De heer FLORUSSE vraagt of dit werkelijk zoo'n groot financieel offer vraagt. De VOORZITTER antwoordt bevestigend. De heer FLORUSSE kan zich niet inden ken, dat de hieraan verbonden kosten zoo vreeselijk hoog zullen zijn. !De VOORZITTER wijst er op, dat dit inder- daad het geval is. De heer FLORUSSE meent, dat waar er in Zaamslag gewoonlijk in de lengte gebouwd wordt, het toch geen bezwaar kan zijn, de er bij komende in volgorde te nummeren. De VOORZITTER is niet voornemens, over dit onderwerp uitvoerig te discuteeren. Bur gemeester en Wethouders meenen, dat thans het oogenblik nog niet is aangebroken om tot wijziging van de huisnumimerng over te gaan, in verband met de vele er aan Verbonden werkzaamheden en de financieele zijde van dit vraagstuk. Als het moest en op schade u'itliep, zou het heel iets anders zijn, doch waar het thans uitsuitend een gemaksgeval is, meenen Burgemeester en Wethouders, daartoe thans nog over t'e moeten gaan. Hij meent, thans wel van dit onderwerp af te kunnen stappen. De heer FLORUSSE geeft te kennen, dat dit wel moet, indien Burgemeester en Wet houders dit voorstel niet in overwegin'g wil- len nemen. De heer DE VISSER meent, dat men als raadslid altijd een voorstel kan indienen. De heer FLORUSSE weet wel, hoe dat gaat, Hij heeft dat al meer gedaan. De heer WISSE heeft enkel een wenk wil len geven en gewezen op de noodzakelijkheid van hernunnmering. De heer FLORUSSE is ook van meening dat men best elk jaar een wijk onderhan'den zou kunnen nemen. Indien nu met wijk A be- gonnen wordt, worden de kosten verdeeld, en is ook het werk, dat er aan verbonden is, niet zoo groot. De heer DE VISSER geeft te kennen, dat over deze kwestie reeds meermalen een debat gehouden is. Men ontvangt zijn post op tijd op de plaats, die daarvoor aangewezen is. Men leeft gelukkig en tevreden of men een huisnummer heeft met twee x-en of niet. In dien in de toekoinst tot vemummering zou moeten worden overgegaan, zou men elk hu'is een nummer moeten geven. Spreker meent, dat het thans de tijd niet is voor zulke uit- stapjes. Er is daarvoor weinig reden. Spreker kan zich goed indenken, dat de heeren die hierover gesproken hebben, liever een veran- dering zouden hebben gezien, doch in den tijd waarin wij thans leven is het niet het oogen blik om zoo'n zaakje op stapel te zetten. Spreker kan zich niet indenken, dat deze kwestie dermate dringend is, dat het moet gebeuren. Als het eenmaal moet, dan moet er over verschillende bezwaren been gestapt worden. Reeele klachten omtrent de huisnummering zijn tot heden niet binnen- gekomen, indien dat het geval was, was de zaak heel anders. 35. Kosten volksteliling. Memorie. 36. Verzekering tegen ongevallen. (Ver zamelpost. 37. Premien ziektewet. (Verzamelpost.) 38. Kosten fraudeverzekering. 22. 39. Kosten brandverzekering. 10,22. 40. Kosten verzekering wettelijke aan- sprakelijkheid. 18. 41. Grondbelastdng. (Verzamelpost.) 42. Dijk- en polderlasten. (Verzamelpost.) 43. Bij slag pensioen. 335,60. Inkomsten: 44. Pensioensbijdragen. f 928,80. Uit'gaven: 45. Pensioensbijdragen. f 1351,68. Inkomsten: 46. Ontvangsten rijtijdenboekjes. Memorie. Uitgaven: 47. Bijdragen voor in'koop pensioen. f 74,04. Rente van geldleendhgen. (Verzamel- Aflossing op geldleeningen. (Verzamel- (Ver- 4)8. post.) 49. post.) 50. Annuiteiten van geldleeningen. zamelpost. 51. Bijdragen aan den kapitaaldeinst. (Ver zamelpost.) 52. Kosten officieel raadsverslag f 165. 53. Kosten van vergaderimgen. f 50. 54. Rijwieltoelage gemeentebode. /20. 55. Verrekening uitkeering gemeentefonds. Memorie. 56. Subsidie Ver. van Burgemeesters en Secretarissen. /3,60. Inkomsten: 57. Verhaalpensioensbijdragen. 188,63. Uitgaven: 58. Jaarwedde veldwachter. 1375. Kleeding gemeenteveldwachter. 100. Rijwieltoelage gemeenteveldwachter. 59. 60. 30. 61. veldwachter. 150. 'Vergoeding woninghuur gemeente- 62. 63. 64. 65. 66. Huisvesting rijkspolitie. 10. Wetten ten dienste der politie. f 7,50. Reis en verblijfkosten. f 25. Bewaring gearresteerden. 10. Reisgeld aan passanten. /25. De heer DE VISSER merkt op, dat hij op dezen post leest, dat voor dergelijke lui een post van 25 wordt uitgetrokken, dat is net zooveel als Burgemeester en Wethouders krij- gen voor reiskosten. De VOORZITTER merkt op, dat Burge meester en Wethouders dan daarvoor ook moeten reizen. De heer DE VISSER moet opmerken, dat dit bedrag hem onevenredig veel voorkomt. Als zich dergelijke gevallen voordoen, hoe wordt dat dan geregeld? Komt het wel eens voor, dat er dergelijke menschen komen? Spreker meent, dat deze, indien zij op rels widen gaan, voor zichzelf moeten betalen. De VOORZITTER antwoordt, dat de ge- meente in dit opzicht gelukkig in het alge- meen nogal fortuinig is. Spreker krijgt wel eens van dergelijke menschen bij zich, doch ziet deze steeds zooveel mogelijk zonder finan cieele kosten voor de gemeente de deur uit te werken. In dit opzicht moet men werke lijk zeer op zijn post staan. De heer DE VISSER vraagt of bedelaars er een zeker recht op konlden doen laten gel- den. Spreker heeft dit althans van den vroe- geren veldwachter wel eens gehoord. De VOORZITTER meent, dat deze aange- legenheid beter buiten deze vergadering be- sproken kan worden. Dit is meer een politio- neele aangelegenheid. 67. Geneeskundige behandeling veldwach ter. 25. Inkomsten: 68. Restitutie straatverlichting. Memorie. Uitgaven: 69. Bijdrage vrijwiliige brandweer. 734. Kosten straatverlichting. /2000. Kosten van verzekering. 350,14. Kosten burgerwacht en B.V.L. 115. Kosten luchtbeschermingsdienst. f 300. heer WISSE merkt op, dat op dezen post geraamd wordt /300 voor 1940, de com missie tot nazden der rekeningen en begroo- 70. 71. 72. 73. De tingen acht het noodig dezen post te verhoo gen tot 400. Spreker is van oordeel, dat een post van f 400 van zoo weinig beteekenis is, daar, indien het gevaar moest komen wat God verhoede een tientmaal hooger be drag nog niet toereikend zou zijn. Dit neemt niet *weg, dat spreker het voorstel van de commissie wel steunen kan. De heer DE VISSER mist de overweging in dit voorstel. Indien een voorstel wordt ge daan tot verhooging van een bepaalden post, client daaraan naar sprekers oordeel te wor den toegevoegd een motiveering waarom men zulks gewensdht acht. De bijzondere tijdsom standigheden acht spreker voor deze verhoo ging geen argument. Hij moet dan ook waar- schuwen, dat men zich in dezen nuchter houdt en niet te druk maakt. Een motiveering met de tijdsom standigheden kan spreker dan ook niet aanvaar-den. Inderdaad is het waar, dat dit bedrag 10 maal verdubbeld, in tijden van geVaar niet voldoende zou zijn. HOe het dan in mekaar gestoken moet worden om voldoen de te zijn, kan spreker niet zeggen, doch wel is hij er van overtuigd, dat zulks een gewel- d-ige ui'tgave zou vergen. Naar zijn -oordeel hangt deze heele geschiedenis nog in de lucht, men weet niet volgens welk plan er gewerkt wordt, wel weet men dat er niet vee-1 is. Spreker herhaalt, in het voorstel der com missie de motiveering te m-issen. De heer FLORUSSE wijst er op, dat hij wel aanwez-ig geweest is in de vergadering der commissie, doch dat de tijd van voorbereMing zoo kort geweest is, dat de commissie de be- grooting niet behoorlijk heeft kunnen bezien. Spreker zou het dan ook op prijs stellen, in dien de stukk-en eerder binnen zouden komen. Indien de vergadering een 14 dagen later be- legd geworden was, zou ook het voorstel der commissie anders geluid hebben. De heer WISSE merkt op, dat hij een getal genoemd heeft, dat 10 maal zoo groot was als het voorges-telde. Spreker heeft dit als voorbeeld gedaan. Men kan aan deze zaak een groote uitbreiding geven. Men beschikt thans bij den luchtbeschermingsdienst over hetgeen men dringend noodig heeft, n.l. gas- maskers enz. Indien men spreekt over den aanleg van schuilkelders voor de geheele be- Volking, dan heeft de heer De Visser gelijk. Doch dan moet men niet beginnen met daar voor f 400 uit te trekken. Spreker behoeft daarover geen betoog op te zetten. Het is te hopen, dat alles wat er voor uitgetrokken wordt en wat er voor besteed wordt, veel te veel is. Het is o zoo moeilijk in dezen een juis-te begrooting op te maken. De VOORZITTER geeft te kennen, dat vorig jaar voor dit doel een post op de be grooting was uitgetrokken van /200, nader is nog een suppl-etoire begrooting ingediend van f 500. Er zijn toen nogal enkele stemmen opge-gaan die meenden dat er financieel te zeer ingegrepen werd. Het voorstel dat Bur gemeester en Wethouders toen indienden was om mat-erialen aan te koopen teneinde de be- schlkking te hebben over de middelen om op bescheiden wijze in de beveiliging der bevol- king tegen luchtaanvallen te voorzien, zulks in overeenstemming met hetgeen door hoo- gere au-toriteiten noodig geacht werd. Uit den aard der zaak heeft het dage-lijksch bestuur der ge'm'eente voor het volgende jaar, na ge houden bespr-ekingen besloten, hiervoor een bedrag van f 500 uit te trekken. Het is duide- lijk dat dit niet voldoende zo-u zijn, indien zich omstandigheden van ernstigen aard zou den voordoen. Doch w-ie zal zeggen, waarvoor we thans staan? Is er dan noodig 5-000 of 10.000 of 500 j Dit weten ook Burgemeester en Wethou ders niet. Zooals bekend, kan de o'verheid niet zorgen voor de bescherming van de geheele bevolking, dit moet de burgerij zelf doen. Doch wel kan van gem'eentewege hulp ge- boden worden. Daarvoor is dan ook de lucht beschermingsdienst in het leven gero-epen. Ieder lid der burgerij dient er voor te zorgen Zichzelf zooveel mogelijk te beschermen. Er is thans 300 op de begrooting geplaatst, Burgemeester en Wethouders weten wel dat hiervoor geen bijzondere dingen kunnen wor den aangeschaft, doch waarschijnlijk is het, dat hiervoor wel het een en ander gekocht k-an worden, dat nog aan de uitrusting ont- breekt. De heer FLORUSSE geeft te kennen, dat de commissie heeft gemeend, dat, waar vorig jaar 500 extra moest worden uitgetrokken en nu f 300 werd voorgesteld, -de daling zoo sterk was. Uit dagbladen -en tijdsehriften leest men hetgeen op het gebied van de luchtbe- scherm'ing wordt gedaan. Daarom meende ook de commissie, dat het op haar weg lag, f 100 meer voor te stellen, al meende de commissie eveneens, dat dit geen gewicht in de schaal kon leggen. De heer DE VISSER consta-teert, indien hij het goed begrijipt, dat de commissie dus luk- raak van oordeel was, dat h'et geraamde be drag aan den lagen kant was. Dit is naar sprekers meening niet in orde. Er moet een dringentie reden voor zijn. Men moet niet gaan redeneeren, dit is te laag, dus moet verhoogd worden. Spreker stemt toe, dat als men alles in de puntjes zou widen hebben daarvoor verschrik'kelijke bedragen noodig zouden zijn. Spreker vraagt, dat, waar dit jaar verschillende bedragen voor dezen dienst zijn aangevraagd, hoe die besteed zijn. De luchtbeschermingsdienst in de gemeente be- staat uit een ploegje menschen en spreker moet waarschuwen, dat men hierVoor geen bedragen gaat uitgeven, die niet noodig zijn. Het komt hem voor, dat hiervoor niet jaar- lijks een ongeveer even hooge post op de be grooting geplaatst moet worden. Een gas- masker is elk jaar niet weg. Spreker zou er vooi zijn, dat in het kader van d-e begrooting van de brandweer ook de luchtbeschermings dienst telken jare een begrooting overlegt. Dan kan men zien wat er aanwezig is aan materialen en wat er noodig is. Hij zou gaame, waar deze zaak thans reeds geruimen tijd loopende is, -een vingerwijzing ontvangen, waarVoor de aangevraagde bedragen dienen- d-e zijn. Om in den b-linde weg in te gaan op een plan waar spreker niets van weet, dat is hij niet van plan. Spreker is niet voor nemens te zwichten voor verhalen van vreese- lijke gevaren die de bevolking bedreigen. De heer DE PEIJTER merkt. op, dat de heer De Visser zegt, dat de commissie er maar lukraak 100 bij gedaan heeft voor de m van den luchtbeschermingsdienst. Spieker hoOpt, dat God er ons voor bewaart, doch als men hier oorlog zou krijgen, dan zit men daar. En dan is naar de meening der commissie de overheid ve-rplicht om de bur gerij te beschermen. De VOORZITTER meent, dat men thans langzamerhand van de commissie gehoord heeft, waarom deze een bedrag van f 1-00 meer noodig acht, dan Burgemeester en Wet houders op de begrooting hebben uitgetrok ken. Men kan hier natuurlijk verschillend ovei denken, doch, als gezegd, zal men er in de ure des gevaars met 300 niet komen en evenmin met f 400, als het er op aankomt. Doch waar s-taat men voor? Spreker meent, zooeven reeds gemotiveerd te hebben, waar om dit niet gezegd kan wofden. De heer De Visser zou graag zien, dat een staat werd overgelegd van hetgeen aanwezig is. Hiertegenover moet spreker opmerken, dat het hier geen subsidiekwestie is. Men kan een luchtbeschermingsdienst niet vergelijken met een zangvereeniging of met het Groene Kruis, of iets dergelijks. De overheid is aan- sprakelijk vOor de bescherming der burger- bevolking en heeft in den luchtbeschermings dienst daarvoor een orgaan in het leven ge- roepen. Er wordt zoo goedko'op mogelijk, -volgens een bepaald en door de au-toriteiten goedgekeurd plan gehandeld. De heer De Feijter haalt aan, dat de menschen zeggen, dat er hier niets is, spreker weet niet of dit deskundi-gen op dat gebied zijn. Uit den aard der zaak zijn Burgemeester en Wethouders altijd bereid uiteen te zetten waar de gelden gebleven zijn, dit is bovend-ien ook te zien. Burgemeester en Wethouders meenen, hun ranting van /300 te moeten handhaven. Hij hoopt, dat het blijken zal dat het genoeg is, als het niet genoeg is, is dat een teeken, dat de toestand niet goed is. -De heer MAAS meent, dat men hierover nog lang en breed kan praten. Spreker vindt het netjes, dat ieder hierover zijn eigen ge- dacht heeft. Hij hoopt, dat men met f 300 of /400 hiervoor gedekt is. Hij spreekt de hoop uit, dat men voor luchtaanvallen b-ewaard moge worden. Inkomsten: 74. Aandeel batig slot keuringsdienst. Me morie. 75. Rechten warenwet. 200. 76. Invordering rechten warenwet. 10. Uitgaven: 77. Kosten doodsch-ouw. Memorie. 78. Kosten besmettelijke ziektenwet. 125. De heer MAAS merkt op, dat deze post hern niet duidelijk is. Hij leest in de memorie van toelichting: Betreft bij raadsbesluit van 27 October 1922 aan het ziekenhuis te Ter- neu'zen toegekende subsidie waarvoor 2 bed- den Voor eventueel lijders aan -besmettelijke ziek-ten worden beschikbaar gehouden. Voor de overige kosten van maatregelen ingevolge de besmettelijke ziektenwet te nemen, wordt een bedrag van f 25 geraamd. De VOORZITTER licht toe, dat f 100 bij drage wordt verleend aan het ziekenhuis te Terneuzen, de overige kosten zijn geraamd voor maatregelen in verband met de besmet telijke ziektenwet, alleen natuurlijk in geval een besmettelijke ziekte zou uitbreken. De laatste jaren is m.en daarvoor gelukkig ge- spaard gebleven. Voor die bijdrage van 100 worden 2 bedden beschikbaar gehouden voor lijders aan besmettelijke ziekten, die naar een ziekenhuis vervoerd moeten worden, daar zij niet -in hun eigen woning mogen blijven. 79. Kosten 380. 8-0. 81. 82. 83. 84. 85. keuringsdienst van waren. en aflossing volkshuisvesting. Overdracht rechten warenwet. 200. Kosten van verzekering. f 3,56. Subsidie Groene Kruis. 1000. Subsidie ziekenhuis Terneuzen. 125. Kosten destructie vee en vleesch. f 200 Kosten lokaal noodslachtingen. 30. Inkomsten: 86. Rente 2826,34. 87. Bijdragen rijk woningbouw. 1500. Uitgaven: 88. Annuiteiten woningwet. 2826,34. 89. Bijdragen rijk en gemeente. 2000. Inkomsten: 90. Havengeld. 1200. 91. Marktgel-den. Memorie. 92. Rechten gebruik giervat. 20. De VOORZITTER deelt mede, dat ook hier- omtrent de commissie een verzoek heeft ge- uit, Burgemeester en Wethouders hebben in de stukken daarop geantwo-ord. De heer FLORUSSE m-eent, dat men zich dus eenigszins kan troosten dat er verbete- oa ring komt. Hij hoopt, dat dit zal gebeuren, J -/r enkeIe vrachten sintels op ge- daar het in den tegenwoordigen vorm niet om °racnt^ worden en zoowel aan de Westzijde als die kwestie breedvoerig is besproken en dat van de zijde van Burgemeester en Wethou ders is opgemerkt, dat binnen afzienbaren tijd, als het tertiair wegenplan er was, ge tracht zou worden daarvan gebruik te maken. Het tertiair wegenplan is een jaar geleden door de Provinciale Staten van Zeeland vast- gesteld. Het verkeert uiteraard nog in een beginsta-'diumIndien volgens dit plan een weg verbeterd wordt, betaalt de provincie daarin 65 terwij-1 de gemeenten en polders die onderhoudsplichtige zijn, 35 moeten bijdragen. Van den Axelschehdijk tot Reuzen- hoek en Othene heeft men -een tertiairen weg, die bij verschillende licharnen in onderhoud is. Ook een gedeelte is in onderhoud bij de gemeente. Dit gedeelte loopt van de boerderij van Hoek, den vroegeren Molenberg, tot Reu- zenhoek. Burgemeester en Wethouders zijn, zooals gezegd, voornemens te 'trachten van het tertiair wegenplan gebruik te maken om tot verbetering hiervan te geraken. Uit den aard der zaak verkeert dit nog slechts in een aanvan-gsstadium en gaat dat niet zoo vlug. In verband met het aanhangige plan hebben Burgemeester en Wethouders gemeend, daar aan geen groote kosten te moeten maken. Burgemeester en Wethouders trachten zich met de Provinciale Staten in verbinding te stellen. Vorig jaar werd gezegd, dat Axel reeds bezig was met de onderhandelingen tot verbeteting van denzelfden weg, vanaf Axel tot de grens van Zaamslag; van de grens van de gemeente Zaamslag tot den Molenberg is de weg in onderhoud bij den Zaamslagpolder. Gezien het groote karwei dat thans aan de Temeuzenschestraat wordt uitgevoerd en waarvoor vandaag de gelden beschikbaar zijn gesteld, hebben Burgemeester en Wethouders gemeend, deze zaken een beetje uit elkaar te moeten doen loopen en dan kan de verbetering van dit gedeelte in een ander jaar geschieden. Dit kan spreker mededeelen in antwoord op de vraag van den heer De Visser betreffende de Polderstraat. Wat betreft het gedeelte van de Axeische- straat dat als het regent onder water komt te staan, daar mag de gemeente niet aan komen, daar dit geen eigendom van de ge meente is, doch van de Z.V.T.M. Indien het zOover komt, dat het tertiair wegenplan in uitvoerln-g komt, meent spreker, dat daar een betere toestand te scheppen zal zijn. Doch men moet hier-mede nog een beetje geduld hebben. Vender kan medegedeeld worden, dat in December a.s. weer granaille op de wegen zal gestrooid worden. Burgemeester en Wet- honders zullen -er aan denken, ook grenaille te doen strooien voor de woningen in den nieuwbo-uw aan de Westzijde. De heer HERREBODT moet een opmer- king maken over den weg door den Grooten Huijssenspolder, naar aanleiding van post 108. Hij vraagt de aandacht van Burgemeester en Wethouders voor den toestand van het rijwiel- pad alfd-aar. Dit is de laatste 14 dagen prac tised onberijdbaar. Gisteren heeft spreker het nog gezien, dat de menschen die naar de kerk fietsten, heele einden over den weg moesten fietsen. Verder zou het aanbeveling verdie- nen, dat hier en -daar de steenen gelicht webden, er staan daar verscheidene plassen, die niet weg kunnen en moeten verdampen. Ten slott-e zou spreker gaame zien, dat voor- komen werd dat het rijw'ielpad als autoweg j werd gebruikt. dit ligt vol p-utt-en en poelen. S De VOORZITTER antwoordt, dat hij daar Vrijdagavond is gepasseerd en toen was het f er droog. Als het regent staat er hier en daar ter en Wethouders dachten, dat het plantsoen er nogal tamelijk goed bij ligt. De heesters en rozen worden tweemaal gesnoeid en het gras wordt kort en schoon gehouden. Dat dit laat ste gebeurt door een gewone man, hetzij den gemeentewerkman, hetzij een ander, kan toch geen bezwaar zijn. De heer FLORUSSE merkt pp, dat de ge meentewerkman het gras afmaait als hij er eens tijd voor vrij heeft. De tijd die hij ver- speelt door het gras af te maaien kan hij beter elders besteden. De VOORZITTER constateert, dat de heer Florusse dus van oordeel is, dat het niet goed gaat. Dat zou spreker niet graag willen on- derschrijven. De gemeentewerkman is heele dagen bezig, doch hij kan niet overal t-egelijk zijn. Als men den toestand op naburige ge meenten en die op het dorp hier ziet, is spre ker van oordeel, dat een en ander er tame lijk goed voor staat. De heer WflS'SE stemt toe, dat de plant- soenen vakkundig worden onderhouden. Spre ker merkt op, dat het p-lantsoen aan de West zijde niet afgeschut is, er loopen thans zelfs wel paar-den in, die groote indrukken in den gronid maken, de jongens maken er thans een speelplaats van. Indien dit zoo doorgaat denkt spreker dat er binnenkort niets van over is. De VOORZITTER moet in verband hier- mede een beroep doen op de ingezetenen om dit niet te doen. Als de politie het ziet, wor den de betrokkenen er op attent gemaakt, dat zij daar niet mogen loopen. Dit is wel wat achteruit gegaan bij de opening van de wa- terleiding. Toen is daar de fontein geplaatst en was de nieuwsgierigheid zoo groot, dat de jongens er een beetje den loop gekregen heb ben. Jammer, dat door de buitengewone om standigheden van de fontein na de opening der waterleiding geen gebruik gemaakt is kunnen worden. Doch daardoor is dit mis- bruik ontstaan. Burgemeester en Wethouders doen hun best om dit zooveel mogelijk te be- teugelen. Wat betreft het binnenloopen van de plantsoenen zonder dat er een hekwerk is geplaatst, dit kan in de andere plantsoenen ondanks het hekwerk even goed. De heer WISSE heeft gezien, dat vandaag een man op leeftijd even goed over het plant- soentje heen kuierde. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Wisse dan den moed moet hebben om den be- trokkene te zeggen, dat hij op den verkeer- den weg is. De h-eer WISSE zou willen dat de politie daartoe den moed had. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Wisse niet den ind-ruk moet wekken als zou de politie, als deze dergelijke dingen ziet, niet waarschuwen. De heer WISSE heeft hier enkel maar de aandacht op willen vestigen. 102. 103. 104. 105. 750. 106. De Onderhoud pompen en riolen. 350. Kosten van de haven. 1464. Kosten bediening klokken. 125. Kosten algemeene begraafplaats. i een Plaf- Vrijdagavond was de weg tot en met i de woning van den heer Herrebout droog, aan 5 den dijk stonden eenige plassen. De weg Ugt een groot gedeelte van het jaar tamelijk I goed. Dat het rijwieLpad bij een stuk land wat i kapot gereden wordt, als er met vrachten overgegaan wordt, is met te voorkomen Dit te zien is. De VOORZITTER geeft te kennen, dat hij persoonlijk ook graag zou zien, dat een an dere manier gevonden werd. In andere ge meenten gebeurt dat allemaal heel zindelijk en aardig, doch hier zou men er in de eerste -plaa-ts de medewerking der bewoners voor noodig hebben en in de tweede plaats zit men met de personee-lskwestie en in de derde plaats, waar moet men met de spullen heen? Jaren -terug is over deze zaak ook reeds meermalen gepraat, op welke wijze men de faecalien weg kan krijgen, doch dat is niet gemakkelijk. Het gaat hier om een beperkte bevolking, in een groote gemeente is dat ge- makkelijker, daar heeft men meer gemeente- personeel. Het is daarom niet zoo eenvoudig om zooie-ts hier in te voeren. Men moet reke- ning houden met de practij'k. En indien alle menschen in een kom woonden, dan had deze zaak nog een ander aspect. -De heer FLORUSSE meent, dat een ding toch wel terstond mogelijk zal zijn, en dat is, dat gezorgd wordt, dat het geweldi-ge leven, dat het apparaat maakt, wordt belemmerd, Naar spreker van voermans hoort, staan de wielen iets te laag. De VOORZITTER meent, dat dat beetje leven niet zoo erg is. De heer DE VISSER merkt op, dat men dan gewaarschuwd is en op tijd kan zorgen, weg te komen. 93. Begrafenisrechten. /600. Opbrengst verkoop vuilnis. Memorie. Opbrengst verkoop oude materialen. Vergoeding toegebracht-e schade. Me 94. 95. 96. morie. Uitgaven: 97. Jaarwedden. 1600. 98. Onderhoud toren. 75. 99. Onderhoud straten en pleinen. 400. De heer DE VISSER rn-erkt op, dat hij de vorige maal bij de behandeling der begrooting cen lans gebrok-en heeft voor de verbetering van de Polderstraat. Wellicht zullen de hee ren zich nog herinneren, dat toen wethouder De Feijter gezegd heeft, dat deze zaak in een nabije toekomst tot een oplossing zou komen als eenmaal het tertiaire wegenplan tot uit- voering kwam. Kan de Voorzitter thans wellicht mededee len, hoever dit -gevorderd is! Anders moet spreker terugkomen op hetzelfd-e chapiter. Spreker heeft gezien dat het college met stu- die deze straat heeft staan bekijken. Hij meent, dat het wel wet ver gaat met een toe stand van een weg als deze in de bebouwde kom. Dan moet spreker wijzen op het trottOir aldaar. Als het regent staat er de straat blank. Hij meent, dat men daar de tegels zou dienen te lichten, deize zijn wat gezakt en de band is blijven zitten. Verder vraagt spreker de aandacht te besteden hier en daar aan de wegen en straten. Ook vraagt hij of er al iets gebeurd is op de omstandigheid waarop indertijd de heer Wisse gewezen heeft, n.l. den toestand aan de Axelschestraat, als het wat regent staat het daar blank. Burgemees ter en Wethouders hebben toegetzegd te zul len trachten dit op te lossen. Misschien kan het college reeds mededeelen, hoever het daarmede gevorderd is. De VOORZITTER antwoordt, dat indertijd t aan de Oostzijde zal grenaille worden ge- E strooid. Deze weg heeft de aandacht van het j ^a§"elijksch Bestuur- Hij vertrouwt, dat de heeren er genoegen mee zullen nemen, dat Burgemeester en Wethouders zullen trachten, zaken te doen met het tertiair wegenplan. Doch dit -kost een beetje tijd en geld. De heer DE VISSER: En die kwestie van het trottoir? De VOORZITTER wijst er op, dat daar aan het Noordeijk einde de fout is, dat er kleine burzen in den weg liggen, de buizen die daar liggen zijn van te kleine capaciteit, om al het water te verwerken bij hevigen regenval. Wat de verdere opmerkingen van den heer De Visser betreft, mag spreker er ook wel op wijzen, dat de wegen overal opgebroken zijn-, er is waterleiding aangelegd, er is een katoel door d.e PjZ.E.lM. gelegd en P.T.T. is er geweest om een telefoonkabel te leggen. Spreker zit de betrokkenen wel achter de vee- ren, doch de heer De Visser weet ook wel, dat als er een gat in de straat gemaakt is en dit wordt dit jaar goed afgewerkt, dan ontstaat er niettemin toch algauw weer een putje, waarin bij regenval een plasje water komt te staan. De heer DE VISSER gelooft, dat de Voor zitter den toestand niet precies beschrijft zooals die is. Uit de oorzaak die hij genoemd heeft, komt die ,plas op het trottoir niet voort. De oorzaak is daar, dat de band hooger ligt dan de tegels; als de tegels wat gelicht wor den, is het daar af. Als dat gebeurde dan zou net trottoir behoorlijk begaanbaar zijn, wat ook kan. Spreker wil niet zeggen, dat hij er op zou attendeeren als er hier of daar een tegen te laag lag, doch het trottoir ligt daar als geheel werkelijk te laag. Spreker vraagt of het onderhoud van dezen weg nog voor de gemeente is, dan wel voor den aannemer. De VOORZITTER antwoordt, dat dit nog steeds voor den aannemer is. De heer De Visser zal wel opgemerkt hebben, dat deze hier en daar herstellingen heeft doen ver- richten. De heer DE VISSER behoeft er dan ver der niets over te zeggen, daarvoor is de tijd nog niet aangebroken. 100. Onderhoud wegen en voetpaden. /1350. 101. Onderhoud wandelplaatsen en plant soenen. 200. De heer FLORUSSE deelt mede, dat de commissie van gedacbt was, dat het wen- schelijk was, dat B-urgemeestei; en Wethou ders eens bekeken, de plantsoenen door een deskundige te doen onderhouden. Bij de ope ning der waterleiding heeft het zijn aandacht getrokken, dat de zaak aldaar werd opge- ledderd door iemand, die er feitelijk niets te maken had. Spreiker zou gaarne Zien, dat deze zaak eens door een deskundige, een technisch man, behan'deld werd. Naar spreker verneemt gebeurt dit te Sas van Gent en Axel bij abonnement. De VOORZITTER antwoofdt, dat de heeren de toelichting van Burgemeester en Wethou ders hierop gezien hebben. De heer FLORUSSE uit de hoop, dat het dan in orde komen zal. De VOORZITTER zegt niet, dat het daar om in orde zal komen. Door het voorstel der commissie wordt den indruk gewekt, als zdu het onderhould thans niet door een deskundige geschieden, dit is niet het geval. Burgemees- Kosten gemeentereiniging. f 1100. heer MAAS merkt op, dat op dezen post voor Othene geraamd wordt 175. Vorig jaar werd hiervoor geraamld 150 en 110. De VOORZITTER stemt toe, dat het vorig jaar hiervoor werd uitgegeven f 150. De man die belast was met de hulp voor de ontrui- ming van stoffen is evenwel dezen zomer met pensioen gegaan. Als proef hebben Burge meester en Wethouders dit werk tevens laten doen door den man die met het onderhoud belast was. Voor dit jaar is daarvoor een tijdelijk accoord gemaakt voor f 1 per week. Burgemeester en Wethouders stellen zich voor, op denzelfden weg voort te gaarl. Pit geeft een besparing en Burgemeester en Wet houders meenen dat dit kan. En moet er iets gebeuren aan den weg, dan kan daarvoor iemand anders genomen worden. De heer MAAS is het er wel over eens, dat het beraamd is in het voordeel der gemeente. Doch hij is het er niet eens mee, zooals het thans voorgesteld wordt. Al jaren, van dat het spreker heugt, is er te Othene een ge meentewerkman. Vroeger was dit M. de Ruij- ter, nu was het Piet Scheele. Deze heeft dezen zomer zijn ontslag gehad, en nu hebben Burgemeester en Wethouders een anderen kijk op de zaak. Einde December moet er nu weer ingeschreven worden en spreker weet niet voor hoeveel dat gebeuren zal. Dat kan f 150, f 160 of 180 zijn. Doch als het zoo op het laatste jaar is, dan zegt de betrokkene bij zichzelf, wat geef ik er om. De menschen die het nu doen, halen Zaterdagsvoormiddags de vuilnis op en dat doen zij netjes. Maar als er een gemeentewerkman is, dan kuiert die zoo af en toe Oithene eens rond en kijkt wat er te doen is. In dezen tijd, nu de blaren val- len, blijven deze thans liggen tot "s Zaterdags, en 's Zaterdagsvoormiddags ruimt Putter die netjes op. Maar als het regent dan spoelen die mee in de goot, die daardoor verstopt ge- laakt. En als er nu zoo'n gemeentewerkman is, dan kuiert die Othene eens rond, en maakt die gaatjes open. Om verder te gaan, als het regent, dan kuiert zoo'n gemeentewerkman eens rond, en ziet hier een putje en daar een hoogtetje, waardoor plassen ontstaan. Dan maakt hij een geultje, waardoor het water weg kan. Dat heeft nu niet meer plaats. Spreker stemt toe dat de tegenwoordige regeling in het voordeel der gemeente is en een 100 kan schelen, maar hij gelooft, dat Othene er door achteruit is. Donderdag, toen al dat water gevallen is, stonden er op Othene groote plassen, door den aanleg van de waterleiding zijn die ontstaan. Zoo'n gemeentewerkman ziet dat, terwijl hij rond kuiert, hij maakt een gleufje waardoor dat water weg kan. Donderdag was het op Othene erg met de plassen, de kokmeeuwen konden er wel in zwemmen. Dat paadje bij De Vos, daar bij dien watergang, dat zoo af- h el lend ligt, ligt er zoo slecht bij. Spreker is blij, dat er daar een nette straatverlichting is, anders zouden er ongelukken gebeuren. Hij zou graag zien, dat Burgemeester en Wet houders bij reigen de gelegenheid te baat namen om eens op Othene te kijken. Van de eene kant bekeken, is de nieuwe regeling in het voordeel van de gemeente, doch voor Othene zal het niet netjes1 zijn, men zal er meer mee achteruit dan vooruit zijn. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Maas een heel relaas van den toestand ge- geven heeft. De man, die het voorheen deed, was iemand van (hoogen leeftijd, deze is thans heengegaan. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens dit werk te doen aannemen. Spreker meent, dat men dankbaar zou zijn dat er te Othene iets was in dien zin. Die man had niet tot taak de riolen en zinkput- ten na te kijken, docih moest zuiver niets an ders doen dan's Zaterdags helpen het huisvuil op te halen. Dat die man dat dan toch deed, kon men van hemi niet vergen. Nu men iemand heeft van niet zoo hoogen leeftijd, voor wie dit werk een Zaterdagwerkje is, kan men niet van hem verfgen, dat die man ook doet wat de vroegere gemeentewerkman altijd deed. Inidien hij dat zou doen, zou zulks te prijzen zijn, doch men kan het niet vergen. Burgemeester en Wethouders zijn thans bezig een proef te nemen. De heer Maas ziet dit zeer donker in. Doch laat Burgemeester en Wethouders die proef nu eens nemen. Op

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 7