Luchtduivels der Marine De Radio Bode heeft zijn sporen verdiend EIGEN HAARD RADIO BODE SNAPPERS PETTED isiin^ idisa PRIJSVRAAG VOOR HET KIND Gescnen/c Een offer uit liefde Zondagmiddag MATINEE, Avondprogramma Een mooi gekleed JAPONNETJE Kerst- Etalage Artikelen WERELDSTAD shimikm ST U!!!! raSSlBBIBI'Si (en verdient ze ndg elke week opnieuw!) BRANDHOUT Speciaal huis voor H.H. AUTOBEZITTERS R. FLATTEEUW ALLE HYGIENISCHEM ^GUMMl-ARTIKELEN Bioscoop-Theater „Het Centrum" „MIJN MAN IS DETECTIVE" PRIJSVRAAG. Groote HOLLAND HUIS Loteri] PRIJS PER LOT f 0,60 I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I i I I I I Presenteert Warner Bros U de groote imposantevliegfilm, die in het middeipunt staat der hedendaagsche beiangstelling met Gaorges Brent en Olivia de Havilland In stijgende spanning zult U de stoutmoedige evoluties volgen. De grootste en meest impo- neerende vliegfilrn ooitgeprodu- ceerd, onvergetelijke lucht op- namen, sensationeele vluchten, pittige rnuziek, dat brengt U Luchtduivels der Marine, Ruim 600 vliegtuigen van verschillend type werken mede aan deze grootsche film. Twee wereldbekende sterren, Kay Francis en Errol Flynn in Een zeer sterke speelfilm, een grootsche film van spel en inhoud Toegang bovenl4jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur Prijzen voor alle voorstellingen als gewoonte. I I I I I I I I I I I I I I I I J;. I I I I I I I De Radio Bode is Neerlands omvangrijkste, best-verzorgde Programmablad.een onderhoudend tijdschrift, dat U, behalve de programma's der zendstations, een hele rij van interessante artikelen over belangrijke uirzendingen geeft, verenigings- nieuws e.d., prachtig geillustreerd door de meest bekende tekenaars Abonneert Ude Radio Bode is Uw leidsman door den aether! Abonneert U NU - er zijn extra-voordelen aan verbonden Sneeuwwit-Zeeppoeder is nog al- tijd het beste.De prijs is precies a is voor den oorloca en de voorzijden voor geschenken blijven geidig* Wat ben ik biij met die Sneeuwwit van DE KLOK! hoeft NIET DUUR te zijn. We hebben hiervoor de nieuwste kleuren en dessins, in crepe-satin, crepe-jersey, effen en gebloemd taft in den prijs van 1,45 tot 3,75 per meter. ARSENAALSTRAAT 5, TERNEUZEN, Tel. 2532 Stort direct F. 3.- voor een halfjaar-abon nement op giro 12 8.000, AVRO, Amsterdam met vermelding: ,,Nieuw Abonn£" of aan de cassa's van hoofd- kantoor of bijkantoren. Ook kunt U aan een onzer propagandisten betalen. Dan profiteert U van het drie- delige „WELKOM-aanbod" van de AVRO, n.l. le. Alledit jaar nog verschijnende nummers gratis. 2e. HetzeldzaammooieKerstnummer met zijn boeiende verhalen en veelkleurige illustraties. U zult het bewaren in Uw boekenkast - en dat is het waard! 3e. en bovendien, (indien U dit jaar nog geen abonnd was), een exemplaar van den wel haast beroemden Avro-kalender, een schilderijen-verzameling in 't klein een waardevol bezit van hoog, kunstzinnig peil Aparte schriftelijke aanmelding is niet nodig. Toezending Radio Bode en kalender volgt nd ontvangst van het bedrag. Neerlands nationale radioblad! mmmy de Siooperij C. VERMAST, tfLEUR ECHT KINDERBARETTEN en BONTMUTSEN HEERENMODE-ARTIKELEN KERSSTRAAT 3—5 J. VAN DIXHOORN Groote verscheidenheid B* Firma A. VAN WIJOK - Terneuzen MAAGVERSTERKENDE SL1JMAFDR1JVENDE van L. J. GROOTENDORST SMALLEGANGE'S Kweekerij Nu planten:R™sSS2ien, A.V.R.A. GLYSOLINE BRANDSPIRITUS of GLYSERINE Verpakte Geneesmiddelen. Firma VIJFVINKEL, Telefoon 99 - AXEL - Zeestraat Zaterdag 16 en Maandag 18 December - Aanvang 8 uur h 33 33 DEROE PRIJS f icnfl TREKKING 2 2 DECEMBER w Wij hebben Philips-ap- parafen in vele prijzen. Met't beroemde linodyne drukknoppen-systeem, zeldzaam goede korte- golf-ontvangst en kristal- helder geluid 11119 Zaterdag 16, Zondag 17 en Woensdag 20 Dec. E9H Aanvang 8 uur VOOR DE PAUZE: AANVANG 4 UUR. 95 Het Iseste Adves weev zooals: Kachelblokjes - gekapt Hout Fasseelhout - Blokjes voor Haardkachels is en tolljft aan de Oostkolk bij Java, Tel. 2252 Iedere hoeveelheid Hout wordt aan huis bezorgd, zonder prijsverhooging ZIET liTALAGE - ZIET ETALAGE APOTHEKER UTRECHT zuiveren het bloed, verdrij- ven Sal en slijm en bevor- deren den goeden stoel- gang- hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zij niet genoeg worden aanbevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Per doos met gebruiksaanwijzing 30cent.Eischt vooral Grootendorst-pillen met bovenstaand fabrieksmerk. Verkrijgbaar bij i de voornaamste Apothekers en Drogisten TELEF. 2793 TERNEUZEN Heesters, Bessen- en Frambozenstruiken Alles in beste soorten. Adres voor aanleg en onderhoud van Uw Tuin! Denkt om het stukvriezen van Uw RAD1ATEUR en neemt nu reeds een bus DROG1STERIJ NOORDSTRAAT 59 TELEF. 2493 De nieuwste BREUKBANDEN met lucbtpalotte 3,25. BUIKGORDELS en ELASTIEKE KOUSEN. St. Jacobstr. 1. VLISSINGEN. Luise Rainer- - Spencer Tracy Het meesleepend drama der bijna machteloozen tegen het monster dat wereldstad heet. Een film van nimmer aanschouwde dramatische kracht met een finale die „San Francisco" overtreft. met William Powell en Myrna Loy. Een avonturen film spelend in de Chineesche wijk van San Francisco, In ons bijwerk Plaatsbespreking van 6—7 uur. Wereldnieuws. Gewone prijzen De Centrale Propaganda-Oomxnissie voor de Weldadigheidspostzegels noodigt U uit tot'deelname aan onderstaande De letters van elk hier volgend woorden-tweetal moeten onderling ver- wisseld worden, waardoor nieuwe woorden ontstaan; de beginletters dezer nieuwe woorden van iboven naar beneden gelezen goven een goeden raad aan iederen lezer te zien. dirk-zegelenrood-lee; ra-noad; schep-na; bram-taan; men-prik; dieren-ee; dan-er; dan-ver; lize-en; tor-negen; raad-zon; leg-aa: buigen-rek; te-ver; zwoord-aal; ijken-west. Herinnert U in December vooral de nieuw-gevormde woorden 7, 1 en 14! PRIJZEN De groote Hoofdprijs, beschikbaar gesteld door H. K. H. Prinses Juliana bestaat uit een geschenk ter waarde Van 100,te kiezen door de gelukkige winnaar (of winnares). Voorts: 10 Philips radiotoestellen uit dp sohitterende nieuwe serie 1939/40 type 480 A. en minstens 300 (zoo mogelijk meer) Oudejaars-pakketten met verrassende inhoud voor Oudejaarsavond (speculaas, boeken, cbocolade, warme kleedingstukken, sigaretten, enz.). De inhoud van ieder pakket is drieledig. INZENDING Oplossingen, uitsluitend op een briefkaart te schrijv'en (gedn brieven!) moeten zijn gefrankeerd met ten minste 2 Kinderzegels van 5 (met bijslag dus 8) cent. Alles wat iboven bet verscbuldigde porto wordt gefrankeerd komt ten goede aan bet Nederlandsche misdeelde kind. (Men plakke niet over een ingedrukt zegel heen.) De oplossingen moeten uiterlijk 25 December worden verzonden naar: PRIJS VRAAG „VOOR HET KIND", NICOLalSTRAAT 17, DEN HA AO. TREKKING DER PRIJZEN op 28 December a.s. te 's-<Gravenhage ten overstaan van Notaris Mr. S. K. D. M. Van Laer. De prijzen worden franco toegezonden v66r 1 Januari a.s. Trekkinglijsten kunnen niet worden uitgegeven. want over SLECHTS 8 DAGEN is de DEFINiriEVE TREKKING van de Goedg. bij besl. v/d Min. v. Just. v. 26 Apr. '39, 2e afd. A no. 1199 EERSTE PRIJS f rnnn naar keuze t.w.vI UUUU TWEEDE PRIJS f nnnr Ford-auto t.w.vAC.L J Woninginricht. naar keuze t.w.v. I IUUU Voorts honderden prijzen, waarvan vele waardevolle. Stort nog heden op Postrek. 8005 der Ver- eeniging Holland-Huizen, Wijde Kapelsteeg I, Amsterdam-C., of zendt postwissel. Zoolang de voorraad streki zijn er bij onderstaande adressen nog. Loten verkrijgbaar: alle Kantoren van de Ned. Middenstandsbank; Terneuzen: C. J. H. Vos, Lange Kerkstraat 74, Giro 256965P. J. v. d. Ouden, Noordstraat Th. v. Kouteren, Kapper, Nieuwediepstr-Mej. L. Loot, Noordstraat L. D. Boone, Ford dealer, Axelschestr.Joh. de Haas—van Dijke, Vlooswijkstraat Sluiskil: L. P. Scheele, Kapper, Kanaalweg; Zaamslag: Jac. de Jonge, Axel schestr. A 133 Q; Axel: M. J. Markusse, Kapper, Noordstraat; Hoek: C. J. Hamelink, Kapper, St. Hubrechtstr. te Amsterdam, 8 uur 'savonds in Krasnapolsky, ten overstaan van Notaris A. G. A. Biihrs. vi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 4