Bureau Voedselvoorziening Zeeland. Gemengde Berichten Laatste Berichten vlaamsoheE SoteSndustme. HOEK. MIDDELBURG. RECHTSZAKEN. CORRESPONDENTIE. WEERVERWACHTING. Nederlandsche onderzeeboot door sleepboot geramd. aangevallen. We voelden den luchtdruk van de bommen, die het vliegtuig uitwierp. Hoe het met het Engelsche schip is afgeloopen, is ons niet bekend. Ook de Wasa kreeg een beurt. Inmiddels werd ons schip voor den tweeden keer aangevallen, vermoedelijk door een an- der vliegtuig dan het eerste. Weer trof geen van de kogels doel. Aan den wal, waar wij vrij dicht bij waren, was het niet rustig gebleven. Zoeklichten boorden felie stralen het luchtruim in en het duurde niet lang of een van de vliegtuigen was in de stralen gevangen. Het werd door het luchtdoelgeschut getroffen en stortte in zee. We hebben toen de reis vervolgd en we ontmoetten later de Wasa. Daar bleek alles wel aan boord te zijn. De Amazone hebben wij niet meer gezien. (Rott. Nwsbl.) AANGEHOUDEN. Door de marechaussee te Koewacht, is aan- gehouden en ter besdhikking van de Justitie te Middelburg gesteld, zekere C. A. H., vlas- bewerker, wonende te Koewacht, als verdacht van het plegen van een zedendelict. MAATREGEL BETREFFENDE VREEMDELINGEN IN NEDERLAND. Het visum voor terugkeer in ons land met ingang van 15 Maart verplicht gesteld. De Regeeringspersdienst meldt: Ter kennis wordt gebraoht zulks in aan- suiting aan hetgeen daaromtrent reeds op 22 Januari werd medegedeeld dat met ingang van 15 Maart de hier te lande aan visum- plichtige vreemdelingen verleende verblijfs- veTgunningen ge<?n recht meer geven op door- lating aan de grens naar Nederland na een verblijf in het buitenland. Deze bepaling geldt ook voor de in Neder land gevestigde visumplichtigen, waaronder begrepen de houders van een Nederlandsch paspoort voor vreemdelingen (z.g. gunstpas), het identiteitsbewijs afgegeven door het depar- tement van Buitenlandsche Zaken en het z.g. Nansenpaspoort. Na een tijdelijk verblijf in het buitenland be- hoeven zij een visum voor terugkeer naar Nederland. Deze visa voor terugkeer dienen tijdig v66r het vertrek naar het buitenland te worden aangevraagd bij het hoofd van plaatselijke politie Vreemdelingendienst) van de gemeente, waar de vreemdeling woont. Het hoofd van plaatselijke politie zendt de aanivragen door naar den visadienst. Door be- langhebbenden rechtstreeks bij den visadienst ingediende aanvragen worden niet in behan- deling genomen. De kosten voor zoo'n visum bedragen 6, welk bedrag bij de aanvrage moet worden betaald. Een visumplichtige vreemdeling, houder van een geldige verblijfsvergunning, die kan aan- toonen hetzij door een stempel of aantee- kening in zijn paspoort, hetzij op andere wijze dat hij vodr 15 Maart Nederland heeft ver- laten en sindsdien niet is teruggekeerd, mag ednmaal naar Nederland terugkeeren zonder in het bezit te zijn van een visum. De aandacht wordt er op gevestigd, dat door de onderdanen van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Belgie, Italie, Japan, Luxemburg, Siam en Vaticaanstad de visum- plicht niet geldt. Deze mogen derhalve, zoo- als tot dusverre het geval was, ongehinderd Nederland binnen komen, wanneer zij in het bezit van een geldige verblijfsvergunning zijn. MILITAIR TOESTEL MAART NOODLANDING. Maandagmiddag ongeveer 1.30 uur maakte een militair vliegtuig, dat door den mist de koers was kwijt geraakt, een noodlanding op een weiland onder Lewedorp (gemeente 's->Heer Arendskerke). De beide inzittenden bletven ongedeerd. Ook het toestel is onbe- schadigd. Door den weeken bodem was op- stifgen niet mogelijk.. HET KLOMPENMAKERSBEDR1JF IN ZEEUWSOH-VLAANDEREN. Na eenige jaren van groote slapte is er den feats ten tijd weer opleving te bespeuren in de Zeeuwsch-Vlaamsche klompenindustrie langs de grens. Er is veel vraag naar klompen, doch de prijzen blijven nog aan den lagen kant, zoodat degenen, die de klompenmakers- stiel nog uitsluitend als handwerk uitoefenen, klagen over geringe verdiensten, niettegen- staande deze opleving, meldt de N. R. Crt. Hier komt nog bij, dat de boomprijzen aan den hoogen kant blijven. Men ziet hierin ver- betering, wanneer meer klompenmakershout nit Belgie kan worden betrokken. TOEPASSINIG VESTIGINGSWET. 'Uitgegeven zijn de Staatsbladen no. 647, 648 en 649, houdende een algemeenen maat- regel van bestuur tot toepassing van de ves- tigingswet kleinbedrijf 1937 onderscheiderAyk ten aanzien van den brandstoffenh^ndel, het rijwielibedrijf en het schildersbedrijf. Deze besluiten treden met ingang van 7 Maart 1940 in werking. BRANDJE IN SGHIP MET STROO. Op een in de haven van Breskens liggend scheepje, geladen met stroo, is, doordat von- ken uit de kachelpijp in het stroo aan dek waren terechtgekomen, een begin van brand in deze deklading ontstaan. Met behulp van het publiek werden emmers water op het vuur geworpen en eenige balen stroo in het water gegooid. Daardoor was het brandje vrij spoe- dig gebluscht en bleef de schade beperkt tot het verlies van een gedeelte der deklading. De brandiweer behoefde geen hulp te verleenen. (Vliss. Crt.) DOODELIJKE AANRIJDING. Dinsdagmorgen omstreeks 11.15 uur hep de landarbeider J. Cornelis langs den rijksweg op et gehucht Kruisdijk onder de gemeente Groede. C. kwam van het land en ging naar huis om te eten. Op het oogenblik dat hij den weg zou over- ,iVen' am h6m e€n vrachtauto achterop Deze reed in de richting Breskens en C. het de auto passeeren. Daarop wilde hij de Xn UU de richtin& Breskens den LT o 66n personenaut°, bestuurd door auto nfet fTaert te Schoondijke. C„ die de reden en Zlen aankomen, werd aange- viif 'minnt zwaar gewond, dat hij reeds na vijf nunuten overleed. handenmaHethaUa^ heeft het onderzoek in --elhjk^ ge^offen^Mglan^d^uUv6" maatt'eg'elen grondstoffen. itvoer van textiel- Deze mogen voorloopig niet buitenland geleverd worden an het Daarv-an ondervinden veel fnhrHoi, Zeeuwsch-Vlaanderen een zoodanige wSag ZIJ genoodzaakt worden op halvTkracht te werken en hun personeel een naar ll! in de week naar huis te stu»en. dagen DAK VAN EEN SCHUUR INGESTORT. De bewoners van de aan het rijwielpad te Koudekerke gelegen hofstede ,,De Vijgeter" hebben dezer dagen een hachelijk avontuur beleefd. Des avonds omstreeks 11 uur stortte plotseling met donderend geraas het dak van een aan deze hofstede grenzende bouwvallige schuur in, wleke door de vorst en sneeuwval veel geleden had. De schuur deed des win ters dienst als bergplaats voor strandhuisjes, kano's en dergelijke. Een ware ruine was het gevolg. Verschil- lende kano's werden door de vallende dak- pannen, balken en puin totaal vernield. Ook aan de strandhuisjes is nogal eenige schade toegebracht, daar vele ruiten het moesten ont- gelden. Persoonlijke ongelukken kwamen ge- lukkig niet voor. Wel zijn de bewoners natuur- lijk danig geschrokken. Voor den eigenaar een ware schadepost. (Vliss. Crt.) PROV. BOOTDIENSTEN TIJDELIJK GESTREMD. In verband met werkzaamheden voor de havenverdediging te Vlissingen moest, vol- gens de Vliss. Crt., Zondag van ongeveer tien uur des morgens tot vier uur in den middag de buitenhaven aldaar voor het scheepvaart- verkeer'gesloten worden. Dientengevolge kon- den dus ook de veerbooten op Breskens en Terneuzen niet uitvaren en binnenkomen. Voor een groot aantal miliitaire verlofgangers die naar Breskens moesten, beteekende dit een groote tegenvaller. Tegen het middaguur zijn zij echter met een visschersvaartuig van het Ruyterplein af, de Schelde overgestoken. De passagiers van de boot van Terneuzen zijn voor de haven met een afhaalboot van het loodswezen van boord gehaald. De provin cial boot is daarop tijdelijk naar Breskens gedirigeerd, totdat de haven weer open werd gesteld. MILITAIItE VLIEGER AAN DEN DOOD ONTSNAPT. De korporaal-vlieger B. van Berkum, af- komstig uit Deventer, en gelegerd op het vliegveld Vlissingen, is, naar de Vliss. Crt. meldt, Maandagmiddag dank zij zijn moedig optreden van een wissen dood gered. Hij was met een lestoestel van Vlissingen opgestegen, doch boven de Wielingen geraakte hij in den mist, zoodat hij zich niet meer kon orientee- ren. Bovendien raakte zijn benizinevoorraad op. Toen hij na eenigen tijd het Grieksche s.s. Corinthiatos ontdekte, aarzelde hij niet en sprong van ongeveer 25 meter hoogte uit zijn toestel. Van B. werd aan boord genomen van het Grieksche schip en is ongedeerd aan het roeiershoofd aan land gebracht. RING ZEELAND VAN CHR. ZANGVEREENIG1NGEN. De Ring „Zeeland" van Chr. Zangvereeni- gingen vergaderde Zaterdagmiddag 1.1, onder leiding van den voorzitter, den heer Wolte- ring, in ,de mel'ksalon Bustran te Goes. Negentien vereenigingen waren vertegen- woofdigd, terwijl vele belangstellenden aan- wezig waren. Uit het jaaroverziaht van den Ring, door den seoretaris gegeven, bleek, dat vele zang- vereenigingen met groote moeilijkheden heb ben te kampen, wat zijn oorzaak vindt in mobilisatie en drukkende omstandigheden. Zelfs meldde de secretaris, dat drie ver eenigingen waren opgeheven. Bij de bespreking betreffende het a.s. con tours te Haamstede, bleek, dat een groot aantal koren geen deel zouden kunnen nemen aan dit concours. De vergadering besloot, om deze redenen, het concours dit jaar te Heinkenszand te doen plaats hebben. De heer F. Wisse van Zaamslag, die 19 jaar in 't bestuur van den Ring zitting heeft gehad, bedankte als zoodanig, daar hij meen- de reeds den leeftijdsgrens oversohreden te hebben. De voorzitter dankte hem, namens de ver gadering voor het vele goede, dat hij voor den Ring had verricht. De heer Luijk sloot de vergadering met dankzegging. (De Z.) Zaterdag hielden de vier Geref. Jeugdver- eenigingen alhier hun feestelijke jaarverga- dering onder leiding van den heer C. de Put ter D.Oz. De heer J. Louwerse bracht een gecombineerd jaarverslag uit over de diverse vereenigingen. Inleidingen werden gehouden over de onderwerpen: Maria en Martha" en ,,Christelijke vakorganisatie". Vender volgde zang en muziek, voordracn- ten en tableaux. Ook werd de film van het Knapenkamp te Beekbergen vertoond. Tenslotte sprak Ds. F. Pijlman, Geref. pre- dikant, een slotwoord. (De Z.)^ AXEL. Jaarvergadering Axelsche Bad- en Zweniinrichting. Als naar gewoonte was de jaarvergadering dezer vereenigimg weer minder dan matig be- zocht, zoodat blijkbaar een onbeperkt vertrou- wen in beheer en beleid van het bestuur blijkt te bestaan. De eminente en volijverige secretaris-pen- ningmeester, de heer A. Reedijk, bracht weer een uitvoerig verslag zijner werkzaamheden ten gehoore. Aan dit verslag wordt door ons ontleend, dat het vereenigingsjaar 1934 met een restant-schuld van ruim /400 was inge- treden, welke schuld echter, mede door de welgeslaagde bazar, die een batig saldo van f 363 heeft opgeleverd, totaal is weggewerkt. Aan de inriehting werden tal van verbeterin- gen aangebcacht, ib.v. douche, verbeterde rijwielberging, etc: Het renteloos voorschot aan de gemeente, pro-resto /800 bedragende, kon echter niet worden ingekort met de ge- wone jaarlijksche som van aflos. Het bestuur voelt zich teleuirgesteld, dat het gemeente- bestuur het verzoek tot kwijtschelding niet heeft ingewilligd. In het badseizoen werden ditmaal record- cijfers gemaakt. Genomen werden 4289 baden door dames en 6006 door heeren, in totaal al- zoo meer dan 10.000 baden of een dag-gemid- delde op 98 bad-dagen van meer dan 100 per dag. Het ledencijfer steeg van 90 op 115. Daar de ontvangsten 991,16 en de uitgaven 920,20 bedroegen, was er een batig saldo van f 70,96. Bestuursverkiezing wegens periodieke af- treding moest wegen3 de geringe opkomst worden uitgesteld. A1 met al valt het te betreuren en deze meening was ook op de vergadering over- heerschend, dat er noch in den gemeenteraad noch onder de ingezetenen niet meer waar- deering blijkt te bestaan voor den noesten arbeid van h«t bestuur dezer vereeniging, die uit hygienisch oogpunt zulk een belangrijke factor is voor het mooie voor oogen gestelde doel: de zwemsport te bevorderen en popula- riseeren en daarmede de lichamelijke welstand en reinheid te -dienen. Bijz. Vrijlwillige Landstorm In de Dinsdagmorgen gehouden vergadering van den B. V. L., verband Zeeland, werd tot voorzitter gekozen de heer Jhr. Mr. Schuur- beque Boeye, burgemeester van Zierikzee. Des middags werd een samenkomst gehou den met voorzitters en leiders van plaatselijke afdeelingen uit geheel Zeeland, in totaal 160 personen, waarbij ook de algemeene voorzit ter van den B. V. L. in Nederland, generaal Duymaer van Twist, tegenwoordig was, die in deze bijeenkomst een rede hield over „De B. V. L. in oorlogstijd". GELEIDEBILJETTEN VERVOER VAN STROO. In •aansluiting op het Regeeringspersbericht inzake prijsregeling voor stroo, deelt de Pfov. Voedselcommissaris voor Zeeland mede, dat door handelaren in geperst graanstroo, ge- leidebiljetten voor het vervoer van stroo te zijnen kantore te Goes, Groote Markt 28, kun nen worden aangevraagd. Deze geleidebiljetten zullen eerst worden verstrekt, nadat de aanvrager zich schriftelijk heeft verbonden, de bepalingen t.a.v. de aan- en verkoop van geperst graanstroo na te komen. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. Zitting van 5 Maart 1940. De volgende zaken werden behandeld: Jsi R. C. J. D., oud 43 j., slager te Zuiddorpe, had zich op 7 Februarl 1.1. te Overslag, schul- dig gemaakt aan mishandeling 'van J. B. Weydt, echtg. van H. A. V. Steenkiste, voor welk feit hij zich thans had te verantwoor- den. Eisch 1 week gevangenisstraf. Uitspraak 25 boete of 15 dagen hechtenis. Th. I. G., ouid 25 j., arbeider te Nieuw- Namen, gemeente Clinge, heeft op 21 Januari 1.1. iin die gemeente een in de R.K. kerk ge houden wordende godsdienstoefening ver- stoordr, door tijdens die oefening op de vloer te springen, hinderlijk te praten en te lachen. Eisch 1 week 'gevangenisstraf. Uitspraak idem. Ch. O., oud 56 j., landarbeider te Axel, was op 31 Januari 1.1. te Axel slaags geraakt met Etdmundus .Naessens, voor welk misdrijf hij zich tlhans had te verantwoorden. Eisch f 15 boete of 15 dagen hechtenis. Uit spraak 10 boete of 5 dagen hechtenis. W. |I. D., oud 25 j., werkman te Hoek, was verdaoht van huisvredebreuk, gepleegd te Hoek op 27 Januari 1.1. op het erf van M. M. Robijn, alwaar hij wederrechtelijk vertoefde. Eisch 1 maand gevangenisstraf voorwaar- delijk. Uitspraak idem. B. d. B., oud 42 j., koopman te Breda, was verdacht van poging tot oplichting. Op 10 Januari 1.1. was hij te Terneuzen gekomen bij Dr. L. J. Cazemier, wien hij mededeelde, dat hij verdachte vijf kinderen had en met zijn woonwagen uit Belgie was gekomen en te weten was gekomen, dat er een sterfgeval in de familie was en hij thans naar Dordrecht moest, dooh geen geld bezat om met de Prov. boot over te gaan naar Hoedekenskerke, waarom hij den dominee verzocht een gelds- bedrag te geven voor de overtocht.. Laatst- genoem<je vertrouwde de zaak niet en stelde zich in verbinding met de politie. Bij onder zoek bleek, dat de verhalen geen waarheicP be- Vatten en verzonnen waren. Eisch 2 maanden gevangenisstraf. Uit spraak idem. L. E. V., oud 46 j., chauffeur te St. Nico- loos, was op 1 Februari 1.1. te Clinge gekomen met een door hem bestuurde auto, en heeft bij zijn terugtocht naar Belgie gepoogd een hoeveelheid van 30 liter benzine mede te nemem. De benlzine werd echter door de kom- miezen aan Kapellebrug in beslaggenomen. Eisch f 10 boete of 5 dagen hechtenis. Uit spraak idem, met verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen benzine. HET AVONTUUR VAN DE ELZIENA. Drie van de vijf opvarenden hebben het avontuur overleefd van het Nederlandsche motorschip Elziena, thuisbehoorend te Sap- permeer, dit Maandagmorgen op weg van Galat'hee bij Ooltgensplaat naar Leith in Schotland met een lading uien, op de Noord- zee door een vliegtuig werd beschoten, waar- door de 22-jarige kapitein H. Uuldriks en de motrodrijver Lou Molenbroek werden gedood. Reuter meldt hieromtrent nader uit Lon- den, dat het schip bij de beschieting In brand geraakte en dat het pa twee -uur tijds zonk. De aanval geschiedde Zaterdagochend vroeg. Op de scheepswanden waren groote Nederlandsche vlaggen geschiiderd, zoodat de nationaliteit van het schip duideljjk zichtbaar was. Naar de kok, de heer Jager, die in het zieklenhuis is opgenomen met verwondingen aan het hoofd, het gelaat en ,de armen, ver- klaarde, heeft een Duitsch vliegtuig, na zeer laag over het schip gecirkeld te hebben, de Elziena zesmaal met machinegeweervuur bestookt. De kapitein was om zich te beschermen plat op den vloer van de stuurhut gaan lig- gen en gaf mij, aldus de heer Jager, bevel om naar beneden te gaan. Het achterdek werd' door een bom getroffen, waarna een andere bom de stuurhut veraplinterde. De kapitein kwam hierbij om het leven. De heer Jager wer'd door de in het rond springende splinters van de stuurhut getroffen en gewond. Toen de .motordrijver en de eerste stuurman tracht- ten een reddingboot neer te laten, dook het vliegtuig opnieuw omlaag en liet het een derde bom vallen, welke de reddingboot ver- nielde en den motordrijver doodde. - Ik gooide een vlot over boord, aldus ver- volgde de heer Jager en dook in de zee. De eerste stuurman en de matroos volgden mij en wij slaagdten er in met het vlot weg te komen, maar het was zoo enorm koud, dat wij op elkaar moesten gaan liggen om een beetje warmte te krijgen. Een Deensch schip heeft de drie mannen, nadat dezen 36 uur hadden rondgedreven, opgepikt. SPERBALLON BRANDEND GEDAALD. Maandagochtend omstreeks kwart over acht werd boven de gemeente Noordeloos een sper- ballon waargenomen, welke werd begeleid door een Nederlandsch vliegtuig. Boven den polder Grootewaard steeg plot seling een rookpluim uit den kabelbaUon, welke in de gemeente Hoornaar brandend daalde. Een gedeelte van den ballon was reeds terecht gekomen in den tuin van het postkantoor. Vermoed wordt, dat de ballon door het vliegtuig, dat hem begeleidde, is beschoten. DIEF OP HEETERDAAD BETRAPT, De eigenaar van een atelier voor dames- confectie in de Rapenburgerstraat te Am sterdam zag Dinsdagmorgen een man de trap afloopen. Het individu wilde zich kennelijk schuil houden, zoodat de patroon niets beter wist te doen dan hem te grijpen. De man probeerde zich los te rukken, doch bij deze manoeuvre vielen drie damesjaponnen onder zijn jas uit. De politie nam den arrestant over, waarna bleek, dat deze 43-jarige een bekende is, die al heel wat meer op zijn geweten heeft. DOOR EEN AUTO OVERREDEN. Op den provincialen weg HembrugLim- men is het 18jarige meisje Batenburg uit Vel- sen, dat op een fabriek in Wormerveer werkt, door een auto uit Heiloo gegrepen, toen zij den weg overstak. Zij werd bewusteloos op genomen en met een gecompliceerde been- fractuur, een hersenschudding en hoofdwon- den naar het gemeenteziekenhuis te Zaan- dam vervoerd. Haar toestand is ernstig. IJSSCHOTSEN OVER DEN DIJK GESCHOVEN. Maandagmiddag is het ijs in het IJsselmeer, in den omtrek van Urk gaan kruien. Tenge- volge hiervan zijn de schotsen op ongeveer 2 kilometer afstand van het voormalige eiland, over een lengte van vijftig meter over den dijk geschoven. Thans bestaat ernstig gevaar voor de keten op den dijk. De werking van het ijs wordt steeds grooter. URK WEER GEISOLEERD. Tengevolge van verandering van de wind- richting zijn rondom Urk groote ijsvelden komen aandrijven. Hierdoor is de verbinding per boot met den vasten wal weer onmoge- lijk. Maandag heeft de postboot Von Geusau nog een poging tot uitvaren gedaan, doch het ijs was zoo zwaar en dik, dat men er niet door kon komen. De boot is toen naar de haven van Urk teruggekeerd. OUDE VROUW VERBRAND. De alleenwonende 87jarige wed. K. Wuffen te Eemster, gemeente Dwingelo, werd door een harer zoons, die haar eenige malen per dag komt bezoeken, brandend in haar woning aangetroffen. De kamer stond vol rook. De oude vrouw is vermoedelijk met haar kleeren te dicht bij den kachel gekomen en in brand geraakt. Hoewel de vlammen onmiddellijk werden gedoofd, kwam de hulp te laat en is de' vrouw aan de gevolgen bezweken. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. Maandagmiddag is op den Kanaaldijk bij Heerde de landbouwer P. K., die per fiets huiswaarts keerde, door een hem achterop- rijdenden auto geraakt, bestuurd door T. N. Hij werd op slag gedood. De 27jarige man was gehuwd en vader van twee kinderen. VIJFJARIG KNAAPJE REDT ZIJN DRIEJARIG VRIENDJE. Te Nieuwcuyk in Noord-Brabant werd de driejarige Fransje van Liempde vermist. Met behulp van buren werd een onderzoek inge- steld, dat echter geen resultaat opleverde. Eerst veel later werd de kleine thuisgebracht. Het bleek, dat het ventje met twee ^riendjes van zeven en vijf jaar was gaan wandelen. Nadat de jongens bij een sloot waren gaan spelen geraakte Fransje te water. Zijn zeven- jarig vriendje zette het op een loopen, doch het vijfjarig knaapje Van Son heeft met veel moeite zijn makkertje, dat reeds tweemaal was ondergedompeld, gered. Het kind is ver- volgens bij omwonenden binnenigebracht en van droge kleertjes voorzien, waarna men de kleine naar zijn ouders terugbracht. VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN NA KINDERFEESTJE. •Nadat enkele kleine kinderen te Rotterdam een kinderfeestje hadden beizocht, waar ook verschillende snoeperijen waren genuttigd, hebben zich bij drie kinderen vergiftigings- verschijnselen voorgedaan. Bij ingesteld onderzoek bleek, dat de kin deren ondeugdelijke chocolade hadden gege- ten. De chocolade is in beslag genomen om door den keuringsdienst van waren te worden onderzocht. STEEKPENNINGEN AANGENOMEN DOOR WACSITMEESTER. De militaire politie heeft een bij het alge- meen paardendepot op Houtrust te 's Gra- venhage gedetacheerden wachtmeester-admi- nistrateur gearresteerd. Van begin December tot ongeveer medio Januari heeft deze wachtm'eester van een groentehandelaar uit Wateringen, die in Den Ha.ag een aantal filialen heeft, steekpennin- gen aangenomen voor een totaal bedrag van ongeveer 400. De leveranties van groenten, die wekelijks betaald werden en die voor een bepaalde periode bij inschrijving werden toege- wezen, waren van dien omvang, dat de groentehandelaar den wachtmeester elke week op den betaaldag 25 overhandigde. Hij was bang voor concurrentie en zooals hij de poli tie bij zijn verhoor meedeelde, ging hij van het standpunt uit: „voor wat, hoort wat!" Tegen den groentehandelaar is proces-verbaal opgemaakt, terwijl de wachtmeester voorloo- pig in bewaring is gesteld. Wegens overvloed van copie moeten eenige artikelen, benevens het Feuilleton, worden uitgesteld. pted Voor de kuststrook: Meest matige noord- westelijke tot zuidwestelijke wind, gedeelte- lijk bewolkt, overwegend droog, weinig ver andering in temperatuur. Voor het binnenland: Des nachts licht be wolkt met vorst, overdag iets zachter, plaat- selijk ochtendmist, wisselende bewolking, overwegend droog, zwakke tot matige noord- westelijke tot zuidwestelijke wind. De opvarenden werden bevrijd, doch omtrent het lot van 2 leden der be- manning verkeert men nog iB het onzekere. DEN HELDER. Vanmorgen te 10.12 werd een Nederlandsche onderzeeboot, die de haven uitvoer, midden voor de haven aan de zrjde van het Fort Harssens door een sleepboot van de marine geramd. De onderzeeboot, de O XI, werd midscheeps aangevaren en zonk binnen 2 minuten. Enkele opvarenden, die zich aan dek bevonden, konden zfch onmiddellijk red den door in het water te springen. Zij wer den later opgepikt en naar hier gebracht. Een hunner moest in het marinehospitaal worden opgenomen. Te half 11 kwam de peroscoop van de onder zeeboot boven water, doch even later ver- dween deze weer in de diepte. Na 5 minuten kwam de duikboot opnieuw aan de opper- vlakte. Een groot gedeelte van het vaartuig kwam toen boven water. Onmiddellijk kwam toen een sleepboot en sloepen naar de O XI. Het gelukte aan opvarenden dier schepen den commandotoren te openen en de bemanning van den onderzeeer over te nemen. Omtrent het lot van 2 leden der bemanning die zich vermoedelijk in de boegbuiskamer bevonden, verkeerde men te half 12 nog in het onzekef5. Men is toen begonnen met een poging om de O XI naar ondiep vaarwater te sleepen, teneinde het voorste gedeelte, dat zioh nog onder water bevindt, boven de op- pervlakte van het water te krijgen. De be manning bestaat uit 29 koppen. Nader wordt uit Den Helder gemeld: De aanvaring van de O XI geschiedde door de marinesleepboot Amsterdam", op het oogenblik, dat een filmoperateur van de Cine- tone op den commandotoren van de O XI bezig was een opname te doen van het uit varen van onderzeebooten voor een film „Er- gens in Nederland". De O XI bevond zich reeds buiten de haven. Na de aanvaring sprong de filmoperateur over boord en wist zwemmende den walkant te bereiken. Onmiddellijk was de O XI door motorsloe- pen omringd. Door alle tanks leeg te blazen kwam de onderzeeer weer gedeeltelijk boven water. De 14 manschappen, die zich op het oogenblik der aanvaring aan dek bevonden, waren alle te water gesprongen en werden door de sloepen aan boord genomen. De be manning, die zich nog in het binnenste van de boot bevond, werd via den commandotoren van boord gehaald en met sloepen naar den wal vervoerd. De manschappen, die zwem mende het Fort Harssens hadden weten te bereiken, werden later in dekens gewikkeld per motorboot naar het hospitaal gebracht. Met alle hulp die aanwezig is, probeert men nu de O XI naar ondiep water te sleepen, teneinde het voorste gedeelte boven water te krijgen en zich zekerheid te verschaffen om trent het lot van de 2 opvarenden die zich nog steeds in een der boegcompartimenten bevinden. Het ziet er echter niet naar uit, dat men hierin zal slagen, want het schijnt dat de O XI dieper in den modder wegzinkt. Naar wij vernemen bevindt zich nog een derde vermiste in de O XI, omtrent wiens toe- stand men nog in het onzekere verkeert. Men is bezig de O XI van zijn plaats te slepen. Een drijvende bok van de marinewerf is ter plaatseqp zal trachten de voorsteven te lich- ten. Vammiddag zijn uit Amsterdam vertrok- ken 3 sleepbooten van de reederij „Goedkoop", sleepende 3 bokken, met welke bokken zal worden getracht de O XI te lichten. Even- eens is naar Den Helder vertrokken het ber- gingsvaartuig van de reederij Goedkoop ,,Hulp in nood", aan boord waarvan zich duiker- materiaal bevindt. Vermoedelijk zal dit schip in de vroege morgenuren van Donderdag te Den Helder aankomen en met de werkzaam heden een aanvang nemen. DE „VEEND!AM" WEER THUIS. ROTTERDAM. In den afgeloopen nacht is het m.s. „Veendam" van de HollandAme- rika Lijn van New York met 74 passagiers aan boord te Rotterdam aangekomen. DE HAVEN VAN ENKHUIZEN IJS VRIJ. ENKlHUIZEN. Men is er in geslaagd de haven van Enkhuizen geheel ijsvrij te maken, evenals het zgn. Krabbersgat. Alle schepen kunnen de haven weer in en uit varen. OP WEG NAAR LEMMER. AMSTERDAM. De stoomboot Jan Nieveen is de eerste boot, die sinds de vorstperiode tracht vanuit Amsterdam Lemmer te berei ken. Vanmorgen is de Jan Nieveen uit Am sterdam vertrokken. MIJN ONTPLOFT. OALLANTSOOG. Vannacht is op 100 meter bezuiden Callantsoog een mijn ontploft. De- geweldige knal, waarmede de ontploffing ge- paard ging, werd door het geheele dorp ge- hoord. Zeer veel ruiten werden stuk geslagen, tal van dakpannen moesten het ontgelden. Van het hotel De Haan bleef geen ruit meer heel, terwijl het dak zwaar beschadigd werd. Verscheidene etalageruiten werden verbrij- zeld. In den diepen nacht zag men de men- schen bezig de aangerichte schade zooveel mogelijk te herstellen en alles in veiligheid te brengen. Vermoedt wordt, dat de mijn tegen een golfbreker is geslagen eu aldus zijn ver- woestende uitwerking heeft verkregen. DE MOORDAANSLAG TE SOESTERfJERG. SOEST. Nadat Leewenkamp, die verdacht wordt van den moordaanslag op mevr. Van der Griendt, Zondagochtend van Den Haag naar Soest was overgebracht, werd hij ter- stond voorgeleid. Bij het verhocr ontkende L. aanvankelijk alles. Wel gaf hij zijn aanwezig- heid in het zomerhuisje toe en deelde mede, Vrijdagavond zich aan veel alcohol te goed te hebben gedaan. Hij is toen in een roes ge komen en weet niet wat hij den volgenden dag gedaan heeft. Wel herinnert hij zich, dat mevr. Van der Griendt bij hem kwam. Maan dag is de man met mevr. Van der Griendt ge- confronteerd. 'Hij bleef echter onbewogen. Hij vindt zichzelf de beklagenswaardigste mensch. De chauffeur, die hem gereden heeft van s Graveland naar Amsterdam, verklaarde dat L. een aanzienlijk bedrag aan bankpapier bij zich had, dat hij vermoedelijk uit de wo ning van het slachtoffer had ontvreemd. L. zal morgen voor den officier van Justitie te Utrecht werden geleid. VADER MISHANDELT ZIJN KINDJE. HAARLEM. De politie alhier heeft een 25- jarige los arbeider gearresteefd. Hij had de vorige week in een vlaag van drift zijn eenig kindje, een meisje van 4 jaar, een hevigen klap tegen het hoofdje gegeven, tengevolge waarvan het kindje Zondagochtend is over- leden. De man had zich Woensdagochtend hevig kwaad gemaakt omdat het meisje niet

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1940 | | pagina 3