ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Beate weet, wat ze wil «vEEMN;tper~» ZXT res" meer Een nieuw aanbod van goede diensten" van Koningin Wilhelmina en Koning Leopold. 9988 WOENSDAG 8 (NOVEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland De Koning der Belgen in Den Haag. Feuilleton BLAD Het officieele communique. De tekst van het telegram. huL°0r d6 k°m bij den b0de in het S'emeente- b"draE<! de rSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 ner 3 maanden ow xtA Lflnliy LnLll ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 11,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar '.oor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No, 25. Van 1 tot 4 reeeis f 0 80 7 i j Grootere letters en chchd's worden naar plaatsruimte berekend TT"' teS®° vermiMM hetwe'k op aanvraag Jg r ls" Inzendmg van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Regeeringspersdienst meldt: HjH.M.M. de Koningin der Nederlanden en de Koning der Belgen bebben een ontmoeting in Den Haag gehad op 6 en 7 November. De Souvereinen yvaren vergezeld door de heenen Van Kief fens en Spaak, Ministers van Buitenlandsehe Zaken. De Souvereinen bebben besloten een tele gram te richten tot de staatshoofden van Duitschland, Frankrijk en Groot-Brittannie teneinde eventueele onderhandelingen te ver- gemakkelijken. Dit initiatief der Souvereinen is een nieuw blijk van bet gemeenschappelijk inzicht en de solidariteit, welke tusscben Nederland en Bel gie bestaan. De tekst van bet telegram luidt als volgt: In een uur van angstige spanning voor de wereld, voor de oorlog in West-Europa met vol geweld begint, bebben Wij de overtuiging, dat bet Onze plicbt is, Onze stem opnieuw te verbeffen. De oorlogvoerende partijen bebben reeds eenigen tijd geleden verklaard, dat zij niet weigerachtig staan tegenover een onderzoek naar redelijke en vaste grondslagen voor een billijken vrede. Het komt Ons voor dat, in de tegenwoordige omstandigbeden, het voor haar moeilijk is met elkander in verbinding te tre- den teneinde (haar standpunten te preciseeren en dichter bij el'kaar te brengen. Als Souvereinen van twee onzijdige staten, die goede betrekkingen onderhouden met al bunne naburen, zijn Wij bereid hun Onze goede diensten aan te bieden, Mocbt hun zulks aangenaam zijn, dan zijn Wij bereid hun, met aanwending van alle middelen die zij Ons in overweging zouden willen geven en waarover Wij beschikken, en in een geest van vriend- schappelijk begrip, het vinden van factoren voor een te treffen accoord te vergemakke- lijken. Dit schijnt ons de taak te zijn die Wij te vervullen bebben voor het welzijn Onzer vol- keren en in het belang van de gehee 1 e wereld. Wij hopen, dat Ons aanbod zal worden aan- genomen en dat aldus een eerste schrede zal worden gedaan op den weg naar de vestiging van een duurzamen vrede. 's-Gravenhage, 7 November 1939. w.g. WILHELMINA COLLECTE -ALGEMEEN STEUNCOMITE 1939. De Burgemeester van TERNEUZEN roent hierbij collectanten on, voor bet doen wel- slagen van de op 15 NOVEMBER a.s. te hou- den geldelijke inzameling uitgaande van het algemeen steifticomite 1939. Men gelieve zicb uiterlijk Zaterdag 11 Nov a.s. op te geven: VeTdstrraaSt15Skil agmt P°litie: Terneuzen, 7 November 1939. De Bungemeester van Terneuzen, P. TELLEGEN. de Belgische legatie te 's-Gravenbage, naar et schijnt, volkomen heeft verrast. Men hoorde daar de aankomst van Z. M. Dinsdag ochtend om acht uur pas door de radio en was er, naar men zeide, te voren in het geheel niet van op de hoogte geweest. Dadelijk na zijn aankomst Maandagavond beeft de Koning verschillende besprekin- gen ten paleize gevoerd. Onze Minister van Buitenlandsehe Zaken, Mr. Van Kleffens ver- bet Maandagnacht om half twee het Paleis Het late uur waarop de besprekingen geein- lgd waren. heeft ecbter niet verhinderd, dat Koning Leopold Dinsdagochtend om half 9 reeds voor de ramen van den rechterzijvleugel van het Paleis werd gezien. Toen bij zag dat Men kan verklaren, zoo zegt Reuter, dat elke madedeeling van de Koningin der Neder landen en den Koning der Belgen in Londen natuurlijk zeer nauwkeurig bestudeerd zou worden. Hierbij mag er aan worden herin- nerd, dat Ohamberlain en Daladier zeer dui delijk de positie hebben bepaald van bun regeeringen ten aanzien van den oorsprong van den oorlog en van de omstandigbeden, welke, in bun oog, een rechtvaardigen blij- venden vrede mogelij'k zouden maken, Een Amerikaansch commentaar. Reuter meldt uit Washington, dat men in de kringen van bet Amerikaansche Congres met een eenigszins door scepticisme getem- perde instemming heeft kennis genomen van den stap van Koningin Wilhelmina en Koning Leopold. Senator Sehwellenbach zeide te hopen, dat het initiatief resultaat zal bebben, senator Pepper meende, dat er weinig hoop bestond op een onmiddellijken vrede en senator Clark prees het voorstel als een zeer de aandacht trekkenden stap. Hij meende. dat het initiatief van geen beteren kantkon komen en boopte, dat Belgie en Nederland in bun pogingen gesteund zullen worden door de Seandinavische landen en Zwitserland de te londen verspreide bewering dat de beide vorstelijke personen naast het - em van de samenwerking van de twee k®nj at bewermg is intusschen van offi- (<Sk mfrf fdSCbvf Zijde SeloSenstraft. (Gelijk men intusschen weet is het vooraf- gaande niet juist; ook daarover verdeTp - De Duitsche pers meent in verband daarmede bestfln daTT g6en kans zou hebben zouden W6e neutrale ^nden zich zouden hebben vermand, den eenzijdigen druk van Engeland op werkzame wijze af te weren De mogelijkheden, welke na de groote redevoe ring van .Hitler in den Rijksdag hebben lafT enniT,rZUimd (men Versta: door Keder- f™ ®lgle corr->- Intusschen heeft ngeland zijn blokkade georganiseerd en bij de tenuitvoerlegging de kleine neutrale mogencUieden geterroriseerd. Deze hebben lam lend ^P®1^4 tot PaPieren protesten en H^ rd!°!J!f°lUti®S. aohter &esl°ten deuren. w.g. LEOPOLD. Koning Leopold der Belgen is Maandag avond in Den Haag aangekomen en heeft zich naar het Paleis van de Koningin begeven Naar verluidt, zou het doel Zijner Majesteits komst zijn om met de Koningin van gedachten te wisselen over eenige aspecten van den international en toestand. Minister Spaak vergezelde den Koning. Ook Minister Van Kleffens was Maandagavond ten Paleize. Dinsdag is de Koning en zijn Minister in den loop van den dag vertrokken. De besprekingen Dinsdag voortgezet. In aansluiting op het bovenstaande werd Dinsdagochtend gemeld, dat de Minister van Buitenlandsehe Zaken, Mr. E. N. van Klef fens, zich Dinsdagochtend om kwart voor tien wederom naar het Paleis Noordeinde heeft begeven. Na de besprekingen, welke in den ochtend ten Paleize Noordeinde zijn gevoerd, heeft de Belgische Minister van Buitenlandsehe Zaken, de heer Spaak, de lunch gebruikt ten huize van den Minister van Buitenlandsehe Zaken, Mr. E. N. van Kleffens. Omstreeks twee uur keerden de Ministers ten Paleize terug. Om een uur werd de tijdelijke zaakgelas- tigde van Belgie, baron Ruzette, ten Paleize ontvangen. Baron Ruzette heeft ongeveer drie kwartier in het Paleis vertoefd. Dinsdagmiddag om kwart over twee is Koning Leopold van het Paleis Noordeinde per auto vertrokken. Tegen kwart over twee gingen de glazen deuren van 't Paleis open en waren de Konin gin en de Koning in de hall zichtbaar. Met Door OTFtRLD VON HANSTEIjN- Vertaald door Angelica van Hest. een handkus nam Koning Leopold afscheid van Hare Majesteit. Prins Bemhard geleidde den Koning,, die de generaals-uniform droeg, naar zijn auto. Naast den Koning nam plaats de Belgisohe Minister van Buitenlandsehe Zaken, de heer Spaak. Het bezoek van Belgische zijde beschouwd. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel telefoneerde Dinsdagochtend: Het onverwachte vertrek van Koning Leopold en Minister Spaak naar Den Haag heeft, naar men licht begrijpen zal, in de Bel gische politieke wereld heel wat verbazin°- gewekt. In sommige politieke kringen liepen insdagochtend in verband hiermede pessimis- tlsche geruchten betreffende den internatio- nalen toestand. Te bevoegder plaatse in de Wetstraat, waar de stemming heel wat kaimer was, werd1 ons van de best ingelichte zijde het volgende verklaard: De bijeenkomst van Koning Leopold met Koningin Wilhelmina en de Belgische en Nederlandsche Ministers van Buitenlandsehe Zaken kan beschouwd worden als een soort van verlenging van de bijeenkomst der staats hoofden van de Seandinavische landen, eenigen tijd geleden te Stockholm gehouden. Dat de vorsten van de twee staten. die de Zuidelijke groep fn het Oslo-verband vormen, gemeend hebben ten aanzien van den eenigszins ver- somberden internationalen toestand met elkaar overleg te plegen en samen, zooals dat in diplomatieke termen luidt, een ,,tour d horizon te maken, behoeft geen aanleiding te geven tot ontsteltenis. De Koning en Minister Spaak keerden Dinsdag naar Brussel terug. Koning Leopold te 's-Gravenhage. Hoe plotseling de reis van Konink Leopold der Belgen naar ons land is geweest, schrijft de N. R. Crt., moge blijken uit het feit, dat zij ook de fotografen reeds op hun post waren en hun lenzen op hem richtten, trok hij zich snel terug. Om negen uur verscheen Minister Van Kleffens opnieuw ten Paleize, om aanstonds door den Koning voor een onderhoud te wor den ontvangen, in de voorkamer van den rechtervleugel van het Paleis. Van de straat at waren zoowel de Koning als Mr. Van Klef fens duidelijk zichtbaar. Hun besprekingen duurden tot vijf minuten voor tien. Toen begaven de Koning en de Minister zich naa" een ander vertrek. Inmiddels had zich een tamehjk groote menigte tegenover het Paleis XerZa™ekJ' in de hooP een glimp van den Honing te kunnen opvangen. Hoewel zij daartoe geen kans kregen, wer- den zij eenigszins schadeloos gesteld door het eit, dat Prins Bernhard, vergezeld van Jhr. Dedel om ongeveer half tien van het Paleis vertrok, om na ongeveer drie kwartier daar terug te keeren. Prmses Juliana was inmiddels langs de ach- terzrjde vertrokken om zich naar de wekeliik- sche vergadermg te begeven van het dage- hjksch bestuur van het Nationale Fonds voor bijzondere nooden. Om vijf minuten over een reed onze Minis ter van Buitenlandsehe Zaken met zijn Bel- gischen ambtgenoot weg. Kort daarop kwa- men de Belgische zaakgelastigde, baron Ruzette. en de heer Baert, de tweede secre- tans van het gezan'tschap, op het Paleis aan Om 2 uur 15 keerden de twee Ministers van Buitenlandsehe Zaken daar terug ditmaal gezeld van den Nederlandsche President Jhr. de Geer. Reacties te Londen. Reuter meldt uit Londen: Daar de minister-president het woord zal voeren op een a.s. Donderdag door den Lord Mayor van de City of Londen ,te geven noen- maal zal hij dien dag in het Lagerhuis geen verklaring afleggen over den internationalen toestand. Thans wordt verwacht, dat Churchill zijn mededeelingen over het werk van de vloot zal uitstellen tot Donderdag. Met het oog op deze wijziging is het moge- lijk. dat Chamberlain Donderdag, in antwoord op een vraag van de oppositie, een verklaring zal afleggen over het aanbod van goede dien sten van Koningin Wilhelmina en Konin°- Leopold. 6 ver- Minister- T) Vervolg. HOOFDSTOK V. Tben Beate Serenus na- een onrustigen nacht wakker werd, was het al helder dag. Het lawaai, dat van de straat naar boven i c-e oim klonk, deed haar het eerste oogenblik den- f geweest en ze had niet eens de verplich ken, dat zij weer in Berlijn was Toen zat R' onirLiddelliik -e luid kunnen juichen en zou het liefst hebben nondgesprongen als een vroolijk kind. Toen zette zij het blad met het overvloedig ontbijt en de heerlijk ruikende koffie op het nacht- tafeltje, deed de peignoir weer uit en kroon weer in bed. Wat was alles nu prettig! Zij gevoelde zich als een held, die den strijd heeft gewonnen, of als een smokkelaar, wien een heel gevaar- lijk zaakje gelukt is. Beate Serenus had bereikt, wat ze wilde- zij was in Buenos Aires, had het bureau voor landVerhuizing er tusschen genomen, was de al te ljvenge heeren van de politie te slim ze rechtop in het groote bed; ze voelde zich buitengewoon onbehagelijk. Daar achter de verbmdingsdeur sliep Egon Dombusch. we&gegaan of kon hij ieder oogenblik bij haar komen? Beate keek op de klok. 'Het was half tien Zij nam een besluit en belde. Het kamer- meisje kwam en zij bestelde een ontbijt. Zij ad even goed kunnen opstaan en naar be- neden gaan; het was vast duurder, als zij nV6\ °ntv!)€€t' maar natuurlijk zat E^>n Dombusch beneden en wachtte op haar Beate sprong uit haar bed, gooide vlug een peignoir om. Daar klopte de kellner feeds sprekem Z°° onbevan&en mogelijk te Ro.iSrio™'Jnb€€r Dornbusch al weg naar Zij kon er eenvoudig niet toe komen, te zeggen mijn man"; ze wist echter, dat voor- 111 bet buitenland het heelemaal niet onge- W<T,TTas' de vraa& «P d«ze manier te stellen. uuffertrroifkembUSCh Vanmorgen ^ven ..Heeft hij iets voor mij achtergelaten'" ..Neen mevrouw." De kellner ging heen en Beate kwam in een buitengewoon opgewekte stemming. Zij had mg, onmiddellijk de een of andere, waar- schijnlijk onaangename betrekking te aan- vaarden. Zij was vrij, volkomen vrij en hield haar leven in haar eigen twee handen. Zij kon begmnen,-wat ze wou. Niemand kende haar, niemand had het recht, haar raad te geven. Als zij niet wilde, hoefde Egon Dom- busch norat meer iets van haar te vernemen- en dat hij daar geen waarde aan hechtte, was duidelijk genoeg, nu hij zelf zoo zonder eenig atscheid was verdwenen. Zij ontbeet met buitengewone graagte. Toen haalde zij haar beurs en de portefeuille met haar papierei^ voor den dag en spreidde alles voor zich uit op het bed. Behalve de duizend mark bezat ze nog een biljet van honderd mark en een paar kleine munten. Zij streek met een bijna liefkoozend pbaar over haar pas, die onveranderd op haar meisjesnaam stond en stak het duplicaat van de trouwacte, dat Egon had laten ver- vaardigen, diep in haar portefeuille. Wat nu Weer sprong zij uit bed en breid- de haar armen uit. Wat was het heerlijk zoo absoluut je eigen baas te zijn' Eerst Buenos Aires bekijken! Men moest het slagveld toch leeren kennen, eer men tot den aanval overging en de honderd mark kon- Zij kleedde zich aan, koos uit haar welvoor- ziene garderobe een eenvoudige zomerjurk Zij zag er frisch en aardig uit, toen ze naar beneden ging. in de hall vond ze mijnheer Jousten en ze had het gevoel, dat hij haar eenigszins misprijzend aankeek. ..Hebt u nog een oogenblik tijd voor mii?" ..Zeker mevrouw." binnenrSden h€t klein® spreekkamertje ,.Ik sta tegenover u wet, in aardig licht." ,,Maar mevrouw..." ,.Neen, geen plichtsplegingen. Daar ik van plan ben, nog eenige dagen in uw hotel door te brengen, stel ik er grooten prijs op, dat u de dingen klaar en duidelijk ziet. Ik ben absoluut geen avonturierster al geef ik toe dat dit huwelijk slechts voor den schijn werd gesloten. Ik wilde eenvoudig aan land en ik wd mij hier een bestaansmogelijkheid DUITSGHLAND TOORNT TEGEN NEDERLAND EN BELGIE. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Dinsdagavond In de Duitsche reactie op het Nederlandsche oranjeboek is heden een wending ingetreden en wel een wending in een onmiskenbaar ongunstigen zin voor ons land, alsook voor Belgie en indirect voor de andere neutralen. Dinsdag werd naar aanleiding van het oranjeboek algemeene ingenomenheid met de houding van Nederland aan den dag gelegd. Zelfs scheen het of men wilde toegeven, dat door deze publicatie de ongegrondheid was gebleken der verwijten, welke tot dusver van Duitsche zijde aan Nederland waren gericht en die daarop neerkwamen, dat van Neder- landschen kant niet met voldoenden nadruk en niet vaak genoeg tegen de Engelsche maat- regelen was geprotesteerd. Men voegde daar gelijk wij hebben gemeld, echter aan toe, dat ook het oranjeboek wel niet veel aan de hou ding van Engeland zou veranderen. Deze opmerking was Dinsdag slechts een beperking van de aan Nederland toegezwaaide lof. Heden wordt van de verwachting, dat Engeland uit het oranjeboek niet veel praktische conse- quenties zal trekken een scherp verwijt aan net adres van Nederland gemaakt. De houdkig van Engeland in de blokkade- kwestie is nu niet meer de schuld van Enge- land, zij is de sdhuld van (Nederland en Bel- gie, die daar sleohts op een door Duitschland aanbevolen wijze tegen zouden behoeven op te treden om er onmiddellijk een einde aan te maken. Welke wijze dat is, zal men verderop in dit bencht aangeduid vinden. Wij vertalen eerst woordelijk een overzicht van den van hoogerhand geinspireerden Deutschlanddienst van welk overzicht de objectiviteit dus ook van Duitsche zijde wel niet in twijfel zal wor- en getrokken en dat, mits goed gelezen, aan duidelijkheid niets te wenschen laat. Hier volgt het: „De Duitsche pers heeft naar aanleiding van de ontmoeting van den Koning der Belgen en de Koningin der Nederlanden het thema van de neutrahteit van deze beide landen in op- merkelijken en ondubbelzinnigen vorm bethan- deld. Aan Belgie en Nederland wordt door Duitschland verweten, dat zij niet op behoor- hjke wijze, zooals het volgens de beginselen van echte nentraliteit vereischt ware geweest op den eenzijdigen druk van Engeland hebben gereageerd. Het uitgangspunt van deze constateering orZkt?k itiek' Eng6land beeft integendeei zjf praktijken nog versoherpt en eischen gesteld waarvan de vervulling niet met het be£p der neutrahteit te vereenlgen is. Men moet niet verwachten, zoo wordt in de Wdhelmstrasse verklaard (het is nog steeds ^n hPftSChe .corresP°ndentie-bureau, dat hier aan het woord is corr.) of deze „vlucht in de openbaarheid", als hoedanig het oranjeboek mag worden beschouwd, iets aan den toestand zal veranderen, dan wel of het niet met de afhankelijkheid - of gelijk een deel van de Duitsche pers zegt, hoorigheid van Belgie en Nederland reeds zoover is gekomen df ngeland thans alle hezwaren van de hand zal wijzen, terwijl het zich beroept op een recht van gewoonte en ze zal rechtvaardigen In alle geval stelt men te Berlijn vast dat de beide landen niet hebben kunnen besluiten vastberad€n en werkzamen stap ter verdediging- van de plichten van hun neutra- 1 teit. Hun praktische onderwerping aan den wil van Engeland is een aanval op den vrede die voor de kleine neutrale landen van nog meer gewicht is dan voor de groote staten" land^ienst.61* den Deutscb" Mogen de bewoordingen van het oranjeboek ook juist zijn, mogen ook de woorden der door Nederland tot Engeland gerichte protesten in uitsehland instemming hebben geoogst, aldus leh men zich heden tegenover de buite'nland- che pers m de Wilhelmstrasse uit, wat baat dit alles als toch de schepen worden opge- bracht en onderzocht. Er bestaat een tegln- stellmg tusschen de woorden en de daden van de neutralen en zoo is alle gepraat doelloos en moet Duiischland zich door de houding der neutrale mogendheden diep ontg^chSd Hierop werd gevraagd, wat volgens Duit sche opvatting de neutralen dan moesten doen om de door Duitschland gewraakte tegenstelling tusschen woorden en daden te "e" yerdwijnen. Het antwoord daarop uidde dat zij het er op aan moesten laten komen, d.w.z. dat neutrale schepen, die wor- den aangehou d(x)r. gen Eng.elsch oorlo ®Cb3p;c eenvoudig moesten doorvaren. De Engelschen zouden dan toch schieten. of een zeer eigen- "Dat zal in Buenos Aires buitengewoon moeilijk zijn." „Ik ben,van alle markten thuis. Hoewel ik met geloofde, het ooit noodig te hebben zorgde ik daar toch voor. Wij, Duitsche meisjes, wachten niet meer op den man, die ons misschien komt halen. Ik ben op het gymnasium geweest, ik heb m'n lagere acte gehaald en mijn diploma stenografie, kan uit- stekend typen en heb zelfs een machine bij In het groote bedrijf van mijn vader heb ik ook van alles geleerd en daar ik boven- dien Spaansch spreek..." ,.Dat is allemaal heel mooi, maar u hebt er geen idee van. hoeveel werkloozen er in Bue nos Aires zijn; vrouwelijke krachten komen hier bovendien niet in aanmerking; alleen maar als keukenmeisje, dienstbode of kinder- juffrouw." .'.'Ik wil ook heelemaal niet in Buenos Aires blijven. den gerust opgemaakt worden^'zoolan I i Er nog andere Plaatsen genoeg, duizend er nog waren! zoolang de I ook wel met Duitsche kolonies. Ergons zal toch voor flinke, jonge menschen nog wel de mogelijkheid bestaan, zich op de een andere wijze nuttig te maken." „Ik kan u slechts raden, u tot de Duitsche Vrouwenvereenigmg in Agero te wenden of tot de Vereeniging ter bescherming van Duit- sche landverhuizers in de Acopardo". Zij schreef de adressen op. „Ik zounatuurlijk graag een kleinere en goedkoopere kamer hebben. Wat kost die?" ,,Tien pesos, met volledig pension." ,,Verder wil ik gaame den eenen dag be- talen, dat ik deze kaoner heb gehad." "Dat heeft mijnheer Dornbusch al gedaan." Zij fronste het voorhoofd. ,,'Dat is mij heel onaangenaam. Wanneer ik zijn adres te weten mocht komen, dan zal ik het bedrag terugbetalen. Dan nog iets: ik verzoek u mij in de toekomst juffrouw Serenus te noemen en mocht u soms eens iets hooren. dan kunt u mij zonder gewetens- bezwaren aanbevelen; ik sta overal mijn man lk dank u bij voorbaat." Zij knikte vriendelijk glimlachend, in ieder opzicht volkomen dame blijvend, ging de kamer uit en liep langzaam de hall door. Jousten keek haar na. Dat meisje had een zekerheid van optreden, een zakelijke manier van praten, die hem aanstond. Beate Serenus liep de Corrientes op. Een onafzienbare stroom van auto's veroorzaakte een opstopping in de nauwe straat; op het smalle trottoir verdrongen zich haastige men schen. Voor het agentschap van den Nord- deutschen Lloyd stond toevallig een leeee taxi en ze stapte in. ,,Rijd alstublieft een uur met mij door de stad en zorg er voor, dat we langs de vrou wenvereenigmg in Agero en langs de ver- eemgmg tot bescherming van de landverhui zers in Acopardo komen." Zij noemde hem de beide adressen; toen ging ze op haar ge- mak in den wagen zitten. Zij reden door het gewoel van de nauwe, onvriendelijk uitziende straten van de zakenwijk, langs de kathe- draal met het graf van den nationalen held niet durven he°p, een vr^S, of deze gedragslijn ook aan bevolen werd voor neutrale schepen, die niet door Engelsche, maar in een gebied, waarin de Duitsche blokkade effectief is, b.v. in de ostzee, door een Duitsch oorlogsschip wor den aangehouden, met andere woorden, of onvptfW neutraal schiP volgens Duitsche opvatting eveneens zou moeten doorvaren en het erop aan laten komen of het Duitsche oorlogsschip al dan niet zou schieten, werd gepnkkeld geantwoord, dat de Duitsch; maat regelen slechts een antwoord op de Engel- Martim reden dwars over het groote plein met het standbeeld van Columbus, sloegen af naar de haven en hielden stil voor het huis der vereemging in Acopardo. De ambtenaar hoorde Beate rustig aan en noteerde haar adres. ..Wanneer zich iets voordoet, zullen wii u bencht zenden." J u ,olToen ^eate we«r m auto stapte wist zij Wen Zii I® n°0it/et'S Van den man rou 1J kon met ontkennen, dat deze voile, als een mierenhoop wriemelende stad DlkwXangenfaTn mdruk °P haar maakte. iT aut° minutenlang stilstaan keken Z1J' dat alIe mannen naar haar ,aX°,°ruij Station Retiro gl^en zij nu smf die naar de voor- beefd Palermo voerden. Een geheel ander oeeid nu. de grootste verfijning, geweldisr breede straten, waarin auto's in zes of mTer iijen naas.t elkander reden; prachtige villa's aan weerskanten;. overaj rijkdom en luxe fitfUfn°S Alres beviel Beate al beter; dan den tenslotf1611 Z® in ZiJstraten en ston- den tenslotte voor de vrouwenvereeniging. Een vnendelijke, oude dame ontving Beate met een veelzeggend hoofdschudden. ..Moeilijk, heel moeilijk, zoo totaal zonder getuigsohriften. U stelt u het leven hier heel anders voor, dan het in werkelijkheid is Wnken.'W1J letS h°°ren' dan ZUllen we aan h ,^atpe in b6t hotel terugkeerde, was .aar zeifvertrouwen bedenkelijk gedaald De vqandige reus Buenos Aires had haar eer- sten aanval grondig afgeslagen. „Is er soms bericht voor mij' gekomen?" ,,Neen mevrouw." Zij at in het restaurant en koos een tafel- tje heelemaal in den hoek, om zoo min moge- lijk gezien te worden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1