AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN AKKERTJES No. 10.004 VRIJDAG 15 DECEMBER 1939 79s Jaargang Binnenland Buitenland TWEEDE BLAD DE UITGEEFSTER. H.H. KANTOORHOUDERS BEN BELANGRIJKE VOLKENBONDS- OPDRACHT VOOR DR. H. OOEIJN. STEEDS MEER STEUN VOOR FINLAND. LUOHTALARM IN GIBRALTAR. TER NEUZENSCHE COURANT ONZKN ABONNfi'S die tiun abonnementsgeld voor 1940 weer vooruit wenschen te voldoen, wordt verzocht, bet bedrag ad f 6,voor 31 December a.s. aan ons te doen toekomen door overschrijving op ons gironummer 38150 of door storting per postwissel. worden verzocht het abonnementsgeld over het 4e kwartaal 1939 van de Ter Neuzensche Courant v66r 31 December a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellrjk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNfi'S IN HET BUITENLAND worden dringend verzocht, het verschuldigde abonnementsgeld vo6r 15 Januari a.s. in te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitibetaling. DE UITGEEFSTER. DE ABONNfi'S VAN HET GEKJL.USTREERD ZONDAGSBLAD die het blad per post ontvangen, worden ver zocht, him abonnementsgeld vddr 31 December a.s. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. De corr. van de N. R. Crt. te Geneve telefo- neerde Donderdagavond. De 20e Volkenbondsvergadering he eft Don- derda>g besloten dat de centrale leiding van den teehnischen Volkensbondsarbeid (eeono mische, financieele, sociale, hyglenische en humanitaire) in de toekomst niet langer bij den Volkenbondsraad zal toehooren, die meest- al niet voldoende tijd heeft om daaraan zijn aandacht te schenken, maar in handen gesteld zal worden van een nieuw eentraal comity van ongeveer 30 personen, nl. ongeveer 20 regee- ringisvertegenwoordigers en 8 onafhankelij'ke deskundigen. Een klein organisatiecomite is voor dit doel benoemd, waarin ook de Nederlandsche regee- ring vertegenwoordigd zal zijn. Naar ik verneem is het de bedoeling van Avenol, dat de leiding van het organisatie comite en van het latere groote centrale comite zal worden toevertrouwd aan onzen vroegeren minister-president Dr. H. Colijn. Dr. Colijn zou reeds toegezegd hebben deze benoeming, waardoor hij de verantwoordelijk- heid voor de leiding van den teehnischen vol- kenbondsarbeid op zich zal nemen, te aanvaar- dlen. BEGROOTING VAN HET P. T. T.-BEDRIJF. Aan de Memorie van Antwoord1 aan de Eerste Kamer, inzake het wetsontwerp tot vaststelling van de begrooting van P.T.T. voor 1940, wordt ontleend': Ter zake van de opmerking, dat het niet gewenscht is naar verdere vergrooting van de winst te streven langs den weg van verhoo ging der tardeven, zegt de Minister, dat een verhooging van de tarieven met het eenig doel de winst van het bedrijf te verhoogen en daarmede de belangen van de schatkist te dienen, van den Minister niet is te verwach- ten. Dat men tegenover de gunstige financieele uitkomsten zou moeten stellen de minder goede bediening van het publiek ten platte- lande en te lage bezoldiging van een deel van het personeel, kan de Minister geenszins toegeven, indien de hier aan het woord zijnde leden daarmede tot uitdmkking wenschen te brengen, dat de gunstige financieele uitkom sten verkregen zouden zijn ten koste van de belangen van publiek en personeel. Bij de bepaling van het aantal bestellingen, gaat de bedrrjfsleiding volgens met zorg ge- kozen normen te werk. De toepassing dezer normen vindt overigens met soepelheid plaats. Het ontmoet overwegend bezwaar, tot een algemeene invoering van ten minste twee bestellingen over te gaan, omdat deze invoe ring zich dan ook zou uitstrekken over ge vallen waarin niet kan worden erkend1, dat daaraan een wezenlijke behoefte zou bestaan. Niettemin zal ook in de toekomst tot invoe ring in de gevallen, waarin zulks verantwoord is, worden overgegaan. Met uitbreiding van het aantal postzegel- automaten wordt voortgegaan. Zij worden ten plattenlande aangebracht aan hulpkantoren en ook aan stations, waar een voldoend ge- bruik kan worden verwacht. Wat de verlaging van de telefoontarieven betreft, de Minister is van oordeel, dat op zich zelf een verlaging van de telefoontarieven wenschelijk en doelmatig geacht moet wor den. Daar echter thans niet te overzien is, wel- ken invloed de tijdsomstandigheden eensdeels op de mcgelijkheid van tijdige uitvoering der noodige technische voorziening en anderdeels op de versohillende inikomsten van het bedrijf zuBen hebben, acht hij het niet verantwoord', deze tariefsverlaging thans aan de orde te stellen. Invoering van het kosteloos opnemen van gelden uit eigen postrekening door middel van cheques stuit af op het bezwaar, dat het in de praktijk ten girokantore niet doenlijk en hij de cheques aan toonder zelfs onmogelijik is te onderscheiden tusschen cheques te eigen behoeve en cheques ten behoeve van derden. Overigens is het niet onredelijik, voor het doen van uitbetalingen per cheque een bescheiden bedrag te heffen. Wat betreft de radio-uitzendingen De Nederlandsche omroepvereeniglngen zijn zich er van bewust, dat het vervuUen van haar taak in de huid'ge ernstige tijdsomstan digheden de uiterste zorg en beperking mede- hrengt. Bovendien waakt de radio-omroep- contdlecommissie bij voortduring met scherpe nauwgezetheid er voor, dat niets wordt uit- gezonden waardoor de handhaving van Neder- lands neutraliteit in gevaar kan worden ge- bracht. In verband hiermede acht de Minister scherpere controle op de radio-uitzendingen niet noodig. INENTING TEGEN POKKEN. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer inzake het ontwerp van wet tot vast stelling van nieuwe bepalingen betreffende de menting tegen pokken zegt de Minister van Sociale Zaken, dat hij zooals reeds is geble- ken, het geheel eens is met de leden die van oordeel zijn, dat de bevordering van de in enting tegen pokken niet meer geheel aan de particuliere propaganda kan worden overge- laten en dat deze propaganda een sterken teruggang van den immuniteitstoestand der bevolking in de laatste jaren niet heeft kun- nen verhinderen. Ook is de minister zeer doordrongen van de gevaren, die hieruit in de huidige buitengewone omstandigheden in het hijzonder kunnen voortvloeien. Indien met het in dit verband uitgesproken verlangen naar verdere maatregelen bedoeld wordt, dat ipet deze wettelijke regeling alleen niet kan worden volstaan, doch dat daarnaast eener- zijds een krachtige propaganda voor de be- vordering der vrijwiilige vaccinatie moet wor den gevoerd en anderzijds maatregelen moe ten worden voorbereid om in tijden van pok kengevaar de vaccinatie zoo doelmatig moge- lijk te organiseeren, kan hij daarmede in- stemimen. OOK „LIEBESGABEN" MOETEN VOORZIEN ZIJN VAN RIJKSZUIVEL- MERKEN. In verband met het veelvuldig aanbieden ten uitvoer van pakketten met „Liebesgaben", welke boter of kaas bevatten, welke niet van de voor uitvoer vereischte rijksbotermerken (voorzien van de opdruk Z.K.B.) respectieve- lijk rijkskaasmerken zijn voorzien, vestigt de rijkszuivelinspecteur te 's-Gravenhage er de aandacht van belanghebbenden op, dat het aanbieden ten uitvoer van boter of kaas niet voorzien van het rijiksmerk, is verboden en tot teleurstelling en sehade van de afzenders dier waren aanleiding geeft. DE VERKOOP VAN ZEEP. De Minister van Eeonomische Zaken deelt mede, dat de directeur van de sectie zeep van het rijksbureau voor chemische producten aan de ingeschrevenen bij zijn bureau voor het tijdVak van 1 Januari 1940 tot 1 Maart 1940 opnieuw dispensatie heeft verleend van het verbod tot het verkoopen of afleveren van zeep en wel voor alle soorten zeep tot i/6 deel van de in de periode van 1 September1938 tot 1 September 1939 verkochte of afgelever- de hoeveelheid. HANDELSSPIONNAGE TE BATAVIA? Te Batavia is gearresteerd de Duitscher A. met zijn huishoudster, verdacht van spion- nage. Betrokkene stond, voor zoover bekend, buiten bekende organisaties, doch daar het onderzoek pas is aangevangen, bestaat daar- omtrent nog geen zekerheid. De gearresteer- de is iemand van lagere positie, particulier, handelaar en speelde geen rol. Vermoedelijk heeft hij zich schuldig gemaakt aan handels- spionnage ten behoeve van een vreemde mogendheid. (Tel. OOK DE „NEW-YORK" IN EEN DUITSCHE HAVEN AANGEKOMEN. De Nord-Deutsche Lloyd meldt, dat de „New-York" (metende 22.337 br. r. t„ van de Hamburg— Amerika Lijn) uit Moermansk is aangekomen. Terwijl sommige Engelsche bladen zich afvragen waarom de Bremen" niet tot zin- ken is gebracht, verdedigde lord Straholgi Waensdag in een interview de houding van den Engelschen duikbootkapitein. Hij merkte daarbij o.m. op: ,,Wij strijden juist om het internationale recht te verzekeren. De „Bremen" is boven dien voor Duitschland in een Duitsche haven van niet meer nut dan te Moermansk, want het schip kan eventueel niet als kruiser of iransportschip worden gebruikt". DE RUSSEN NEMEN VOOR DUITSCHLAND BESTEMDE EIEREN IN BESLAG. Uit Cernauti (Czemowitz) wordt vernomen dat de Sowjet-autonteiLen verscheidene wa- gonlad'ingen voor Duitscbiand bestemde eieren in beslag hebben genomen, welke een Duitsche export firma had verzonden met de spoorlijn Cemauti-Lwow- (Lemberg) -Krakau. De Duit sche impor'tfirma heeft thans den exporteurs in Roemenie geteleigrafeerd geen ievensmidde- len meer te zenden met de Galicische spoor lijn, doch via Hongarije. EERSTE POOLSCHE VLIEGERSGROEP OPGELEID IN ENGELAND. Het eerste detachement van het Poolsche vliegerscorps is ergens in Engeland in oplei- ding. Dit zal het eerste van verscheidene eskaders zijn, welke spoedig deel zullen uit- maken van de koninklijke luchtstrijdkrachten. Vele officieren en minderen zijn in Engeland aangekomen na droeve ondervinding, vrijwel zonder geld en met zeer weinig Weeding. Tegen het einde van de week zal het eerste detachement gekleed zijn in de uniform der konmklijke luchtstrijdkrachten met distinc- tieven op hoofddeksel en tuniekzak. DE ROL VAN DUITSCHLAND. Volgens den diplomatieken correspondent van de Times is er reden om aan te nemen, dat zendingen oorlogsmateriaal voor Finland, d'ie door Duitschland moesten, door de Duit sche regeering eenigen tijd opgebouden zijn. Er was oorlogsmateriaal bij, dat de Finnen reeds voor den oorlog bij neutralen gekocht hadden. Hij leidt er uit af, dat de samenwer- king tusschen Duitschland en de Sowjetunie klaarhlijkelijk zeer ver gaat. Duitschland zou er bezwaar in izien, dat de oorlog in Finland onlbepaald zou duren, aangezien vanwege het groote benzinever'oruik van de Russisehe tanks, vrachtauto's, duik'booten enz. Duitsch land vreest geheel op eigen voorraad aange- wezen te zullen zijn. lets dergelijks schrijft de diplomatieke cor- respondent van de Daily Telegraph, die meent, dat iDuitschland erin tocgestemd heeft geen j bezwaar te maken tegen het Russisehe stre ven om zich vloot- en vliegtuigbases in de Oostzeestaten en Finland te verzekeren, maar dat er geen voorafgaande overeenkomst ge- troffen was voor het geval Finland zou weige- ren. „,Het was geen deel van het plan, dat Rusland zijn hulpbronnen zou verspillen, blijk zou geven van militaire onbekwaamheid of de roofzieke handen uitstrekken naar het Zweedsche ijzererts en de Noorsche havens aan den Atlantischen Oceaan." In vele landen blrjven de sympathiebetuigin- gen en steunacties voor Finland voortgang vinden. In het hijzonder in de Vereenigde Staten beijvert men zich den Finnen ten spoedigste steun -te doen geworden. De Ame- rikaansche onderstaatssecretaris van Handel, Klein, heeft verklaard, dat voor het aan Fin land verstrekte crediet van 10 millioen dollar de volgende week tarwe, katoen, katoenzaad en lijnkoeken aan Finland geleverd zullen worden. Uitdrukkelijk zeide hij, dat de credie- ten nief gebruikt zullen worden voor munitie of ander oorlogsmateriaal. Wel- vertoeft er op het oogenlblik een Fin- sche militaire missie in de Vereenigde Staten om te onderhandelen over den aankoop van 250 vliegtuigen, die zij bereid zijn contant te betalen. Donderdag is oud-president Hoover te New-York aangekomen, om de leiding op zich te nemen van de steunbeweging voor Finland. De New-Yorksche raadsvoorzitter Newbold Morris heeft er op aangedrongen om aan dak- loos geworden kinderen in Finland en in an- dere oorlogvoerende landen toestemming te verleenen de Vereenigde Staten binnen te komen, ten einde daar verzorgd te worden tot de oorlog voorbij is, en hun ouders hen weer kunnen verzorgen. Oud-president Hoover heeft bekend ge maakt, dat de schaatsrijdster en filmspeelster Sonja Henie duizend dollar ter beschikking van het steuncomite voor Finland heeft gesteld. In Belgie heeft graaf Lippens, oud-voor- zitter van den senaat en ex-minister, de Bel- gische pers uitgenoodigd een nationale in- schrijving te organiseeren ten bate van Fin land. De ophrengst zou gebruikt worden om levensmiddelen en kleeren, en eventueel ook wapens en munitie naar Finland te zenden. Het voorstel is in goede aarde gevallen. Donderdagochtend hebben 2500 studenten van de Luiksche universiteit voor Finland he- toogd. Zij hielden een optocht door de voor- naamste straten van de stad en eischte-n ont- binding van de communistische partij, en ver- dediging van de vrijheden tegen de dictatuur. Duizenden strooibiljetten werden uitgedeeld, waarin de aanvallers-naties aan de kaak gesteld werden. Ook in Hongarije blijven de studenten- betoogingen voortduren. Donderdag hebben de studenten te Szeged een betooging ge- houden. De Zweedsche inzameling- voor medische hulp aan Finland heeft reeds meer dan een half millioen kronen opgebracht. Volgens Prins Karel, den voorzitter van het Zweedsche Roode Kruis, is dit reeds voldoende om een hospitaal in Finland te stichten voor maxi- maal 150 gewonden. Zelfs uit Turkrje zijn reeds een aantal vrij- willigers naar Finland vertrokken. SOWJET-RUSLAND BUITEN DEN VOLKENBOND GESLOTEN. De Volkenbondsraad heeft onder presidium van den gedelegeerde van Bolivie, Costa de P.eis, izijn 107-de zitting gehouden. Na een welkomstwoord van den raadspresident tot de nieuw ge-kozen raadsleden Egypte, Finland en Zuid-Afrika en aan het opnieuw gekozen China, hehandelde de Volkenbondsraad het laatste deel van de voor de Volkenbondsver- gadering aangenomen resolutie, welke den Volkenbondsraad ad'viseert de consequenties te trekken uit de door de Volkenbondsverga- dering uitgesproken veroordeeling van het Sowjet-Russische optreden tegen Finland. De raadspresident legde den Volkenbonds raad een ohtwerp-resolutie voor, waarbij de Volkenbondsraad zich vereenigt met de door de Volkensbondsvergadering uitgesproken ver oordeeling en op de in de resolutie van de Volkenbondavergadering aangegeven gronden en gelet op artikel 16 paragraaf 4 van het Volkenlbondsverdrag, eonstateert dat Sowjet- Rusland door zijn eigen handeling zich uit den Volkenhond uitgesloten heeft. Hieruit volgt, zoo is de laatste zin van de resolutie, dat Sow- jet-Rusland niet langer deel van den Volken hond uitmaakt. De gedelegeerden van China, Zwitserland en Zuid-iSlavie verklaarden zich van stemming over de resolutie te onthouden, speciaal met het oog op het laatste deel van de resolutie. Ook Holsti, Finland, verklaarde zich van stemming te onthouden, daar Finland als partij in de strijdvraag niet gelijktijdig rechter moet zijn. Van de andere raadsleden hebben alleen Paul Boncour en Butler gesproken, bei- den ten gunste van de resolutie. Hierop werd daze, eenstemmig aangenomen, met zeven stemmen voor en vier stemonthoudbigen. V6or stemden Belgie, Bolivie, de Domini- caansehe republiek, Egypte, Engeland, Frank- rijk en Zuid-Afrika, van stemming onthielden zich China, Finland, Griekenland en Zuid- Slavie. Afwezig waren Sowjet-Rusland, Peru, dat het lidmaatschap van den Volkenhond reeds opgezegd heeft, en Iran, welks ver- tegenwoordiger een diplomatieke ziekte had, om niet door zijn tegenstemmen den Volken hond in moeilijkheden te brengen. HET PARADIJS DER BELASTINGBETALERS. De gemeenteraad van Maashees in Noord- Brabant heeft besloten de opcenten op de personeele belasting te verlagen van 100 op 75 opcenben. Dit is reeds de derde verlaging sedert enkele jaren. HET NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN. Het bestuur van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden deelt hierbij mede, dat de ontvangsten over de maand November 1939 hebben bedragen 10.464,93, zijnde f 6819,80 uit periodieke bijdragen en 3645,13 uit losse giften. De uitkeeringen over hetzelfde tijdvak be- droegen 17.136,75. De plaatselijke commissies van samenwer- king brachten ten behoeve van dezelfde geval len bijeen 26.439,75, zoodat in die maand aan aanvragers, verdeeld over 88 gemeenten een bedrag van 43.576,50 kon worden uitge- keerd. Uit het bovenstaande blijkt hoe dringend versterking der geldmiddelen noodig is. Het gironummer van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden 's-Gravenhasre is: 272727. HANDHAVING VAN DE ZONDAGSWET. Uit de Memorie van Antwoord van den Minister van Justitie: Handhaving van de Zondagswet heeft, zij het met de noodige soepelheid, wel degelijk plaats. In dit verband kan nog melding wor den gemaakt van een arrest van den Hoogen Raad van recenten datum betreffende een overtreding van de wet in het Noorden des lands. Naar terecht door sommige leden betoogd werd, bestaat er dan ook geen grond voor de stelling, dat de Zondagswet in onbruik zou zijn geraakt. Ten slotte zij nog aangeteekend, dat de uit- lating van den ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten ter stand- plaats 's-Gravenhage hij de behandeling van de strafzaak ter zake van overtreding van de Zondagswet bij gelegenheid van het voor- jaarsfeest in den Haagschen dierentuin, dat de genoemde wet verouderd zou zijn, naar het oordeel van den Minister minder gelukkig moet worden geacht, aangezien zij, ondanks de nadere uiteenzetting, welke door bedoelden ambtenaar in zijn verder requisitoir nopens zijn standpunt is gegeven, misverstand zou kunnen wekken aangaande zijn eigenlijke bedoeling. DE POSITIE VAN HET KABINET-PIERLOT. Zooals verwacht kon worden heeft, volgens de N. R. Crt., het ka bi n e t - Pi e r 1 o t Dinsdag in de financieele commissie van de kamer, eenigen tegenstand ontmoet bij de behande' ling van de wet op de belasting der buitenge wone winsten. Tegen den zin van minister Gutt keurde de commissie met 12 tegen 8 stemmen en 2 onthoudingen een amendement du Bus en Wamaffe goed bepalend dat den belastingschuldigen vrijheid wordt verleend zelf de twee jaren uit de periode 19361938, welke tot basis van de te belasten som moe ten dienen, uit te kiezen. Toen dit votum was uitgebracht verklaarde minister-president Pierlot, dat de regeering zich met het aangenomen amendement niet kon vereenigen. Zij zou daarover, in openbare verigadering, de vertrouwensvraag stellen. Het gevolg van dit ministerieele ingrijpen was, dat de commissie terugkwam op haar eerste besluit en zich met een nieuwe for- mule, door de regeering voorgesteld: 1936 moet een der basisjaren zijn, het andere mag 1937 of 1939 wezen, vereenigde. In de wandelgangen van het Parlement lie- pen Dinsdagavond, naar aanleiding van deze strubhelingen en ook van de kritiek, door sommige kamerleden geoefend op het be- staande systeem der mohilisatievergoedingen, weliswaar geen crisisgeruchten maar toch meende men dat, bijaldien nog meer moeilijk heden mochten oprijzen, de regeering wel eens gevaar zou kunnen loopen, bij een of andere stemming in de kamer, over een punt van secundairen aard, een nederlaag te lijden. DE INTERPELLAHE-HUBIN OVER HET KONINKLIJK AANBOD VAN GOEDE DIENSTEN. Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, heeft de socialistis-ehe kamer- fractie Woensdag van gedaehten gewisseld over de opportunitelt van de interpellatie Hubin over het aanbod van goede diensten door Koningin Wilhelmina en Koning Leopold aan de oorlogvoerende mogendheden gedaan. A1 de aanwezigen waren van oordeel, dat een dergelijke interpellatie alleszins ongepast zou zijn. De Waalsche afgevaardigde Hubin dezelfde die vruchteloos dienst zocht te nemen bij het Fransche leger was echter van zijn stuk niet af te brengen. Hij verklaarde, zij het dan geheel uit eigen naam, toch te zullen interpelleeren. Gaat de interpellatie door dan zal zij plaats hebhen bij de behandeling van de begrooting van Buitenlandsehe Zaken. TE VEEL POOLSCHE VLUCHTELINGEN IN LITAUEN. Litauen heeft zich gewend tot Rusland, de Ver. Staten. Zweden, Denemarken en Noor- wegen, met het verzoek een aantal van de 45.000 Poolsche vluchtelingen en gei'nterneer- de soldaten op te nemen, aangezien Litauen zich niet permitteeren kan al deze uitgeweke- nen gedurende geruimen tijd te onderhouden. Rusland heeft een gunstig antwoord gegeven en medegedeeld, die vluchtelingen en soldaten te willen opnemen, die afkomstig zijn uit het door de Sowjet bezette deel van Polen. Zwe den en Noorwegen hebhen een weigerend ant woord gegeven in verband met "het aantal Finsche vluchtelingen, dat zij zullen moeten opnemen. Van de andere drie staten is nog geen antwoord ontvangen. Dinsdagmorgen om elf uur is te Gibraltar luchtalarm gegeven. De menschen, die op straat waren, begaven zich onmiddellijk naar de schuilplaatsen. Om elf uur veertig werd het signaal ,,ailes veilig" gegeven. Later werd vernomen, dat vier niet o-e- identificeerde vliegtuigen gezien waren, die Gibraltar uit Zuidelijke richting naderden. Er werd waargenomen, dat zij later hun richting hadden gewijzigd. DE DUITSCHE HANDEL. Het D.N.B. meldt uit Munchen: In het kader van de universiteitsweek der technische hoogeschool in Munchen heeft de zoo'n nare vervelende pijn, die bijelke bewegina hindert, neem daarvoor AKKERTJES. Sneller dan Ge dacht en met welbehagen merkt Ge dat de pijn gaondeweg verdwijnt. Laat Uw leven met vergallen door rheumatische pijnen. "AKKERTJES" verwijderen uit het lichaam de stoffen, die de pijnen veroorzaken. Voorts werken ze zweet-bevorde- J rend, kouverdrijvend, koorts- werend en direct pi jn-stillend. Ongeevenaard bij griep, kou, zenuwpijnen, spit in den rug. tegen hoofdpijn, pijnen, ,,nare dagen". Doos: 13 stuks - 12 stuivers; 2 stuks - 2 stuivers. Duitsche rijksminister van eeonomische zaken. Funk, een redevoering uitgesproken. Hij. zette uiteen, dat over het geheel in Duitschland de overgang van vredeshuisou- ding naar oorlogshuishouding zonder groote moeilijkheden is verloopen, terwijl het tegen- deel het geval is hij Frankrijk en Engeland. De vital® industrieele grondstoffen worden, aldus ging spreker verder, zoover dat maar mogelijk is, uit eigen productie gedekt. De grondslag is het vierjarenplan. De tijd werkt niet tegen Duitschland, integendeel, de pro ducten der synthetische industrie worden steeds beter, steeds goedkooper en steeds tal- rijker. Wat den Duitschen buitenlandschen handel betreft en de Engelsche blokkade, zelfs in het vijandelijke buitenland hoort men twij- fel over de effectiviteit van den blokkade- oorlog tegen Duitschland. Door uitbreiding van de blokkade tot den export van Duitsche goedepn hoopt Engeland de neutrale landen in het vijandelijke blokkadefront te kunnen schakelen. Het is echter zelf niet in staat hun voor het handelsverkeer met Duitschland voldoende vervanging te bieden. De tijden. dat Duitschland in hooge mate van den we- reldhandel afhankelijk was, zijn echter voor bij. Engeland wil den wereldhandel ru'ineeren. opdat in de toekomst de dictatuur van den Britschen kapitalist niet meer gestoord wordt door de faire concurrentie van jonge flinke naties. De twintigste eeuw echter is reeds uitge- groeid boven dergelijke metho-den. In ieder geval heeft Duitschland voor zijn handel reeds wegen gevonden, die door Engeland niet kun nen worden gestoord. Bij de natuurlrjke ruil- betrekkingen met het Zuidoosten komt nu het reusachtige Russisehe rijk met zijn onmete- lijke grondstoffenvoorraden en zijn groote behoefte aan industrieproducten. De Russi sehe productie is buitengewoon capabel om opgevoerd te worden en wanneer de ruilhandel eenmaal functioneert, kan gerekend worden op regelmatig toenemende leveranties. Terwijl Duitschland in den wereldoorlog van drie kanten was ingesloten, staan het thans voor de voorziening het geheele vasteland van Efuropa ten Oosten van Frankrijk en uitge- strekte deelen van A'zie ter beschikking. Zoo is de Duitsche buitenlandsehe handel in de eerste maanden van den oorlog nog zeer be- vredigend ontwikkeld. Toch blijven nog aan- zienlijke moeilijkheden, om den nieuwen koers in te slaan, over. De nat.-socialistische oorlogsfinanciering, aldus de minister verder, wordt beheerscht door twee beginselen, dat een devaluatie ver- meden en de vorming van oorlogswinsten on- mogelijk gemaakt moet worden. Het zwaarte- punt der oorlogsfinanciering ligt in de belas- tingen. De belasting blijft binnen dragelijke grenzen, terwijl de Fransche arbei-der zware lasten heeft te dragen waartegenover niet de zelfde sociale en eeonomische steun staat als waarover de Duitsche arbeider beschikt. Het sparen in oorlogstijd moet tot nationale plicht gesteld worden. De controle op de prijzen is verscherpt, opdat de bevolking een gelijkblij- vende koopkracht behoudt. Tenslotte sprak Funk de overtuiging uit, dat Duitschland den oorlog zou winnen. DE DUITSCHE PERS OVER HET DUITSCHE DUJKBOOTWAPEN. Het Duitsche Nieuws.bureau meldt uit iBerlijn De Duitsche pers besehuldigt de Engelsche marine-autoriteiten er van dat zij opzettelrjk met onjuiste gegevens over de resultaten van den oorlog ter zee werken De bladen. wijzen er op, dat de Engelschen ter verhulling hun- ner verlieizen nieuwe methoden gebruiken en ten aanzien van vele schepen, welker onder- gang zij niet kunnen loochenen, vijandelijke actie cntkennen. Wat er de laatste weken al niet aan aanvaringen gemeld is, zoo schrijft de Angrifif, is niet te overzien. Ook wemelt het in de Engelsche wateren plotselir.g va-1 zandbanken en onderzeesche riffen, van wel ker aaarwezigheid de scheepvaart tot dusver geen vermoeden had, zoodat zelfs loodsbooten ,,stranden". Verder heeft de Engelsche han- delsvloot een gevaarlijke neiging tot branden van allerlei soort gekregen. Al deze schepen komen niet op de lijsten van de oorlogsver- lieizen ter zee voor. De Berliner Borsenztg. schrijft naar aanlei ding van Churchill's verklaring. dat per v.-ee1: twee tot vier Duitsche duiktoooten verloren gaan, dat Duitschland, na dertien weken oor log, in totaal 26 tot 52 duikbooten zou moeten hebben verloren. Men ziet uit deze marge, hoe onzinnig Churchill's beweringen zrjn. aangezien Churchill in het begin van den oorlog verklaard heeft, dat ^Duitschland vol gens zijn informaties ten hoogste 25 duikboo-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 5