ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN "faohangerW AKKERftQ Beate weet, wat ze wil No. 9987 MAANDAG 6 NOVEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton TELEFOONVERKEER EN STAAT VAN BELEG. ABON NEMENTSPRIJ SBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIfiNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIfiNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRUDAGAVONU. LUCHTBESOHERMINGSDIENST. De Burgemeester van TERNEUZEN deelt mede, dat eerstdaags zal begonnen worden met de opleiding van gasverkenners. Tevoren echter moet bet reuk-vermogen der deelnemers wordefl onderzocht. Veile gegadigden vallen daarbij af, ongeveer 90 Voor Temeuzen zijn er 8 gasverkenners noodig en voor Sluiskil 4. Daarom worden bij deze voor Terneuzen 80 en voor Sluiskil 40 mannen en vrouwen, die niet reeds bij, den luchtbeschermingsdienst in- gedeeld zijn, opgeroepen, om aan deze reuk- proef deel te nemen, opdat er 10 mogen overblijven voor de opleiding voor gasverken- ner. De mannen mogen niet-dienstplichtig zijn. Aan te melden te Terneuzen aan het politie- bureau en te Sluiskil bij den agent van politie VBRPGORTE, hetzij monde'ling, hetzij schrif- telijk met opgaaf van volledige namen, ge- boorteplaats »en datum en adres. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. SOGLALE ZAKEN. Aan het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Sociale Zaken voor 1940 ontleenen wij het volgende: Van verschillende zijden werd vertrouwen in dezen Minister uitgesproken, al betreurden verscheidene leden het aftreden van Minister Romme. In aanmerking nemende den korten tijd van voorbereiding verklaarden vele leden waardee- ring te hebben voor opzet en inhoud van deze begrooting. Niettemin waren verscheidene van hen wel eenigszins teleurgesteld, vooral over het ontbreken van plannen tot verkorting van den arbeidsduur en tot betere verzorging van de oudien van dagen. Andere leden wilden de Regeering onder de tegenwoordige omstandigheden brj voorbaat tot groote voorzichtigheid bij het nemen van nieuwe maatregelen op sociaal terrein aan- sporen. Verscheidene leden hadden uit deze begroo ting niet den indruk gekregen, dat met kracht en ernst naar bezuiniging is gestreefd. Vele leden achtten het noodig, dat het aan- tal bedrijfsraden wordt uitgebreid, in het bij- zonder in den landbouw. Vele leden spraken als hun meening uit, dat aan een betere verdeeling van den beschik- baren arbeid ook thans nog groote behoefte bestaat. Zij verzochten den Minister een uit- eenzetting te willen geven van zijn plannen op dit gebied. Verscheidene leden waren van meening, dat in de eerste plaats gestreefd moet worden naar een verkorting van den arbeidsduur voor die groepen van personen, die thans nog langer dan 48 uur per week arbeid verrichten. Belangen van gemobi Iiseertlen Verscheidene leden stelden de vraag, of van den Minister eventueel in samenwerking met zijn ambtgenoot van Justitie, voorstellen zijn te verwachten om aan de gemobiliseerden zooveel mogelijk te garandeeren, dat zij bij demobilisatie weer in het door hen verlaten bedrijf kunnen terugkeeren. Een regeling van dezen aard is o.m. in Frankrijk tot stand ge- komen. De leden, hier aan het woord. achtten navolging van dit voorbeeld sterk aan te bevelen. Arbeid van meisjes in fabrieken. Van verschillende zijden werd opnieuw gewezen op de zedelijke gevaren, waaraan de meisjes, die in fabrieken arbeiden, dikwijls bloot staan, en werd gevraagd of de Minister daamaar een onderzoek wil doen instellen en maatregelen wil beramen om misstanden tegen te gaan. Somipige leden drongen in verband hiermede nogmaals aan op aanstelling van meer vrou- welijk controlepersoneel. Door OTFRID VON HANSTBIN. Vertaald door Angelica van Hest. 6) Vervolg. HOOFDSTUK IV. Dornbusch was weer in zijn hotel. Dit keer had hij overal den weg gevraagd en was hij te voet teruggekomen. Hij zat in een fraaie clubfauteuil en staarde voor zich uit. Giste- ren had hij de kleine Beate nog verwijten ge- maakt, omdat ze zoo lichtzinnig een betrek- king had aangenomen op een advertentie en nu had hij zelf een nog veel grootere domheid begaan. Alle duivels, neen, dat was niet waar. Hij kon toch niet vermoeden, dat de groote machinefabriek plotseling failliet zou gaan? Nu zat hij in de klem; nu was Beate Serenus met haar duizend mark-biljet er veel beter aan toe dan hij met zijn paar losse centen. Hij moest nadenken en vlug een oplossing vinden. 'Hij moest zijn pension voor een vollen dag be- talen. Dat was twintig heele pesos, pij maakte zijn koffer open en haalde er zijn reis- gids uit. ..Rosario, op 6en na de grootste stad van Argentinie, tweehonderdvijftig duizend in- woners." Wat hieip dat? Hij kende hier geen mensch. Als niet toevallig de fabriek van Gonzales een spoorlijn had moeten bouwen en hij als gewezen genie-officier daarvan verstand had gehad Misschien kon hij nu baanvakarbeider wor den, maar waarschijnlijk zelfs dat niet. Hij Voorts zouden verscheidene leden het op prijs stellen, indien de arbeidsinspectie een onderzoek zou instellen naar de gevolgen, welke de arbeid aan den loopenden band heeft voor de gezondheid van de meisjes, die daar- aan werken. Ouderdoms- en invaliUiteitsverzekering, staatspensioen. Vele leden waren van meening, dat ook onder de huidige omstandigheden een voorzie- ning in den zorgelijken toestand, waarin vele ouden van dagen verkeeren, niet achterwege mag blijven. Andere leden meenden, dat het tot stand brengen van zulk een voorziening, hoe wen- schelijk ook, thans minder dan ooit moge lijk is. Enkele leden bepleitten wederom invoering van staatspensioen, anderen zouden daartegen overwegend bezwaar hebben. Kinderbijslagverzekering. Vele leden spraken de hoop uit, dat de Minister een spoedige afdoening van het ont- werp-kinderbijslagverzekering en invoering van de wet krachtig zal bevorderen. Sommige andere leden zouden het betreu- ren, indien de kinderbijslagverzekering onder de huidige omstandigheden mocht worden in- gevoerd. Zij vreesden daarvan groote moei- lijkheden voor het bedrijfslelven en herinnerden er aan, dat ook Minister Romme het vorige jaar reeds op de mogelijkheid van zulke moei- lijikheden heeft gewezen. Gezondheidstoestand der militairen. Aangedrongen werd op een nauwgezette zorg voor de gezondheid der gemobiliseerden. Men verzocht den Minister, zich van den alge- meenen gezondheidstoestand in het leger en op de vloot op de hoogte te houden en indien hem mocht blijken, dat deze te wenschen over- laat, met zijn ambtgenoot van Defensie in overleg te treden teneinde daarin verbetering te brengen. DE NIEUWE COMMANDANT VAN HET LEGER DES HELLS IN NEDERLAND. Het Nationale Hoofdkwartier van het Leger des Heils schrijft: Een van de eerste gewich- tige beslissingen, welke de onlangs in functie getreden generaal van het Leger des Heils te nemen had, was de benoeming van een nieu- wen territorialen leider voor Nederland. De keuze is daarbij gevallen op de markante per- soonlijkheid van commandant Alfred J. Ben- well, een Engelschman met rijpe Internationale ervaring. LEGERVLIEGTUIG IN NED.-INDKe VERONGELUKT. Aneta verneemt van den commandant der militaire luchtvaart te Batavia d.d. Zaterdag: Hedenmorgen is, kort na het vertrek van het vliegveld te Ambon, een Glenn Martin brandend neergestort bij het schiereiland Hitoe, tegenover Ambon. De gewestelijke militaire commandant begaf zich onmiddellijk naar het terrein waar het vliegtuig was neer- gekomen en berichtte vandaar: Het toestel is geheel verbrand. Omtrent het lot van de be- manning kunnen nog geen positieve berichten worden gegeven, ofschoon er weinig hoop be staat. Het aantal inzittenden van het toestel bedroeg vijf. De positie waar het vliegtuig zich bevindt, vertraagde het doorkomen van nauwkeurige feiten omtrent het lot van de zich aan boord bevindende personen. In de Glenn Martin, waren gezeten als eerste piloot sergeant-vlieger Kromhout van der Meer, als tweede piloot vaandrig-kort- verband-vlieger Comfurius, brigadier monteur Mulder, brigadier-radio-telegrafist Steenman, en de burger-daggelder Versteeg. EXTRA -BELA iSTINGA ANSLAC MET KERSTMIS VERWACHT. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot het heffen van 50 opcenten op de ge- meente-fondsbelasting aangenomen. Dit ont- werp moet dus nu nog door de Eerste Kamer behandeld worden waarna het tot wet ver- heven zal worden. leunde nog steeds achterover in zijn clubfau teuil en stak zijn laatste sigaar aan. Daar was hem iets ingevallen. Giinter Schliep- hacke! Natuurlijk, diens schuld was het toch feite- lijk, dat hij zoo snel besloten had, naar Ar gentinie te gaan. Dat wil zeggen, Giinter wist er niets van. Toen de wereldoorlog indertijd ten einde liep, waren ze beide jonge officieren geweest. Giinter Schliephacke trok direct naar Zuid-Amerika, terwijl hij in alle mogelijke fa brieken bleef rondhangen, om steeds weer als de jongste met sehitterende getuigschriften van de lijst afgevoerd te worden. Een jaar ge- leden had Giinter Schliephacke hem geschre- ven. Hij had geluk gehad, zat ergens op een farm, eerst als volontair, toen als majordomo. nu blijkbaar als schoonzoon, in ieder geval scheen hij zijn bedje gespreid te hebben. „Kerel, komt toch naar Argentinie hier is wat te beleven?" had hij geschreven. Egon knielde voor zijn koffer neer en woel- de in de papieren, die onderin lagen. ,,Waaraohtig, daar is de brief." Hij ontcijferde het adres van den afzender. Don Giinterio Schliephacke, Santa Theo dora, Estacion San Ghristobal, Santa Pe Ar gentinie. Waar was de kaart! Een mensch moest toch maar boffen! Egon Dornbusch liet de rondgestrooide din- gen uit zijn koffer liggen en liep naar be- neden, naar den portier. „Hebt u een spoorboekje ,,Natuurl(jk." „Kunt u mij ook zeggen, waar het station San Christobal ligt?" ,,In Santa Pe of in Entre Rios Santa FA" De portier keek het spoorboekje na. ,,Vlak bij is het. Als u 's avonds om elf uur uit Rosario vertrekt, bent u den volgenden Minister De Geer heeft den wensch geuit nog in het loopende belastingjaar 1939/1940 een extra-belasting van 15 opcenten op de ge- meentefondsbelasting te heffen. Vooruitloopende op de beslissing van de Eerste Kamer zijn de voorbereidingen voor de heffing reeds in vollen gang en is men druk doende met het uitschrijven der kohieren. Men koestert de hoop ongeveer half December met het werk gereed te zijn, zoodat nog voor Kerst- mis, en in ieder geval nog in de maand Decem ber, de belastingplichtigen in het bezit zullen zijn van de nieuwe belastingbiljetten. De extra-heffing mag betaald worden in vijf termijnen, op 31 Januari 1940 vervalt de eerste termijn. Over het belastingjaar 1940/1941 zullen de 50 opcenten op de normale wijze op het aan- slagbiljet in rekening gebracht worden. NIEUWE STAATSLEENING OP KOMST Ingediend is een ontwerp van wet tot het aangaam van een of meer geldleeningen ten laste van het Rijik. Ter toelichting zegt de Minister van Finan- cien Aangezien de vlottende schuld tot een aan- merkelijk bedrag is opgeloopen, terwijl een verdere stijging niet zal uitblijven, acht de Minister het noodig te kunnen beschikken over een wettelijke machtiging tot het aangaan van een of meer geldleeningen, welke voldoende ruimte geeft om op gunstige tijdstippen aan de leeningsbehoefte van het Rijk te kunnen voldoen. Wel is van de machtiging, vervat in de Leeningswet 1936 nog niet ten voile ge- bruik gemaakt, doch de ingevolge die wet nog beschikbare machtiging tot het opnemen van /200 millioen biedt voor de naaste toekomst niet voldoenden armslag. Gevraagd wordt daarom een nieuwe mach tiging tot een bedrag van 300 millioen, d.w.z. een bedrag, overeenkomende met dat van de vorige machtigingswet. Vermits ook overigens alle bepalingen van het wetsontwerp overeenstemmen met die der Leeningwet 1936, is de Minister van oordeel, met deze toelichting te kunnen volstaan. ONTVANGSTEN NED. SPOORWEGEN. De ontvangsten der Ned. Spoorwegen over Augustus 1939 bedroegenReizigers en baga- ge 6.846.165 (vorig jaar 5.964.601), brief- en pakketpost 205.000 (als v.j.), goederen 3.559.382 (V.j. 3.380.9981, diVersen /167.596 (V.j. 134.943), totaal 10.778.144 (v.j. 9.685.543). De totale ontvangsten van 1 Januari af be- dragen 72.610.365 (v.j. f 65.778.566). VOORZITTER CENTRALE LEVENS- MIDDELENRAAD. Naar vernomen wordt zal oud-minister Romme benoemd worden tot voorzitter van de door den mirfcster van economische zaken eerstdaags in te stellen centrale levensmidde- lenraad. VERSGHIJNING VAN EEN ORANJEBOEK. Bij zijn memorie van antwoord, in zake de begrooting Voor het departement van buiten- landsche zaken heeft de minister van Buiten- landsche zaken een Oranjeboek overgelegd, waarin een overzieht is opgenomen van de voomaamste, in verband met den oorlogstoe- stand, door het departement van Buitenland- sche Zaken tot November j.l. behandelde en voor openbaarmaking geschikte aangelegen- heden. Het Oranjeboek, dat 20 foliopagina's druks beslaat, begint met een bespreking van de werkzaamheid der regeering tot behoud van den vrede. De oproep van de Oslo-staten van 23 Augustus is er in opgenomen, waarna het aanbod van goede diensten van de Koningin en den Honing der Belgen wordt vermeld. Daarbij wordt gezegd, dat van Nederlandsche en Belgische zijde aan dit aanbod geen rucht- baarheid werd gegeven, can eventueele inlei- dende besprekingen niet te bemoeilijken. De middag om half vijf al in San Christobal; het is maar een kleine zeventien uur. Wilt u daar- heen?" ,,Kent u misschien de farm Theodora?" ,.Ik heb er wel eens van gehoord die is heel groot en mooi." ,,Kent u den bezitter van de farm?" ,,Tot mijn spijt niet." ,,Wilt u mij een spoorkaartje bezorgen; ik moet er nog vandaag heen." ..Uitstekend, mijnheer." Egon Dornbusch was weer in zijn humeur. Natuurlijk zou Giinter blij zijn, hem terug te zien. Argentijnsche gastvrijheid, dat sprak van- zelf. Misschien wist hij raad. TelegrafeerenNatuurlijk! De estancia lag bepaald kilometers van het station af. Maar pas kort voor het vertrek telegrafeeren, zoo dat er geen tegenbericht kon komen. Hij ging door deftige straten en kwam aan de groote haven van de hier nog buitenge- woon breede reusachtige rivier Parana. Hier- op voeren de transatlantische oceaanreuzen tot aan Rosario, om daar de schatten uit de binnenlanden in te laden. Egon Dornbusch was nu in de beste stem ming. In den zesendertigjarige man school nog een goede dosis zucht naar avontuur en bovendien was hij niet vrij van fatalisme. Hij had het eigenlijk weinig opwindend gevonden, in Argentinie op een krukje voor een teeken- tafel te zitten. Nu, de avonturen schenen te komen. Eerst dat dwaze huwelijk, nu een reis, het onzekere tegemoet. Toen hij 's avonds van zijn zwerf- tocht terugkeerde, gaf de portier hem het spoorkaartje en Egon betaalde zijn rekening. Nu had hij nog ongeveer tien pesos in zijn hand nog geen twintig mark. Hij genoot met een uitstekenden eetlust van het voor- treffelijk diner. Hij moest in voorraad eten eerste berichten over dezen stap kwamen uit het buitenland. Voorts worden de Duitsche en de Britsche verklaringen omtrent de eerbiediging onzer neutraliteit in volledigen tekst afgedrukt. Er worden voorts in aangestipt de gevallen van schending onzer neutraliteit door vliegtui- gen en een Britsch schip in Indie en de pro- testen daartegen, alsmede van de ter zake ontvangen verontschuldigingen. Ook de beschouwingen waartoe onzerzijds de contrabandelijsten der Britsche en Fran- sche regeeringen aanleiding gaven, alsook de nota daaromtrent tot de Duitsche regeering gericht en waarin verschillende bezwaren tegen de vastgestelde lijsten worden te berde gebracht. Ook tegen de Britsche zwarte lijst is een protest ingebracht, aangezien daaruit voortvloeit, dat neutrale hanidelaars in een neutraal land gevestigd het geVaar loopen als vijand "te worden beschouwd, en dit neerkomt op een gedwongen boycot van die neutralen. Uitvoerig is de wisseling van stukken over het langdurige oponthoud van Nederlandsche schepjen door de Britsche admiraliteit, waar van alleen het oponthoud per dag aan de ree- derijen aanzienlijke offers kost en ook tegen het aamhouden van personen aan boord van Nederlandsche sohepen en het storen van het postverkeer, hetgeen dezerzijds wordt geacht in strijd met het prijsrecht ter zee. VERGOEDING KOSTWINNERS. Maximum verhoogd van 21 tot f 28. De Minister van Defensie heeft, naar ,,De Standaard meldt, de nieuwe regeling inzake de kostwinnersvergoeding voor gemobiliseer den goedgekeurd. In de eerste plaats wordt het maximum vergoedingsbedrag verhoogd. Op dit oogenblik bedraagt het f 21 per week, het zal nu f 28 worden. In speciale ge vallen kan men daar nog boven gaan. Bij de bepaling van het vergoedingsbedrag wordt rekening gehouden met het loon, dat de kostwinner vddr zijn opkomst onder de wapenen had en naar dit loonbedrag wordt, met inachtneming van 't hierboven genoemde maximum, in den regel vier vijfde vergoed. Ook hier zijn weer uitzonderingen mogelijk, inzonderheid voor gezinnen, waarin voorheen de looninkomsten minder dan /15 zouden bedragen. Voor deze gezinnen is een gunstige uitzon- dering geschapen. In het vervolg zal voorts bij het bepalen der vergoeding aan kostwinners, die ten tijde van de mobilisatie in den steun of de werkver- schaffing waren, ook rekening worden gehou den met het hoogere loon, dat ze in de daar- aan vooraf gegane periode in het vrije bedrijf hebben verdiend, of b.v. voor seizoenwerk- zaamheden zouden hebben verdiend, ware de mobilisatie niet ingetreden. THEE BLIJFT VOORLOOPIG NOG VRIJ. Ondanks alle geruchten, die steeds de ronde blijVen doen, dat binnenkort distributie van thee te wachten zou zijn, kan het ,,Alg. Hbld." van de meest bevoegde zijde mededeelen, dat dit alles volkomen uit de lucht is gegrepen. Voorloopig ligt het geenszins in de bedoeling een distributie van thee in te voeren, daar de voorraden ruim voldoende zijn. Mocht evenwel een sterke stagnatie in den aanvoer komen, doordat de schepen te lang in controle worden gehouden, dan zou men distributie moeten gaan overwegen. Op het oogenblik is daarvoor echter nog niet te vreezen. Aan de ,,Telegr." wordt omtrent de thee nog gemeld: Te Batavia blijft groote belangstelling voor thee bestaan tegen prijzen, die belangrijk boven het in Nederland gereglementeerde prijisniveau liggen. De vraag komt niet alleen van Australie en Amerika, doch ook van andere landen; het gerucht gaat zelfs, dat ook Nederlandsche koopers hier in de markt zijn en deze hooge prijzen betalen. Hoe hierop de detailprijzen in Nederland zullen reagee- ren is niet met zekerheid te zeggen, doch wel Toen ging hij gemakkelijk in een hoekje van zijn coupe zitten, sloot de oogen en liet zich verder voeren door d|en nacht. Den volgenden morgen was hij in Santa FA Kort na zevenen zat Egon alweer in den trein. Ehorme bosschen; dan weer groote stukken bouwland, armoedige, kleine stations schuren van gegolfd plaatijzer, waamaast reusachtige stapels voile korenzakken waren opgetast dikwijls in de verte een groot ge- bouw, dat soms aan een kasteel deed denken. Precies op tijd 's middags kwam hij in San Christobal aan en door het verschrikkelijke schokken van den wagon voelde hij zich als geradbraakt. Erg betrouwbaar zag het er hier ook niet uit! Een paar breede, onge- plaveide straten; op eenigen afstand van elkaar huizen van e6n verdieping. Voor het station liepen wat menschen rond en stonden een paar verwaarloosde Fordjes. Midden daartusschen pronkte een heel mooie, licht- blauw gelakte wagen. Egon keek zoekend rond. Een bediende sprong uit de auto en trad op hem toe. ,,Senhor Dornbusch?" Hij knikte verwonderd. De bediende wees op den wagen. ..Santa Theodora." Het telegram had dus gewerkt. Behagelijk leunde Egon in de zachte kus- sens van den wagen. Hij schaamde zich een weinig, dat er twee reusachtige koffers wer- den opgeladen, want hij had natuurlijk zijn heele hebben en houden meegenomen. Toen ging het in duizelingwekkende vaart door het hoogopdwarrelende stof. Spoedig waren ze buiten het bosch. Toen kwamen er velden, woest uitziende gauchos joegen wild op hun paarden voorbij. Einde- lijk reed de auto een liefelijk dal binnen en midden in dat dal lag een laag en lang ge- bouw met waranda's, in Zwitserschen stijl en rillerig? Opgepasi - Griep dreigt! Direct 'n "AKKERTJE" (tot 4 per dag). Onder de wol. De Griep zet niet door I l±ngez. jmeu. kan als vaststaand worden aangenomen, dat, indien deze aan het Indische prijsniveau moe ten worden aangepast, verdere prijsstijging in het vooruitzicht ligt. De houding van Nederlandsche koopers is volkomen begrijpelijik, omdat de theevoorraad in Nederland in de eerste hand zeer klein is en de vrees bestaat, dat door de groote afdoe- ningen in Ned-Indie de betere en voor de Nederlandsche consumptie geschikte theeen aan onze markt worden onttrokken. Een andere vraag is, of men voldoende scheepsruimte zal kpnnen krijgen om de thee, die niet voor de verkoopingen tegen maxi- mumprijzen bestemd is, hier aan te voeren, doch aangenomen kan worden, dat de regee ring hier wel een regeling zal treffen, om den aanvoer van thee te verzekeren. De opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft bepaald, dat voor het in staat van beleg verklaarde gebied de telegraaf- en telefoon- wet in dien zin wordt gewijzigd, dat het mili- tair gezag ten opzichte van het telegraaf- en telefoonverkeer alle maatregelen kan gelas- ten, welke het in het belang van den staat noodig oordeelt. Het kan eveneens overgaan tot schorsing van het telegraaf- en telefoon- verkeer. Ook kan het militaire gezag afwij- kingen van de bedieningsvoorschriften gelasten. In een algemeene bekendmaking wordt in het in staat van beleg verklaarde gebied het telefoon- en telegraafverkeer (ook per radio) formeel geschorst. Echter blijven de onthef- fingen, welke verleend waren van de sinds April geldende schorsing (K. B. van 15 April 1939) ook nu voorloopig van kracht. In den feitelijken toestand komt hiermee geen veran- dering. GEMORILLSEERDE LEDEN VAN RADEN EN STATEN. Dr. I. H. J. Vos heeft de volgende vraag gericht tot den Minister van Binnenlandsche Zaken: Wil de Minister bevorderen, dat aan de leden der Provinciale Staten en gemeente- raden, die gemobiliseerd zijn, de gelegen- heid wordt aangeboden, de zittingen van de colleges, waarin zij zitting hebben, bij te wonen, voorzoover militaire belangen, zich daartegen niet verzetten DISTRIBUTIE VAN ERWTEN MET INGANG VAN 11 NOVEMBER. De Minister van Oeconomische Zaken deelt mede, dat met ingang van 11 November a.s. met de distributie van erwten een aanvang zal worden gemaakt. De distributie zal zich voorshands beperken tot groene erwten en spliterwten. Van bovengenoemden dautm af zal men in den winkel slechts erwten kunnen koopen tegen inlevering van een nader aan te wijzen bon der rijksdistributiekaart. Het rant- soen, dat men op dien bon, die geldig is van 11 November tot en met 8 December kan ver- krijgen, bedraagt kg erwten. De bon is het geheele land door geldig; men kan dus koopen in welke plaats en bij welken winkelier men wil. Een goed verloop van de distributie kan eerst dan plaats vinden, wanneer men de gebouwd en omgeven door een prachtigen tuin, waaraan men onmiddellijk kon zien dat er alle zorg aan werd besteed. iDe auto stopte. Egon, die in den trein zoo zorgvuldig mogelijk toilet had gemaakt, stapte uit en Schliephacke gekleed in een hagelwit tropencostuum, kwam hem met uit- gestrekte handen tegemoet. ,,Mijn beste vriend! Dat is de verstandig- ste gedachte geweest van je heele leven. Kom binnen; mijn huis is natuurlijk het jouwe; wat ik bezit, is ook van jou. Neem een bad en ga je verkleeden; dan breng ik je bij de rest van de familie en we praten over ons goede Duitschland." Aan de achtertzijde van het huis was ook een tuin met een grooten vijrver. De vriend bracht hem in een klein, smaakvol bijge- bouw. Een gezellige zitkamer, een vroolijk slaap- vertrek, daarnaast een badkamer, waar het heete water al stond te wachten ©en goed geschoolde bediende, bereid hem bij alles te helpen. Terwijl Egon behagelijk het stof van zich afspoelde en zich toen zorgvuldig ver- kleedde, was hij volkomen met het resultaat van dezen dag tevreden. Hij zag in den spiegel. ,,Goed, heel goed." Misschien had de tegenwoordige mevrouw Schliephacke wel een jongere zuster? Goede bemel, dat was waar ook: Beate! Onzin, niet daaraan denken! Toen lachte hij hartelijk. Of vriend Schliephacke hem net zoo zou hebben ontvangen, als hij had geweten, dat Egon nog precies twee en een halve pesos in zijn zak had? Toen bracht de bediende hem naar de eetzaal. (iWordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1