ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 1 1 "AKKERtJt*. No. 9978 MAANDAG 16. (OCTOBER 1939 79® Jaargang Het vierde front. Bmnenland EERSTE BLAD Prinses Beatrix past op haar zusje Prinses Irene HET NEDERLANDSCH-BELGISGHE RUILVEKKEER. BRANDSTOFFENBIJSLAG VOOR WERKLOOZEN. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj voor ui the taling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buiten]and alleen bq vooruitbe taling. Uitge«fster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTTENVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEIN E ADVERTENTIfiNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement teg en verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, Y\ OENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Z. K. H. Prins Bernbard maakte deze zoo wel- geslaagde foto. Vrijwillige Burgerlijke Dienst. Er is niets op dit ondermaanscbe, dat blijft steeds zooals het geweest is. Alles is aan veranderingen onderbevig. Op dezen regel is de oorlog niet de bevestigende uitzondering. Integendeel, de Krijgsgeschiedenis toont op iedere biadzijde aan, boe de voortschrijdende ontwikkeling en ontdekking zicb ook in de wijze, waarop ooriog gevoerd wordt, sterk kon doen gelden. Lang liggen de tijden achter oris, dat de ridders met bun o.iderzaten ten krijg togen. Hoe waren zij uitgerust Wat voor strijd- middelen stonden bun ten dienst Nu gaan de aanvoerders met legercorpsen ten strijde in gebeel andere uitrusting en met totaal andere strijdmiddelen. Vroeger had men twee fronten, waarop gestreden kon woi dente land en te water. Onze vaderlandsche geschiedenis heeft ons geleercl, dat ons volk in oude dagen onver- schrokken strijders geweest zijn. Speciaal menige zeeslag getuigt daarvan en onze zee- helden zijn zoo talrijk, dat in onze groote steden in bepaalde wijken straat bij straat naar een zeeheld grmoemd kan, worden. Zoo- velen zijn er. In den wereldoorlog 19141918 is daar nog een front bijgekomen: bet front in de lucht. Sedert echter is de luchtvaart met reuzen- schreden vooruitgegaan en deze vooruitgang wordt gedemonstreerd in de vreeze, die alom gevoed wordt voor de versehrikkingen, welke vanuit dit. nieuwe-derde-front de menschen bedreigen. De illustraties van de verwoestingen, aange- richt door de lucbtbombardemenfcen te War- scbau, zeggen sprekender dan welk betoog dan ook, dat deze versehrikkingen erger nog zijn dan de stoutste vermoedens doen verwacbten. En van deze aanvailen uit de lucbt is ook de tourgerbevolking bet slachtoffer. Men dient dit goed te begrijpen. Want het beteekent dit: Het is niet meer zoo: dat ergens in de verte gestreden wordt in het vijandelijke of in het eigen land, maar het is zoo geworden: dat ieder land, dat in oorlog komt, geheel oor- logsterrein worden kan. Dat heeft bet derde front, dat in de lucbt, bewerkstelligd. Het derde front schiep meteen bet vierde: de bevolking van ieder land, dat in den krijg wordt betrOkken. Ncg andere gevaren dan die uit de lucbt bedreigt het vierde front: de gevolgen eener blokkade, de afsnijding van voedseltoevoer, kunnen zulke afmetingen aannemen, dat het front achter de troepen ineenstort. Dat was de ervaring in Duitscbland in 1918. Het verschrikkelijke is, dat het vierde front geen strijdmiddelen ter beschikking heeft am offensief op te treden. Haar houding is een zuiver defensieve. Wat de practische strijd middelen betreft, blijkt dit al uit den naam ,,afweergeschut". Er is echter geen wezen op aarde, dat niet op de een of andere manier zich verdedigen kan. Zoo ook de burgerij bet vierde front in oorlogstijd. En bet is zeer noodig, dat bet op zelfverdediging bedacht is, want dit vierde front is van de grootste beteekenis voor de drie andere fronten, welke geroepen zijn gewapenderhand het vaderland te verdedigen. Echter en dit is een zeer mooie kant aan de werkzaamheid van bet vierde front, dat bet niet behoeft te wacbten, totdat inderdaad de nood aan den man gekomen is, maar dat het nu reeds de handen uit de mouwen kan steken. Derhalve werd bet nu reeds gemobili- seerd, wordt de burgerij, die niet het offer- van gemobiliseerd te worden boeft te bren- gen, nu reeds georganiseerd in den Vrijwilli- gen Burgerlrjken Dienst", daartoe door de regeering in het leven geroepen en gesteld onder een specialen regeerings-commissaris. Over dezen dienst en haar organisatie ver- telt een en antier een volgend artikeltje. DE DOOP VAN PRINSES IRENE. Omtrent den doop van Prinses Irene, waarvan de datum nog steeds niet is vastge- steld, wordt uit Den Haag gemeld, dat bin- nenkort een beslissing zal worden genomen. Tot dusver is bet Koninklijk Huis steeds zoo spoedig mogelijk tot het doopen van een jong- geborene overgegaan, doch ddtmaal is de doop zoo lang utgesteld als nog nimmer in de ge schiedenis van bet Huis van Oranje is voor- gekomen. Dit uitstel houdt verband met de buitengewone omstandigheden. De Nederlandsche Kamer van Koopbandel voor Belgie en Luxemburg beri-cht het vol- gende De oorlogstoestand waarin wij ons bevin- den heeft onmiddellijk tot een verstarring van het ruilverkeer aanleid-ing gegeven. Tal van maatregelen werden door de Nederlandsche, Belgische en Luxemburgsche regeeringen ge nomen <rai den uitvoer te regelen, in vele gevallen te beperken, of soms te verbieden. Het isecretariaat van de Kamer is in nauw contact gebleven met de Nederlandsche, Bel gische en Luxemburgsche autoriteiten eener- zij'ds en met bet ibedrijfsleven van de genoem- de landen anderzijds. Talrijke malen werd beroep op de Kamer gedaan voor het verkrijgen van uitvoerver- gunningen en in vele gevallen werd door onze bemiddeling een gunstig resultaat verkregen. iDe Kamer dringt er bij de importeurs en exporteurs op aan bun in- en uitvoerproble- men aan haar voor te leggen. Harerzijds zal al bet mogelijke worden gedaan, om voor zoover dit binnen haar bereik ligt, deze pro- blemen tot oplossing te brengen. De gewijzigde internationale oeconoihische poUtiek mag geen reden zijn, zoomin voor den fabrikant als voor den handelaar, om te verzuimen zijn zaken aan de nieuwe situatie aan te passen. Integendeel, de Kamer geeft den raad voor Belgie en Luxemburg om zicb in Nederland en voor Nederland om zicb in Belgie en Luxemburg te orienteeren. Meer dan ooit kunnen en moeten de drie landen elkaar steunen en daarom besloot de Kamer zoowel in Nederland als in Belgie en Luxemburg, een enquete te houden, ten- einde op deze wijze toeter op de boogte te komen van de wederkeerige behoeften en te tracbten voor belanghebbenden nieuwe bron- nen voor invoer en nieuw afzetgebied voor uitvoer te vinden. Belanghebbenden wordt verzocht aan de Kamer zoowel invoer- als uitvoerbehoeften bekend te maken. Het adres van de Nederlandsche Kamer van Koopbandel voor Belgie en Luxemburg te Brussel is: 4, Anspachlaan. HET PRIJZENVERLOGP VAN LEVENS- M EDDELEN De Centrale bond van Nederlandsche ver- bruikscooperaties heeft in. de bijizondere om standigheden, waarin ons land verkeert, aan- leiding gevonden om zijn oeconomiscbe bureau op te dragen wekelijks een onderzoek naar bet verloop der prijzen van een aantal levensmid- delen in te stellen. Achttien daartoe aangezochte cooperaties, verdeeld over het geheele land, zonden ge- gevens voor deze enquete in. Als basis voor het onderzoek werd genomen de week van 2429 Juli 1939, toen alles nog normaal was. De nu verzamelde cijfers, die ibetrekking heb- ben op de week van 2<7 October, toonen aan, dat bij de veriruikscoqperaties de prijzen van brood, havermout (merk haka), custardpoe- der, rijst, margarine en koffie sinds Juli niet, of minder dan V2 pet. zijn gestagen. De prij zen van groene erwten, vermicelli, griesmeel, tarwebloem, lucifers en Smyma-rozijnen ste- gen slechts 1 a 2 pet. lets meer (n.l. 2 tot 5 pet.), boven het peil van Juli, l'agen in October Qe prijzen van losse havermout, sla-olie, suiker (2.1 pet.), kaarsen, Java-thee, abricozen, ge- droogde appelen en Santa Clara pruimen. Grootere prijsstijgingen ikwamen voor bij Goudsche kaas (33 a 43 pet.), eieren (33 pet.), boter (8.5 pet.), bak- en braadvet (6.3 pet.), zachte zeep (25 pet.)., goedkoope thee (6.5 pet.) en Californische rozijnen (12.1 pet.). Over peulvruohtenkonden nog geen cijfers worden verzameld, omdat de oude oogst is uitverkocbt en van de nieuwe oogst bijna nog niets aan den consument wordt venkocht. De Minister van Sociale IZaken heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, dat in bet tijdvak van 29 Oct. 1939 tot en met 13 April 1940 aan ondersteunde en bij een werkver- schaffing geplaatste werkloozen een brand-i stoffenbijslag mag worden verstreikt. Deze zal gedurende bet tijdvak v.-n 29 Oct. tot en met 25 Nov. 1939 ten hoogste 1 per week hiogen bedragen. van 26 Nov. 1939 tot en met 9 Maart 1940 maximaal f 1,30 per week, terwijl nadien wederom geen hooger bedrag dan wekelijks 1 aan brandstoffenbijslag mag worden toegekend. Voor dezen bijslag komen in aanmerking gehuwde en ongehuwdie kostwinners, alsmede zij, die den steun voor alleenwonenden ontvan- gen. Voorts kan gedurende het in den aanhef vermelde tijdvak aan degenen, die bij anderen een kamer bebben gehuurd zonder buiselijk verkeer, daarbij zelf de zorg voor bun voedsel dragen en voor bet verkrijgen van brand- stoffen op zicbzelf aangewezen zijn mits het gemqentebestuur hiervoor termen aan- wezig acht een brandstoffenbijslag worden verstrekt gelijik aan de belft van dien, welke aan kositwinnaars wordt toegekend, derhalve in vorengenoemde drie tijdvakken 50, 65 en 50 cent per week. Laatstbedoelde bijslag mag alleen worden uitgekeerd wanneer in de kamer een in bruikbaren toestand verkeerende stook- gelegenbeid- aanwezig is, waarvan regelmatig gebruik wordt gemaakt. KERSTVACANTIERETOURS. Geiwone retourbiljetten zullen op de spoorwegen geldig zijn van 17 Dec. tot en met 9 Januari. De proef met de langere geldigheid van de retourbiljetten der Ned. Spoorwegen geduren de de afgeloopen zomervacanties mag voor alle partijen als geslaagd worden beschouwd. Naar gemeld wordt, ligt bet in het voornemen van de spoorwegdirectie ook voor de aan- staande Kerstvacantie een dergelijke regeling te treffen. De gewone retours zullen dan wel niet zooals in de zomervacantie ten hoogste een maand geldig zijn, maar er zal toch een lange Kerstvacantie door worden omvat. Besloten is namebjk, dat alle retourbiljetten, -die op of na iZondag 17 December zullen zijn genomen,' bun geldigheid zullen behouden tot uiterlijk Dinsdag 9 Januari. Daama gelden dan weer de gewone bepalin- gen. met inbegrip van die betreffende de week-einde-retours. BELANGRIJK SPIEGELTJE. Een gevolg van de beschieting van bet K.L.M.-vliegtuig Mees, tusscben Kopenhagen en Amsterdam, is, dat de K.L.M. bij wijze van proef op een harer toestellen aan den linker- kant buiten de cockpit dat is de zijde, waar de eerste bestuurder zit een spiegeltje heeft doen monteeren, op de manier zooals ook iedere vracbtauto er eentje heeft. Evenals de autobestuurder kan de eerste bestuurder van het K.L.M.-vliegtuig nu zien, wat er achter zijn toestel zicb afspeelt. Zooals men weet, werd de Mees van acbteren door het Duitsche vliegtuig bescboten en bestuurder Moll heeft dit toestel niet gezien. De kans, dat dit een tweede maal gebeurt, is door het spiegeltje veel kleiner geworden. MILITAIREN MET VERLOF „IN BURGER". De Minister van Defensie heeft de bepa- lingen betreffende de tenue der militairen bij mobibsatie gewijzigd. Onder meer is hepaald, dat de militairen van het verlofspersoneel tijdens hun verleend verlof burgerkleeding mogen dragen, docb niet tijdens de reis van en naar het kantonnement. Dit dragen van burgerkleeding is echter niet toegestaan aan hen, die moeten worden geacht voor eerste oefening in werkelijken dienst te zijn. PRUSSTIJGING EN STEUNNORMEN. De stijging van de prijzen van levensmidde- len en artikelen heeft den nood in de gezinnen der werkloozen in belangrijke mate vergroot. Velen vragen zich af, of de regeering nu reeds tot verihooging van de steunnormen zal willen overgaan. Het Tweede Kamerlid de beer L. L. H. de Visser heeft in het foegin van vorige week over dit onderwerp vragen gesteld, welke nog niet zijn beantwoord. In bet huidige stadium van den toestand is bet voor de regeering zeer moeilijik, bepaalde ingrijpende nieuwe beslissingen te nemen, hoe- wel de ontwikkeling van de venhoudingen nauwlettend in bet oog wordt gebouden. Naar verwacht kan worden, zal de geldelijke ui-t- keering voorloopig niet worden verhoogd, maar wel zijn te verwacbten een uitbreiding van den B-steun (Weeding, dekking en schoei- sel) en mogelijk nog andere maatregelen, welke de steed® meer optredende moeilij-k- heden voor de gesteunde gezinnen min of meer zullen ondervangen. DREIGEnD TE KORT AAN CEMENT. Nu bet niet uitgesloten is, dat door de tijds- omstandigheden een te kort zal ontstaan aan cement, worden in ,,Klei" bet orgaan der Ned. Baksteen-industrie, verscbillende metboden aan de hand gedaan, ten einde een eventueel te kort tot een minimum te beperken. O.m. wofdt geadviseerd bet zooveel moge lijk aanleggen van klinkerwegen, verder het uitvoeren van diverse werken, fundeeringen enz. in baksteen, zooals zulks eeuwen her- waarts en met zooveel succes is geschied. In bet bijzonder wordt de aandacht geves- tigd op gewapend metselwerk; welke bouw- wijze in Nederland nog weinig ingang vindt. doch -die in Engeland, Duitscbland en vooral in de Ver. Staten veelvuldig wordt toegepast. Deze laatste bouwwijze wordt uitvoerig be- handeld in ,„Klel" van 1 October. Mededeelingen No. 17 van bet Instituut voor Materiaal-onderzoek te 's-Gravenbage is ge heel aan deze bouwmethode gewijd. AANKOOP VAN VERBRUIKS- AARDAPPELEN. De Minister van Economische Zaken heeft besloten, ter ibevordering van een redelijke voorziening in de beboefte aan consumptie- aardappelen in het voorjaar van 1940, over te gaan tot het doen aankoopen van een hoe- veelbeid consumptie-aardappelen van den klei- grond van de bieronder met name genoemde rassen, te leveren op of na 1 April 1940. Deze aankoopen, welke een dezer dagen een aanvang zullen nemen, zullen worden uitge- voerd via door de provinciale voedselcommis- sarissen aan te wijzen handelaren. De prijs, welke den telers per 1 April 1940 voor deze aardappelen zal worden betaald, zal bedragen voor de rassen 'Zeeuwsche bonte, Zeeuwsche Blauwe en Roode iSter f 4,50 en voor Eigen- heimers 4 per 100 kg af boerderij, met dien verstande, dat de overnemingsprijs geldt voor aardappelen in de vierkantsmaten boven 35 mm. in de gebruikelijke consumptie-sortee- ring. Voor betindustriegebied in Zuid-Lim- burg zal een boeveelheid aardappelen van het ras Industrie worden aangekocht. Ten einde te bevorderen, dat ook de telers van genoemde rassen, van wie geen aardappe len zullen worden aangekocht, voor hun pro duct een redelijken prijs ontvangen, wordt voor bedoelde rassen een garantieprijs per 1 April 1940 in uitzicht gesteld, welke 75 cent lager zal zijn dan de genoemde aankoopprijzen. Indien in den vrijten handel deze richtprijzen niet worden gehaald, zal te zijuer tijd een denaturatievergoeding worden gegeven, opdat de telers toch den riohtprijs kunnien maken. Om ook den telers van andere aardappelen dan de genoemde tegemoet te komen, zal voor die aardappelen reeds than® een denaturatie vergoeding worden vastgesteld. Deze vergoeding zal periodiek worden bepaald en voorshands 50 cent per 100 kg bedragen voor aardappelen boven 35 mm vierkantsmaat. In dian de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, zal de denaturatievergoeding kunnen worden verlaagd of verhoogd of zullen alle of bepaal de rassen tijdelijk van een denaturatievergoe ding kunnen worden uitgesloten. Wat de goedgekeurde pootaardappelen be treft, is besloten den telers eveneens een garantieprijs in uitzicht te stellen en wel zoo- danig, dat zij per 1 April 1940 kunnen reke- nen op f 4,25 per 100 kg voor in de klasse B goedgekeurde poters. De garantieprijzen voor de in de klasse A en C goedgekeurde poters zullen resp. 30 cent hooger en 50 cent lager zijn. De garantieprijzen gelden voor de sor- teering 3550 mm voor poters in de klassen B en C, en voor de sorteering 3555 mm voor de poters in de klasse A goedgekeurd. Later zal worden ibesloten of deze toezegging door middel van een denaturatiebijslag per 1 April dan wel door middel van ovememing der on- verkochte voorraden za] worden uitgevoerd. REGELING BETREFFENDE PERIODIEKE VERLOVEN. De regeling betreffende de periodieke ver- loven is aangevuld t.a.v. ben, wier gezin in het buitenland woonachtig is. Dezen kan, op bun verzoek, insted-e van het periodiek verlof, een- maal acht dagen per twee kalendermaanden verlof worden verleend. De kosten van heen- en terugreis, ook voor het gedeelte in het bui tenland afgelegd, komen ten laste van het Rijk. De betrokkenen, die naar Belgie gaan, kunnen van den burgemeester van de plaats waar zij verblijf houden kosteloo® een pas- poort krijgen; voor ben die naar Duitscbland moeten kunnen alleen de visakosten voor Rijksrekening worden gebracht. De leger- orders, indertijd gegeven met ibetrekking tot het zich ophouden in de daarin vermelde bui- tenlandsche gebieden, zijn thans nog onver- minderd van toepassing op alle in werkelijken dienst zijnde militairen. EXAMENOORPORATIE RIJWIEL- HERSTELLER. Op initiatief van de Nederlandsche rijwiel- en motorrijwielbandelaren- en -herstellers- organisaties B.R.H.N. en R.K. Bond is met „schele hooldpijn" maken be- hoorlijk werken onmogelijk I Neem een "AKKERTJE", even liggen. Daama weer frisch. verscheidene organisatie® contact gezocht, met tot resultaat, dat thans voor het vakonderwijs een Koninklijk erkende vereeniging tot stand is gekomen, welke voor bet tot stand komen van vakcursussen en examens zorg zal dragen. Het bestuur van de Rijwel- en Motorrijwiel- herstellers Examencorporatie is samengesteld uit gedelegeerden van den A.N.W.B., de K.N.M.V., de Vereeniging van directeuren voor Nijverheidsonderwijs V.D.N.. den Bond van Rijwiel- en Motorrijwielbandelaren B.R.H.N, en den Nederlandsche R.K. Bond van Rijwiel- handelaren en -herstellers. Het secretariaat van de R.E.M.E.C. is gevestigd Mauritskade 23, 's Gravenhage. NEUTRALE VERKEERSVLIEGTUIGiEN WORDEN ORANJE GESCHILDERD. Er wordt, naar men meedeelt, overleg ge- pleegd tussohen de directies der luchtvaart- maatschappijen K.L.M. en Sabena (Belgie), A.B.A. (iZweden) en D.D.L. (Denemarken) om te komen tot een uniform herkenningsmiddel der bij haar in gebruik zijnde vliegtuigen. Men is in principe overeengekomen de machines alle in dezelfde kleur te doen schilderen, waar-' toe een tint zal worden gekozen, welke het duidelijkst in de lucbt zicbtbaar is. Proef- nemingen bebben aangetoond, dat een licbte oranjekleur zicb daartoe bet best eigent. Deze tint zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook worden gebruilkt. Bovendien zullen de namen der landen onder welker vlag de machines Vliegen, met groote letters op vleugels, romp en staart worden ge- scbilderd. Daarvoor moeten dan de registratie- letters en de namen der on-derscbeidene lucht- vaarfcmaatschappijen wijken. De registratie- letters krijgen dan hun plaats op boven- en onderzijde van bet hoogteroer. De regeeringen van Duitscbland en Enge land zijn van deze plannen op de boogte ge bracht en hebben er hun instemming mee be- tuigd. Men zal dus in de naaste toekomst geen zil- veren Douglassen meer op Schiphol zien lan den, maar oranjekleurige. Het mogen er vele zijn om der wille van het verkeer en het moge kort zijn, nog meer om dezelfde reden! Als een merkwaardigheid kan aan dit be- richt nog worden toegevoegd, dat het over- verven van een Douglas 50 Kg. verf vordert, met welk gewicht dus het laadvermogen ver- mindert. DE ECONOMISCHE NOODMAATREGELEN. Adres van het Christelijk Werk- geversverbond. Het verbond van Prot. Chr. Werkgevers in Nederland heeft zich dezer dagen tot den voorzitter van den Ministerraad gewend met een uitvoerig adres over de door de regeering met het oog op de buitengewone omstandig heden getroffen noodmaatregelen. Naar aanleiding van de maatregelen, die ge nomen zijn ter voorkoming van prijsopdrijving zijn, zoo stelt men vast, eenige bedenkingen gerezen. Men zou bet juister hebben gevon den, wanneer de mogelijkheid was opengesteld met het element der vervangingswaarde Toke ning te houden. Met nadruk wordt erop gewezen, dat, naar de meening van het verbondsbestuur de prijzen van de eerste levensbehoeften, als brood, boter, en vetten, niet behoeven te stijgen. Met name geldt dit voor margarine, olien en vetten, waarvan de detailprijzen zelfs zouden kunnen dalen, ook wanneer de prijzen van de grond- stoffen daarvoor belangrijk zouden stijgen. De regeering heeft dat immer® zelf in de hand; door verlaging resp. afschaffing van de onder- scheidene heffingen, voor den landbouwcrisis- steun kan zij de detail-prijzen van de bedoelde artikelen in de gewenschte richting leiden. De oeconomisohe noodzakelijkheid van den land- bouwerisissteun kan n.l. in belangrijke mate als weggevallen worden beschouwd. Men wijst erop, dat het wenschelijk zou zijn, wanneer er voor den individueelen burger instanties zou den worden gescbapen waarop hij, wanneer hij zich in zijn rechten, tengevolge van de bijzon dere maatregelen geschaad acht of wanneer hij, naar zijn meening ten onrechte, van prijs opdrijving zou worden beschuldigd, een beroep zou kunnen doen. Ten aanzien van de distributiewet 1939 waarschuwt het adres ervoor, niet te spoedig over te gaan tot instelling van een distriibutie- systeem. De ervaring toch heeft geleerd, dat een dergelijk systeem, de totale consumptie niet belangrijk vermindert, daar men zonder distributie zal koopen waar men beboefte aan heeft, doch, wanneer verscbillende artikelen gedistribueerd worden. onmiddellijik er toe overgaat te koopen waar men recbt op heeft, ook al heeft men aan een dergelijke boeveel heid geen beboefte. Vervolgens wordt de aandacht gevraagd voor een der bepalingen van de ontworpen distributieregeling, de z.g. toewijzingen, die de detaillisten van het centraal distributiekantoor zullen ontvangen en die bij- bun inkoopen moe ten worden ovenhandigd aan dengene, van wien zij hun waren betrekken. Voor zoover bekend is, zal iedere detaillist per distributie- periode voor elk artikel slechts een toewijzing ontvangen, zoodat hij dus gedwongen zal zijn in die periode zijn inkoopen van een bepaald artikel bij een leverancier te doen. Een der- .gelijke regeling moet met name voor de z.g. merkartiikelen zeer bezwaarlijk worden geacht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1