Buitenland De oorlog in Europa. ZEELAND Grlep, Kou, Plin. HET LUCHTALARM IN ENGELAND. TERNEUZEN, 20 NOVEMBER 1939. GEMEENTERAAD. VEREENIGING VOOR VOLKENBOND EN VREDE. BESTEDING DERGELDEN 19 40 de militaire autorieten daarvoor op welver- diende wijze onder seheiden Zaterdagmiddag te ruim twee uur heeft voor het front van den troep waarbij Van Dijk is ingedeeld, de tweede afdeeling van het le regiment artillerie, ergens in de provincie Utrecht de regimentscommandant, luitenant- kolonel P. H. Schoute, namens den Minister van Defensie aan Van Dijk medegedeeld, dat de Minister ziijn moedig gedrag bewondert en hem al,s blijk van waardeering een gratificatie van 50 toeikent, zoomede twee dagen uit- zonderingsverlof op 19 en 20 November, Daarna heeft de regiments-commandant een order van den commandant van het veldleger, luit.-generaal J. J. iG. baron van Voorst tot Voorst, voongelezen, blijikens welke korporaal Van Dijk wordt bevorderd tot dienstplichtig wachtmeester. Korporaal Van Dijk heeft een zeer moedige daad verricht. Aan hem is hot te danken, dat het ongeluk met een munitiewagen „ergens in de provincie Utrecht'" zonder verlies van menschenlevens is afgeioopen. Terwijl de vrjtf paarden met den caisson en een voorwagen wild voortholden, bezeten van schrik door de ontploffende granaten, pos- teerde Van Dijik zieh midden op den weg, greepl een der dieren bij de manen, liet zich met groot levensgevaar voor zichzelf 'n eind meesleuren ein wist zoo eindelijk het gespan tot staan te brengen. Terwijl de stukken van de ontploffende munitie hem, om de ooren vlogen, sneed de korporaal de riemen van de paarden los. Niemand durfde de brandende wagens met hun gevaarlijke lading naderen °ok de brandweer niet. Aflleen Bart van Dijk bleef staan waar hiji stond, al iiep hij groot gevaar door de zware koperen bussen van de projectielen getroffen te worden. Eerst toen zijn hulp niet meer noodig was, trok hij zich eenigszins terug. Telkens ontploften de projectielen, welke keurig- in mandjes verpakt, in den caisson opgeborgen waren. De ,,Ted." had ean ikort gesprek met Bart van Dijk, een jongeman van 30 jaar, die in zijn burgerleven slager is. ,,Ik zag de bees- ten hollen en dachtIk moet ze vasthou- den, wat er ook gebeurt. Ik holde den stal1 uit en probeerde ze tegen te houden door de armen te spreiden. Toen dat niet gelukte, sprong ik er voor. Ook dat hielp niet. Ik gaf niet op en iwist een van de dieren bij het hoofd te pakken. Hoewel het hevig rukte, wist ik vast te -houden. Het was geen pretje, maar onderweg tijdens dien vreeselijken rit, dacht ik alleen maar: eerst de paarden stil, dan verder zien. Later toen de projectielen om me heen be- gonnen te onitploffen en ik ikon wegkomen, toen stond ik te trillen op mijn beenen. Ik wist eigenlijk niet precies wat ik gedaan had. Dat drong later pas goed tot me door. Maar ik kon de hollende paarden toch niet loslaten, er moest iets igebeuren. Ik ben blij, dat ik het zoo heb opgeknapt. Nu is er niemand gewond. Alleen een van de paarden aan de knie, maar dat zal wel gauw over zijn. Tot zoover korporaal Van Dijk. Later-, toen explosieis minder snel achter elkaar volgden en tenslotte ophielden, durfde men de "pTaats waar de twee wagentjes met projectielen in brand stonden, wat diohter te nadereni Tot ver in den omtrek vond men de hulzeri der projectielen terug; de meeste waren eehter dioht bij de wagentjes ontploft en lagen hier vlak bij elkaar. Direct kwam een groot aantal mjlitaire autoriteitan naar de plaats van het opgeval, teneinde "zich volledig op de hocgte te stellen. De bewoners der omliggende huiz-en keerden geleidelijk aan weer naar him woningen terug. De nieuwsgierigen werden nu door een schiid- wac'ht op flinken afstand gehouden. Er waren echter uren naderhar.d nog weinig menschen, die deze plaats durfden betreden. altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnbardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd.Mijnhardt jes'2st. 1 Oct. Doos 50ct DE OVEKNEMINGSPRIJS VAN LIJNZAAD IS VERHOOGD. Aangaande den overnemingsprijs van lijn- zaad, waarover eenigen tijd geleden nog geen mededeelingen konden worden gedaan, ver- nemen iwij thans van officieele zijde, dat ook dit be'drag met terugwerkende kracht is ver- hoogid, en wel van 10 tot f 12 per 100 kg. Voor dit prpduicit bestaa't evenWel niet de pliciht, dat het uitsluitend aan den provin- cialen voedselccmmissaris aange'boden mag wbrden. De telers m-ogen hun lijnzaad ook aan handelaren verkoopen, die in het bezit zijn van be^tel'bonnen, afgeigeven door de Nederlandsdhe meelcentrale, en derhalve be- sc'hik'ken over een vervoerbewijs voor het ver- voer van het bedrijf van den teler. HET VREDESINITIATIEF VAN NEDERLAND EN BELGIe. In het Engelsche Lagerhuis heeft sir John Simon het woond gevoerd naar aanleiding van het Nederlandsch-Belgisch vredesinitia- tief en hier'bij de verizeker'inig gegeven dat Engeland de neutraliteit van Nederland en Belgie zal blijven eerbiedigen. Voortgaande zei Simon: ,,De vorige week is ook gekenmerkt geweest door een terugkeer van geruchten over agressieve bedoelingen van Duitschland jegens Nederland of Belgie. De aanwezi'gheid van groote ooncentraties Duitsche troepen aan de grenzen van Neder land en Belgie, en de opening eener dreigen- de campagne in de Duitsche pers, waren een maar al te bekende aanduiding voor de we- reld, welke gawend is geraakt in dergelijke teekenen een onmiddellijken voorlooper te zien van een Duitsche invasie. Hoewel men zich derhalve niet kon verba- zen over den algemeenen tegenzin, welke de geheele wereld aan den dag lagde, om de ge- ruststellende verklaringen van zuiver alge meenen aard, die door Duitschland werden af- gelegd, op haar nominale waarde te aanvaar- den, kon er aan den anderen kant nergens eenig verlangen bestaan, allerminst in Enge- lamd, de beteekenis van deze berichten te overdrijVen. Vervoligens refereerde Simon aan de offi cieele Duitsche verklaringen over het voor- nemen de neutraliteit van Nederland en Bel gie te eerbiedigen, alsmede aan de radiorede- voering van den Nederlandschen minister- president. Hij vobgde hieraan toe: de ontspan- ning, welke op deize verklaringen is gevolgd, was een bevrediging voor de Britsche regee- rimg. Na sir John Simon was het woord aan den leider der oppositie, Attlee, die o.m. zei: Wij alien betreuren het, dat de pogingen van de twee monarchen der lage landen, den vrede te herstellen, zoo vierkant door de Duitsche regeering zijn verworpen. Wij hopen alien evenizeer, dat deze vreedzame volkeren niet bij den oorlog zullen worden betroikken. Sinclair, de leider van de liberale oppositie, sprekende over het Nederlandsch-Belgische vredeslnitiatief, zeide, dat dit de lucht had gezuiverd. Thans kan niet langer beweerd worden, dat deize oorlog aan Duitschland wordt opgedrongen. Hitler heeft geweigerd te antiwooriden op het oorspronkelij'ke beroep, dat op hem is gedaan, en daarom is het, vol- gens dezen spreker, nu voor de geheele wereld duidelijk, dat Hitler den oorlog voortzet om geen andere reden, dan om het nazi-juk te verstevigen op de Tsjechen en de Polen. Al leen bij hem berust de verantwoording voor het afwijzen van onderhandelingen. In het Hoogerhuis is over hetzelfde onder- werp het woord gevoerd. De leider van de Labour-oppositie, Sne-11, zei o.m.: Het geheele land dient dankbaar te zijn jegens Koningin Wilhelmina en Koning Leopold voor hun ini- tiatief. Zij hebben onizen hartgrondigen dank voor hun voorstellen. De kleine landen heb ben altijd een groote bijdrage geleverd aan het internationale welzijn. Inidien door de goede dienstem van de heerschers van Neder land en Belgie de'ze oorlog zou kunnen wor den verkor-t of beeindigd, zouden de kleine landen opnieuw een zeer grooten dienst aan de mensehheid bewezen hebben. (Toejuichin- gen.) De hooge staat en de persoonlijke eigen- schappen van deze twee doorluchtige monar chen verdienden, dat deze voorstellen op de meest emstige wijze werden beschouwd. In het antwoord van Z. M. den Koning werden de beginselen vermeld, waarop, naar zijn oor- deel, de vrede tot stand zou kunnen komen. Indien Duitschland deize beginselen had kun nen aanvaarden, zou het pad naar den vrede zijn geopend. Samuel, van de liberale oppositie, zei, dat alien zich het initiatief herinneren van Konin gin Wilhehnina en Koning Leopold voordat de oorlog beigon, en waarop Duitschland niet ge- antwoord heeft. Ook op het nieuwe initiatief heeft puitschland niet geantwoord. Engeland en Frankrijk hebben het eenig mogelijke ant woord gegeven door te herinneren aan de doeleinden waarvoor zij oorlog voeren. DE DUITSCHE WOEDE OP ENGELAND. De Berlijnsche correspondent der N. R. Crt. telefoneerde Engeland heeft, zoo s-chrijft de Vdlkischer Beobachter in een artikel, waarin eenige aan- wijzingen voor den toekomstigen loop van zaken kunnen worden gelezen, Engeland dan, heeft de twee maanden, welke na den veld- todht in Pol'en zijn verstreken, niet gebruikt om Europa vrede te schenken. Het heeft het vuur aangeblazen en den oorlog trachten uit te breiden. Terwijl Duitschland den oorlog tegen Polen zoo humaan mogelijk heeft gevoerd, heeft En geland den strijd aawgebonden tegen de vrou- wen en kinderen van Europa, alsook misdaden begaan ,,Athenia", gifgas, aanslag te Munohen. Noch het aanbod van den Fulhrer van 6 October, noch de vermaningen van Rome en Moskou, nooh de bemiddelingspogingen van de kleine neutrale staten, hebben Engeland van zijn boos op'zet afgebracht. De oorlogsdOeleinden, die Engeland reeds lang voor den oorldg heeft uitgebroed, zijn: 1. Vernietiging van Hitler. 2. Dito van het Hitlerisme. 3. Verdeedinig van Groot-Duitschland. 4. Herstel van Oostenrijk, Tsjecho-Slowa- kije en Polen. 5. Uithongering van Duitschland, en 6. Onderwerping van de neutrale wereld onder de Engelsche hegemonie. Engeland is de doodsvijand van het Duit sche Rijk en moet met alle middelen en alle krachten, waarover een volk van 84 millioen beschikt, worden neergeiworpen. Het is tragisch, dat vele millioenen on- schadelijke en subjeetief onschuldige Britten door dit noodlot zullen worden meegesleurd, maar in den grond is ieder verantwoordelijk voor de regeerinig en het stelsel, dat men zich laat welgevallen. Als de Engelschen hun regeering niet weg- l jagen, dan kan geen God hen en hun ..empire" redden. Voor de Duitsche doeleinden verwijst het artikel naar de redevoering van Hitler van 6 October. DUURT DE OORLOG „MAAR" EEN JAAR?" De JapansChe admiraal Nakamoera thans, gepensionneerd die - als een der scherpzinnigste geesten van zijn land wordt beschouwd, heeft een artikel igeschreven in het tijdschrift ,,The Pacific", waarin hij als zijn meening te kennen geeft, dat Hitler met zijn slecht-overwogen overeenkomst met de Sowjet-Unie zijn kans op een Duitsche over- winning verbeurd heeft. Voor den oorlog waren, zoo schrijft Nakamoera, volgens de .Times", Japan in de Stille Zuid'zee, Italie in de Middellandsche Zee, Duitschland in de Noordzee en Spanje, dat bases kon verschaf- fen aan de spil-mo'gendheden, Engeland's mogelijke vijanden. Die toestand, welke En geland de handen bond, veranderde radicaal met de geboorte van het Duitsch-Russisch vergelijk Japan en Spanje werden neutraal, Italie besloot stil te zitten. Het Engelsche vlootprobleem is terugge- bracht tot de bestrljding van ,de Duitsche guerilla-oorlog in de Noordzee. Engeland kan thans volstrekt vertrouwen hebben in de over- winning. Nakamoera onderzoekt of de overwinning kan wfoiden bevochten in een oorlog in de lucht en zijn conclusie is dat dit onmogelijk is. De huidige Duitsche superioriteit in de lucht zal spbedig verdwijnen. Hij dringt er bij zijn land op aan de kwesitie van de rege- ling van het Ch'ineesche incident te behan- delen op een basis, dat de Europeesche oorlog binnen een jaar over zal zijn. FRANKRIJK KOOPT PAARDEN IN AMERIKA. Niet alleen koopen Engeland en Frankrijk in de Vereenigde Staten vliegtuigen, doch laatstgenoeimd land heeft van een groot con cern te Sit. Louis 4000 cavalerie- en 2000 artilleriepaard'en gekocht. DUITSCHLAND EN DE NEUTRALE HANDEL. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn meldt: In de verklaring, welke de Britsche ambas- sade te Brussel ter motiveering van het op- houden van Belgische schepen heeft gegeven, staat aan het slot, dat het in het belang van Belgie zelf is, de Engelsche maatregelen te steunen. Hierin ligt volgens Berlijn opgesloten, dat Belgie, door zich aan de maatregelen van En geland te onderwerpen, in den economischen oorlog aan de zijde van Engeland tegen Duitschland strijdt. Men zal daarom, zoo wordt daar eenigs zins dreigend aan toegevoegd, te Berlijn nauwlettend toezien op de houding, die Bel gie tegenover Engelsche eischen zal innemen. VERSCHERPING DER CONTRDLE IN DE OOSTZEE. De Volkisciher Beobachter schrijft, dat En geland zich wel is waar aanvankelijk in be- ginsel bereid heeft verklaard, om den handel van de neutrale staten met de oorlogvoeren- den toe te laten, maar in waarheid, gelijk door een reeente Engelsche nota aan Brussel wordt bevestigd, neemt Engeland alle maat regelen ,,om zich te overtuigen, dat de han del, welke aan zijn kusten voorbijvaart, uit- sluitend aan de neutralen zelf en niet aan hun Duitschen buurman ten goede kiomt". Zoo wil ook Duitschland optreden. Opmerkelijk veel houtladingen gaan de laatste weken uit de Oostzee naar neutrale landen,. waarheen zij vroeger niet zijn gegaan, en bovendien ge- schiedt zulks veelal met schepen, die eertijds op Engeland voeren. In neutrale havens zijn houthandelorganisaties ontstaan, die dienen om de Duitsche marine te verschcftken. De Duitsche regeering heeft dit bedrijf ge- durende eenige weken gadegeslagen, maar heeft hesloten daar thans een einde aan te maken. Tot zoover de Vdlkischer Beobachter. Uit deze beschouwing blijkt, dat Duitsch land binnenkort de controle op den houtinvoer uit de Oostzee aanzienlijk zal verscherpen. ITALIE EN HET BOLSJEWISTISCHE GEVAAR. Italie zal nooit een nieuw voortdringen van het bolsjewistische Rusland over de Karpa- then in het Donaubekken, den Balkan en in de richting van de Middellandsche Zee dul- den1 zegt volgens Havas de Gazzetta de Popolo in een polemiek met enkele Italiaan- sche dagbladschrijvers, die onlangs betoogd hebben dat de Komintern wel onderscheiden moet worden van de regeering te Moskou. ,,Het is duidelijk, dat de regeering te Moskou de ,,wereldlijke" tak lis van het boilsjewisme", zegt het ,blad, dat ook weigert te erkennen, dat Rusland izijn communisten verraden zou hebben ten bate van het eeuwenoude imperia- lisme van de Tsaren. De politiek van het Kreml heeft niets van haar „barbaarsche en anti-Europeesche smetstof" verloren. Het blad betreurt, dat de deur naar het Westen voor de Russische expansie is open- gezet, dat den Balkan en de Zwarte Zee be- dreigt en daarmee ook de Middellandsche Zee. Vandaar dat Italie, welks positie vol,komen duidelijk is, er aan moet denken op zijn hoede te zijn en de zoogenaamde ,,imperialistische" doeleinden van Rusland niet uit het oog mag verliezen. VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHTMAOHT. Het miinisterie van luchtvaart publiceert een nieuwe verliezenlijst. Volgens deze be- kendmaking zijn 38 leden der Britsche lucht- macht omgekomen, twee gevangen genomen en elf worden vermist. DE OORLOG TER ZEE. Een officier van de vlootcontrole te Durban heeft verklaard, dat het schip, dat ten Noord- Oosten van Lorenzo Marques vergaan is, de ..Africa Shell" was en niet de „Scala Shell". De Africa Shell" was een nieuw schip, dit jaar te Greenock te water gelaten. De bemanning van het schip zegt, dat het order tot stoppen kreeg van een Duitschen kruiser. Een Duitsche officier met eenige schepelingen foegaf zich aan boord, nam de aanwezige levensmiddelen in beslag en ge- lastte de bemanning in de booten te gaan. De kapitein werd gevangen genomen en de ..Africa Shell" door twee bommen tot zinken -gebracht. Volgens den agent van Lloyds is het schip omgeslagen en steekt er nog slechts een klein stuk van de kiel boven water uit. Berging lijkt onwaarschijnlijk. HOE DE „CHEMNITZ" GENOMEN WERD DOOR EEN FRANSCHE DUIKBOOT. Opvarenden van de Fransehe duikboot, die de Chemnitz" in de wacht sleepte hebben verteld, hoe dat in zijn werk gegaan is. De missie van het Fransehe vaartuig liep ten ein de zonder dat zich iets had voorgedaan, toen aan de kirn een groote koopvaarder opdoemde. Hij volgde een ongewone route en de argwaan van de Franschen werd versterkt doorda-t hij de vlucht nam. Hij was spoedig idoor de duikboot ingehaald, die de Duitsche beman- ning gelastte hun bodem te verlaten. Dat ging voorspoedig waarna de Franschen het Duitsche schip voorzichtig- naderden en voor- al het ocg hielden op de schotten wegens het gevaar, dat een of meer zich eenklap.s zouden •spenen en een kanon onthullen. Vervolgens voer de onderzeeer onder de „Chemnitz" door om het andere boord te inspecteeren. Toen alles veilig bleek werd een derde der opvarenden als prijsbemamiing naar de Chemnitz" gezonden. Toen ze het schip ge- heel doorzocht en geen enkelen valstrik ge- vonden hadden kregen de Duitsche matrozen bevel weer aan boord te gaan. Eindelijk is de koopvaarder in vijf dagen en nachten naar een Fransehe haven opgebracht. Aan boord van den Duitschen bodem liep alles naar wensch. De Duitsche koks bereid- den de maaltijden en de Duitsche officieren hielden wacht. Er waren geen wapens aan boord en de Franschen hadden er wel. De Duitsohers schenen volstrekt niet ontstemd over het avontuur. Aan boord bevonden zich 4000 ton wol, 3000 ton kobalt en zinkerts en dan prachtige par- kieten voor den dierentuin te Hamburg. Vol gens een drie maanden geleden door Frank rijk genomen decreet komt een zestiende der waarde van den buit de equipage toe. En een luitenant van de duikboot voorspelde aan Joseph Kessel, die het in Paris Soir over- brengt, dat als ze een Duitschen onderzeeer tegenkomt zich dank zij de toestellen tot hrt opvangen van de geluiden voor het eerst een gevecht onder water zal ontspinnen. Vliegtuigen vvierpen geen bomjnen neer. Officieel wordt te Londen medegedeeld, dat Vrijdag het luchtdoelgeschut in de fouurt van Manchester in werking is geweest. Het departement van luchtvaart deelt voorts het volgeinde mede: Kort na elf uur is Vrij- dagmorgen luchtalarm gemaakt in 13 sted'en in Zuid-Lancasihire, Cheshire en Noord-Wales, toen een vijandelijk vliegtuig, blijkbaar een Heinkel verkenningstoestel, door het waar- nemingscorps der lucbtmacht Royal Airforce ontdekt werd. Nader wordt hierover nog gemeld: De luchtdoelkanoninen zijn Vrijdag in actie ge weest nabij Manchester en in het district van de rivier de Mersey. Britsche gevechtsvlieg- tuigen stegen op en verdreven het vijandelijke toestel. Er werden geen bommen uitgeworpen. Na eenige mmuten kwam het signaal ,,Aanval voorbij". Vrijdagmorgen werden ook vijande lijke vliegtuigen waargenomen nabij de Shet- land-eilanden. Zij vlogen op een hocgte van ongeveer 3000 meter en waren blijkbaar op verkenning. De toestellen werden hevig door zullen in het komende jaar de volgende rijks- gelden besteed kunnen worden voor den aan- leg en verbeitering van wegen en bruggen in de provincie Zeeland, schrijft de K.N.A.C. 1. f 20.000 voor verhetering wegvak op den Scheldedam. 2. 108.000 voor aanleg van een wegdek ten oosten van den Scheldedam. 3. f 10.000 voor aanleg vrijliggende rijwiel- paden tusschen den Bathpolderdijk en Krui- ningen. 4. 9000 voor verbetering wegvak Goes Kloetinge. 5. f 28.000 voor aanleg van vrijliggende rijiwielpaden tusschen Goes en den Sloedam. 6. f 30.000 voor aanleg van vrijliggend rijwielpad langs den weg Breskens-Draaibrug. het luchtdoelgeschut onder vuur genomen. Bommen schijnen niet te zijn uitgeworpen. Britsche verkenningsvlucht boven Noord-West-Duitschland. Het Britsche departement van luchtvaart deelt mede dat Vrijdag door vliegtuigen van de Britsche luchtmacht bij daglicht verken- ningsvluchten zijn ondemomen boven Noord- West-Duitscbland. Gndanks bet zware lucht- afweervuur werd met succes een belangrijke Duitsche vlootbasis gefotcgrafeerd en werden andere waardevolle inlichtingen verkregen. Britsche luchtaanval op Wilhelms- haven afgeslagen. Het opperbevel van de Duitsche weei-macht maakte Zaterdag bekend: In het Westen geringe plaatselijke activiteit van verkenners. De poging van drie Britsche vliegtuigen Wilhelmshaven aan te vallen werd door het tijdig in actie brengen van de afweer verijdeld. Er werden geen bommen geworpen. Eigen vliegtuigen hebben boven geheel Framk- rijik verkenningen uitgevoerd. In de op Donderdag a.s., des voormiddags te 10 uur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier komen de vol gende punten in behandeling: 1. Vaststellen notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot het vaststellen van straatnamen. 4. Idem tot het beleggen uitgelote effec- ten. 5. Idem tot het vaststelllen van de uit- gaven der bijzondere scholen over 1938. 6. Benoeming onderwijzer openbare u.l.o. school. 1 7. Vaststellen begrooting dienstjaar 1940. Hierbij komt In behandeling: a. goedkeuring begrooting brandweer; b. verzoek Vereeniging ,,Het Groene Kruis" om subsidie voor de t.b.c.- bestrijding; c. vaststellen gemiddeld bedrag per leerling openbare scholen voor 1940; d. goedkeuring begrooting burgerlijk armtoestuur; e. vaststellen verordening tot heffing van opcenten op de gemeentefonds- belasting; f. vaststelling begrooting woningbe- drijf. Als eenige op de voordracht staat de heer M. A. Lage te Zierikzee. SOLLICITANTEN ONGESCHOOLD ARB EIDER. Voor de betrekking van ongeschoold arbei- der bij den dienst der gemeen'tewerken alhier hebben zich 93 sollicitanten aangemeld. A AN VULLIN G LOCALE TELEFOONGIDS. Den telefoonabonne's word't verzocht in hun gids te willen bijschrijven 2786 Vroegop M., koopman, Tramstraat 37. R.K. STATENFRACTIE ZEELAND. De heer J. 4. van Rompu, oud-lid van Ged. Staten van Zeeland, was tevens voorzitter der R.K. Zeeuwsche Statenfractie en de heer G. J. L. Goossens, thans lid van Gedep. Staten, secretaris-peimingmeester. De nieuwe R.K. Statenfractie heeft sinds Juli j.l. die functies aldus gewijzigd: voorzitter de heer J. W. Vie- nings te Clinge, secretaris-penningmeester de heer Mr. Dr. A. J. J. M. Mes te Heinkens- zand. GEVONDEN VOORWERFEN.. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omitrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te bekomen bij de daarachter vermelde adressen: Ceintuur en handschoen, J. Tollenaar, Axel- schestraat 123. (Duimstok, R. Dees, Baandijk 17. Gumimi broekspijp, P. Goossen, Spui O 11, Axel. iSleutel, W. Elve, Steenkamrplaan 87. Hu'issleutel, A. Dekker, Verl. Van Steen- bergenlaan 15. Schroevendraaier, W. Cleeren, Bemhard- straat 8. Leesboekje, A. de Koeijer, Baandijk 9. Dameshandschoen, I. Guequierre, Burg. Geillstraat 36. de Veerhaven in den Perkpolder en den weg WalsoordenHulst. 10. f 190.000 voor verbetering van het we'gvak KruiswegTivoli. 11. 82.000 voor voortzettlng vemieuwing van de brug over den Oostelijken kanaalarm te Temeuzen. 12. f 20.000 voor aanleg vail een nieuw wegvak tusschen den Slaakdam en de Oost- dijk op St. Philipsland. 13. f 25.000 voor het maken van nieuwe wegVakken tusschen Zijpe en Zierikzee. Volgens de begrooting zou in 1940 ongeveer 450.000 als rijkstoijdrage voor de provinciale wegen in Zeeland kunnen worden verleend, terwijl dan voor de tertiaire wegen in de pro vincie ongeveer f 103.000 beschikbaar zou zijn. Rijwielslot met ketting, R. Beunis, Blok- I ken 14. Heerenhoed, L. Steketee, Tholensstraat 116. Heerenhandschoen, Kaijser, Hoogendijk 12. Portemonnaie met bonnen, dameshanditasch en twee balen me't brandhout, bureau van politie. R.K. KIESVEREENIGING. ZondaignamMdag werd in het R.K. Patro- naatsgebouw een vergadering gehouden van de R.K. kiesvereeniging, waarvoor de belang- stellinig niet hijzonder groot was. De voorzitter, de heer J. van Rompu, open- de de vergadering met den Ghristelijken groet en wees er in zijn openinigswoord op, dat sedert de vorige vergadering in April er be langrijke dingen in de wereld waren gebeurd. Spreker hoopte, dat er spoedig vrede zou mo- gen komen voor de ontreddering der maat- schappij al te ver zou zijn gegaan. Verder her- dach't spreker nog het overleden bestuurslid, den heer A. Mannaert. De geheele vergadering was het eens met de door het bestuur voorgestelde reglements- wijizigingen, zooals die op de a.s. kringverga- dering v'an 3 Dec. zullen worden verdedigd. O.a. werd voorlgesteld het politiek advies te doen verdwijnen en de kiezers heelemaal vrij te laten in 't vaststellen der Candidatenlijsten. In de bestuursvacature werd voorzien door het kiezen van den heer H. Vermast, met 13 van de 21 stemmen. Bij het bestuur van de R.K. Staatspartij zal ook nog eens worden aangedrongen haar aaridacht te blijven wijden aan de zaak van den broederdienst. De voonzitter sloot dan op de gebruikelijke wij'ze. Dinsdag 14 Nov. lucid Dr. Van Blanken- stein, de bekende oud-redacteur buitenlandsch nieuws van de Nieuwe Rotterdamsche Cou- rant, te Terneuzen "een rede over Europee sche toestanden en vooruitzichten". De spreker herinnerde eraan, dat na de wereldoorlog de drang naar het onmogelijk maken van een nieuwe oorlog zoo sterk ge- worden was dat daaruit een internationale organisatie de Volkenbond ikon te voorschijn worden geroepen. Systeem en inriehting van den bond noemde spreker voortreffelijk, op alle mogelijke verwikkelingen is daarbij ge- rekend. Het vastkoppelen van het ,,regle- ment" van den bond, het z.g. Handvest aan de Vredesverdragen van 1919, is feitelijik alleen geschied in art. 4 waarin is aangegeven,dat ,,de Raad bestaat uit vertegenwoordiigers van de voornaamste geallieerde en geassocieerde mogendheden" en anderen. In hetzelfde arti- ikel is echter al een bepaling opgenomen aan- gevende fdiat ook andere leden aangewezen kunnen worden die een permanente ver tegen- woordigers kunnen hebben, hetgeen bij de op- name van Duitschland dan ook direct ge schied is. Weliswaar waarborgt art. 10 de territoriale integriteit van alle leden, dus het gebied dat ieder in 1919 bezat, maar dat kon toch ook moeilijik anders. Bovendien geeft art. 19 van het handvest de moigelijkheid van een ,,onder- zoek van onuitvoerbaar geworden verdragen en van internationale toestanden, waarvan de instandhouding den wereldvrede in gevaar zou kunnen brengen". Wel achtte Dr. Van Blankenstein bet een groote font dat Duitschland niet aans.tonds in den Bond was opgenomen. Het onvermogen van den Bond bij het tegen- gaan van internationale gewelddaden is dan ook volgens spreker met te wijten aan het systeem van den Bond en aan de voorgeschre- ven maatregelen maar aan het niet conse quent toepassen der regelementsbepalingen, te beginnen met het toelaten van het Japansche gewelddadige optreden tegen Mandsjoerije. 'Spr. wees er op, dat met die gebeurtenis de zekerheid van een blijvende vrede was verloren gegaan en dat de kans op oorlog vervolgens toenam bij het misluikken van ide ontwape- ningsconferentie in 1932, dat deze kans groeide tot een waarschijnlijkheid bij het op treden van het Nazibestuur in Duitschland en dat door het mislukken van de sancties tegen Italie en het samengaan van Italie en Duitschland de mogelijkheid op oorlog steeds groeide. Duidelijik toonde spreker aan, hoe het natio- naal-socialistische Duitschland, dat juist de Volkenbond met veel bravour verlaten had, in 1935 geimponeerd werd door het gezamen- lijik optreden der Volkenbondsleden, dat Duitschland bij het afkondigen der sancties te Geneve liet mededeelen, dat het een uit- voerverbod had afgekonddgd voor die artike- len, die in de sanctiebepalingen waren opgenomen, zoodat het, hoewel naast den Bond staar.de, geheel met hem same'n 5CHOUWEN DUlVELAN jZierikzee OudGastel] NOORD-BEVELAND THOLEN WALCHEREN Middelburg ^^.^Toosendaal lergen op Zoom Kloetinge ZUID-BEVELAND ireskens kWalsoorden. ITerneuzen GELD EN VOOR DE RIJKSWEGEN IN ZEELAND. Onder voorbehoud, dat de tijdsomstandig- heden de bij de Verkeersbegrooting 1940 ont- vouwde plannen niet in de war zullen sturen, 7. 60.000 voor aanleg rijbaan van een vrijliggend rijwielpad langs den weg Draai- brugSluis. 8. 50.000 voor aanleg nieuw wegvak KruiningenVeerhaven. 9. 26.000 voor den nieuwen weg tusschen Numans- dorp Vlissingen "-H-+V+ UITHET VERKEERSFONDS

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 2