Mijnhardije BUISMAN I Ruwe, Rootle Handen PUROL POST UW CORRESPONDENCE VOOR OVERZEE ZOODRA ZIJ GEREED IS. Buitenl^f d KOLENSCHIP OP EEN MIJN GELOOPEN. iDeze Kerstgave van 25 kan eveneens worden toegekend over den extra-bijslag, die aan inwonende kinderen wordt uitgekeerd. Aan de werkloozen, die in de betreffende week bij de werkverschaffing zijn geplaatst, kan over die week geen Kerstgave worden toegekend. Ten aanzien van deze personen zal de Minister een nadere regeling treffen. Aan degenen, die uitkeering uit een werk- loozenkas genieten, kan de Kerstgave worden uitgekeerd, indien en voorzoover zij aan kas- uitkeering plus eventueelen kasbijslag min der ontvangen dan aan steun plus Kerstgave zou worden toegekend, indien zij geen kas- uitkeering ontvingen. I>E KRANIGE KORPORAAL DOOR KONING LEOPOLD ONDERSOHEIDEN. Men zal zich herinneren, dat een paar weken geleden korporaal Bart van Dijk te Soest een span van zes op hoi geslagen paar- den, dat een munitie-wagen met granaten trok, tot staan heeft weten te brengen. Kor poraal Van Dijk is deswege bevorderd tot wachtmeester. Thans wordt gemeld, dat Koning Leopold der Belgen hem de gouden medaille van ver- dienste heeft toegekend wegens ibetoonden moed en dapperheid. Een merkwaardige bijzonderheid is nog, dat indertijd wachtmeester Van Dijk van soldaat tot korporaal werd bevorderd, omdat hij te Oldenbroek op moedige wijze een op hoi ge slagen legerpaard tot stilstand heeft weten te brengen. "fll|§JL&$ vlucht direct voor De echte zijn niet rond, maar hartvormig. DE BEGROOTING VfVN WATERSTAAT. Aan de memorie van antwoord inzake de Waterstaatsbegrooting 1940, alsmede de be- grooting 1940 van hot Verkeersfonds wordt ontleend: Voor zooveel het in zijn vermogen ligt, zal de Minister bevorderen, dat waterstaatswer- ken zullen worden uitgevoerd; dit geldt ook voor groote waterstaatswerken als de tunnel te Velsen. Intusschen moet hij er de aan dacht op vestigen, dat het in de tegenwoor- dige omstandigheden uiterst moeilijk is, zoo niet ondoenlijk, aan te geven, wat in de naaste toekomst op het gebied van uitvoering van groote werken zal kunnen worden verricht. Veel zal afhangen van den invoer van onont- beerlijke materialen en van den loop der prijzem. Voor een werk als de tunnelbouw bij Velsen zou het zeer groote technische bezwaren en zeer groote kosten medebrengen, indien het tijdens de uitvoering zou moeten worden stop- gezet. Daarom wordt thans onderzocht in hoever het mogelijk en verantwoord is, die bezwaren te ondervangen, o,a. door de be- noodigde materialen zooveel mogelijk vooraf aan te voeren. Verdronken land van Saeftinge. Ten aanzien van de inpoldering van gebie- den in de Westersahelde is een onderzoek gaande om vast te stellen, in hoeverre zij tot uitvoering kunnen worden gebracht zonder schade voor den stroom als vaarweg. Eerst na afloop van dit onderzoek kan de Minister daaromtrent zijn standpunt bepalen. Tegen verscheidene ter beoordeeling ont vangen plannen voor inpolderingen behoefde geen bezwaar te worden gemaakt; intusschen zijn er ook voorgelegd, waarvan de uitvoering niet verantwoord werd geacht. Dit laatste was oja. het geval bij het plan tot inpoldering van buitengronden onder Papendrecht. De mogelijkheid van afdamming van de Briel- sche Maas wordt door een commissie van deskundigen onderzocht. Dit onderzoek ver- keert reeds in een gevorderd stadium. De onregelmatigheden in de tijdstippen van vertrek der schepen en vliegtuigen, waarmee mail vervoerd wordt, maakt het voor de poste- rijen in veel gevallen onmogelijk, tijdig opgave te doen van de uren, waarop ter post bezor- ging van stukken het best kan geschieden, dan wel de laatste lichting voor bepaalde be- stemmingen plaats vindt. Tijdige en betrouw- bare publicatie is daardoor niet mogelijk. De posterijen zelf geven informaties met behulp van een lijstje, dat dagelijks aan het hoofdpostkantoor wordt aangeplakt of op telefonische aanvraag, maar ook voor deze in- lichtingen kan niet onder alle omstandigheden worden ingestaan. Daarom kan slechts een algemeene aanwij- zing gelden: Post uw correspondentie, zoodra zij gereed is; de posterijen zorgen dan voor de snelste wijze van vervoer! DE ..WERKERSBIJEENKOMST" DE N.S.B. VAN Op vragen van het s.-d. Tweede Kamerlid Van der Goes van Naters in verband met uit- latingen op de werkersbijeenkomst van de N.SjB. op 10 November 1939 te 's Gravenhage gehouden, heeft de Minister van Justitie ge- antwoord, dat op de bedoelde bijeenkomst van de N.S.B. inderdaad uitlatingen zijn gedaan, welke over het algemeen geacht kunnen wor den overeen te komen met het in de vraag gestelde. Hgt onderzoek naar de vraag, of eenige uitlating tot een stafrechtelijk optre- den kan leiden, is nog niet beeindigd. Na afloop van dit onderzoek zal de Minister overwegen, of er voor nadere maatregelen zijnerzijds aanleiding bestaat. HET RIJTIJDENBESLUIT. De Minister van Sociale Zaken heeft be- sloten voor bestuurders van vrachtauto's in alle gemeenten desi rijks, die in dienstbetrek- king werkzaam zijn in winkelbedrijven, ge- durende het tijdvak van 18 tot en met 23 December ontheffing te verleenen van het be paalde bij de artikelen 25, 26, 29 en 30 van het Rijtijdenbesluit, met dien verstande, dat een werktijd niet meer dan 14 uren, de gezamen- lijke duur van de in een Week vallende werk- tijden en gedeelten van werktijden niet meer dan 72 uren en een diensttijd niet meer dan 16 uren mag bedragen, terwijl een tusschen twee opeenvolgfende diensttijden gelegen onaf- gebroken rusttijd ten minste 10 uren moet bedragen, een en ander onder voorwaarde, dat buiten den in artikel 28 van genoemd besluit bedoelden wekelijkschen onafgebroken rust tijd van 30 uren, op een anderen werkdag in het tijdvak van 2 tot en met 15 Januari 1940 door de bestuurders van vrachtauto's, te wier aanzien van deze ontheffing is gebruik ge maakt, geen werkzaamheden in beroep of be- drijf worden verricht. DE BLAUWE GROSSIERSBONNEN. De toe te wijzen hoeveelheden. De Minister van Economische Zaken brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat de in verband met de distributie van suiker en erwten uitgegeven toewijzingen en z.g. blauwe grossiersbonnen uitsluitend mogen worden gebruikt voor het koopen van de daar- op aangegeven hoeveelheid en derhalve het betrekken van geringere hoeveelheid suiker of erwten dan de op de toewijzing of den grosi- siersbon aangegevene niet is geoorloofd. Aangezien echter bij de uitvoering van de distributie is gebleken, dat degenen, die van het centrale distributiekantoor toewijzingen, recht gevende op het koopen van suiker en erwten, ontvangen, niet te alien tijde in de ge- legenheid zijn de toegewezen hoeveelheid in haar geheel in te slaan, wordt thans de moge lijkheid opengesteld deze toewijzingen d.z. dus toewijzingen al-bl en a2-b2 desge- wenscht te doen verminderen. Zij, die van deze mogelijkheid gebruik wenschen te maken, dienen zich met hun toewijzing te vervoegen bij1 het plaatsielijke distributiekantoor. Het plaatselijke distributiekantoor teekent dan op de toewijzing aan, dat deze is verminderd tot de door den houder gewenschte hoeveelheid. Men is derhalve niet gerechtigd zelf zijn toe wijzing te verminderen. Heeft men zijn toe wijzing door het plaatselrjke distributiekan toor laten verminderen, dan mag deze uitslui tend worden gebruikt voor het koopen van de hoeveelheid, tot welke de toegewezen hoeveel heid is verminderd. Ook in dat geval is der halve het betrekken van een geringere hoe veelheid, dan die, tot welke de toegewezen hoeveelheid door den distributiedienst is ver minderd, ongeoorloofd. Ten slotte zij er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat zij, die van de mogelijkheid, om hun toewijzing te doen verminderen, gebruik hebben gemaakt, hieraan geen enkele aanspraak kunnen ont- leenen om bij een volgende gelegenheid e'en hoogere toewijzing dan de hun normaal geno- men toekomende te ontvangen. Behalve de mogelijkheid tot verlaging van de toewijzingen bestaat in 4en vervolge de mogelijkheid om de van het centrale distribu tiekantoor ontvangen toewijzingen in ten hoogste drie gedeelten te splitsen, d.w.z., dat de toegewezen hoeveelheid in twee of drie ge deelten mag worden vervoerd en afgleverd, mits het vervoer en de aflevering van alle ge deelten plaats vindt voor den op de toewijzing gestempelden datum. Indien van de mogelijkheid om de toewij zing te splitsen gebruik wordt gemaakt, moe ten telkens, wanneer een gedeelte van de toe gewezen hoeveelheid wordt vervoerd, op het geleidebiljet, d.i. dus op de a-helft van de toe wijzing, de verzonden hoeveelheid en de datum van het vervoer in inkt door den afzender van de goederen worden aangeteekend. Hetzelfde geleidebiljet wordt in zoo'n geval dus twee- of driemaal gebruikt. De houders van alle soorten van toewijzin gen en blauwe grossiers bonnen zijn in den vervolge verplicht om, na ontvangst van de daarmee gekochte suiker of erwten, de ge- leidebiljetten, waardoor het vervoer van de ontvangen goederen gedekt is geweest, zorg- vuldig te bewaren. Hierdoor vervalt derhalve de tot dusverre geldende plicht om deze ge- leidebiljetten onderscheidenlijk bij den distri butiedienst en de Nederland'sche meelcentrale in te leveren. CARTON DE WIART OVER DE N EDERL. -BELGISCHE BETREKKIN GEN. Naar Belga uit Brussel meldt, heeft de commissie voor buitenlandsche zaken van de kamer met nagenoeg algemeene stemmen een rapport aanvaard van den heer Carton de Wiart, handelend over de begrooting van bui tenlandsche zaken. Het derde deel van dit rapport betreft de betrekkingen met de bellingerenten, met de neutralen en vooral met Nederland. De rap porteur schrijft o.a.: In het huidige tijdsgewricht vormen beide nabuur-staten samen met het groothertogdom Luxemburg het meest blootgestelde vreed- zame eiland ter wereld en alles draagt er toa bij deze landen nader tot elkaar te brengen vcor het behoud hunner onafhankelijkheid. Zonder twijfel zou niemand een dezer staten kunnen dwingen tusschenbeide te komen ten behoeve van den ander in geval van aggressie, maar niemand zou kunnen verhinderen, dat een dergelijke aggressie door een zoodanige interventie zou worden gevolgd. Bij gebrek aan een vooraf gesloten militaire overeen- komst kan het tactische verband op natuur- lijke wijize tusschen de machten van beide lan den tot stand komen. De rapporteur merkt voorts op, dat men met voldoening vemomen heeft, dat de vaart door de Wielingen na 20 November weer ge- opend was. LICHTE BEWAPENING VOOR DE WEGENTROEPEN In een nota naar aanleiding van ihet eind- verslag over het wetsontwerp tot het onder de wapenen blij'ven van dienstplichtigen, zegt de minister dat, hoewel bewapening der weglentroepen met het oog op de plaatsen waar deze als regel hun werkzaamheden zul len moeten verrichten, niet noodzakelijk is, het bij hem een punt van overweging uit- maakt hen alsnog van een lichte bewapening te voorzien. HET TEKORT AAN VELDWACHTERS. In een nota aan de Tweede Kamer naar aanleiding van bet verslag over het wetsont werp tot wijziging van de begrooting van justitie voor 1938, zegt de Minister o.m., dat het tot dusver nog niet mogelijk is gebleken het bestaande tekort aan rijksveldwachters geheel aan te vullen, hoewel thans het aantal vacatures geringer is dan in 1938. Aan animo, om bij de rijksveldwacht dienst te nemen, ontbreekt het, althans wanneer men let op het aantal gegadigden, dat zich daartoe geregeld aanmeldt, geenszins. De overgroote meerder- heid moet echter worden afgewezen, omdat zij niet voldoet aan de toelatingseischen, die tamelijk zwaar zijn, aanmerkelijk zwaarder dan b.v. voor korps politietroepen. Dat het vrij veelvuldig voorkomen, van deta- cheeringen en verplaatsingen geschikten ge gadigden den lust om rijksveldwachter te worden zou benemen, is nimmer gebleken. Dat veelvuldige detacheeringen een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en de orde ter standplaats, is juist. Daarom is de mogelijkheid van detacheering dan ook slechts een beperkte en kan op den duur aan de noodzakelijikheid van uitbreiding van het korps niet worden ontkomen. KIJKSDIKNST VOOR WERKVERRUIMING VOORLOOPIG GEEN BEDRIJF. Aan de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer in zake het wetsontwerp tot verhooging van het Zevende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1939 (verhooging crediet voor werkverruiming met 30 millioen) wordt ontleend: De bezwaren, door enkele leden ontwikkeld tegen de uitvoering van cultuurtechnische werken, inzonderheid van ontginningen, kun nen de Minister niet onderschrijven. In tegenstelling met vele andere dragen juist de cultuurtechnische een bij uitstek arbeidsintensief karakter, terwijl na de vol- tooiing van het werk een blijvende werkver ruiming wordt verkregen. In dit opzicht ver- dienen ontginningen naar de meening van de ministers in het algemeen de voorkeur boven bebosschingen, al wordt daar, waar zulks nut- tig en verantwoord is, ook tot bebossching bij wijze van werkvergunning overgegaan. Er was eens een slager m Petten, Wiens vrouw niet goed koffie kon zetten. Hii gaf haar de les. ,,Neem toch Buisman's G.S., Anders maak ik met /ou korte metten!" Receptenboekje wordt op aanvraag gratis gezonden door de fabriek te Zwartsluis. Van de beteekenis der industrialisatie als middel tot bestrijiding der werkloosheid, met name in de groote centra, zijn ook de minis ters ten voile overtuigd. Echter doet zich hier, tengevolge van de bijzondere tijdsomstandig- heden, de werking van remmende factoren krachtig gevoelen. Ten aanzien van de vraag, of de Rijksdienst vopr de werkverruiming dient te worden om- gezet in een bedrijf, hebben de minister nog niet definitief hun standpunt bepaald. Eij wenschen daarmede te wachten, totdat met het functionneeren van den Rijksdienst voor de werkverruiming een ruimere ervaring is verkregen. Het denkbeeld om een regeling te treffen, teneinde bij verkoop met winst van ontgon- nen gronden bv. binnen 10 jaren na de ont- ginning een deel van den winst in 's Rijks kas te doen voleien, moge wellieht een zekere aantrekkelijkheid hebben,. naar de meening van de ministers zal de practische verwezen- lijking op bijkans onoverkomelijke moeilijk- heden stuiten. Bij de toekenning van subsi dies aan particuliere ontginners wordt er bovendien naar gestreefd, de waardevermeer- dering als gevolg van de ontginning te ver- disconteeren in het bedrag, dat geheel blijft voor rekening van den ontginner. Wanneer de uitbreiding der tewerkstelling haar beslag zal hebben verkregen, kan op dit oogenblik nog niet worden medegedeeld. Er wordt met kracht en voortvarendheid naar opvoering van het aantal te werk gestel- den gestreefd, doch de remmende invloeden als gevolg van de tijdsomstandigheden, doen zich hierbij sterk gevoelen. De stelling, dat de aard der te verrichten werkzaamheden beslissend moet zijn voor de vraag, of uitvoering, hetzij in werkversehaf- fing, of hetzij als Werkfondswerk geoorloofd is, kunnen de ministers in haar algemeenheid niet onderschrijven. Een der eerste averwegingen toch bij de vraag, of een bepaald werk als vrij werk dan wel op een der genoemde wijzen zal worden uitgevoerd, zal moeten zijn, of zonder bijzon dere hulp het werk althans voor geruimen tijd onuitgevoerd zou blijven. De bijzondere vorm van financiering dient in deze gevallen om, mede met het oog op het belang van werkverruiming, vervroegde uit voering van het werk mogelijk te maken. Instelling van commissies van overleg bij de verschillende werkversehaffingen ligt niet in het voomemen. De huidige regeling biedt voldoende gelegenheid tot overleg met de vak- organisaties. BELANG VAN GOEDEN ECONOMISCHE VOORLICHTINGSDIENST. Indien het goedesen en dienstenverkeer zich blijft ontwikkelen, zoodat dit thans 't geval is dan 'Zou ook voor de industrialisatie in Neder land de noodzakelijkheid bestaan van een „Planwirtschaft"; zooals die er eigenlijk voor onzen land- en tuinbouw reeds is ontstaan, aldus Prof. Gelissen op den achtsten landdag voor het Nederlandsch Economisch Onderwijs te Amsterdam sprekend over industrialisatie en financiering. Bij het oprichten van nieuwe of bij het 'uit- breiden van bestaande industrieen diene men zich te plaatsen op het commercieele renda- biliteitsprimcipe. Dit neemt niet weg, dat er ook gevallen denkbaar zijn, waarbij niet de commercieele balans, maar de economische politieke balans doorslaand is. Spr. ac'ht het voor de toekomst gewenscht om in de industrialisatie plannen ook te be trekken een economische samenwerking met onze Zuiderburen, met name Belgie. Hij acht daar voor thans den tijd rijp. Het zou dan ver- der gewienscht zijn, dat in Nederland en in Belgie voor geziamenlijik opgerichte indus trieen een gemeenschappelijk licentiestelsel ontworpen werd. Belgie en Nederland kunner in alle vriendschap naar een gemeenschappe- 'ike, dus grootere, economische levensruimte streven. Tenslotte achtte spr. het van groot belang dat wij een goeden economischen voorlica- ir.gs-dienst hebben, die als een compas voor ie Nederlandsche nijverheid en handei kar worden beschouwd. Nederland bevindt oc ihans midden in den economischen oorlog maar is economisch goed weerbaar. Deze economische weerbaarheid danken wi; enerzijds aan de in de industrie werkzamc irbeiders en aan de industrieelen en de doo dezen gemaakte afspraken, en anderzijds aar ie economische politiek door de regeering ge /oerd. SPIONNAGE IN BELGIB. De dagbladen berichten, dat de jurische politie van het parket te Luik een buiten- landsch propagandabureau heeft ontdekt, in een cafe te Cherate in de provincie Luik. Het cafd werd gedreven door een in Duitsctiland geboren Italiaan. Deze is gearresteerd en ter bescihikking van de militaire autoriteiten ge- steld. In zijn kamer werd bij huiszoeking een nieuw automatisch pistool en een dienst- revolver gevonden, alsmede een stafkaart van de buurt van Cheratte. Tezamen met den cafehouder zijn drie an dere vreemdelingen gearresteerd, eveneens in Duitschland geboren Italianen. Voorts bericht de Nation Beige dat de poli tie in een hotel te Saint Hubert in de provin cie Luxemburg een geheimen draadloozen zender heeft ontdekt. Het blad voegt hieraan toe, dat een buiten- lander, die verklaarde dat hij houthandelaar was, langen tijd in het hotel heeft gelogeerd. Dit hotel grenst aan een ander hotel, waar een militair bureau is gevestigd. De eigenares van het hotel waar het radio- toestel is gevonden, is langen tijd door den rechter van instructie van Neufchateau on- dervraagd. EEN RUSSISCHE DUIKBOOT BOORT EEN DUITSCH SCHIP IN DEN GROND. Havas meld uit 'Helsinki: Een Russische duikboot heeft voor de haven van Mandyluotos het Duitsche stoom- scihip Bolheim (3320 ton), uit Hamburg, dat met hout naar Duitschland onderweg was, met kanonschoten in den grond geboord. De kapitein, de stuurman en de marconist werden door granaten gedood; 27 man van de bemanning werden gered. De duikboot' vuurde vijftien schoten op de Bolheim. De 27 geredden zijn met twee red- dingbooten ten Noorden van Bjorneborg op de Finsche kust geland. De Bolheim had 500 ton pulp aan boord voor Duitschland. Het Britsche kolenschip Marwickhead (496 ton) is aan de Oostkust op een mijn geloopen en gezonken. Zes van de elf leden der be manning worden vermist. De geredden zijn met .shock" in een ziekenhuis opgenomen. Bij de ontploffing werden hun de kleeren van het lijf gerukt. EVGKI.SC 11 VLIEGTUIG TEGEN BALLONVERSPERRIVG GEVLOGEN. Dinsdagavond is een communique van de admiraliteit gepubliceerd, waarin wordt mede gedeeld, dat een vliegtuig, behoorende tot de luchtvaartafdeeling der marine, bij Sout hampton een kabel van een ballonversperring heeft geraakt en te pletter is geslagen. De uit vier koppen bestaande bemanning is om het leven gekomen. DE STRIJD TEGEN DEN DUITS0HEN UITVOER. Reuter meldt, dat van de Vereenigde Staten, Japan, Belgie, Nederland en andere landen reeds verzoeken zijn ingekomen voor tegemoetkoming, wat betreft den uitvoer uit Duitschland van geneesmiddelen, heelkundige instrumenten en andere artikelen, welke be halve in Duitschland, moeilijk te krijgen zijn. Waarschijnlijk zullen dergelijke verzoeken in den eersten tijd sympathiek worden bejegend. Er kunnen zich zelfs gevallen voordoen, waarin de Engelsche regeering zou, kunnen besluiten den uitvoer van Duitsche grond- stoffen toe te staan, bestemd voor fabrieken, welke oorlogsmateriaal voor de geallieerden vervaardigen, indien dat in het belang van de oorlogvoering geacht wordt. Wat de control© op den invoer in Duitsch land betreft, is het mogelijk, dat binnenkort twee nieuwe bases geopend worden. RUSSISCHE DESERTEURS IN ROEMENIB. Reuter meldt uit Cernauti: Twee hooge officieren van het Sow jet-Rus sische leger, drie andere officieren en acht onderofficieren van het Russische bezettings- leger in Polen zijn gedeserteerd en over de Roemeensche grens geVlucht. De Roemeen- sche autoriteiten hebben hen voor de keus ge- steld terug te keeren of te worden geinter- neerd. Zij deelden de Roemeensche militaire auto riteiten mede, dat zij ontevreden waren zoo- ''er van hun familie te moeten verblijven. Ook verklaarden zij, dat onder hun collega's ont- stemming heerscht over het Duitsch-Russi- sche verdrag en over het feit dat sedert de onderteekening van dit verdrag de leiders van de Sowjetunie een imperalistische politiek volgen. DE PAUS MOET RUST NEMEN. De Paus zal op advies van zijn geneesheer, dr. Ricardo Galeazzi Lisi, alle algemeene en bijna alle particuliere audienties afzeggen. De bedoeling van dit advies is, dat de Paus rust kan nemen met het oog op den Kersttijd, wan neer de Paus zijn audienties zal hervatten. Uit betrouwbare Vaticaansche bron wcrdt vernomen, dat de Paus geschokt is door het uitbreken van het Europeesch conflict, het falen van zijn vredespoging en het gevaar van uitbreiding van het communisme in Europa als gevolg van de Russische expansie en de herhaalde vasten welke hij zich heeft opge- Iegd. FLINKHEID EN DAPPERHEID ZIJN HOOFDZAAK. De Allgemeine Zeitung te Koningsbergen wijdt een uitvoerige beschouwing aan de kortgeleden bekend geworden nieuwe richt- lijnen voor de aanvulling van het Duitsche officierskorps. Was het vroeger eisch, dat iemand op z'n minst middelbaar onderwijs moest hebben genoten om officier te kunnen worden, thans is dit anders geworden. Hoofd- zaak is nu: flihkheid en dapperheid, terwijl het onderwijs naar het tweede plan werd ver- schoven. Hierdoor wordt niet alleen bereikt, dat ook jongens van minder bemiddelde ouders den officiersloopbaan kunnen kiezen, doch tevens, dat het officierenkader wordt gerecruteerd uit mannen, die berekend zijn voor hun taak op het slagveld. In de eerste plaats zal een officier moeten kunnen beschikken over capa- citeiten van leidersschap en dat kan hij alleen op het veld bewijzen. LILLIPUTTERS WERDEN VAN BOORD GEHAALD. De Popolo d'ltalia vertelt, dat het van New York terugkeerende motorschip Satumia op 4 December j.l. in de Ligurische zee, toen het op weg was naar Genua, werd aangehouden 'oor een Fransch controlevaartuig. Een 'T'ransch officier kwam aan boord om de la- ling na te kijken. Onder de passagiers be yond zich een groep Duitsche lilliputters, die erugkeeren van de wereldtentoonstelling te .Mew York, waar zij tot de „attracties" be- loord hadden. De Fransche officier stond voor en moeilijk geval. Ten slotte kwam als ant- voord van den commandant van het Fransche 'aartuig, aan wien de officier de desbetreffen- !e vraag gesteld had, dat tien dwergen de ois konden v'oortzetten, doch dat de overige 'f menschjes tot ,,oorlogsbuit''' verklaard 'erden. De elf lilliputters moesten het motor- chip verlaten en zich aan boord van het Fransche vaartuig begeven. HANSSON HEEFT EEN NIEUWE REGEERING GEVORMD. Woensdagmorgen is een wijziging gebracht in de Zweedsche regeering. Het kab.inet is thans als voigt samenge- steld: Minister-president Hansson, minister van buitenlandsche zaken Gunther (tot dusver gezant te Oslo), justitie Westman, oorlag Skold, sociale zaken Moller, verkeerswezen Andersson, financien Vigforss, onderwijs Bag- ge, landbouw Bramstorp, handei Damomd, volksopvoeding Erikson en ministers zonder portefeuilleGiinsel, Thorwald en Bengquist. De ministers Sandler, Engberg, Strindlund en de ministers zonder portefeuille Haeggleff zijn dus uit het kabinet verdwenen. De correspondent van de N. R. Crt. te Stockholm telefoneerde Woensdagmiddag Het was Gunther, die Woensdagmorgen aan de zijde van Hansson het paleis verliet, nadat Sandler en de 4 andere afgetreden ministers kort tevoren per taxi waren weggereden en het is een voortzetting van de op behoud van vrijheid en vrede gerichte neutraliteitsspoli- tiek, die het nationale kabinet tot haar richt- snqer gekozen heeft. Men had dit verwacht en vermoedelijk is het hieraan toe te schrijven, dat noch bij het paleis noch bij het afleggen van de regeerintgsverklaring in den rijksdag iets van bijzondere belangstelling van de zijde van het publiek te merken viel. Er waren misschien 30, 40 menschen bij het paleis die daar niet uit hoofde van hun ambt moesten zijn en toen Sandler kwam en toen de nieuwe regeering kwam, werd er alleen maar zwg- gend gegroet, was er niemand die ook maar neiging vertoonde om een hoera'tje aan te heffen. En de publieke tribune en de pers- tribune waren maar mati|g bezet toen Per Albin Hansson, direct na de opening van de zitting van de Tweede Kamer de regeerings- verklaring voorlas. Zij was, gelijk gezegd, zooals men vrij alge meen verwacht had, dat zij zou zijn, ook ten aanzien van de uiterst voorzichtige formulee- ring. Er blijkt uit, dat de kabinetswijziging geen verandering in de Zweedsche politiek be- teekent, dat men den koers, dien Sandler uit- gezet heeft, wil blijven volgen, ook al heeft hij zelf, nu de stroom gekeerd was, een ndeu- wen koers gemeend te moeten leggen. Over de Finsche tyagedie werd niet meer gezegd dan een regeering, welke haar wil tot neutra- liteit declareert, in een regeeringsverklaring zeggen kan. De passage, dat ook de regee ring bezield is door de, zoo algemeen door de Zweedsche bevolkinig aan den dag gelegden wil om het broedervolk humanitaire en mate- rieele hulp te verleenen, moet waarschijnlijk zoo uitgelegd wonden, dat de regeering aan hulp van particuliere zijde geenerlei moeilijk- heden in den dag zal leggen, ook niet aan leveranties van oorlogsmateriaal door Zweed sche fabrikanten aan Finland, al is het aan den anderen kant wel duidelijk, dat van zen- dingen van Zweedsch oorlogsmateriaal naar Finland geen sprake zal kunnen zijn. In korten tijd weer gaaf, zacht en blank door FINLANDS VOLKSLIED. Uit sympathie voor het bedreigde broeder volk wordt thans in de andere Scandinavische landen herhaaldelijk bij betoogingen het Fin sche volkslied „Vart Land" (ons land) aange- heven. De tekst er van is van de hand van den Zweedsch schrijvenden Finschen dichter Johan Ludvig Runeberg (18041877); het is later ook in het Finsch vertaald. ,,Vart Land" werd voor het eerst in 1848 op een studentenfeest te Helsinki gezongen toen Finland nog een Russisch grootvorstendom was. Van de elf verzen van het Finsche volkslied wordt het tweede het meest geciteerd. Het luidt: Ons land is armoedig, zal dit blijven, voor hem die goud begeert. Een vreemdeling gaat ons trotsch voorbij. Maar dit land be- minnen wij. Voor ons, met bosschen, bergen en eilanden, is het een goudland toch...,...i DE RUSSISCHE INVAL IN FINLAND. In Zweden volgt men met levendige belang stelling den dapperen tegenstand van het Finsche leger. De Neue Ziircher Zeitung ver- neemt uit Stockholm, dat de Finnen voor- nemens zouden zijn zich terug te trekken op de stellingen, welke in gereedheid zijn ge bracht langs de lijn NurmesUleaborg, om daarna over te gaan tot een tegenaanval. Het naoreel van de Finsche troepen is uitmuntend en men vertrouwt er op, dat het leger de aanvallen van de Sovjet-troepen zal kunnen weerstaan. Talrijke Russische deserteurs melden zich bij de Finnen. Zij verhalen, dat de troepen 'vergezeld worden door agenten van de Gpoe, die de soldaten moeten bewaken. Te Stockholm is men sceptisch gestemd ten aanzien van het voorstel van Noorwegen een beroep te doen op Italie en de Vereenigde Staten om te Rome een FinschRussische vredeseonferentie te houden. DE VEREENIGDE STATEN EN DUITSCHLAND. Uit New-York wordt gemeld, dat de Ver eenigde Staten de voorrechten verbonden aan het tarief van meestbegunstigde natie hebben onttrokken aan Dantzig en aan dat deel van Polen, dat door Duitschland bezet is., BEVOORRADING VAN BELGIE IN OORLOGSTIJD. De ,,Peuple" weet te melden, dat de onder- handelingen met de geallieerden over de ravi- tailleering van Belgie en de controle op de contrabande vorderingen hebben gemaakt. Men zou het over een aantal produeten reeds eens zijn geworden. Parijs en Londen hebben in de eerste plaats beloofd, dat alle moeilijk- heden betreffende de bevoorrading van Belgie, voor zoover het gaat om goederen, die onmis- baar zijn voor de bevolking of de landsver- dediging en die dus uitsluitend bestemd zijn voor binnenlandsch gebruik, zullen verdwij- nen. Voor enkele andere goederen is men over- eengekomen geen hinderpalen in den weg te leggen aan de voorziening van Belgie van die produeten, welke bestemd zijn voor uitvoer naar oorlogvoerende landen mits zulks bin nen de perken van het normale verkeer met deze landen blijft. Hetzelfde geldt a for tiori voor den uitvoer naar de neutralen, mits men zekere garanties heeft, dat deze niet weer verder zullen worden uitgevoerd. Voor deze twee cateigorieen van goederen zullen geen garanties meer worden gevraagd, dat geen uitvoer naar Duitschland zal geschieden. Over de belangrijkste produeten, vooral over bepaalde niet ijzerhoudende metalen en grond- stoffen voor de textielnijverheid, kon men het, volgens de ,,Peuple", nog niet eens worden en is men op zeer groote moeilijkheden gestooten. Ook met Duitschland wordt onderhandeld. Aan dit bericht zij nog toegevoegd, dat in Belgische industrieele- en zakenkringen reeds eenigen tijd geleden een spoedige opleving der zaken, na overeenkomsten met de drie bellige- ren over wat Belgie in dezen, met weder- zijdsch goedvinden, mocht leveren werd ver wacht. Volgens dit bericht van het socialisti- sche orgaan zullen echter nog tal van moei lijkheden overwonnien moeten worden, al- vorens het zoo ver zal zijn. 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 2