ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN Zenuwpijn AKKERtJCS MAANDAG 20 ^NOVEMBER 1939 79e Jaargang Geldleening pot 24000— Binnenland EERSTE BLAD OPENBARE RAADSVERGADERING. en Wethouders van ZAAMSLAG DAFPERE KORPORAAL ONDERSOHEEDEN EUZENSCHE sKsni rcppTicT3i nnrtw I a m A.T ir o r- n A ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2—overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 2073. De Burgemeester van TERNEUZEN brengt ter openbare kennis, dat een openbare verga- dermg van den Raad dier gemeente is belegd op Donderdag 23 November 1939, des voor- middags 10 uur. Temeuzen, 20 November 1939. De Burgemeester van Terneuzen, P. TELLEGEN. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I>IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. wenischen geplaatst te zien een af te lossen in 24 jaar. Inschrijvingen voor het geheel of voor een gedeelte kunnen worden gezonden aan den Burgemeester vodr 1 December a.s. Zaamslag, 17 November 1939. Burgemeester en Wethouders voomoemd, S. VAN HOEVE Jzn., Burgemeester. J. W. KUSEE, Sec ret arts DEUTSCHE VLIEGBOOTEN BINNEN NEDERLAND-SOH RECHTSGEBIED. Het vuur van een Nederlandsch jachtvliegtuig beantwoord, De Regeeringspersdienst meldt: Zaterdagochtend is nabij Vlieiand op korten af stand van de kust (zonder eenigen twijfel binnen de territoriale watereneen Duitsche vliegboot ontdekt (type Blohm und Voss). Een Nederlandsch jachtvliegtuig nam de vlieg boot onder vuur, waarop het Diuitsche toestel de Nederlandsche territoriale wateren verliet, doch daarbij met zijn achtermitmilleur het vuur ibeantwoordde, voor zoover thans bekend zonder te treffen. Vervolgens ontmoette het Nederlandsche toestel nog twee Duitsche vliegtaooten die eveneens, na te zijn beschoten, ons rechtsge- bied hebben verlaten. De Nederlandsche regeering heeft bij de Duitsche regeering geprotesteerd tegen de hieirboven vermelde neutraliteitsschendingen, alsmede tegen de beantwoording van het vuur door een in overtrading zijnde vliegboot. EEN MERKWAARDIG LEGAAT. Van een niet-katholiek aan de parochie Tholen. Men schrijft aan het „Dagbl. v. N.-B. Zieeland": Dezer dagen overleed in Halsteren Mr. Mil- ders, die jaren geleden, toen Tholen nog een kantongerecht had, daar als kantonrechter gestaan had. In zijn boedel werd door den notaris gevon- den een zoogenaaimd olografisch (eigenhandig geschreven) testament, waarin al zijn bezit- tingen, een vrij groot fortuin, (men spreekt van een ton) vormend, werden vermaakt aan de katholieke Thoolsche parochie. Het merkwaardige hdervan is>, dat wijlen Mr. M. niet ikathodiek was en, voorzoover be kend, niet katiholiseerde en nog merkwaardi- ger is het door hem aangegeven motief voor deze laatste wilsbeschikking. In het testament stand nl. onder meer ge schreven, dat hij (de erflater) in het leven bijna niets anders had ontmoet dan grof egoSsme. De gemeenschap waar de naastenliefde nog het meest bloeide en tot uiting kwam, had hij gevonden in1 de katholieke kerk en zeer in het bijzonder was hij getroffen geweest door het zelfopofferende werk en de belanglooze toe- wijding der religieuzen. VORDERING VAN DISTRIBUTIE- GOEDEREN. Door miUtaire commandanten. De Minister van Economische Zaken maakt bekend, dat de plaatselijke distributiediensten gemachtigd zijn een z.g. blauwen grossiersbon te iwaarmenken tegen inilevering van een door den ibevoegden militairen commandant afge- geven en onderteekend vorderingsbewijs, waairuit blijikt, dat de betrokken militaire in- stantie de op dat bewijs aangegeven hoeveel- heid in distributie gebrachte goederen bij den op het bewijs genoemden leverancier heeft gevorderd. Voor het geval het voideren plaats vindt bij1 den detaillist, die niet over boeken met blauwe grossiersbonnem beschikt, zal de distributiedienst op vertoon van het vorde ringsbewijs een dergelijken hon ter invulling aan dien detaillist verstrekken. De hoeveelheid van de gevorderde goede ren, de toegewezen schadeloosstelling en de datum, waarop gevorderd is, zullen door de miltaire autoriteiten steeds zoowel in letters als in cijfers met inkt op het vorderingsbewijs worden vermeld. De aandacht zij er voorts op gevestigd, dat detaillisten, bij wie goederen zijn gevorderd, zonder tusschenkomst van den distributie dienst goederen ter vervanging van de gevor derde ibij hun leverancier kunnen betrekken, indien het betreft hoeveelheden waarvan het vervoer vrij is (d.z. dus voor suiker hoeveel heden van 50 kg of minder en voor erwten hoeveelheden van 25 ,kg of minder). De in- wisseling van het vorderingsbewijs tegen een z.g. blauwen grossiersbon kan in dat geval door den leverancier geschieden. BINNENKORT REGELING VOOR GEBRUIK VAN EIGEN GRANEN ALS VEEVOEDER. Zonder stemming heeft dc Tweede Kamer Vrijdagmiddag de begrocitingen van Econo mische Zaken en van het Landhouwcris'is- fonds voor 1940 aangenomen. In zijn antwoord op de beschouwingen betreffende de afdeeling Landbouw en het Landbouwcrisisfonds, zei de minister van Economische Zaken, mr. Steen- berghe, o.m., dat hij hoopt binnen eenige weken voor het geheele land een regeling tot stand te brengen, dat de boeren voor de helft van het veevoeder eigen granen mogen ge- bruiken, waardbor aan de posdtie van de kleine molenaars kan worden tegemoet gekomen. De minister deelde voorts mede, dat dezer dagen een commissie naar Londen is vertrokken om speciaal op het punt van de boterprijzen onderhandelingem te voeren. GERUCHT NOPENS EEN SP AANSOH-ITALIAANSCHE STAP TE BERLIJN. Belga meldt uit Brussel: In het buitenland heeft verluid dat de regeeringen van Italie en Spanje dezer dagen stappen zouden hebben ondernomen in Berlijn om te verklaren, dat zij groot belang hechten aan de handhaving der onschendbaarheid van Belgie en Nederland. Gezaghebbentie kringen te Brussel weige- ren hierover eenige mededeeling te doen en zeggen geen inTiahtingien te bezitten, waar- door zij het bericht kunnen bevestigen of ont- kennen. Wjij hebben evenwel zoo zegt Belga uit parlementaire bron vemomen, dat hier- van j.l. Donderdag in de vergadering van de Kamercommissie voor buitenlandsche zaken, welke door den beer Spaak werd bijgewoond, sprake zou zijn geweest. Hleruit zou men de gefvolgtrekking kunnen maken, dat het ge- rucht niet van elken grond is ontbloot. Het Fransche agentschap Havas heeft een bencht uit Madrid gepubliceerd, waarin ge- ze»d wordt, dat oak de gezagtoebbende Spaan- scihe kringen het bericht noch bevestigen, noch ontkennen. "Het verzekert evenwel, dat het volgens de eigen inlichtingen van dit agentschap mogel{jk is, het bericht te beves tigen. Het zou, volgens Havas, gaan om een ge- zaimenlijken stap Van de regeeringen van Rome en Madrid, in bovenaangehaalden zin. De door ons ingewonnen inlichtingen, zoo zegt het Belgische telegraafagentschap ver- der, doen ons gelooven, dat er geen gezamen- lijke stap, maar twee afzonderlijke stappen ondernomen zijn, thoewel waarschijnlijk in samenwerking. Over hun nauwkeurige draagwijdte hebben wij geen nadere mededeelingen kunnen ver- krijgen. Alles duidt er echter op, dat deze stappen ten doel hadden het aanbod van goede diensten van Koninig Leopold en Konin- gin Wilhelmina te steunen. Deze stappen, die zouden dateeren van Zaterdag den lien November zouden overi- gens zoowel te Londen en Parijs, als te Ber- lijn zijn ondernomen. Volgens inlichtingen, die ons bereiken uit Londen, zouden de regeeringen van Italie en Spanje bij de Briitsdhe regeering tevens heb ben aangedrongen op het verkrijgen van een gelijke behandeling van alle neutralen, wat het scheepvaartverkeer betreft. Bevestiging noch ontkenning te Rome. De correspondent der N. R. Crt. te Rome telefoneerde Zaterdagavond: Wait het Havasbericht betreft, als zouden Italie en Spanje gemeenschappelijk te Ber lijn hebben bekend gemaakt dat deze beide landen bij de onschendbaarheid van Neder land en Belgie belangen hebben, verzekert men mij dat in Italiaansche regeeringskrin- gen van <^pi dergelijken stap niets is geble- ken. Toen wij nog nader vroegen of wij deze verklaring als dementi van het bericht mooh- ten beschouwen, werd ons gezegd dat men geen dementi kon geven van iefts dat niet be kend is, met aridere woohden het officieele Rome hult zieh ook bij deze gelegenheid in stil'zwijgen. Bij de beschouwing van het Havasbericht moet men natuurlijk wel bedenken, dat het uit Fransche bron komlt en dat het dus zeker niet zonder meer als waar mag worden be- schouwtd. 'Andertzijds hebben wij in onze be- richtgeiving er reeds herhaaldelijk op gewezen dat het Italiaansche volk groote .sympathie koestert voor Nederland en nog meer voor Belgie, het land toners van prinses Marie Jose, de hier zoo uiterst populaire gemalin van den kroonprins. Verder is het duidelijk dat de betrekkingen tusschen Italie en Spanje met den dag inniger worden, een zeer verheugende omstandigheid, welke de rust in de Middellandsche Zee slechts ten goede kan komen. Men bedenke voorts dat generaal Franco zijn instemming met het Nederlandsch-Belgische vredesinitia- tief heeft te kennen gegeVen. Er zijn dus aanwijzigimgen die het Havasbericht zouden kunnen bevestigen. Dooh het kan natuurlijk ook wel zijn dat juist die zelfde punten die wij hier ten gunste van de waarschijnlijkheid van het bericht aanvoeren, de zelfde zijn die voor den Franschen propagaridadienst aanlei- ding waren om hun valsch bericht de wereld in te sturen. Is het bericht juist, dan zal de bedoelde stap der bei/de regeeringen te Ber lijn, gezien de uitstekende betrekkingen welke er tusschen de Italiaansche en de Duitsche regeering bestaan, geen ander karakter ge- dragen hebben dan die van een vertrouwelijke, uiterst vriendschappelijke mededeeling. Voor publiciteit was zij zeker niet bestemd. Geen getaeenschaippelyke demarche. Het oericht van een stap of stappen van Rome en Madrid te Berlijn ten behoeve van de eerbiediging van de integriteit van Neder land en Belgie blijkt, volgens den correspon dent van het Handelsblad te Brussel, te Brus sel te zijn uitgelekt. Het kon uit Brussel Havas bereiken, omdat er over deze -stappen van Italie en Spanje mededeelingen gedaan waren in de commissie van buitenlandsche zaken van de Kaimer van Afgevaardigden. Natuurlijk onder strikte geheimhouding. Iemand heeft er blijkbaar toch over gespro- ken, en zoo kon Havas in Madrid laten vra- gen, of dit bericht juist was. De Wetstraat was natuurlijk zeer onaan- genaam verrast door dit uitlekken via Brussel en kon niet anders doen dan strikt weigeren er zieh over uit te laten en het bericht noch tegenspreken, noch bevestigen. Maar toen de „Soir" zieh Zaiterdagavond uit een bron, die het blad beschreef als ,,niet-offieieel, maar vermoedelijk zeker" had laten vertellen, dat het bericht grootendeels waar was met chen verstanide, dat er alleen geen 'gemeen- schappelijke stap gedaan was, maar twee af- zonderlijke kon de zaak niet meer uit de Belgische pers worden geweerd. Volgens de ,,Soir", heeflt het kabinet van Rome op indirecte wijze van meening, dat het ook voor Italie een belang was, dat de inte griteit van Nederland en Belgie geeerbiedigd zal blijven, aan Berlijn kenhaar laten maken, maar heeft de ambassadeur van Franco zieh zeer categorisch betoond. Beide stappen zouden reeds Maandag zijn geschied. Zooals gemeld, heeft minister Spaak Donderdagmorgen een uiteenzetting gegeven van den politieken toestand aan de commissie voor buitenlandsche zaken van de Kamer van Afgevaardigden. De ..Demiere Heure" zegtt, dat het bericht van dezen stap van Madrid en Rome te Ber lijn Maandag j.l. nog precies op tijd kwam. Een hooggeplaatste Belgische persoonlijkheid het blad zegt er bij, dat het niet Koning Leopold was zou een gewidhtige nol hehben gespeeld hij deze interventie, welke nog juist intijds een ramp voorkomen zou hebben. Natuurlijk moest ook de Spaansche am- bassade het bericht van Haivas voorloopiig nog tegenspreken. Merknvaardig genoeg ver- klaarde men in meest zeer goed imgeliehte Spaansche kringen van Brussel, dat men wel wist, dat door Italie en Spanje te Londen stappen gedaan zouden zijn om te protestee- ren tegen de moeilijklheden, die aan de neu- trale scheepvaart in den weg wofden gelegd. Berlijn ontkent dat een stap gedaan zou zajn. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Zaterdagavond Met stelligheid wordt hier tegengesproken dat Italie en Spanje het initiatief hebben ge- nomen om hier zekerheidshalve mede te dee- len, dat zij geen sympathie zouden gevoelen voor een eventueele schending van Neder landsch of Bel'gisch grondgebied. Uitdruk- kelijk wordt verklaard dat Italie noch Spanje eenigen stap hebben gedaan, in het bijzonder niet een stap ten opziohte van dit onderwerp. Geheel daarvan afgezien is het natuurlijk een feit, dat het pact van Milaan voorziet in een consultatie tusschen Duitschland en Italie voorafgaande aan iedere actie van beteekenis. DE SLUITLN1G VAN DE WIELINGEN VOOR DE SCHEEPVAART. De Brusselsche correspondent van het Han delsblad schrijft d.d. 18 Nov.: Volgens eenige Brusselsche bladen heeft het in Antwerpsche scheepvaartkringen verwon- dering en ongenoegen gewekt, d'at de Wielin- gen, die volgens een mededeeling van onze regeering aan de Belgische, van enkele dagen geleden, direct weer vrij zou worden gemaakt voor de scheepvaart, nog steeds dicht is. De toon der berichten over dezen maatregel woi'dt merk'baar geprikkelder. Zoo zegt de Soir, die er aan herinnert, dat de schepen van en voor Antwerpen thans een zeer tijdroovenden o-mweg moeten maken, dat „men zioh in gissingen verliest, over de redenen die onze noortierburen er toe drij-ven, in deze houding te volfiarden". De Libre Bel- gique zegt „dat men niet wee-t, waarom Ne derland zijn belofte nog niet heeft uitgevoerd". De Nation Beige wijdt aan de Wielingen een hootfdartikel, waarin het allereerst zegt, thans te begrijpen, waarom minister Spaak ver- leden Zondag met zijn collega Van Kleffens zoo pldtseling moest spreken. De schrijver acht het n.l. duldelijik, dat de regeering van Den Haag de Wielingen niet wilde sluiten alvorens daarover eerst de Bel- gen te hebben geraaJdpleegd. Hij v-erklaart na een besehrijvinig van de Wielingen, dat het moment zeker slecht gekozen zou zijn, om thans aanleiding tot oneenigheid te zoeken tuss-ahen Belgen en Nederlanders, maar dat men ook zou moeten 'begrijpen, dat Btelgie niet kan toesta'an dat van de tegenwoordige om- standigheden gebrnik gemaakt wordt, prece- denten te scheppen. Aannemend, dat de Bel gische regeering dus alle voorbehouden heeft gemaakt, blijft er slechts te vragen, dat de buren het opruimen der mijnen zoo veel mo- gelijk verhaasten. Het geval heeft vol'gens den schrijven in ieder geval geleerid, hoe vastbe- raden Nederland is1 naar alle kanten zijn grondgebied te verdedigen. De Antwerpsche Matin laat zidh de gelegenheid niet ontgaan een lang artikel aan deze kwestie te wijden en daarbij te spreiken van een ,,weinig vriend- schappelijk, en in ieder geval weini'g elegant gebaar d'at te Antiwerpen een pijnlijken in- druk heeft gemaakt. ([Het spreekt van zelf, dat, wanneer een haven zieh in zijn vrije vaart ook maar eenigs- zins helemmert acht, de belanghebbenden die 'belemtmering gaame ten spoedigste zien op- geheven. Wij kunnen ons daarom de stem ming van de Matin best indenken, maar zijn van oordeel, dat het blad daarom allerminst gerechtigld is, een lang artikel te wijden aan ..weinig vriendschappelijk" van de zijde der Nederlandsche regeering. De redactie van dat blad zal niet met alle kwesties op de boogte zijn, doch wanneer zulks wel het geval zou zijn, dan be'hoorde het blad de hand in eigen boezem te steken. Over hetgeen het blad zieh thans beklaagt, bestond in een reeks van jaren van Nederlandsche zijde tegenover Bel gische langzaamiheid1 in veel eenivoudiger zaken voortdurenti aanleiding. Men denke om ons tot Zeeuwsch-Vlaan- deren te bepalen maar eens aan de kiwes- tie van het openstellen van een grenskan- toor voor uitvoer van landbouwproducten voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen te Stroobrug- ge. Dat geschiedde eerst vele maanden nadat de toetzegging was gedaan, ten spij-t van het ongenef der exporteurs in Westel. Zeeuwsch- Vlaianderen. Die exporteurs koesterden de- zelfde gevoelens als de scheepvaarthelang- hebbenfden te Antwerpen. En getuligt de helemmering van den mossel- handel van Philippine van Belgische welwil- len'dheid Het is zooals het dikwijls gaat, men ziet zoo vlug den splinter in een anders oog, maar vergeet den eigen balk. Rec. T. N. Crt.) DE NIEUW AMSTERDAM GECHARTERD VOOR EEN REIS ROND ZUID-AMERIKA. De Nieuw 'Amsterdam van de Holland Aimerika-lijn die na de laatste afvaart naar New York niet naar Nederland is terugge- keefd, doch van New York uit korte reisjes maakt naar Bermuda, zal, wanneer deze toch- ten beeindigd worden, opnieuw gelegenheid krijgen om voor ettelijlk maanden in de Ame- rikaansche wateren te blijven varen, meldt het Hantdelsblad. Indien, zooals te verwachten is, de avereenkomst daaromtrent wordt afge- sloten, zal de Nieuw Amsterdam op 23 Dec. afVaren -van [New York voor een toeristenreis rond Zuid-Amerika, die tot aan het voorjaar zal duren. HET TO LAI CUT OP DE SCHELDE. De Zeeuiwsche correspondent der N. R. Crt. meldt: In het Belgische iblad l'Echo de la Bourse is dezer dagen aandacht gewijd aan de sche pen, die met Antwerpen als bestemming, de Schelde opvaren. Het blad beklaagde zieh er- over, dat zelfs het havenbestuur van Antwer pen niet weet of deze schepen door de Ne derlandsche en Belgische autoriteiten gecon- troleerd worden en het aehtte de mogelijkheid niet buitengesloten dat een of andere oorlog- voerende mogendheid, die den Belgischen han- del of de nationale verdediging schade wil toebrengen een met springstoffen gel'aden schip naar Antwerpen zendt met het doel daar vernietiging te veroonzaken. Naar aanleiding van de klacht in l'Echo de la Bourse hehben we ons tot den chef van den marinestaf in Zeeland geiwemd. Deze deel de mede, dat bij den toegang tot de Schelde door Nederland wel degelijik toezicht wordt uitgeoefend op de scheepivaart. Elk schip, dat de Schelde wil opvaren wordt ge'inspecteerd door een onderzoekingsofficier, die zieh gelijk- tijdig met den loeds aan boord begeeft. De officieren, die met het ondenzoek zijn belast, zijn officieren der koopvaaidij, die vol- doende van de scheepvaartlijnen op de boogte zijn om te weten in welke mate elk schip voor onderzoek in aanmerking komt. De chef van den marinestaf achtte het bui tengesloten, dat de controle te Vlissingen een schip passeert, dat ontplofbare stoffen in groOte hoeveelheden vervoert. Het is natuur lijk altrjd mogelijk, dat onder de lading kleire hoeveelheden ontplofbare stoffen veiborgen zijn. Controle daarop ware slechts doenlijk, als men een dusdanig grondig ondenzoek in- stelde, dat tengevolge daarvan de geheele scheepvaart op Antwerpen aan banden zou worden gelegd. Practised acht men het toezicht, dat thans wOrdt uitgeoefend, voldoende. De schepen, die naar Antwerpen varen, worden bovendien niet slechts door de Neder landsche autoriteiten gecontroleerd. De Bel gische marine heeft bij Doel een inspectie- vaartuig gestationneerd. Elk schip, dat Antwerpen bereikt, is dus tweemaal gelnspecteerd. DE GERUSTSTELLENDE RADIOREDE VAN MINISTER DE GEER OP HET JUISTE OOGENBUK LITGESPROKEN. en spierpijn kunnen tot een kwelhng worden. Neem in zoon geval een "AKKERTJE" en de pijn valt van U af I hout, waar langs het bureau van den gene- 5'^ staf 76Tld g'cdefiieerd. De opperbevel- hebber van land- en zoomacht, generaal I. H Reynders, heeft het defile gadegeslagen en hij sprak zijn waardeering hierover uit. DE STILLE OMGANG TE AMSTERDAM. 8ecretariaat van- bet Gezelschap van S^J'en 0mgang, Ndeuwe Zijds Voorburg- 167 te Amsterdam, deelt het volgende mede Om velen in den lande de gelegenheid te geven m deze ernstige tijden ter bedevaart e gaan, zal de Stille Qmgang ditmaal niet over twee maar over drie Zondagen worden yerdeeld. Hij zal gehouden worden in de nach- ia^nVan Zaterdag °P Zondag 2, 9 en 16 Maart 1940. Het secretariaat is gaame bereid om nadere inlichtingen te verstrekken. OPLOSSING VAN HET SPELLINGS- VRAAGSTUK BEPLEIT. Blijkens heit voorloopig verslag der Tweede Kamer over de Onderwijsbegrooting werd algemeen aangedrongen op een spoedige en defimtieve oplossing van het spellingsvraag- stuk. Sommige leden achtten een wettelpke regeling van de spelling noodzakelrjk. Zij vroegen, of een dergelijke regeling reeds in voorberedding is en, zoo ja, in welk stadium deze voorbereiding verkeert. HET NIEUWE GEBOUW DER RUKSVERZEKERLNlGSBANK TE AMSTERDAM. Heden is te Amsterdam officieel geopend het nieuwe gehouw der Rijksvenzekeringshank dat in Amsterdam Zuid is gebouwd. Het is zooals van zelf spreekt geheel modem ge- outilleerd. Er werken nu 700 man personeel en er zijn opgeborgen 25.000.000 rentekaarten Er rs tokening mee gehouden, dat later uit- breidinig mogelijk is door er nog 2 verdiepin- gen op te bouWen. Als teeken des tijds valt te vermelden, dat er in het siousterrain van den hoogen bouw elf gas- en scherfvrije schu'ilkelders voor een verblijf van 1000 personen zijn ingericht. (Het dakterras is gelegen op een boogte van 35 meter boven de straat. Bij mooi weer zal men vandaar de geheele gemeente Amster dam kunnen oVerzien en zelfs tot Haarlem en Utrecht kunnen kijken, Het geheele bouw- werk stijgt tot 43 meter boven den beganen grond. De opening zou geschieden door minis ter Van den Tempel. Op vragen van het Eerste Kamerlid ridder van Rappard betreffende het tijdstip, waarop de voorzitter van den Raad van Ministers zijn radiorede naar aanleiding van den intematio- nalen toestand heeft uitgesproken, heeft mi nister De Geer geantiwoord, dat hij zijn radio rede op Maandag 13 dezer te 1 uur heeft uit gesproken, omdat hem dit het jhSste oogenblik scheen. De vraag of het niet heter ware geweest, zoo de minister zieh onftniddellijk nadat de regeering voornemens was verscherpte mili taire maatregelen te treffen, tot het Neder landsche volk had gewend, wordt ontkennend beantwoord. Ook voortaan zal de minister indien hij, naast de wijze, bedoeld in artikel 97, lid 2, der grondwet, meent de natie ook rechtstreeks per radio te moeten inlichten, daartoe het oogenblik kiezen, waarop hem zulks noodig en mogelijk voorkomt. N.J.V. DEFILEERT VOOR DE KON. FAMILIE. Het Nationaal Jongeren Verbond te Den Haag heeft Vrijdag op den dag van de viering der Nederlandsche onafhankelijkheid een fak- keloptocht georganiseerd. Van het vredespaleis trok de stoet langs het paleis Noordeinde, waar H.M. de koningin, H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bern- hard van het halcon van het paleis het voor- bijtrekken der fakkeldragers en draagsters gadesloeg. Het dagelijkseh bestuur van het N.J.V. werd door H.M. op het balcon ontboden, waar H.M. haar waardeering over het initiatief van het N.J.V. te kennen gaf om in deze moeilijke tijden een dergelijke demonstratie te houden. De stoet passeerde daarna het Lange Voor- TOELATING V/> (V GEWAPENDE t KOOPVAARDERS IN NEUTRALE HAVENS. Dat er in tijd van oorlog voor de neutralen om werkelijk neutraal te blijven, heel wat moet worden inachtgenomen, blijkt o.m uit een beschouwing in de N. R. Crt. omtrent hovenstaande kwestie. Het blad schrijft: Niet te vemvamen met de tot dusverre he- sproken vraag is de kwestie der toelating van bewapende koopvaarders in neutrale wateren en havens. Ge'durenide den oorlog van 1914 1918 heeft de Nederlandsche regeerinp- vast- gehouden aan het toen in onze neutraliteits- proclamatie opgenomen volstrekte verbod van bmnenkord'st. Nederland stond bij die starre afwij'zmg alleen, doch het handelde, zooals thans algemeen wordt erkend, volkomen rechtmati'g. De weigerimg geiwapende handels- schepen in eigen wateren te ontvangen was n.1. geenszins .ingegeven door de ovenweging, dat deze volkenrechtelijk als oorlogsschepen zrjn te beschouwen, doch uitsluitend door het belang der nationale veiligheid; evenals oor logsschepen kunnen bewapende koopvaarders onder bepaalde omstandigheden voor een of meer neutrale havens of kunstplaatsen een geVaar yormen. Die overweging geldt thans nog, doch zij heeft de regeering thans niet tot een volstrekt verihcd van binnenikomen geleid, maar tot een toelating onder bepaalde voor- waarden: tot een aantal en met inachtneming van de eischen, door de plaatselijke overheid te bepalen, en m'its het aantal stuk£en ve- schut boVen 8 cm niet meer dan twee en hun kaliber minder dan 16 cm bedraagt. Uit deze vooiwaardelijke toelating (tegenover een al- geiheel verbod van binnenkomst voor oorlo^s- schepen) blijkt opnieuw, dat ook de Neder landsche regeering bewapende koopvaarders geenszins zonder meer met hulpkruisers (oor- logsschepengelijk stelt. Dat heiden in de jaren 1914—1918 in onze territoriale wateren en havens aan eemzelilde toehandeling werden onderworpen, berustte, als gezegd, uitsluitend op ovenweginigen van nationale veiligheid. Ten onrechte zou men zieh dus daarop beroe- pen om te betoogen. dat beide categoreen van schepen eigenlijik een zouden zijn. Met gevaar voor eigen leven paarden voor brandenden munitiewagen tot staan gebracht. De dienstplichtige korporaal Bart van Diiik die mat groot gevaar voor eigen leven een aantal voor een munitiewagen gespannen op hoi gestagen paarden tot staan wist te bren gen, terwijl de projectielen in dien wagen stuk voor stuk ontploften en die op deze wijze een ramp heeft voorkomen, is Zaterdag door

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1