ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Beate weet, wat ze wil No. 9993 MAANDAG 20 NOVEMBER 1939 79® Jaargang Feuilleton Binnenland TWEEDE BLAD De wndefwartrTf^ SJlr?ten; uit het elgen- tf- ft'-." TER NEUZENSCHE COURANT KEURING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Burgemeester van TERNEUZEN maakt bekend, dat de Keuringsraad voor de inge- schrevenen voor de lichting 1941, alsmede voor de dienstplicbtigen van de lichting 1940, voor zoover Laatstbedoelden tevoren tijdelijk ongeschikt zijn verklaard en niet inmiddels by nadere uitspraak geschikt of voorgoed on geschikt verklaard, van den dienst uitgesloten of overleden zijn. voor deze gemeente zdtting zal houden te Temeuzen in de Hervormde School, Schoolweg 21 op: Vrijdag 16 Februari 1940, des nammidags om 1,30 nur precies. Maandag 19 Februari 1940, des namiddags om 2 uur precies. Dinsdag 20 Februari 1940, des namiddags om 2 uur precies. Woensdag 21 Februari 1940, des namiddags om 2 uur precies. Donderdag 22 Februari 1940, des namiddags om 2 uur precies. Vrijdag 23 Februari 1940, des namiddags otn 1,30 uur precies. Saterdag 27 Februai 1940, des namiddags om 2 uur precies. Geneeskundige verklarlngen. Venmoedt de ingeschrevene, dat hij onge- schikt is wegens een ziekte of een gebrek, waarvoor hij onder geneeskundige behandeling geweest is, dan is het wenschelijk, een schrif telijke verklaring van een geneeskundige mede te brengen. Indeeling. Voor hen die niet voorgoed ongeschikt worden verklaard, bestaat de gelegenheid om hun voorkeur met betrekking tot de inlijving aan den voorzitter van den keuringsraad op te geven, zoowel wat betreft korps of zeemacht ale garnizoen en tijd van opkomst. Het is wenschelijk, dat ieder opgeeft, welke voorkeur hij in de eerste en welke hij in de tweede plaats heeft. Voorts kan de ingeschrevene den voorzitter een schriftelijke verklaring ter hand stellen am te bewijzen, dat hij voor zeker vak of voor zelteren arbeld bijzondere geschiktheid bezit. Met opgegeven wenschen kan slechts reke- ning worden gehouden, voor zoover de dienet- belangen het toelaten. VerpUchtingeu. Behoudena de hierna vermelde uitzonderin- gen, is ieder ingeschrevene verplicht op de hem aangewezen plaats en tijd, voor den keu- r#£sraad te verschynen en zich te onderwer- pen aan een onderzoek tot het beoordeelen van zijn ongeschiktheid voor den dienst In het algemeen en tot het verkrijgen van gegevens voor zijn nadere bestemming, waarvoor schrif telijke proeven moeten worden afgelegd. De ingeschrevene, die tijdelijk ongeschikt wordt verklaard, is verplicht een jaar later nogmaals voor den keuringsraad te verschij nen en het vereischte onderzoek te onder gaan, tenzij hy inmiddels bij nadere uitspraak geschikt of voorgoed ongeschikt is verklaard of van den dienst is uitgesioten. Verhindering. Hij, die door ziekte of wegens een andere geldige reden niet bij de keuring kan ver schijnen, moet hiervan tydig kennis geven aan den voorzitter van den keuringsraad of aan den burgemeester. Wie niet betioeven te verschynen. Van de verplichting, om voor den keurings raad te verschijnen, zijn vrygesteld de inge- schrevenen, die behooren tot een der volgende groepen a tot g: a. zij, die zijn opgenomen in een krankzin nigen-, idioten-, doofstommen- of blinden- gesticht b. zij, die doen blijken door ziekte of gebre- ken tot die verschyning buiten staat te zijn en niet zijn opgenomen in een gesticht, als onder a bedoeld; c. zij, die zijn opgenomen in een rijksop- voedingsgesticht, een tuchtschool, een gevan- genis of een rykswerkinrichting: 4- zij, die hun beroep maken van de buiten- landsche zeevaart of van de zeevisschery bui- tenslands Door OTF1RJD VON HANSTEJN- Vertaald door Angelica van Hest. 12) Vervolg. Verder een paar vtan stroo, takken en boom- stammen opgetrokken, rancho's, waarvoor open vuren brandden. Vrouwen van peons waakten over den ketel, waarin het water kookte voor de mate, die hler altyd gedron- ken wordt en over den visch, die aan het spit werd gebakken. ,)Dit is Santa Juiamfa. Dalt wil zeggen, dit is mijn eigendom. Buurman Laskowitz, onze naaste buurman, woont hier tien kilometer vandaan." De boerin, een zwaargebouwde vrouw met wit haardie er veel ouder uitzag dan zij was, trad hen tegemoet. JHe, wie breng je daar mee -De nieuwe ondenwijZeres." Bartelyk was de ontvangst niet, maar Beate stak haar hand uit. Op den achtergnond verschenen de drie Boons. Misschien twintig, achttien en veer- Hen jaar oud, barrevoets, in drilbroeken, met hemden, die van voren open hingen Zij staarden de blonde steedsche jdngedame aan, alsof zij een wereldwonder was. Beate stond eemgsizms verlegen op d© ruwgetimmerde waranda en hoorde binnen de vrouw tegen den man kijVen. De oude vrouw kwam weer naar buiten en keek het jonge meisje, dat in de deuropening stond, nog eens doordringend aan; Beate staarde onbewogen voor zich uit. ,/Senhor Gschaftler, waar is de school en mijn woning?" ,,Mijn vrouw zal u eerst wat te eten bren- ,,Dank u, maar bij zulk een ontvangst lijd ik hever honger. Waar is de school e. zij, die langer dan een maand in het bui- tenland verblijven in een plaats, welke meer dan 15 K.M. van de Nederlandsche grens is gelegen f- zij, die een geestelijk of een godsdien- stig-menschlievend ambt bekleeden of tot zoo- danig ambt worden opgeleid; g. zij, die als vrijwilliger behooren tot de landmacht, tot de zeemacht of tot de over- zeesche weermacht (dezen worden niet tot de keuring toegelaten). Zij, die als vrijwilliger behooren tot den vrywilligen landstorm, moe ten zich we] aan dit onderzoek onderwerpen. Uitspraak op verklaringem. In sommige gevallen kan de ingeschrevene ongeschikt worden verklaard enkel op grond van een schriftelijke verklaring, bij voorkeur afgegeven door twee geneeskundigen. De eischen, waaraan zulk een verklaring moet vol doen, zijn omschreven in art. 37, 4e lid, en art, 41 van het dienstplichtbesluit. Nadere' in- lichtingen kan men vragen aan de gemeente- secretarie of aan den voorzitter van den keu ringsraad. Keuring elders. De ingeschrevene kan aan den voorzitter van den keuringsraad het verzoek doen om het onderzoek elders te ondergaan. Desgewenscht kan hij het verzoekschrift, waarin hy zijn vol- ledig adres moet opgeven, indienen bij den burgemeester, die alsdan zorgt voor de ver- zending. Een dergelijk verzoek behoort, zoo mogelijk, te worden ingediend vddr 28 Novem ber a.s. Herkeuring. Ten aanzien van elken ingeschrevene, om- trent wien de keuringsraad uitspraak heeft gedaan, kan bij den herkeuringsraad een nieuw geneeskundig onderzoek worden aan- gevraagd a. door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of diens wettelijken vertegen- woordiger; to. door elk der overlge voor de gemeente en voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of diens wettelyken vertegenwoordiger. De aanvraag moet berusten op aannemelijke in het verzoekschrift omschreven gronden en uiterlijk den tlenden dag na den dag, waarop de uitspraak in het openbaar is medegedeeld, worden ingeleverd by den burgemeester dor gemeente. waar de ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, voor den dienstplieht inge- schreven is. Gawooniyk wordt de uitspraak op den dag der keuring 'door den voorzitter van den keuringsraad in het openbaar mede gedeeld. Aanvragen, niet ingerieht of niet ingeleverd op de hier omschreven wjjze, kunnen geen gevolg helbben. Verschynt de ingeschrevene niet op den bepaalden tifd voor den herkeuringsraad, dan wordt de aanvraag, indien zij is gedaan door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettelijken vertegenwoordiger, als vervallen beschouwd, behoudens uitzon- deringen. Indien het vanwege den herkeuringsraad te houden onderzoek niet mocht kunnen plaats hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt gehouden. Afkeuring door bedrog. Bestaat er naar het oordeel van den Minister van Defensie gegrond vermoeden, dat iemand voorgoed ongeschikt is verklaard als gevolg van bedrog, dan wordt de desbetreffende uit spraak door den Minister vervallen verklaard en wordt de persoon, wien het geldt, geplaatst in de vertiouding tot den dienstplieht, waarin by zou hebben verkeerd, indien hy niet onge schikt verklaard was. Strafbepalingen. De ingeschrevene, die verplicht is voor den keuringsraad te verschynen en niet op de daarvoor aangewezen plaats en tijd verschijnt, of die, aldaar verschenen zijnde, zich niet aan het onderzoek onderwerpt, wordt gestraft met heehtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste hondendvijftig gulden. Hetzelfde geldt voor den ingeschre vene, die moet worden onderzoeht op de plaats, waar hij zich bevindt, en zich niet aan het onderzoek onderwerpt, en ook voor den- gene, die de in verband met de dienstplichtwet van hem gevraagde opgaven niet of niet naar waarheid verstrekt. Pleegt hij opzettelyk een van genoemde feiten, dan wordt hij gestraft met govangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshon- derd gulden. De ingeschrevene zal zich, op straffe als bij de wet bepaald, hebben te onthouden van het aanibieden van geld of geschenken of van andere verkeerde praktyken, waardoor hij zou meenen zijn afkeuring voor den dienst te kun nen bevorderen. Art. 206 van het wetboek van strafrecht luidt als volgt: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft: 1°. hij, die zich opzettelyk voor den dienst bij de krijgsmacht ongeschikt maakt of laat maken; 2'liij, die een ander op diens verzoek op- zettelijk voor dien dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Relskosten. Moet de ingeschrevene, om voor den keurings raad te verschijnen, kosten maken voor het passeeren van een veer, brug of tol of kan hij de heen- en de terugreis niet in ddn dag af- leggen, dan kan hij zich tot den burgemeester wenden: in het eerste geval tot het ontvangen van een passagebiljet en in het laatste geval tot het genieten van nachtverblijf en voeding. De opgeroepene, die woonplaats heeft in een paats in het buitenland, welke niet meer dan 15 K.M. van de Nederlandsche grens is gelegen, en een tegemoetkoming wenscht te ontvangen in de kosten van de reis en, zoo noodig, in de kosten van voeding, moet deze bij zijn verschijning voor den keuringsraad vragen aan den voorzitter. Rijbewyzen. Het is gewenscht, dat de ingeschrevene, die in het bezit is van een rybewijs A (voor chauffeurs) of van een rrjbewys B (voor motorrjjders) dan wel van beide rijbewyzen, dit stuk of deze stukken naar de keuring medebrengft. Duur der keuring. Er moet op gerekend worden, dat de aan- wezdghedd by den keuringsraad voor hen, die voor den dienst geschikt worden verklaard. 3% 4 uur zal duren. Adreeverandering. Bij adresverandering behoort de ingeschre vene zijn nieuwe adres aan de gemeente- secretarie op te geven, ook by het bureau voor militaire zaken. v Temeuzen, 16 November 1939. De Burgemeester, P. TEELEGEN. HMKSMIDiBHLJEN IN OCTOBER. De Rijksmdddelen brachten in October 47,00 millioen op tegen 36,14 millioen in October 1938 en 31,81 millioen als 1/12 der raming. In de eerste tien maanden van 1939 ibedroegen de totale ontvangsten 396,22 mil lioen (v. j. 366,69 millioen) bij 368,10 mil lioen als io/12 der raming. Wjat de kohierbelastdng betreft, was einde October in totaal 129,33 millioen op kohier gebracht tegen 115,65 einde October 1938. VRAGEN INZAKE GEMOBIUISEERDEN. Het Tweede Kamerlid Van Sleen heeft den de volgende vragen commandanten de opvatting huldigen, dat de werkloozen, die iin de periode van 11 April tot 29 Augustus ter vervanging van andere dienstplichtigen zyn opgeroepen, zelfs in het gov a,]dat hun kieederen en schoenen wel van de voor ovememing vereischte stempels zijn voorzdein, voor bedoelde vergoeding niet in aanmerking kunnen komen? Indien bovenstaande vragen bevestigend worden beantwoord, is dan een en ander mogelijk aan minder duidelijke instructies te wijten, en, zoo ja, wil de Minister dan bevor deren, dat klaarheid wordt gebracht en spoe- dig tot de uitbetaling wordt overgegaan DRIJVENDE MIJN BIJ HUISDUINEN ONTFLOFT. Vrijdagmorg-en is te Huisduinen een drij- vende mijn ontploft, doordat deze tengevolge van den stroom tegen de pier, welke voor den vuurtoren in zee uitsteekt, was g-eslagen. Te Huisduinen werden honderden ruiten, waaronder die van het hotel „Zeebad Huis duinen" vemield. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. van Defensie Naast de boenderij lag een open plek. Groentenbedden, een omtraliede ruimte met kippen, dan weer het boscth. Dicht tegen het bosch geleund stond een klein buisje. Een groote, kale ruimte en daamaast nog een hokje. Er stonden geen meifbels in, alleen een paar eenvoudige ruwhouten banken, een vuurplaat voor een open vuur en in het kl-eine hokje een paar spijkers aan den wand, een opklapbed en een waschtafeL Voor het huis was ©en eenigszins verwil- derde, maar toch ongelooflijk ryke bloemen- tuin. Als een klein, betoovend kasteel van Doom- roosje lag het weliswaar vuile schooltje on der de bloemen en boomen verborgen. Na eenigen tijd kwam vrouw Gschaftler uit haar huis, om naar de groenten te krjken en, eer de zon onderging, eenige vruchten te plukken. Zij wierp een vluchtigen, bijna ang- stigen blik naar het schooltje en bleef toen verbaasd staan. Daar was die stadsjuffrouw duchti'g aan het werk; ze zag er hoogst zon- derling uit, droeg een steVige schort, had bloote armen en was bezig, het schooltje te boenen met water, dat ze uit den vijver had gehaald. Sapperioot, ik had niet gedacht, dat er dat inzat Zij ging het huis in en kwam na eenigen tijd weer terug, liep naar het huisje en bleef daar staan. in brandde een kaars. boend, de grond gesohuurd, de banken schoon en aan de wanden hingen zelfs de kaarten, die Beate in Buenos Aires had gekocht, en die het geheel een schoolachtig voorkomen gaven. Beate had een hoogrood gezicht en was vroolijk aan het zingen. ,Ik kom u een muskietengaas brengen en een lamp. Over een uur gaan we eten." Beate zag haar vragenid aan en antwoord- de niet. ,,Ik heb het niet zoo gemeend, maar ik moet voor mijzelf opkomen en ik vind, dat men votorzichtig moet zijn, eer men oordeelt over mensch'en, die men niet kent." Minister gesteld: Kan de Minister mededeelen, of het waar is, dat de door defensie gestempelde en overge- nomen kieeding en schoeisel in enkele afdee- l'ingen aan de gemobiliseerden nog steeds niet REGEERING KEURT HOUDING VAN HET KAMERLID KUPERS AF. Het Tweede Kamerlid Mr. Rost van Ton- ningen heeft dezer dagen vragen gesteld aan de reg-eering, in verband met het door het bureau van het Intemationaal Verbond van Vakvereenigingen opgestelde manifest in zake den oorlog tussehen Duitschland en Engeland en Pranknjk, aan weik manifest volgens Mr. Rost van Tonninigen was medegewerkt ,,door een vooraanstaand Kamerlid, behoorende tot een der partrjen, waarop het kabinet steunt." (Bedoeld werd het soc.-dem. Tweede-Kamer- lid E. Kupers Red. Tel.). De minister-president De Geer, heeft thans, mede namens de Ministers van Buitenlandsche Zaken en Justitie, op deze vragen geantwoord, dat de Ministers, onafhankelijk van het al dan niet vooraanstaan van het betreffende Kamerlid, van zijn al dan niet behoorar tot een bepaalde partij, en van het al dan niet ,,steunen" van het kabinet op die partij, de bedoelde medewerking in de huidige oms'tan- digheden minder judst achten, al kan zij, als komende van een lnddvidlieel burger, geen af- breuk doen aan de door de regeerinc ;2"©voerde neutraliteitspolitiek. Op de vraag of ,tot herstel van het vertrou- wen in de neutraliteifspolitiek van ons land, het uittreden uit het kaibinet van de twee tot de socdaal-democratische party behoorende ministers is bevorderd, wordt geantwoord, dlat er niets van dien aard is overwogen, reeds om- dat het vertrouwen in de neutraliteitspohliek van ons land geen herstel noodig heeft. Ware zulks w£l het geval dan zou het toch op andere wtjze hersteld moeten worden dan door een zoodamge toespdtsxng van het partijwezen, dat ministers <Jer Kroon verantwoordelijk werden gesteld voor wat een of ander hun geestverwant burger zou hebben misdjaan. De Minister van Justitie kan zyn standpunt ten deze eerst definitief bepalen, wanneer een onderzoek, dat nog op enkele punten wordt mgesteld, zal zijn beeindigd. DE SOCIALJSTEN IN HET KABINET. Ettelyke Eerste Kamerleden maakten bly- kens het Voorloopig Verslag omtrent de al- gemeene beschouwingen over de 'begrooting bezwaar tegen de opneming in het kabinet van ministers, die lid zyn van de S.D.A.P. De voorzitter van den Raad van Ministers heeft dit verdedigd met een beroep op den omme- keer, die zich in die party zou hebben voltrok- ken. Men zou, aldus luidde zyn betoog, tbarw j aldaar minder sympathiseeren met het histo- risch materialisme. Deze leden nu hadden zieh afigevraagd, waaruit blykt, dat de S.D.A.P. de leerstellingen van het historisch materialisme en van den klassenstrijd niet laugher aanvaardt. Ajidere leden verklaarden, niet z6o afwij- zend te staan teg'enover de opneming* van leden der S.D.A.Pin een kabinet. Zij waren van meening, dat izich in die opneming* tot zyn vergoed, wylmen voor de uitkeering ZtrT^ ^CeS had bhjkbaar nog op een nadere order wacht Is het den Minister bekend dat, sommige ,,Zal ik u helpen?" ,(Ek dank u, ik kan heel goed op myn eigen beenen staan." Mlaar u eet by ons." ..Dat moet wel, want ik heb niets om te koken. Goed, dat er tenminste een bezem, een blik en een errnner waren." .a ,jHet ziet er wefkelyk .ala een school uit." -Wanneer het aan iny ligt, wordt het ook voltrokken. Een zoo groote poliUeke groep toch behoort by gelegenheid regeeringsverant- woordelijkheid te dragen. lantaam en revolver lagen klaar Voor het ge- bruik. Een eekhoomtje vhichtte haastig weg... OnzinAls ze het aandurfden, haar hier alleen te laten slapen, dan iwas er ook geen enkel gevaar, dat haar dreigde. Steeds weer hield zij zichizelf dit voor en eindelyk vond ze rust. Nog eer de morgen gloorde, wekte nog een school." ha?r ^et eererte banengekraai. 's Avonds zaten ze in. de- kamer van de ^ca^c. ,lacbt® hartelijk en dacht aan het boerdery om de groote bouten-tafel. Op de waramda kon het niet wegens de muggen. De boer, zyn vrouw, ate; drie zoons, die. Beate aanstaarden, alsof ze een-uit den hemel ge vallen wonder was,; zaten alien onder de lamp. Ek was nog een zevendei Laskowitz, de buur man, een kleine man met eenigszins toege- knepen oogen. Zij aten zwygend, daama haalde de oudste een gitaar, zette zich in den hoek en begon te tokkelen een Duitsoh volkslied, dat hij van zijn vader had geleerd. Eerst begon Beate mee te zingen, toen de boer en potseling huilde de oude vrouw van heimWee. Beat© was alleen in haar huisje. Muskie tengaas was voor de vensteropeningen ge- sparuien, maar er waren geen vensterruiten. Zy had de lamp aangestoken en keek naar ir staan. Het was schemerig geworden; buiter TVpp ^gestoken en keek naar het sehoollokaal en in het kleine kamertie aa vlogen ghmworpjes, sprink- aardige geluiden. De boerderij lag volkomen in het donker. iBeate was doodmoe en toch durfde zy niet te gaan slapen. Het huis had niet eens een grendel op de deur; ze schoof haar koffer visor den imgang. Toen ging ze op het catro, het opklapbed liggen. Ze beefde van ingehouden zenuwachtigheid. Ze was voor het eerst een naoht alleen slechts omgeVen door het oenwoud. Alle mogelijke herinneringen werden bij haar wakker; ge- dachten aan vergiftige slangen, die heimelyk in de woningen slopen, aan schorpioenen, die van zolderingen vielen. Klets! Er viel ergens dicht in de buurt lets op den grond. Zy schrikte, electrische oude kinderverhaaltje van den kleinen jon- g;en, die vroolyk riep: ..Moeder, de haan kraait Duitsch!" Zy sprong uit bed, waschte zich en voelde zich merkwaardig frisch. In de boerderij was licht op; de boer kwam juist naar buiten. De vrouw was al in den koeienstal geweest; zij had in de eene hand een melkemmer, in de andere een lantaarn. „A1 op?" -Ik heb uit.si.ekend geslapen." ..Binnen staat versche mate". Toen Beate probeerde, den bitteren, ver- frisschenden drank door het zilveren pypje te zuigen, ging dat niet zoo erg goed. Maar een stuk roggeprood en het heerlijke stevige spek smaakten voortreffelyk. HOOFDlSTUK X. Egon Dombusch begon de machines op te stellen. In het begin had hij den assistent- majordomo om hem te helpen, daar deze een paar woorden Duitsch sprak. Hij zag echter al spoeidig in, dat het allesbehalve intelligente jongmensch by ieder woord, dat hij moest vertalen, een oneindigen omhaal van woorden gebruikte en daarby zelf niet begreep, wat er eigenlyk bedoeld werd. Hij had meer last dan gemak van hem, terwijl de peons, de kleur- lingen met hun verstandige oogen, zijn ge- barentaal uitstekend beJgrepen. 'Den tweeden dag reeds had hij den jongen Braziliaan niet meer noodig en 's avonds kwam hij bij Giinter. ,,Als je geen ander werk voor me hebt, zal ik gauw verderop moeten. De machinedeelen zijn uitstekend gemerkt en de peons zijn lang Wat het voor het eerst intreden van sociaal- democraten in een ministerie aangaat, konden weder andere leden zich in -groote lijnen ver- eemgen met hetgeen de leden, hiervoren aan het woord, hadden betoogd. Evenals in de Tweede Kamer was geschied werd ten slotte ook in deze Kamer afkeuring er over uitgesproken, dat de sociaal-demo- cratische ministers, alvorens tot het kabinet toe te treden, machtiging hadden gevraagd van den partijraad der S.D.A.P., hetgeen in stryd werd geacht met de onafhankelijkheid, welke den drager van het ministersambt dient te kenmerken. Vorenstaande opmerkingen ondervonden van verschillende zijden tegenspraak. Vele leden verklaarden, den huidigen voor zitter van den raad van Ministers zeer enken- telyk te zyn, dat hij er toe was overgegaan de benoeming van een tweetal sociaal-demce craten tot Minister der Kroon te bevorderen. Zy waren van meening, dat de heer De Geer, door dien stap te durven zetten, aan zijn land een uitnemenden dienst heeft be- wezen. Enkele leden verwezen met name naar de mtvoerige debatten over de bedoelde onder werpen gevoerd op de, in 1931 te Utrecht en in 1937 te 's-Gravenhage gehouden congres- sen. Voorts vestigden zij er de aandacht op, dat in het tegenwoordige program der 'S.D.A.P. het woord klassenstrijd" niet meer voorkomt en dat in die partij thans opvattin- gen heerschen, die met het historisch materia lisme als levensbeschouwing niet meer zijn te rrjmen. In het centrum van de besehouwinge- wyze der S.D.A.P. staan tegenwoordig huma- nistasche beschouwingen. DE MOB II, ISA TIF KOST ONS LAND 10 .MIFFIOFN PER WEEK. Een uiteenzctting van Mr. J. A. d© Wilde. Voor de Oentrale A.R. Kiesvereeniglng „Nederland en Oranje" te Amsterdam heeft oud-Minister Mr. J. A. de Wilde, Donderdag- avond gesproken over den toastand in binnen- en buitenland. Na een kort inleadend woord van den voor- ratter, den heer Gnossen, begon de heer De Wilde met een behandeling van 't gebeurde gedurende de laatste jaren in het vierde kabmet-Colyn, dat in 1937 voor vier jaar samengesteld scheen. Spr. is heengegaan uit het ikabinet candat een der Ministers f 10 mil lioen vroeg voor bestryding der jeugdlwerK- loosheid. Het vyfde kabinet-Oolyn '/iel op de motie- Deckers. De heer De Geer nam de veran> woordeiykheid voor een kabinctsformatie va* de Roomsch-Katholieken over. Spr. ging uitvoerig in op de houding der verschillende partijen ten opzichte van den huidigen toestand. De Anti-Revolutionnairen hebben een vrije en zuivere positae. Spreker besprak voorts de positie der regeering en de moeilykheden aan welke zij net hoofd moet bieden. Vooral de financien zijn uitermats belangryk. Een sluitende begrooting is de eenige niaat- staf voor een Minister van Financien. Werke* met tekorten is sorns onvermijdelijk doch op den duur kan geen enkel Minister hiemiede doorgaan. Mmistei' De Geer is dezelfde meening toe- gedaan. Daarom kunnen wy met de huidige financieele politick meegaan. Spr. wdi het vooral hebben over den finah- cieelen toestand. Hy zal de waarheid zeggen: van camoufleeren zal geen sprake zyn. Voor 1'MO zijn de uitgaven gesehat op 746% rtnl- hocn, de inkomsten op 741 millioen. Doch bij dit geraamde tekort voor 1940 moet men tellen 16 milioen voor de sanee- ring van het Spoorwegpensioenfonds en f 4,5 millioen voor de subsidies aan de gemeenten. Voorts 8 millioen om de vlottende schuld in een normale leening om te zetten, en 21,6 millioen voor saneering van het -Werkloos- heidssubsidiefonds. Het tekort wordt dan f 55% millioen. Voor 1941 zal het tekort nog eens met /60 millioen stygen. Minister De Geer heeft zijn belastingplannen bekend gemaakt. Doch de tekorten blijven hoog. De Staats- schuld bedraagt daarenboven nog 4 milliard. Daarby komt de mobilisatie, welke 10 mil- geen sufferds. Over hoogstens tien dagen kan de zagery werken Giinter lachte. ,,Je bent een echte Duitscher! Mijnheer ae ingenieur uit Rosario zou het wel zbd heb- ben ingerieht, dat hij er een week of zes aan had moeten werken en iederen avond zou hij gemopperd hebben op die ellendige machines, die hy alleen weer op gang zou kunnen brengen." ,,Ik heb een arider plan." Egon legde Giinter een plan voor om de. waterkracht van den bengstroom in de naby- heid voor een krachtinstallatie te benutten. -Kan jij een dergelijk werk uitvoeren?" ,Dat is niet moeilijk. Een behoorlijke tur bine die kun je kant en klaar in Duitsch land bestellen een paar kanalen, een stuw- dam, die in een paar weken klaar is en een kleine dynamo. Ik denk, dat de machines over twee of drie maanden hier kunnen zijn en tegen dien tijd is de stuwdam gebouwd." Zy rekenden en Giinter zag vluchtig de ge- tallen na, die Egon onder elkander schreef. ..Goed, bestel de machines maar. Voer het werk maar uit!" Egon had een gevoed van bevrediging en reeds na veertien dagen bemerkte hij tot zijn verwondering, hoe enorm zijn kennis van de taal was vcoruitgegaan in den dagelyksehen omlgang met de inboorlingen. !Hij was in ieder opzicht tevreden. Hij had het nu, veel beter dan wanneer hij de betrek king in Rosario had gekregen. Het was toch heel wat anders, hier met zijn meetinstrumen- ten en zijn grooten troep arbeiders buiten te kunnen werken in de vnoege morgenuren; daarna de groote rusttijd in de gloeiende mid- dagthitte te houden, dan weer een paar uur te werken en 's avonds te genieten van het gezellige samenzijn met de dames op de def- tige es'tancia. Ja, als hij niet toevallig Giin ter Schliephaoke had weten te vinden. Een mensch moet toch maar geluk hebben! Geen cogenblik dacht hij nog aan Buenos Aires of aan Beate Serenus, z66 vervuld was hij van zijn nieuwe werk. ('Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 5