ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Beate weet, wat ze wil No. 9991 WOENSDAG 15 NOVEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton S^reeTd^^ NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor hot buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 2073. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters em clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE KONINGIN ONTVING DEN GEZANT VAN AMERIKA. Het wordt eerst tbans met zekerheid be- kend, dat H. M. de Koningin Zondagavond om balf tien nog den gezant der Ver. Staten te Den Haag heeft ontvangen. Men brengt dezen onverwaehtesn stap in verband met het vredesinitiatief van H. M. de Koningin en Z. M. Koning Leopold. De gezant bleef ten paleize tot tien uur. Van regeeringswege is geen mededeeling over dit .bezoek verstrekt, doch men acht het in Den Haag waarschijn- lijk, dat de gezant een boodschap heeft over- gebracht van president Roosevelt, welke bood schap dan de sympathie van Amerika voor het streven naar vrede zou hebben uitge- drukt. De Duitsche gezant te 's Gravenhage heeft Maandagmiddag een bezoek gebracht aan het departement van Buitenlandsche Zaken. Hoe- wel een officieele mededeeling over Duitsch- land's definitieve houding tegenover het vre- desimtdatief nog niet is verstrekt, meent men dit bezoek toch eveneens in verhand te moeten brengen met den stap van H. M. de Koningin en Z. M. Koning Leopold. PRINSES JULIANA. Prinses Juliana heeft Dinsdag de gewone wekelijksche vergadering bijgewoond van het dagelijksche bestuur van het Natdonale Fonds voor bijzondere nooden. PRINS BERNHARD BIJ DE PADVINDERS. Prins Bernhard heeft Maandagmiddag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier der Nederlandsche padvinders te 's-Gravenhage en aldaar de vergadering van het hoofdbe- stuur gepresideerd. GEEN SPIONNAGE DOOR NEDERLANDSCHE MIUTAIREN. De heer De Marchant et d'Ansembourg heeft den Minister van Defensie achriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de geruch- ten, als zou een overste onder verdenking van spionnage in arrest zijn gesteld. (Het antwoord van den Minister van Defen sie op deze vragen luidt: lo. Er is geen officder, van welkem rang ook, onder verdenking van spionnage of soortgelijk misdrijf in arrest gesteld. 2o. In verband met bet vorenstaande behoeft de tweede vraag geen beantwoording. DE GERUCHTEN OVER ARRESTATIES IN ONZE YVEERMACHT. Aangezien in de laatste dagen wederom allerlei geruchten zijn verspreid omtrent handelingen van officieren en onder-officieren welke zelfs tot arrestaties zouden hebben ge leid, deelt de opperbeveihebber van land- en zeemacht mede, dat deze geruchten van alien grond onthloot zijn. In verband daarmee wordt een dringend beroep gedaan op het pu- bliek geen waarde te hechten aan niet-offi- cieele berichten en zich er van te onthouden geruchten verder te verspreiden. OPHEFFING VAN HET RIJVERBOD OP ZONDAG. Indien het noodig moeht zijn wordt dilstributie ingevoerd. De Regeeringspersdienst meldit: De Minister van Oeconomiscbe Zaken brengt ter algemeene kennis, dat de aanvoer van benzine in de laatste weken niet onbe- vredlgend is geweest. De regeering meent daarom het risico te mogen aanvaarden om den maatregel van het niet-rijden van motor- rijtuigen op Zon- en, feestdagen met ingang van 1,9 November op ite heffen. Hierhij heeft tevens gewogen het feit, dat de voorbereiding van de distributieregeling van benzine thans Door OTFRID VON HANSTEJN. Vertaald door Angelica van Hest. 10) Vervolg. Nog eenmaal was ze naar de redactie van de ,,Ba Plata Oourant" gegaan, waar zij al dikwijls raad gevraagd had. .Js er een Duitsch hotel in Corrienbes?" ,,Dat zeker niet, maar wacht u eena er zijn natuurlijk hotels en verder is er pen sion Vienna", daar logeeren vaak Duitschers, naar wij vernomen hebben." Dus naar „pension Vienna!" Niet omdat Beate hang was voor een Spaansch hotel, maar ze hoopte werk te krijgen van Duit- sche kolonisten. Nu begon het leven pas. Beate was bijna boos op zichzelf. Wat zij nu deed, had al veel eerder moeten gebeuren; dan had ze heel wat geld uitgespaard. Zij was niet alleen in den coup A doch moest dezen deelen met een zeer dikke dame op leeftijd, die haar in het geheel niet sympathiek was en die voortdurend probeerde, baar uit te hooren. „Zoekt u een betrekking?" .jMisschien." "Dan kan ik u wel belpen. Ik kom uit Po sadas en kan u wel goeden raad geven..." Zij moest haast onbeleefd worden om de vrouw, die haar met vriendelijkheden trachtte te overladen, te doen zwijgen. geholpeif"11 Wllt ik heb al veel j°n8edames Aha! Nu wist Beate reeds, voor welke zoover is gevorderd, dat deze regeling indlien dit onverhoopt noodig mocht zijn op korten termijn kan worden ingevoerd. Met nadruk voegt de regeering hieraan toe, dat het van giroote beteekenis is, dat de automobilisten bun medewerking blijvcn ver- leenen door zuinigheid te betrachten bij het benzineverbruik. Dit kan geschieden door het acbterwege laten van niet moodzakelijke rit- ten, door bet combineeren van vervoer in een auto en bovenal door niet te rijden met een te groote km.-snelheid, wat zoowel op het benzineverbruik als op de bandenslijtage van grooten invloed is. Deze medewerking is in de eerste plaats het belang van de automobiUsten zelf, aan gezien opnieuw maatregelen zouden moeten worden genomen, wanneer de voorraadpositie bijvoorbeeld door te groot verbruik, ongun- stiger zou worden. Zou alsdan tot distributie worden besloten, dan onderscbatte men niet de bezwaren van dezen maatregel, welke in de practijk onver- mijdelijk stroef werkt. Vandaar dat het aan- beveling verdient, dat door vrijwillige mede werking van de belanghebbenden het in wer- king treden van een distributie zoo lang mogelijk wordt uitgesteld. DE AMERIKAANSCHE SOHEEPVAART OP BELGIE EN NEDERLAND. Naar Reuter uit New-York meldt, deelt de reederij Blaok Diamond! Lines mee, dat zij buitenlandsche schepen zal charteren voor den dienst op Belgie en Nederland. Zooals werd gemeld, heeft de maatschappij reeds het Noorsche stoomschip Olaf Bergh, 5811 ton bruto, gecbarterd'voor een reis van New-York en Philadelphia naar Rotterdam- Antwerpen en terug. CONTINGENT EERINGEN OPGEHEVEN. De Staatscourant van Dinsdagavond bevat Koninklijk besluit, waarbij de navolgende contingenteeringen worden opgeheven. Leder, juteproducten, naaigaren, onge- twijnde garens van vlas; dweOen; gelaschte en naadlooze buizen; rijwielbuiten- en rijwiel- binnenbanden en nubberslangstukken; naald- houten kisten en kistgamituren; superfosfaat; caleimhypochloriet (chloorkalk.)roggebloem en roggemeel; ongesmolten dierlijk vet; aal en paling; zeevisch. DE INDRUK VAN DE REDE VAN MINISTER DE GEER. Een officieuze Duitsche verklaring. De radiorede, welke de Minister-President, Jhr. De Geer, Maandagmiddag heeft gehou- den tot de landgenooten in Nederland en overzeesche gewesten, heeft in het buitenland ■een gunstigen weerklank gevonden. Zoo seint United Press uit Berlijn, dat de rede in Duitsche politieke kringen hartelijk welkom is geheeten. „Wij zijn natuurlijk verheugd, dat een be- voegd persoon de leugens over Duitsche agrressieve bedoelingen tegenover Nederland aan de kaa'k heeft gested", zoo zeide men den correspondent van U. P. In een verklaring, die werd verstrekt aan de buitenlndsche pers wordt nogmaals her- haald: ..Duitschland zal de neutraliteit van Nederland en Belgie eerbiedigen zoolang Engeland en Frankrijk zulks zullen doen en zoolang Nederland en Belgie toonen, dat zij een strikte neutraliteit vermogen te 'hewaren. In welingelichte kringen te Londen, aldus de diplomatieike redacteur van Reuter, juicht men het vertrouwen dat uit de raddotoespraak van Jhr. De Geer sprak, toe. Men heeft slechts bewondering voor de kalmte, die het Nederlandsche volk getoomd heeft en waarmede het zich op alle gebenrte- lijkheden heeft voorbereid. Uit Rome wordt gemeld: Wat de toestand van Nederland aangaat, deze wordt hier in bet algemeen thans veel minder zorgwekkend geacht, dan Zaterdag of Vrijdag het geval was., Virginio Gayda, die voor het eerst eenigen commentaar wijdt aan de vele berichten uit alle hoofdsteden van Europa over ons land handelend, schrrjft als volgt: groote en alarmeerende proefballon vol met licht, handelend over een a.s. Duit sche invasie in Nederland, is dus alweer zon- der eenige exploisde leeggeloopen. Nederland wordt niet hedreigd. Nederland is evenmin onder water gezet en in een moeras veranderd door de verdedigende. maar ook vemietigende wateren zooals 48 uur lang met luide kreten en ve'elzeggende geHjkvormigheid de zoo goed ingelichte pers van Londen en Parijs aan de wereld kond deed. Duitschland heeft er geen oogenhlik aan gedacht Nederland te overvallen. Wat blijft er dus van ai die luidruchtige fabels over? Niets dan alarmstemming, die de democrati- sche pers onder zijn lezers heeft gesticht. Niets dan de bevestiging van zeer zonderlinge methoden om de Europeesche conflicten te behandelen. Van semi-officieele zrjde wordt uit Berlijn nog gemeld: Een der voomaamste onderwerpen van de internationale pers van de laatste dagen was het z.g. Duitsche voomemen om Nederlana en Belgie binnen te rukken. Van Duitsche zijde bestond, naar men in Berlijnsche politieke kringen verklaart, geen aanleiding ten aanzien van deze procedure in de Engelsche en Fransche en in een deel van de neutrale pens stelling te nemen, want de Duitsche houding tegenover de neutrale sta ten is ondubbelzinnig vastgelegd en bekend. Naar men weet. zal Duitschland, volgens zijn duidelijke verklaringen, de neutraliteit van Nederland en Belgie zoolang eerbiedigen, als Engeland en Frankrijk deze neutraliteit respecteeren en als Nederland en Belgie zich zeif in staat toonen hun neutraliteit te hand- haven. Wanneer niettemin uitgebreide .kringen in Nederland en Belgie in een ongewone opwin- d^g geraakten met daarop volgende zeer na- deelige verschijnselen voor het toinnenlandsche le\en van deze staten, en ook in andere landen emstige bezorgdheid ontstond, dan zijn deze staten het slachtoffer geworden van het on- sorupuleuse propaganda-werk, in de eerste plaats van Reuter en Havas, die in een toe- genomen onrust van Europa een van hun oor- logsdoeleinden zien. TWEE NEDERLANDSCHE MIUTAIREN IN DUITSCHLAND GEfNTERNEERD. Bij vergissing een paar meter over de grens. Zaterdagmiddag zijn twee Nederlandsche militairen tijdens een tocht langs db -grens bij ergissing op Duitsch gebied gekomen, waar zij stuitten op een Duitsche grenswacht- patrouille, die de beide Nederlanders, luite- nant S. en vaandrig K., overbrachten naar Ooesfeld, waar zij door de Duitsche autoritei- ten zijn geintemeerd. Het gebeurde geschiedde op een smal bosch- pad, waar de Duitsche dfaadversperringen zich op ongeveer 500 meter afstand van de grenslijn bevinden, terwijl op het weinig gebruikte pad de grens zeif niet gemarkeerd is. De twee Nederlandsche militairen hadden de grens siechts enkele meters overschreden, toen zij op de Duitsche grenswacht stuitten. Naar te Eibergen verluidde, zouden S. en K. in den loop van den dag weer worden vrij- gelaten, omdat het onderzoek duidelijk zou hebben aangetoond, dat zij het slachtoffer van een vergissing zijn. HET AANBOD VAN GOEDE DIENSTEN. De Nederlandsche afdeeling van den inter- nationaien vrouwenbond voor vrede en vrij- heid heeft telegrammen verzonden aan de Koningin en aan den Koning der Belgen, waarin dank uitgesproken wordt voor het herhaalde aanbod van goede diensten aan de ooriogvoerende landen. De telegrammen be- sluiten met den wensch, dat bet aanbod de uitwerkmg heeft welke het verdient, n.l. de opening van onderhandelingen in een niet te ver verschdet. DE VRE EMIELINGEN EN DE DISTRIBUTEE. Rantsoenboekjes ingesteld van Oeconomische Zaken De Minister deelt mee: Vreemdelingen, die in Nederland vertoeven, kunnen zich volgens de ter zake bestaande bepalingen van het besluit Bevolkingsboek- houding in laten schrijven in, het verblijfs- register van de gemeente, waar zij vertoeven. Aan de band van gegevens uit dit verblijfs- register zullen distributiebonnen worden verstrekt. De vreemdeling, die in Nederland verblijft, dient zich derhalve, na aan zijn verplichting tot inschrijving in het verhlijfsregister te hebben voldaan, met een aanvrage om in bet bezit gesteld te worden van distributiebonnen te wenlden tot den distributiediensf van de gemeente waar hij verblijf houdt. Deze dienst verstrekt hem vervolgens periodiek bonnen, welke recbt geven op bet koopen van be- paalde distributiegoederen tot een voor iedere periode vast te stellen hoeveelheid. Uiteraard zijn met de inschrijving in het verhlijfsregister en bet ontleenen van de noo- dige gegevens aan dit register door den distributiedienst eenige dagen gemoeid. Ten einde deze periode te overbruggen is voor vreemdelingen, die niet in een hotel verblijf houden, maair hun intrek hebben genomen bij particulieren, nog de volgende regeling getroffen. Zij kunnen terstond na him aan- komst in Nederland op vertoon van hun pas- poort en op de verklaring, dat zij niet in een hotel verblijf houden, hij een distributiedienst een ran t soenbo ekje van voor dit do el samen- gesteld model verknrijgen. Van de uitreiking biervan en de afgelegde verklaring wordt een aanteekening in het paspoort gesteld door den ambtenaar van den distributiedienst. De rantsoenboekjes houden een aantal bonnen in ter verkrijging van in distributie gebrachte goederen tot een hoeveelheid benoodigd voor een week. HET .ALGEMEEN STEUNCOMITe 1939. Wij vememen, dat het Algemeen Steun- comite het wenschelijk heeft geoordeeld, een gedeelte van de inzameling van gelden in de gemeenten te laten blijven, n.l. 10 van de zuivere ophrengst. Deze 10 zullen worden afgedragen aan de plaatselijke commissie van sameawerking van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, of, als een dergelijke com missie ter plaatse niet gevestigd is, aan den burgemeester der gemeente. In beide geval- len met bestemming om in die nooden te voorzien, welke op de gebruikelijke wijze in samenwerking met het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden worden behandeld. ST. NICOLAAS- EN KERSTPAKETTEN VOOR DE MARINE. Het comite „Onze Marine" te Den Helder heeft ook dit jaar de zorg op zich genomen om opvarenden van oorlogsschepen met St. Nicolaas en Kerstmis een verrassing te bereiden. Vooral voor de schepelingen,° die niet in Nederland zijn, is het vanzelfsprekend prettig, wanneer zij, ver van huis, toch deze faimiliefeesten hij uitstek kunnen vieren. Voor de schepen, die thans in West-Indie zijn, zijn in totaal tachtig kisten met paketten en pak- jes van het comite en van familieleden per K.N.S.M. verzonden. Momenteel houdt het comite zich bezig met het verzorgen van paketten voor de sche- pelingen van de kustbewakingsschepen en voor de wachtposten op eenzame plaatsen langs de kust. zaken" de dame in Buenos Aires was ge weest. Zij vermeed zorgvuldig, tegelij-k met haar naar den restauratiewagen te gaan; zij merkte al aan de manier van doen van de heeren in de aangrenzende coupe's, hoe men over haar dacht als reisgenoote van die vrouw Wat een reis was dat! Eerst kleine neder- zettingen, dan de geweldige rivier. De ge- heele trein werd op een boot gereden en gleed uren lang door nauwe kanalen of over sprook- jesachtige watervlakten, tot men den oever in Ibieuy bereikte. Een rit door de pampa. Kleine rancho's op hooge palen stonden longs den oever. Stadjes met ongeplaveide straten en maar steeds die afsluitingen langs den spoorweg; overal hekken. Hier en daar een kudde koeien of struis- vogels. Uren achtereen steeds hetzelfde. Soms werd Beate angstig. Waarom direct zoo ver7 Waarom bleef ze niet in de dichtstbrjzijnde stad? Waarom had de naam Corrientes haar onmiddellijk zoo aangetrokken, terwijl het toch allemaal hetzelfde was? In den middag van den tweeden dag moest ze den slaapwagen verlaten. Gelukkig raakte ze nu de dikke dame kwijt, die naar Posadas reed, terwijl zij zelf in Monte Caserns de route volgde, die afboog naar Corrientes. Midden in den nacht kwam ze aan. Een klein stationnetje, dat veel weg had van een schuur. Geschreeuw, gedrang van auto's slaapdronken menscben, die op reizigers wachtten. EinSdelijk kreeg zij ook een taxi „iPensdon Vienna". Een rit door de nachtstille straten, verlicht door hier en daar een treurig-verwaarioosde lantaam de straten leken meer op onge- baande landwegen. Aan weerskanten slapen- de huizen, lage steenklompen van een verdie- T6*' een blaffende honden Emdelijk hield de auto stil voor een donker huis; zij las op een klein koperen schild- Pension Vienna". Na lang bellen werd er opengedaan door een jonge vrouw. Deze zag de eenzame jonge dame, die om toegang verzocht, wantrouwend aan. ,Ik kom uit Buenos Aires en heb bij de redactie van de „La plata Oourant" het adres van uw pension gekregen!" ..Alles is eigenlijk bezet." „Ik zou toch niet gaarne in den nacht als dame alleen..." Een blik op de koffers scheen kalmeerend te werken. Een vuile ball, waaraan een soort gelag- kamer grensde, dan een vierkante binnen- plaats. ,,Ik kan u siechts een bed geven in de kamer waarin ik met mijn moeder slaap." Het was een groote, kale ruimte. Siechts drie bedden, waarover muskietengaas hing, dat ooit wit was geweest, naast ieder bed een nachtkastje en in het midden een groote tafel. Een ijzeren waschtafeltje en een paar stoelen completeerden het meuhilair. De gla- zen deur, zonder slot of grendel, gaf direct toegang tot de binnenplaats. In het eene bed lag een oude vrouw. .Als u zich hiermee wilt behelpen?" Oomfortahel was het zeer zeker niet en zindelijk nog minder; maar Beate was dood- moe. ,Doe het muskietengaas zorgvuldig om u heen, anders bent u morgen half dood ze st oken." Beate deed alleen haar jurk uit en ging, in haar reisdeken gewikkeld, op het bed liggen, dat misschien weken geleden eens met schoone la'kens was opgemaakt. Alles rook HOOFDSTUK VTTT Nu zag Beate een Argentijnsche provincie- stad. Een groot vierkant plein met wat plant- soen, een gedenkteeken en een muziektent, een paar langgerekte officieele gebouwen en een paar hotels, die twee verdiepingen hadden en siechts geschikt waren voor menschen, die met weinig tevreden zijn. Zeer breede, onge plaveide straten met kleine, bontgeschilderde huizen; deze straten werden „avenida" ge- noemd en droegen de namen van beroemde generaals. Een paar winkels, een zindelijke markthal en aan de rivier, die hier zoo breed was als eenmeer en waarin geel water stroomde, was een hnarkt voor inboorlingen, een bont gewemel. Naar de'ze markt kwamen vrouwen uit Paraguay om sinaasappelen, ge- smokkelde sigaren en honte vogels te ver- koopen. Juffrouw Theresa Grillmann, de eigenares van pension Vienna", was een zeer verstan- dige vrouw. Sedert twee dagen prijkte aan de vensters van het pension het kaartje van het ..Bureau voor typewerk Serenus". Zij had voor Beate zelfs een klein kamertje ingeruimd, waar deze alleen heerschte en be- rekende baar siechts drie pesos voor volledig pension, benevens tien procent van het werk, dat misschien zou komen. Waarom niet? Iedereen die een brief liet schrijven, verteer- de ook wat dat wil zeggen, als er klanten kwamen. Beate had werk. Niet, dat ze bezoek van Het was stil, door de vensters schenen de ""He^ eteTwas ^chte^erbfmelijk en het VREEMD GEVAL. Ds. Kersten aldus Friesch Daghl. is lid van de Tweede Kamer. Maar tegelijk heeft de Regeering hem benoemVI tot reserve-veld- prediker. Dat is een zeer vreemd geval. De vergaderingen van de Tweede Kamer worden door hem niet meer bijgewoond. Voor zoover wij kunnen nagaan, is hij sedert de afkondi- ging van de mObilisatie siechts eenmaal ze- weest. Wij laten nu maar rusten, dat hij als veld- prediker een behoorlijk salaris geniet en tege lijk zijn schadeloosstelling als lid der Tweede Kamer ontvangt. Belangrijker is dat hier een volksvertegen- woordiger, die bij de regeering moet spreken voor het volk, tegelijk in dienst van de re geering is getreden en haar bevelen ontvangt. Dat is met de onafhankelijke positie van een volksVertegenwoordiger in strijd. Wij hopen, dat daarover in de Kamer eens een duidelijk en afdoend woo rid zal worden gezegd. HET AiNTWOORD VAN FRANKRIJK EN ENGELAND. De antwoorden van den president der Fransche republiek en van den Britschen koning op het aanbod van goede diensten van H.H.M.M. de Koningin van Nederland en den Koning der Belgen werden Zondag door de Koningin en den Koning ontvangen. Deze antwoorden zijn aan H.M. regeering voorge- legd en worden thans nauwkeurig onder- zocht. Het antwoord van president Lebrun heeft den volgenden inhoud: De regeering der republiek en het Fransche volk brengen eensgezind hul'de aan de gevoe- lens. waardoor de boodschap, welke Uwe majesteit tot mij richtte, is bezield. Zij waar- deeren er ten voile de hoogheid en den adel van. Geen natie ter wereld is vreedzamer dan de Fransche. Geen enkele natie heeft meer offers voor den Europeeschen vrede gebracht. Frankrijk heeft reeds menigvuldig tot uit- drukking gebracht en zij herinnert daaraan thans nogmaals dat zij besloten is en blijft om alle mogelijkheden ter verzekering van een eervollen en duurzamen vrede tusschen de volken te verwelkomen. Een vrede, ge- grondVest op recht, is inderdaad alleen duur- zaam. Frankrijk heeft de wapenen opgeno- men om eens voor al een eind te maken aan daden van geweld en macht welke sedert twee jaien ten spijt van alle plechtige verbintenis- sen en met schending van het gegeven woord reeds drie Europeesche naties tot dienstbaar- heid heeft gebracht of vernietigd en welke thans de veiligheid van alle volkeren bedrei- gen. Een duurtzame vrede kan dus siechts tot stand worden gebracht door het herstel der onrechtvaaidigheden, welke het geweld aan Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen heeft aangedaan. Zij zal dit ook niet anders kun nen, dan naar mate deu'gdelijke waarhorgen van politieken en economischen aard voor°de toekomst den eerhied voor de vrijheid van alle volkeren verzekeren. De menschheid zal eerst van haar onrust en haar vrees bevrijd worden, Wanneer zij de zekerheid zal hebben, dat meuwe aanslagen op het recht voortaan uit- gebannen zullen zijn. Elke oplossing, die de overwinning van het onrecht zou wettigen, zou aan Europa siechts een hachelijk bestand schenken, zonder eenig verband met den wettigen en bestendigen vrede, welks komst Uwe Majesteit beoogt. Het staat thans aan Duitschland en niet aan Frankrijk zich uit te spreken voor of tegen dien vrede, waamaar alle bedreigde landen haken, wler veiligheid en onafhanke- lrjkheid door zijn toedoen hedreigd worden luMD antW°°rd van den En&elschen Koning Ik heb met mijn regeeringen van het Ver- eemgd Koninkrijk, Canada, het gemeenebest van Austrahe, Nieuw-Zeeland en de Unie van Zuid-Afrika het heroep, hetwelk Uwe Majes- sterren naar binnen en gaven alles een mat- ten glans; vreemde geluiden hoorde Beate, geluiden van een haar onbekende wereld. Haar lichaam was door de lange spoorreis als geradbraakt. Beate sliep in. vleesch ongenietbaar taai. Den tweeden dag, toen Beate reeds begon in te zien, dat de brave bewoners van Corrientes, die typewerk te doen hadden, zelf een schrijfmachine be- zaten, kwam een reusachtig lange man bin- nen. Het was een forsche, breede verschijning met hooge laarzen, een boersche jas en daar over een bonte poncho. Het grijze hoofd was bedekt met een geweldigen sombrero. ,,Waar is mijnheer Serenus?" Beate stond toevallig in de open deur van haar kamertje. .,Ik ben mijnheer Serenus!" ,,Roep dan je vader of ik bedoel den man. die brieven wil typen." ,,Die man ben ik." De vreemdeling fronste het voorhoofd „'Ik maak geen gekheid, ik..." „Ik maak ook geen gekheid. Ik ben gereed - wat moet ik voor u schrijven?" Zij maakte een uitnoodigende beweging naar haar kamer, maar de man bleef wijdbeens staan. T, "Juffrouw Theresa wat beteekent dat k dacht, dat dit een fatsoenlrjk huis was en nu ben ik aan het verkeerde adres!" Beate werd vuurrood, maar haar kostjuf- frouw kwam haar te hulp. „Het is volkomen juist, de senhorita is een Duitsche en heeft hier haar bureau. Haast u maar, want het wordt altijd heel druk en dan hesft de sen horita geen tijd meer!" ..Een Duitsche? Hoe lang bent u al hier?" "Ik b«n pas aangekomen en wil trachten mij hier een bestaan te verschaffen." Juist precies in dat snertnest Corrientes! Caramba! Wat kan het mij ook schelen! Kunt u een brief schrijven?" ,Hier is mijn machine." Gelnteresseerd keek de landbouwer naar het sierlijke ding. „Dat is zeker kindenspeelgoed Kom vooruit maar!" ,,Wilt u mij dicteeren?" ,,Ik zal u opgeven, wat u moet schrijven, dan drink ik intusschen hiemaast een glas wijn. Wordt 't goed, dan betaal ik wordt het niets, dan betaal ik ook den wijn niet." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1