WEK UW LEVER-GAL OP Landbouwberichten. GERUCHT OVER DEN DOOD VAN VON FRITSCH. EEN DAGORDER VAN GORING AAN DE LUOHTMACHT. TERNEUZEN, 27 SEPTEMBER 1939. GEMEENTERAAD VAN TERNEUZEN. ZAAMSLAG. krijgsgevangenen kennissen ontmoetten onder de gevangenen, die reeds eerder in het kamp waren ondergebracht. De gevangenen, onder wie zich ook een vrij groot aantal leden van de bemanningen van Duitsche dulkbooten bevindt, zagen er nog goed, doch eenigszins vermoeid uit. DE „ALBERTVILLE" TE ANTWERPEN. De Congoboot ,,Albertville" is Donderdag- ochtend om negen uur in de haven van Ant werpen aangekomen. Op 1 September was het schip uit de Congo vertrokken. Te Lobito hadden de passagiers kennis gekregen van de oorlogsverklaring. De reis verliep nor- maal tot de reede van Dover, waar het schip door Britsche autoriteiten werd gepraaid en naar de Downs overgebracht. Elf dagen bleef de ,,Albertville" er voor anker, en toen kreeg het verlof de reis naar Belgie voort te zetten. De Engelsehe autoriteiten hebben geen enkel deel van de lading in beslag genomen. De lading (3617 ton) bestond uit tin, koper suiker, bananen, lijnkoeken, katoen, koffie, tinsteen, enz. De 106 passagiers, die zich aan boord van de „Albertville" bevonden, en die alien te Antwerpen van boord zijn gegaan, hebben hun ontevredenheid uitgesproken over de vertra- ging, welke zij op deze wijze op hun terug- reis hebben ondervonden. Bij aankomst te Antwerpen heeft kapitein Biebuyck, de gezagvoerder van de ,,Albert- ville" verklaarde, dat het schip Woensdag- middag om half twee van de Downs was ver trokken, tot groote opluchting van de passa giers, die hun tijd hadden moeten doorbren- gen met te kijken naar voorbijgaande schepen. Toen de ,,Albertville" op weg was naar de Downs heeft het de plaats gepasseerd waar juist 24 later de „Alex van Opstal" is gezon- ken. De reis van de Downs naar Antwerpen ging zonder incidenten. STROOIBILJETTEN MET PAOIFISTISCHEN INHOUD BOVEN HET W1TTE HUIS. Een vliegtuig, bestuurd door een vrouw, heeft boven het Witte Huis te Washington een proclamatie met pacifistischen inhoud uitge- worpen. De autoriteiten hebben dit feit gerappor- teerd en hieraan toegevoegd, dat deze procla matie afkomstig was van een organisatie van vrouwelijke pacifisten. DE AMERIKAANSOHE VOORRADEN. Roosevelt heeft den Amerikanen aangera- den geen goederen naar het buitenland te verkoopen, die de Vereenigde Staten voor him eigen verdediging noodig hebben. In een perseonferentie deelde de president mede, dat de eerste stappen voor den aankoop van dergelijke goederen zijn gedaan. De regee- ring, aldus zeide hij, wenscht natuurlijk niet dat zij worden uitgevoerd, wanneer getracht wordt reserve-voorraden voor geval van nood te vormen. De president noemde onder andere rubber, mangaan, mangaanijzer, tin en chroommetalen. SOV.JET-RUSSISCH SCHIP GETORPEDEERD. Woensdag te zes uur in den avond is, vol- gens bet Russische agentschap Tass, het Sovjet-R-usssiche schip „Metallist" door een onbekende duikboot getorpedeerd en tot zin- ken gebracht in de nabijheid van de Narva- baai. Het schip mat 4000 ton de bemanning be stond uit 24 man. Sowjet-partouilleschepen hebben negentien opvarenden opgepikt, de vijf overigen worden vermist. In buitenlandsche kringen te Moskou acht men het waarschrjnlijk, volgens Reuter, dat het bericht over het tot zinken brengen van het Russische stoomschip ,,Metallist" gevolgd zal worden door een krachtige Russische actie jegens Estland. BUITENLANDSCHE JOURNAXISTEN TE FRIEDRIOHSHAEEN. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Buitenlandsche joumalisten uit neutrale landen hebben Woensdag een bezoek aan Friedrichshafen gebracht om een onderzoek in te stellen naar de Fransche berichten, vol gens welke Fransche bombardementsVlieg- tuigen erin geslaagd waren de Zeppelinwerf te vemietigen. De joumalisten verklaaiden, dat op het vliegveld te Friedrichshafen geen sporen van bommen waargenomen konden worden. JOODSCHE BURGEMEESTERS IN HET DOOR RUSSEN BEZETTE POLEN. Volgens berichten van de grens zouden de Russische autoriteiten onlangs in verschei- dene steden in Polen, Joodsche burgemeesters benoemd hebben, zoo te Lwow (Lemberg), Kolomyoa en Tarnopol. Volgens betrouwbare berichten hebben de Russische militaire autoriteiten alle mannen in de grensdorpen gemobiliseerd voor werken van strategisch belang ter plaatse of in het leger. Slechts vrouwen, kinderen en ouden van dagen blijven in de dorpen. BRITSCHE ZEELIEDEN VAN EEN ZWEEDSOH SCHIP GEHAALD. Het Zweedsche passagiersschip Kronpinses- san Margareta is op 7 mijl van Gotenburg door een Duitschen torpedobootjager aange- houden. Zeven Britsche zeelieden, die door het Zweedsche schip waren gered, nadat hun vaartuig, de treiler Caldew, op de Noordzee getorpedeerd was, werden van boord gehaald. De gezagvoerder van het Zweedsche schip moest aan den Duitschen eisch voldoen, daar hij zich buiten de Zweedsche territoriale wateren bevond. Het schip werd een uur op- gehouden. Toen een Zweedsch vliegtuig en een Zweedsche torpedobootjager verscheen, verwijderde zich het Duitsche oorlogsschip. DE BESPREKINGEN TE MOSKOU. V Tass meldt uit Moskou: De voorzitter van den raad van volkscom- missarissen, Molotow, heeft met den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, Von Rib- bentrop, een bespreking over vraagstukken, welke met de ontwikkeling in Polen samen- hangen, gehad. Het onderhoud, waarbij Stalin, de Duitsche ambassadeur te Moskou en de Sowjet-ambassadeur te Berlijn aanwe- zig waren, duurde ruim twee uur. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Mos kou, dat de Duitsch-Russische besprekingen Donderdagmiddag om twee uur (Mosk. tijd) in het Kreml zouden worden voortgezet. Aansluitend aan de bespreking zou Molotow Von Ribbentrop een maaltijd aanbieden. BEZORGDHEID OVER DEN OPMARSCH DER SOVIETS. In Fransche en buitenlandsche diplomatieke kringen te Parijs gelooft men, dat het besluit der Fransche regeering om de Communistische en u zult 's morgens uit bed springen, gereed om bergen te verzetten. Iederen dag moet uw lever een liter lever-gal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer deze stroom van wTf/i °nv°i(ioende 's. verteert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u opgeblazen, u raakt verstopt Uw hchaam is vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u ziet alles zwart. E>e meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmidde- Ien. U moet CARTER S LEVER-PILLETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch voelen. Onschade- lUk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever- gal te doen vloeien. drogkitenCafrt0 75 Lever"PilIetles b« apothekers en Ingez. Med. partij te ontbinden meer dan een zuiver bin- nenlandsche beteekenis heeft. Het besluit is genomen op een oogenblik, waarop vele lan den in Europa en zelfs in Amerika ongerust- heid toonen over den opmarsch van het Sov- jetleger naar de Karpathen en over de snelle sovjetiseering van een belangrijk deel van Polen. De door Moskou op de Baltische sta ten uitgeoefende druk en de vlugheid, waar- mede plaatselijke sovjets worden gevestigd vlak achter de oprukkende Sovjettroepen hebben een gevoel van bezorgdheid gewekt in de landen van Centraal en Zuid-Oost-Europa. De Duitsche propaganda heeft het de geheele wereld doen voorkomen, dat Frankrijk een prooi is van het roode gevaar. Thans is de toestand omgekeerd, zegt Reuter. In het bijzonder de Balkanlanden beginnen van ge- dachten te wisselen en vergeten hun geschil- len om een grondslag te zoeken voor solidari- teit tegenover de Sovjetexpansie. Volgens Havas verneemt de ,,Basler Nach- richten" uit de Roemeensche grensplaats Cernauti, dat de Sovjetiseering van Polen voortgaat. Te Wilna en Lwow (Lemberg) zijn de eerste communistische kranten ver- schenen. In de steden worden de communis tische eigendomsbegrippen toegepast; op het land heerscht een chaos. De boeren hebben op eigen gelegenheid de bezittingen van de groot-grondbezitters verdeeld en de fabrieken en banken worden door arbeidersraden geleid. Men maakt geen ondescheid tusschen Polen, Joden en Oekrainers. De correspondent der N. R. Crt. te Berlijn telefoneerde Dinsdagavond De Fiihrer is te Berlijn gearriveerd. Of hij reeds te Berlijn was, toen de begrafe- nis van Generaal-oberst von Fritsch plaats had, weten wij niet. In alle geval meent men zich hier te herinneren, dat de Fiihrer tot- dusver alle staatsbegrafenissen zelf heeft bij- gewoond, terwijl hij zich thans door Goring heeft laten vertegenwoordigen. Waarschijn- lijk is hij inderdaad niet in de gelegenheid geweest, want zijn deelneming zou er toe heb ben kunnen bijdragen verschillende praatjes die hier in verband met het sneuvelen van von Fritsch zijn rondgestrooid, te verstikken. Het verhaal volgens hetwelk von Fritsch niet op normale wijze zou zijn gesneuveld, maar eerder in een tumult uit den weg zou zijn geruimd, is volslagen onjuist. Dat der gelijke praat is opgekomen kan zijn verkla- ring vinden in de ongewone geheimzinnigheid, althans bijzondere bondigheid, waarmede men zijn dood heeft behandeld. In een dergelijk geval kon men verwachten, dat althans aan de oorlogscorrespondenten een omstandig relaas zou zijn gegeven over de omstandig- heden, waarin hij den dood heeft gevonden. Uit naar het schijnt goede bron verneemt men dat Von Fritsch is gesneuveld, toen hij in of nabij Praha (het gedeelte van Warschau aan de rechterzijde van de Weichsel) een troep ver- kenners aanvoerde. Het aanvoeren van sluippatroeljes is echter niet het gewone werk van een General-oberst van 59 jaar en als deze lezing juist is dan zou bij eventueele publicatie vermoedelijk de vraag zijn opgekomen, waarom Von Fritsch, die zich ter beschikking had gesteld, niet het bevel over een legergroep of iets dergelijks had ge kregen. In verband daarmede zouden dan alle min of meer oncontroleerbare geruchten en vermoedens in verband met zijn aftreden in het vorige jaar weder zijn opgeborreld en mis- schien wilde men dat door geen bijzonderheden te vertellen vermijden. Hoe dat ook zij, naar men reeds zal heb ben gelezen, was de staatsbegrafenis indruk- wekkend en niet alleen het leger maar ook het volk eert in den overledene den man, die naast Von Seeckt de nieuwe weermacht heeft opgebouwd en voor wien in Duitschland een even algemeene vereering werd gekoesterd als eens voor Von Seeckt en daarvoor voor Luden- dorf. DE OPVARENDEN VAN DE .JiOYAL SCEPTRE" GERED. Het Engelsehe ministerie van voorlichting deelt thans mede, dat de bemanning van de Royal Sceptre" inderdaad gered is en door een ander Britsch stoomschip in een Zuid- AJmerikaansche haven aan land is gebracht. De kapitein is echter gedood en negen leden der bemanning werden gewond toen zij hun schip verlieten. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: „Op den dag der capitulatie van Warschau heeft generaal-veldmaarschalk Goring een dagorder tot de luchtmacht gericht, waarin hij zegt: Het Poolsche leger, dat een door den Engelschen grootheidswaan gesuggereerde oorlogshetze de taak had toegedacht naar Ber lijn op te marcheeren, is in enkele dagen ver- pletterd. Met dit leger moest het Poolsche luchtwapen, nog voor het een doeltreffende actie kon voeren, denzelfden weg gaan. Blik- semsnel heeft het Duitsche zwaard toegesla- gen. Ik ben er trotsch op dat het Duitsche luchtwapen aan dit resultaat op beslissenden wijze heeft medegewerkt. Door zjjn vastbesloten strijdvaardigheid heeft het van den eersten dag af het vijande- lijke luchtruim beheerscht. Het is geen Poolsch vliegtuig gelukt boven Duitsch grond- gebied te vliegen. In een weergaloozen triomphtocht heeft het luchtwapen een tegen- stander vemietigd, die Groot Duitschland had getart met een misdadige roekeloosheid. De prestaties der Duitsche weermacht zijn eenig in de geschiedenis. De mannen van het lucht wapen hebben met doodsverachting bewezen, dat zij banierdragers van den ouden Duitschen soldatengeest en tegelijkertijd van de alien tegenstand overwinnende gedachte van het nationaal-socialistische soldatendom zijn. In eerbiedige rouw buigen wij voor de slacht- offers, die bij het luchtwapen moesten vallen. Naar Duitsche soldatenwijze binden wij thans na de behaalde overwinning den helm vaster, voor welke taak wij ook mogen gesteld wor den, welke bevelen onze Fiihrer ook geeft: voorwaarts voor ons eeuwige Duitschland". TERNEUZENSOH RELSBUREAU. Wij vestigen gaarne de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie van het T. R. B., waaruit blijkt, dat thans de gelegen heid wordt geboden op goedkoope wijze een reis naar Rotterdam te maken. Aanvankelijk lag het in de bedoeling, deze reis op 27 Sept. per bus te maken via Wals- oorden. Hoewel hiervoor groote belangstel- ling bestond (meer dan 40 personen werden geboekt) kon de reis tenslotte niet doorgaan, omdat de Rijks Verkeersinspectie, door de huidige tijdsomstandigheden, geen vergunning voor deze toerwagenrit kon verstrekken. Teneinde belanghebbenden van dienst te kunnen zijn werd daarom naar een andere mogelijkheid uitgezien. Men proflteere van deze gelegenheid. De heer J. Riemens was verhinderd de gis- teren gehouden vergadering bij te wonen. Reeds aanstonds bij de behandeling der inge- komen stukken ontstond een zeer geanimeer- de discussie betreffende het verzoek van het melkcomite van de oudercomimissie der open- bare school A, dat een bijdrage uit de ge- meentekas verzocht van 150, om te komen tot de verstrekking van melk aan alle school- kinderen van school A. De commissie stelde zich voor, de kinderen dier school van October tot April melk te doen verstrekken en voor de verstrekking een regeling te treffen, waarbij kinderen van gegoede ouders iets meer be- talen voor de verstrekte melk dan de kostprijs bedraagt, terwijl kinderen van minder gegoe- den minder daarvoor dienen te offeren en kinderen' van behoeftige ouders deze melk gratis kunnen krijgen. Het tekort van deze wijze van verstrekking van melk werd geschat op 150, waarvoor dan de gemeentelijke subsidie gevraagd werd. Van de zijde van Burg, en Weth. werd voor- gesteld, dit verzoek te behandelen bij de be handeling der begrooting voor 1940, terwijl bij de besprekingen bleek, dat de commissie voor schoolkleeding en schoolvoeding bij de begrooting voor 1939 voor de incidenteele verstrekking van melk aan kinderen, waar voor dit noodig geacht werd, ten vorige jare reeds een bedrag had gekregen, dat daaiVoor dienst kon doen. Waar de bewoordingen waarin het adres van het melkcomite was vervat, niet zeer duidelijk waren, bleek van de zijde der leden van den raad nog eenige toelichting noodzakelijk. Ten slotte werd met 11 tegen 3 stemmen besloten, de commissie uit den loopenden dienst van het gevoteerde bedrag voor de commissie voor schoolkleeding en schoolvoeding een bedrag van 75 beschik- baar te stellen. Een verzoek van de Vereeniging het Groene Kruis am een subsidie van 400 voor uitzen- ding van t.b.c.-patienten werd verwezen naar de begrooting voor 1940, voor zoover het be- trof de voor 1940 gevraagde bijdrage, een- zelfde bijdrage voor den dienst 1939 werd af- gewezen. Met algemeene stemmen werd besloten de bouwVerordening te wijzigen in dien zin, dat niet zal mogen worden gebouwd aan een rijks- weg, indien niet is overgelegd een verklaring, dat vergunning van uitweg zal worden ver- leend, terwijl eveneens werd bepaald, dat in nieuw te bouwen woningen geen bedsteden meer zullen mogen worden aangebracht. De in de voor-vorige vergadering afgewe- zen wijziging van den Keuringsdienst van vee en vleesch werd thans aangenomen. In den vervolge zullen dus geen cadavers van de huid mogen zijn ontdaan, als zij met den auto van het destructiebedrijf Gekro te Overschie zul len worden afgehaald. De heer Verlinde be- klaagde zich er over, dat de raad, afgaande op adviezen van menschen die ter zake kundig geacht worden, blijkt verkeerde besluiten te nemen, waarop de heer Colsen volhield, dat inderdaad bij een cadaver, dat in zomertijd een aantal uren ligt, de huid waardeloos wordt. Voor de organisatie van den luehtbescher- mingsdienst achtten Burg, en Weth. het noo dig, dat een gemeenschappelijke regeling werd getroffen met omliggende gemeenten voor hulp bij brand door luchtaanvallen en het in- richten van noodziekenhuizen. Ook dit voorstel verheugde zich in de be- langstelling der leden. Over verschillende artikelen der voorgestelde regeling werden inlichtingen verzocht en werd critiek ten beste gegeven. Vooral de kwestie der kosten leek aanvankelijk het struikelblok voor dit voorstel te worden, tot, na een toelichting door den Voorzitter, bleek, dat deze regeling eerst practisch kan gaan werken, zoodra op grond van een te ontvangen telegram van den betrokken Minister de luchtbeschermings- dienst in werking treedt en hij dan gerechtigd is, alle noodige maatregelen te nemen. Met algemeene stemimen werd de voorgestelde regeling aanvaard. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan kasmiddelen, werd een leening aange- gaan van 44.000. Na door den Voorzitter gegeven toelichting werd besloten een garantie te verleenen ten behoeve van een door de Vereeniging de Am- bachtsschool voor Temeuzen en omstreken aan te gane geldleening, groot 21.000, ten behoeve van de uitbreiding en inrichting dier school. Besloten werd, ten behoeve van de uitvoe- ring der distributiemaatregelen een woning in de Vlooswijkstraat te huren tegen een huurprijs van f 300 's jaars. Burg, en Weth. stelden voor, den ambte- naar voor de arbeidsbemiddeling, die den directeur der arbeidsbeurs vervangt, een ver- goeding te Verleenen a 25 per maand. Van de zijde der heeren Filius en Van Rietschoten werd tegen dit voorstel oppositie gevoerd, daar zij aanvoerden, dat de betrokkene het minimum-salaris van den directeur der ar beidsbeurs behoorde te ontvangen. Na een uitvoerige discussie werd hiertoe dan ook be sloten. Getracht zal worden, voor dit besluit de toestemming van het betrokken departe- ment te verkrijgen, de betrokkene zal even- wel in elk geval het minimum-salaris van den directeur voornoemd ontvangen. Een schier eindelooze rij van stemmingen volgde thans, ter voorziening in de vacatures die in de verschillende commissies waren ont- staan. Wij volstaan met de vermelding, dat tot leden der commissie van bijstand voor ge- meentewerken werden benoemd de heeren Lambrechtsen van Ritthem, Van Driel en Riemens; tot leden der commissie voor de financien de heeren Van Rietschoten, 't Gilde en Den Hatner en tot leden der commissie georganiseerd overleg de heeren Filius, Ver linde en als hun plaatsvervangers de heeren De Cock en Van Strien. Aangeboden werd de gemeentebegrooting en de begrooting voor het woningbedrijf voor den dienst 1940, terwijl eveneens de trekking der afdeelingen hiervoor plaats had. De aanbieding der gemeenterekening over 1938 yormde het laatste punt der agenda. Bij de omvraag Verzocht de heer Van Riet schoten, waar nu wel een besluit genomen was vo'or de inrichting van hulpziekenhuizen in verband met den luchtbeschermingsdienst, inlichtingen omtrent den aanleg van schuil- loopgraven voor de bevolking. Het komt hem voor, dat het belangrijker is, de menschen uit de ziekenhuizen te houden dan ziekenhui/m in te richten en geen maatregelen voor be scherming in te richten. De Voorzitter gaf hierop den heer Van Rietschoten inlichtingen omtrent de maat regelen die in overweging zijn en sprak hier- bij van zijn bevindingen ten aanzien van de gesteldheid onder de bevolking om deel te nemen aan de passieve luchtbescherming. Hij wekte de burgerij op, lid te worden van de plaatselijke afdeeling der Nederlandsche Ver eeniging voor Luchtbescherming. Volledig weergeven van hetgeen hij omtrent deze ge heele materie zeide, zou het bestek van dit verslag verre te buiten gaan, waarom wij voor zijn in deze tijden interessante uiteen- zetting verwijzen naar het te verschijnen vol ledig verslag. Nadat de heer Lambrechtsen van Ritthem eenige vragen had gesteld omtrent den lucht beschermingsdienst -en de wijze van alarmee- ring der bevolking, kwam als laatste aan het woord de heer De Vos, die een klacht uitte ten aanzien van het pas aangelegde rijwielpad van het Zuiderdok naar de Blikstraat, dat nog niet officieel als rijwielpad was aange- wezen. Hij verzocht met het oog op het jaar- getij te bevorderen, dat deze aanwijzing spoe- dig plaats vindt, hetgeen werd toegezegd. In de op Donderdag gehouden vergadering van den dijkraad der waterkeering van de calamiteuze polders Serlippens, Margaretha, Nieuw-Othene, Kleine Huijssens en Eerdragt, werd tot seeretaris-ontvanger dier waterkee ring benoemd de heer L. Stolk Jzn, alhier, thans tijdelijk seeretaris-ontvanger. EET MEER MOSSELEN. Naar de Zierikz. Nieuwsbode meldt, schijnt het Centraal Verkoopkantoor voor Mosselen voornemens te zijn een actie te organiseeren teneinde het mosselenverbruik in het binnen- land te stimuleeren. Reeds dikwijls heeft men zich afgevraagd waarom een dergelijke pro paganda achterwege bleef en in vergaderin- gen kwam dikwijls de noodzakelijkheid daar- van naar voren: Mosselen vormen toch, wan neer ze goed zijn klaargemaakt, een smake- lijk en krachtig voedsel en wanneer een goede reclamecampagne wordt opgezet zal een ver- meerdering van het gebruik zeker niet uitblij- n. Zoo kan dan misschien in het verlies van het afzetgebied in Engeland worden ver- goed, daar thans naar Engeland niets meer wordt verzonden. De verzending naar Belgie is tamelijk normaal en de vrees dat de Inter nationale verwikkelingen ook op dit belang- rijke afzetgebied van invloed zou zijn is ge- lukkig tot heden nog niet bewaarheid ge- worden. Het bericht, dat voor de levertraanproduc- tie mosselen, die een groote hoeveelheid vita- mine c bevatten, in meerdere mate dan voor- heen zullen worden toegepast, wettigt de hoop, dat ook het verbruik der industriemos- selen, die zooals bekend te Arnemuiden wor den afgeleverd om daar op een bijzondere wijze te worden gekookt, zal toenemen. NIEUWE DISTRICTSCOMMANDANT VAN DE RIJKSVELDWACHT TE MIDDELBURG 1 Blijkens een ministerieele beschikking van 23 September j.l. is de commandant van de rijksveldwacht in het 4e district, de heer F. H. A. H. Tielens, overgeplaatst naar Middel- burg, waar hij aan het hoofd is gesteld van het 5e district van de rijksveldwacht. De heer A. E. van der Lely, commandant van de rijksveldwacht in het 5e district, is overgeplaatst van Middelburg naar 's Gra- venhage, alwaar hij aan het hoofd is gesteld van het 4e district van de rijksveldwacht. De heer Van der Lely was sedert 1 Nov. 1929 te Middelburg en heeft zich in Zealand en in het deel van Zuid-Holland, behoorende tot het arrondissement Dordrecht, een groote bekendheid en een algemeene waardeering mogen verwerven. LUXOR-THEATER. De laanhouder wint. De aanhouder is Dick Powell. Wie het wint, dat schijnt vooral Olivia de Havilland te zijn, als zij ten minste zoo dol op den zoetgevoois- den Dick is als zij in „De aanhouder wint" voorgeeft, welk gevoel velen beslist niet met haar deelen, maar dat is alleen een kwestie van smaak. Hij speelt in ieder geval zijn onwaarschijnlijke rol van vasthoudenden jongeman, die een paar benzine- en anderen commercieelen koningen te slim af is en voor zich wint, heel goed, zoo- dat wij hem dat liedje in een roeibootje maar vergeven moeten. Olivia de Havilland toont zich nog vasthoudender dan hij als het er om gaat het roeibootje voor 't huwelijksbootje te verruilen, braaf geholpen door haar vader, den benzine-koning voornoemd, die een sportief klein manneke is in de gedaante van den ko- mleken Charles Winniger. Het begint wat slapjes met een Amerikaan- sche huiselijke scene, en voor het happy end bleek niet veel humor meer voorradig, maar dat kwam doordat die opgebruikt was om wat er tusschen lag te kruiden met velerlei grapjes van uitsmijters, vermommingen, een wolken- krabber in aanbouw enzoovoort, die elkaar in vlot tempo opvolgen en van het geheel een onschuldige, onderhoudende film maken. Vallei der Reuzen. Ge kent de bijvoeglijke naamwoorden, waar mede enthousiaste filmproducenten hun ,,waar" aanbevelen. Over het algemeen is de overtref- fende trap de tamste manier waarop de films worden aangekondigd. Een enkele maal zijn deze bijvoeglijke naam woorden waarheidsgetrouw en zeer zeker is dat het geval bij deze technicolor-film, die thans in Luxor" loopt. Zelfs zou men in de verleiding komen am de schilderachtige bijvoeglijke naamwoorden te bedenken; doch de recensent moge er zich toe beperken, de simpele mededeeling neer te pen- nen, dat ,,De vallei der reuzen" een der beste films is, die men in Temeuzen in langen tijd zag. De film speelt veertig jaar geleden in Cali fornia het onderwerp is van een pijnlijke actualiteit: de louche machinaties van zwen- delaars met goud. Midden-Amerika is vrijwel ontboscht en nu laat de Fallon-bende haar ocg vallen op Californie. De Fallon-kliek vindt een hiaat in de wet en een onbetrouwbare magi- straat staat toe, dat zij de prachtigste ter- reinen in handen krijgen. Op dat moment krijgt 'de film nog meer vaart, nog meer span ning. Men zal volgens de usances van het land de zaak wel uitvechten. De prachtige Ox iSmith heeft eerst het heele speelhol aan puin geslagen en daama breekt er brand uit in het gebouw van het kadaster. Nog denkt Fallon den jongen Cardigan in zijn macht te hebben, als hij den wissel in handen weet te krijgen. Er is maar een mogelijkheid, dat Cardigan binnen den termijn van zes weken den wissel kan betalen: als hij genoeg hout kan verkoopen. Dat kan alleen, als de goed- willende elementen hem allemaal meehelpen. Dat gebeurt en de film gaat van hoogte- punt tot hoogtepunt. Want Fallon en zijn handlangers ondermijnen de spoorbrug en de reddingspoging van Cardigan kan niet ver- hinderen, dat een houttrein van de brug stort. Een nieuwe onheilsmare: Fallon heeft de rivier afgedamd. Cardigan en zijn vrienden laten dan den dam in de lucht vliegen; hijzelf en Fallon, die de lont wil dooven, worden hand- gemeen dan eindelijk wint het Recht het en zijn de grondzwendelaars verslagen. Een prachtfilm prachtig van inhoud, van natuuropnamen en regie en eenvoudig subliem gespeeld. HOOFDBESTUUR Z. L. M. Onder leiding van den heer Mr. P. Dieleman, alge meen Voorzitter der Z. L. M., vergaderde Maandag j.l. het Hoofdbestuur der Zeeuwsche Landbouw- Maatschappij in de ,,Prins van Oranje" te Goes. De vergadering werd op een vroeger tijdstip ge houden dan gewoonlijk, in verband met de buiten- gewone omstandigheden waarin de landbouw ten- gevolge van de mobilisatie is komen te verkeeren. In verband met zijn benoeming tot Provinciaal Voedselcommissaris voor Zeeland, werd de Secre- taris der Maatschappij, Ir. J. D. Dorst, ontheven uit deze functie en gedurende de periode dat hij deze bekleedt op non-activiteit geplaatst. Het Dagelijksch Bestuur werd machtiging ver- leend tot het benoemen van een ambtenaar ter voor ziening in de werkzaamheden van het Secretariaat. Nadat de Voorzitter mededeeling had gedaan over de werkzaamheid der Z. L. M. sedert de vorige Hoofdbestuursvergadering, werd een aantal onder- werpen behandeld, die verband hielden met de maatregelen, welke de Regeering voor de voedsel- voorziening heeft getroffen. O.m. sprak het Hoofdbestuur zijn ernstige ont- stemming uit over de prijzen, welke de Regeering heeft vastgesteld voor de granen, peulvruchten en fijne zaden van oogst 1939. Deze prijzen komen vrijwel overeen met de richt- prijzen welke vorig jaar door de Regeering zijn vast gesteld. Hieruit blijkt naar de meening van het Hoofdbestuur, dat de Regeering zich op het stand- punt stelt, dat slechts de bedrrjven in stand moeten blijven, zonder dat er naar gestreefd wordt den landbouwer een redelijk bestaan te verschaffen. Algemeen was men van oordeel, dat de prijzen der landbouwproducten, welke aan de Regeering moe ten worden geleverd, dienen te worden verhoogd, temeer nu verschillende bedrijfsbenoodigdheden reeds belangrijk in prijs zijn gestegen. Daarbij komt dat verschillende verbouwers ge- ruimen tijd voor de mobilisatie, reeds producten in voorkoop hebben verkocht tegen hoogere prijzen dan thans zijn vastgesteld. Besloten werd een schrijven aan het Landbouw- Comite te zenden, met verzoek bij de Regeering met kracht aan te dringen op het verhoogen der prijzen van de landbouwproducten. Tevens werd verzocht, in verband met het op- stellen van het zaaiplan, de prijzen der landbouw producten voor oogst 1940, zoo spoedig mogelijk bekend te maken. Voorts werd het veevoedervraagstuk besproken. De vastgestelde normen voor het verstrekken van krachtvoer aan werkpaarden, werden heel onvol- doende geacht, terwijl het beschikbaarstellen van krachtvoer voor veulens, noodzakelijk werd geoor- deeld. Aangedrongen werd op het beschikbaar stellen van grootere hoeveelheden krachtvoer voor de klei- bouwstreken in najaar en voorjaar, dus in den tijd, dat het meeste werk van de paarden wordt gevergd. Medegedeeld werd, dat door de Intendance in Zeeland 1500 ton hooi zal worden gevorderd. Hier voor zal een provinciale hooicommissie van 3 per sonen worden ingesteld. Het Hoofdbestuur heeft als vertegenwoordiger der Z. L. M. in deze commis sie benoemd, de heer W. de Buck te Meliskerke. Wat het aardappelvraagstuk betreft, heeft het Hoofdbestuur zich op het standpunt geplaatst, dat zoo mogelijk export in ruime mate moet kunnen plaats vinden; in het bijzonder geldt dit voor de goedgekeurde pootaardappelen, terwijl verzocht zal worden een prijsregeling voor de aardappelen vast te stellen. Nadat het Urgentieprogramma 1939 van het Kon. Nederl. Landbouw-Comtid en de begrooting voor het boekjaar 1909/1940 waren goedgekeurd, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. KORT VERSLAG. >rv van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, gehouden op Maandag 25 September 1939 in het Landbouw- huis te Goes. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in be spreking. Prijzen landbouwproducten. Het Dagelijksch Bestuur heeft kennis genomen van de prijzen, welke de Regeering voor de granen, peulvruchten en fijne zaden, welke door haar wor den ingenomen, heeft vastgesteld. Het Dagelijksch Bestuur acht deze prijzen in hooge mate teleur- stellend. In het bijzonder geldt dit voor den prijs van schokkererwten, watte en bruine boonen, karwij en blauwmaanzaad. Uit een recent bericht in de bladen werd ver- nomen, dat in het buitenland voor karwijzaad 41 per 100 kg werd besteed (vastgestelde prijs hier /28 en dat Hongarije een groot gedeelte van zijn oogst blauwmaanzaad voor /50 per 100 kg (vastgestelde prijs hier /25) naar Amerika heeft verkocht. Verschillende verbouwers hebben hun producten m voorkoop, voordat deze prijzen bekend waren, tegen hoogere prijzen verkocht dan thans door de Regeering zijn bekend gemaakt. In de vaststelling dezer prijzen ziet het Dage lijksch Bestuur een miskenning van den boeren- stand, daar hieruit blijkt, dat de Regeering slechts de instandhoudiing der bedrijven en geen loonend bestaan van den boer wenscht. Onder deze omstandigheden wordt de taak van den boerenstand als producent van landbouw producten een zeer moeilijke, daar bezwaarlijk kan worden verwacht, dat de zoo noodzakelijke mede- werking voor het verkrijgen van een zoo groot mogelijken en zoo goed mogelijken oogst kan worden verkregen, indien een redelijk bestaan van den boer niet in uitzicht wordt gesteld. Besloten werd bij het Landbouw-Comitd met kracht aan te dringen op het vaststellen van alles- zins redelijk hoogere prijzen voor de landbouw producten, waarbij het geenszins noodig is, dat de toestand van 19141918 zich herhaalt. Het Dagelijksch Bestuur is er geenszins gerust op, dat bij de thans geldende prijzen een ieder zich tot het uiterste zal inspannen ter verkrijging van een zoo groot mogelijke opbrengst en dat zooveel mogelijlA aan de Regeering zal worden geleverd, eerder vreest zij een geest van verzet bij de uit- voering van de voorgeschreven maatregelen. Prijzen oogst 1940. Het Dagelijksch Bestu.ur is van meening, dat de Regeering haar standpunt met betrekking tot de prijzen voor oogst 1940 zoo spoedig mogelijk bekend

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 7