OPENING 16 SGHOENWINKEL „Het Groene Kruis", Terneuzen 4°/oNederlandsche Staatsleening I Uitvoering VAN S.PRANG GEELHOEDT'S EFFECTENKANTOOR kohler ROL- en NOOTHAM Slagerij GEBR. VAN ES, r NAA1MACHINE A. J. STOFFELS I pond KLETSKOPJES Boterhamworst Laatste Berichten Burgerlijke Stand Hef Heerenhuis OPENING Staatsleening. HOFSTEE AXEL C. HAMELINK Me< Petten Hoeden „SPECIAAL HUIS" 4 °/0 Nederlandsche Staatsleening 1940. Kerstboomen NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. Administratiekantoor HEIJGELAAR LEROUX 1 ons fijne FONDANTJES BANKETBAKKERI) J. BONTE-VAN MOSSEVELDE Pit rood Sport«!¥iolllertj© is Sets aparts WIELAND v. BORSSUM WAALKES Rosbief. WEERBERICHT. TEGEN EEN AUTO AANGELOOPEN EN GEDOOD. LUCHTGEVECHT. INGEZONDEN STUKKEN. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. Bij Vroolijk Kerstfeest hoort een mooie Kerstboom. Voor Ontwikkeling en Ontspanning door en voor de Miiitairen. TOONEEL en MUZIEK. Landbouwhuishoudschool Terneuzen. OOGARTS TERNEUZEN Spreckuur: 1—3 Telefoon 2354 VAN EEN NIEUWE ZAAK DEC. NOORDSTRAAT 16 DAMES-, HEEREN-, MEISJES-, JONGENS- EN KINDERSCHOENEN Dankbaar voor den steun die ons werd geboden op ons herhaald verzoek Herinneren wij anderen er aan, dat wij overtuigd zijn, dat meerderen zich nog afzijdig hielden zonder daarvoor wettige redenen te kunnen doen gelden. Steunt alien de Wijkverpleging en de T.B.C.-be- strijding door LID te worden van „HET GROENE KRUIS". Het Bestuur. Gedipl. Horlogemakers. \c* e# PONTIAC - onbreekbaar 2 jaar verzekerd tegen ver-j lies - diefstal - breuk Graveeren gratis Lepeltje cadeau Steeds het nieuwste aan de laagste prijzen I ZIET ETALAGES Wij geven de hoogste prijs voor oud Goud. Aan nog lagen prijs en nog groote sorteering. Ziet etalage Ziet etalage voor Heerenmode-artikelen J. VAN DIXHOORN mssss. TERNEUZEN 1940 Koers van uitgifte lOO °/0. meest gevraagde SMALLEGANGE'S Kweekerij Genieten bij voorbaat Weihnachtstollen a 30 ct. Kerststaafjes vanaf 50 ct. Datum van inschrijving DINSDAG 19 DEC. a.s. Met inschrijvingen op bovengenoemde leening, welke wordt uit- gegeven in stukken van f 1000,—f500,— en f 100, - zullen wij ons gaarne kosteloos belasten. Kantoor TERNEUZEN - Telephoon 2006 Wendt U voor het bijhouden van Uw Boekhouding en de behandeling van Uw Belastingzaken tot het Nieuwstraat 25 - Tel. 2573 - TERNEUZEN Billijk tarief. Strikte geheimhouding. BAN XETBAKKERIJ NOORDSTRAAT 80 Zalerdag 16 Dec. 2 ons SPECULAAS DIJKSTRAAT 37 TELEFOON 2784 TERNEUZEN Met CREPEZOOL Dus warme voeten ZIET ETALAGE's - TLLEFOON 2604 - DIJKSTRAAT 65 wacM 11 VLOOS WIJKSTR AAT 40-42 Springende Lippen Springende Handen Winterhanden en -voeten APOTHEEK Telefoon no. 2060, grieperig? AUG. ACKE, I lll2 ons voor 12 cent Zaterdag hebben wij weer gebraden Fa E. A. IJsebaert. Telephoon 22.12 toandelaar T. H. eerst eenigen tijd in een cafe had vertoefd, waama beiden zich naar een der forten begaven. De groentehandelaar be- gaf zich, nadat J. R. het fort was binnen- gegaan, naar zijn stal in de Naarderstraat, waar hij op J. R. bleef wachten. R. kwam uit het fort te voorschijn met een volgeladen zak, welken hij bij H. bracht. De onderofficier waarschuwde den ge- meenteveldwachter en spoedig waren beide mannen in arrest gesteld. De zak bevatte ongeveer 30 stuks kuch, koffie, karbonades en zelfs een overall. De bijkok J. R. is in de kazeme te Muiden opgesloten. Hij heeft een volledige bekente- nis afgelegd en daarbij alle adressen genoemd, Waar hij de gestolen waar heeft afgeleverd. De militaire politie heeft daarna een groot aantal personen gehoord, die bij dit geknoei betrokken zijn. Inmiddels is reeds gebleken, dat soanmige koopers te goeder trouw waren, omdat zij wisten, dat J. R. van beroep slager was, zoodat zij in de veronderstelling ver- keerden, dat hij hun iets verkocht, wat op eerlijke wijze was verkregen, De bijkok A. G. wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan de handelingen van J. R. of voor eigen rekening te hebben ge- Werkt. Ook hij is in verzekerde bewaring genomen. WAT EEN SCHEEPSRAMP KAN UITBRENIGEN. Toen den 19den November de Simon Boli var" op zoo tragische wijze verging en de lijs- ten werden gepulbliceerd met de namen van de geredden, kwam daarop ook voor de naam van zekeren dr. Peter E. Roshauw, die van Noorsche nationaliteit zou zijn. In Oslo trok deze naam de aandaoht, maar, zoo meldde een United-Press-telegram, een onderzoek, daar ingesteld, bracht aan het licht, dat hij geen lid was van de bekende familie Roshauw, die toen in het buitenland vertoefde. Een Peter E. Roshauw was evenwel onlangs in Londen geweest, waar hem zijn paspoort en 500 kro nen ontstolen waren. Men geloofde, dat de dief dit paspoort van Roshauw had gebruikt of dat het verkocht was. De correspondent van een jNToorsch blad heeft den geredden „Roshauw" bezocht, maar deze verklaarde, dat hij sinds zijn jeugd niet meer in Noorwegen is geweest en dat hij thans advocaat was in Chili. De familie Ros hauw heeft daarop evenwel weer verklaard, dat er geen advocaat Roshauw in Chili was. In Londen trok het mysterieuze geval de aandacht der autoriteiten met het gevolg, dat tenslotte aan het licht kwam, dat „Ros- hauw" geen Roshauw was, maar in werke- lijkheid Alfred A. heette. INaar United Press thans meldt, heeft de man nu in Londen voor Guildhall Courts moeten terechtstaan. De zitting werd gehouden met gesloten deuren en het einde was, dat A., omdat hij zich voor den Noorschen doctor had uitge- geven, werd veroordeeld tot zes maanden dwangarbeid. VALSOHE NATIONALITEITSBEWIJZEN. In het voorjaar werd te Antwerpen een Ne- derlander aangehouden met een in Belgie ge stolen auto. Deze (Nederlander, de 27jarige E. J. E., was al geruimen tijd een goede be kende van de politie in ons land, o.a. van de centrale voor autodiefstallen te Rotterdam, omdat hij zich bezig hield met het stelen van wagens en het smokkelen daarvan over de grens. Het onderzoek in Belgie wees uit, dat hij daar in het voorjaar nog meer auto's had gestolen. De man kreeg er dan ook een vrij lange gevangenisstraf, die hij thans uitzit. Na de aanhouding te Antwerpen werden op E. twee bianco nationaliteitsbewijzen gevon- den, hetgeen door de Antwerpsche politie aan de autocentrale te Rotterdam werd medege- deeld. Nationaliteitsbewijzen worden door den dienst van invoerrechten en accijnzen inge- vuld verstrekt, zoodat men deze niet bianco in zijn bezit kan krijgen. De vraag was dus, hoe E. aan de oningevulde papieren was ge- komen. De veronderstelling lag voor de hand, dat hij de papieren wilde getaruiken bij het smokkelen van in Belgie gestolen auto's naar Nederland. De op E. gevonden papieren maakten den indruk echt te zijn,- zoodat men eerst dacht, dat deze op een kantoor van de invoerrechten waren gestolen. Toen deskundigen van de Landsdrukkerij deze biljetten bestudeerden, ontdekten zij evenwel, dat zij niet door deze instelling waren vervaardigd. Het ging er nu om na te gaan, waar de in beslag genomen documenten wel waren ge- drukt. Er werd in kamers, die E. in Den Haag had bewoond, een onderoek ingesteld, maar dat leverde niets op. Het was mogelijk, dat er al een aantal van deze valsche documenten in omloop was gekomen en daarom werd er door de douanen geruimen tijd naar gespeurd, maar ook dat had geerl succes. Kort geleden is nu vast komen te staan, dat E. honderd van deze documenten heeft laten drukken door een drukkerijtje te Haarlem, waarvan de eigenaar indertijd niet beseft heeft, dat hij er iets verkeerds mee deed. Een paar van deze formulieren had E. bij zich, toen hij te Ant werpen werd aangehouden en de andere liet hij in zijn kamer in den Haag. Na zijn aan houding heeft hij te Antwerpen bezoek mo- gen ontvangen van familieleden en deze heb ben op zijn verzoek van zijn kamer in den Haag een aantal papieren weggehaald en ver- nietigd, waarbij zich de overige nationaliteits bewijzen bevonden. Het staat vrijwel met zekerheid vast, dat er van deze valsche na tionaliteitsbewijzen geen in omloop zijn ge bracht. Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur. Voor het geheele land: Meest zwakke wind uit Oositelijke richtingen, betrokken tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt, lichte vorst. PRINS BERNHARD TE KROMMENIE. DEN HAAG. Z. K. H. Prins Bernhard heeft heden een bezoek gebracht aan de Ver- eenigde Blikfabrieken te Krommenie. HANDELSBESPREKINGEN MET DUITSCHLAND. DEN HAAG. Een Nederlandsche delegatie, onder leiding van den directeur-generaal voor Handel en Nijverheid Dr. H. M. Hirschfeld, is naar Berlijn vertrokken om met de Duit- sche regeering besprekingen te voeren over economische onderwerpen. BELGISCHE PASPOORTEN. AMSTERDAM. Het consulaat-generaal van I Belgie te Amsterdama brengt ter kennis, dat alle paspoorten afgegeven vodr 11 October 1939 ongeldig zijn verklaard, met uitzondering j van die welke zich in handen bevinden van zeelieden en Rijnschippers. De houders van de betreffende paspoorten, die zich op reis willen begeven, worden verzocht zich bij de bevoegde consulaire ambtenaren aan te melden. AANVARING. i IJMUIDEN. Het Nederlandsche motorschip ,,Lena", dat van Londen op weg was naar I Amsterdam is gistermorgen op de Theems i aangevaren door het Engelsche motorschip i Acclivity". De „Lena" heeft schade opge- loopen aan het voorschip bakboordzijde. Het schip is vanmorgen te IJthuiden aangekomen en doorgevaren naar Spaarndam om eenige j platen te vernieuwen. Of het Engelsche schip schade heeft opgeloopen is niet bekend. FABRIEK AFGEBRAND. FRIEZENVEEN. Vanochtend is de nieuwe turfstrooiselfabriek van de N.V. Mij Terwindt Arntsveen, welke een oppervlakte beslaat van ruim 300 M- en 3 verdiepingen heeft, zoo goed als geheel uitgeibrand. De in de onmid- dellijke nabijheid staande oude fabriek bleef behouden. De aanzienlijke schade, die in de tienduizenden loopt, wordt door verzekering gedekt. DE MOORD TE ROTTERDAM. ROTTERDAM. Naar wij vernemen is bij het voortgezet onderzoek tegen P. K., die in den nacht van Zondag op Maandag alhier de 36- jarige juffrouw M. E. O. door wurging om het leven heeft gebracht, gebleken, dat de tweede gearresteerde L. S. niets met dezen moord te maken heeft. Hij is dan ook op vrije voeten gesteld. MOTORONGELUK. HESiNENOORD. Vanochtend is de 33jarige militair H. Kruitbos, afkomstig uit Oud- Beijerland, op den rijksweg onder deze ge- meente met zijn motorrijwiel over een ver- loren suikerbiet gereden. Hij verloor den macht over het stuur en kwam te vallen. Met ernstige verwondingen werd hij per ambu- lancewagen naar het ziekenhuis vervoerd. Tijdens het vervoer is hij aan de bekomen verwondingen oVerleden. ZOiETERMEER. Vanochtend is het 8-jarig meisje O. tegen een vrachtauto opgeloopen. Het kind werd zoo emstig verwond, dat het spoedig overleed. HET FRANSOHE LE1GEEBERICHT. PAJRUiS. Het legerbericht van den ochtend vanvan 15 December luidt: Niets bijzonders te melden. HET DUITSCHE LEGERBERICHT. BEHLUiN. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Vanmiddag ont- wikkelde zich een luchtgevecht met Britsche vliegtuigen in de buurt van de Noord-Friesche eilanden. De Duitsche jagers hebben van de 20 aan- vallers 10 omlaag geschoten. Een Duitsch vliegtuig moest op zee dalen. In het Westen geen gebeurtenissen van beteek'enis. MASSA LIJKEN AANGESPOELD. TOKIO. Ongeveer 350 lijken van de slacht- offers van het vergaan van het Russische s.s. ,,Indigirka" zijn kort bij de plaats des on- heils aangespoeld. Dit schip is j.l. Maandag tijdens een hevigen storm bij Hokkardo aan den grond geraakt en vergaan. GEHEELE STAG IN VLAMMEN. STOCKHOLMDe stad Tolvajaervi is vol- gens berichten van het Noorsche telegraaf- agentschap geheel in vlammen gehuld. Alles wijst er overigens op, aldus den correspondent, dat de Sovjet-troepen tot een aanval zullen overgaan. BERLIJjN. Bij het luchtgevecht tusschen Duitsche en Engelsche vliegtuigen nabij Wan- gero-og en Piekeroog zijn, naar hier verluidt, acht Britsche vliegtuigen omlaag geschoten. DE STRIJD IN FINLAND. HELSINKI. De bijzondere correspondent van Havas te Helsinki bericht, dat de op- marsch van de Sovjet-troepen hen foinnen het bereik heeft gebracht van de zware kust- batterij van Koivisto, een schiereiland ten Zuid-Oosten van Viipuri, waardoor zij zware verliezen leden. De Russen hebben herhaaldelijk getracht de kustbatterij te bombardeeren, doch tot nu toe zonder succes. De correspondent bericht vender, dat de strijd bij Talvajaerki den Rus sen ongetwijfeld veel verliezen heeft gebracht. Dit was de eerste maal, dat de Russen op dit punt hevig zijn aangevallen. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. KERSTACTIE PADVINDERS. Evenals vorige jaren is men thans weer druk bezig de Kerstactie voor te bereiden. Straks zult U in een 50-tal winkels een oiljet zien hangen. Op dat biljet wordt U uitge- noodigd om, wanneer U iets koopt, ook iets te koopen voor Uwe behoeftige stadgenooten en het te deponeeren in de daarvoor in den win- kel aanwezige doos. Bij slagers en bakkers teekent U op een lijst. Tegen de Kerstdagen wordt alles opge- haald en worden pakketten gemaakt. Zater- da>gavond vdor Kerstdag worden deze door de Padvinders rondgebracht bij dietgene waarvan wordt verondersteld, dat het hun blijde Kerst dagen zal bezorgen. Koopt U dus een krentenbrood of een worst of iets anders, koopt er dan ook eens ddn voor dit doel. Vorige jaren konden 40 tot 50 pakketten met een gemiddelde waarde van f 2,50 worden bezorgd en evenveel gezinnen worden verblijd. Het zal U voldoening geven wanneer U Straks de Kerstdagen viert, dat U tenminste gepoogd hebt ook iets voor de minderbedeel- den te doen. De actie gaat uit van de Ned. Padvinders Vereeniging (Zeeverkenners)de Ned. Chris- telijke Vereeniging van Padvinders en R. K. Padvinders vereeniging. Deze actie wordt ten voile in Uw zeer ge- waardeerden steun aarabevolen door de Plaat- selijke afd. van de N. P. V. SAS VAN GENT. In de week van 3 tot en met 9 December heeft zich in deze gemeente gevestigd: L. P. Kruijt, zonder beroep, van Terneuzen. Vertrokken: J. R. van Kerkfort en gezin, schippers- knecht, naar Terneuzen. E. E. D'Hooge, dienstbode, naar Ginneken i en Bavel. SAS VAN GENT. Overlijden. 3 Dec. Johannes Franciscus Gilson, oud 70 j. 5 Dec. Irma Anna Emma de Mul, oud 52 j. Aangekomen: ALT, 1104; PANDION, 1944; MADO, 197; BOEKELO, 2118; MONTE NA- VOJO, 5753; TEESWOOD, 864; BELLWTN, 1670; PIET HEIN, 399; MARIE FLORE, 544. Vertrokken: RANSEL, 400; MONTE OR- DUNA, 5529. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Vader en Grootvader, den heer PASSCHIER VAN WIJCK, betuigen wij onzen harteiijken dank. Uit aller naam, P. VAN WIJCK. Terneuzen, 15 December 1939. Notaris FANOY te Axel is voornemens op DONDERDAG 4 J.ANUARI 1940, nam. 3 uur, in het Hotel ,,De Appel" bij de Wed. De Regt te Zaamslag, ten verzoeke van de Erven Mej. Wed. H. BARKER, publiek te verkoopen: met aanbehooren, erf en tuin, te Zaamslag, Terneuzenschestraat, kad. sectie F no. 2714, groot 3 aren 35 c.A. Terstond bij de betaling te aan- vaarden. Betalen: uiterlijk 3 Febr. 1940. Voor bezichtiging zich te vervoegen by den heer D. Riemens, Plein West A 3, Zaamslag. Ajs. ZATERDAG van onzen SCHOENENWINKEL aan de Veerstraat A 46, Zaamslag. Wij zijn ruim gesoorteerd in SWIFT, CRES, HEVEA ROBINSON en andere merken, aan concurreerende prijzen Bij aankoop van een paar schoenen een mooie kalender eadeau. Beleefd aanbevelend, J. P. VAN FRAEIJENHOVE. De Coop. Boerenleenbank te Ter neuzen zal gaarne hare tusschenkomst verteenen bij inschrijvingen op de Staatsleening. De Kassier, L. CH. WABEJKE. Door onze jarenlange ervaring kun- nen wij U steeds het mooiste leveren wat op dit gebied te krijgen is. Ver- trouw Uw leverantie van een mooie Kerstboom aan ons toe, dan zal Uw Kerstfeest zeker slagen. Beleefd aanbevelend, HAMELINK's ZAADHANDEL, Axelschestraat 81. Telef. 2321. Op VRI.IDAG 22 DRCEMBER 1939, in het CONCERTGEBOUW. Entree 50 cent Aanvang 8 uur. AANQIFTE nieuwe leerlingen v. d. 1-jarige Cursus. AANVANG Dinsdag 9 Januari 1940. Les wordt gegeven in koken en naaien met aanverwSnte vakken, gedurende 8 uur per week. Lesgeld 1,— per maand. Leeftijdde leerlingen moeten den 16-jarigen leeftijd bereikt hebben. Aangifte bij mej. DEKKER, Vloos- wijkstraat 60. ZATERDAG 16 DECEMBER wegens uitstedigheid niet te consulteeren. Op OPENEN wij onze NIEUWE Wij slaagden er in voor deze gelegenheid een uitgebreide en prachtige collectie samen te stellen. Bovendien geven we aan ieder die minstens f 0,50 be- steedt een aardige verrassing Ons handelsdevies; „Hetbeste voor de laagst mogelijke prijs'" wordt ook daar gehandhaafd. Aanbevelend, 14 en 18 Krt KERSSTRAAT 3—5 belast zich kosteloos met de Inschrijvingen op de I Wij hebben HAND-, TRAP- en INZAKNA'AIMACHINES. SALONMEUBELS, ELECTR. en ZiG ZAG NAAIMACHINES. Wij leveren deze nog aan oude prijzen. Doet Uw voordeel. Tevens vakkundig en goedkoop adres voor REPaRATIE aan alle soorten Naaimachines. Overal te ontbieden, zonder prijsverhoo- ging. TEL. 41 ZAAMSLAG in alle maten vanaf 25 cent en mooie Bessenhulst, goed bezet met Bessen. Op ver zoek van U bewaart en bezorgt voor de Feestdagen. Mooie Pot- planten en Kerststukjes. Bloeiende Roode Tulpen. TERNEUZEN Telefoon 2793 Wij zijn al aan het proefbakken. ZATEKDAG a.s. proefbroodjes van onze Om te proeven en te genieten bij voorbaat. Laat U eens zoo'n broodje of staaf halen. En dan weten wij al waar U dit jaar Uw Kerstgebak koopt, vast en zeker bij (Leden van het Ned. Instituut van Belasting-consulenten). 2072 en Samen voor 25 cent EEN RUIME KEUZE TEGEN BILLIJKEN PRIJS. UITSLUITEND VAN EIGEN ZOUTING. VANAF \2 ONS TOT lO POND. WORDT OP VERZOEK GRATIS GEKOOKT Tegen LIPPENSTIFTEN, rood, 15 cts. LABELLO, rood en wit 25 cts I Tegen KALODERMA in tuben A 20, 32% en 65 cts. Glycerin met Kamferspiritus, in elke hoeveelheid verkrijg-- baar. Tegen WINTERS ALSESM in doosjes a 15 cts. TERNEUZEN FOTO- ALBUMS Firma P. J. van de Sande Diverse HOESTDRANKEN HOESTPOEDERS, GRIEPPOEDERS, alsmede HOESTBONBONS en BORSTINE. Drog. DE VIJZEL, Lange Kerkstraat, Terneuzen. 1 ALS RECLAME DEZE WEEK I DIJKSTRAAT 6 TERNEUZEN voor 20 cent

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 7