ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN Tfoofdpij" "akKBRMQ In den greep van het noodlet No. 10.133 WOENSDAG 30 OCTOBEFri940 80*Jaarqano Binnenland Feuilleton DOOR HET VOLK VOOR HET VOLK. BOND VAN CHR. GEREF. JONGELINGSVER. IN NEDERLAND. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Temeuzen f 1,35 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post f 1,65 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 6,per jaar Voor Belgie en Amerika /2,10, overige landen 2,45 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flnna P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 2078. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIEN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentidn by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst edn dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. WINTERHUEP NEDERLAND. De Rijkscommissaris in het bezette Neder- landscbe gebied heeft aan Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje, secretaris-generaal van bet departement van buitenlandscbe zaken en waarnemend secretaris-generaal van het de partement van algemeene zaken, den volgen- den brief doen toekomen. Bij mijn besluit van 22 October 1940 beb ik de stichting Winterhulp Nederland opgericht. In bet raam van deze stichting is tot steun aan de algemeene leiding een eereraad ge- vormd. Ik benoem u tot voorzitter van den ereraad in de overtuiging, dat onder uwe lei ding deze raad zijn taak zal vervullen, welke in de stichtingsregeling is vastgelegd. Te dezer gelegenheid zou ik uitdrukking willen geven aan de hoop, dat deze bulp-actie in het belang van het welzijn van het Neder- landsche volk met volledig succes zal worden bekroond. Oproep van het eere-comnite. Aan alle Nederlanders, De Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied, rijksminister Dr. Seyss- Inquart heeft opgericht de stichting .Winter hulp Nederland". De ondergeteekende, voorzitter van het eere- comitd voor de Winterhulp Nederland, roept bij deze het Nederlandsche volk in al zijn ge- ledingen op, om eensgezind steun te verleenen aan dit groote werk, dat als doel heeft te hel- pen, zonder aanzien des persoons van rang, stand of partij. Dit helpen beteekent derhalve het lenigen van nood, in een geest van ware christelijke naastenliefde. iHierbij wordt tevens een beroep gedaan op alle landgenooten om zich in grooten getale, als vrijwillige helpers en helpsters voor de Winterhulp Nederland aan te melden bij de plaatseljjke directeuren. De nood, die bestreden moet worden, is groot! Laat ons daarom alien de handen ineenslaan en helpen! De voorzitter van het eere-comite van Winterhulp Nederland, Get. SNOUCK HURGRONJE. DE N.S.B. EN DE CONFESSIONEELE VAiKVEREENIGINGEN. Volk en Vaderland schrijft in een beschou- wing over den nieuwen staat: Als de revolutionnaire overgang van den eenen staatsvorm, den ouden, naar den ande- ren staatsvorm, den nieuwen, dien wij op dit oogenblik beleven, is voltooid, zal, nationaal, uitsluitend onze volksgemeenschap doel zijn. Om consequent dit alles omvattende doel te kunnen nastreven, zullen alle middelen daar- toe, en dat zijn in de allereerste plaats de ondememingen en de vak- of beroepsorgani saties, ook inderdaad middelen en geen doelen- in-zichzelf, moeten zijn. De afzonderiijke eisch aan de ondememingen en beroepsorganisaties zal dus moeten zijn: een perfecte samenstel- ling om als middel tot het alles omvattende doel zoo volmaakt mogelijk te werken. Dit is de kern van het vraagstuk. Wie deze kemgedachte als richtsnoer neemt, kan niet weifelen met zijn antwoord op de vraag, die met name ook van de zijden der confessioneele vakbonden zelf, wordt opge- worpen: confessioneele organisaties of niet? Confessioneele vakbonden de naam zegt het zelf hebben doelen-in-zichzelf. De doelen, die in het woord ,,confessioneel" worden uit- gedrukt, zijn als zoodanig niet in strijd met het gemeenschapsbelang. Integendeel. Maar zij behooren in het kader der organisatie, die den godsdienst als doel heeft. De kwestie is dus: taakvermenging of taakverdeelingDe voorstanders van confessioneele vakbonden zeggen het eerste en wij, nationaal-socialisten, zeggen het laatste. Het R.K. Werkliedenverbond en het Chris- door SYDNEY HORLER. aeautorleeerde vertaling door Mevr. T. OSIEJCKMEERHtBOHR. 31) (Vervolg.) Deze stemming duurde echter niet lang; vast besloten haar neef te redden en met wrok in het hart tegen dat nare kind, dat oorzaak was van al deze ellende, trachtte ze zijn aandacht op alle mogelijke manieren af te leiden. Er was heel wat te doen in Panjs en ze sleepte hem overal mee naar toe. Philip gaf haar met een toegeefelijk glimlachje haar zin, maar ze was de vaste overtuiging toege daan, dat hjj dit alles alleen zonder protest verdroeg, omdat hij het als zijn plicht voelde haar te begeleiden. Lunches in Ciro, Delmo- nico en het Cafd de Paris werden gevolgd door bals en diners in het Ritz Hotel en andere en vogue zijnde, dure gelegenheden. Ook moesten er bezoeken afgelegd worden bij, modistes en zelfs hieraan onderwierp Philip zich geduldig. Hij was zeer voorkomend, maar iederen dag verloor ze meer den moed; haar neef's hart leek bevroren. De Kabouter stond van haar zonnige zit- plaats op en streek haar kleeren glad. Er moest iets gedaan worden, dat stond vast •n zij zou het doen! Ze was vast besloten deae telijk Nationaal Vakverbond stellen zich doe len, die niet vereenigbaar zijn. Als dit wdl zoo was, is hun afzonderlijk bestaan alreeds om deze reden een fictie. Waarom zijn deze twee vakcentralen niet vereenigbaar? Om de dood- eenvoudige reden, dat zij van de godsdienstige richtingen wij laten het politieke maar weer rusten afgeleide doelen-in-zichzelf na streven. Niet de geheele arbeidsgemeenschap en zoo was het tot voor kort ook nog bij o.a. het N.V.V. is ,,het" doel, maar aller- eerst de afzonderiijke organisatie. Dit is en blijft, hoe men het ook keert of wendt, in strijd met de samenleving, die uit deze maatschap- pelijke revolutie wordt geboren. Dit is partij- vorming op het terrein waar organische arbeidseenheid gebiedende eisch is geworden. Het sociaal-oeconomische gedeelte der ko- mende staatsorde in ons land zal worden ge- dragen door de beroepsorganisaties als pijlers. Hierover is men het ook bij het R.K. Werk liedenverbond met ons eens. De naam doet weinig terzake, maar dit is wat met ,,corpo- ratieve gedachte" wordt bedoeld. Redelijk en logisch corporatief-doorgedacht komt men dan tot de slotsom, dat dan alleen die arbeiders en die ondernemers „verkeerd" zijn georgani- seerd, die in een andere corporatie zijn opge- nomen dan him vak, beroep of ondememing aangeeft. Verder bestaat er geen „verkeerd georganiseerd" zijn. In deze sooiaal-oeconomische en staatkun- dige orde verkrijgen de beroepsorganisaties publiekrechtelijke zeggingschap en bevoegd- heden. En het spreekt vanzelf, dat deze Staat die bevoegdheden niet kan verleenen aan or ganisaties, die -al zou het dan ook maar ten deele zijn doel-in-zichzelf zijn, of het doel van hun bestaan in zichzelf zoeken. Het Nederlandsche volk is altijd een lief- dadig volk geweest; zoo vaak er een oeroep op werd gedaan, in breederen of meer be- perkten kring, om den nooddruftigen mede- mensch te helpen en te steunen, geschiedde dit, schrijft de H. Crt., zelden of nooit ver- geefs. Daarin toonde ons volk atellig altijd zijn gemeenschapszin. Het zal weldra in de ge legenheid zijn, zich van dezen goeden kant wederom te leeren kennen. In navolging im- mers van het succesvolle Winterhilfswerk in het Duitsche Rijk, wordt ook hier te lande, zooals reeds werd bericht, een uitgebreide actie voor winterhulp ten bate van behoeftige landgenooten georganiseerd, zooals men in ons vorig nummer in bijzonderheden kan lezen. Ook als ons land niet in den oorlog was be- trokken, zou een krachtiger materieele steun aan aanmerkelijke deelen der bevolking nood- zakelijk zijn geweest, teneinde te voorkomen, dat de nood, die in het koude jaargetijde bij- zonder nijpend is, tot een ramp zou worden. Men denke slechts aan de werkloozen, wier aantal in den loop der jaren tot zoo onrust- barend peil was gestegen. Door onzen oorlog en zijn gevolgen is deze eisch van gemeen schapszin nog dringender geworden; daardoor immers is ons'Europeesch grondgebied binnen het Duitsche oorlogsterrein getrokken en een natuurlijke lotsgemeenschap van de bevolking van dit bezette gebied met het Duitsche volk ontstaan. Onontkoombaar is dus, dat ons volk, zoolang de oorlog nog niet tot een beslissing is gebracht, deelt in de moeilijkheden en noo- den, welke deze oorlogstoestand meebrengt voor het Duitsche volk. Dit is de nuchtere werkelijkheid, welke wij hebben te aanvaarden krachtens dezelfde consequemtie, waarmede wjj ons moeten neerleggen bij het onvermijde- lijke feit der bezetting van ons land, nadat onze weermacht, na dappere verdediging, had moeten wjjken voor de overmacht van den tegenstander. Wij hebben op deze te aanvaarden mate rieele lotsgemeenschap tijdens den duur van den oorlog, reeds vroeger gewezen en daarbjj herinnerd aan de verzekering van den Rijks commissaris, dat hij er voor zal waken, dat het lot van het Nederlandsche volk in dit op- zicht niet harder zal zijn, dan dat van het Duitsche volk. Evenals in Duitschland, zal nu ook in ons land een beroep op den gemeen- ex-mannequin een bezoek te brengen en eens te onderzoeken wat voor soort meisje ze eigenlijk was. Als ze Philip waard was, zou Beryl haar persoonlijke gevoelens op den achtergrond moeten stellen; dat zou natuur- ljjk zeer onaangenaam zijn, maar Phil ging in ieder geval voor hij was de eenige die telde. Ze zou dit bezoek geheim houden, Philip mocht er natuurlijk nooit iets van weten. Als hij er achter kwam zou hij zich misschien van woede de haren uittrekken. Ze wist uit on- dervinding dat niets een man zoo boos maakt als inmenging in zijn liefdesaangelegenheden. Edn ding wist ze gelukkig, namelijk waar de ,,Prinses" woonde; dat had ze enkele dagen geleden, tijdens een diner in het Ritz Hotel, uit hem gekregen. Ze herinnerde zich nog wat ze daarna gezegd had: ,,Kom, ouwe jon- gen, als je toch weet waar ze woont, waarom zeil je er dan niet regelrecht op af? Doe je mannelijke plicht: pak haar bij haar nekvelle- tje, neem het liefelijke wezen in je armen en fluister in haar oor: „Ik heb je lief, Mando- Line"." Het grapje had haar moeite gekost en Phi- hp had stug geantwoord: ,,Bemoei je alsje- blieft met je eigen zaken, Kabouter.1' Ze vond het dwaas dat een man zoo kon loopen suffen, zonder iets te doen. Phil was toch geen kwajongen meer, die nog niet wist wat hij wou, of die zich door zijn positie niets kon permitteeren; Philip was millionnair! Toen ze hieraan dacht werd ze plotseling energiek. Nu geloofde ze dat ze den heelen opzet door had: dat meisje loe»de op Phil's geld! Een prinses! natuurlijk geen woord van waar! Daar zouden de meeste mannen in- vliegen, maar Phil niet, daar zou zij wel voor zorgen Ze zou het meisje nu direct gaan opzoeken! Ze hi*ld een taxi aan, st&pte in en gaf het •.dree op van ©ravin de Lfpiney. schapszin en de offervaardigheid van het volk worden gedaan, teneinde het mogelijk te maken, dat kllen een wellicht bijzonder zwaren winter zonder al te grooten nood doorstaan. Wjj weten, dat velen het in dezen abnor- malen tijd moeilijk hebben, velen 6ok, die ge- roepen zullen zijn om anderen, wier nood zoo- veel grooter is, te helpen, maar wij vertrouwen dat het menschelijke medegevoel voor den naaste een beroep op den gemeenschapszin over breede linie weerklank zal doen vinden. In de vervulling van dezen socialen plicht zal het Nederlandsche volk zijn eenheid kunnen toonen. Het betreft hier een hulpwerk van een om- vang, zooals hier te lande nog niet bekend was. Natuurlijk zal het Duitsche voorbeeld niet klakkeloos worden opgevolgd; er zal uiteraard rekening worden gehouden met de Nederland sche toestanden en verhoudingen. In ons land het wordt ook van Duitsche zijde gaarne erkend wordt op het gebied der liefdadig- heid veel gedaan, maar zij, die een beroep op de liefdadigheid moeten doen, hebben geen enkel recht en zien meestal slechts hun aller- hoogsten materieelen nood weggenomen. De bedoeling van de: Winterhulp-Nederland is hierin verandering te brengen, door het recht te erkennen van elken Nederlander op een behoorlijk bestaan, ook werkloozen, oor- logsinvaliden, zij, die niet genoeg verdienen voor het onderhoud van hun gezin, en niet te vergeten zij die tengevolge van bombarde- menten huis en goed verloren hebben. Daar- toe wordt ddnheid noodzakelijk geacht, zoodat de actie van bestaande organisaties enz. op dit gebied wordt ingeschakeld bij het alge meene groote werk. Aan het bestaansrecht van deze afzonderiijke acties wordt niet ge- tornd; zij zullen zelfs zoo noodig financieelen steun kunnen krijgen, maar de bedoeling is, dat het Nederlandsche volk als geheel voor al zijn behoeftigen zal opkomen, waarbij op per- soon, stand, religie of partij niet zal worden gelet. Ieder, die van goeden wille is, zal zich kun nen aanmelden om bij dit door Nederlanders geleide werk te helpen, gedreven door oprech- te christelijke naastenliefde. ,,Door het volk v66r het volk" is de leuze. GEEN BEKLAG BIJ NIET-VERVOLGING VAN EEN STRAFBAAR FEIT. In het Zaterdag versdhenen verordeningen- blad is opgenomen de eerste verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied, houdende bepalingen ter ver- eenvoudiging van de strafrechtpleging. Hierin wordt bepaald, dat de artikelen 12 en 13 van het Nederlandsche wetboek van strafvordering tot nader order niet worden toegepast. (artikel 12 van dit wetboek bepaalt o.m., dat, wanneer een strafbaar feit niet wordt vervolgd of de vervolging niet wordt voortgezet, de belanghebbende daarover be- klag kan doen bij het gerechtshof, binnen welks rechtsgebied de vervolging zou behoo ren plaats te vinden. Het gerechtshof kan den procureur-generaal opdragen te dien aanzien verslag te doen en kan voorts bevelen, dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet. Het gerechtshof kan het geven van zoodanig bevel ook weigeren op gronden, aan het alge- ipeen belang ontleend. De rest van artikel 12 en artikel 13 bevat bepalingen van technischen aard). Voorts be paalt de verordening, dat, wanneer ten tijde van haar in werking treden hetwelk is vast- gesteld op heden een beklag, gegrond op de artikelen 12 of 13, aanhangig is, doch daar- op uitspraak nog niet is gevolgd, de behan- deling wordt gestaakt. Reeds ontstane kosten of rechten worden niet gebeurd. DE TOEWIJZING VAN RUNDVEEVOEDER. Het rjjksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt ter vervolge op het pers- bericht en de publicatie betreffende de rund- veevoedertoewijzing het volgende bekend. De bedrijven, welke in klasse 1 vallen, krij gen 110 kg mengvoeder toegewezen voor HGOFDSTUK XXIII. De Gravin aarzelt. ,,Ik vertegenwoordig „The Messenger" van Londen", zei Beryl, die deze ingeving plotse ling had gekregen, toen ze uit de taxi stapte, ,,en ik ben hier gekomen om Prinses Corisan- de te spreken. Zou het Hare Koninklijke Hoog- heid mogelijk zijn mij een kort onderhoud toe te staan?" Of de enorm dikke vrouw, bij wie ze was aangediend, ,,er in zou vliegen" wist ze niet, maar het was de moeite waard om het te pro- beeren. Ze begreep wel dat het onmogelijk was om langs den gewonen weg tot het meisje door de dringen. De vrouw fronste het voorhoofd. ,,De Prin ses voelt zich vandaag niet heel wel", ant- woordde ze. Maar de Kabouter bleef aandringen. „Ik ben hier gekomen met een speciale boodschap voor. 'Hare Koninkljjke Hoogheid van den eigenaar van „The Messenger", Mr. Philip Wendover." „Als U van Mr. Wendover komt..." Maar ze scheen toch nog te aarzelen; de vrouw was ergens bang voor, constateerde Beryl. Wat zou dat kunnen zijn? ,,Ik zal graag iedere boodschap van Mr. Wendover aan de Prinses overbrengen", besloot de Gravin. De bezoekster schudde energiek het hoofd. ,,Het spijt me, Gravin", antwoordde ze beslist, ,,maar dat is onmogelijk. Mjjn strikte op- dracht van Mr. Wendover ik bedoel mijn directeur; heb ik U niet verteld dat ik ver- slaggeefster ben voor „The Messenger" luidt, dat ik deze boodschap aan Hare Konink lijke Hoogheid persoonlijk over moet brengen. Ik vraag U slechts tien minuten", pleitte ze. De Gravin dacht na „U moet niet denken, dat w« bang aijn vaor publiciteit, maar U suit bovengenoemde periode; voor bedrijven, welke in klasse 2 vallen, wordt in voornoemde periode 140 kg mengvoeder toegewezen. De bedrijven, welke in klasse 3 vallen 165 kg. Bij de classificatie is uitgegaan van het aan tal stuks vee, aanwezig per 21 Januari 1940. Ook de toewijzing van het rundveevoeder zal geschieden op de basis van het aantal stuks vee, op dien datum bij de veehouders voor- radig. Slechts in bijzondere gevallen, namelijk wan neer een veestapel een sterke wijziging zal hebben ondergaan, kan de provinciale voedsel- commissaris andere maatstaven toepassen. De toewijzingen zullen worden verstrekt per melk- of kalfkoe, per stuk hoogdrachtig jong- vee en per stier, alle voor zoover zij ouder zijn dan een jaar. Ten behoeve van vrouwelijk jongvee boven een jaar wordt de halve norm toegewezen. Bovendien is bepaald, dat die consumptie- melkbedrijven, welke in 19381939 een ge- middelde winterproductie van 9 liter per koe per dag hebben behaald, een extra-rundvee- voedertoewijzing zullen ontvangen, groot 20 kg per stuk hoogdrachtig jongvee. De kleine bedrijven, dit zijn bedrijven met minder dan drie stuks melk- en/of kalfkoeien, waarvan de oppervlakte niet grooter is dan 5 ha, ontvangen een extra-toewijzing van 30 kg per melk- en/of kalfkoe en per stuk hoog drachtig jongvee. Bovengenoemde bijslagen worden niet ge- geven ten behoeve van jongvee en stieren. KETTINGBOM BIJ MONNIKENDAM. Maandagochtend heeft een Engelsch vlieg- tuig een kettingbom laten vallen in een wei- land op 1 km afstand van Monnikendam. Van een in de nabijheid staande boerderij sprongen alle ruiten. Er zijn geen persoonlijke onge- lukken gebeurd. INVOER VAN KAAS IN BELGIfi. Naar men uit Antwerpen meldt, zijn er met Zwitserland onderhandelingen gaande over den invoer van 150.000 kg Zwitsersche kaas. In ruil daarvoor zou Belgie 10.000 ton cokes aan Zwitserland leveren. Deze hoeveelheid is slechts een klein ge deelte van den normalen Belgischen invoer, welke jaarlijks ongeveer 22% millioen kg be- draagt. Het meerendeel daarvan n.l. bijna 20 millioen kg, worden door Nederland geleverd. Er bestaat goede kans, dat uit Nederland belangrjjke hoeveelheden kaas zullen worden ingevoerd. Aangezien de bond van Chr. Geref. Jonge- lingsvereenigingen in Nederland in verband met de tijdsomstandigheden dit jaar geen bondsdag houden kon, heeft de verkiezing van twee leden van het bondsbestuur schriftelijk plaats gevonden. De uitslag is, dat de aftre- dende bondsbestuurders, de heeren prof. L. H. v. d. Meiden te Apeldoorn en A. L. de Bruijne te Amsterdam, resp. voorzitter en secretaris, met overgroote meerderheid zijn herkozen. HOOGER GASPRIJS TE AMERSFOORT. Ter dekking van het geraamde tekort op de gasfabriek voor 1941 van f 45.000, stellen B.' en W. van Amersfoort den gemeenteraad voor den gasprijs met een halven cent per kubieken meter te verhoogen en te brengen op 0.5 cent. Voor de gasgebruikers in Zeeuwsch-Vlaan- deren nog om jaloersch op te zijn. OVERNEM1NG VAN DE LANDESGRUPPE DER AUSLANDS-ORGANISATION DER N.S.D.A.P. IN DER NIEDERLANDEN. Ter uitvoering van een beschikking van den plaatsvervanger van den Filhrer is Zondag- morgen te Utrecht de plechtige overdrachi voltrokken van de Landesgruppe Niederlande der auslandsorganisation der N.S.D.A.P. aan den rijkscommissaris voor de bezette Neder landsche gebieden, rijksminister Seyss Inquart. zelf wel begrijpen, Miss..." ,,Trentham". Miss Trentham, dat het een buitenge- woon moeilijk geval is. Vrienden van de Prin ses, tot wie ik het mjjzelf als een eer reken eveneens te behooren, stellen alles in het werk om haar op den troon van Caronia te verhef- fen er is alreeds een begin gemaakt. Dit alles zeg Ik U natuurlijk onder de strlkste geheimhouding", voegde ze er snel aan toe. ,,Zeker, Gravin, hlervan zal ik geen woord in mijn verslag zetten." ,,Dank U." Millie de Ldpiney voelde zich nu zekerder van haar bezoekster; dit meisje was ongetwijfeld een dame. Ze werd zeker goed betaald, anders zou ze niet zulke kleeren kunnen dragen. ,,Nu de identiteit van de Prinses is vastge- steld hebt U ooit van zoo'n romantische gesschiedenis gehoord?" Nooit", zei de bezoekster. ,,Wat ik zeggen wilde, nu de identiteit van de Prinses onomstootelijk is vastgesteld, moe ten we voorzichtig zijn met berichten aan de couranten, omdat het nieuws harer-ontsnap- ping de revolutie, begrijpt U? velen harer vjjanden naar Parijs heeft gebracht." ,,Als dat zoo is", zei de zoogenaamde ver- slaggeefster ernstig, ,,gelooft U dan dat het verstandig is om Hare Koninklijke Hoogheid hier in dit huis te houden? Ik bedoel dit: zou ze niet beter ergens heen gebracht kunnen worden, waar voor haar veiligheid kan wor den gewaakt? Iedereen kan hier binnen- komen." „Er zijn al maatregelen getroffen", klonk het ontwjjkende antwoord. Millie begon zich af te vragen of ze er eigenlijk wel goed aan deed deze bezoekster bij de Prinses toe te laten. Charles Ohappelle had gezegd, dat het beter wai haar geheel in afzondering t« houden. is een ellendige pijn en kan Uw heelen dag vergallen. Een "AKKERTJE" verdrijft ze binnen een kwartier geheel. Ingez. Med. De partijorganisatie draagt van nu af den naam Arbeitsberich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden. De rijkscommissaris wekte in een toespraax de Duitschers op als voorheen werkzaam te blijven en zich energiek toe te leggen op de nieuwe taak, voortvloeiend uit de reorganisa- tie. De nieuwe politieke overdracht schilderdo hi) als volgt. „Te leven als een voorbeeld voor de natio naal-socialistische gemeenschap in het gebied van de Groot-Germaansche gemeenschap. Dit beteekent voor onszelf de verwezenlijking van ons nationaal-socialistisch beginsel van de eer van den arbeid en de eer van het bloed, waar bij deze verwezenlijking gedragen wordt door de uiterste opofferingsgezindheid, maar ook door volmaakte zelfzucht.' Dit beteekent voorts, dat wij ook alien, die aan deze natio- naal-socialistische eischen vermogen te vol- dcen, in deze gemeenschap opnemen en in het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid helpen, indien zij met denzelfden wil als wij streven naar de nieuwe levensvorming der Germaansche volken". Tot slot stelde hij den commissaris-generaal, dienstleider Schmidt, aan in zijn nieuwe ambt van Leiter des Arbeitsbereiches der N.S.D. A.P in den Niederlanden. POLITIEKE INCIDENTEN IN DEN HAAG. Gedurende het afgeloopen weekeinde hebben zich te 's Gravenhage politieke incidenten voorgedaan. De autoriteiten zijn hieromtrent ingelicht. Zij verzamelen thans nadere ge- gevens, waaruit de noodige conclusies zullen worden getrokken. NIEUWE UNIFORM VOOR DEN OPBOUWDIENST. Met ingang van 1 November zal bij wijze van proef voor de (troepen-) officieren van den Opbouwdienst een nieuwe uniform worden ingevoerd, overeenkomend met de bestaande grijsgroene imiform doch met een platten kraag, waarop een bluwgroene lis en een platte pet. Bij wijze van overgang zullen tevens de tot dusver gebruikeljjke onderschei- dingsteekenen vervallen en worden vervangen door een op den linkerarm bevestigd bandje van zwarte stof waarop, al naar gelang van den rang van den dragsr, een of meer sterren. De districtscommandanten zullen kenbaar zijn aan vier sterren, de luitenant-kolonels en majoors aan drie sterren, de kapiteins aan 2 sterren en de lste en 2de luitenants aan 6an ster. De overjas zal aan den kraag worden voor- zien van blauwe-groene lissen, alsmede van gouden korenaren. De officieren van de marine en het Indische leger zullen na 31 Oct. hun gebruikelijke uniform niet meer dragen; zij kunnen desgewenscht de uniform van de landmacht dragen. IN 1940 RUXM 80.000 OVERNAOHTINGEN IN JEUGDHERBERGEN. In 1940 overnachtten in de Nederlandsche Jeugdherbergen 80.000 trekkers. Wanneer men de omstandigheden in aan- merking neemt, die allerminst bevorderlijk waren voor een vrij en zorgeloos trekken en zwcrven door ons land, en daarbij bedenkt, dat om verschillende redenen een aantal jeugdherbergen aan het gebruik onttrokken Beryl stond op; ze had den twijfel op het gezicht der vrouw zien terugkeeren. ,,Mijn tijd is beperkt", zei ze zeer beslist, ,,breng mij alstublieft bij Hare Koninklijke Hoogheid, Gravin. Mr. Wendover wacht op mij in Ho tel Meurice". ,,Denk niet, dat ik nieuwsgierig ben, Miss Trentham, maar mag ik vragen waarom Mr. Wendover, als zijn boodschap toch zoo drin- gend is, niet persoonlijk komt?" „Hif had het te druk. U twijfelt toch niet aan mijn woord?" ,,Nee, maar....", zei de Gravin aarzelend, ,,ik heb U al verteld, dat de Prinses zich niet al te wel voelt." Die vrouw maakte Beryl razend; ze was er niet aan gewend, dat men haar wenschen dwarsboomde. Bovendien, nu ze er eenmaal mee begonnen was, wilde ze doorzetten. ,,Wat ik te zeggen heb", zei ze, ,,is van jrroot gewicht. Mr.' Wendover zal zeer teleurgesteld zijn, als ik hier wegga, zonder de Prinses ge- zien te hebben." De Gravin dacht een oogenblik diep na. ,,Heel goed", zei ze tenslotte, ,,ik geef U vijf minuten om met Hare Koninklijke Hoogheid te spreken." „Alleen?" Waarom wilt U de Prinses alleen ontmoe- ten?" Omdat dat heb ik U toch al verteld het hier om een particuliere kwestie gaat tus- schen Mr. Wendover, mijn directeur, en Hare Koninklijke Hoogheid." Weer een korte pauze, toen zei de vrouw eindelijk: ,,Komt U maar met mij mee." Ze ging Beryl voor door een breede gang, hield stil voor een deur en klopte aan. „Wacht hier", beval ze, voor ze de kamer binnen trad. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1940 | | pagina 1