Bureau Voedselvoorziening Zeeland. Dam- en Schaakrubriek De oorlog in Europa. Burgerlijke Stand Pluimvee-Rubriek SCHAKEN. SCHEEPV A ARTBE WEG1NG. DAMMEN. r LOOP DER BEVOLKING. Landbouwdagen Z. L. M. De landbouwdagen der Z. L. M. zullen in den aomer van 1940 in Noord-Beveland worden ge houden. Voor zoover thans bekend, ligt bet niet in het voomemen van het kringbestuur een kringtentoon- steffing te houden. ^aat zich rustig opsluiten. Dit had o.i. voor al een waarschuwing moeten zijn. 30—25 11—17 Sen schitterende zet. De val staat open, t heeft maar toe te happen. 27—21 Hn wit loopt er werkelijk in. 16X27 32X21 23X32 317X28 lier zou 38X27 wel niet zulk een vemie- ende uitwerking gehad hebben, maar wit 9 er stellig in onoverkomelijke moeilrjk- len door geraakt, die het verlies slechts elijk hadden kunnen keren. 18—22 b-achtdg gespeeld: Wit is verloren. Er igt 2429 met schijfwinst voor zrwairt. lat is op slechts den manier te verhinde- n.l. door 3934. En juist om die zet is het art te doen geweest. den bestudere dit partijtje zorgvuldig. De nd op diagram is een aparte studie waaa-d! t 4034 gang niet wegens zw. 2429; gedwongen 34X 23; zw. daama 2227; -22 en 19X46 dam. Den positie-oombinatie om van te water- iden. let is als het spel van Weiss-in-zijn-beste- gen. itand der partij na 22 zetten. 1 2 3 4 5 47 48 50 Met 3934 voltrok wit nu zijn eigen vonnis. 23. 3934 22—27 24. 21X32 17—22 25. 28X17 12X21 26. 26X17 24—30 27. 35X24 19X46 Wit gaf op. Het Rotterdamse toumooi van Aug. 1912 bezorgde Herman Hoogland de titel van wereldkampioen, maar deze verpietterende nederlaag tegen den Fransen favoriet Dr. Molimard zou hem nog lang heugen. Vierpaardenspel. Wit: G. E. Wainwright. Zwart: Dr. M. Biiwe. 1. e2e4 e7—e5 2. Pgl—f3 Pb8c6 3. Pblc3 Pg8f6 4. Rfl—b5 Een vroeger gevreesde opening, daar Wit een zeer langdurigen aanval verkrijgt. Een gemakkelijke verdediging is die van Rubin stein, waarin Zwart een sterken aanval ver krijgt (zij het gewoonlijk met een correct pionoffer) tenzij Wit met remise genoegen neemt: nl. 4. Pd4. 4Rf8—b4 De ouderwetsche symmetrische behandeling, die Wit heel lang het initiatief geeft. 5. 00 00 Speelt Wit 5. d3, dan kan Pd4 volgen, al is dit misschien niet zoo sterk als het wel wordt voorgesteld; evenzeer kan na 5d6 vol gen 6. Fd5, wat voor Zwart onaangenamer is. Toch meenen wrj, dat genoemde zetten niet als ,,weerlegging" van de pionnnenzetten kunnen worden beschouwd maar wel, dat door de rochade te laten voorafgaan, men een mogelijkheid uitschakelt. 6. di2d3 d7d6 Tot twijfelachtig spel leidt de Svenonius- variant 6Rc3: benevens d7d6 7. Rcl—g5 Dit is de normale variant. Zwart kan nu de symmetrie niet goed meer handhaven, daar Pd5 benevens Pf6:t en Rh6 dreigt, wat spoe- dig tot een catastrophe leidt. Zwart komt n.l. met Pd4 enz. te laat. 7Pc6e7 Gericht tegen Fd5. Een andere mogelijk heid is Rc3: en De7 benevens Po6d8e6. Of het openbreken van den zwarten konings- vleugel te verdragen is, is een punt van gesehil. 8. Rg5 X f6 g7Xf6 9. Pf3h4 Een poging om terstond van de verzwak- king partij te trekken. 9. Pe7g6 10. (Bh4Xg6 Hier ligt Pf5 meer voor de hand, maar na Rf5: en Pe7 benevens d6d5 heeft Zwart een goed tegenspel. 10h7Xg6 11. f2—f4 Zwart heeft de twee raadsheeren en behoudt die, indien hij maar niet tot Rc3: genoopt wordt. Bovendien is de verzwakking van den koningsvleugel ook als versterking op te vatten. 11. c7c6 Vooral om (met tempowinst) Pc3d5 te verhinderen. 12. Rib5c4 Kg8g7 Er zou f5 met de dreiging fg6: kunnen ge- schieden. Zwart behoudt zich nu alle vrijheid voor. 13. Ddlf3 Tf8—h8 Ziedaar de mogelijke sterkte van Zwarts pionnenstelling. 14. f4X©5 d6Xe6 In beginsel is het nemen met den f-pion beter, daar de pionnenketen dan beter behou- den blijft; hier gaat dat niet wegens de bedreiging van pion f7. 15. Df3g3 Een zwakke zet. Wit wil Tf3 en Tafl spelen, maar daar komt niet veel van. 15v.. Rb4r—c5f 16. Kgl—hi b7b5 Verhindert Pa4. Zwart wil tot iederen prijs Rc5 handhaven. 17. Rc4b3 Th8h5 18. a2a4 b5—Ib4 19. Pc3e2 Dd8—e7 De zwarte mobilisatie verloopt rustig. Er komt Rd7 en Tah8. 20. Pe2—glRc8d7 21. Pgl—f3! Ta8—h8 Wit heeft juist nog brjtijds h2 gedekt. 22. Taldl Rc5e3 Of ook (en na Tael was dat de goede voort- zetting geweest) Rd4 waama Tbl de eenige verdediging is, die geen pion op b2 of h2 ver- liest. 23. Dg3—el Re3—f4 Het is bereikt! Indien nu 24. g3, dan Rg4!. 25. gf4: Rf3:t. 26. Tf3: Th2:f en wint. Verleden jaar hield ik van 760 kippen er slechts 100 over, thans zijn er van broed '39 nog weinig dood gegaan, maar ze komen ook niet meer bij. Het gaat met iedere toom kuikens goed totdat ze ongeveer 4 a 4 y2 maand oud zijn, dan staat de groei even stil en komen er eenige, die bij het ademhalen sen eigenaardig geluid geven, wat soms met een paar dagen weer over is. Sommige maken te groote stappen en enkelen zakken door in de pooten. De mest is goed op een enkele na, waar zij geel ziet en met schuim er op. Nu maak ik mij nog ongerust, dat ik ze overvoerd heb, want het waren verschrik- kelijke hongerwolven. Ze hadden nooit ge- noeg en omdat het zulke prachtdieren waren vulde ik maar steeds de voerbakken bij. Toen ze 8 a 10 weken oud waren, zijn er dagen ge weest dat ze 40 gram per dag verorberden, plus tweemaal per dag een groote hoeveel- heid hard voer. Soms krijg ik het idee, dat ze vergiftigd zijn. De kammen zien van velen iets te donker, sornmigen met blauwe punten en ieder koppel krijgt het op den zelfden leeftijd. Mijn koppels varieeren tus schen 4 Maart en 8 Mei, dus toen de eerste koppels al ziek waren, toen waren de jongste nog prachtig. Nu hebben wij steeds te kam- pen met inzinkingen, waardoor ik dan iedere keer weer een aantal dieren krijg, die het niet te boven kunnen komen. Ik heb ongeveer 4 weken geleden ook een hen opgezonden. Deze bleek last gehad te hebben van ronde wormen. Nu heb -ik een kuur toegepast met tabaksstof door het meel- voer, maar ik zie daar niet veel baat van." Ziedaar een bijzonder interessante brief, gezien in het licht van dezen tijd, want hier betreft >het nu echt zoo'n geval van zeer lekke emmers, die alleen met veel moeite en kosterj op peil gehouden zouden kunnen wor den bp dan geen winst meer kunnen opleye- ren. Het betreft chronische coccidiosis, een ziekte die in den dunnen darm zetelt, in het stuk vlak achter de maag, juist op de plaats waar de spijsvertering het levendigst is. Als die plaats ziek is, dan verteert het dier zijn voedsel niet voldoende, raakt dus veel voer onvertberd kwijt en moet dubbel eten om op kracht te blijven. Vandaar het verschrjnsel, dat de eigenaar toeschrijft, dat ze op 4% maand in groei stilstaan. Tesamen met deze darmaandoening gaan vaak verschillende zenuwaandoeningen, die zich in het bvoen- staande geval uiten, door eigenaardig geluid bij het ademhalen, onregelmatige stappen maken of doorzakken in de beenen. Dit be- hoeft er echter heelemaal niet bij te komen en als het er bijkomt, wat men ook vaak ziet, dan is er vaak ook nog verlamming in het spel. De eigenaar spreekt van echte ..honger wolven", wat ik zoo juist verklaard heb. Sommige dieren hebben blijkbaar ook nog ex tra een besmetting met ronde wormen er ibij. Afdoende wormmiddelen bestaan er niet en vooral niet voor dergelijke verzwakte dieren met abnormale darmen. Jammer genoeg is blijkbaar het terrein van dezen eigenaar leelijk besmet met cocoidien en afgezien dus van den toestand op het oogenblik, is er ook voor de toekomst niet veel heil te verwachten. Een terrein vrij maken van coccidiosis en wormen is prak- tisch bijna niet te doen, tenzij men het geheel kan kalken en omspitten en een poos kan laten rusten. Jonge kuikens, waar coccidiosis onder uitbreekt (dat is meestal een andere vorm, n.l. de z.g. blindedarm-coccidiosis) kan men vastzetten in de hokken en de maat- regelen toepassen die ik daartoe eerder heb aangegeven. Met jonge hennen, die thans aan den leg moeten zijn, gaat dat bezwaar- lijk, en daardoor kan men wel verdere be smetting van het terrein voorkomen, maar geneest men de zieke dieren niet. Hier schuilt weer het verschil achter tusschen de jonge kuiken-coccidiosis en de chronische coccidio sis der oudere hennen. Met strenge hygieni- sche maatregelen is de jonge kuiken-oocci- diosis wel tegen te houden, hier is het wat anders, hier is de eerste maatregel: onmid- delijk alles opruimen wat maar eenig ver- schijnsel van niet volkomen flihk zijn ver- toont. Dr. B. J. C. TE HBNNHPE Nadruk verboden. AangekomenGRANADA, 1808; QUAYSI DE, 616, ALJBULA, 329; BARON NAVIN, 3164; ENlED MARY, 581; DULY, 1281. Vertrokken: DONA ISABEL, 784, AL- LAIIR, 1522; ALiBULA, 329. a b c d e f g h Stelling na Rf4. Nu dreigt h2 verloren te gaan, en Wit kan hem slechts door h3 redden, wat een beslis- send en voor de hand liggend offer uitlokt. In aanmerking kwam het offeren van h2, wat niet zoo vreeselijk is als het er uitziet: 24. c3 Rh2: 25. Plh2: Th2:t. 26. Kgl en Dc5f wordt beantwoord met d4. Alleen 26f5 is onaangenaam, en wordt ook door Dg3 (f5f4) niet afdoende beantwoord. 24. h2—h3 Rd7Xh3 Een offer, dat men haast automaCisch brengt in een dergelijke stelling. Toch is het vervolg nog interessant. 25. g2X'h3 De7d7! 26. h3h4 Of Pgl Th3:f (Fh3: dan mat, en anders hetzelfde door Kg2 Th2f Kf3 T8h3f eniz.). 26. Dd7h3f 27. Khlgl Dh3—g4f Wit geeft op, want na Kf2 verliest hjj door Rg3f zijn dame, en na Khl door Th4:f Ph4: Th4:j- Dh4: Dh4:t en mat op h2. Schaakchib ,,Temeuzen". Laatstleden Dinsdag hield de schaakclub haar vergadering. Het bestuur werd her- kozen, en tevens werd besloten, wederom een winterwedstrijd te organiseeren. Ter uitvoe- ring van een plan, dat reeds in het voorfaar werd gemaakt, zal de aanstaande bijeenkomst gewijd zijn aan een bliksemwedstrijd. De bedoeling is, dat hierdoor de strjjdlust van het begin af aan wordt bevorderd, en dat zij die nog lid willen worden, terstond in een feestelijke stemming kunnen geraken. dient te maken in verb and met het opmaken van het bouwplan. De Regeering dient er naar te streven een zoo groot mogelijke binnenlandsche productie van land- bouwgewassen te verkrijgen en zulks zal het beste kunnen worden bereikt door het volgen van een juiste prijspolitiek ten aanzien van de landbouw- producten. Dit zal moeten zijn een doelbewuste wielvaartspolitiek. Maatregelen t.a.v. aardappelen. Besloten werd bij het Landbouw-Comite aan te dringen op de totstandkoming van een prijsrege- ling vobr de aardappelen. De mogelijkheid tot uit- voer van aardappelen dient te wordeh bevorderd, in de eerste plaats voor de goedgekeurde pootaard- appelen, doch ook voor de consumptie-aardappelen der grove shorten. Nu er geen gelegenheid bestaat tot denaturatie van aardappelen, acbt het Dagelijksch Bestuur het billijk, dat zoo denaturatie achterwege blijft, de teeltheffing, welke is gestort, wordt terugbetaald. Hierop zal de aandacht worden gevestagd. Afschaffing teeltregeling rundvee. Het Dagelijksch Bestuur is van oordeel, dat het emstige overweging ver4ient thans met het oog op de vleeschvoorziendng in ons land, tot afschaf- fing der teeltregeling voor het rundvee over Te gaan. Het vleeschverbruik is de laatste jaren in ons land teruggeloopen, mede dank zij de hooge lasten die hierop drukken. Verdwacht mag tevens wor den, dat bij afschaffing der teeltregeling de betere kwaliteit vleesch aan de markt zal komen, waar door het vleeschverbruik wordt gestimuleerd. Beschitobaarstelling krachtvoer. Besproken werden de voor de maan<l September gewijzigde normen voor beschikbaarstelling van krachtvoer. Alhoewel door de aangebrachte wijki- gingen in de normen wel eenige verbeteririg is ver- kregen, is het Dagelijksch Bestuur van Oordeel, dat voor werkpaarden in herfst en voorjaar op de klei- bouwbedrijven een grooter rantsoen krachtvoer niet kan worden gemist. Ook de toewijzing van krachtvoeder aan paarden in verband met de oppervlakte grasland, waarbij in het geheel geen rekening is gehouden met den grond, die bewerkt moet worden (denk aan de tegenstelling zware klei-zand) acht het Dagelijksch Bestuur onbe- vredigd. Voor veulens dient het geheele jaar krachtvoer te worden beschikbaar gesteld. Besloten werd in de vergadering van het Land bouw-Comite hierop met nadruk de aandacht te vestigen. Veterinaire Gezondhetdscommissie. Medegedeeld werd, dat het in het voomemen ligt orb in elke provincie een gezondheidsdienst voor vee in te stellen. Hierhij zal de praktijk zooveel moge- lrjk moeten worden ingeschakeld. Vooral hij de be- strijding van mond- en klauwzeer zal deze instel- ling zeer nuttig werk kunnen verrichten. Kostwinnersv^ergoeding landarbeiders. De regeling inzake de kostwinnersvergoeding voor dienstplichtigen houdt in, dat op deze ver- goeding het door de thuis blijvende huisgenooten uit eigen arheid verdiehde loon in mindering wordt gebracht. Een der zusterorganisaties heeft op het onjuiste van dit standpunt de aandacht gevestigd. Het Dagelijksch Bestuur heeft zich er mede ver- eenigd, dat er hij den Minister van Defensie op wordt aangedrongen de regeling zoodanig te willen herzien, dat hij gemis aan geregeld werk van de thuis zijnde gezinsleden de eigen verdiensten met incidenteelen arheid hehouden mag blijven. Algemeene Vergadering Z. L. M. Udt verschillende kringen is de wensch naar voren gekomen tot het beleggen Van een alge meene vergadering te Goes, waar de moeilijkheden, welke voor het bedrijf zijn gerezen, kunnen wor den besproken. Voor deze vergadering zal een spreker worden uitgenoodigd, die een en ander zal toelichten. De datum, waarop deze vergadering zal worden ge houden, zal zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Hooivordering. Medegedeeld werd. dat binnenkort een aanvang zal worden gemaakt met de vordering van hooi in Zeeland tot een hoeveelheid van 1500 ton. In de hiervoor ingestelde commissie, die de inname zal regelen heeft voor de Z. L. Mi zitting de heer W. de Buck te Meliskerke. 589. ■De strijd om het wereldkampioenschap, in Augustus 1912 te Rotterdam gevoerd, bracht tal van theoretische nieuwtjes. Zo kwam de Franse grootmeester Dr. Molimard met een gloednieuwe studie in de Hollandse opening, waarvan niemand minder dan Herman Hoogland het slaehtoffer werd. We vinden deze variant toegepast in de volgende partij, die moge aantonen, hoe sterk Dr. Molimard was en ongetwijfeld nog is. In 1912 was het de Nederlandse pionier J. de Haas, die den genialen Fransman twee nullen bezorgde. Alleen daardoor ontging aan Moli mard de titel van wereldkampioen en moest hij genoegen nemen met een bescheiden plaats achter Hoogland en De Haas. Na zijn tweede verliespartij tegen den laat ste verliet Dr. Molimard met tranen in de ogen de speelzaal. WitZwart Herman Hoogland Dr. A. Molimard. (Wereldkampioenschap 1912.) 1. 33—28 1823 2. 3127 20—24 3. 34—30 17—21 4. 39—33 12—18 5. 37—31 21—26 Dit was een af wig king van de oude t 6. 44—39 26X37 7. 42X61 14—20 8. 41—37 20—25 9. 4641 25X34 10. 40X20 15X24 11. 4540 10—14 12. 3934 5—10 13. A3—39 7—12 14. 4943 10—15 15. 50—45 14—20 16. 47—42 1—7 17. 31—26 9—14 Werd destrjds zwak genoemd; is in OPSLAG VAN FIJNE ZADEN. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland maakt bekend, dat zij, die in aan merking wenschen te komen voor den opslag van fijne zaden, een daartoe strekkend ver- zoek kunnen indienen hij voormelden Voed selcommissaris te Goes, Groote Markt 28. Voor opslag komen uitsluitend diegene in aahmerking, die tot nu toe hun beroep of be drijf hebben gemaakt van den handel in fijne zaden of als commissionnair in genoemde pro- ducten werkzaam zijn geweest en wier pak huizen voldoen aan nader door den Voedsel- commissaris te stellen eischen. INNAME VAN PEIJLVRUOHTEN EN FIJNE ZADEN. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland maakt bekend, dat met ingang van Maandag 2 October a.s. de gelegenheid zal worden geopend om peulvruchten en fijne zaden aan de Regeering te leveren. Monsters van peulvruchten en fijne zaden kunnen onder vermelding van de aangeboden hoeveelheden vanaf genoemden datum bij- de Districtssecre- tarissen worden ingeleverd. Indiening van monsters fijne zaden kan tevens geschieden op het kantoor te Goes, Groote Markt 28. De keuring van de peulvruchtenmonsters geschiedt evenals die van granen districts- gewijs op de bekende keuringsplaatsen. Daar- entegen vindt de keuring van alle monsters fijne zaden te Goes plaats, teneinde een zoo groot mogelijke uniformiteit te verkrijgen. Onder fijne zaden wordt verstaan: kool- zaad, karwijzaad, geel en bruin mosterdzaad, kanariezaad, wit- en blauwbloem lijnzaad en blauwmaanzaad. De teler is verplicht te leveren hetgeen hij ter keuring heeft aangeboden. Van de beslissing der keuringscommissie kan men, evenals hij de tarwekeuring, in be roep komen bij de herkeuringscommissie. LUOHTAANVALLEN TE LAND EN TER ZEE. De traagheid [aan het Westelijk front. Het Fransche legerbericht van Donderdag- ochtend luidt: Aan het geheele front was het vannacht kalm. Een vrjandelijke aanval ten Westen van Saarbriicken is mislukt. De bandelsscbeepvaart ter zee is in regel- matig tempo bervat, dank zij een organisatie van convooien en patrouilles van watervlieg- tuigen. Den middag van den 27en September beeft de Fransche en de Engelsche luchtmacht, die gezamenlrjk optrad, verscheidene vrjandelijke jachtvliegtuigen omlaag geschoten. Onze ver- kenningsvliegtuigen waren gedurende den nacht actief. Het Duitsche legerbericht. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In bet Westen geen wezenlijke gevechts- handelingen. Bij' een luchtgevecht boven Saarbriicken werd een vijandelijk vliegtuig omlaag geschoten. Een zware Britsche kruiser werd bij het eiland Man (Iersche Zee) door een groep ge- vechtsvliegtuigen met succes aangevallen. Een bom van 250 Kg. is in bet voorschip in- geslagen. Van de den dag tevoren aangeval len zware Britsche zeestrijdkracbten is een vliegkampscbip door een bom van 500 Kg., een slagschip door twee bommen van 250 Kg. in voor- en middenschip getroffen. Een luchtaanval op Britsche oorlogsschepen. De Duitsche luchtstrijdkraehten bebben Dinsdag met succes in bet middendeel van de Noordzee Engelsche zeestrijdkrachten, linie- schepen, vliegkampschepen, kruisers en tor- pedobootjagers aangevallen. Behalve een vliegkampschip, dat vemield is, zijn verschei- den zware treffers op een slagschip terecht gekomen. De vliegtuigen hebben geen verliezen geleden. De gevechten in de Noordzee. Hoewel de Duitsche luchtmacht op de Noordzee een Britsch eskader heeft aangeval len, blijkbaar een onbeteekenende aangelegen- eehter beel sterk. Zwart vlecht hier een juweel van een com- binatie in de stand, welke de positie niet zou doen verwachten. 18. 3430 4—9 1 wit 10. iE Wit 20. E 20. 21. 22. E tig< was hed tijd- 22. F dre: ren zw< A sta: Wil wit 17- lE tan daj ZW 16 26 36 46 WI heid. stellen vlootdeskundigen hierin veel be- lang, daar het de eerste proef is van de veel- besproken krachtsverhouding tusschen slag- schepen en vliegtuigen. Het feit, dat de Duitschers geen enkelen treffer wisten te plaatsen, aldus deze critici, doet veronderstel- len dat zij op zeer groote hoogte hebben ge- vlogen en het vierduims geschut der Britsche oorlogsschepen hebben gevreesd. Ook schijnt het, dat de Duitschers gebruik hebben ge maakt van vliegbooten, die niet in staat zijn duikviuchten uit te voeren, aldus meldt Reu- ter uit Londen. De tactiek van den Franschen opmarsoh. Havas meldt uit Paf-ijs, dat op het oogen blik geen belangrijke bewegingen plaats vin den aan het Westelijk front. Wel blijft de zware artillerie permanent aan bet werk, in bet bijzonder in den uitersten Westelijken sec tor, langs de Moezel, waar de Fransche kanon- nen het door de Duitschers bezette gebied van Perl en Besch en Borg beschieten. Ver- moedelijk heeft deze actie ten doel Duitsche aanvallen uit deze streek onmogelijk te maken. De actie van de verkenningstroepen tracht mogelijke wijzigingen in de Duitsche stellingen op te sporen. Deze operaties worden met de grootste voorziehtigheid ten uitvoer gelegd. Het Fransche oppercommando wenscht zich er in het geheel niet in te overhaasten. Deze voorziehtigheid verbiedt op het oogen blik iedehe militaire actie van bfislissende be- teekenis. Havas heeft Franschen militairen deskundigeh gevraagd naar de verliezen welke tot dusverre aan het Westelijk front geleden zijn. Hoewel geen nauwkeprige cijfers ge- geven konden worden, werd te verstaan ge- geven dat deze gering zijn in vergelijking met de reeds bereikte resultaten. In dit verband werden eenige details ge- geven over de taq.tiek welke de Fransche troepen bij hun opmarscb naar de Siegfried- linie hebben gevolgd. Zooals men weet, stootte men reqds op de eerste meters Duitsch grond- gebied op mijnenvelden, versperringen, val- strikken van allerlei aard, prikkeldraad, bun kers met automatische wapens etc. Alleen met de uiterste voorziehtigheid kon men voor- waarts gaan en alle vorderingen werden ge maakt met alle voorzorg, die de modeme krijgswetenschap kan bieden. Alvorens een bepaalde streek te bezetten, werd deze eerst bescboten met granaten van allerlei kalibers, teneinde alle obstakels te vemielen en de ver- dedigingswerken te neutraliseeren. Op deze wijze kwamen geheele mijnenvelden tot ont- ploffing, Vervolgens ging dan een compagnie vooruit, gesteund door de artillerie. Allerlei middelen werden hierbij gebruikt om even- tueel niet ontplofte mijnen buiten menschelijk bereik te doen springen. Men zond bijvoorbeeld zware met zandzak- ken beladen vrachtauto's vooruit, zonder be- stuurder en met vastgezet stuur en versnel- ling. De mijnen ontploften dan doorgaans zon der zelfs den vrachtauto ondersteboven te werpen. Op deze wijze ontstond er dan een soort gang door de gevaarlijke zone. Ook ge- bruikten de soldaten lange stokken waarmede zij den grond afzochten en elk verdaeht voor- werp aanstieten, in het bijzonder conserven- blikken of helmen waarmede de Duitschers het terrein hadden volgestopt en waarin zich ontplofbare stoffen bevonden of waardoor contact gemaakt werd met de een of andere helsche machine. Het gebrek aan activiteit in het Westen. Reuter seint: Oridanks de schijnbare traag heid, waarmede de geallieerden aan het Wes telijk front tot actie overgaan, doen militaire deskundigen uitkomen, dat Gamalin geens- zins het initiatief verloren heeft. Er wordt aan herinnerd, dat in den vorigen oorlog, weken, ja zelfs maanden in bijna volkomen kalmte voorbijgingen, somtijds door groote actie onderbroken. Een overh-^aste woeste aanval op de Siegfriedlinie zou kunnen leiden tot het doen ontstaan van een gevaarlijken saillant (een uitstekende punt in bet front), waartoe het stelsel der verdedigingswerken der Siegfriedlinie zich, speciaal voor een tegen- aanval, leent. Gemeld wordt, dat Fransche militaire auto- riteiten volkomen tevreden zijn over de be reikte resultaten. Fransche artillerie en in- fanterie bebben een aantal Duitsche blokhui- zen, en machinegeweemesten vemield en iedere duim gronds, die bezet werd, versterkt. De taktiek van generaal Gamelin schijnt er op berekend de Duitschers te dwingen hun plan- nen te onthullen. Allen zijn het er over eens, dat binnenkort een groote Duitsche krachts- inspanning zal worden ondemomen, hoewel het nog niet duidelrjk is waar dat zal zijn. SAS VAN GENT. Huwelijks-aangiften. 21 Sept. Adolf van Voren, oud 23 j. en Philomena Verbruggen oud 21 j. Huwelijks-voltrekkingen. 23 Sept. Leonar dus Petrus Johannes Neve, oud 26 j. en Louisa Asselman, oud 28 j. Geboorten. 17 Sept. Rachel Leontina, d. van Marchel Bernardus van Troost en van Anna Leonia de Scheemaecker. 20 Sept. Johannes Ernest Maria, z. van Antonius Christianus Johannes Cornelis van Zantbeek en van Marie Jose de Vis. SAS VAN GENT. In de week van 17 tot en met 23 September hebben zich in deze gemeente gevestigd: C. L. van den Berghe en gezin, landarbei der, van St. Jansteen. A. van Bendegem, winkelbediende, van Goes. P. E. M. Coene, zonder beroep, van Melle. G. E. Y. van Gelderen, zonder beroep, van Gent, B. Vertrokken: G. H. F. Hamerlinck, zonder beroep, naar Weert. L. J. M. Vereecken, zonder beroep, naar De Pinte, B. Vragen, deze rubriek betreffen.de, kunnen door onze abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Heemraadsingel 111 te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. WIJ MOETEN UITERST ZUINIG ZIJN. Ruim op wat zijn voer niet waard is. We beleven op het oogenblik tijdsomstan- digheden, die niet toelaten dat er ook maar een korreltje voer onnoodig verspild wordt. Natuurlijk zorgt de regeering dat de beschik- bare hoeveelheden voer zoo verstandig moge lijk verdeeld worden, maar de pluimveehou- ders van hun kant moeten al het mogelijke doen om met zoo weinig mogelijk dieren, dus met zoo weinig mogelijk voer toch hun nor male productie te blijven halen. En in vele omstandigheden kan dat, omdat er op ver schillende plaatsen nog dieren rondloopen, waar niet veel van te verwachten is. Ik kom daarmede terug op een onderwerp, dat ik in den loop der jaren al verscheidene malen be sproken heb en dat nu van nog grooter be- lang is dan vroeger. Ik bedoel de z.g. bleeke, jonge kippen waar iets aan mankeert, n.l. een chroniseh darmlijden. Vroeger heb ik wel gezegd, wie er voor zich zelf nog niet van overtuigd is dat dergelijke dieren weinig productief zijn, moet ze maar eens uitzoeken en apart zetten en voeren en uitrekenen wat dat kost. Ik vergeleek dergelijke dieren al- tijd met een lekken emmer, waarin men het water op een bepaalde hoogte wil houden. Als het lek niet te groot is (de darmziekte niet te uitgebreid) dan kan dat wel, doch het kost veel water of bij de kippen veel en duur voer, daar bet zeer rijk aan vitaminen en mine- ralen moet zijn. Dergelijke luxe kunnen wij ons thans absoluut niet meer veroorloven, dergelijke dure kostgangers moeten thans onmiddellijk weg, opdat de goede dieren de 100 gram voer per dag kunnen krijgen, die ze noodig hebben, om zoo goed mogelijk te produceeren. Nu zullen sommigen vragen: loopt dat nu wel zoo'n vaart met die bleeke dieren? Om hierop een antwoord te geven zal ik even een drietal brieven geven, die ik deze week ont- ving en die alle drie op de chronische cocci diosis betrekking hebben, waartegen ik al jaren lang waarschuw. 5 Sept. „Ik zend hierbij twee hennen in bet beginstadium, een eigenaardige ziekte.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 8