w;n bloeiende Planten, Snijbloemen, Kerststukjes enz. Oe oorlog In Europe Z. C. ECKHARDT Kerknieuws. 4 °/o Nederl. Staatsleening 1940 Predikbeurten Gemengde Berichten een enorme sorteering Slcemcnmagazijn Vloosnia|lislr( 27 3d* 2092 Scniciizcn heeft voor de KERSTDAGEN TERNEUZEN, 15 DECEMBER 1939. AXEL. ZAAMSLAG. RECHTSZAKEN. MET HET HOOFD ONDER EEN BRUG BEKLEMD GERAAKT. ARBEIDER BEKNELD GERAAKT EN OM HET LEVEN GEKOMEN. ten ter beschikking had. (Deze samenvatting van Churchill's verklaringen blijift voor reke- ning van de Borsenztg. Het is duidelijk, aldus het blad, dat de trotsche resultaten van de Duitsche duik- booten niet /zonder offers worden behaald, maar w/ij weten ook, dat de verliezen buiten- gewoon gering zijn gebleven. Bovendien heeft het Duitsche volk de zekerheid, dat de gaten door nieuwe duikbooten worden gevuld en tegelijkertqd de stenkte van het duikboot- wapen nog vergroot wordt. Het feit, dat het Duitsche duikbootwapen als gevolg van de veranderingen van het verloopen vlootver- drag met Engeland verdubbeld werd, is voor de verdere uitbreiding van het aantal Duitsche duikbooten van gelukkige beteekenis. In den dienst van het duikbootwapen zijn de laatste jaren bepaalde zeer doeltreffende typen ge vormd, welke in serie gebouwd kunnen worden. De naar verhouding geringe water- verplaatsing van een duikboot maakt het bovendien mogelijk, ook de vele kleinere werven aan Noord- en Oostzee in den bouw te betrekken. De uitbreiding van het Groot Duitsche Rijk heeft het aantal werven buiten- gewoon vergroot. Een groot deel van de uit rusting van de duikbooten, wordt bovendien niet op de werven zelf gebouwd, doch in fabrieken in alle gouwen des Rijks. Dit ver- gemakkeljj.kt in het bijzonder de serie-bouw. Voor de grondigheid' van de opleiding van de bemanningen wordt ook voor de nieuwe duikbooten gezorgd. School-duikbooten zijn voldoende voorhanden. Daar komt bij dat de Duitsche oorlogsmarine in de wereld- oorlog als geen andere vloot ter wereld erva- ring met duikbooten heeft opgedaam. De vooruitzichten voor het voeren van den zee- oorlog zijn voor Duitschland daarom wezenlijk beter dan in den wereldoorlog. VERHOUDING TUSSCHEN POND STERLING EN FRANSOHEN FRANC VOOR DEN DUUR VAN DEN OORLOG GEF1XEERD. Sir John Simon, de Britsche kanselier van de Schatkist, heeft in het Lagerhuis medege- deeld, dat een verstrekkende overeenkomst tot stand is gekomen tusschen de Engelsche en Fransche departementen van Financien be- treffende Britsch-Fransche samenwerking op financieel gebied, zooals reeds op andere ter- reinen wordt samengewerkt. Simon voegde hieraan toe, dat overeenge- komen is, wijzigingen te vermijden in de be- staande verhouding tusschen het Pond Ster ling en den franc voor den duur van den oor- log. Ook zijn regelingen getroffen om de bei- de landen in staat te stellen vrijelijk gebruik te maken van elkanders valuta, zonder dat het noodig is goud te leveren. Geen van beide regeeringen zal een buiten- landsche leaning aangaan of een buitenlandsch crediet opnemen. zonder overeenstemming met de andere regeering, of tezamen met haar. Geen van beide regeeringen zal nieuwe be- schermende beperkingen opleggen op invoeren van de ander gedurende den oorlog. De overeenkomst zal van kracht blijven tot zes maanden na de onderteekening van het vredesverdrag. Sir John legde zijn verklaring af in ant- woord op een vraag van den oppositieleider Attlee, inhoudende of de minister mededee- lingen kon doen over het resultaat van zijn onlangs gevoerde besprekingen met den Fran- schen minister van financien, Paul Reynaud. FINNEN OP RUSSISCH GEBIED? Volgens onbevestigde berichten, welke Wbensdagavond. door United Press ontvangen werden, hebben de Finnen in hun strijd tegen de Russen aan het front, ten Noorden van het menengebied, voor het eerst de Russische grens overschreden. Zij zouden thans op weg zijn naar den Moermansk-spoorweg, die voor de bevoorrad'ing van het geheele Russische leger van het grootste belang is. De spoor- lijn LeningradMoermansk komt bij den 63sten breedtegraad dicht bij de Finsch Russische grens, zoodat het zeer goed moge lijk is, dat de Finnen daar trachten de spoor- lijn te vemielen. Op het Noordelij'k gedeelte van deKareli- sche landengte, bij de rivier Taipale, „houden de Finnen reeds vijf dagen ach'tereen tegen de Russische overmacht stand. De Sovjet-troepen hebben hier en daar vier tot vijf K.M. moeten terugtrekken. Op twee punten zijn de Russen over de Vuoksi teruggedreven. De Russische verliezen zouden vijfmaal grooter zijn dan de Flnsche. Het voor de Finnen belangrijkste strijdtoo- neel blijft op het oogenblik nog het smalle gebied, dat Rusland van de Bothnische Golf scheidt. Nadat de Finnen Salla, dat geheel vernield was, hadden moeten prijsgeven, ble- ven de ski-patrouilles in de nabijheid, zich in spelonken verbor.gen houdend. Goed be- sehermd door hun witte capes, deden de skiers vliegensvlugge aanvallen op de Rus sische troepen. Door hun flankaanvallen brachten zij den Russen zulke groote verliezen toe, dat zij hun winst niet konden consolidee- ren en zich moesten terugtrekken. Onmiddel- lijk zijn de Finnen daarop begonnen met het aanlegigen van versterkingen en loopgraven, d'aar zij zich willen ingraven voordat de Rus sische troepen opnieuw komen opzetten. Dat ook Salla reeds heroverd werd is nog niet bevestigd. Op de Karelische landengte hebben de Rus sen in het Noordelij-k gedeelte circa dertig duizend man en minstens tien batterijen artil- lerie geconcentreerd. Desondanks zijn zij er, zooals gezegd, na vijf dagen van strijd nog niet in geslaagd, door te breken, en zelfs moesten zij terugtrekken. Naar eerst thans bekend werd, waren Rus sische detachementen er Dinsdagnacht in ge slaagd, op twee punten over de Vuoksi te trekken, doch zij werden den nacht daarop teruggejaagd door de Finnen, die een brug vernielden, terwijl de vijand er overheen trok. In twaalf dagen van strijd zijn reeds 114 Russische tanks vernield. Volgens buiten- landsche correspondenten, o.w. de speciale verslaggever van de ,,Popolo di Roma", heerscht er scheurbuik in het Roode leger, waard'oor veel officieren en soldaten sterven. Groote verliezen lijden de Russen ook, door- dat hun stoottroepen bijna steeds door de Finsche automatische wapenen gedecimeerd worden. Daarna rukt het gros van den troep op, waaronder eveneens groote verwoestingen aangericht worden. Ook wordt zeer veel munitie verspeeld. Twee Sovjet-kruisers en verscbeidene torpedobootjagers hebben bijv. 42 voile salvo's gelost op Koivisto, waarbij slechts een Fin werd gedood en een gewond. De oorlogscommunique's. Het Finsche oorlogscommunique deelt mede, dat de Russen hun aanvallen in de omgeving van Tolvajari aan het Ladogameer met on- vermoeide kracht voortzetten. De strijd kreeg nu en dan ten Noorden van dit meer een inten- siviteit, zooals sedert het uitbreken der vijan- delijkheden nog niet is voorgekomen. De Sovjet-troepen leden aanzienlijke verliezen. De Finnen maakten vijf kleine tanks, vier veldkanonnen en een voorraad automatische wapenen fruit. In Flnlands nauwste gedeelte hebben de Finnen energieke maatregelen genomen. Zij bezitten nog steeds de dorpen en steden, die als de sleutels tot de Botnische Golf be- schouwd moeten worden. Dat de Russen ver in het gebied zouden zijn doorgedrongen wordt tegengesproken. Geen enkele positie van belangrijke strategische waarde is in hun handen. De Russische vliegers bombardeeren op nieuw Hango en enkele eilanden in de Finsche Golf. Finsche oorlogtsvliegtuigen bombardeer- den Russische militaire bases in enkele secto- ren en beschoten Roode troepen met mitrail- leurs. Op nieuw werd bij deze acties geen noemenswaardig verzet ondervonden. Later werd nog medegedeeld, dat de batte rijen aan het Ladoga-meer groote bressen in de Russische voorposten geschoten hebben en dat de transportschepen op het meer verdre- ven werden. Het oorlogscommunique van den staf te Leningrad van 13 December verstrekt slechts weinig gegevens. „Onze troepen", aldus luidt het bericht, „zijn in den sector Oechta weer verder opgemarcheerd en zij bevinden zich thans op 105 K.M. afstand van de Russische grens. De stad Kitela en het station aan de spoorlijn van Pitkaranti naar Serdobol is door de Sovjet-troepen bezet. Wegens het slechte weer waren er geen noemenswaardige acties van de luchtmacht". (De Tel.) nog bekennen moet dat men u minstens vijf minuten voor de ontsluiering van al deze mys teries, den sleutel voor de oplossing heeft voorgehouden dien ge natuurlijk niet hebt opgemerkt. En wat dat betreft is het dus met de spanning in deze speurdersgeschiedenis alles in den haak men wedt voortdurend op het verkeerde paard, men ziet zeer vele duis- tere en ongure gezichten, men kan zoowat iedereen verdenken en er is derhalve alle reden gespannen het slot af te wachten. Men geeft u dan /bovendien nog een paar fiksche robbertjes vechten te zien en loeren revolvers in duistere hoeken van vochtige kelders, er vliegen steenen met geheimzinnige briefjes op gehemzinnige wijze door vensters, en er zijn velerlei andere ijselijkheden en wie houdt van de spanning van zoo'n moordgeschiedenis en al wat daarbij hoort komt ruimschoot aan zijn trek. Na de pauze komt het bekende filmwerk Wereldstad. Het is niet de eerste maal, dat de film de wereldstad tot onderwerp koos. Doch ditmaal greep de film midden in het harde leven van de wereldstad. Er ontstond een rolprent, ver- bijsterend bij opgenblikken als slechts Holly wood kan leveren. Drie stadsbeelden. Een taxi. De chauffeur achter de voorruit: Spencer Tracy. Een lantaarn. Een jonge vrouw: Luise Rainer. NED. HERV. KERK. Door den heer P. J. F. van Voorst Vader, hulpprediker bij de Ned. Herv. kerk alhier, is het beroep naar Nisse aangenomen. Verder prachtige HULST met BESSEN en KERSTBOOMEN Ziet Etalage Verzending naar alle plaatsen (Ingaz. Med.) POSTBESTELLING OIP NIEUWAARSDAG. Met uitzondering van de grootste steden, waar op Nieuwsjaarsdag 2 briefpostbestellin- gen zullen plaats vinden, zal op 1 Januari a.s. in het geheele land 6£n brief- en pakketpost- bestelling worden uitgevoerd. DISTRICTS-ARBEIDSBEURS VOOR ZEEUWSCSH-VLAANDEREN. Het aantal ingeschreven werkzoekenden bij de organen der arbeidsbemiddeling in Z.- Vlaanderen op het einde der maand Nov. 1939, was als volgt: Axel 43; Biervliet 12; Bfeskens 4; Clinge 58; Graauw c.a. 63; Hoek 7; Hontenisse 64; Hoofdplaat 2; Hulst 70; Oostburg 19; Philip pine 9; Retranchement 2; Sas van Gent 3; Schoondijke 4; St. Jansteen 32; St. Kruis 1; Sluis 3; Vogelwaarde 43; Waterlandkerkje 2; Westdorpe 4; IJzendijke 3; Zaamslag 9; Zuid- dorpe 1; Temeuzen 330 (waarvan 231 geheel werkloos)totaal 788 waaronder 309 land- arbeiders. ZEEUWSOH STIERENREGLEMENT 1938. Ged. Staten hebben bepaald, dat het ,,Zeeuwsch Stierenreglement 1938" zooals het in de vergadering der Staten van 26 Juli j.l. is vastgesteld op 1 Januari 1940 in werking zal treden. Het voornakmste deel van het regle- ment is art. 2, dat luidt, dat het aan den stierhouder en aan den houder van een vrou- welijk rund verboden is andere dan overeen- komstig het reglement goedgekeurde stieren tot dekking te bezigen. Dit verbod geldt niet indie:'. a. tijdens de dekking en de tien daaraan voorafgaande dagen de stier en het vrouwe- lijk rund in vollen en onvoorwaardelijken eigendom toebehoorden aan den persoon of aan meer personen, behoorende tot een gezin; b. de stier definitief of voorloopig is inge schreven in een door de commissie erkende stieren- of fokvereeniging; c. binnen een afstand van 5 K.M. langs de open/bare wegen, gemeten van de plaats, waar het vrouwelijk rund wordt geweid of is ge- stald, geen goedgekeurde stier ter dekking is beschikbaar gesteld. Tot 1 Mei 1941 moet voor 5 K.M. gelezen worden 3 K.M. Dank- en erkbntelijkheddsbetuiging. Dezer dagen ontving de secretaris van het feestcomitd „Blijde Gebeurtenis 1939" het volgende schrijven ,,In opdracht van Hunne Koninklijke ..Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bern- ,,hard heb ik de eer het comity te Axel „Blijde Gebeurtenis 1939" Hunnen dank ,,over te brengen voor de vriendelijke aan- ,,bieding van een drietal aardige linialen, welke Hunne Koninklijke Hoogheden met ,,erkentelijkheid hebben aanvaard. w.g. J. C. Baud, Particulier Secretaris." Zooals bekend stond op de linialen een miniatuur-moment-opname, die H.M. Konin- gin Wilhelmina, Prinses Armgard en de beide Prinsesjes voorstelde. Een en ander was ont- worpen door e6n der commissieleden. „Auto-zending". Gisteravond had in de Chr. Bewaarschool aan de Jan Scharpstraat een film-voorstelling plaats, vanwege de vereeniging voor Evange- lisatie ,,Auto-zending in Nederland" De voorstelling was zeer interessant, maar matig bezocht. Een in de vooravond gegeven kindervoorstelling trok grooter belangslelling. De bijeenkomst werd geleid door den heer W. A. den Boggende. Het Centrum heeft een bijzonder spannend programma samengesteld met twee hoofdnummers, die ieder voor zich in de groote steden voile zalen weet te trekken, zoodat men thans meer te genieten zal krijgen dan in een normaal pro gramma verwacht mag worden. Als eerste hoofdnummer verschijnt op het witte doek M'n man is detective". W. S. van Dijke serveert u in deze detective- story een drietal zeer mysterieuze moorden bij twee er van denkt ge wel zoo'n beetje te weten wie de dader is en natuurlijk merkt ge aan het slot, dat ge u deerlijk vergist hebt, zoodat ge uw speurderstalenten niet al te hoog kunt aanslaan. Te meer niet, wijl ge ten slotte, wat dien derden moord aangaat, ook Tracy. Twee zinnen van drie, vier woorden, raak en meesterlijk van toon en zoo perfect passend in de situatie. Een agent, die nadert en een ongeoorloofde kennismaking vermoedt. En dan vangt de agent bot, want de jonge vrouw blijkt de echtgenoote van den taxi- chauffeur en het geheel is slechts een grapje van twee gelukkige menschen... Het is zulk een gaaf en praclitig begin en het toont u weer eens, hoezeer de Amerikaan de film beheerscht. Daar is de thuiskomst van den chauffeur en zijn vrouw Roemeensche emigrante schoon gespeelde scenes van Rainer en Tracy, brillant van beeld, montage en situatie. Het blijft niet de gansehe film zoo. Borzage heeft een zwak voor „gevoelige'! momenten, ingelascht in het spannende beeld- relaas. Zij zijn niet sentimenteel zonder me£r. Er is een aanslag in scbne gezet door lieden van een concurreerend taxi-bedrijf de Co met-cabs waarvan het doel is den „Onaf- hankelijke" taxi-chauffeurs de schuld in de schoenen te schuiven en Anna's broer is daar bij neergeschoten. Er is een scene in het Roe meensche kerkje te New York tijdens den dienst. Bij de deur wachten twee rechercheurs op het einde van de plechtigheid om Anna te arresteeren en haar uit het land te zetten het noodlot heeft haar onschuldig betrokken bij den aanslag in de Comet-garage en ziehier weer het motief van „Fury": een onschuldig mensch wordt gemoeid in een misdaad, waar- aan hij part noch deel heeft en dreigt ten onder te gaan. Daarnaast komen nog tal van brillante momenten, waarbij! de bezoekers met voile aandacht het spannend en interessant verhaal zullen volgen. Gevonden voorwerpen. De gemeente-veldtvachter verstrekt inlich- tingen omtrent de navolgende gevonden voor werpen: 1 paar regehpijpen, een regenjas, een portemonnaie met inhoud en 1 regenpijp. Inschrijvingen hiervoor brengt kosteloos over het EFFECTENKANTOOR Axelsche straat 38a - Tel. 2441 - Terneuzen (Ingez. Med.) ZONDAG 17 DECEMBER 1939. Ned. Hervormde Kerk. TERNEUZF1N. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier; 2.30 u., de heer P. J. F. van Voorst Vader; 6.30 u., Dr. L. J. Cazemier, Jeugddienst, medew. kerkkoor. SLUTSiKIL. 9.30 u. en 2 u., de heer J. H. Ren ting. AXEL. 9.30 u. en 2 u,., Ds. De Jager, van Kapelle. HOEK. 9.30 u., Ds. Ip. Raams; 2 u., Ds. M. R. Pliester, van Hoofdplaat. ZAAMiSLAG. 9 u., 'leesdienst; 2 u., Ds. Ste- genga, van Zuidzande. KLO/OSTERZAND/E. 9.30 u., Ds. D. Hok- werda, van Kollemerzwaag, bevestiging cand. J. Kroon; 2 u., Ds. J. Kroon, intrede. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Van Oeveren, van Axel. PHILIPPINE. 2.15 u., leesdienst. Gereformeerde Kerk. TERNEUZEN9.30 u., Ds. G. W. van Houte, bed. H. Av.; 2.30 u., Ds. G. W. van Houte, bed. H. Av. en dankz. AXEL. 9.30 u., Ds. Pijlman, van Hoek; 2 u., cand. De Ruiter. HOEK. Geen opgave ontvangen. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. J. Tolsma. Gerelortneerde Gemef'nte. TERNEUZE/M. 9 u., 2 u. en 5.30 u., Ds. A. Visser, van Aagtekerke. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEjN. 9.15 u., 2 u. en 5.30 u., de heer M. A. Mieras. Roomsch-Katholieke Kerk. TERNEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H Diensten; 2.30 u., Lof. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. Zitting van 15 Decemger 1939. De navolgende personen hadden zich te verantwoorden wegens het in strijd met een beschikking van den minister van Economi- sche Zaken, zich doen verschaffen van een hoeveelheid van 200 liter petroleum, gepleegd te Sluis, in de maand October 1939. E. A. de B., 47 j., landbouwer, O. J. O., 33 j., landbouwer, J. A. M. de R., 47 j., land bouwer, C. Th. H. v. B., 50 j., echtg. L. A. v. d. V., en P. B. M., 57 j., landbouwer, alien te Sluis. Voor alien eisch en uitspraak /10 boete of 5 dagen hechtenis. A. E. J. P., 24 j., handelaar te Oostburg, had zich te verantwoorden wegens het afleve- ren van vorengenoemde hoeveelheden petro leum aan voornoemde personen. Eisch en uitspraak f 25 boete of 10 dagen hechtenis. BEROOVING. De politie te Amsterdam heeft in een per- ceel in de Kerkstraat een 48-jarige bewoon- ster van de Oudeschans aangehouden, die er van wordt verdacht vorige week een Amster- dammer, die bij haar op bezoek was, van vijf- tien (gulden te hebben beroofd. Zij was pas seedrt veertien dagen weer op vrije voeten, nadat zij eenige maanden een straf voor een- zelfde feit had ondergaan. ONGBLUK MET DOODELIJKEN AFLOOP. Donderdagmiddag is op de terreinen van de Nede,rlandsche Scheepsbouw Mij., aan de overzijde van het IJ, te Amsterdam, een ern- stig ongeluk gebeurd. Een 25jarige arbeider, die bij een hijsch werkzaamheden verrichtte, struikelde bij het achteruitloopen, waardoor het touw van de hijsch losschoot. De man kreeg een aantal ijzeren balkjes, welke wer den opgetakeid, tegen het hoofd. Hij is kort daarop aan de gevolgen overleden. DOODELIJKE VAL. Donderdagmiddag is de 46jarige scheeps- klinker S. D. van Genderen te Capelle aan den IJssel op scheepswerf no. 2 van de firma A. Vuyk en Zonen van zeVen meter hoogte ge- vallen. De man was onmiddellijk dood. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter. KIND VERBRAND. Het anderhalfjarig zoontje van de familie Giellis te Oss is Donderdag bij het spelen tegen de ibrandende kachel gevallen. De kleertjes van het kind raakten in brand. Met brandwonden overdekt werd de kleine in ern- stigen toestand naar het St. Anna-ziekenhuis gebracht, waar hij kort na aankomst is over leden. DE STAD MAASSLUIS AAN EFJV MIJN ONTKOMEN Het Nederlandsche stoomschip Stad Maas- sluis is op de reede van de Duins bijna het slachtoffer van een drijvende mijn geworden. Het schip lag daar voor onderzoek op contra- bande, zoo meldt de Tel., toen de bemanning een mijn op het schip zag afdrijven. Ontwij- ken was onmogelijk, daar het schip voor anker lag en dus niet van richting kon ver- anderen. De kapitein werd van het naderende gevaar op de hoogte gesteld en hij gaf order om onmiddellijk het anker te laten slippen en weg te stoomen. Met grooten spoed werd aan deze order ge volg gegeven en een anker met ketting ging verloren. Ten gevolge van den spoed, waar- mede een en ander geschiedde, raakte de an- kerspil onklaar, doch de Stad Maassluis kon wegstoomen en zoodoende het gevaar, dat bijna onafwendbaar leek, ontloopen. Te Rotterdam geraakte de 57jarige schip- per J. Roest, toen hij met zijn motorschip „AppoIonia" onder de gesloten Nieuwe Leuve- brug doorvoer, met het hoofd bekneld tus schen een ijzeren stand van zijn stuurhut en den onderkant van de brug. De man was on middellijk dood. EEN VERWEESD KIND GEADC/PTEERD. De baby Simon, het jongetje wiens moeder bij het vergaan van de Simon Bolivar om het leven is gekomen, is door een Rotterdamsche familie geadopteerd. Op de terreinen van de Nederlandsch Dok Mij. te Amsterdam was een werkman bezig met werkzaamheden aan een waterdrukappa- raat. Doordat een onderdeel van het apparaat brak raakte de arbeider zoo ernstig bekneld, dat de dood spoedig intrad. EEN PETROLEUM-PWPLEIDING VERNIELD. Tengevolge van een hevige ontploffing is de groote j5etroleumpijpleiding van de Shell Union Company in Texas over een lengte van veertig mijl geheel vernield. Een man is hierbij levensgevaarlijk gewond. De schade wordt op ten minste 350.000 dol- lor geraamd. POGING TOT DOODSLAG. /Een Oosteribeeksche werklooze, die bij een der werkverschaffingsobjecten te Bameveld arbeidde, heeft, meldt de Telegraaf, een po- ging tot doodslag gedaan op een opzichter en een uitvoerder. De eerste poging mislukte, doch de uitvoerder werd door een messtek tamelijk ernstig aan het hoofd verwond. De dader, die hierna de vlucht nam, is, dank zij het vlugge optreden van de Barneveldsche politie, kort na den aanslag te Renswoude ge- grepen. Sinds korten tijd heerschte er onder de ar- beiders ontevredenheid over het uurloon, dat Volgens de betrokkenen te laag is. Hierover geraakte de Oosterbeeker J. D. M. in twist- gesprek met den uitvoerder v. D. uit Nijker- kerveen. De uitvoerder wist den man nog te kalmee- ren en raadde hem aan te wachten, tot de op zichter op het werk arriveerde, waarna hij aan dezen zijn grieven kon kenbaar maken. Toen de opzichter, een zekere S. uit Bame veld, op het werk kwarn, liep de Oosterbeeker op hem toe en gaf op luiden toon zijn mis- noegen over het loon te kennen. De opzichter zeide hierop, dat hij de zaak nader zou onder- zoeken, waarmede M. geen genoegen nam. In zijn woedde greep hij een hamer, welken hij op korten afstand naar den opzichter slln- gerde. Deze wist nog tijdig te bukken, zoodat hem alleen de hoed van het" hoofd werd gesla- gen. De opzichter gelastte daarop M. het werk te verlaten, waarop M. schreeuwde: „Edn zal er toch aangaan!" Hierop trok de man een mes en stak dit, zonder dat iemand het kon vertoinderen, in de wang van den uitvoerder V. D., waarna M. de vlucht nam. RUSSISCH SCHIP VERGAAN BIJ HOKKAIDO. Domei meldde Woensdagnamiddag uit To- kio, dat bij het departement van buitenland- sche zaken bericht was ontvangen, dat het Sovjet-Russische s.s. Indigirka (2336 ton) op 800 meter van Wakkanai (op Hokkaido) is vergaan. Er waren ongeveer duizend passa- giers aan boord en de bemanning bestond uit 36 koppen. 87 lijken waren gevonden en 390 opvarenden waren door de Japanners gered en naar Wakkanai gebracht, waar zjj ver- zorgd worden. Er werden nog 560 opvarenden vermist, doch men geloofde, dat hiervan on geveer 200 nog in leven waren. DE RAMP VAN DE TAJANDOEN. Passagiers en leden der bemanning in Nederland terug. Slechts enkele dagen zijn er verloopen na dat het motorvrachtschip Tajandoen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland in het Kanaal bij de Engelsche kust ten onder ging. Zes leden van de bemanning kwam bij de ramp om het leven, 62 opvarenden werden ge red door het Belgische stoomschip Louis Sheid, dat eveneens op de kust van Engeland verloren ging. Onze landgenooten, opvaren den van het Nederlandsche schip, beleefden tweemaal kort acbtereen de bange uren van een redding. Daarna bereikten zij veilig het land, evenwel beroofd van al hun eigendom- men, doch gelukkig, dat zij behouden waren gebleven. Miaar wij leven snel in onzen tijd. De sterk- ste indruk van een moment is in een volgend oogenblik weggevaagd door een nieuwe, even hevige impressie. Men vergeet gemakkelijk, wanneer telkens nieuwe berichten de aandacht vragen. De eene scheepsramp is voorbij en men wacht eigenlijk gelaten op een volgende... De Tajandoen ligt op den bodem van het Kanaal: zes Nederlandsche mannen werden het slachtoffer van de ramp; 62 anderen kon den huiswaarts keeren. Bij zulk een aankomst, wanneer blijdschap over de redding op aller gezichten straalt, her- inneren we ons nog even, wat kort geleden geschiedde. Daarna is ook deze gebeurtenis tot geschiedenis geworden... Historie van deze tijd, geschreven met zwarte letters van rouw. Dinsdagavond keerden 62 opvarenden van het gezonken motorvrachtschip in Nederland terug. De boot had hen van Folkestone naar Oostende gebracht. Vandaar werd de reis via Brussel en Antwerpen naar Nederland voort- gezet. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de belangstelling op de Nederlandsche stations groot is geweest. In Rotterdam stapten reeds eenige leden van de /bemanning uit; in Den Haag bleef het grootste deel van de passa- giers. Ook in Leiden en Haarlem bleven ge- redden achter. Daarom was het geen wonder, dat de elec- trische trein, welke om 23.15 op het Centraal Station te Amsterdam moet binnenkomen, bijna een kwartier over tijd was. En iedere minuut wachten was teveel voor de tientallen vrienden en familieleden, die de geredden kwamen afhalen. Zij drentelden heen en weer, bloemen in de hand, warme winterjassen over den arm. De directeur van de Maatschappij Neder land, de heer J. F. van Hengel, was met eeni ge leden van het personeel der passage-afdee- ling op het station, teineinde de geredden te begroeten, die door deen heer Breijer begeleid waren. Toen om ongeveer half twaalf de trein op het eerste perron voorreed, verdrongen alien zich voor de portieren. Het was een blij weer- zien en er kwam nauwelijks een einde aan de omarmingen. De directeur van de Nederland wendde zich tot den hoofdmachinist en den kapitein; een ander ontfermde zich over de Javanen, die er zonderling uitzagen in hun te wijde, in Engeland gekregen kleeren. Natuurlijk trachtte een ieder nog iets te weten te komen over de ramp zelf. Als eenig antw'oord van den kapitein kwam: ,,Ik ben doodmoe. Morgen is er weer een dag". Het spreekt vanzelf, dat niemand verder aandrong. Op een oogenblik als dit zijn de familie, vrouw en kinderen verreweg het be- langrijkst. Na een kwartier was het perron weer leeg. Er zijn vele gelukkige families dezen avond: de thuiskomst van geredden is hoe vreemd het moge klinken als een blij einde van een scheepsramp. Straks varen alien weer uit. MILITAIRE LEVENSMIDDELEN GESTOLEN. Te Maiden is een geknoei op groote schaal ontdekt met levensmiddelen, bestemd voor militairen, welke sommigen burgers voor lage prijzen in handen werden gespeeld. Als hoofdschuldigen zijn twee bijkoks uit dit kantonnement in arrest gesteld en ook werd de groentehandelaar T. H. aangehouden en voor den officier van justitie te Amsterdam geleid. Reeds geruimen tijd gingen er te Muiden geruchten, dat artikelen als vet, suiker, kof- fie enz. uit de militaire keuken op raadsel- achtige wijze verdwenen en in de woningen van burgers te voorschijn kwamen. Zelfs zou onlangs reeds iets uitgelekt zijn, waarop dege- nen, die zich aan deze praktijken schuldig maakten, gewaarschuwd zouden zijn. Maar het zoete winstje bleek te begeerlijk te zijn en de waarschuwing werd in den wind ge- slageh. Toen kort geleden de kok, onder wie de twee thans gearresteerde bijkoks werkten, een hoeveelheid vet miste, deed hij hiervan bij zijn superieuren aangifte. Retrapt Een onderofficier, die een oog in het zeil hield, was het opgevallen, dat de bijkok J. R. uit Hilversum, die om 4 uur 's middags met verlof zou gaan, steeds maar treuzelde. De onderofficier besloot de gangen van den kok na te gaan en hij ontdekte later op den avond, dat de bijkok in gezelschap van den groente-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 6