ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN mmmmm Bsate weet, wat ze wil Feuilleton No. 10.004 VRIJDAG 15 DECEMBER 1939 79® Jaargang Binnenland 5 Werelds heste Hoest-siroop EERSTE 8LAD DEBAX OVER DE VERDEDIGING VAN NEDERLAND IN DE XWEEDE KAMER. AKKER 'S v~e/ist&ifdbe 11 mi in MhTflnnrmni NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN BE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. ADVERXENXIfiNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERXENXIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de nitgave. DIX BEAD VERSCHIJNX IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EEN GIFX VOOR ZIEKENTROOST VAN PRINSBS JULIANA. De stichting Ziekentroost in Den Haag heeft van Prinses Juliana een gift ontvangen ten bate van den arbeid ander chronische zieken. In de Tweede Kamer hebben de heeren van Sleen en Wijnkoop, resp. sociaal-democraat en cofmmunist, Dinsdaig bun zienswijze over de verdediging van ons land nog eens uiteen- gezet. Bij de rede van den beer Wijnkoop ont- stond hevig rumoer in de Kamer, naar aanlei- ding van een aantal opmerkingen, die de voor- zitter evenmin wilde toelaten, wat hij door voortdurend gehamer te kennen gaf. De beer Van Sleen (s.-d.) betwistte de juist- heid der opmerking van den heer Wijnkoop, dat ons land van geen enkele zijde eenigen aanval beeft te vreezen. Spr. verwacht geen aanval van de Scandinavische landen op bet onze, nocb van Engeland, Frankrijk of Belgie. Indien er een aanval zou komen, dan kan deze alleen van nazi-Duitschland worden verwacbt. De heer Wijnkoop (comm.) constateerde, dat de sebeiding tusschen zijn partij en de SjD.A.P. thans volledig is. Indien bet stand- punt van de communisten veranderd schijnt, dan komt dat doordat de omstandigbeden ge- heel veranderd zijn. De commimisten zijn consequent anti-kapitalistiscb gebleven en zij blijven strijden voor den vrede. Daarentegen heeft de S.D.A.P. zich bij de Engelschen aan- gesloten, die het imperialisme dienen in hun land. De nat.-soeialisten in Duitschland staan aan den kant van het imperialisme daar te lande. Tsjecho-Slowakije, Polen en Finland zijn waarschuwende voorbeelden. Rusland is op eigen veiiigheid bedacht en daarop zijn de Russische maatregelen ten opzichte van Fin land gericht. Het was dom van Finland, de voorgestelde ruihng van grond af te wijzen. Spr. waarscbuwt tegen een stompzinnige regeering die aldus handelt (de voorzitter hamert) Spr. waarschuwt ook den Minister, de vrij- heid van Nederland niet te verraden en ons grondgebied niet te laten gebruiken om een ander land aan te vallen. Rumoer, de voorzitter hamert herhaaldelijk, waardoor de verdere woorden Van den heer Wijnkoop onverstaanbaar blijven.) In zijn dupliek antwoordde de Minister o.m. aan den heer Wijnkoop, dat diens zienswijze hem er niet toe kan bewegen, zijn standpunt ten opzichte van de verdediging van ons land te veranderen, we'lk standpunt is gericht op afweer van elken aanvaller, van welke zijde ook. BEN REDE VAN MINISXER DE GEER. Bij de behandeling van het wetsontwerp houdende machtiging tot het aangaan van een of meer leeningen ten laste van bet Rijk in de Eerste Kamer heeft de Minister van Financien, de heer De Geer, de volgende rede gehouden In antwoord op bet uitgebrachte afdeelings- verslag moge ik het volgende opmerken: De Regeering heeft met waardeering ver- nomen, dat vele leden verklaarden zich in alle deelen met dit wetsontwerp te kunnen vereenigen. Aan den aandrang van eenige leden om bij het uitgeven van leeningen niet gebruik te maken van de medewerking van banken kan de Regeering niet voldoen. Zij wenscht vast te houden aan de sinds vele jaren bij rijks- leeningen gevolgde figuur van de zoogenaam- de guichet-leening, d.w.z. een leening welke Door OTFRID VON HANSTEIjN. Vertaald door Angelica van Hest. 23) Vervolg. Het was geen gewoon vruchtenstalletje; het was, zooals zij van boven af reeds had ge- zien, een vierhoekig kastje op wielen. Er was een grooten zinken ketel ingebouwd met een zeer gedeukt deksel, waaraan de knop ont- brak. De kostjuffrouw had Beate gezien, kwam naar buiten en vroeg glimlachend: ,,Wat doet u daar bij die oude kar? ,,Van wie is die?" „Van niemand! Dat wil zeggen, eigenlijk van ons, maar wat moeten wij ermee doen? Een Duitsche landverhuizer, die totaal aan lager wal was geraakt, heeft het ding hier eens als pand achtergelaten en nu verrot en vermolmt het langzaam." „Wat moet het kosten De hospita laohte hartelijk. „Wilt u het soms koopen?" ,,Als het niet te duur is!" „Voor tien pesos mag u de kar hebben!" ,Hier heht u tien pesos! Nog iets: Ik heb gezien, dat u naast de keuken een leege ka mer hebt. Wilt u mij die verhuren?" De vrouw begreep er niets van. ,,Maar wat wilt u, dan toch Beate scbeen totaal veranderd te zijn. ,,Iets beginnen mijn brood verdienen!" ,,Wilt u fruit verkoopen?" ,JNeen, ik helb andere plannen in mijn hoofd. Wat kost de kamer?" Ook daarover werden zij het eens. „Nog iets: kunt u mij een schilder aanbe- velen, die onmiddellijk iets voor mij doet?" ,,Zeker! Er is hier pas een jonge Duitscher niet wordt overgenomen door een consortium en waarbij dus het Rijk het risico blijft dra- gen, maar waarbij wel de gelegenheid tot in- schrijving bij een aantal banken wordt open- gesteld. Op die wijze worden de emissiekos- ten tot de noodzakelijkste beperkt. Drastische maatregelen, als door eenige leden werden aanbevolen en waartegen door andere leden in het belang van het staats- crediet werd hezwaar gemaakt, meent ook de Regeering tharis op dienzelfden grond te moeten afwijzen. De uitschrijving van een premieleening ligt niet in het voomemen van de regeering. Het aangaan van een leening tot een bedrag, ge- lijk aan het totaal van de viottende schuld, oordeelt de Regeering op dit oogenblik niet noodig en daarom ongewenscht. Op de vraag, of het, indien dit ontwerp tot wet zal zijn veriieven, in de bedoeling ligt over te gaan tot de uitschrijving van een leening van 200 millioen dan wel van 500 mil- joen, kan het volgende worden geantwoord: Er zal een leening worden aangegaan tot een bedrag van 300 millioen, waarvan 60 mil lioen ingevolge de bepaling van de Beleg- gingswet is geplaatst bij de Rijksfondsen. Voor de resteerende 240 millioen zal de in- schrrjving worden opengesteld op Dinsdag a.s. De leening zal een rente dragen van 4 pet., een veertigjarigen looptermijn hebben en uit- gegeven worden tegen den parikoers. Zij zal strekken tot consolideering van viottende schuld. Aan de leening zal even- als dit vroeger reeds een keer geschied is, de faciliteit worden veribonden, dat de ohligatie, tegen een koers van 100 pet., in ontvangst zullen worden genomen ter betaling van eenige belastingen. In dit geval de Ver- mogensbelasting met alle daarop geheven op- centen en de Verdedigingshelasting I. Bij een mogelijke stijging van den rentestand zal dit den koers van de leening op peil houden. Indien telken jare op ruime schaal van de geboden faciliteit gebruik wordt gemaakt, zal op deze wijze de feitelijke aflossing aan- merkelijk boven de verplichte jaarlijksche af lossing uitgaan en zal derhalve de looptijd van de leening aanzienlijk worden ingekort. Wat via de belastingbetaling jaarlijks boven het 1/40 deel van de leening wordt afgelost, zal op den Kapitaaldienst worden geflnan- cieerd. Ik hoop hiermee de Kamer naar wensch te hebben ingelicht. Het prospectus1 van de leening is Woens- dagavond versehenen. De regeering heeft alle vertrouwen, dat de leening een succes zal worden. Om tal van redenen, waarvan ik er hier drie wil noemen: Vooreerst zal nu, na een aantal jaren waarin het vaak moeilijk viel tegen een aan- nemelijke rente solide beleggingsobjecten te vinden, weder een eerste-rangs-beleggings- fonds tegen 4 pet. worden aangeboden. In de tweede plaats zullen de inschrijvers, door de verleende betalingsfaciliteit, tegen daling van den koers bij mogelijk stijgenden rentestand zijn gevrijwaard. En in de derde plaats zal ook niet worden vergeten, dat in een tijd als deze bij het open- stellen van de inschrijving op een staats- leening het bekende woord van Nelson geldt: Het vaderland verwacht dat ieder zijn plicht zal doen. NIEUW SCHIiP ZAL DE „XAJANDOEN" VERVANGEN. De directie van de N.V. Stoomvaart Maat- schappij .Nederland" deelt mede, dat zij ter vervanging van het op 7 December j.l. ver- loren gegane m.s. ..Tajandoen" aan de Rotter- damsche Droogdok Maatschappij opdracht heeft gegeven voor den bouw van een vracht- schip van hetzelfde type* als het vrachtsehip hetwelk de vorige week besteld werd bij de N.V. Koninklijke Maatschappij ,,De Sehelde". gekomen. Hij is zelfs kunstscfiilder, maar het gaat hem slecht. Ik begrijp alleen niet..." ,,Waar woont die man?" Beate had zelfs vergeten, dat de avond drukkend warm was. De schilder werd ge- haald, de kar in de kamer gebracht en samen verdwenen ze aohter de kamerdeur. Na een half uur holde Beate naar hiaar kamer, om zich aan te kleeden om uit te gaan en even later vertrokken ze samen. .Binnen een half uur zijn we terug; we moeten alleen een en ander koopen!" Beate was werkelijk anders geworden sinds haar gedachten bezig waren met het nieuwe plan, waarop bet karretje haar gebracht had. Er was zoojuist iets in haar ontwaakt, een erfdeel van haar vader, dat zij bezat zonder het te weten: koopmansinstinct en vol energie pakte ze aan, alsof er geen seconde te verliezen viel. De schilder begon orde te stellen op de pas gekochte gereedschappen, terwiji Beate den wagen eens dutihtig schoonmaakte. Zelfs had zij een groote glazen deksel gekocht voor den ketel, die door een dienstbode van het pension duchtig moest worden uitgeschuurd. Bin ter wiji de schilder met zijn werlk begon, was Beate met naald en d(raad bezig. Zij naaide van vroolijke, licht- en zonecihte stof een eenigszins fantastisch, doch smaakvol en kleurig nieuw tentdak voor het oude ijzeren geraamte. Het was laat, toen de schilder zijn haasti- gen arbeid had beeindigd. Beate drukte hem de bedongen pesos in de hand. ,,Ik verzoek u, tot morgen over het werk te willen zwijgen! Alstublief!" Weer verbaasde zich dte pensionhoudster. toen Beate den volgenden morgen zeer vroeg wegging en zich naar het politiebureau begaf. Zij vond het gelbouw spoedig genoeg, trad binnen en vroeg naar den chef. Zij bezat nog de legitimatie van den Angentijnschen Flxcel- lenza en had zich extra zorgvuldig en kost- baarder gekleed dan gewoonlijk; vol eerbied tr£id de chef haar tegemoet. De Sulzermotor en hulpwerktuigen zullen ook voor dit schip worden geleverd door de N.V. Werkspoor. EEN PLEIDOOI VOOR AFSCHAFFXNG DER OONXIN^ENXEERINGEN. In de Dinsdag- gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam is besloten tot verzending van een schrijven aan den Minister van Economi- sche Zaken inzake de contingenteeringen. Hierin bepleit de Kamer afschaffing van de invoerbeperkingen in verband met de buidige oorlcgsomstandigheden en een soepele toepas- sing der bestaande bepalingen op dit gebied. In dit schrijven wordt geconstateerd, dat het niet in de laatste plaats de invoerbeper kingen zijn, die onvermijdelijk een sterken terugslag van de oorlogsomstandigheden on- dervinden. In de eerste plaats zal, naar gevreesd moet worden, de eigen productie door den bemoei- lijkten aanvoer van grond- en hulpstoffen niet op het tot dusver verkregen peil kunnen wor den gehandhaafd. In de tweede plaats is in groote productie- gebieden de voortbrenging gericht op, althans ondergeschikt gemaakt aan de voorziening in oorlogsbehoeften, waardoor de productie van niet daarvoor benoodigde goederen wordt achtergesteld. Het is dan ook een gebiedende eisch, dat een land als het onze zich zoo veel mogelijk verzekert van de beschikking over voor het volksbestaan noodzakelijke en nuttige goede ren vanwaar deze sleohts kunnen worden ver kregen. Aldus gezien is het invoeren van goederen een dienst aan onze volksgemeen- schap, die dient te worden toegejuicht en ver- gemakkelijkt, in plaats van te worden belem- merd, meent de Kamer. MOHAMMED ANEN IN 's-GRAVENHAGE. Een moskee in de residentie? Gelijk wij reeds eenigen tijd geleden mede- deelden vertoeft, schrijft de Midd. Crt., mo- menteel in ons land een Britsch-Indisch zen- deling, die destijds een nieuwe vertaling van den Koran in het Engelsch bezorgde. Men herinnert zich, dat hrj hier vertoeft met de opdracht de Mohammedanen in de Residentie als religieuse eenheid te verzamelen en den bouw van een moskee te bevorderen. Tot dit doel werd, naar het „Vad." thans vemeemt, in Britsch-Indie, in hoofdzaak door rijke vorstelijke personen, reeds 8000 pond sterling bijeengebracht. Bovendien beschikt de Lahorheweging over meer toetzeggingen. De bouw van een moskee kost in normalen tijd onigeveer 20.000 pond sterling. Wanneer de beweging ook in dezen oorlogstijd zou kun nen besluiten tot den bouw, zouden de kosten naar de 30.000 pond loopen. De bemoeiingen van den zendeling Mirza hebben evenwel ge- leid tot een mogelijkheid van den bouw. ,,De Vooruit" vemam, dat reeds uitgezien is naar een geschikt terrein en wel in de residentie. In de omgeving van het Belgisch Park te Scheveningen zou de moskee eventueel een waardige plaats kunnen krijgen. De aanvan- kelijke bedoeling was, de beslissing reeds dit jaar te doen vallen. Inmiddels is de oorlog uitgebroken en die belemmert de voorberei- dingen in hooge mate. De zendeling zet zijn werk echter voort en blijft voorloopig in Nederland, geloovend, dat de plannen toch uitgevoerd zullen kunnen worden. HET REIZEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR. De correspondent der N. R. Crt. te Utrecht schrijft Wat nog nimmer gebeurd is, is nu geschied:' officieel wordt er van de zijde der Nederland- sehe spoorwegen op aangedrongen, het reizen wat te verminderen, althans op bepaalde dagen. Bij de komende feestdagen zal het Het werd een tamelijk lang gesprek en de commissaris, die eerst zonder belangstelling had toegehoord, werd steeds vriendelijker. Een goede gedachte, serihordta werkelijk een goede gedacbte! Ik ben er van overtuigd, dat u succes zult hebben! Ik hefb zooiets het vorige jaar in Duitschland gezien, maar het moet grootscjj-aangepakt worden. Heht u kapdtaal?" „Ik denk, dat het voldoende is." ,,Daar het om iets nieuws gaat, moet u er aangifte van doen en toestemming vragen!" ..Ik heb alles reeds meegebracbt .,Ik denk, dat u binnen vijf of zes weken wel een antwoord zult ontvangen." ..Maar ik wou graag vandaag beginnen." ..Een concessie kost geld." „Kan ik dat misschien hier deponeeren?" ,,Als u vrjfhonderd pesos..." ,,Die beb ik meegabracht." De commissaris lachte. ,,Ik geloof, dat u, als ik de maan van u verlangde, die ook uit uvf zak zoudt halen. Vertelt u mij eens wanneer kwam u op het idee?" ..Gisteravond!" ,,En wanneer wilt u beginnen?" ,,Vanmiddag!" ..Groote goden, die Duitschers!" Om tien uur was Beate weer in haar pen sion terug. Ditmaal werd zij begeleid door twee loopjongens, die flesscihen en bakken droegen. ..Juffrouw, om twaalf uur moet ik een jon- gen hebben! Een stevige jongen, die de kar duwen kan..." Beate sloot zich in haar kamer op. Op de geleende tafel stonden de groote bakken, die zij had gekocht. Beate was nu heel huisvrou- welijk bezig; zij vermengde klein geklopte stukjes ijs met grof zout en vulde blikken bus- sen met gekookt vruchtensap, vruchten en water. Om twaalf uur werd er geklopt. ,,De jongen is er." ,,Ga maar met mij mee naar boven!" vervoer van militaire verlofgangers zoo om- vangrijk zijn, dat het te verwachten groote gewone vervoer niet geheel zal kunnen wor den verwerkt, reden waarom de spoorweg- directie een beroep op de burgerij van Neder land doet, op bepaalde dagen en op bepaalde trajecten zoo min mogelijk van de treinen ge bruik te willen maken. De Minister van Defensie heeft een verlof- regeling voor de gemobiliseerden ontworpen, waarbij ieder recht heeft op tweemaal twee dagen verlof in de vier weken. Hierdoor is dus in den regel 1/14 van het totale aantal gemobiliseerden per dag met verlof, hetgeen beteekent, dat de spoorwegen per dag onge- veer 50.000 personen extra moeten vervoeren. De regeling daarvan verloopt tot voile te- vredenheid van beide partijen, doch met de aanstaande feestdagen zou het mis kunnen loopen, omdat er dan bovendien, zooals ge- bruikelijk, een niet onbelangrijk burgervervoer is. In normale omstandigheden kunnen de spoorwegen dat vervoer met al het hun be- schikbare materiaal verwerken, maar met de aanstaande feestdagen zal de toestand iets anders zijn. De weermacht mag namelijk profiteeren van de drie specifieke feestdagen in dezen tijd van het jaar en wie niet met Sinterklaas ver lof heeft gekregen, zal dat krijgen met Kerst- mis of Nieuwjaar. Dat brenigt echter mede, dat er bijzondere eischen aan de spoorwegen zullen worden gesteld. Men weet, dat het militaire vervoer in de mobilisatie voorgaat; voor het vervoer van gewone reizigers zullen dan echter niet zooveel plaatsen beschikbaar zijn als anders het geval zou zijn geweest, eoo- dat de groote Kerst- en Nieuwjaarsdrukte niet normaal zal kunnen worden verwerkt. Hier wordt dus, terwille van de gemobiliseerden, een offer van de burgerij gevraaigd, dat zon der twijfel ieder graag zal willen brengen. In een persconferentie hebben de heeren Dr. P. Th. Posthumus Meyjes, de afdeelings-chef eerste klasse hij de Nederlandsche spoorwegen, en kapitein J. J. Jurissen, hoofd van de sectie spoorwegdiensten van den etappe- en vervoer- dienst bij den generalen staf, ons een uiteen- zetting gegeven van de moeilijkheden, die den spoorwegen op deze dagen te wachten staan, waarvoor zij de medewerking van het publiek hebben ingeroepen, welke medewerking, naar Wij vertrouwen, gaame zal worden verleend. De spoorwegen hebben namelijk, na aftrek van het voor mobilisatiedoeleinden geblok- keerde materieel, 75.000 zitplaatsen beschik baar, terwiji er op Tweeden Kerstdag van het vorige jaar 81.000 zitplaatsen werden in be- slag genomen voor gewoon vervoer van rei zigers. Als er nu weer zoo'n groot aanbod is van gewone reizigers, is er dus op dien dag een belangrijk tekort. Al het beschikbare materieel zal in dienst worden gesteld, maar dan kan men nog niet, naast de 60.000 mili taire verlofgangers, die vervoerd moeten wor den, ook nog alle gegwone reizigers naar hun bestemming brengen. Op de geelectrifieeerde baanvakken denkt men de groote drukte met den normalen half- uurdienst die dan zooveel mogelijk ver- sterkt zal worden gereden te kunnen ver werken. Daar zal het publiek ten hoogste met wat vertraging rekening moeten houden en soms met een staanplaats genoegen moeten nemen, maar op de belangrijke stoom- en dieseltrein-baanvakken komt, als het publiek niet medewerkt, het gewone vervoer in ge- drang. Dat zijn dan in het bijzonder de baan vakken Amsterdam/Den Haag/Rotterdam, Amersfoort, Groninigen/Twente; Leeuwarden, Amhem, 's-Hertogenhosch, Roosendaal, Vlis- singen; Dordrecht, Nijmegen; Dordrecht, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Venlo; Eindhoven, Maastricht; Amsterdam, Enkhuizen, Stavoren, Leeuwarden, Groningen; Amsterdam, Keste- ren, Nijmegen, Maastricht en Alkmaar, Den Helder. Het publiek kan in belangrijke mate mede werking verleenen, door op de bovengenoemde Bet was werkelijk een aardige bengel en hij was zelfs behoorlijk gewasschen; maar toen Beate een half uur later met hem beneden kwam, leek bet, of de jongen in een andere huid stak. Zij zelf droeg een keurig, vroolijk zomerjaponnetje en had een bijpassende pa rasol in de hand; de jongen had een licht, eenigszins wijd matrozenpak aan, dat Beate 's morgens had gekocht. ,,Zoo, nu kan 't beginnen." De kostjuffrouw zette groote oogen op. De wagen was wit gelakt en vlug gedroogd in den heeten nacht. Op het witte lakwerk ston den aardige teekeningen, die de handige schil der er met zijn penseel op getooverd had: een ijsbeer, die een klein schoteltje ijs uitlikt, een eskimo, die ijs eet! Hoog boven het opnieuw overtrokken zon- nedak prijkte een plakkaat, natuurlijk in bet Spaansch ,,Het fijnste ijs! Vier soorten vruchtenijs, met vruchten erin! Sleohts een halve pesos per portie!" De jongen, die de eerste gevulde ijswafel had gekregen, schoof den eigenaardigen wa gen op straat en Beate liep er onder het zonnescherm naast. ,,Roep nu maar zoo hard als je kunt!" ,,IJs. Heerlijk vruchtenijs! Een halve pesos per portie!" De heldere wagen met de aardige schilde- ringen en het jonge blonde Duitsche meisje in haar nette zomerjurk dat met vroolijk lachende oogen naast het karretje liep, waren in een oogenblik omringd door een nieuws- gierige menigte. Voorloopig waren het echter slechts kijkers. Eindelijk vatte een jongmiensch moed en trad naar voren. Ananas? Kersen? Albrikozen? Vanille?" ,,Van alles wat, senhorita!" Beate stre-ek met een spatel het ijs op de wafel; het jongemensch proefde aarzelend. ,,Bueno! Heerlijk heerlijk." Hij likte letterlijk alle tien zijn vingers af. iEr kwam een oploopje. Beate had de han- is ongetwijfeld AKKER's Abdijsi- roop. bevattende een twintigtal kruiden, alle heilzaam voor de adem- halingsorganen, in de juiste ver- menging en samenstelling. De wer- king is krachtig en snel. Kruiden hebben geen nadeelen voor de andere lichaamsorganen. Daarom komt den laatsten tijd de medische wereld weer veel van chemisette op plantaardige middelen terug. De reeds zoo krachtige werking van Abdijsiroop is thans bovendien nog versterkt o.a. door het toevoegen van codeine", de sterkste hoestbe- dwingende stof. Gebruikt daarom SERPVLLI Eenige der 20 kruiden tegen hoest, griep, bronchitis, asthma Flacon 90 et.. f 1.50. f 2.40. f 4.20. Alom verkrijgbaar groote baanvakken op Tweeden Kerstdag en Nieuwjaarsdag n a 19 uur zoo weinig mo gelijk te reizen. Ook in den voormiddag van Zondag 24 December, zal de vervoersgelegen- heid beperkt zijn. Sommigen zullen, in ver band met hun werkzaamheden niet anders dan op de drukke uren kunnen reizen. Voor hen zal mogelijk nog wel een plaatsje be schikbaar izijn, maar wie ook anders kan, ver- mijde dezen tijd. Zoo zal men goed doen, in het geval men met zijn gezin op reis gaat en men voor de eigen reis aan genoemden tijd gebonden is, bet gezin vooraf te laten gaan of na te laten komen. Van belang is het ook, te weten, dat op Vrijdag en Zaterdag vo6r Kerst- mis geen militair vervoer zal plaats heb ben, zoodat op die dagen de treinen geheel voor het burgervervoer beschikbaar zijn. Met het oog hierop worden zoogenaamde winterretours verkrijgbaar gesteld, dat wil zeggen, dat de gewone retourbiljetten geldig zullen zijn van 17 December tot en met 9 Januari. Er zullen geen gezelschapshiljetten binnenland worden uitgegeven voor reizen, hetzij heen of terug op 23, 26, 27 en 30 Dec. en 1 en 2 Januari 1940. Wel zal op die dagen het gewone sporttarief voor voetbalwedstrij- den geldig zijn. KERSTGAVE AAN WERKLOOZEN. De Minister van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat hij heeft besloten dit jaar aan ondersteunde werkloozen boven hun gewone steunuitkeering een Kerstgave te doen toekennen. Deze Kerstgave mag wederom bedragen 25 van het bedrag, dat de betrokkenen over de week van 10 tot en met 16 December aan uitkee- ring ontvangen. De Minister vestigt er de aandacht op, dat niet mag worden toegekend 25 van het theoretisch steunbedrag, berekend volgens artikel 6 of 18 der steunregeling, doch 25 van de werkelijke uitkeering (waarin begre- pen evsntueele brandstoffentoeslag), die de ondersteunden over bovengenoemde week ont vangen. den vol. Jongelui. schoolmeisjes, spoedig oudere heeren de kleine wagen werd be- legerd; de jongen hoefde niet meer te roepen. Ook dezen nacht vond Beate bijna geen rust. Zij rekende na; zij was feitelijk tamelijk duur uit geweest een kwart peso moest de ijswafel hoogstens kosten, misschien minder; het was natuurlijk geen roomijs, maar toch zestig pesos hadden vandaag de ingredien- ten gekost, tachtig had zij ontvangen. Als zij nu rekende, dat er tieh overbleven, dan was dat meer dan ze als secretaresse had verdiend. Waarom had zij niet inplaats van twee dui- zend vijfhonderd het tienvoudige aan bedrijfs- kapitaal? Waarom kon zij slechts een wagen bedienen Terwiji zij nog rekende, klopte de kostjuf frouw op de deur. Onwillekeurig was deze be lang gaan stellen in de zaak. ..Senhorita, u staat al in de krant!" ,,Ach, onzin!" Zij had in haar ljver den fotograaf niet ge zien. „De rjsfee!" ,,Een Duitsche heeft een ge- niaal idee!" ,,Een nieuw beeld in ons straatleven." Den volgenden morgen vroeg kwam de ge- zondheidsinspectie. Er waren klachten hinnen- gekomen; de bankethakkers stelden zich te weer. Het ijs werd geproefd, onderzocht, er was niets op aan te merken; in groote ketels had Beate het water, dat zij gebruikte, bac- terievrij gemaakt. ,,Echt het werk van een Duitsche!" Het regende aanvragen hij de politie. Nu had plotseling iedereen er reeds lang aan ge- dacht. ,,Het spijt mij, maar de senhora heeft de concessie!" Toen de kleine wagen 's middags het huis verliet, werd hij direct omringd. Fir was zelfs politie, die er voor zorgde, dat Beate niet onder den voet geloopen werd en dat er geen verkeersopstopping kwam in de straten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1