ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH?VLAANDEREN ROODE STER SCHOOLBEHOEFTEN. No. 10.122 VRIJDAG 4 OCTOBER 1940 80e Jaargang Binnenland EERSTE BLAD Vergunningen voor het koopen van Winterjassen. BEKEND MAKING. Reizen naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Stremming verkeer brug Westsluis. levering van Schoolbehoeften voor de openbare lagere scholen A, B en C en de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs voor het dienstjaar 1941. Zeldzaam zacht en licht in de pijp! CXy ABONNKMXNTSPRIJS: Binnen Temeuaen 1,35 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post f 1,65 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 6,per Jaar Voor Belgie en Amerika f 2,10, orvertge landen f 2,45 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen btj vdoruitbetaling. Cltgeefster: Klnna P. J. VAN DE 8ANDE GIRO 38150 TELEFOON N*. 207*. ADVERTENTUaN: Van 1 tot 4 regela 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEENE ADVERTENTIfiN: per 5 regela 50 oent by vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelaadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Ineending van advertentlen liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAB VEBSOHUNT lEDCaSEN MAANDAGr-, WOENSDAG- KN VR1JDAGA V ONB. Be Burgemeester maakt bekend, dat van Maamdag 7 Oct. t/m Bonderdag 10 Oct. a.s., des voormiddags van 912 uur, in de Raad- zaal van het gemeentehuis, uitreiking zal ge- schieden van vergunningen tot het koopen van een winterjas, een wintermantel of de stof daarvoor bestemd. De uitreiking zal ge- schieden tegen inlevering van een heeren- costuum, een winterjas of wintermantel (ook kinderjas of -mantel), of een wollen deken. Deze kleedingstukken moeten in goeden staat verfeeeren, waarbij de eisch kan worden ge- steld, het kleedingstuk of deken chemisch te doen reinigen. Bovendien dient te worden overgelegd de persoonlijke distributiestamkaart en textiel- kaart van degcne waarvoor de aanvraag ge- nihiedt. Na 10 October a.s. zullen geen ver gunningen meer worden afgegeven. De Burgemeester voornoemd, P. TELLBGETN. De Burgemeester maakt bekend, dat vanaf Maandag 7 October a.s., het distributiekantoor is geopend van 912 uur v.m. en 14 uur n.m. De inlevering van opplakvellen door winkeliers zal vanaf dien datum alleen kunnen geSchieden des namiddags van 14 uur. Aanbieding van opplakvellen op andere uren dan voornoemd zal afgewezen worden. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. in verband met een terzake ontvangen schrijven van het Departement van Binnen- landsche Zaken maakt de Burgemeester van TERNEUZEN het navolgende bekend: De personen, die Zeeuwsch-Vlaanderen wil- len bezoeken, moeten daartoe vergunning heb- ben van den Stafofficier der Ordnungspolizei by den Gevolmacbtigde van den Rijkscommis- saris in Zeeland te Middelburg. Verzoeken daartoe moeten worden ingezon- den bij de(n) Burgemeester(s) van de ge- meente(n), die bezocht zullen worden. Temeuzen, 2 October 1940. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. Op Zondag 6 October a.s. zal het verkeer over de brug Westsluis tusschen 7 en 14 uur, in verband met bet verrichten van werkzaamheden, met tusschenpoozen gcstremd zijn. Temeuzen, 3 October 1940. De Burgemeester van Temeuzen, P. TELLEGEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen uiterlijk Binsdag 22 October 1940, des namiddags 2 uur, op het gemeente huis alaaar priysopgaaf inwachten voor de De voorwaarden enz. liggen op de gemeen te- secretarie ter inzage, alwaar tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. Temeuzen, 3 October 1940. Burgemeester en Wethouders van Temeuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVLJLLESecretaris. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER- NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat by ben is ingekomen een verzoek om een ver- lof A, van PETRUS BERNARDU1S GEENE- VAiSEN, van beroep monteur, wonende te Temeuzen, voor de rechter- en benedenlocali- telt van het perceel, plaatselijk gemerkt no. 48 en gelegen aan de Kanaalweg, alhier. Binneh twee weken nadat deze bekend- making is geschiedt, kan ieder tegen het ver- leenen van het verlof schrifteiyke bezwaren imdienen by Burgemeester en Wethouders. Terneuzen, 4 October 1940. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIXLLiE, Secretaris. LLMBURG 151.1,UN NEDERLAND8CH. In Limburg loopen hardnekkige gemchten dat binnenkort deze provincie, althans het gebied op den reehter-Maas-oever met de rivierovergangen te Maastricht, Roermond en Venlo-iBlerick, bij Duitscbland zal worden in- gelijfd. Naar de „Limburger Koerier" ver- neemt zijn deze geruchten van alien grond ontbloot. Limburg blijft Nederlandsch. BE OPGAVE VAN VEREENIGINGEN EN STICHTINGEN. Naar aanleiding van de bepalingen inzake de opgave van vereenigingen en stichtingen zonder oeconomiscb doel, deelt het blad ,,De Aannemer" mede dat de Werkgeverscentrale van de Duitsche autoriteiten bericbt heeft ont vangen, dat werkgeversvereenigingen niet ge- acbt worden te vallen onder deze verordening. NEBERLANBSCHE CULTUUR. Schrijvende over de rede, welke prof. dr. Snijder in den Nederlandscben Kultuurkring verleden Zaterdag heeft gehouden, merkt de ..Standaard" o.a. op: Telkens blijkt, dat de Duitsche autoriteiten vaak meer begrip toonen te bezitten van de eigenaardige toestanden en moeilijkheden hier te lande dan vele Nederlanders. Wie daarover soms in twijfel mocht ver- keeren, vergelijke eens nauwkeurig de beide redevoeringen Zaterdag j.l. uitgesproken in Pulchri Studio te 's-Gravenhage. Daar werd een bijeenkomst gehouden van een kring, die zichzelf Nederlandsche Kultuur kring noemt. En daar werden twee redevoe ringen uitgesproken; 6dn door prof. Snijder en 66n door den Rykscommissaris dr. Seyss- Inquart. Wie deze beide redevoeringen nu met aan- dacht leest, kan van het feit der bezetting uitgaande waardeering hehben voor die van den Rykscommissaris. Om hare openhartig- heid vooral, doch ook wel door de verbinding van twee doelmatigheidsbegrippen. Wy haasten U niet, dat was edn uitdruk- king door Dr. Seyss-Inquart gebezigd. De ricbting van den weg moet bij het be gin van den marscb worden gekozen; dat was een andere uitdrukking in die rede voor- komend. Uit die twee gedachten spreekt heel wat meer wijsheid dan uit de' redevoeringen en de houding van vele Nederlanders. Daaronder zijn er toch niet zoo weinigen, die heelemaal geen tijdsbegrip kennen in de haast zichzelf om te schakelen en die zich evenmin afvragen of zij inderdaad de juiste richting hebben ge kozen van den weg, dien zij zoo haastig be- wandelen. Wat dit laatste betreft, kunnen wij nu een- maal niet inzien hoe men met Duitschland en de Duitschers ooit op voet van ..kameraad- schap" kan geraken, wanneer aan onzen kant het optreden gekenmerkt wordt door gemis aan waardigheid, d.w.z. wanneer elke terug- houding onzerzijds ontbreekt. Wat ook de toekomst ons brenge, dit staat o.i. vast, dat de toestand op het vasteland van Europa ingrijpende wijzigingen zal onder- gaan en dat ook wij den invloed van die ge- wijzigde verhoudingen zullen ondergaan. Het is eisch van gewoon gezond verstand daarmee te rekenen. Maar het is 6ok eisch van waardigheid niet uit het oog te verliezen, dat wij thans een onder den voet geloopen volk zijn, over welks lot door den overwin- naar nog niet is beglist. In dien tijd kun nen de onderlinge verhoudingen niet zijn, zoo als ze w&l kunnen zijn na het tijdstip van de definitieve regelingen. Naar ons oordeel behoort de verhouding tot Duitscbland objectief te worden bepaald en niet onder den indruk van de gebeurtenissen sinds Mei j.l. Z6o objectief, dat bet oordeel kan stand houden, ook al zou de uitkomst van den oorlog eens anders zijn dan nu moet wor den aangenomen. Wij zyn er niet zoo zeker van dat vele hardloopers, indien dit geval zich eens voordeed, zouden volhouden in de keuze van de richting bij het begin van den marsch. De opmerking van den Rijkscommissaris: ,,wij haasten U niet", getuigt van een juiste waardeschattirrg van bet Nederlandsche volkskarakter. Daarin ligt de dubbele erken- ning opgesloten, dat wij langzaam reageeren en dat om iets blijvends te bouwen, men aan Hollanders den tyd moet laten. Dat is juist gezien. Op beide punten. Wij reageeren in- derdaad niet snel. Dat is soms wel eens lastig. Maar het is ook een deug-d. Het is een waar- borg tegen onsolide bouwen. Waaruit dan voortvloeit, dat, als we bouwen, we het ge- meenlijk goed doen. Klaarblijkelijk heeft ook de Rijkscommissaris deze overtuiging verwor- ven en daardoor blyk gegeven onzen volks- aard beter aan te voelen dan vele Nederlan ders. CULTUUR EN GRENS. BUITEN GEBRULKSTELLING VAN POSTZEGELS. Met ingang van 1 Januari a.s. worden bui ten gebruik gesteld en derhalve voor frankee- ring ongeldig de in 1935 uitgegeven zomer- en kinderpostzegels (frankeerwaarde 1%, 5, 6 en 12% cent). De bijeenkomst van den Nederlandschen Kultuurkring j.l. Zaterdag te 's-Gravenhage, werd, schrijft de N. R. Crt., beheerscht door de rede van den Rykscommissaris. Hij heeft van onze vrijheid, zelfstandigheid of onaf- hankelykheid gesproken als van zaken, welke voor Duitscbland in het geheel niet in het geding zyn. Tegelijkertijd echter heeft by deze vrijheid, zelfstandigheid en onafhan- keiykheid voor ons voorgesteld als evenzoo- vele taken, welker verwezenlijking afhanke- lijk is van zeer bepaaldelijk aangewezen voor waarden van cultureelen aard en van een niet minder nauwkeurig bepaalde leiding en or- ganisatie in het politieke. Hoe dringend daarbij ook de eischen van oeconomische samenwerking zijn, heeft men kunnen ervaren uit de uiteenzettingen van dr. Fischbock, den commissaris-generaal voor financien en oeco nomische zaken. Wij hebben er al eens eerder op gewezen, dat al deze eischen en voorwaarden van oeco- nomischen, politieken en cultureelen aard, niet los van elkander kunnen worden be-' schouwd, maar alle tezamen een problems- tiek vormen, welke als gevolg van de om- wenteling, welke zich in Europa voltrekt, in baar geheel voor ons is komen te staan en in baar geheel zal moeten worden opgelost. Zuiver oeconomische, zuiver politieke, zuiver cultureele vraagstukken zijn daaruit niet los te maken. Zij weerspiegelen zich zonder onderscheid in elkander en moeten ook in elkaar worden herkend. Zoo kon het nauwelijks anders dan dat prof. Snijder, Zaterdagmiddag, als voorzitter van den Nederlandschen Kultuurkring, over de vernieuwing van de Nederlandsche cultuur sprekend, ook over politiek sprak. Dat waren overigens niet altijd zyn gelukkigste oogen- blikken. In bet bijzonder valt te betreuren, dat hij niet heeft weten te zwijgen over onder- werpen, waarover bet spreken onder de bui- dige omstandigheden liever aan de bezettende overheid dient te worden overgelaten. Ook kon bet den toehoorder niet ontgaan, dat by zoo nu en dan de cultuur met de poli tiek verwarde en deze verwarring kwam eigenlijk al hierin tot uiting, dat hij tot onder- werp van zijn rede gekozen had de samen werking met de Duitsche overheid op het ge bied van de vernieuwing van de Nederland sche cultuur. De cultuur toch is niet alleen iets zeer eigens van een volk, het is ook het eigene van de cultuur, dat een volk, op een bepaalden territorialen grondslag, tot vrijheid, zelfstan digheid en onafhankelijkheid voorbestemt. Wanneer deze cultuur niet iets zeer eigens is en blijft, wordt de onafhankelijkheid, zelf standigheid, ja vrijheid van een volk van binnen uit in het geding gebracht. Niet voor niets heeft de Rijkscommissaris gezegd, dat het cultureele leven van een volk diep in een gesloten wereldbeschouwing ge- grondvest moet zijn, welke haar recht weder uit het besef van het volkswezen put en het opgaan in de volksgemeenschap eischt. De hegemonie, welke het Duitsche Ryk op het vasteland van Europa nastreeft en welke zich in zijn levensruimte ook over ons land zal uitstrekken, zal op oeconomisch gebied zeer nauwe banden aantrekken: men denke aan de voorstellen van dr. Fischbock aan- gaande autowegverbindingen en aansluiting van de hoogspanningsnetten. Politiek kondi- gen zich niet minder belangrijke gevolgen aan. En deze politieke gevolgen bepalen ook de grondslagen van de cultureele ontwikkeling opnieuw. Maar wanneer de nieuwe oeconomische en politieke betrekkingen hun zin zullen hebben, overeenkomstig de door den hegemoon ge- koesterde opvattingen van ruime-ordening, dan moet van de cultuur de wil tot zelfstan digheid en onafhankelijkheid uitgaan, dan moet deze haar eigenhei'd in voile vrijheid bewyzen. Voorzoover er tijdens de bezetting organi- satorische maatregelen op het gebied van de vernieuwing van de cultuur noodzakelgk wor den, zal de medewerking van de Duitsche overheid daarvoor uit den aard der zaak noodzakelijk zyn. Wanneer deze maatregelen in samenwerking genomen kunnen worden, des te beter, maar prof. Snijder heeft o.m. gezegd, dat, ook wanneer de Duitsche bezet ting zich niet in Nederland bevond, hy den blik naar Duitschland zou wenden en voor hulp vandaar dankbaar zou zijn. Wel liet hij daarop volgen, dat hij deze hulpverleening alleen kon zien- als een samen werking tusschen vrije mannen, maar toch meenen wij, dat de gedachte, dat de cultuur geheel uit eigen kracbt geschapen moet wor den, wil zij echt zijn en onbetwistbare aan- spraken scheppen' op zelfstandigheid, in de rede van prof. Snyder meer dan eens werd vertroebeld door een voor het cultureele het minst aangewezen beroep op samenwerking als hulp. Hier toch en hier in de eerste plants zullen wy ons uit eigen kracht moeten laten gelden, wil er van eenige gelding sprake zyn. Wij zouden prof. Snyder onrecht doen, wan neer we daarop niet dadelijk lieten volgen, dat we met voile instemming naar hem ge- luisterd hebben, toen hij betoogde, dat wij Nederlanders geenszins Duitschers zijn, ook geen „halve Duitschers", en dat wij dat ook niet willen worden. „Wij willen Nederlanders blyven, zeide hy, want wij hebben door de eeuwen been een eigen aard ontwikkeld en onderscheiden ons van onze buren. Onze eigen aard komt in onze cultuur, die geenszins een gewestelyke variant, maar een zelfstan- dige hoogstaande prestatie is, zij het ook op Germaanschen grondslag, tot uiting en wij meenen juist aan onze eigen cultuur het recht op een zelfstandig volksbestaan te mogen ontleenen. Daarcm hechten wij zoozeer aan de instandhouding en hemieuwing van het Nederlandsche cultuurleven, juist daarom ligt ons de moedertaal zoo na aan het hart." Dat waren woorden, welke hun echo von- den in die van den Rijkscommissaris, toen ook deze betoogde, dat de verscheidenheid van het Nederlandsche en Duitsche cultuurleven geen sehei-ding, maar een wederzijdsche venyking beteekent. Om deze verryking naar onzen kant te ver- wezenlijken deed prof. Snyder echter het o.i. minder gelukkige voorstel, om het Duitsch als een algemeen leervak tot op onze lagere scholen in te voeren. Dat beteekent eigenlijk, dat men de eigen taal op zichzelf onvoldoen- de reden van bestaan toekent. Want een der- gelij'ke tweetaligheid zou toch alleen maar tot gevolg kunnen hebben, dat het volk in zeer veel opzichten van de moedertaal zou ver- vreemden, omdat het geen zin meer zou heh ben, dat tal van werken, welke voor versprei- ding over het vereenigde taalgebied in aan- merking komen, in de taal van het kleinste te drukken. Eh z66 klein is ons taalgebied nu ook weer niet, dat we dit zouden moeten be- vorderen. iEen radicale taabnaatregel als prof. Snij der voorstelt, heeft zijn politieken zin be- wezen in de Sowjetunie, waar men eenige jaren geleden onder alle bonderdvijftlg vol- keren en volksverscheidenheden het Russiscb als algemeen leervak heeft verbreid, om de staatkundige eenwording van dit gebied te bevorderen. In de ruimte, met haar veeleer decentraliseerenide beginsel, mag de nadruk eerder op de verscheidenheid van cultuur en taal blijven vallen. Het is trouwens de vraag of de vervulling van dezen wenscb van prof. Snijders niet een hybridiseering van de zoo verwante talen ten- gevolge zou hebben, welke zijn anderen en eersten wenscb, van een nauwlettende verzor- ging van de moedertaal zou verijdelen. Reeds nu is op menig terrein van wetenschap een dergelijke vermenging van taaleigen een on- miskenbaar en betreurenswaardig verschijnsel. Is bet niet een gevaarlijk teeken, dat in de uit- noodiging tot de bijeenkomst van den Neder landschen Kultuurkring van generaal-com- missarissen sprake was in plaats van het goed-Nederlandsche commissarissen-generaal WINTERJASSEN EN DEKENS. Het rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel, in samen werking met bet departement van Handel, Nijverheid en Scbeepvaart, tracbt een zoo rechtvaardig mogelijke verdeeling van Wee ding en textielproducten te bevorderen. Daar bij wordt ook gedacbt aan landgenooten, die aiies hebben verloren, of die door de omstan digheden moeite hebben zelf de noodige Wee ding en dekking aan te schaffen. Dit is de reden, waarom voorgeschreven werd, dat men alleen een winterjas of wintermantel kan koo pen, indien daarvoor goede bovenkleeding (costuum, winterjas of wintermantel) of een wollen deken wordt ingeleverd. De winter staat voor de deur. Vele ge- troffen of beboeftige landgenooten zijn niet in staat de noodzakelijke Weeding en dekking te koopen. Het departement en bet rijks bureau hopen dan ook, dat er velen zullen zijn, die meer zullen inleveren, dan voor het koopen van een winterjas of -mantel noo- dig is. Hoe meer men geeft, des te beter hel.pt men zijn medeburgers. Laat de huis- vrouw de Weerkast eens nazien en de dekens tellen. Zonder twijfel zal blijken, dat er veel gemist kan worden, zonder zelf schade te lijden. KOL.EN VOOR DE RINNENSOHEEPVAART Blijkens een in de Staatscourant van Don- derdag verschenen heschikking is het ver- bod van afleveren en verkoopen van vaste brandstoffen, behalve ten aanzien van han- delaren en bepaalde industrieele verbruikers ook niet van toepassing op leveringen ten beboeve van de voortbeweging van sleepboo- ten en andere door stoom voortbewogen bin- nenscbepen. DE ENGELSOHE BOMBARDEMENTEN OP ONS LAND. 21 dooden te Haarlem. Het bombardement van Haarlem heeft 21 burgers het leven gekost. Bij het opruimen van de puinhoopen van de door een voltref- fer vemielde huizen in de Voortingstraat heeft men nog enkele lijken gehorgen, waar- door is komen vast te staan, dat alleen in deze straat reeds zestien personen om het leven zijn gekomen. Voorts is vastgesteld, dat 56 personen licht en zes zwaar gewond zijn. Behalve de huizen, welke door voltreffers werden ver- nield, hebben nog ongeveer 250 woningen schade opgeloopen, doordat tengevolge van den luchtdruk de ruiten sprongen en de pan- nen van de daken werden gerukt. Bommen bij Delft. Donderdagmiddag heeft een Engelsch vlieg- tuig zes brisantbommen geworpen op een begraafplaats bij Delft. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor; op den dooden- akker werd schade aangericht en werden graven omgewoeld. DE DISTRIBUTIE VAN DONKERE OLIE. Het waamemend hoofd van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart, brengt het volgende onder de aandacht Van belanghebbenden In de Nederlandsche Staatscourant van 1 October 1940, no. 191, is opgenomen de Donkere-oliebescbikking 1909 no. 1, gewijzigd, waarbij is bepaald, dat met ingang van 1 dezer elke aflevering van donkere olie zonder vergunning, geldige bon of bewijsstuk ver- boden is. Hiermede zijn de percentages van 70 pet. voor overheidsbedrijven en 30 pet. voor andere verbruikers vervallen. Voor elke aflevering moet derhalve een vergunning worden aan- gevraagd, zooals hieronder is voorgeschreven. Scheepvaart. De voorloopige regeling, waarbij de distri butie van donkere olie voor de rivier- en binnenvaart, in handen van den inspecteur- generaal van het verkeer, resp. de secreta- riaten en agentschappen van de bevrachtings- commissies is gelegd, blijft bestendigd. De toewijzing voor veerdiensten en veer- ponten, zeescheepvaart, zeesleepvaart en kustvaart, wordt door het rijksbureau voor aardolie-producten, Zeestraat 100-104 te 's-Gravenhage, behandeld, waarbij, wat be treft zeescheepvaart, zeesleepvaart en kust vaart, de aanvrager zijn aanvrage moet laten voorzien van advies van de Scheepvaart- inspectie in het betrokken district, alvorens dezelve aan het rijksbureau voor aardoliepro- ducten in te zenden. Vissdierij. De distributie van donkere olie ten behoeve van de visscherij wordt vanaf 1 October 1940 uitsluitend behandeld door de Nederlandsche visscherij-centrale of door de door de centrale aangewezen personen. Alle overige verbruikers. De distributie van donkere olie voor alle overige gebruikers blyft in banden van bet Rijksbureau voor aardolieproducten. De wijze Er was eens een looier in Lopik. „Roode Ster Tabak", riep hij „Die koop ik". Dit voortreff'lijke merk Rook ik onder m'n werk Als ik honderd word n6g - en dat hoop ik" van aanvragen voor bet verkrijgen van een vergunning blijft ongewijzigd, dus een groen formulier d.o. 5 voor de eerste aanvrage en voor verdere aanvragen door invulhng van de achterzijde van het door het Rijksbureau voor aardolieproducten aan den verbruiker te zenden „bericht van beschikbaarstellmg' GEEN BEPEJtKING. VAN BE AFLEVERING VAN PAPIER. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat maatrege len zullen worden getroffen op het gebied van de distributie van alle soorten papier en carton, waaronder stroocarton, in rollen en vellen. Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd door het rijksbureau voor papier, gevestigd Schotersingel 9 te Haarlem. Directeur van genoemd bureau is mr. F. H. A. de Graaff. Er zal een beschikking in de Nederlandsche Staatscourant worden geplaatst, waarin on der meer aan alle verwerkers van en alle handelaren in papier als bovenbedoeld, voor zoover zij blijkens bun jaarbalansen in de jaren 1938 en 1939 over een gemiddelden voorraad papier van ten minste 5000 kg be- schikten, de verplichting wordt opgelegd by genoemd rijksbureau een verzoek tot inschry- ving in te dienen. Hetzelfde geldt voor alle importeurs en agenten in papier, ongeacht de voorraden, waarover deze beschikken of beschikten. Het rijksbureau zal te zijner tijd bij inwil- liging van de ingekomen verzoeken tot in- schrijving, vergunning tot voortzetting van de bedrijven verleenen. Er wordt op gewezen, dat een beperking van de aflevering van papier niet zal behoe- ven te gescbieden, terwijl naar zich laat aan zien, evenmin maatregelen zullen worden genomen tot regeling van de levering van papier aan het publiek. Ter bespoediging is thans reeds de gelegen- heid tot insehrijving bij bet rijksbureau voor papier opengesteld. Den belanghebbenden wordt dan ook aangeraden, zich onverwijld met een verzoek tot insehrijving tot dit bureau te wenden. AANSTELLEN EN BEVORDEREN VAN AMBTEN AREN. Naar het AJ4.P. van bevoegde zyde ver- neemt, moet er hinnenkort rekening mede worden gehouden, dat Nederlandsche autori teiten en publiekrechtelijke lichamen geen personen meer tot ambtenaren benoemen, op arbeidscontract aanstellen of bevorderen mogen, die geheel of gedeeltelijk van Jood- sche afkomst zijn of wier echtgenooten ge heel of gedeeltelijk van Joodsche afkomst zijn. MAXIMUM BOTERPRIJS VOOR VERBRUIKERS f 1,85 PER KG- Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, maakt bekend, dat tot nader order voor de levering van boter aan verbrui kers een maximumprijs van 1,85 en een minimumprijs van 1,75 per kg geldt. Voor levering van boter op z.g. „toewijzingen" in- gevolge de boter- en vetdistributie geldt deze minimumprijs niet. Nogmaals wordt er uit- drukkelijk op gewezen, dat aflevering van boter aan den consument slechts tegen af- gifte van bonnen van de boter- of vetkaart mag geschieden. Afleveringen van boter aan een bepaalde categorie van verbruikers zooals bakke- rijen, restaurants, hotels en dergelijke grootverbruikers mogen slechts geschieden op zjg. toewyzingen. NADERE AANWIJZING. DC N. R. Crt. schryft: De Rykscommissaris Rijksminister Seyss- Inquart heeft in de rede, welke hy Zaterdag middag in het midden van den Nederland schen Kultuurkring uitgesproken heeft, ook deze twee vraagstukken aangeroerd, welke de toekomst van ons land, van ons vcflk beheer- schen: onze plaats in de "Duitenwereld en de weerslag daarvan op onze inwendige orde. Hij heeft dat veeleer gedaan in aanduidin- gen dan in voiledige uitspraken en dat ligt ook vcor de hand. Aan den eenen kant zijn wij nog niet toe aan het sluiten van den formeelen vrede, ook al wil de loop der dingen, dat wij over en weer onze voile aandacht geven aan den inhoud, dien deze vrede zal moeten hebben. Dit is mogelijk, omdat ook wij gevoelen, dat, hoe

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1940 | | pagina 1