN HET OOSTEN ZEER REDRIJVJG. Dinsdagmiddag heeft een gepantserde Duitsche formatie bij verrassing een Sovjet- vliegveld bezet en daarbij 52 vijandelijke vlieg tuigen buitgemaakt. Van een groep jagers, die nog konden opstijgen, werden twee toe- stellen neergeschoten. De Duitsche lucht- macht heeft dien dag afgescheiden van het feit dat zij de Sovjet-luchtmacht voortduremd aanviel, haar operaties tot steun van het land- leger met succes voortgezet. Verscheidene voor de bolsjewisten belangrijke spoorlijnen werden gebombardeerd. Op het traject Zji- tomir-Kiew werden zes treinen uit de rails geworpen. Op vele plaatsen werden spoor lijnen vernield en de rails op verschillende plaatsen beschadigd. Tusschen Potolsk en Newel staan, naar D.N.B. meldt, 15 trans port- en goederentreinen in brand. De Turksche afgevaardigde Nadi scfarijft in de Cumhurijet: ,,Een Duitsche overwinning op de Sowjetunie brengt een nieuw Europa tot stand. De Engelsche hulpbeloften aan de Sovjetunie kunnen niet worden nagekomen. Achter Duitschland staan vrijwel alle staten van het vastelacid en de gedachte van een nieuw Europa met de hoop op een blijvenden vrede. Ook de medewerking van Frankrijk is van groote beteekenis. Zij is het logische gevolg van de fouten, die de J3ritsche politiek ten aanzien van Frankrijk heeft gemaakt, b.v. door de blokkade. Juist de houding van Engeland schept de gunstige voorwaarden voor een reorganisatie van het Europeesche vasteland". De vernieling van de verbindingen achter het front der Sovjets door het Duitsche lucht- wapen is ook Dinsdag met groot succes voort gezet, zoo vemeemt het D.N.B. In het Bal- tische gevechtsgebied waren de aanvallen met groote kracht gericht op de terugstroomende colonnes der naar het Oosten uitwijkende Sovjetlegers. Pogingen van de Sovjets om na de vernieling van verscheidene bruggen doer het luchtwapen ze door pontonbruggen te vervangen, werden door concentrische bom- aanvallen achter het Sovjetfront verijdeld. Gereedstaande colonnes werden eveneens overal aangevallen en uiteengeslagen, waarbij talrijke vrachtauto's en andere voertuigen vernield en in brand gestoken werden. Krach- tige aanvallen waren eveneens gericht op spoorlijnen, stations en treinen. Vele verbin dingen werden door inslaande bommen ver- broken en treinen werden vernield en tot ont- sporing gebracht. Een afdeeling Sowjetgevechtsvliegtuigen heeft Dinsdag getracht een Duitsch vliegveld aan het front aan te vallen. Alle 27 aanval- lende vliegtuigen werden volgens hetzelfde persbureau neergeschoten. Volgens tot dusver te Berlijn ontvangen berichten heeft de Sowjetluchtmacht 8 Juli 128 vliegtuigen vefloren. Daarvan werden er 79 neergeschoten in luchtgevechten. Op 7 Juli verloren de Sowjets er 201. Het Hongaarsche agentschap M.T.I, meldt uit Stanislau, dat een groot aantal Sowjet- soldaten de laatste dagen in 'Hongaarsche ge- vangenschap is geraakt, doordat ze zich dood of gewond hielden. Deze Sowjetgevan- genen zeiden van de Gepeoe-commissarissen bevel te hebben gekregen door deze list de Roode-Kruis-soldaten der samenwerkende mogendheden naar zich toe te lokken en dan te vefmoorden. Ze zeiden echter, er zelfs niet aan gedacht te hebben deze bevelen op te volgen. MISBRUIKEN EN GRUWELEN DER SOWJETS. Duitsche soldaten hebben te Rajsk in de nabijheid van een door de Sovjets in brand gestoken boerenhoeve, een afschuwelijke ont- dekking gedaan. Zij vonden uniformstukken van Duitsche soldaten, waaraan te zien was, dat de dragers de ergste mishandelingen had den ondergaan. De vreeselijkste vondst was die van een hoofdhuid, ongetwijfeld van een zwaargewond Duitsch soldaat, die door de bolsjewistische soldaten vermoord was. Voorts kon worden vastgesteld, dat bij de gevechten om Rajsk talrijke gewonde Duit sche soldaten, die bij een tijdelijke ontruiming der stad in de handen der Sovjets waren ge- vallen, gemarteld en daama in de vlammen van in brand staande huizen geworpen waren. Bij hun opmarsch in de nabijheid van Wia- nowrak hebben Duitsche soldaten naar het D.N.B. vemeemt, een Duitsch motorrijder ge- vonden, die in de handen der bolsjewisten was gevallen en op onbeschrijfelijke wijze gemar teld was. Bij het oprukken van zijn troep was de motorrijder zwaar gewond, zoodat hij moest achterblijven. Geisoleerde Sovjetsol- daten vonden hem en, in plaats van rekening te houden met zijn verwonding, zooals het volkenrecht voorschrijft, sloegen zij hem zoo- lang met allerlei wapens, tot hij geen teeken van leven meer gaf. Toen werd hij door Duit sche troepen gevonden. Zijn neusbeen was gebroken, zijn schedel grootendeels verbrij- zeld, zijn gezicht was bijna een vormelooze massa. Dit was het werk van de bezetting van een in de nabijheid liggende Sovjet-kaze- mat, die nog meer daden van dezen aard be- gaan had. Over de massamoorden te Doebno verneemt het D.N.B. nog, dat de omgebrachte mannen, vrouwen en kinderen vrijwel uitsluitend Oekrainers waren. Omdat zij aan hun Oekrainische nationaliteit vasthielden, waren zij reeds lang geleden door de bolsjewisten gevangen gezet. In hun machtelooze woede over den Duitschen opmarsch hadden de Sov jets alle gevangenen, ongeveer 1500, neerge schoten. In elke eel lagen zeven of acht lijken op elkander. Den vreeselijksten aanblik bie- den de cellen der vrouwelijke gevangenen, die aangerand en daarna om het leven gebracht waren. In een eel werden drie jongens van ongeveer 14 jaar vermoord. Eenige Oekrainers onderzoeken thans in het gevangeniskantoor de acten der Gepeoe om zoo mogelijk de identiteit der slachtoffers vast te stellen. DE TERRELR IN DE OEKRAINE. De Slowaaksche oorlogscorrespondent ma- joor Vasko schildert in het blad Slovak de vreugde van de Oekrainers tijdens den intocht van de Slowaaksche troepen, een vreugde, die echter steeds weer getemperd werd door de smart over de slachtoffers van de bolsje wisten. 800 vreedzame menschen werden, zoo meldt Vasko, in een plaats op 80 km afstand van de grens, op de beestachtigste manier ver moord. Bijna ieder gezin van dit plaatsje met 30.000 inwoners betreurt het heengaan van een familielid, dat door de bolsjewisten is vermoord. Toen Vasko in een ander plaatsje aankwam werd juist de identiteit van 24 arbeiders vast gesteld, wier lichamen geen schotwonden ver- toonen, doch waarvan de hoofden vreeselijk verminkt waren. Allen zijn met hamers en bijlen doodgeslagen. Zij hadden hun maand- loon gevraagd, zoo meldt Vasko, en kregen het volgens de methoden der Sovjets. De verbolgen bevolking leidde den corres pondent in het weeshuis, waar de bolsjewis ten 80 kinderen hadden doodgeslagen om zoodoende de Oekrainers uit te roeien. ,,Ik had", zoo besluit de correspondent zijn be- richt, ,,nooit of nimmer gedacht, dat men schen in staat zouden zijn zooiets te doen. Het is vreeseljjker dan men zich vermag voor te stellen." -VIJANDELIJKHEDEN TUSSCHEN SYRIE EN ENGELAND GESTAAKT. Officieel werd Donderdag te Vichy mede- gedeeld: Sedert een maand voeren onze troepen in den Levant een verbitterden strijd om aan den wil van Frankrijk, de verdediging van de aan zijn hoede toevertrouwde gebieden te waar- borgen, kracht by te zetten. Geleid door den wensch een bijzonder smar- telijk bloedvergieten te vermijden en het oor- "logsleed voor de bevolking van Syrie en den Libanon te verkorten en in het bewustzijn, dat de wapeneer ongeschonden is, heeft d- Fransche regeering derhalve besloten gene- raal Dentz te machtigen om staking der vijandelijkheden te verzoeken. Dienovereenkomstig is Donderdag te Bei- roet door bemiddeling van den consul-generaal der Vereenigde Staten een demarche onder- nomen. NI)llllllllMIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIRMIilMMWMMWMMMHIIIIIMMM United Press meldt uit Ankara: Van betrouwbare zijde wordt medegedeeld, dat de EngelschFransche onderhandelingen in Beiroet plants vinden. DE ENGELSCHE AANVALLEN OP DUITSCHE STEDEN. In den nacht van 9 op«40 Juli heeft een Britsche bommenwerper tijdens een zeer hel- der maanlicht den dom in Aken tot zijn doel gekozen, en door verscheidene bomtreffers beschadigd. Hierdoor is een van de meest historische monumenten van het avondland, dat in de geheele wereld, wat betreft zijn historische beteekenis en kunstwaarde, tot het doel van een zinnelooze vemielingswoede van het Brit sche luchtwapen geworden. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: In Duitsche kringen vemeemt men de op vatting, dat de jongste Engelsche luchtaan- vallen op -Duitsche steden opnieuw hebben be- vestigd, dat het Britsche luchtwapen geen stelselmatige aanvallen ondemeemt op voor den oorlog belangrijke, resp. oorlogsoecono- mische doelen, doch dat gebombardeerd wordt zonder rekening te houden met de oorlogs- beteekenis der doelen. Reeds uit den aanval op Munster bleek dit duidelijk, zoo verklaart men hier. Ook de in den nacht van 9 op 10 Juli ondemomen aanval op Aken, is naar van Duitsche zijde wordt verklaard, een bombar- dement op een stad, die geen beteekenis heeft voor de oorlogsindustrie. Aken beschikt alleen over een industrie van verbruiksgoede- ren, die voomamelijk bestaat uit fabrieken, die stoffen vervaardigen. Daarentegen ont- breekt de zware industrie geheel. Daaren- boven is Aken een handels- en ambtenaren- stad en in het bijzonder, overeenkomstig de ligging aan de grens, de zetel der douane- autoriteiten. De stad heeft ook een naam als Badplaats. Aken is in de wereld bijzonder bekend door zijn kunstschatten en historische bouwwerken uit de Middeleeuwen, waartoe ook de beroemde keizersdom behoort. Het complex kinderziekenhuizen Bethef bij Bielefeld was in den nacht vaq 9 op 10 Juli opnieuw het doel van Britsche gevechts- vliegtuigen. Deze aanval ligt, naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, geheel in de lijn van de door het Britsche luchtwapen in den laatsten tijd geoefende practijk om cultu- reele gebouwen en sociale instellingen met bommen te bestoken. Daar de wereldberoem- de instellingen te Bethel op de daken duidelijk het Roode Kruisteeken dragen en bovendien dezelfde gebouwen reeds meermalen door Britsche bommen getroffen en vernield of zwaar beschadigd werden, treedt het plan van de Britten om door aanvallen op deze ge bouwen goedkoope successen te behalen, duidelijk aan den dag. HET DUITSCHE WEERMACHTSBERIOHT. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Donderdag bekend: De operaties in het Oosten vorderen on- weerstaanbaar. Aan het Finsche front werd op 8 Juli met steun van omtrekkende bewe- gingen van Finsche strijdkrachten het krach- tig versterkte. Salla na gevechten van ver scheidene dagen door Duitsche formaties in- genomen. De daar strijdende Sovjet-divisies werden uiteengeslagen. In Noord-Afrika werden plaatselijke aan-- vallen van vijandelijke pantserstrijdkrachten van Tobroek uit afgeslagen. Duitsche ge- vechtsvliegtuigen hebben op 8 en 9 Juli mili- taire doelen in de haven van Tobroek en een vliegveld ten Zuid-Oosten van Mersa Matroe met succes met bommen aangevallen. Ten Noorden van Solloem heeft een Britsche tor- pedobootjager een bomtreffer gekregen. Vrij sterke strijdkrachten van Duitsche -gevechtsviegtuigen hebben Donderdagnacht vliegtuigloodsen ten Westen van Ismailia aan het Suezkanaal in brand geworpen. In den strijd tegen de Britsche ravitaillee- ringsscheepvaart heeft het luchtwapen Don derdagnacht ten Noorden van Newquay vijf koopvaarders van in totaal 21.000 ton, die in konvooi voeren, vernietigd en met effect haveninstalla'ties aan de Oost- en Zuid-«ost- kust van het eiland gebombardeerd. In den nacht van 8 op 9 Juli is ten Noorden van Ber wick een ander groot koopvaardijschip door gevechtsvliegtuigen zwaar beschadigd. Aan de Kanaalkust hebben Donderdag jagers 17, luchtafweergeschut en marine elk een Britschen jager neergeschoten. Britsche gevechtsvliegtuigen hebben Don derdagnacht verscheidene plaatsen in West- Duitschland gebombardeerd. De verliezen bij de burgerbevoIking zijn gering. Het zieken- huis Bethel bij Bielefeld werd wederom met brandbommen bestookt. Bij deze aanvallen verloor de vijand door afweer met jagers eh geschut vier en door marine-artillerie twee gevechtsvliegtuigen. Kapitein Balthasar, houder van het eiken- loof bij het ridderkruis van het ijzeren Kruis, die met 40 luchtoverwinningen aan de ge- noemde successen van het luchtwapen een schitterend aandeel heeft gehad, heeft in zegevierende luchtgevechten aan het Kanaal den heldendood gevonden. Met hem verloor het luchtwapen een van zijn beste jacht- vliegers. Het aandenken van dezen held- haftigen officier van het jachteskader Richt- hofen, die zich reeds in het Condorlegioen door zijn doodsverachting herhaaldelijk had onderscheiden, zal bij het Duitsche volk on- vergetelijk blijven. MISBRULK VAN DE WITTE VLAG. Onder de talrijke schendingen van het vol kenrecht, waaraan de bolsjewistische soldaten zich steeds weer schuldig maken, is een der gebruikelijke, naar aan het DjN.B. gemeld wordt, het misbruik van de witte vlag. Op vele plaatsen aan het front is het tijdens de gevechten voorgekomen, dat de bolsjewisten voorgaven zich te willen overgeven en met opgeheven handen naar de Duitsche linies kwamen. Zoodra zij echter op schotafstand waren, haalden zij hun verborgen geweren te voorschijn, en openden het vuur op de rustig wachtende Duitsche soldaten. Zoo heeft een luitenant van een Duitsch infanterie-regi- ment onder eede verklaard, dat in de streek van Bomicki talrijke Sovjet-soldaten met opgeheven handen tot op 30 meter de Duit sche linies naderden. Toen openden zij het vuur en trachten aldus, met misbruik maken van het oorlogsrecht, een goedkoop succes te behalen. Een volkomen soortgelrjk voorval speelde zich af in de nabijheid van Uhowo. Daar had een groep bolsjewisten door het zwaaien met witte doeken 't teeken gegeven, dat zij geen tegenstand meer wilden bieden. De officier van de tegenover hen liggende Duitsche formatie gaf daarop bevel het vuren te staken en naderden hen met eenige kame- raden. Plotseling openden de bolsjewisten van vlakbij opnieuw het vuur en verwonden ver scheidene Duitsche soldaten. In denzelfden sector overvielen ongeveer 100 andere bolsje wisten, die zich kort te voren bereid hadden verklaard om zich over te geven, de onder- handelende Duitsche soldaten en trachtten hen met bajonetten af te maken. EEN RLDDERLMKE DUIKBOOT- COMMANDANT. Een Engelsche zeeman, die deel uitmaakte van de bemanning van een vrachtboot, die door een Duitsche duikboot was getorpedeerd, heeft voor de Engelsche raido verteld, dat de Duitsche duikbootcommandant, die perfect Engelsch sprak, voor de torpedeering gezorgd had, dat de Engelsche zeelieden over voldoen- de drinkwater beschikten. Bovendien gaf hij hun een flesch cognac. Voor zijn vertrek deel- de hij den Britten voor hun positie en de stroomsnelheid mee. CANDIDAATS-EXAMEN GENEESKUNDE. Aan de Universiteit te Amsterdam slaagde voor het candidaats-examen, le gedeelte, de heer M. H. Cohen Stuart, alhier. BEEEDIGD. Ter openbare terechtzitting der Arrondis- sements-Rechtbank te Middelburg van 9 Juli 1941 is beeedigd, de heer C. A. Jansen, scheepsbevrachter te Terneuzen, als makelaar in scheepsbevrachtingen. EINDEXAMEN H. B. S. Te Groningen slaagde voor het eindexamen H. B. S. onze oud-stadgenoote Mej. A. E. H. van der Veen, leerlinge van de Chr. H. B. S. aldaar. GEREF. MEISJESVEREENIGINGEN IN ZEE L A ND. Te Goes werd Woensdag de jaarvergade- ring van den Bond van Gereformeerde meis- jesvereenigingen in Zeeland gehouden, welke zeer druk bezochj; was. Wij ontleenen hierover aan ,,De Zeeuw" Na gemeenscfaappelijk zingen, gebed en Schriftlezing, sprak de presidente mej. M. van Luijk te Axel, een openingswoord uit, getiteld: ,,Vertrouwen", waarin zij er op wees, dat, waar alles om ons heen schijnt te wankelen, ons rest het vertrouwen op God. Zonder dat vertrouwen is er geen toekomst en in, dat ver trouwen op den Heere, Die nooit teleur stelt, willen wij den arbeid voortzetten. Vervolgens hield mej. T. Meijers, te Seroos- kerke, een inleiding over: ,,Volhouden", waar- op een drukke bespreking over 't praktisch vereenigingsleven volgde. Uit het jaarverslag van de secretaresse, mej. M. Harinck, te Vlissingen, bleek, dat er ondanks de moeilijkheden op de vereenigin- gen flink is gewerkt. De vereeniging te Ril- land mofst wegens te klein ledental worden opgeheven, doch overigens bleek het aantal vereenigingen gelijk. De morgenvergadering, welke werd afge- wisseld door samenzang en recitaties door verschillende Bondsvriend'nnen werd besloten met het zingen van het le en 2e couplet van het Bondslied. In de pauze vereenigde men zich aan een gemeenschappelijke koffietafel, welke een ge- animeerd verloop had. De middagvergadering was nog drukker bezocht dan de morgenvergadering en de zaal was meer dan vol, zoodat velen zich mSt een plaats in den turn tevreden moesten stellen. Het was een bonte mengelioig van fleurige zomertoiletten eq Zeeuwsche costuums, het- geen een vroolijken aanblik opleverde. De drukkende warmte vermocht niets aan de stemming af te doen. De presidente riep alien een hartelijk wel- kom toe, in 't bijzonder het Bondsbestuurslid, mej. J. Francke, de sprekers en den afgevaar digde van den kerkeraad der Geref. Kerk te Goes, waarna zij het- woord verleende aan Ds. G. Smeenk, van Vliss'ngen, voor het houden van zijn rede over: ,,Ohristelijk pessimisme en optimisme". Hierna ving Ds. Smeenk zijn rede aan met op te merken, dat dikwijls de vraag gesteld wordt of het leven nog wel zin heeft. Vooral

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1941 | | pagina 1