ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Beate weet, wat ze wil No. 9997 WOENSDAG 29 NOVEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland De Burgemeester van HOEK Verduisteringsoefening hJtoee>m het mee e" gfeld noodiS ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,56 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2—overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I>IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. maakt bekend, dat op Vrjjdag 1 December, des avonds van 8 tot 10 uur, een zal worden gehouden. De inwoners zijn verplicht zorg te dragen, dat geen licht uit woningen of gabouwen naar buiten straalt; in het ibijzonder client gelet op dakvensters. De straatverlidhting blijft branden. Rijwie- len, automobielen en voertuigen vallen buiten de oefening. Veronachtzaming van het gebod is strafbaar ingevolge de Wet op de Lucht- bescherming. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN TLENHOVEN. DE NIEUWE BELGISCHE GEZANT IN DEN HAAG AANGEKOMEN. Zondag in den laten namiddag ongeveer 5 uur is de nieuwe Belgische gezant de heer Nemry met zijn familie en personeel in Den Haag aangekomeni. Onder de huidige om- standigheden had hij er de voorkeur aan ge- geven de reis van Kopenhagen naar Den -Haag per autobus te ondememen. Dit leek n.l. de meest practische methode in het bijzonder ook met het .oog op de bagage (meubels etc.), die nu meteen in deze groote autocar, welke hij hiervoor had afgehuurd, naar Nederland werd vervoerd. Reeds Donderdag j.l. was het gezelschap uit Denemarken vertrokken. Zoowel te Ham burg- als te Osnabruck werd de tocht voor ovemaghten en voor het houden van eemge pauze onderbroken. De heer Nemry, die kort voor zijn vertrek uit Kopenhagen een griep- aanval heeft gehad, heeft deze ,,vierdaagsche" goed volbracht. A1 zal hij de eerste dagen wel eenige rust nemen, zoo ligt het toch in zijn bedoeling zijn werkzaamheden weldra aan te vangen. HET PERIODIEKE VERLOF VOOR NEDERLANDSCHE MLUTAIREN. Met St. Nicolaasi, Kerstmas en Nieuw- jaar een wat ruimere regeling. In verband met het Sint Nicolaas- en Kerst- feest en den Nieuwjaarsdag zal een iets rui mere regeling van het perioddeke verlof voor de militairen gelden. Deze regeling is zoo- danig, dat daardoor tevens het vervoer van burgerreizigers omstreeks die feestdagen ge- makkelijker zal kunnen worden afgewikkeld. De militairen, die voor verlof in aanmerking komen, zullen worden ingedeeld in zes ploe° gen, waarvan het verlof aldus geregeld is: Ploeg A vertrekt op 3 December na 16 uur; terugkeer op 6 December per eerste reisge- legenheid. Pioeg B vertrekt op 4 December na 16 uur; terugkeer op 7 December per eerste reisge- legenheid. Ploeg C vertrekt op 24 December in den voormiddag; terugkeer op 26 December, 's avonds. Ploeg D; vertrekt op 25 December in den voormiddag; terugkeer op 27 Dec. 's avonds. Ploeg E vertrekt op 30 December in den voormiddag; terugkeer op 1 Januari's avonds. Ploeg F vertrekt op 31 December in den voormiddag; terugkeer op 2 Januari's avonds. De voor December nog resteerende 2 dagen periodiek verlof moeten worden genoten op de hderboven niet genoemde data, echter zoo- danig, dat geen vervoer mag plaats hebben: van de onderdeelen naar de haardsteden op 20, 21, 22, 28, 26, 28, 2® December en 1 en 2 Januari en van de haardsteden naar de onderdeelen op 5, 22, 23|, 24, 25, 28, 30, 31 December en 3 en 4 Januari. EEN NIEUW SCHI F> VOOR DEN ROTTERDAMSCHEN LLOYD. Naar de N. R. Qrt. verneemt heeft de Rot- teirdamsche Lloyd aan de machinefabriek en scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam opdracht gegeven tot den bouw van een motorvrachtschip, dat 12.000 ton zal meten. Het schip is bestemd voor den dienst op Indie. Het wordt een zusterschip van de „Japara" en die Bantam". Onvoorziene omstandig- heden voorbehouden zal het schip in April 1941 in de vaart worden gebracjit. EEN GIFT VAN f 10.000 VOOR HET STEUNCOMITe. Het dagelijksch bestuur van het Algemeen Steuncomite 1939 deelt met vreugde en erken- telijikheid mede, dat de N.V. C. en A. Bren- ninkmeyer te Amsterdam aan het oomitd een bedrag van 10.000 heeft geschonken. DE BARNEY'ELD" MET LADING GRAAN IN DE AMSTERDAMSOHE HAVEN. Het stoomschip ,,Bameveld" van de K.N.S.M. is met een lading graan uit Zuid-Amerika in de Amsterdamsche haven aangekomen. Het graan was bestemd voor de regeering. Het stoomschip ,,,Boskoop" is eveneens uit Zuid- Aimerika met een lading graan op weg naar Amsterdam. WERKVERRUIIMING DOOR VLASBEWERKING. De economisch-technologische dienst in de provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen om in de Haarlemimenmeer vlas met de hand te laten repelen, met bijslag op het loon. Tot dusverre wordt al het in dit landbouw- centrum geteelde vlas onbewerkt verkocht. Indien het plan slaagt en men op fldnke schaal tot vlashewerking in de Haarlemmermeer komt dan beteekent dit een belangrijike werkverrui- ming. Onder dteskundige leiding zullen land- anbeiders nog dezen winter voor vlashewer king worden opgeleid. DE SCHIETPARTIJ AAN DE GRENS BIJ VENLO. Het Tweede Kamerlid De Marohant et d'Ansemhourg heeft aan de Minister van Aige- meene Zaken en Buitenlandsche Zaken de vol- gende vragen gesteld: L Is het waar, dat op 9 November 1.1. eenige leden van de Duitsche geheime politie gewapend de Nederlandsche grens bij Venlo hebben overschreden en op Nederlandsch terri- torium onder bedreiging met wapemgeweld de inzittenden van 'n auto, waaronder een Neder landsch officier, overmeesterd hebben 2. Is het waar, dat de genoemde Duitschers een aantal der inzittende personen evenals de auto met geweld over de grens naar Duitsch- land gebracht hebben 3. Indien de beide voorgaande vragen in bevestigenden zin worden beamtwoord, heeft de regeering dan van de Duitsche regeering volledige genoegdoening voor deze schending van onze souvereiniteit verlangd en daarbij de onmiddellijke invrijiheidsstelling van de ont- voerden, van welke nationaliteit ook, geeischt? Het incident te Venlo. Over den garagehouder Lemmens, die de Engelschen Payne Best en Stevens indertijd naai Venlo reed en met hen over de 'grens is meegevoerd, is nog steeds niets naders bekend. Zijn echtgenoote heeft zich reeds eenige malen tot het ministerie van buitenlandsche zaken gewend, dloch ook daar kon men haar niets definitiefs mededeelen. Het wachten is daar op het resultaat van de demarche te Berlijn. Reeds tweemaal was Lemmens met de Engelsche heeren naar Venlo geweest; van zijn derden rit zou hij eohter fiiet terugkeeren. De heer Payne Best stalde reeds geruimen tijd bij Lemmens en het kwam vrij dikwijls voor, dat hij voor den Engelschman m-oest rijden. De correspondent der N. R. Crt te Berlijn ^elefoneerde Maandag Onmiddellijk in aansluiting op een foeschou- wing over het goede recht van Ruslamd tegen- over Finland, laat heden de Dienst aus Deutschland een opmerking volgen over het incident hij Venlo. Door OTFRLD VON HANSTEIN. Vertaald door Angelica van Hest. 1®) Vervolg. 'E|gon viel hem in de rede. >,®k hen twee maanden bij je geweest en oondiat je er op stond, heb ik in dien tijid zes- honiderd pesos salaras van je gekregen." ,,Die helb je eerlij'k verdienid." ,,Ik hah dus geld. Mijn eeniig verzoek Is: geef me een paard, dan kan ik wegrijden!" ,,Ga naar Santa Fe en waciht daar op be- nicht van mij. Ik denk, dat Don Georgio mor- gen al zal komen." Elgon trad op hem toe. Vaanwel Gunber! "Wacht, ik zal je een getuigsdhrdft geven, dat je zes weken hier bebt gewerkt tot miin voile tevredenheid." „Ik zal je het paard van het station tenur- Sturen." ,'Maak me ndet beschaamd!" ,,Ar)me jiongen! Ik dacht, dat ik je gelukkte kon maken!" ons ^et sentdmenteel warden alsje- bheft. De een heeft geluk; bij den ander valt alles verkeerd uit." ,,Kop oimhoog, oude jongen!" ..Laat je vriouw niet sleclbt over me denken en greet Donja. Ines van me..." Een uur later had Egon Dornbusch de farm verlaten. Hetizelfde idder, dat gisteren door zijn wildlheiid aanleiding was geworden tot de vehdere gebeurtenissen, droeg hem nu gedul- ddg naar het station. Sledhtis een reistasch was aohter hem op het paard vastgesnoerd. „Zend mijn koffers maar naar Santa Fe." „We zullen nog even wachten. Schrijf me, zoodra je weet wat er van die andere is ge worden." Egon reefd over de binnenplaats en wendde Kidh niet om. Hij geloofde, boven achter de gordijnen van het venster Ines te hebben ge- ziien; nu draafde hij van de estancia weg. Aan weersKijden akkeirs; dan verdwenen ook deze. Eindelooze vlakten aan weerszijden van den weg de palen van Quebrachohout, de een gelijik aan de andere. Palen, twee diwarslatten, zes draden. Soms zat er op de draden een hjornerovogel. Een gier vloog door de lu'dht; nu en dan schrikte hij een struis- vogeil op, die er met zijn lange beenen snel vandoor ging. Eiindeloos was deze weg, waarlanigs hij des- tijds met de auto zoo snel was voortgevlogen. Nu was hij een eeuzame ruiter, een uit het paraldijs verstootene. In hem streden twee gewaariwordiinigenliefde en schuldbewustizijn tegenciver kleine Ines en haat. Haat tegen zi'dhzelf en tegen de vrouw, van wie hij niet eens wist, welk lot haar getroffen had. Zij was misschien veel gelukkiger dan hij; zij. die voor heim niets was dan een vireemde en terwille van wie hij zijn heele toeikomst ver- nietiigti had. Elgon was telgen een heuvel opgereden; de zon stond hoog, zijn lichaam was kiam van zweet; een brandenide dorst kwelde hem. Beneden in het schaduwrijke dal, tusschen boselh en park, lag de estancia, een beeld van vrede en rijkdom. En zoo'n estancia had hij ook kunnen bezitten Hoe tiaatte hij haar, het meisje met den Dat Nederland in verband daarmede te Berlijn zou hebben geprotesteerd wordt in de Wilhelmstrasse ,,nog niet bevestigd". ,,Te Berlijn wordt echter niet betwijfeld, dat "dit incident niet had 'kunnen voorvallen zonder de opanerkelijke activiteit van Engelsche agenten op Nederlandsch grondgebied, zonder acht te slaan op Nederland's neutraliteit. Wat overi- gens van Duitsche zijd'e ten opzichte van dit geval nog zal moeten worden gezegd", aldus besluit de Dienst aus Deutschland, ,,zal ver- moedelijk moeten worden afgewacht". DE RAMP VAN DE SPAARNDAM. Maandagavond is bij de directie van de Holland-Amerika-Lijnbericht ontvangen, dat bij de ramp van de Spaarndam vijf opvarenden om het leven zijn gekomcp, .n.l. vier leden van de bemanning en de eenige .vropwelijike passa- gier. De namen van de slaclkoffers luiden: Dirk Hendrik de Boer, 22 jaar, en Willem van der Vis, 19 jaar, beiden hofmeester; mevrouw SteffenGobel, 74 jaar; Johan Comelis Mik- kelsen, 18 jaar, matroos en Lubertus Luch- tenborg, 62 jdar, chef-hofmeester. De laatste twee zijn aan boord van het reddingsvaartuig overleden. HET ZOEKEN NAAR t)E VERMISTEN VAN DE SLIEDRECHT GESTAAKT. Volgens bij de reederij van het motorschip Siied'recht ontvangen rapporten is het zoeken met vliegtuigen naar de vermisten gedurende de laatste dagen zonder eenig resultaat gebleven. Men heeft tot zijn diep leedwezen moeten besluiten, op adviesvan tot oordeelen be- voegde Engelsche deskundigen, het zoeken te staken. De eenige hoop op redding blijft de moge- lijkheid. dat de vermisten aan boord zijn ge nomen door een voorbijvarend schip, dat geen radiobericht kan of mag uitzenden. DE BLOKKADE. Parijs: „Protesten moeten in de eerste plaats gericht worden tot Duitschland". De correspondent van het Handelsfolad te Parijs schrijft: In de beschouwingen over de protesten, die het Engelsch-Fransche besluit, nu ook de Duitsche udtvoergoederen aan te houden, in de neutrale landen heeft gewekt, merken de Fransche bladen op, dat die protesten in de eerste plaats tot Duitschland gericht behooren te worden, dat begonnen is door het leggen van mijnen de intemationale afspraken en zijn eigen toezeggingen te schenden en welks S'trijdwijze, die zich tegen onschuldige slacht- offers richt en neutrale vrouwen en kinderen in den dood zendt, even onverdedigbaar als barbaarsch is. Zoo schrijft de „Temps'' in een hoofdartiikel, dat op deze wijze het Duitsche rijk oorlog voert niet alleen tegen zijn vijanden, maar evenzeer tegen de neutralen. ..Het maakt geen enkel onderscheid tus schen neutrale schepen en die welke de vlag voeren van oorlogvoerende mogendheden; het maakt geen onderscheid tusschen neutrale schepen, die zich naar Engelsche of Fransche havens hegaven en die, welke naar havens van andere neutrale landen varen; tusschen schepen die goederen aan boord1 hebben, die als contrabanda beschouwd worden, en die welke normale ladingen in hebben; blinde- -1 ngs1 treft het alles wat zich op zee beweegt, feitelijk voert het oorlog tegen de geheele wereld. ..Dit is de Duitsche opvattin-g van den totalen oorlog en men heeft er een treffende demonstratie van in het gev-al van de torpe- deering van het Nederlandsche .petroleum- schip ,,Sliedrecht", dat op weg was naar een Noorsche haven en zonder eenig voorwendsei door een Duitsche duikhoot in den grond ge- boord is, waarhij de commandant van den onderzeeer wedgerde, de redding van de vaisten wil, dat hem had averigehaalid, zich- zeif voor haar otp te offeren.- Otp het station inoest"hij riaerfige-'Uren Wach ten, welke gelegenheid hij waarnam, om aan den heer Jousten in Buenos Aires te telegra- feeren. Veirizoeike telegrafiscih antwoord, poste restante Sante Fe, of u weet, wat er van Beate Serenus geworden is!" Hard was zijn gezidht als hij' aan haar dacht. Eindeloos waren die vireeselijke u,ren in San Christ'Cibal. Vreeselijk was het stof in de stra- ten. het eten. hestaande uit taai vleesdh en ellendige zoete aardappelen, het water, dat sleclhts igenietJbaar was, wanneer het' met canja, een foezelachtiigen brandewijn ver- meng(d werd. Wat was hij verwend gedurende die zes weken op de estancia! Niet denken was bij gisteren niaar niet zoo krankizinnig ge weest! Nu stonden de machines, waar hij zoo van hield, daar zonder hem, nu..'. Kleine, lieve Ines! Eindelijik krwam de trein. Het paard werd ingeladen. Egon leunde moe in een hoeik van de coupe. Hij reisde in de goedkoope klasse en slieip in, terwijl tegenover hem gaucho's, kleine farmers en ikoewadhters, praatten, spuwden en rookten. In het hotel Sante Fe, hetzelfde, waarin hij destijdis de helft van zijn laatste pesos ver- teehd had, naan hij een kamer. Het was in den middag van den volgenden daig. Er waren reeds vierentwintiig uur ver- loopen, sinds hij de estancia had verlaten. Egon ging naar de posit. ,,Een telegram voor den senlhor." Bespiottelijik, zooals izijn zenuwen hem in den steek lieben. Was het een telegram, dat hem terugriep Hij brak het haastig open Nederlandsche bemanning te verzekerenen deze zonder de minste hu!p overliet aan de wisselvalligheid van een wilde zee. Het is door zulk optreden dat Duitschland de neutralen denkt dienstbaar te maken aan zijn eigen belangen, ze wil bewegen zi'ch te schikken naar al zijn eischen, zonder zich te bekommeren om hun vitale belangen, en om hun rechten. De vertegenwoordigers van de door den mijnenoorlog getroffen landen heb ben te Londen en te Parijs stappen gedaan om te informeeren naar de wijze van toepas- sing van de door Engeland en Frankrijk be- raamde r e p re sail le-maatr ege len en him op- merkingen daarover te maken. Men begrijpt zeer goed dat deze mogendheden bezorgd zijn over de gevolgen van de Britsch-Fransche maatregelen voor haar handel op zee, maair zij weten, dat de kabinetten te Londen en te Parijs er op bedacht zijn zooveel mogelijk de rechten en belangen der niet-oorlog-voerenden te ontzien. Zij weten ook, dat het in beslag nemen van goederen van Duitsche herkomsit op zee in geen enkel opzicht is te vergelijken met de methoden van brute vemietiging, waarvan het Hitler-regime zich te himnen aanzien bedient." Lucien Romier (Figaro) gaat na, wat de bedoelingen van Duitschland zijn. Het is on- zinnig te denken, dat het Engeland zou kur> nen blokkeeren, want daartoe zou dit land ook van het Kanaal en den Atlantischen Oceaan uit ontoegankelijk moeten maken. Het doel van de Duitschers is,, een soort paniek te scheppen onder de scheepvaart in de wateren, die Engeland scheiden van het Noorden van Europa. Het effect op de Engelsche scheep vaart zelf is veel minder groot dan het aan tal gevallen van tot zinken gebrachte schepen zou doen denken. Immers het scheepvaart- verkeer in de monding van de Theems omvat 300 a 400 schepen per dag en het verlies is dus niet grooter dan 1 in totaal. Maar de Duitsche actie wil vooral indruk maken op den geest van de neutrale landen uit het Noorden en ze in een toestand brengen, waar- uit zij geen anderen uitweg zoude weten dan zich te voegen bij het Continentale stelsel van het Rijk." DE BLOKKADE VERSCHERPT. Zooals te verwachten viel, hebben, schrijft de N. R. Crt., de Engelsche en de Fransche regeering zich door de protesten van neutrale zijde niet laten weerhouden en Maandag het reeds gemelde besluit genomen om de blok- kade door de neutrale landen been ook uit te strekken tot den Duitschen nitvoer. Dit beteekent, dat voortaan niet alleen de hinnenkomende, maar ook de uitgaande sche pen zich aan een hinderlijke controle der ge- allieerden zullen moeten onderwerpen. Zij zullen vrijwillig een Engelsche of Fransche haven moeten aanloopen, of, zoo zij zulks ver- zuimen, daarheen wordlen opgebracht, waar een waarschijnlijk zeer tijdroovend onder- zoek zal worden ingesteld naar de herkomst van de lading, de vraag of goederen, oorspron- kelijk uit Duitschland afkomstig, reeds voor 28 November in neutraal bezit waren over- gegaan, enz. Men beweert weliswaar, dat men de belangen der neutralen zooveel mogelijk zal ontzien, maar als men denkt aan een geval als van die Spaarndam, die maar eventjes veertig dagen op de reede van Duins werd1 opgehouden, wordt men ten aanzien van dergelijfce verklaringen wel heel sceptisch. De hoofdzaak is echter, en dat valt met geen mooie praatjes weg te nemen, dat men maatregelen toepast, welke strijdig zijn met de opvattingen van het Inter nationale recht. Dit heeft voor de neutralen een dubbel nadeel; zij ondervinden er niet alleen den hinder van, maar zij kunnen boven- d'ien niet goedschiks meewerken aan 'de bepa- lingen tot verzachting van den maatregel, zonder daarmee het odium op zilch te laden, dat zij zich neerleggen bij maatregelen, welke in hun eigen oogen onwettig zijn. Duitschland is er als de kippen bij dit den neutralen onder het oog te brengen. Dat het zichzelf door het torpedeeren van een onzijdig schip als de Sliedrecht, dat van een neutrale haven onderweg was naar een andere neutrale j en las: ,,Senhora Dornbusch verliet Buenos Aires vier weken geleden. Adres onlbekend. Niets achtergelaten. Jousten." Egon lachte z66 bitter, dat de omstanders hem verwonderd aanzagen. Terneergeslaigen keerde hij naar zijn hotel terug en sloot zich in zijn kamer op. haven, door het zonder kennisgeving strooien van mijnen op de handelswegen, waarvan de neutralen gabruik maken, door toepassdng waarschijnlijk ook van mijnen, welke niet aan de regelen van het intemationale recht vol- doen, aan een reehtschennis schuldig maakt, welke in haar uitwerking nog gruwelijker is' omdat daarmee een aanslag wordt gepleegd op de menschenlevens der neutralen, vergee't het maar al te gereedelijk. Dit te rechtvaardigen, gehjk dte Deutsche Allgemeine Zeitung doet, met de ibewering, dat Engeland den oorlog begonnen is, kan men als onzijdige onmogelijk aanvaarden. Zelfs al zouden alle beweringen in het Duitsche ant woord op het Engelsche blauwboek den toets der critiek kunnen doorstaan, 'dan blijft nog het feit, dat zonder den Duitschen inval in Polen, die Engelsche oorlogsverklaring achter- wege zou zijn gebleven. Doch ook dit doet ten slo-tte niet ter zake. Het feit, dat de een zich aan onwettige handelingen schuldig maakt tegenover derden, geeft den ander niet het recht die derden nu ook maar als voetveeg te gebruiken. Er liggen een schrijnende tegenstelling en een sluitende schijnheiligheid in de beweringen, waarmee men van beidte zijden zoo gul is, dat die maatregelen, die de neutralen zoo gevoelig treffen, tevens moeten dienen om die neutra len te helpen in de handhaving hunner neutra liteit. De zorg, welke men van beide kanten voor de neutraliteit van zijn buurlanden koes- tert, zou voor ons heel wat beter te waardeeren zijn, wanneer zij gepaard ging met een zorg- vuldig ontzien van de rechten der neutralen en het handhaven der normen van het intematio nale recht, voorzoover dat op den neutralen handel en de neutrale scheepvaart van toepas- sing is. De vraag wie er 'begonnen is, hetzij met den oorlog, hetzij met het treffen van onwettige maatregelen, doet niets af aan het feit, dat beide partijen tegenover de neutralen maat regelen toepassen, welke ongeoorloofd zijn. Het is de plicht dler neutralen daartegen te protesteeren en de korte geschiedenis van dezen, zoowel als de lange historic van den vorigen Europeeschen oorlog leert, dat zij zulks ook zeker niet nalaten en waar zij maar kunnen hun rechten verdedigen. De wijze, waa-rop zij zulks doen, kan men veilig iaan hen overlaten en de Deutsche Allgemeine Zeitung kan er zich van overtuigd houden, dat een oprecht neutraal land als Nederland niet alleen beseft, dat zijn veilig- heid slechts in ware neutraliteit gelegen is, maar daamit ook de les put, dat het zich hij het verdedigen zijner neutraliteit niet door een d'er oorlogvoerenden op sleeptouw mag laten nemen. AANDRANG OP AMERIKA ANSCH PROTEST TE LONDEN. Reuter meldt uit Washington Vertegenwoorddgers van een Duitsch-Ame- rikaaniscihe handelisioriganisatie, waarin de meeste Amerikaansohe imlporteurs van Duit sche goederen zijn opigenomen dringen er bij het Amerikaaniscihie departement van buiten landsche zaken op aan, te protesteeren tegen het besluit der Rritseihe regeering de Duitsche exiporten in open zee in beslag te nemen. Hun meeninigen hierciver hefclben zij weergegeven aan Hackiworth, den redhtskundigien adviseur van het departement van buitenlandsche zaken en daarbij betooigd, dat de inlbeslag- neming van deize exporten een scheniddng is van het intemationale recht. De Ver. Staten zoo zedden zij, hebben bepaalde Duitsche pro- iucten noodig, als verfstoffen, speelgoederen, optisehie instrumenten enz. Een Aimerikaansche rcigeeringsambtenaar heeft verklaard, dat de regeering van de Ver. Staten niet oiveriweegt een formeei protest in te dienen tegen de geallieerlde maatregelen tegen den Dudtsohen export. Staatssecretaris Hull heeft in een persoomferentie geizegd, dat toen de oorlotg begon, de Veir. Staten zich alle rechten hodden voorbehouden ten aanizden van alle mogelijlke inbreuken op neutrale rechten. Hull kon niet zeggen of de nieuwe Britsche politick onder dit voorbehoud zou komen te HOOFDSTUK XIV. Beate Serenus hield school, zooals zij het nu reeds vier weken long had geldaan. Zij zat in het eeniige kale lokaal van de school"; vdor naar zaten de twin tig vuiiile kinderen en ze trachtte met veel ijver, hen rustig te hou den en hun wat kenniis bij te brengen. Ellendige kinderen, in lompen gehuld. De rnannen en vrouiwen, die wanhopig streden om het oerwoud te sleohten, den grond te ploeigen, die zaad strooiden en niet wisten, of dit zou uitgroeien tot een overvioedigen oogst of dat de onbarmhartige zon alles zou veribranden; die moesten toezien, hoe de tro- penreigen de rivieren deed aanizwellen en de velden in moerassen veraniderde of hoe sprinikihanenzwermen op het laatste ooigenlhlik hun hoop verstoorden die mannen en vrou wen haddien g'een tijd om zich te bekommeren om het welzijn van de kinideren. Zij keek naar de bloote, stoffige voeten, die mijlen hadden gelooipen of gereden, de ge-' z'icihten, waarop niet de minste helangstellSng te leizen stond, maar alleen het verlangen naar het einde van de schiooluren. Sdhreeuwende stemmen dreunden in koor op, wat zij voor- zei; de jonge hersenen, die reeds de zorgen der oiiiiers deelden, trachtten te rekenen met onbeker.ide cijfers. Venwionderd luisterden zij toe als de onderwijizeres M'ertelde van het verre lanid, waar een winter en een zomer bestond en dat eens het vadarland van hun ouders was geweest. Het kwam hun voor als een verloren paradijs. Dan bejgion de zon te branden; de lessen weriden onderbroken. De kinderen zaten te slapen of speelden lanidenig in de buurf. Beate zat in haar leunstoel en dacht na. Dion Xavero, de bezit ter van de farm en het schooltje kiwam met zwaren tred nader- bij. Hij was buiten op zijn veld geweest bij) de j'onige katoenaanplanting, die dit jaar voor het eerst vrucht zou dragen. Op zijn gezicht lag een tevrelden ladhje. Hij knikte haar toe. .Buenos dias, senhorita Beate!" Ook zij ventrok haar gericht tot een glim- laclhje. „Ilk wou met u spreken. Of benit u mis- schien te moe „Ik hen tot uw dienst, mijnheer Gschaft- ler." De onbeholpen boer nam haar mee naar zijn boerdsrij en ging met haar c,p de waranda zMen. gaat zoo niet langer Be-ate scftirok. Waren ze niet tevreden over haar als onderwijzeres Nog pas een paar minuten geleden had de heete, henauwde schoo'lruliimite haar een hel toegescihenen, nu beefde zij bij de gedachte, dat men haar zou kunnen onhslaan. Wiat waJS' Beate Serenus klein geworden, het verwende meisje, dat nu bleek werd bij het vermoeden, dat die nnwe farmers mis- schien niet tevr'eden over haar waren! Zij vroeg angstig: „iWat gaat zoo niet verder?" ,,iDit hlier, met u!" ,,Bent u niiet tevreden?" ,,Helbt u zelf plezier in het lav-en ,,I!k doe mijn uiterste best." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1