ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ROODE STJER No. 10.128 VRIJDAG 18 OCTOBER 1940 80® Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD Zeldzaam zacht en - licht in de pijp! ABON N KM ENTSPRIJSBinnen Temeuzen f 1,35 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post f 1,65 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 6,— per jaar Voor Belgie en Amerika /2,10, overige landen f 2,45 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDB GIRO 38150 TELEFOON No. 207S. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIfiN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitga\e. BIT BLAB VEBSOHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MELDING VAN NEERSTOKTING OF NOOBLANDING VAN VLIEGTUIGEN. De Burgemeester van TkikNEUZ EN brengt hierbij ter openbare kennds, ingevolge een ontvangen schrijven van den Procureur-Gene- raal bij het Gerechtsbof te 's Gravenhage, dat een belooning van 10 (tien gulden) wordt uitgeloofd voor dengene, die bij neerstorting of noodlanding van een vliegtuig daarvan zoo tijdig mededeeling doet aan een Nederland- sche of Duitsehe politie-instantie, dan wel aan een afdeeling van de Duitsehe weermacht, dat dank zij die mededeeling tot onmiddel- lijke hulpver 1-eening aan en berging van het vbegtuig kan worden overgegaan. Temeuzen, 18 October 1940. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. DE KBAOHT VAN DEN T1JD. Wlij bebben, schrijft de H. Crt., reeds eer- der, onder den titel ,,Geestelijk contact com- mentaar gegeven op de opmerkelijke rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Seyss- Inquart voor den Nederlandschen Cultuur- kring. Men zal zich berinneren, dat de Rijks commissaris nogmaals en ditmaal meer in het bijzonder met het oog op de cultureele be- trekkingen tusschen ons land en Duitschland heeft getuigd van Duitschland's wil om een vriendschappelijke verhouding tusschen de beide volken tot stand te brengen, met eer- biediging van de vrijheid van het Nederland - sche volk, tegenover welke bereidheid de ver- wachting wordt gekoesterd, dat het Neder- landsche volk de toegestoken hand met begrip voor de nieuw geschapen toestanden en ver- boudingen zal aanvaarden. In dit verband willen wij thans nog aan- dacht vragen voor zeer enkele woorden in de rede, die ons van veel beteekenis toeschrjnen, n.L deze: „WSj" (dat wil hier zeggen: het Duitsehe volk) „haasten u" (dat is: het Nederlandsche volk) „niet". Dit zijn o.i. wijze woorden, die getuigen van een juist begrip van den aard van het Neder landsche volk, naast den goeden wil tot samenwerking van twee in geestelijk opzicht betrekkelijk vrije volken. Het is toch met het geestelijk contact wel anders gesteld dan met economische en zelfs sociale samenwerking. Op economised gebied in het bijzonder gaat het om materieele dingen: landbouw, veeteelt, tuinderij, industrie, scheepvaart, handel, om grondstoffenvoorziening, prcductie, uitwisse- ling van producten, enz. Wij hebben over deze zaken nog pas geschreven in verband met de belangrijke uiteenzetting van Dr. Fischbock over Nederlands economische taak in de toe- komst in verband met de nauwe samenwer king met Duitschland. Zulk een samenwer king, waarbij het om stoffelijke belangen gaat, zal geen verzet vinden als na den oorlog het herstel van normale verhoudingen mogelijk wordt en Nederland op die nauwe samenwer king bJijkt te zijn aangewezen in een Euro- peesch continentaal statenverband onder Duitschland's leiding en bescherming. lOlp sociaal terrein ligt de zaak wel eenigs- zins anders. Daar immers gaan de materieele belangen van het volk gepaard met een sterke, ideeele bedoeling, waarmede het gees telijke terrein wordt betreden. Zoolang het alleen gaat om economische welvaart, maj men van een eigenlijke sociale beweging nog niet spreken, doch dit verandert zoodra men toe is aan de vraag van de verdeeling, of lie- ver: de spreiding, van die welvaart onder of over het volk in zijn maatschappelijk-bonte samenstelling. Daarmee is de weg betreden naar een zoo breed mogelijk gespreid en zoo diep mogelijk reikend levensgeluk, langs wel- ken weg men onvermijdelijk het lerrein be- reikt van het lichamelijk en ook geestelijk welzijn van het volk. Zoo gaat dan op natuurlijke wijze het sociale over in het cultureele, twee gebieden, die wel onderscheiden doch niet gescheiden zijn en aan bun gemeensehappelijke grens over een breede strook in elkander over- vloeien. Naarmate men van het economische ter rein via het sociale het cultureele gebied be- reikt, verlaat men het auiver materieele voor het meer nadrukkelijk geestelijke. Wij moe- ten in dit verband hiermee niet zoozeer den- ken aan het individueele geestelijke leven, dan wel aan dat der volksgemeenschap over haar geheele linie. Op dit terrein ligt de voor het volksbewustzijn en het volksleven zoo belang- rijke godsdienst, liggen voorts met name on derwijs, wetenschap, kunst. Het behoeft geen lang betoog, dat het cul tureele leven voor een groot deel het karak- ter van een volk bepaalt, terwijl het tevens uit dit karakter voortvloeit. Uit het karak ter en uit de levensomstandigheden, dat is dus: uit zijn oudere en nieuwere geschiedenis. Dan is het ook duidelijk, dat cultureele of geestelijke samenwerking tusschen twee vol- keren andere en hoogere eischen stelt dan een zuiver economische of zelfs een sociale samen werking. Wil men elkander in geestelijk opzicht zoo dicht moeglijk naderen om tot vruchtbare samenwerking te komen, dan is het noodzake lijk, dat men elkander leert begrijpen, dat men wederzijds inzieht verkrijgt in wording en wezen van elkanders geestelijke gesteldheid als volk. (Het is toch z66, dat Duitschland en Neder land als staat en als volk een zeer verschil- lende geschiedenis hebben, een zeer verschil- lende ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor belangrijke verschilpunten in gees telijk opzicht niet konden uitblijven. Met name geldt dit voor de jongste geschiedenis. Wat het Duitsehe volk heeft doorgemaakt, niet slechts in materieelen, maar vooral in geestelijken zin, in de voor dit land zoo ge- weddige periode van den wereldoorlog tot op heden, is tot voor kort aan Nederland voorbij gegaan. Elerst de lOde Mei van dit jaar en wat daarop is gevolgd, heeft ons land in den grooten maalstroom gevoerd en ons lot zeer nauw aan dat van Duitschland verbonden: een plotselinge, snelle wending in de geschie denis van ons volk. Wil er in de naaste toe- komst werkelijke samenwerking zijn tusschen de beide volken, vooral op cultureel gebied, dan zullen zij elkander moeten naderen door wederzijdsch begrip: begrip van elkanders geschiedenis en ontwikkeling, begrip van het- geen gelijk geaard en van hetgeen verschil- lend is bij beiden, begrip van de wegen, waar- langs men dichter tot elkander kan komen. Voor zulk een proces van geestelijk con tact is het nu een moeilijke tijd. Duitschland voert nog steeds een oorlog, welke den inzet van zijn voile kracht vraagt, formeel is Nederland nog in den oorlog betrokken als Duitschland's tegenstander; het Nederland sche grondgebied in Europa is door Duitsch land na verovering bezet en daarmee het Nederlandsche volk onderworpen niet alleen aan de macht van de bezetters, maar 66k aan de groote materieele moeilijkheden en offers, welke de oorlog voor het Duitsehe volk mee- brengt, en aan vrijheidsbeperkingen op stof- felijk en geestelijk terrein als uitvloeisel van den toestand van bezet gebied in oorlogstijd. Het is toch wel duidelijk voor iedereen, dat juist deze abnormale periode in het leven van de beide volken al zeer groote moeilijkheden oplevert bij een streven naar wederzijdsch be grip en geestelijke of cultureele samenwer king. Men moet voor dit proces, dat rustige bezinning vereischt, aan beide volken den tijd gunnen, want stoffelijke zaken kan men met energie op korten termijn organiseeren en reorganiseeren, doch op geestelijk terrein laat een nieuwe gesteldheid voor geheel een volk zich niet straffeloos forceeren of dwingen, ook waar bij velen de wil reeds aanwezig is. Hier moet de tijd, welke immers wonden heelt, zijn krachtige medewerking verleenen. In dezen zin meenen wij de woorden ,,Wij haasten u niet" te mogen verstaan. GEEN VERWERKING VAN WOL VOOR CIVIELE DOELEINDEN. Sedert 5 October geldt, naar de N. R. Crt. vemeemt, een algeheel verbod om wol te ver- werken voor civiele doeleanden. Aldus is be- paald in de voorschriften, die bij aanschrij- ving van 4 October j.l. door het Rijksbureau voor wol en lompen te Tilburg aan alle inge- schrevenen bij genoemd bureau zijn meege- deeld en inhouden, dat per 5 October een nieuwe regeling van kracht is geworden ten aanzien van de uitvoering van de wolbeschik- king. Door deze nieuwe regeling zijn alle vroegere regelingen en alle eerder afgegeven speciale vergunningen komen te vei-vallen, echter met Uitzondering van: a: vervoerbewijzen, waar- van de geldigheidsduur nog niet is verstreken en b. vergunningen tot aan- en verkoopen en tot in ontvangst nemen en afleveren van wol en wollen garens, afgegeven na 9 Sept. 1940. In de toelichting wordt nog opgemerkt, dat de aanpassing aan den eisch van uiterste beperking bij het verbruiken der schaarsch geworden grondstoffen regelmatig verloopt en dat het initiatief der ondememers, ondanks alle moeilijkheden, middelen weet te vinden om het bedrijf zoo goed mogelijk op gang te bouden. AFSCHAFFING VAN HET MELKBROOD. Het kan, naar de N. R. Crt. van bakkers- zijde nader verneemt, wel als zeker worden beschouwd, dat het melkbrood eerlang wordt afgeschaft en dat er ook in ander opzicht in de samenstelling van het brood een verande- ring komt, die, naar ons is verzekerd, aan de voedigswaarde ten goede zal komen. Binnen- kort zal daarover een officieele publicatie ver- schijnen. In de Staatscourant van Woensdag komt een mededeeling voor, die een en ander reeds sohijnt voor te bereiden. Officieele instanties hebben het echter niet bevestigd. ROM MEN OP DE HOOFIDSTAD. Er is alleen materieele sehade aangericht. Woensdagmorgen vroeg heeft opnieuw een Engelsch vliegtuig bom men op Ams terdam laten vallen, ditmaal in de buurt van de Oude- schans en in het Tuindorp Oostzaan, waar reeds eerder explosieve bommen werden uit- geworpen, welke een groot aantal slachtoffers eischten. Woensdagochtend zijn er geen doo- den gevallen. Slechts liepen drie personen lichte verwondingen op. In totaal zijn zeven brandbommen en een explosieve bom boven de binnenstad uitge- worpen. De schade aan de "nuizen in de buurt is ernstig. In de Lange en de Korte Hout- straat waren vrijwel alle rulten gesprongen en ook het distributiekantoor aan den Amstel heeft te lijden gehad. Hier werd onmiddellijk door de politic en den luchtbeschermingsdienst de wacht betrokken, opdat geen onbevoegden zich toegang tot het gebouw zouden verschaf- fen. gehandhaafd. Het komt voor, dat deze producten, zooals mogelijk ook heide, biezen en boombladeren in gemalen toestand, tegen onevenredig booge prijzen als veevoeder in den handel worden gebracht. Veehouders wordt aangeraden, slechts gemalen producten te koopen, waarvan het vervoer wordt gedekt door een geldig geieidehiljet. HET MONUMENT VOOR DE DRENTSCHE GESNEUVELDEN. Onder voorzitterschap van mevrouw A. R. van Riel-Smeenge, heeft Zaterdag in het sta- tionskoffiehuis te Assen het Comite tot stich- ting van een monument voor de Drentsche ge- sneuvelden vergaderd, met burgemeesters en andere afgevaardigden uit de Drentsche ge- meenten. Op voorstel van een der aanwezigen werd het voorloopig comitd omgezet in een defini- tief comite van uitvoering. Daar de commissiaris der provincie Drenthe, mr. dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk, om persoonlijke redenen meende het hem aange- boden eere-voorzitterschap niet te kunnen aanvaarden, werd tot eere-voorzitter henoemd mr. J. Bothenius Lohman, burgemeester van Assen. BE BESTEMMING VAN HUISAFVALLEN. Naar wij vememen, is binnenkort een wettelijke regeling te verwachten inzake het verzamelen van huisafvallen. Deze regeling zal o.m. de bestemming aanwijzen van de voor voedering van dieren geschikte afvallen. Een der gevolgen van die regeling zal zijn, dat aan niet-boeren in het algemeen niet meer in staat zullen worden gesteld van de verza- melde huisafvallen varkens te mesten, aange- zien het feit, dat de varkenshouderij reeds zoozeer wordt beperkt, medebrengt, dat het recht om varkens te houden voor de boeren gereserveerd wordt. (N. R. Crt.) GARNALEN. De Raad voor volkshuisvesing van de N.SB. beeft een brief geschreven aan den directeur van het verkoopkantoor van garna- len, waarin wordt gevraagd de vangst van gamalen te bevorderen in plaats van haar te beperken. Hij verklaart ,zich bereid om in samenwerking met de groep visscherij^ van het Economische front en met den georga- niseerden vischhandel, een verkoopregeling uit te werken. Men stelt zich voor bij den ver- koop van gamalen o.a. de slagers te betrek- ken. TEEEGBAMMEN IN GIRO KUNNEN PER TELEFOON OF TELEX WORDEN AANGEBODEN. Blijkens de Staatscourant van Donderdag- avond zullen voorloopig bij wijze van proef, telegrammen in giro per telefoon of per telex kunnen worden aangeboden, zonder dat door den rekeninghouder een schriftelijke mach- tiging wordt verleend, de deswege verschul- digde kosten van zijn postrekening te doen pf schrijven. Wenscht iemand echter de telegramkosten van de postrekening van een ander te laten afschrijVen, dan dient hiertoe een schrifte lijke verklaring van den rekeninghouder te worden overgelegd. Bovendien kunnen reke- ninghouders in het vervolg aan alle rijkstele- graafkantoren en -stations telegrammen in giro of per telefoon aanbieden, zonder dat hiertoe een bijzondere vergunning van den directeur-generaal der P. T. T. wordt ver eischt. Deze vergunning hlijft mochtans noo- dig, wanneer de aanbieder de telegramkosten van de postrekening van een ander wil laten afschrijven. REGELING VOOR DE VERGOEDING VAN OOEOGSSCHADE OP KOMST. De secretaris van de commissie-oorlogs- sc'nade, prof. mr. P. Lieftinck, heeft tegen over een verslaggever van de Tel. verklaard, dat de slachtoffers van de oorlogshandelingen heel spoedig iets zullen hooren omtrent een eventueele uibkeering. ,.De ontwerp-verordening", aldus profes sor Lieftinck, heeft het departement van Financien reeds verlaten en moet nu nog slechts door de Duitsehe instanties worden goedgekeurd. Het is duidelijk, dat hieraan nog enkele besprekingen moeten voorafgaan. Docb zoodra deze fase achter den rug is, kan de regeling in het verordeningenblad worden opgenomen. Daarom heeft het ook geen nut, een voor- schotregeling te gaan opzetten. Immers alvorens deze goed en wel zou zijn ontworpen en uitgewerkt, zou ze worden achterhaald door publicati,e der definitieve verordening. Bovendien bestaat er voor neringdoenden al- tijd nog de mogelijkheid credieten op te nemen bij de provinciale stichtingen. Zoo sommigen hiertegenover nog wat huiverig mogen staan men wil niet „onder de bank" komen dienen zij te bedenken, dat de verplichting tot rentebetaling, welke zij hiermede op zich nemen (2 procent gedurende het eerste jaar, 5 procent daarna, practisch slechts van korten duur is. Het bedrag der schadevergoeding toch zal nooit veel lager kunnen zijn dan het opgenomen crediet, zoodat zij dit t.z.t. weer grootendeels uit de schade-uitkeering kunnen aflossen. dringendste gevallen kan trouwens reeds wor den voorzien. Afgezien van den reeds ge geven liefdadigen steun bestaat de mogelijk heid om via het gemeentebestuur van het regeeringscommissariaat-wederophouw 'n voorschot te krijgen ten beloope van 80 pro- cent van de geschatte schade. Echter alleen voor panden met een maximum inhoud van 450 kubieke meter, de arbeiders- en midden- standdbehuizingen dus. Evenmin was het tot nu toe algemeen be- kend, dat ook schade beneden de honderd gulden tot de enquete kan worden toegelaten, namelijk in die gevallen, waarin het schade- bedrag het gemiddeld weekloon overschrijdt. Dit is van groot belang voor kleine huis- eigenaars, zooals men die in de provincie meer aantreft dan in de groote steden. Alles is dus gedaan, om hangende de voor- bereidingen die noodzakelijk eenigen tijd moesten duren, de minst draagkrachtigen reeds oogenblikkelijk bij te staan. Het uitkeeringspercentage. Aangezien de definitieve vorm der verorde ning nog niet vaststaat, zou het voorbarig zijn, reeds thans te zeggen, welk voorstel in dezen door de commissie is gedaan. Gezien echter de mogelijkheid om een voor schot ad 80 procent te verkrijgen, zal het dui delijk zijn, dat het uitkeeringspercentage tus schen de 80 en 100 procent van de getaxeerde schade zal moeten liggen. Het ligt niet in de bedoeling, ten aanzien van huisraad, winkelinventarissen enz. tot een uitkeering in geld over te gaan. Gedacbt wordt veeleer aan bons, waarvoor goederen kunnen worden aangekocbt. Zooveel mogelijk zullen de rechthebbenden vrij worden gelaten in de keus dezer goederen, mits waarborgen bestaan, dat de schadebon zijn bestemming volgt. Met het uitreiken dezer bons zal zoo spoedig mogelijk na publicatie der verorde ning een aanvang worden gemaakt. De financiering. Wat tenslotte de financiering van bet uit- keeringsplan aangaat, hieromtrent bestaan twee stroomingen. Een voorstel is, deze in den vorm van een bepaalde vermogensbeffmg in de verordening zelve op te nemen, het andere denkbeeld is, de uitbetaling eenvoudig ,,uit den grooten pot" te doen geschieden, waarna de belastingbetaler wel op zijn aan- slagbiljet zal merken, in hoeverre hij moet bijdragen. INLAGEN EN TERUGBETAUNGEN OP DE RIJKSPOSTSPAARBANK. In verband met de deviezenverordening 1940 en de verordening betreffende de behandeling van vijandelijke vermogens wordt met betrek- king tot inlagen en terugbetalingen op de Rijkspostspaarbank, met intrekking van vroegere regelingen terzake het volgende medegedeeld: a. Op spaarbankboekjes ten name van niet-ingezetenen (personen, die niet binnen het bezette Nederlandsche gebied hun woon- plaats hebben, niet gewoonlijk daar verblijven, noch aldaar kantoor houden) kan alleen wor den ingelegd, indien deze boekjes benevens hun stamkaarten, voorzien zijn van een aan- teekening in rood „geblokkeerd ten gunste van het Clearinginstituut". b. Terugbetaling op boekjes van niet-inge- zetenen (al of niet geblokkeerd ten gunste van het Ned. Clearingsinstituut) vindt alleen plaats ook voor bedragen beneden f 100 nadat een aanvraag hiertoe is ingediend bij den directeur van de Rijkspostspaarbank te Am sterdam en daarop gunstig is beslist, welke aanvraag eveneens noodig is ten behoeve van overschrijving op een postrekening. c. Geen terugbetaling vindt plaats aan bouders van boekjes, wier tegoed als vijan- delijk vermogen moet worden beschouwd t.w. Zij die onderdaan zijn van of hun woonplaats of verbliif hebben in Groot-Brittannie en N.-Ierland met de overzeesche bezittingen, kolonien, protectoraten en mandaatsgebieden, evenals de dominions Canada, Australische bond, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrikaansche Unie met hun mandaatsgebieden, Frankrijk met inbegrip van zijn bezittingen, kolonien, protectoraten en mandaatsgebieden Egypte, Soedan, Irak en Monaco. Indien de beschikking van het tegoed noodig is binnen bet kader van het bestuur van een bedrijf of onroerend goed of ter voortzetting van een huishouding, kan een aanvraag om terugbetaling tot den directeur van de Rijks postspaarbank worden gericht. Dit laatste moet eveneens geschieden als men op dergelijke boekjes wenscht in te leg- gen. d. Op boekjes ten name van gehuwde vrou- wen van Nederlandsche nationaliteit en ver- blijf houdende binnen bet bezette Nederland sche gebied mag worden terugbetaald, ook al verblijft haar echtgenoot in een vijandelijk land. „rk schep", sprak een schipper in Schagen In mijn pijp Roode Ster steeds behagen! Want die heerlijke geur Houdt mij in m'n humeur Ook op minder fortuinlijke dagen" die op eenigerlei wijze werkzaam zijn aan eenige instelling van onderwijs, zonder dat zij ter zake met ambtenaren zijn gelijkgesteld, gelieve u dit verbod ten spoedigste ter ken- nis te brengen van ben, die aan de onder uw leiding gestelde inrichting(en) van onderwijs werkzaam zijn. Ik wijs er op, dat een stipte pakoming van de in deze gegeven voorschrif ten, welke van dc Duitsehe autoriteiten zijn uitgegaan, noodzakelijk is, en dat gij verant- woordelijk zijt voor de behoorlijke uitvoering daarvan, voor wat betreft do onder uw lei- ding gestelde inricbting(en) van onderwijs. BRITSOH VLIEGTUIG BIJ DE NEDERLANDSCHE KUST NEERGESOHOTEN. Eenige Britsche bommenwerpers poogden Donderdag in den loop van den nacbt via Nederland naar het Duitsehe Rijksgebied te vliegen. Een Britsche machine werd in het Nederlandsche kustgebied door het Duitsehe afweergeschut neergehaald. Door tot dusver nog niet toegepaste af- weermethoden, aldus meldt het D.N.B. nader, is des nachts een Engelsche bommenwerper in de Nederlandsche kuststreek omlaag ge- haald. Daar worden thans namelijk zoeklich- ten van een nieuw type op proef gesteld. Hun buitengewoon sterk stralingseffect is voor de eerste maal een vliegtuig van den tegenstan der noodlottig geworden. De Britsche bom menwerper werd door het schelle licht en de alles overtreffende kracht der stralen van deze zoeklichten dermate gehinderd, dat hij als een verhlinde vogel rechtstreeks op de Duitsehe afweerstelling afvloog en met enkele goed gemikte treffers brandend neergeschoten kon worden. VERMALEN EN BEWERKEN VAN HOOI EN STROO VERBODEN. Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd vestigt de aandacht op het vol gende Op grond van het Veevoederbesluit 1939 is het vermalen of op andere wijze bewerken van alle soorten hooi en stroo, zoowel graanstroo als stroo van peulvruchten en andere land- of tuinbouwproducten, alsmede het kaf en andere dorschafvallen, zoowel als van riet tot voeder voor eenig diersoort, verboden. Dit verbod zal met groote gestrengheid worden Rond 100.000 gevallen moesten worden onderzocht. De commissie-oorlogsschade met haar 36 schade-enquetecommissies heeft niet stilgeze- ten. Rond 100.000 gevallen, de helft in Rotter dam, moesten nauwkeurig worden onderzocht. Op 22 Mei werd de commissie ingesteld, op 19 Juni reeds kon zij advies uitbrengen aan het departement. Een vergelijking met hetgeen na den vori- gen wereldoorlog op dit gebied is geschied, is niet eens noodig om te doen uitkomen, hoe vlot deze zaak wel is afgehandeld. In de HET DRAGEN VAN ORDETEEKENEN EN INSIGNES DOOR ONDERWIJZERS. De waarnemend secretaris-generaal van on derwijs heeft een omzendbrief uitgevaardigd aan gemeentebesturen en schoolbesturen, waaraan wij o.m. ontleenen: Ik deel u mede, dat door mijn ambtgenool. van binnenlandsche zaken is ingetrokken de lijst van onderscheidingsteekens, welke tot dusverre door ambtenaren in dienst mochten Worden gedragen. Ter toelichting van dezen maatregel diene, datde ambtenaar in dienst voortaan geen enkel ander insigne of onder- scheidingsteeken meer mag dragen dan die welke van regeeringswege zijn verstrekt of voorgeschreven. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van vreemd ordeteekenen, afkomstig van mogendheden, waarmede het Duitsehe Rijk in oorlog is. Het verbod geldt niet voor Nederlandsche ordeteekenen. Aar.gezien het bovenetaande verbod van toepassing dient te worden geacht niet alleen op ambtenaren en daarmede gelijkgestelden, maar ook op alien, NAOHTELIJKE VLOOTAANVAL OP DUTNKERKEN AFGESLAGEN. Het Duitsehe legerbericht van Woensdag meldde o.a.: „Aan de kust van het Kanaal dwong marine-artillerie eenige vijandelijke vaartuigen door welgericht vuur tot om- keeren,". Het D.N.B. meldt hieromtrent nader, dat de uitkijk van een kustbatterij 's nachts het was zeer licht in zee plotseling mondings- vuur waarnam en alarm maakte. De batterij opende onmiddellijk het vuren en zes goed- geplaatste salvo's waren voldoende om den vijand in een oogwenk te doen omkeeren. De vijand had slechts weinige schoten kunnen afvuren, die de haven van Duinkerken moes ten gelden. Hoewel het nacht was. was de vijand de kust niet tot op korten afstand ge- naderd doch had hij het vuren geopend, ter wijl hij nog Ver in zee was, zonder de mogelijk heid het inslaan van de granaten te kunnen beoordeelen, schoot hij zonder systeem, op een niet waar te nemen doel aan land. Derhalve werd geen schade van militairen aard veroor- zaakt; wel werd in een naburig dorp een I woonhuis door een voltreffer vemield, waarbij een burger werd gewond. DE DUITSCHE MISSIE IN ROEMENIE. Karl Megerle over de beteekenis. In de Berliner Bdrsenzeitung schrijft Karl Megerle, dat wanneer Duitschland gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de Roe- meensche regeering tot het zenden van in- structie-formaties en luchtstrijdkrachten voor de bescherming van de Roemeensche militaire industrie, dit van het standpunt, zoowel als van Roemenie slechts natuurlijk is en alleen niet direct begrijpelijk is voor degenen, die hierdoor hun, duistere voomemens doorkruist ien. De moeilijke ervaringen van Roemenie in het verleden hebben voor dit land naar buiten en naar binnen een diepen schok met zich mede gebracht. Het land bevindt zich midden in de reorganisatie van zijn betrekkingen met de naburen. Het beleeft in zijn staatkundige, sociale en economische leven een erisisperiode. Het is derhalve begrijpelijk, dat Roemenie den wensch heeft deze erisisperiode met behulp van het garandeerende Duitschland snel en zoo veilig mogelijk door te komen, teneinde in volkomen rust te kunnen beginnen met den wederopbouw en de totale hervorming van het nationale leven. De aanwezigheid van de ge- vraagde Duitsehe eenheden versterkt in Roe menie het gevoel van veiligheid naar binnen t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1940 | | pagina 1