ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES No. 9983 VRIJDAG 27 OCTOBER 1939 79e Jaargang Binnenland Buitenland De oorlog in Europa. EERSTE BLAD WEERBERICHT. A BONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen btj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTTENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clich<5's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. LIEVER BENZINEMSTRUBTJTIE DAN RIJVERBOD OP ZONDAG. De Nederlandsche bond van werkgevers in hotel-, restaurant-, cafe- en aanverwante be- drijven ..Horecaf" heeft zich met een adres tot den Minister van Economische Zaken ge- wend om het rijverbod op Zondag op te hef- fen en indien noodig een benzine-distributie in te voeren, daar door eerstgenoemden maat- regel het cafe- en restaurantbedrijf ten zeer- ste wordt gesohaad, omdat geen gelegenheid tot toerisme meer op Zondag bestaat. NOG GEEN DISTRIBUTIE VAN THEE. Men heeft den laatsten tijd nog al eens de bewering hooren uiten dat men wel spoedig zal overgaan tot het distribueeren van thee. Er is volgens de Tel. geen sprake van dat zeer binnenkort een theedistributie zal worden ingesteld. De voorraden hier te lande en de te verwachten aanvoer voor de eerstvolgende maanden zijn van dien aard, dat er nog geen aanleiding bestaat om nu reeds een distributie- regeling voor thee in te voeren. HET ONTSLAG VAN DEN BURGEMEESTER VAN OOTMARSUM. Donderdag deed de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uitspraak in de zaak van Jhr. E. L. M. Th. von Bonninghausen, die in het begin van dit jaar werd ontslagen als burgemeester van de gemeente Ootmarsum, als gevolg van klachten, welke werden inge- diend naar aanleiding van zijn uitlatingen in een vergadering van het college van B. en W. en op een jachtpartij te Oldenzaal. De centrale raad van beroep heeft het door Jhr. von Bonninghausen ingestelde beroep ongegrond verklaard. KARTEERINGSVLIEGTUIG VAN DE K. N. I. L. M. ZWAAR BESCHADIGD. De directie van de K. N. I. L. M. deelt mee: Het Fokker F. 7-karteeringsvliegtuig van de K. N. I. L. M., dat in Australisch-Nieuw- Guinea vluchten uitvoert voor luchtkartee- ringsdoeleinden, is bij een landing te Kiunga, diidht bij de grenslijn tusschen het Australische en het Nederlandsche gebied, zwaar bescha- digd. De inzittende leden der voor de luchtkar- teeringswerkzaamiheden noodige bemanning zijn alien ongedeerd. WERD TOCH OP RUIME SCHAAL GEHAMSTERD? Met de van rijkswege genomen distributie- maatregelen kon men zich over het algemeen vereenigen, aldus wordt in het voorloopig ver- slag der Tweede Kamer over de begrooting van economische zaken en het landbouwcrisis- fonds medegedeeld. Opgemerkt werd, dat de winkeliers hun voorraden op een toewijzing bij fabrikant of grossier moeten betrekken. Deze toewijzing zoo meende men, zal deelbaar moeten zijn opdat de detaillist zijn voorraden bij verschil- lende grossiers of fabrikanten kan besrtellen. Enkele leden waren van oordeel, dat de regeeringsmaatregelen ter voorkoming van hamsteren jammerlijk mislukt zijn. Wanneer men let op de cijfers van den verkoop in de eerste week van Augustus en in de eerste weken van September, dan moet men wel tot de conclusie komen, dat er op ruime schaal geihamsterd is. Talrijke artikelen waren dan ook eenvoudig niet meer te verkrijgen. Vele andere leden noemden deze voorstelling van zaken schromelijk overdreven. Het puibliek heeft ongetwijfeld van sommige artikelen meer gekocht dan in normale tijden. Dat de maatregelen der regeering daarom jammerlijk mislukt zouden zijn, is echter volkomen on- juist. Over het geheel genomen zijn deze maatregelen juist zeer doeltreffend gebleken. Verscheidene leden verzochten den Minister overleg te willen plegen met zijn ambtgenoot van waterstaat teneinde het verbod van rijden op Zondag te doen vervangen door een distri- butie van benzine. Andere leden achten dit niet dadelijk noodig. DE RADIO OMROEP CONTROLE COMMISSIE. Bij het aankondigen van platen van Pisuisse, die de V.A.R.A. op 18 October in haar omroep- programma had opgenomen, decide de omroe- per, toen hij de derde plaat moest inleiden, mede: ,,Luisteraars, het volgende plaatje, getiteld, puntje, puntje, puntje, mogen wij u niet laten hooren. Wij draaien dus een andere gramofoonpl aat De mededeeling van den omroeper, aldus meldt Vooruit thans, berustte op een misver- stand zijnerzijds, verklaarbaar door vroegere strubbeldngen, die het uitzenden van het woord aspirine de V.A.R.A. heeft opgeleverd. Ditmaal evenwel was de radio omroep controle commissie volkomen onschuldig; zij heeft de V.A.R.A. medegedeeld, tegen uitzending van Dirk Witte's Aspirine geen enkel bezwaar te maken. HET OORLOGSRISICO EN DE ONGEVALLENWET. De Regeeringspersdienst meldt: De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat ingevolge een onlangs door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen wijzigdng van de Ongevallen wetten, de arbeiders in de verzekerings- plichtige bedrijven na het inwerkingtreden van die wetswijziging niet verzekerd zuller. zijn tegen geldelijke gevolgen van ongelukken hun bij hun arbeid ovenkomen als gevolg van een oorlogsgewelddadigheid (als bijv. bom- inslag, mijnontploffing). Indien werkgevers de bij hen in dienst zijnde arbeiders tegen geldelijke gevolgen van zoodanige ongevallen willen zien verzekerd, zullen zij langs den weg van particuliere verzekering die voorziening moeten treffen. Het is de bedoeling de wetswijziging om- streeks half December in werking te doen treden. Tot de keuze van dat tijdstip heeft o.a. medegewerkt de overweging, dat de werkgevers, die ten behoeve van hun arbeiders een voorziening, als vorenbedoeld, willen tref fen, aldus de gelegenheid krijgen tijdig met die voorziening gereed te zijn. RUNDVEESTAPEL MOET OP PEIL BLIJVEN. Verscheidene Kamerleden achtten het vol gens 't voorloopig verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Economische Zaken en het Landbouwcrisisfonds vooral noodig den rundveestapel op peil te houden. Daarentegen zullen, indien een tekort aan veevoeder mocht blijven bestaan, de varkens- en de pluimvee- houderij ongetwijfeld moeten worden inge- krompen. Voorts verzochten verscheidene leden de regeering dringend niet te trachten een even- tueel noodige inkrimping van cultures te bereiken door vermindering van steunuitkee- ringen of verlaging van prijzen. Daardoor zouden de ondernemers n.l. zeer emstig wor den getroffen. Indien beperking noodig is, zullen daartoe andere middels moeten worden aangewend. Het prijspeil der landbouwproducten. Vele Kamerleden wijdden, volgens het voor loopig verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Eicon. Zaken en het Landbouw- crisisfonds, afzonderlijke beschouwingen aan het prijspeil der landbouwproducten. Met de regeeringspolitiek op dit punt konden zij zich n.l. zeer slecht vereenigen. Met toepassing van de bestaande landbouwcrisismaatregelen, aangevuld door de nieuwe regelingen, uitge- gaan van het rijksbureau voor voedselvoorzie- ning in oorlogstijd, zijn de prijzen van land- en tuinbouwproducten, althans voor den oogst 1939, practisch vastgelegd op het peil van voor September j.l. Dit peil nu achtten de hier aan het woord zijnde leden te laag en zij drongen er bij den Minister met klem op aan, zorg te willen dragen, dat het alsnog verhoogd worde, en wel zoo spoedig mogelijk. Van andere zijde werd tegen deze beschou wingen aangevoerd, dat orienteering van de prijzen der Nederlandsche landbouwpoducten op de abnormale noteeringen, welke thans op de wereldmarkt gelden, onredelijk en schade- lijk zou zijn. Under de ingetreden oorlogsomstandigheden. aldus betoogden deze leden verder, zal het geheele volk offers moeten brengen, verhoo ging van het levenspeil van een groep der bevolking ware thans onredelijk. Prijsstijging zou trouwens leiden tot een ongewenschte stijging van de grond- en pachtprijzen. Wel zal een verhooging van de productiekosten tot uiting moeten komen in de richtprijzen, doch daarbij blijve het. Verscheidene leden wijdden aandacht aan de belangen der consumenten. Zij merkten op, dat het in vele gevallen mogelijk is de boeren hoogere prijzen voor hun producten te doen ontvangen, zonder dat het noodig is de con sumenten dadelijk meer te laten betalen. Te dien einde zal de schatkist offers moeten bren gen, b.v. door verlaging van accijnzen. Ook zou het doel kunnen worden bevorderd door het verlagen van heffingen, waartoe het saldo van het Landbouwcrisisfonds zou kunnen wor den aangewend. Andere leden merkten naar aanleiding hier- van op, dat de aanbevolen middelen, althans voor zoover zij bestaan in verlaging van hef fingen, slechts tijdelijk baat zullen kunnen geven. Het saldo van het Landbouwcrisis fonds zal spoedig verdwenen zijn en daarna zullen de kosten, verbonden aan verhooging van de prijzen voor den boer, toch op de een of andere wijze op de consumenten of de belastingbetalers verhaald moeten worden. Deze leden achtten het bovendien niet verant- woord om het saldo van dit fonds voor dit doel aan te spreken. Voor de voortzetting van den uitvoer, o.a. van zuivelproducten. zullen in de naaste toekomst zoo hooge bedra- gen noodig zijn en de steunverleening aan andere groepen van producenten zal eveneens zoo hooge eischen stellen, dat de reserves met het oog daarop voorshands in stand zullen moeten blijven. TOESPRAAK VAN KONING LEOPOLD TOT HET AMERIKAANSOHE VOLK. In den afgeloopen nacht heeft Koning Leopold zich via Londen een toespraak ge- houden tot het Amerikaansche volk. Hij deed dit in de Engelsche taal. Hij deed allereerst uitkomen, dat zijn mede- burgers, zijn familie en hij zelf door kostbare en trouwe herinneringen aan de Vereenigde Staten zijn gehecht, die in den vorigen oorlog zooveel hebben gedaan voor de voeding van het Belgische volk. Het thema, dat Hem werd voorgesteld ,,een oproep voor de verdediging van de bescha- ving", beziet 'Hij als een hulde aan zijn land. Overtuigd als ik ben vervolgde de Koning dat mijn land de beschaving ver- dedigt door de aangenomen houding ten over- staan van het conflict dat in Europa losge- broken is, meen ik mij te mogen beperken bij de toelichting van deze houding, dewelke ge heel en al strookt met den wil, den moed en de eer van mijr. volk. In 1937 heeft Belgie zijn onafhankelijkheids- positie afgekondigd en zijn drie machtige geburen hebben er acte van genomen. Zij zijn zelfs verder gegaan toen zij ons spontaan de u.itdrukkelijke verzekering gaven dat zij ons grondgebied zouden eerbiedigen en de on- afhankelijkheid van Belgie zouden waar- borgen. De neutraliteitsverklaring van de Belgische regeering, bij den aanvang van den oorlog afgelegd, was de logische uitkomst van deze politick. De toestand van onzijdigheid, trouwens, stemt overeen met de overleveringen en de verzuchtingen van het Belgische volk. De onzijdigheid is bovendien een levens- element voor de belangen van mijn land. De vrede is voor het Belgische volk een voorwaarde van leven of dood. Wij doen geen de minste territoriale aan- spraken gelden. Moest Belgie in het conflict meegesleurd zijn, zijn grondgebied zou in een slagveld herschapen worden, met het oog op zijn geringe uitgestrektheid, een dergelijk lot zou gelijk staan met een algeheele verwoes- ting, welke ook de uitslag van den oorlog moge zijn. Met Nederland vormt het een vredeseiland in het belang van alle volkeren. Op het kruispunt van de West-Europeesche landen, vervult een onzijdig loyaal, en sterk Belgie, zooals het heden is, een bij uitstek vredelievende zending. Daardoor wordt het slagveld en de rouw beperkt. Aldus sticht zij, onder de andere onzijdige staten, een vredes- burg en een element tevens van die verzoe- ning welke alien de beschaving redden kan van de ineenstorting waartoe zij door 'n alge- meenen oorlog onverwijld zou gedreven worden. Wij zijn bereid onze onafhankelijkheid uit al onze macht te doen eerbiedigen. Het zal vandaag precies 25 jaren geleden zijn dat het Belgische leger, na een harden strijd, onder het bevel van koning Albert, mijn vader, den koers van een wreeden inval stuitte. En moesten wij aangevallen worden God beware ons van een dergelijke ramp dan zouden wij zonder aarzelen strijden, maar met vertienvoudigde middelen en ditmaal ook zou het gansche land achter het leger staan. Maar wij kunnen niet gelooven, dat onze neutralitedt door de oorlogvoerende mogend- heden niet zal geeerbiedigd worden. Laat ik hopen, dat de Amerikaansche natie, waaraan wij zoo nauw -verbonden zijn, ons helpe en ons steune in onze houding ten bate van den vrede in dienst van de beschaving. DE STIJGENDE UITGAVEN IN BELGIE. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: Blijkens een mededeeling, door Gutt, den minister van financien aan de parlementaire commissies van binnenlandsche zaken ge daan is de toestand van de schatkist thans van dien aard, dat in 1940 naar nieuwe mid delen zal moeten worden uitgezien voor een bedrag van acht a negen milliard franc. De mobilisatiekosten alleen bedragen ongeveer tien millioen francs per dag, wat dus tot het eind van 1940 op ongeveer milliard francs neerkomt. Voorts zal de buitengewone rijks- begrooting 2.5 milliard vragen en wordt een inkomstenvermindering van een milliard voorzien. Generaal Denis deelde van zijn kant aan de leden van de commissie mee, dat voor de pas- sieve verdediging tegen luchtaanvallen onge veer 80 millioen francs is uitgegeven. Voorts zeide de minister van landsverdediging nog, dat het rijk voor 700 millioen francs gasmas- kers heeft besteld. Veel animo voor de aan- schaffing blijkt echter bij de bevolking niet te bestaan. Men kocht er nog maar voor 155.000 francs. CHAMBERLAIN OVER DE REDE VAN VON RIBBENTROP. De Britsche minister-president Chamberlain herinnerde gisteren in het Engelsche Lager- huis, dat hij een week geleden mededeeld-e, dat geen mededeelingen van Berlijn waren ontvangen over de inzichten van de Duitsche regeering over de punten, welke hij in zijn verklaring van 12 October had pogen uiteen te zetten. In de laatste dagen zijn berichten uit Berlijn ontvangen over langdurige bespre- kingen van de nationaal-socialistische leiders. Het is mogelijk, dat de rede, welke de Duit sche minister van buitenlandsche zaken op 24 October te Dantzig heeft gehouden, het resultaat is van deze besprekingen. Chamber lain was niet voomemens den tijd van dit Huis te verspillen met commentaar te leveren op de vele bijzondertheden in deze rede. Nie- mand in dit land zal worden misleid door het verdraaien van de waarheid en er is reeds voldoende aanduiding, dat von Ribbentrop niet meer succes heeft gehad met zijn poging on- partijdige waarnemers in andere deelen van de wereld te misleiden. Inderdaad koestert spreker zelfs de hoop, dat, niettegenstaande alle weglatingen en vervalschingen, er zelfs in Duitschland sommigen zijn, die zien, waar de werkelrjke waarheid ligt. (Toejuichingen.) Het voomaamste thema van de rede was, dat Engeland en niet Duitschland den oorlog heeft gewild en veroorzaakt.' De geheele we reld weet, dat geen regeering ooit vuriger heeft gepoogd een oorlog te voorkomen of grooter risico heeft geloopen om den vrede te bewaren, dan de regeering van dit land (toe juichingen). Reeds hebben we met volledige openhartigheid alle essentieele documenten, welke betrekking hebben op de oorzaken van den oorlog gepubliceerd. We zijn tevreden door de feiten te worden geoordeeld en te weten, dat het oordeel van de groote meer- derheid der neutrale waarnemers ten gunste van ons is. In zijn laatste rapport over zijn zending te Berlijn heeft Sir Nevil Henderson melding gemaakt van de aanmoediging, welke von Ribbentrop heeft gegeven aan Hitler bij zijn plannen nopens Polen. Oogenschijnlijk heeft von Ribbentrop hem tot het laatste oogenblik gezegd, dat Engeland niet zou vechten. Toch is djt de man, die verzekert, dat het doel van de Engelsche politiek sedert 1933 is geweest een oorlog te ontketenen tegen Duitschland. Een van de vraagstukken, welke de geschied- kundigen van de toekomst moeten oplossen is, in hoeverre het groote treurspel van onzen tijd te wijten is aan het fedt, dat de heer von Ribbentrop noch de politiek, noch het karak- ter van het Britsche volk heeft kunnen be- grijpen. De heer Chamberlain vervolgde: Ik wil nog een commentaar leveren op. de rede van den Duitschen minister van buiten landsche zaken. Het schijnt, dat hij de Sovjet- Unie wil uitnoodigen deel te nemen aan den kruisitocht tegen het Britsche rijk. Wel, wat een verandering laat ik twee zinnen voor- lezen uit een verklaring van von Ribbentrop aan de pers toen hij voor het eerst naar En geland kwam in 1938. De communist Gallacher interrumpeerde hier en zeide: ,,Hij was toen uw favoriet, waarop MacGovern van de Labourpartij tot Gallacher zeide ,(Nu is hij de uwe". (Luid gelach.) De minister-president ging vervolgens door: Von Ribbentrop zeide toen: Duitschland wenscht vrienden te zijn met Engeland en ik denk, dat het Britsche volk ook met Duitsch land vriendschap wil. De Fiihrer is overtuigd, dat er slechts een werkelijk gevaar is in Europa en ook voor het Britsche Rjjk dat is de uitbreiding van het cummunisme de verschrikkelijkste van alle plagen. (Gelach.) Verschrikkelijk, omdat het volk zich gewoon- lijk eerst het gevaar ervan bewust wordt wan neer het te laat is." (Gelach.) Chamberlain zeide verder: De positieve con clusie, welke wij blijkbaar uit de rede van den Duitschen minister van buitenlandsche zaken kunnen trekken is, dat de Duitsche regeering haar keus heeft gedaan, welke, zoo als ik op 12 October zeide, voor hen lag. Hij heeft aangekondigd, dat het de Duitsche be doeling is den strijd door te zetten met alle energie en kracht. Wanneer dit inderdaad hun beslissing is, dan kan er slechts 6en ant- woord zijn en wij zijn bereid dit te geven. Het is evenwel niet Engeland, dat Duitsch land heeft uitgedaagd, doch het is de Duit sche regeering, die door haar voortdurende daden van aanval, niettegenstaande onze her- haalde waarschuwingen, ons heeft gedwongen ten slotte, zij het met tegenzin, de wapens op te nemen. Het is de Duitsche regeering, welke door haar schaamteloos verachten van het gegeven woord en van de rechten en vrijhe- den van andere volken, de verantwoordelijk- heid moet dragen voor dezen oorlog en al zijn gevolgen (applaus). EEN BRITSCH ANTWOORD OP VON RIBBENTROPS BETOOG. In verantwoordelijke Britsche kringen is men volgens Reuter van meening, dat de be- schuldigingen van -von Ribbentrop, volgens welke Engeland al sedert jaren den oorlog voorbereid en alle vredesstappen van Hitler genegeerd zou hebben, kunnien worden weer- legd door de volgende feiten: 1. Engeland heeft toegelaten, dat Hitler den dienstplicht heeft ingevoerd, een lucht- macht heeft opgebouwd, het Rijnland milita- riseerde, Oostenrijk, het Sudetenland bezette; 2. Engeland heeft steeds gestreefd naar een goede verstandhouding met Duitschland en de tegenwoordige Britsche regeering heeft uit de Vereenigde Staten en andere neutrale landen veel crdtiek moeten hooren, omdat zij bij dit straven zoo ver ging; 3. de Britsche garantie aan Polen is op 31 Maart gegeven, nadat ^Polen Hitlers eischen op 28 Maart had afgewezen; 4. Chamberlain keerde het vorige jaar uit Miinchen terug met Hitlers belofte, dat kwes- ties, die tusschen Duitschland en Engeland zouden rijzen, .door overleg geregeld zouden worden. Chamberlain zei: „Dit beteekent vrede voor onzen tijd". Zes maanden later verried Hitler hem door Tsjecho-Slowakije te nemen 5. zoowel Frankrijk als Engeland heeft een gunstig antwoord gegeven op het Ita- liaansche vredesvoorstel van 31 Augustus, doch beide staten hebben in antwoord op een tweede voorstel van 2 September verklaard, dat voorwaarde zou ,zijn, dat Duitschland het Poolsche gebied zou ontruimen; 6. Duitschland zelf heeft op 1 September den oorlog onvermijdelijk gemaakt door Polen binnen te vallen. DE EERSTE AMERIKAANSCHE AMBULANCE NAAR HET WESTELIJK FRONT. De eerste ambulance der Vereenigde Staten welke uit twintig auto's bestaat, zal over een dag of veertien naar het Westelijk front ver- trekken, aldus de jParijsche editie van de New York Herald Tribune. Er zullen later nog vijf eenheden volgen. Er zijn 200 brancardiers en chauffeurs in dienst genomen. De organisatie heeft niets uitstaande met de Fransche regee ring, doch zal aan het front onder de bevelen van het Fransche leger optreden. OUDE DUITSCHE DUIKBOOT GELICIHT. Na veel moeite hebben Italiaansche duikers de eerste van elf Duitsche duikbooten, die door haar bemanningen in de haven van 'Pola tot zinken waren gebracht aan het einde van den grooten oorlog, naar de oppervlakte gebracht. De boot lag op een diepte van ongeveer 45 meter. HET GEBRUIK VAN GIFGAS IN POLEN. Tegenover Chamberlain's ontkenning van de levering van gifgas aan Polen houden de Duitschers vol, dat zulks wel is geschied. Zij beschikken daarvoor, volgens de Berliner Borsenzeitung, over even goede bewijsstuk- ken als nopens den ondergang van de Athenia. Neem direct 'n "AKKERTJE", want "AKKERTJES" zijn dan van groote waarde. Ze be- strijden koorts en infectie. "AKKERTJES" verdrijven de ziektekiemen, door hun af- leidende werking. Bovendien bevorderen "AKKERTJES" het transpireeren, onmisbaar bij het doeltreffend bestrijden {van kou, koorts en griep. "AKKERTJES" stillen direct alle pijnen en maken dat U zich prettig gaat gevoelen. tegen hoofdpijn, pijnen, "nare dagen" Doos: 13 stuks - 12 stuivers; 2 stuks - 2 stuivers. „OITY OF FLINT" HEEFT WAARSCHIJNLIJK MOERMANSK AL VERLATEN. Voor de radio te Moskou is een communique van de Russische regeering voorgelezen, waar- in gezegd wordt, dat ,,na een inspectie van de lading van de „City of Flint" was besloten om het schip vrij te laten met de verplichting, dat het dadelijk de haven van Moermansk zou verlaten. Het Russische communique maakt, volgens United Press, niet duidelijk of zich aan boord van het schip een Duitsche dan wel een Ame rikaansche bemanning bevindt. Ook werd niet bekend gemaakt, of het schip de lading nog aan boord heeft en onder welke vlag of het vaart. Diplomatieke kringen in de Russische hoofdstad zijn van meening, dat het schip is overgedragen aan de Duitsche prijsbemanning. DE ACTIVITEIT VAN DE PATROUILLES DUURT VOORT. In een commentaar van Havas wordt ge zegd, dat de activiteit van de Duitsche en de Fransche patrouilles voortduurt en dat de Franschen den indruk hebben, dat de Duit schers iets voorbereiden. 'Havas seint eveneens, dat men in bevoegde Fransche kringen te verstaan geeft, dat de Duitschers met hun aanvallen van 16 en 17 October 2 tot 3000 man aan dooden en ge- wonden verloren hebben. Volgens het rapport van een Franschen bataljonscommandant, gelegen in het gebied van Saarbrucken, hebben de Duitschers in deze streek over een zeer klein front een aan val geopend op zijn eenheid, over eenige hon- derden meters en hierbij 150 tot 500 man ver loren. Volgens berichten van het Fransche hoofd- kwartier zijn door Trier verscheidene treinen met gewonden gekomen, klaarblijkelijk ko- mende uit den sector Oostelijk van de Moezel. In ditzelfde gebied van Apach hebben de Duitschers een detachement van ongeveer 100 man naar voren gezonden, klaarblijkelijk om te trachten een helling ten Noorden van Apach te bezetten. Deze afdeeling werd echter teruggedreven. Vooral in de buurt van Warandt en For- bach zijn de Duitsche potrouilleeringen veel- vuldig geweest. Aan den Rijn zetten de Duitschers hun po- gingen om door middel van luidsprekers pro paganda te maken, voort. De Franschen schieten op de auto's met de geluidsinstru- menten, en deze schietpartijtjes vormen de eenige activiteit in dit gebied. DE ACTIVITEIT AAN HET FRONT NEEMT TOE. Het Fransche legerbericht van Donderdag- avond luidt: Handgemeen tusschen verken- ningsafdeelingen en wederzijdsch artillerievuur op verschillende punten van het front. Over den militairen toestand meldde Havas dat de activiteit tusschen Rijn en Moezel, niet tegenstaande het slechte weer, toeneemt. Toch duurt de periode van ,,strategisch af- wachten" voort. Een (groote) Duitsche ope- ratie teekent zich nog niet af. De sluiting of de controle van de telefonische verbindin- gen tusschen Duitschland en de neutralen schijnt er op te wijzen, dat troepen verplaatst worden en dat men de berichten daaromtrent zooveel mogelijk wil vertragen. De weerstoestand van hedenmorgen 7.20 u. was te Vlissingen: weer: betrokken; wind: matig Noordoost; temp. 3 gr.; min. heden- nacht 2 gr.; neerslag afgel. etmaal 9 m.M. Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land krachtige tot matige Noordoosten wind, .gedeeltelijk bewolkt, geen regen van beteekenis; weinig verandering in temperatuur. Stormwaarschuwingsdiensthedenochtend geseind aan alle posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: we est op uw hoede.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1