ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN QrfeP AKKERTJES Arabella de Versciirikkelijke No, 9976 WOENSDAG 11 OCTOBER 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton EERSTE BLAO uMMwemewnMi NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika /2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No, 25. ADVERTE^JTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer j 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJ DAG A VO.NO. GEMEENTE TERNEUZEN. De Burgemeester van TERNEUZEN brengt hierbij bet volgende ontvangen schrijven van den Commandant in Zeeland ter openbare kennis: ,,In de Wiebngen wordt met ingang van 11 October een verboden gebied ingesteld, begrensdin bet Westen door de lijnen tusscben de punten 51-22-14 nb en 3-22-0 el (grenspaal no. 369 bij Kadzand). Over 51-25-8 nb en 3-19-30 el naar 51-26-30 nb en 319-50 el, in bet Noorden door de parallel van 51-26-30 nb in het Oosten door den meridiaan van 3-31-0 el en in bet zuiden door de kust van Zeeuwsch- Vlaanderen tot eerstgenoemd punt. De Noordzijde van de veilige vaargeul wordt aangegeven door de zwarte lichtbrulboei no. 7 van de Sluische bompels, die zal worden ver- le>gd naar een positie plus minus 500 M. benoorden de roode licbtboei no. 3 van de Wielin-gen en een zwarte licbtboei die gelegd zal worden tusscben roode licbtboei no. 2 en 3. De scbeepvaart door dit verboden gebied kan dag en nacht onbelemmerd voortgang vinden, mits de volgende zeilaanwijzing wordt gevolgd: de liehtenlijn van Nieuwe Sluis 84 graden ineen moet worden gevolgd tot de peiling Kruisboofd 125 (bij nacht kleurverandering van bet lieht van wit in rood), vervolgens wordt de roode licbtboei no. 3 van de Wielin- gen binnen de 500 M. aan de noordzijde gepas- seerd waarna koers kan worden gesteld op het hooge licht van Vlissingen (worteleinde Westhoofd Koopmanshaven 11, no. 46). Beoosten de grens van het verboden gebied is de naVigatie wederom vrij. Bij bet volgen van bovengenoemde zeilaan wijzing is er alle ruimte voor uitwijkmanoeu- vres voor tegenliggers. Afwijken van de zeilaanwijzing stelt schip en opvarenden aan gevaren bloot. De onderzoekingsdienst blijft gebandhaafd. Loodsdienst is verplicbt, waarbij naar keuze van een Belgiscben of Nederlandschen loods gebruik kan worden gemaakt". Temeuzen, 12 October 1939. De Burgemeester voomoemd, P. TELLEGEN. LANDSTORMERS MET VERLOF. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat binnen afzienbaren tijd ongeveer 4000 gemobi- liseerden, die krachtens een verbintenis bij den Vrijwilligen Landstorm waren opgeroepen, met verlof zullen worden gezonden. Zulks zal geschieden ingevolge verzoeken der betrokke- nen, die verklaard bebben een vrijwillige ver bintenis slechts te bebben aangegaan in de meening bij mobilisatie niet te zullen worden opgeroepen. DR. COLIJN NEEMT ZIJN BENOEMING AAN. Dr. 'H. Oolijn heeft zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer, in de vacature-de Vlugt, aanvaard. NEDERLANDSCHE TREILERS VAREN WEER UIT. In de visschersbaven van IJmuiden beerscht tbans, scbrijft men aan de Vliss. Crt., weer eenige drukte. Dank zij de financieele mede- werking, die de Minister van Economische Zaken de organisaties in het visschersbedrijf heeft toegezegd, worden thans weer eenige schepen van de groote visschersvloot in ge- reedheid gebracht en verwacbt mag worden, dat zij spoedig zullen uitvaren. Reeds de vorige week Donderdag vertrok EEN VROOLIJKE LIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE Wi'lT'E. 44) Vervolg. In haar verontwaardiging wist Peggy al leen maar op te werpen, da,t ze zeker wist, dat baar vriendin Arabella niets gedaan kon bebben, waardoor de goede naam van het bospitaal ook maar eenigermate kon worden aangerand. „Nou zeg, weet je dat zoo zeker? Ze is op heeterdaad betrapt, dat is meer dan voldoefide zou ik zeggen. De nachtchef beeft baar met dokter Henderson zien praten op de gang, even goed als ik nu hier met jou sta te kletsen." „Praten", protesteerde Peggy... .zelfs al zou dat tegen het reglement indruiseben, dan is het nog geen flirten." ..Misschien niet, juffrouw wgsgeer, maar wat denk je van een zoen?" ..O, dan kan ze niet gedaan hebben!" ,,Nee, kan ze dat heusch niet Dokter Hen derson wierp heel duidelrjk zijn armen om haar hals en zoende baar juist, toen ze ge- snapt werden. En geloof me, ze bet hem zijn gang gaan. Trouwens Delamere, je zult bet met mij eens zijn, dat de schuld altijd bij het meisje ligt." „Ik wensch het niet te gelooven!" zei Peeev onthutst. .,Je zult wel moeten. De hoofdverpleegster weet heel goed, wat ze ziet, trouwens... geen van beiden heeft ontkend. Nou wat zeg je daarop", besloot de ander triomfantelijk. Peggy zweeg. Ze vond bet verscbrikkelijk. de eerste, Maandag gevolgd door een tweede en Dinsdag zou nog een derde treiler van de sinds bet uitbreken van den oorlog werklooze visschersvloot zee kiezen. Ten aanzien van de veiligbeid op zee is men met de scheepvaartinspectie tot over- eenstemming gekomen. Er is gestreefd naar een zoo groot mogelijke uniformiteit, teneinde er zeker van te zijn, dat deze kenteekenen door de strijdende zee- en luchtmachten on- middellijk worden herkend. Op den boeg van de naar zee varende trei- lers worden in zoo groot mogelijke letters de letterteekens van het sebip en daaronder het woord .Holland" aangebracbt in bfstekende kleur. Tusschen voormast en stag wordt een gegalvaniseerd ijzeren vlag bevestigd. Op bet bazaan wordt aan weerszijden een vlag geschilderd met daaronder weer het woord 'Holland", beide zoo groot mogelijk. Deze vlag wordt 's nachts verlicht. Ook boven op de brug wordt een vlag geschilderd. Bij gevaar voor luchtaanvallen moet ook dit ken- teeken verlicht kunnen worden. De animo onder de opvarenden van de vis schersvloot om zee te kiezen is intusschen nog niet bijzonder groot. Het feit eehter zoo meent men in reederskringen dat Deensche en ook Bel- giscbe treilers rustig blijven doorvisschen en veelal met hooge besommingen aan wal komen, waar dan nog bijkomt, dat thans aan de wenschen der opvarenden, behoudens en- kele kleine modificaties, is tegemoet ge komen, zal die vrees doen afnemen. Aan voorraden visch is er voorloopig vol- doende, zoo deelde men ons in kringen van den vischhandel mede. De visch kotmt niet alleen uit de koelhuizen, maar bovendien zorgt de Deensche vischhandel er voor, dat er bijna geregeld versche visch op den afslag te IJmuiden aanwezig is. Maandag bijvoor- beeld arriveerden uit Esbjerg groote vracht- auto's met een totaal aantal van duizend kis- ten versche visch van allerlei soort en van voortreffelijke kwaliteit. Over het algemeen was deze visch Vrijdag gevangen de Denen visschen niet ver uit de kust en er waren platvisschen bij, die nog teekenen van leven gaven. Deensche vischauto's doorkruisen de laatste weken ge- beel West-Europa. Zij rijden soms tot Parijs. De exportbandel in IJmuiden staat thans heelemaal stil. CONGRES VAN DEN KON. NED. MIDDENSTA NDSBOND. Ter gelegenheid van het Dinsdag te Hilver- sum gehouden congres van den Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond heeft een herdenking van wijlen den heer Ed. G. Schiir- mann, den overleden boridsvoorzitter, plaats gehad. De voorzitter, de heer de Groot (Rotter dam), wees er op, welk een verlies voor den bond en den middenstand het beengaan van den heer Schiirmann is geweest. De vice-voorzitter, de heer Pelletier (Rot terdam), herinnerde er aan, dat de beer Schiinmann een van de oprichters van den K.N.M.B. was. Hij was de derde voorzitter en heeft deze functie 20 jaar waargenomen. Hij was bekend om zijn activiteit en zijn slag- vaardigheid in het debat. Tenslotte beeft de voorzitter van de afdee- ling Hilversum, de heer Verhoop, er op ge- wezen, dat men er van ov'ertuigd is, dat de huidige voorzitter bet werk van den beer Sohiirmann op waardige wijze zou voort- zetten. GEEN VERDUISTERINGSOEFENING. Het lag in het voornemen der regeering in dit najaar in ons land een groote verduiste- ringsoefening te houden. Deze oefening is, naar de Tel. meldt, voorloopig uitgesteld in verband met den oorlogstoestand. Het is n.l. Alleen maar verschrikkelijk. Maar de kwaad- aardige verpleegster haalde haar spoedig uit haar droeve overpeinzingen. „Vanmiddag heeft er al een bestuursverga- dering plaats en dan zullen we wel eens zien. Persoonlijk zal ik er heelemaal niet rouwig om zijn, dat we zuster Ames voor bet laatst gezien hebben, want je kunt er van op aan, dat zij natuurlijk weer de eerste oorzaak is geweest. Mij heeft dokter Henderson nog nooit willen zoenen. Hij weet wel, dat ik daar niet van gediend zou zijn. Maar enfin, ze heb ben baar al spoedig door gehad. En nu gaat ze met een sneltreinvaartje de poort uit." Toen deed Peggy Delamere iets, wat men van dit stille, bescbeiden meisje nooit ver wacbt zou bebben. Ze wist, dat Arabella iets had uitgevoerd of toegestaan, dat niet geoor- loofd was. Ze wist evenzeer, dat ze erg veel medelijden had met Arabella, met Sidney en wellicht met dokter Henderson. Haar vrien din bleek dius een echte flirt te zijn... Maar dat deze kwaadspreekster zich stond te ver- heugen in het ongeluk van baar beste vrien din, zie, dat bracht in Peggy iets naar boven, dat ze nooit bad gekend: haat, woede. Daarom deed ze iets, wat ze nooit gedurfd zou hebben en wat ze wellicbt in haar latere leven ook niet meer herhalen zou. Ze nam een kletsnatten handdoek en smeet dien de kwaadspreekster in het venijnig glo- rieerende gezicht. ,JDaar mispunt!" riep ze en toon hep ze met snelle passen naar haar kamertje, waar ze in snikken uitbarstte. Toen ze zich even later de oogen bette, kreeg Peggy weer een heel vage hoop dat het ten slotte toch niet waar was. Dat er een ver- schrikkelijke vergissing moest hebben plaats gegrepen. Arabella, haar beste vriendin. die haar den vorigen avond nog zoo enthousiast bad staan vertellen over haar Sidney. Die als het ware geen seconde zonder hem had geleefd, die zou nu... om de goedkoope ge- noegens van een stiekum vrijpartijtje al dat heerlrjke, dat groote hebben geofferd... het gewenscht in deze tijden ons land 's avonds en 's nachts zooveel mogelijk verbcht te houden. BRITSCHE CONVOY EERING VOOR SCANDINAVISCHE SCHEPEN Engeland en de neutralen bestudeeren op het oogenblik het vraagstu.k van de besober- ming van de neutrale scbeepvaart in de Scan- dinavische wateren. Men verwacbt, dat er binnenkort een plan zal zijn uitgewerkt, waarin Churchills onlangs uitgesproken hoop, om binnenkort neutrale schepen, die levens- middelen en grondstoffen naar Engeland ver- voeren, geleide en bescherming aan te kunnen bieden, zal worden verwezenlijkt. Nu de be scherming van de Britsche scbeepvaart over de geheele wereld zoo doeltreffend is geregelc beschouwt men in Engel^che marinekringen de beseheriming van de neutrale schepen als het moeilrjkste probleem. DE BKSiPREKINGEN TE EONDEN TUSSCHEN DE NEUTRALEN EN ENGELAND. Het ministerie voor economische oorlogs- voering te Donden heeft met delegaties van een aantal neutrale landen, waaronder Neder- land, Belgie, Denemarken en Zweden bespre- kingen gevoerd. Verband houdend met de positie van deze landen in den economischen oorlog, welken Groot-Brittannie tegen Duitschland voert. Groote geheimhouding wordt alom omtrent deze besprekingen be- tracht. Naar aanleiding van de klaehten o.m. van Nederlandscbe zijde over de lange vertraging, welke neutrale booten in Britsche controle- bavens ondervinden, heeft de minister van economische oorlogvoering in het vooruitzicbt gesteld. dat getracht zal worden, de proce dure te bespoedigen. Intusschen schijnt daar- van nog weinig gekomen te zijn. Ook Noor- sche reeders klagen over de lange vertraging, welke Noorsche schepen in de Britsche con- trolebavens ondervinden, hetgeen hun groote uitgaven veroorzaakt. Ook zij hebben hij de Noorsche autoritei- ten aangedrongen met de Britten in overleg te treden om een meer practische methode van controle te vinden. In verband met een Duitsch radiobericht, volgens hetwelk de Engdftch-Belgische han- delsonderhandelingen mislukt waren, deelt het Britsche ministerie voor de voorlichting mede: ..Dit is volkomen onwaar. Er zijn goede vorderingen gemaakt". Hieraan wordt toe- gevoegd, dat het doel der onderhandelingen is om alle tijdelijke nadeelige gevolgen voor Belgie van de door Engeland genomen maat- regelen om leveranties af te snijden, die via Belgische havens naar Duitschland gaan, tot een minimum terug te brengen. De Britsche regeering wil de meest vriend- schappelijke betrekkingen bandhaven met Belgie tot wederzijdsch voordeel. Tezelfder tijd zal zij voortgaan ladingen te onderschep- pen, die bestemd zijn tot steun aan de Duit- sche oorlogsinspanning, zelfs wanneer zij via Belgie op weg zijn naar Duitschland. Hieruit vloeien problemen van de grootste ingewik- keldheid voort. RAMP VAN ..BINNENDIJK" KOST DE REGEERING ANDER.HALF MULLIOEN GULDEN. Naar de Tel. verneemt wordt in scheep- vaartkringen de schade, veroorzaakt door het verloren gaan van het stoomschip „Binnen- drjk" van de H.A.L. op ten minste anderhalf millioen gulden geschat. Dit bedrag wordt althans ten beurze genoemd. Deze schade komt geheel voor rekening van den Staat, aangezien zoowel het casco als de lading op het zgn. regeeringstarief verzekerd waren. Omtrent de lading van het schip wordt ver- was niet mogelijk, het was niet mogelijk, herhaalde ze vcortdurend voor zich zelf. O, als ze Arabella zelf maar eens te pakken kon krijgen om uit haar eigen mond te vernemen, dat ze inderdaad gelijk had en dat die ellen- dige zuster gelasterd, gruwelijk gelasterd had. Maar het was onmogelijk. Zuster Ames, dien den fatalen nachtdienst had gedaan, was nu naar bed gezonden om daar te rusten, tot- dat ze vanmiddag voor een plechtige en vol- tallige vergadering van het deftige hestuur zou verschijnen. Om een uur aten de verpleegsters in den refter. Om twee uur zou de vergadering plaats vinden. Om half drie reeds ging het bericht als een loopend vuurtje over alle zalen dat de zitting was opgeheven en dat de beshs- sing over wie er uitgegooid zou worden reeds ■was gevallen! Zuster Arabella Ames had bekend, moest haar koffers pakken en nog dienzelfden mid- dag vertrekken. Peggy Delamere vroeg zich nog altijd ver- wonderd af. wat dit allemaal toch moest be- teekenen. Ze kon zich nog steeds niet voor- stellen, dat Arabella, hoe verschrikkelijk ze inderdaad in verschillende opzichten kon zijn, al waren het dian ook dingen van onderge- schikt helang, zich had kunnen verlagen tot een werkelijk onder haar omstandigheden on- gepaste vrijage van een willekeurigen dokter. Het was de neksiag voor het vertrouwen, dat Peggy had gesteld in het rotsvaste karakter van haar beste vriendin. Dezelfde Arabella, die hij hoog en bij laag beweerde, dat Sidney Sharpe, de jongen van haar hart was ge weest, die een Wynstone, een Basil en zelfs een Eric had laten schieten om ten slotte haar keuze te bepalen op het bescheiden reiziger- tje... diezelfde Arabella kon gewoonweg niet schuldig zijn aan het feit, waarvan men haar betichtte. Toch viel er thans niets anders meer te doen dan te zwichten voor de nuchtere feiten, die dat monster van een collega haar op zoo der nog vernomen, dat de „Binnendijk" be- halve de groote partij graan voor de Neder landscbe regeering een vrij aanzienlijke hoe- veelheid suiker, katoen en wol vervoerde. Hierin ligt mogelijk een verklaring voor het feit, dat de brand, die na de explosie op de ,,Binnendijk" ontstond, zulk een snelle uit- breiding onderging. De direetie van de Holland-Amerika Lijn deelde mede, dat de officieren en bemanning van het stoomschip ,,Binnendijk", met uitzon- dering van de twee gekwetsten, gisteren naar Londen zouden reizen. Het ligt in de hedoeling hen met de „Statendam" naar Rotterdam te laten komen. DE AANHOUDIiNG VAN NEDERLANDSCHE SCHEPEN DOOR DE ENGELSCHE MARINE. In antwoord op een in bet Engelsche Lager- huis gestelde vraag, ten aanzien van bet vast- houden en doorzoeken, van neutrale schepen op eontrabande, heeft de minister voor de economische oorlogvoering, Cross, gezegd, dat zekere stappen van de Nederlandsche regeering thans in overweging worden ge- noonen, aldus meldt Reuter uit Londen. Cross zeide. dat de Britsche regeering te alien tijde haar uiterste best heeft gedaan in overeenstemming met de algemeen aanvaarde beginselen van het Internationale recht met betrekking tot de aanhouding en door- zoeking van neutrale schepen. Hij gaf de verzekering, dat al het moge lijke zal worden gedaan om te voorkomen, dat neutralen worden opgehouden of dat hun overlast wordt aangedaan hij de uitoefening van de oorlogsrechten. DE ROTTERDAM" ALS GRAANSCHIP TERUGGEKEERD. Zondagavond is in de Rotterdaansche haven aangekomen het s.s. ..Rotterdam" van de HollandAmerika-lijn. Medio Mei was het schip naar Amerika vertrokken dm gedurende zes maanden de bekende cruises der H.A.L. voor Amerikaansche toeristen te ondememen. Twee maanden eerder dan aanvankelijk in de hedoeling heeft gelegen, is het groote schip in de Rotterdamsche haven teruggekeerd met een lading van 8000 ton graan voor de Nederlandscthe regeering. Behalve graan heeft de ..Rotterdam" ook een 75-tal passagiers meegebracht, doch deze zijn eerst in Weymouth aan boord gekomen. Het waren de passagiers van het s.s. „VoIen- dam", welk schip ook in Weymouth lag voor onderzoek en bij een meer gecompliceerde lading langeren tijd voor onderzoek ver- eischte, meldt de Msb. De laatste twee dagen werd voortdurend gevaren met geopende deuren der hutten en gesloten deuren der waterdichte schotten, dit diet het oog op het mijnengevaar. DE K.L.M.-DIENST OP LONDEN WORDT HEROPEND. Nadat de K.LJM. den laatsten tijd nog slechts de diensten op Brussel en de Scam dinavische landen had gevlogen, zal binnen kort de dienst op Londen weder worden ge- opend. De K.L.M. heeft hiervoor de toestemming van de Engelsche autoriteiten gekregen. Men verwacht, dat de heropende dienst nog in den loop van deze week zal ingaan, wanneer de aan de Engelsche autoriteiten vporgelegde dienstregeling zal zijn goedgekeurd^ Aanvankelijk zal een dienst per dag ge vlogen worden en wel van Schiphol naar het vliegveld Shorham hij Brighton aan de Zuidkust van Engeland. Sinds het begin van den oorlog is dit vliegveld aangewezen voor het burgerluchtverkeer in plaats van Croydon. De reden waarom men zoo lang op de her- opening van dezen belangrijken dienst heeft moeten wachten, ligt hierin, dat eerst zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen moesten bijtende wijze had meegedeeld. En die feiten waren niets anders dan dat Arabella zich in derdaad in de stilte van den nacht op een der gangen had laten zoenen door dokter Hender son. Niets meer, niets minder, maar voor het overcorrecte St. Hester's hospitaal een on- vergeeflijke doodzonde. Wat zouden de Cattermole's gegnuifd heb ben, indien ze dit nieuwe schandaal te weten waren gekomen. Peggy hoorde de nichten reeds haar hatelijke opmerkingen maken: ,,Hoe interessant! Hoe echt iets voor dat ont- zettend kind! Wat past dat keurig in haar lijn!" En Peggy bleef halsstarrig weigeren te gelooven, dat Arabella ook maar eenige schuld kon hebben aan deze onmiskenbare laakbare handelingen. Aan den anderen kant zag die populaire en charmante dokter er toch niet naar uit, dat hij zich tegenover de verpleegsters onge- past zou gedragen. Wat moest ze er dan van denken. Het was om gek te worden. Gelukkig dat er weer een berg werk wachtte. Dat verzette tenminste een beetje haar zinnen. Dienzelfden middag tegen half vier stonden twee dichte rijen menschen voor het St. Hes ter's hospitaal te wachten op de aankomst van de gewonden. De helden, die zich aan het front hadden gegeven voor het vaderland, zouden Hier alle zorgen ontvangen, die men hun maar geven kon, opdat de schade in het opofferende en gruwzame bedrijf opgeloopen, zoo gering mogelijk zou blijven. Plotseling hoorde men een ver gejuich, dat al nader en nader kwam en ten slotte ook de menigte vlak voor de ijzeren hekken bereikte. Driemaal hoera voor onze Tommies, schreeuw- den de menschen toen de lang verwachten in een zestal taxi's kwamen aangereden. Ze glimlachten door de raampjes naar de land- genooten, die hen zoo vriendelijk ontvingen. Het waren geen ernstige gewonden. Wel zaten hun hoofden in groote windsels en moesten de meesten geholpen worden, daar arm of been sinds lang den dienst weigerde. Over hun Neem direct 'n "AKKERTJE", want "AKKERTJES" zijn dan van groote waarde. Ze be- strijden koorts en infectie. "AKKERTJES" verdrijven de ziektekiemen, door hun af- leidende werking. Bovendien bevorderen "AKKERTJES" het transpireeren, onmisbaar bij het doeltreffend bestrijden Ivan kou, koorts en griep. "AKKERTJES" stillen direct alle pijnen en maken dat U zich prettig gaat gevoelen. tegen hoofdpijn, pijnen, "nare dagen" Doos: 13 stuks - 12 stuivers; 2stuks - 2 stuivers. worden genomen om een regelmatig func- tionneeren van den dienst mogelijk te maken. Er is een systeem uitgewerkt, waardoor alle bewapende posten, zoowel op de kust als ter zee, precies kunnen weten, wanneer een K.L.M.-vliegtuig zal passeeren, zoodat de kans op mcidenten zoo gering mogelijk zal zijn. FTETSTOCHT VAN DE KONINGIN. De Haagsche correspondent van De Tele- graaf meldt: Geheel onopgemerkt heeft H. M. de Konin- gin, slechts vergezeld van een hofdame, Dins- dagmiddag een tocht per rijwiel gemaakt door de Scheveningsche Boschjes. De fietstocht duurde ongeveer drie kwartier, waarbij Hare Majesteit speciaal de omgeving van de water- partij in de Boschjes afreed. Tegen halfvier reed de Koningin per rijwiel terug tot het Vredespaleis, waar H. M. en de hofdame van Haar rijwielen afstegen, die vervolgens door eenige lakeien werden overgenomen om naar het paleis te worden teruggehracht. De Koningin met Haar hofdame wandelde hierna langs den Scheveningscheweg en de Zeestraat naar het Noordeinde. Alleen een rechercheur volgde op een afstand van eenige meters onze Landsvorstin. Het merkwaardige was, dat de voorbijgan- gers bijna geen van alien de Koningin her- kenden. Hare Majesteit moest het drukke verkeerspunt hij de Laan van Meerdervoort en Zeestraat geheel alleen oversteken, zonder dat de tientallen auto's en andere voertuigen bemerkten welk een voorname Voorbijgang- ster rustig op het trottoir stond af te wach ten, tot het oversteken zonder gevaar moge lijk was. Op dit uur staat hier geen ver- keersagent en de rechercheur had eVeneens blijkbaar instructies niet door opvallende maatregelen van de aanwezigheid van Hare Majesteit te doen blijken. Hetgeen ook het gewenschte resultaat had, want hij het pas seeren van ihet drukke punt zag niemand wie deze eenvoudig gekleede Dame was. Af en toe werd even door iemand uit het publiek eerbiedig gegroet, doch tot het Noord einde kon de Koningin zonder overlast rustig de winkel-Stalages bekijken. Vooral de vele kunsthandels, welke hier zijn, hadden Haar hospitaalkleeren waren de khaki-.tenue's ge- slagen. En de menschen waren zoo opgewon- den, dat ze tot aan de portieren opdrongen, sigaretten en bloemen en bonbons offreeiden, totdat de politie ze met zacht geweld terug- hield van de glimlachende Tommies, die be scheiden en zenuwaehtig reageerden op zoo veel vriendelijkheid, nadat ze maandenlang het mikpunt voor de doodelijke kogels van andere medemenschen waren geweest. iStuk voor stuk reden de taxi's het hek bin nen. Daar werden ze onmiddel'lijk ontvangen door de doktoren, bijgestaan door gerouti- neerde verpleegsters. Sommige jongens liepen op krukken. Dan bengelde een voet in een kolossaal verband. Anderen behoefden den steun van een verpleegster, omdat een long weigerde voldoende kracht te geven voor het loopen. Zoo kwamen ze alien in dat groote keurige huis van liefde terecht, waar ze de eerste weken een verzorging zouden ontvangen die alle opzichten superieur zou zijn boven de primitieve behandeling in de veldhospita- len. Om niet te spreken van de vele bewijzen van sympathie, waarmede de Londensche be- volking hen zou komen vertroetelen. Bed drie en twintig was aan de speciale zorgen van zuster Delamere overgelaten. Het stond in een rij van zes, waarover men haar den laatsten tijd het toezicht had toever- trouwd, omdat haar uitstekende kwaliteiten als verpleegster al spoedig waren opgevallen. Het was den vorigen morgen verlaten door een opperman, wiens verbrijzelde voet intus schen weer zoo ver was hersteld, dat hij thuis verpleegd kon worden. Men kan de vreugde van onze Peggy voorstellen, toen ze tot de ontdekking kwam, dat ze een echten gewonde te verplegen zou krijgen. Dat deed haar zeer Vaderlandslievende hart zwellen van trots. Haar eerste gewonde. Haar eerste bijdrage dus in de lenigmg van den grooten nood. Haar eerste uren in werkeiijken dienst van het bedrukte vaderland. (Wordt vervolgd.) j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1