WIE PRIJS STELT OP GOED BROOD, KOOPT HET IN VAN STBIEN'S BAKKERU, NOORPSTRAAT 79 PAS OP tfEVMATIEK Oampo bij Hoofd- Meus- Keel-en Borstverkoudheid De oorlog in Europa. Er Is een\5i in de maand de van Sport KERKVERVOLGINGEN IN BEZET POLEN. EEN ENGELSCH STOOMSCHIP GETORPEDEERD. Adv. TERNEUZEN, 15 DECEMBER 1939. VOETBAL. RECHTSZAKEN. POLITIEREOHTER TE MIDHELBURG. DIENSTWEIGERAAR VEROORDEELD. LUCHTVRIJWILLIGERS VOOR FRANKRIJK. Volgens een mededeeling van het Fransche Ministerie voor Luchtvaart heeft de Ameri- kaansche vlieger kolonel Stehlin aangeboden een Amerikaansche vliegtuigeskader te for- meeren*»oni ingelijfd te worden bij de Fran sche luchtmacht, teneinde mede te vechten in den oorlog. Kolonel Stehlin is een van de vliegers van het uit den wereldoorlog van 19141918 zoo beroemd geworden ,,Escadrille Lafayette". Dit 'Amerikaansche vliegtuiigeskader vloog van 1917 af aan het westelijk front en om Iran moed zijn de leden van dit eskader de Amerikanen Rockwell, Thaw Chapman, Nor man Prince Stelling e.a. welhaast legen- darische figuren geworden. In de Fransche luchtmacht aan het weste- j lijk front strrjdt op het oogenblik al een .Lafayette Eskader", dat met volledige toe- stemming van de vroegere vliegers uit het wereldoorlogeskader dezen naam mag voeren. j Merkwaardig is, dat het tegenwoordige „Lafayette Eskader" uitgerust is geheel met de Amerikaansche ednpersoons Curtiss ge- j vechtsvliegtuigen. Dit eskader is o.m. opge- j treden in den bekenden luchtslag boven de Siegfried-linie. Het Fransche Ministerie heeft het aanbod van kolonel Sthelin nog in beraad. Men verwacht niet dat het geaccepteerd zal wor den, doch onder dankzegging voor de goede gezindheid mogelijk zal worden aangehou- den tot lateren datum. Naar uit Wilna wordt gemeld, is de houding der Sovjet-Russische troepen tegenover de katholieke geestelijken in het gebied, dat vroeger tot Noord-Polen behoorde, betrekke- lijk verdraagzaam. De plaatselijke Sovjet-autoriteiten, de com- munisten en godloozen hebben echter een geheel andere houding aangenomen. Zij trach- ten op alle mogelijke wijzen den katholieken godsdienst uit te roeien. Uit betrouwbare bron verneemt de Msb., enkele bijzonderheden over het droevig lot van enkele priesters in Noord-Polen en in tal van plaatsen van het aartsbisdom Wilna. Een priester uit Slonim, dr. Federowitsch, is door de Sovjets vermoord. Zijn lijk .bleef in het open veld, op de plaats waar het werd gedood, liggen. De koster, die het doode lichaam wilde begra'ven, werd eveneens ver moord. In de stad Selva hebben communistisch gezande Baptisten den priester Krinski ver moord. In het district Lida is de legeraalmoezenier Tvarosski, toen hij van het front terugkeerde, tegelijk met een theologant met stokken dood- geslagen. In de gemeente Mikelostchisma in de om- geving van Grodno, is de 70-jarige priester Kernis door de Sovjets om het leven gebracht. BALLONVERSPERRING BIJ DE FIRTH OF FORTH. Vernomen wordt, dat, na de Duitsche lucht- aanvallen op de Firth of Forth, een ballon- versperring aldaar is aangebracht in om- streeks 24 uur tijds. Het aanbriengen van deze versperring was een proef voor het ballon- commando, dat opdracht kreeg om de zaak in edn etmaal af te handelen. Dit geschiedde door tijdelijk de versperring van een andere plaats in Schotland weg te halen, met behulp van een specialen trein. Men is de meening toegedaan, dat, nu gebleken is, dat een ballon- versperring in 24 uur tijds verwijderd en aan- gebracht kan worden op verschillende plaat sen, dit een emstig probleem opwerpen zal bij luchtaanvallen DE GRAF SPEE IN EEN ERNSTIG ZEEGEVECHT BESCHADIGD. Een communique van de Britsche admirali- teit verklaart: ,,Uit tot nu toe ontvangen inlichtngen blijkt dat drie Britsche kruisers in contact zijn ge weest met de Almiral Scheer. De Admiral Scheer werd herhaalde malen getroffen en scheen een toevlucht te zoeken in den Rio de la Plata. Tijdens het hevige gevecht, dat vier uur duurde, werd de Britsche kruiser Exeter beschadigd en gedwongen zich van verdere actie te onthouden. De andere kruisers, de Ajax en de Achilles, hebben de achtervolging voortgezet." De autoriteiten van Uruguay verklaren, dat niet het vestzakslagschip Admiral Scheer doch de Admiral "Graf Spee slaags is geweest met de Britsche kruisers en een toevlucht heeft gezocht in de haven van Montevideo. Het Duitsche vestzakslagschip Admiraal Graf Spee is na een achtervolging door ge- noemde drie Britsche kruisers tot op de reede van Montevideo, in deze havenplaats aange- komen, waar de dooden en gewonden aan land zijn gebracht. De autoriteiten van Uruguay hadden zich aan boord van de sleepboot La- valleja naar de Admiral Graf Spee begeven. Op de kade was een groote menigte bijeen- gestroomd, om van de ontscheping van de dooden en gewonden getuige te zijn. De officieele Duitsche mededeeling. Het opperbevel van de Duitsche weer- macht deelt mede: Het pantserschip Admiral Graf Spee, een der sinds het uitbreken van den oorlog m den Atlantischen Oceaan opereerende oorlogsbo- dems, is doorgedrongen tot den scheepvaart- weg La Plata naar de Europeesche wateren en heeft de Britsche schepen Tairoa (7983 ton) en Streonsall (3895 ton) tot zinken ge bracht. Hierbij kwam het pantserschip in ge- vechtscontact met den zwaren Engelschen kruiser Exeter en de lichte kruisers Ajax en Achilles. Tijdens het gevecht gelukte het aan het pantserschip de numeriek sterkere vijan- delijke strijdkrachten ernstige schade toe te brengen. De Exeter moest zich na zware tnef- fers uit het gevecht terugtrekken. Een der lichte kruisers werd eveneens zwaar bescha digd.- Het pantserschip Admiral Graf Spee kreeg zrjnerzijds eenige treffers. Op het oogenblik bevindt het zich in de haven van Montevideo (Uruguay). Bijzonderheden over den strijld. Het Duitsche vestzakslagschip Graf Spee is zwaar beschadigd te Montevideo aangeko- men. Naar vernomen wordt zijn dertig opva- renden gesneuveld en zestig gewond. Te Londen wordt verklaard, dat overeen- komstig de Haagsche overeenkomst no. 13 van 1907 de Graf Spee thans 24 uur in een neutrale haven mag blijven, terwijl alleen die herstellingen mogen worden uitgevoerd, wel- ke absoluut noodzakelijk zijn om het schip weer zeewaardig te maken. De strijdmiddelen van het schip mogen niet aangevuld worden. De Britsche kruisers Ajax en Achilles lig gen voor de haven van Montevideo te wach- ten. Later werd gemeld dat zij de buitenhaven zijn binnengevaren. Men wist niet in hoeverre beschadigd waren. De gewonden van de Graf Spee zijn in het militaire hospitaal van Montevideo opge- nomen. De correspondent van de New York Times te Buenos Aires schrijft aan zijn blad, dat de Britsche kruisers met de Graf Spee in con tact zijn gekomen op ongeveer 20 mijl ten Oosten van Punta del Este (de m'onding van de Rio Plata). Het vuur werd onmiddellijk geopend. De Britsche kruiser Exeter werd zoodanig getroffen, dat het schip nog slechts met beperkte snelheid kon varen, zoodat het den strijd moest opgeven. Te half zeven in den avond werd het schip op 20 mijl afstand van Punta del Este gezien, varende in Zuidelijke richting. Eenige minu- ten later verschenen twee Britsche kruisers aan den horizon, zij openden het vuur en bin- nen tien minuten waren twintig schoten ge- wisseld. Een uur later werd de strijd op 25 mijl ten Zuiden van Punta del Este hervat en de strijdende schepen vuurden heftig toen zij Punta Balena passeerden. De Graf Spee bevond zich toen minder dan negen mijl uit de kust en het mondingsvuur van de kanonnen kon van de kust worden ge zien. Toen te half negen de duisternis viel, lag een dik rookgordijn over een lengte van verscheidene mijlen op de zee. De kleine kruiser Uruguay van de vloot van Uruguay is ooggetuige geweest van den strijd. Het schip bevond zich "bij Punta del Este toen de strijdende oorlogsbodems passeerden. De correspondent voegt hieraan toe, dat in diplomatieke kringen te Buenos Aires wordt verondersteld, dat het Duitsche schip Ussuku- ma, dat 3 December door Britsche oorlogs bodems in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan werd buitgemaakt, gebruikt werd om kleine Britsche oorlogsbodems in een gevecht met de Graf Spee te lokken. Het verloop van den strijd. Volgens berichten uit Montevideo is de kruiser Uruguay tusschenbeide gekomen toen de strijd tusschen de oorlogsschepen zich naar de territoriale wateren van Uruguay scheen te verplaatsen. In vlootkringen te Montevideo is men vol lof over de tactiek van de Engel schen. De drie Britsche kruisers, die voort- durend een overwicht schenen te hebben, dre- ven de Graf Spee in de richting van de kust, waar het schip niet zijn voile snelheid kon ontwikkelen. De Achilles kwam den aangeval- len kruiser Ajax, die het Fransche s.s. For mosa (9975 ton) rondom Punta del Esta es- corteerde, te hulp. De strijd heeft ongeveer den geheelen dag geduurd. Van de kust van Uruguay had men in den loop van den dag de oorlogsschepen twee keer gezien. De samenwerking tusschen de Brit sche oorlogsschepen was bijzonder goed. Toen de Britsche schepen Punta del Este voorbij waren, manoeuvreercjen zij zoodanig, dat zij de Graf Spee tusschen zich en de ondergaan- de zon kregen, zoodat het silhouet van het Duitsche schip zich duidelijk afteekende. Lang nadat de zon was ondergegaan duurde het schieten nog voort. In het donker van den nacht wist de Graf Spee echter te ontkomen en later wierp het schip het anker uit voor Montevideo. De treffers die de Graf Spee heeft opgeloopen moeten voornamelijk afkomstig zijn van de Exeter. Aan den anderen kant richtte het Duitsche oorlogsschip zich voor namelijk op dezen Britschen kruiser. Om- streeks middernacht verscheen de Duitsche gezant te Montevideo op het kantoor van den havenmeester, om voorzieningen te treffen voor de ontscheping van dooden en gewonden. Men wist te Montevideo nog niet of de Exe ter zoo zwaar getroffen is, dat het schip even eens de haven zou moeten binnenloopen of dat de schade zoo gering was, dat op zee voorzieningen getroffen konden worden, die het schip mogelijk maken, opnieuw deel te nemen aan den strijd, wanneer de Graf Spee de haven weer verlaat. Het schip is in de richting van de zee gestoomd en vertoonde een lichte slagzij. De schade van de Graf Spee. Reuter meldt uit Montevideo, dat het dag- licht gelegenheid gaf om de schade van de Graf Spee op te nemen en dat het schip een groot gat heeft in den controletoren. Waar- schijnlijk is hierdoor de centrale vuurleiding onklaar geraakt, waardoor de groote kanon nen buiten werking zijn gesteld. Een zich aan boord bevindend vliegtuig is zwaar bescha digd en in den scheepswand zitten verscheide ne gaten. Duitsche berichten over den zeeslag. De berichten over het gevecht van een Duitsch oorlogsschip met verscheidene En- gelsche kruisers heeft hier grooten indruk ge- wekt en vormt het onderwerp van den dag, aldus het Duitsche nieuwsbureau uit Buenos Aires. Men had het hier niet mogelijk geacht, zoo vervolgt het D.N.B., dat het een Duitschen oorlogsbodem zou gelukken, door de Engel- sche blokkade te breken, voor de monding van de la Plata te verschijnen. Een nauwkeurig beeld van het verloop van het gevecht is op het oogenblik nog niet te geven, daar voorloo- pig bijna uitsluitend Engelsche berichten be- schikbaar zijn. Niettemin blijkt ook hieruit, dat de Duitsche oorlogsbodems den Engel schen kruisers, welker aantal ten minste drie bedraagt, zware verliezen en beschadigingen heeft hoegebracht en een deel der Engelsche zeestrijdkrachten gedwonigen heeft het ge vecht af te breken en veiligheid te zoeken in de neutrale haven van Montevideo. (Dit bericht is niet in overeenstemming met de telegram- men uit Montevideo, volgens welke de Exeter juist naar zee gestoomd is met een lichte slagzij.) Deze Duitsche overwinning ter zee wordt hier des te belangrijker geacht, oimdat zij aantoont, dat de Duitsche oorlogsmarine in staat is ook in de meest verwijderde zones en ook zelfs tegen een numeriek sterkeren tegenstander zich te handhaven. Volgens hier in omloop zijnde berichten zouden de Engelschen in het gevecht met het Duitsche oorlogsschip mosterdgasgranaten gebruikt hebben, waardoor een deel der levensmiddelen op het Duitsche schip bedor- sche Lagerhuis gegeven heeft, heeft hij om- trent het zeegevecht met de Graf Spee ge- zegd: De kruisers Ajax, Exeter en Achilles vie- len den vijand aan, die zich in de richting van Montevideo verwijderde. Na een zwaar ge vecht, waarin de Exeter beschadigd werd, zet- ten de beide andere kruisers de vervolging voort en omtrent middernacht vluchtte de Graf Spee de territoriale wateren binnen. Chamberlain ontkende als volkomen onge- grond ,,de karakteristieke verklaring" van den Duitschen gezant in Uruguay, dat de Engelsche kruisers mosterdgas zouden ge- bruiken. Hoewel nog niet alle bijzonderheden .be- schikbaar zijn, aldus Chamberlain, blijkt reeds dat de drie betrekkelijk kleine -Engel sche schepen een moedig gevecht geleverd hebben tegen een zeer veel zwaarder bewa- penden tegenstander, waarvan het gevolg wel eens zou kunnen zijn, dat het zuiden van den Atlantischen Oceaan bevrijd werd vap de rooftochten van dezen kaper. De houding van de Ver. Staten. Hoewel de zeeslag tusschen de Admiral Graf Spee en de Britsche oorlogsbodems is ge- voerd binnen de neutraliteitszone, welke op de Pan-Amerikaansche conferentie is vastgesteld wordt in welingelichte Amerikaansche krin gen niet geloofd, dat stappen zullen worden gedaan bij de betrokken regeeringen. De zone is ingesteld om te voorkomen, dat de activi- teit van de oorlogsvoerenden de Amerikaan sche belangen schaadt. Door dezen slag zijn geen Amerikaansche belangen geschaad. De Engelsche kruisers hebben versterking. De Britsche admiraliteit heeft Donderdag- avond een communique uitgegeven, waarin gazegd wordt: ,;Er zijn geen berichten ontvangen over dooden en gewonden op de Britsche schepen, die deelgenomen hebben aan den fellen strijd Woensdag buiten Montevideo. Berichten daar- over zullen zoo spoedig mogelijk worden ge- publiceerd. Ondanks de schade, die de Exeter dwong zich uit den strijd terug te trekken, hebben de beide kleine zesduims kruisers het Duitsche vestzakslagschip achtervolgd tot de La Plata en liggen thans in de monding te wachten. Zij hebben krachtige versterkingen gekregen. Mien moet begrijpen, dat zeer groote strijd krachten gedurende vele weken gebruikt zijn tot opsporing in de uitgestrekte gebieden van het Zuiden van den Atlantischen Oceaan, zoo- wel ter zee als in de lucht en dht veel tijd en veel teleurstellingen onvermijdelijk waren al- vorens het schip kon worden gevonden. Het is opmerkelijk, hoe weinig last de Graf Spee den bewegingen heeft kunnen berokkenen van de honderden schepen in deze wateren gedu rende de twee maanden dat hij rondgevaren heeft. Vergeleken bij het door de Emden in den wereldoorlog gestichte onheil zijn de aan- gerichte verwoestingen onibeteekenend ge weest. Zoodra bijzonderheden van den strijd ont vangen zijn zal de Admiraliteit een nadere mededeeling uitgeven over het optreden van de officieren en manschappen, die onder com modore Harwood het schip, dat in totaal- gewicht zoo zeer hun meerdere was, opge- spoord en van de zeeen verjaagd hebben. Uit Oslo wordt gemeld., dat het Engelsche stoomschip Deptford (4034 ton), dictit bij het Westelijkste punt van Noorwegen getorpe- deerd is en onmiddellijk is gezonken. Zeven leden van een bemanning van dertig koppen zijn gered, waarvan twee door het vrachtschip Frida, dat vlak bij de Deptford was en de duikboot zag, die haar torpedeerde. Onder de dooden zijn twee (Noorsche loodsen. EEN BRITSCHE DUIKBOOT TORPEDEERT EEN KRUISER EN BRENGT EEN ANDERE DUIKBOOT TOT ZINKEN. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat dezelfde duikboot, welke de .Bremen" heeft waargenomen, op de Noordzee een Duitsche duikboot heeft tot zinken gebracht en een Duitschen kruiser heeft getorpedeerd. Dit bericht wordt bevestigd door het Duit sche legerbericht, dat melding maakt van een ,,ontploffing onder water" bij een lichten Duitschen kruiser. Het schip heeft een Duit sche haven kunnen bereiken. EEN BRITSCHE TORPEDOBOOTJAGER GEZONKEN. Het Engelsche ministerie van marine deelt mede: „Het ministerie betreurt te moeten mede- deelen, dat Zr. Ms. torpedobootjager Duchess in aanvaring is gekomen met 'n ander Britsch oorlogsschip, dat niet werd beschadigd, en is gezonken. Men vreest, dat van de opvarenden slechts een officier en 22 minderen zijn gered." De Duchess is een torpedobootjager van de Defenderklasse en is gebouwd volgens het programma van 1930. Het schip had een waterverplaatsing van 1375 ton, de normale bemanning bedroeg 145 man. ZUUD-FINLAND MET ISOLEMENT BEDREIGD. In weerwil van de mededeelisnigen van Fin- sche zijde, dat de Finnen in het nauwste ge- deelte van Finland ncg steeds de dorpen en steden in hun bezit hebben, die als sleutel- posities voor de Bothnische Golf beschouwd worden, houden de Russische commentaren vast aan het officieele communique, volgens hetwelk de Russen Woensdag 13 K.M. voor- waarts zijn getrokken en zich in den, sector Oeohta op 105 K.M. afstand van de Russiche grens bevinden. Wanneer men dan aanneemt, dat de Russen nu nog gemiddeld tien K.M. per dag vorderen, dan zou men hieruit de gevolgtrekking moeten maken, aldus Havas, dat zij binnen twee dagen in de omgeving van Uleaborg de Bothnische Golf bereiken zullen. Het gevolg daarvan zou zijn, dat Finland dan in stukken verdeeld zou worden en dat het Zuidelijk deel dan niet meer in contact zou door de Mannheiimer-linie zouden kunnen bre ken. In dat geval zou Karelie van de rest van Finland worden afgesneden. Over den strijd in Karelie zelf zwijgt het Russische communique echter volkomen. Hoe moeilijk de Russen het hebben, blijkt ook uit de ,,Kranaya Karelia", welk Russisch blad o.m. schrijft: ,,Tien dagen lang dringen de eenheder. van het roode leger steeds ver- der Finland binnen, onder ongelooflijk moei- lijke geografische en atmosferische omstan- digheden, bij elken stap zegevierend over val- ien, hinderlagen, barricaden en andere hinder- nissen, die in grooten getale door den vijand zijn aangebracht en de Russen aan ver- schrikkelijke beproevingen blootstellen". Wie geplaagd worden door Rheumatische pijnen, behoeven niet op de kalender te kijken. Die -voelen wel aan hun ondragelijke pijnen en sciheuten in lijf en leden, dat de tijd van onafgebrokm martelingen weer is aange- broken. ,,'Slapelooze nachten van Rheumatische pijnen - vier, vijf maal mijn bed in en uit en niet in staat een been te verzetten. Dat heeft zoo jaren geduurd totdat ik met Kruschen ben begonnen, op aanraden van een vriendin. De eerste dagen had ik weinig verlichting, maar ik ben Kruschen Salts regelmatig blijven ge- bruiken en ik ben nu vrij van pijnen. Toch blijf ik het nemen, iederen morgen..." zoo ver klaart een dankbaar gebruikster van in de 70. De aansporende werking van Kruschen's zes minerale zouten op lever, nieren en ingewan- den geeft deze organen nieuwe kracht. Ze komen tot krachtiger actie en het bloed wordt gezuiverd van overtollig schadelijk zuur, dat zich anders vastzet in de spierweefsels en dat oorzaak is van Uw lijden en die tergende pijn. Neem toch Kruschen Salts Tienduizenden deden het en... vonden er baat bij. Kruschen Salts, verkrijgb. bij apoth. en drog. a 0,40, 0,75 en 1,60 (extra groot pak). Fabr.E. Griffiths Hughes Ltd., Manchester (Engeland). Opgericht 1756. DIRECTE BELASTINGEN. Voor het dezer dagen te Breda en 's-Gra- venhage gehouden examen voor schrijver le klasse der directe belastingen slaagde o.m. onze stadgenoot de heer M. P. Harte, rijks- klerk ter inspectie der dir. bel. alhier. EERVOL ONTSLAG VERLEEND. Bij Kon. besluit van 13 December 1939 is aan mr. R. J. J. Lambooy als plaatsvervan- gend kantonrecbter in het kanton Terneuzen eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem als zoodanig bewezen diensten. LUXOR-THEATER. Luchtdudvels der marine. Wat bij het volgen van deze film onlbewust in uw gedachten blijft, is wel dat de Ameri kaansche luchtvloot een ontzaglijk wapen is, want ge hebt duizenden vliegtuigen gezien en de gansche perfecte grondorganisatie van deze vloot ge zaagt de marine in actie en het is u duidelijk geworden hoe korten tijd de zware en moderne bommenwerpers er over doen, de gewichtige strategische punten te be reiken. Een legertje jonge kerels brandt van verlangen naar glorie in de lucht... en van al die sterke jonge kerels met hun ,,clean-living- system'^ hun sterke spieren en blonde hoof- den, gaat een groot percentage naar huis, om- dat de luchtvloot alleen de allersterksten, de allemoedigsten en de best gedisciplineerden aanneemt... De geschiedenis die vertelt wordt is er een van jonge liefde en opoffering, van rivaliteit tusschen twee breeders uit een beroemd ge- slacht, waarvan altijd een man naam en faam verwierf in de marine. De jongste is niet ja- loersch op het succes van zijn ouderen broer, doch hij wil in elk opzicht bewijzen even goed te zijn de oudste tracht hem er onder te houden; niet omdat hij deze broederiijke eon- currentie vreest, doch omdat hij bang is dat de jongen het bij deze competitie af zal leggen en een schok krijgen die hem zijn verdere leven tot ernstig nadeel zal zijn. Zoo komt de jongste dan ook bij het vlieg- wapen en na vele mislukte pogingen slaagt hij er in iets te worden de oudere broeder krijgt een vliegongeluk en moest zijn congd nemen. Er is een geweldlge climax in deze geschiedenis, want het is de jongste die het succes als v'liegtuigbouwer, door zijn broeder verworven, in een moeilijke en gevaarlijke test bevestigt. v Een offer uit liefde. Wedijver in edelmoedigheid: het begint al, als op de boot, die kolonel Wister van Dikoet naar het vaderland brengt, deze Julia Ashton te hulp komt, wanneer een van de andere pas- sagiers het haar moeilijk maakt. Zij worden goede vrienden, maar Julia kan' niet van hem gaan houden. Onvergetelijk is de herinnering aan haar verloofde, een vlieger, die bij een van zijn waagstukken oimgekomen is. Toch trouwt zij den man, die niet meer vraagt dan haar gezelsehap en gaat met hem mede, als hij naar Dikoet terug gaat. Daar echter ont- moet zij den man, die wel in staat is haar ver loofde te laten vergeten: kapitein Roarke. Beid|en zijn overtuigd, dat zij aan deze liefde niet mogen toegeven: uit loyaliteit en vrend- ter plaatse kan zijn. Uit een vliegtuig zou men den dam kunnen verwoesten, maar de eenige machine, waarover men beschikt, is zoo klein dat zij niet genoeg benzine voor den terugweg kan meenemen. Die ermee opstijgt, gaat een zekeren dood tegernoet. Om strijd willen de beide officieren deze taak aanvaarden. Het lot beslist, dat Roarke zal gaan. Maar terwijl deze afscheid van Julia neemt, hooren zij het vliegtuig vertrekken: het is de kolonel, die hun op deze wijze ,,een nieuwen dageraad" verzekeren wil. Wond'erlijk zooals dht helpt zoowel bij kinderen ials volwassenen. Pot 50 ct. Tube 40 et. Doos 30 ct. Bij Apothekers en Drogisten ven geraakte, hetgeen aanleiding was voor dit vaartuig om na het gevecht eveneens in Montevideo voor anker te gaan. De Britsche admiraliteit heeft op deze ge- ruchten nopens het gebruik van mosterd-gas- granaten onmiddellijk een tegenspraak gepu- bliceerd, waarin gezegd wordt dat de strijd krachten van de Britsche marine in het ge heel niet over mosterdgas beschikken en dat er nimmer mosterdgasgranaten voor de Brit sche schepen zijn gemaakt. Een verklaring van Chamberlain. In zijn uiteenzetting over het verloop van den oorlog, welke Chamberlain in het Engel- staan met Zweden en Noorwegen en gebrek zou krijgen aan levensmiddelen en munitie. Want de Sovjet-Russische duikbooten zullen de scheepvaart in de Bothnische Golf onmo- gelijk blijven maken, totdat de Golf met een ijslaag bedekt is. Ook uit de Sovjet-Russische commentaren blijkt inmiddels, dat de Russen in de ibergen met moeilijkheden te kampen hebben. Vol gens het Russische legerbericht zijn de stad Kitela aan den Oostelijken oever van het Ladogameer door de Russen bezet. Daar deze stad dicht bij de linie ligt, die de stad Sorta- vala en het Janisvari-meer beschermt, zou dit het eenige punt kunnen zijn waar de Russen schap. De kolonel, die ook wel ziet, welk een tragedie zich tusschen zijn vrouw en zijn vriend ontwikkelt, ziet evenmin een andere oplossing dan discipline. Maar den twee ge- lieven wordt het teveel: kapitein Roarke vraagt om overplaatsing. Julia besluit uit het leven van beide mannen heen te gaan. Dan biedt zich echter de gelegenheid voor een andere oplossing: aan de grens van Dikoet doen zich allang moeilijkheden voor, thans heeft een AraJbische hoofdman Achaben een rivier afgedamd, waardoor niet alleen de ka- toenoogst, maar de levens van eenige honder den menschen in gevaar worden gebracht. De afstand is te ver, dan dat de ruiterij nog tijdig PROGRAMMA VOOR ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond. Afdeeling I. Afd. A: DW|SRFC; VSV -ADO; DOS— Ajax; Haarlem'StormvogelsBlauw-Wit 't Gooi. Afdeeling n. Afd. A: DEC—iCTW; RFC—Sparta; HBS DHC; XerxesHDViSFeijenoordVUC. Afdeeling HI. Afd. A: NECGo Ahead; HeraclesEn- schedesche Boys; TubantiaHengelo; En- schedeWageningenAGOWQuick. Afdeeling IV. Afd. A: MWiLimburgia; JulianaLON- GA; N'ACWillem II; NOADEindhoven; FSVRoermond; BWHelmond. Afd. F: SluiskilTerneuzen 2; Tern. Boys Biervliet. Afd. G: OostburgIJzendijke; Schoondijke Aardenburg Afdeeling V. Afd. A; GVAV—Be Quick; WWAchil les; LeeuwardenVelocitas; BSCHeeren- veen; VeendamSneek. Zeeuwsche Voetbalbond. Afd. C; Hontenisse 1SVD; SteenHonte- nisse 2; RiaClinge; HoekHulst. Afd. D: GroedeAardenburg 2; Sluis Braakman Boys; Breskens 2Oostburg 2. Belastingzitting van 12 Dec. 1939. P. A. Th. P., 55 j., sigarenverkooper te Hulst, verdacht van het als verkooper van sigaren op 9 Juni 1939 te Hulst gebruikte zegels in voorraad hebben, zulks in strijd met art. 7 der Tabakswet 1921. Eisch100 boete. Uitspraak100 boete of 1 maand hecht. en verbeurdverklaring. J. A. de M., 21 j., schippersknecht te Bier vliet, wegens verboden invoer van een mo- torrijtuig, gepleegd op 6 September 1939 te IJzendijke. Eischf 25 boete of 10 dagen hecht. Uitspraak: idem, met verbeurdVerklarlng. D. F., 23 j., handelaar te Breskens, wegens verboden vervoer van 5837 gloeilampen in de gemeente Zaamslag op 10 Maart 1.1. Eisch: 3 maanden gevangenisstraf. Uitspraak6 weken gevangenisstraf met verbeurdverklaring. J. D., 20 j., fabrieksarbeider te Westdorpe, wegens verboden vervoer van melissuiker op 26 Augustus 1939 te Sas van Gent. Eisch en uitspraak: f 15 boete of 10 dagen hecht, H. v. P.; 23 j., arbeider te Nieuw-Namen, wegens ongedekt vervoer van melissuiker op 1 April 1939 te Paal, gemeente Graauw. Eisch en uitspraak: 15 boete of 10 dagen hecht. Wegens overtrading van de Motorrijtuigen- belastingwet hadden zich de navolgende per- sonen te verantwoorden R. F. H., 26 j., rijwielhersteller te Zuid- dorpe, gepleegd te Overslag. Eisch en uitspraak: 7,50 boete of 3 dagen hecht. F. K. v. W., vrachtrijder te Vogelwaarde, gepleegd te Zuiddorpe op 3 Mei 1939. Eisch en uitspraak: 5 boete of 2 dagen hecht. F. K. v. W. voornoemd, gepleegd te Over- slag op 3 Mei 1939. Eisch en uitspraak: 5 boete of 2 dagen hecht. HOOGER BEROEP. Door D. F., 23 j., handelaar te Breskens, is hooger beroep aangeteekend tegen een von- nis van den Politierechter te Middelburg, waarbij hij wegens ongedekt vervoer van gloeilampen werd veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Idem door M. C., 36 j., directeur N.V. Zeeuwsch Landbouwhuis te Sluis, tegen een vonnis van den Kantonrecbter te Oostburg, waarbij hij wegens overtreding van de Land- bouw-Crisiswet werd veroordeeld tot een geldboete van 100 of 50 dagen hecht, met verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen erwten. Voor het Hoog Miiitair Gerechtshof te 's-Gravenhage werden drie gevallen van dienstweigering behandeld. In alle drie ge vallen ontleenden de beklaagden hun argu- menten voor hun handelen aan den gods dienst. De eerste, die terecht moest staan, de 35- jarige M. van H., was wel voor de "eerste oefening, zelfs ook voor de herhalingsoefenin- gen opgekomen. Toen hij een oproep kreeg voor de mobilisatie, heeft hij daaraan echter geen gehoor gegeven. Hij werd door een rechercheur achterhaald, doch weigerde in dienst zijn militaire kleeding aan te trekken. Hij stelde zich op het standpunt, dat men zijn medemensch niet in een oorlcg mag dooden en zich evenmin daarop mag voorbereiden. De krijgsraad had hem een gevangenisstraf van anderhalf jaar opgelegd, met ontslag uit den militairen dienst, zonder ontzetting van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen. De auditeur-militair had van dit vonnis ge- appelleerd en bij de behandeling in hooger beroep bleek, dat beklaagde een beroep op de dienstweigeringswet had gedaan. Hij had een invulformulier gekregen, doch had dit niet opgezonden. De verdediger verklaarde, dit aldus, dat beklaagde als schipperskind slecht kon schrijven en daarom wachtte op een oproeoing om mondeling zijn standpunt voor de dienstweigerings-commissie uiteen te zetten. Die oproeping was evenwel niet gekomen, De advocaat-fj^caal geloofde dat beklaagde wed een oproeping had gekregen, doch daar aan niet had voldaan. De opgelegde straf achtte spr. te laag en hij eischte verhooging tot een gevangenistraf van twee jaar en zes maanden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 3