WIE PRIJS STELT OP GOED BROOD, KOOPT HET IN VAN STOP'S BAKKERIJ, NOORDSTRAAT 79 m Buitenland ziening enz. van het neutrale land voort- vloeien. Tal van Nederlandsche schepen liggen nu reeds veertien dagen of zelfs nog langer op de reede van Downs. Zoolang zagen en zien zij zich niet alleen belet het bedrijf voort te zetten, maar bovendien kan het optreden tegen deze onzijdige schepen beslist als machtsmisbruik worden gekwalificeerd voor zoover den kapitein elk contact met den wal verboden is. Zij kunnen zich bijv. niet eens met hun eigen consul in verbinding stellen, laat staan, dat zij, wanneer zij o.m. dringend behoefte aan victualien of anderzins zouden krijgen, ook maar iets zouden kunnen in- slaan. Men zal in verantwoordelijke Britsche krin- gen moeten begrijpen, dat zulk een vertra- ging in de behandeling van onze scheepvaart hier te lande groote ergemis verwekt en de vraag doet rijzen, of de Engelsche regeering, die bij monde van minister Chamberlain thans meer dan eens het 1 evens recht van de neu- tralen heeft erkend, haar controle-apparaat wel beheerscht. Die ergemis is juist te grooter, omdat dit alles bij een deugdelijke organisatie en werkimethode van Engelschen kant geheel en al onnoodig ware. Doch daar- aan schijnt nogal iets te haperen. Wij hopen dan ook van harte, dat onze delegatie te Londen met succes de stelling zal weten te verdedigen, stelling, die toch zeker een volk als het Britsche niet gaarne zal bestrijden dat de oorlogvoerenden bij de uitoefening van hun retihtmatige bevoegd- heden niet mogen vervallen in een optreden, dat zal neerkomen op een zonder reden aan- tasten van de rechten der onzijdigen en bovenal op het aantasten van de hoogste levensrechten. NIEUWE KENTEEKENEN VOOK NEDERLANDSCHE MILITAIRE VLIEGTUIGEN. De Regeeringspersdienst meldt: Met ingang van 1 October 1939 zullen de militaire vliegtuigen van de Koninklijke marine en van de Koninklijke landmacht de volgende kenmerken voeren: a. Op elken vleugel (bij het bovendraag- vlak op de bovenzijde, bij het benedendraag- vlak op de onderzijde en bij eendekkers op de boven- en onderzijde) alsmede op beide zijden van den romp van het vliegtuig een oranjekleurige gelijkzijdige driehoek met zwarten rand, deze laatste ter breedte van tien centimeter; op de vleugels wijst de drie hoek met een punt naar achteren, op den romp naar beneden. b. De verticale roeren geheel oranje, om- lijst door een tien centimeter breeden zwar ten band. DE BUITEiNGEWONE MAATREGELEN OP ECONOMISCH GEBIED. De Minister van Oeconomische Zaken heeft aan de beide kamers der Staten-Generaal een nota doen toekomen betreffende de tot medio September genomen buitengewone maatrege- len op oeconomisch gebied. Wij ontleenen daaraan het volgende: Op het tijdstip, dat de internationale toe- stand zoo dreigend was geworden dat tot al- gemeene mobilisatie van 's lands weermacht moest worden besloten, waren door de regee ring reeds op uitgebreide schaal regelingen voorbereid, die het mogelijk maakten op korten termijn te komen tot een doeltreffende organisatie van de oeconomische verdediging der Nederlandsche volkshuishouding. Distributie van levensmiddeleu. Bij den opzet van de distributie is allereerst uitgegaan van het standpunt, dat de handel zooveel mogelijk over de gewone kanalen moet blijven loopen. In de tweede plaats is uitge gaan van de gedachte, dat distributie niet slechts zal geschieden, wanneer er schaarschte is; gedistribueerd zullen worden ook die artikelen, waarvan de productie voldoende is voor den afzet in Nederland, maar waarbij gevaar bestaat, dat dat de voorraden zullen worden weggekocht. De distributie zal zoo noodig worden aangevuld met een systeem van maximumprijzen. Het hotel-, cafe- en restaurantbedrijf zal zooveel mogelijk intact worden gelaten. De uitreiking van de voorloopige distribu- tiekaarten die het karakter had van een voor- zorgsmaatregel had ondanks het feit, dat de gemeente-administraties door de buitenge wone omstandigheden met werkzaamheden werden overstelpt, een vlot verloop. Uitrei king van definitieve bonboeken volgt later. Aan de hand van het bevolkingsregister ontvangen Nederlanders en vreemdelingen een distributie-stamkaart, welke hun recht geeft op de verkrijging gedurende den distributie- tijd van bonboeken voor brood en bonboeken voor andere levensmiddelen en benoodigd- heden. De uitreiking van deze kaarten wordt thans voorbereid en zal over eenige weken Arabella's afsoheidsgroet luidde als volgt: Vanuit den winkel. (Goddank). Dinsdagmiddag. Lieve Peggy! Hartelijk bedankt voor het keurige in- pakken van al mijn rommel. D'r was geen blouse gekreukt en ik ben zelf zoo'n slod- dervos. Nou je begrijpt, dat ik in de wol- ken was. En zoo keurig laten bezorgen door den kruier. Ik heb hem maar een shilling extra gegeven. Als hij van jou ook al geld had gekregen, is hij er dubbel goed •mee. Ik sluit echter mijn kleine gouden hangertje weer terug in. Ik hoop dat je het als een „ver nagedachtenis" van me .zult willen aannemen, ofschoon ik geloof, dat je er niet erg op gesteld zult zijn, om nog dikwijls aan me te denken. Zeg, Peggy, ik geloof, dat het altijd de gewoonte is om een brief te sohrijven als (je hebt gelogeerd in dergelijke groote hui- jzen niet waar? En dan moet je zeggen, ihoe geizellig je het gevonden hebt en dat je altijd met het grootste genoegen aan (die heerlijke dagen zult terugdenken. Ten minste ik heb dat gelezen in mijn brieven- boek. Maar als ik niet voor de grootste huichelaarster van de wereld door wil gaan, kan ik niemand anders bedanken dan jou en jou alleen. De anderen kunnen voor mijn part op het dak gaan zitten, Maar van mij krijgen ze geen letter, al ■verdrogen ze tot de boonStaken uit den •moestuin. Ik heb net een half uurtje moeten vech- jten en zweten om het verschrikkelijke nieuws aan mijn pappie over te brengen. Nou, die was er eigenlijk niet zoo best over te spreken, dat snap je. Inplaats van iemand, die met gemak elken dag zes soor- -ten en variaties van Tonayses Tinned Ton gues zou kunnen bestellen, krijgt hij nou een scihoonzoon, die blij is als hij de pro- visie van die bestelling mag opstrijken. Hij is er eigenlijk heel erg aan toe en zucht en plaats vinden. Deze distributiestamkaart i dient als identiteitsbewijs; zij vormt dus tevens een soort binnenlandsch paspoort, dat van beteekenis kan zijn voor de politie, de justitie en de militaire autoriteiten. Wanneer iedereen in het bezit is van een distributie-stamkaart zullen op vertoon van deze kaart de bonboeken worden uitgereikt. De bonnen dragen slechts nummers; de be- doeling is, dat te voren bekend wordt ge- maakt, dat op een bepaald nummer een be- paald artikel te verkrijgen is. Voor brood zullen bij eventueele distributie afzonderlijke bonboeken worden verstrekt, omdat deze bonnen elken dag gebruikt moeten worden. De winkeliers ontvangen de bonnen van het publiek. Zij moeten deze opplakken en inleveren bij de gemeente die ze opzendt naar het centraal distributiekantoor (C.D.K.). Deze gegevens worden op de boekhoud- machines verwerkt waarna de winkeliers overeenkomstig de ingeleverde bonnen bestel- biljetten krijgen, waarop zij bij hun grossier of fabrikant nieuwe goederen voor de vol gende distributieperiode kunnen bestellen. In afwijking van het bovenstaande zijn voor den eersten keer de winkeliers, die aan de distri butie deelnemen, opgeroepen om op enquete- formulieren aan te geven, wat hun gemid- delde omzet en voorraad is. Op dit oogenblik worden deze enquete-formulieren verwerkt en worden alle winkeliers ingeschreven. Wan neer deze gegevens verwerkt zijn, kan zoo noodig met de eigenlrjke distributie een aan- vang worden gemaakt. De maatregeien tegen hamsteren. Hamsteren kwam reeds voor bij de spanning in het najaar van 1938 en in het voorjaar van 1939. Op grond van deze ervaringen is toen de wettelijke regeling getroffen waarbij de minis ter hamster-artikelen kan aanwijzen, waar van de inkoop slechts op de voorgeschreven wijze kan geschieden. Het publiek mag van deze artikelen slechts de normale behoefte voor een week voor het gezin inkoopen, terwijl de winkelier voor de controle een bewijsje moet medegeven en er zelf een dient te bewaren. Nadat Maandag 28 Augustus tot de mobilisatie van onze weer macht was besloten, werd nog dienzelfden avond voor levensmiddelen, welke zich voor opslag leenen, schoonmaakartikelen en een- voudige genotsmiddelen, zooals thee en koffie, een hamsterverbod uitgevaardigd. Het resul tant van dezen maatregel is zeer bevredigend geweest, zoodat toen de rust was teruggekeerd en voor hamsteren op groote schaal niet meer behoefde te worden gevreesd, het bovenge- noemde controle-systeem onlangb kon worden opgeheven. Mocht zulks evenwel noodig blij- ken, dan kunnen deze controlemaatregelen on- middellijk weer worden ingesteld. De prjjsopdrijving. Nu de vrachten en assurantiepremien stij- gen en sommige goederen en grondstoffen schaarsch worden, kan in bepaalde gevallen een verhooging van den prijs niet uitblijven. De wet stelt prijsopdrijving strafbaar en voort- durend wordt gezocht naar de juiste schei- dingslijn tusschen gemotiveerde prijsverhoo- ging en strafbare prijsopdrijving. Hierbij wordt als rfchtsnoer aangenomen, dat iedere verhooging van prijzen boven het peil, dat gold in Augustus 1939, prijsopdrijving is, ten- zij deze verhooging door aantoonbare verhoo ging van den kostprijs gemotiveerd is. Onge- twijfeld zijn aan dezen regel bezwaren ver- foonden, welke veelal grooter worden, naar- mate de huidige omstandigheden langer duren, doch de gevaren, welke zouden ontstaan bij een ongecontroleerde prijsbeweging, maken het niettemin noodzakelijk dit richtsnoer te volgen. Juist in deze dagen van onzekerheid en onrust wordt alles gedaan wat mogelijk is om de prijsstijgingen binnen de beddingen te houden en de onrust bij den handel, de nijver- heid en het publiek zooveel mogelijk te voor- komen. De minister is echter bereid met inachtneming van bovenstaand beginsel zoo veel mogelijk aan hoogergenoemde bezwaren tegemoet te komen. Om te voorkomen, dat schade geleden wordt o.a. tengevolge van verkoop van hetzelfde artikel tegen verschillende prijzen, zal de minister tot hem gerichte verzoeken om dit bezwaar te ondervangen, onderzoeken en voor de daarvoor in aanmerking komende artikelen of groepen van artikelen een billijke regeling treffen. Verder is het mogelijk, om, gebruik maken- de van artikel 3 van de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, maxdmum-prijzen vast te stellen. De Minister besluit dit onderdeel met woor- den van hulde aan het adres van de politie- autoriteiten en van de pers, die op zulk een krachtige wijze hebben medegewerkt om het hamsteren en het opdrijven van prijzen tegen te gaan, waardoor bij het groote publiek het vertrouwen is gevestigd in den wil van de overheid om den consument te beschermen. foetert al naar het hem uitkomt. Zijn eenige troost is volgens hem, dat het maar een voorbijgaande meisjesgril is, van wege het leuke om een jongen aan het front te hebben, en het portret van een echten Tommy in den rand van den spiegel te mogen steken. Och, dat zal allemaal wel voorbijgaan, als de oorlog over drie weken ,is afgeloopen en die hannes van een han- delsreikiger in blikjes weer doodgewoon burgerventje zal zijn geworden, begint hij dan. Grillen, meisjesgrillen, die even snel verdwijnen als ze zijn opgekomen. Maar ik weet beter, Peggy. Ik weet vast en .zeker, dat het alles of niets beteekent. Kleurecht, krimpvrij, gegarandeerd kleur- houdend, verschiet noch in de wasch noch in de zon..j... h&, ik ben weer akel'ig aan het doorslaan, maar dat komt omdat ik toch eigenlijk wel heel gelukkig ben. En dat met pappie zal gauw genoeg in orde .komen, Jij zult je best kunnen voorstellen, hoe ik me op het oogenblik voel, nietwaar? Zoo echt zalig gelukkig! Och, denk maar oven aan dien heerlijken charmanten Eric, maar vermenigvuldig dan je geluk met negenennegentig duizend, dan heb je pas een duizendste van het mijne te pakken. Zoo buitengewoon gelukkig ben ik op het oogenblik met dat doodgewoon soldaatje van een Sidney Sharpe! Een ding staat in ieder geval reeds bij me vast. Ik zou ge- woonweg niet tusschen al deze hammen en worsten kunnen blijven wonen, die me stuk voor stuk aan mijn Sidney doen denken; niet dat hij zelf ook maar iets van ham- men of worsten weg had, maar het zijn wat de geleerden noemen de associaties van gedachten, die soms erg ongelukkig kunnen uitvallen. Ik heb al een heerlijk plannetje gemaakt. Ik ga naar een van de hospitalen van het ,,Roode Kruis" en zal eens zien, wat ik daar kan doen voor de soldaten, waarvan hij ten slotte ook deel uitmaakt. Telkens als ik een van die jongens zal helpen in hun lijden, zal ik me DE EVACUATIE VAN ANTWERPEN. Het te Brussel verschijnende dagblad ,,Le Soir" heeft een onderhoud gehad met burge- meester Huysmans over de problemen, die de oorlogstoestand in het leven roept voor Ant- werpen. In de Scheldestad is men thans op alle gebeurlijkheden voorbereid en de voor- zorgsmaatregelen tegen mogelijk luchtgevaar hebben zoo goed als geheel haar beslag ge kregen. Men heeft geen betonnen schuilkelders gebouwd, doch op verschillende plaatsen van de stad loopgraven aangelegd. Met de uitdee- ling van groote hoeveelheden zand is begonnen en gasmaskers zijn tegen een lagen prijs be- schikbaar. Huysmans houdt zich vooral bezig met het vraagstuk der evacuatie van de burgerbevol- king in oorlogstijd. De Schelde beteekent een haast onoverkomelijke hinderpaal voor elken uittocht. Bovendien is elke vlucht naar het buitenland, in tegenstelling met 1914, zoo goed als uitgesloten. Het eenige toevluchtsoord voor de Antwerpenaren zou daarom het Land van Waes zijn. Daarbij moet men echter bedenken, dat de twee tunnels onder de Schelde in geval van gevaar onmiddellijk gesloten zullen wor den, en bovendien weet men op het oogenblik niet, van welken kant het gevaar kan komen. Met het voorbeeld van den vorigen oorlog voor oogen, heeft Huysmans besloten dezelfde gedragslijn als in 1914 te volgen: Hij zal vier pontonbruggen laten slaan over de Schelde en daarop slechts denrichtingsverkeer toelaten. Bomvrije schuilkelders zijn er slechts voor degenen, die tot het allerlaatste oogenblik op hun post moeten blijven, zooals brandweer- lieden, het havenpersoneel, enz. De anderen moeten een onderkomen zoeken op het platteland en in overeenstemming met de militaire autoriteiten, zal de weg naar Zelzate voor de evacuatie van de burgerbevol- king gereserveerd worden. DUITSCH GRAAN VOOR BELGIe? In verband met de economische onderhan- delingen tusschen Belgie en Duitschland, die te Brussel gevoerd werden, verluidt, volgens de Telegraaf, dat Duitschland aan Belgie heeft aangeboden een vrij aanzienlijke hoe- veeliheid graan te leveren. Dit heeft aanvan- kelijk wel wat verwondering in Belgie ge- wekt. Het voorstel blijkt alleszins gedaan te zijn. Het wordt in verband gebracht met het verlangen van Duitschland om tot alien prijs zijn handelspositie in Belgie te handhaven en een sterk ruilobject te hebben. EEN GEVAARLIJK EXPERIMENT IN BELGIe. Te Luik ging een man, die blijkbaar wat te veel had gedronken, midden op de Place de Baviere staan en begon luidkeels te schreeuwen: ,,Heil Hitler! Heil Stalin! Weg met Belgie!" Dit gaf aanleiding tot een sa- menscholing en tot een vechtpartij, in den loop waarvan de dronkaard letterlijk knock out werd geslagen. Toen de politie opdaagde en den man uit de handen van de verontwaar- digde Luikenaars bevrijdde vond hij het ge- past, nadat hij weer eenigszins was bijgeko- men, den agenten eenige vuistslagen toe te dienen. De woestaard, een Duitschsprekend inwoner van het dorpje Rode, bij St. Vith, werd, na verpleging in een naburig zieken- huis, ter beschikking gesteld van het parket. ZWEEDSCH PROTEST TEGEN HET TORPEDEEREN VAN SCHEPEN. De Zweedsche gezant te Berlijn heeft de Duitsche regeering een protest tegen het torpedeeren van het Zweedsche stoomschip Gertrud Bratt overhandigd: In dit protest behoudt de Zweedsche regeering het recht tot het eischen van schadevergoeding voor, zoowel voor haarzelf als voor de eigenaars. Eenzelfde stap is gedaan in verband met het tot zinken brengen van het Zweedsche stoomschip Silesia. DE COMMTJNISTISCHE PROPAGANDA. Een correspondent van de Corriere Delia Sera meldt uit Czernowitz, dat in de Pool- sche Oekraine de eerste communistische pro- pagandisten zijn aangekomen. Zij roepen de grootst mogelijke boerenvergaderingen bij- een, verklaren de arbeidsvoorwaarden in Rusland, verspreiden blaadjes in de Oekrain- sche taal met mededeelingen over sociaal werk in de sovjetrepubliek, met afbeeldingen van het leven op de collectieve boerderijen en geven de eerste plattelandsfilmvertooningen in dit gebied. afvragen, of mijn Sidney op dat zelfde oogenblik ook niet door een lieve hand wordt welgedaan. Het is eigenlijk maar beter om daar heelemaal niet aan te den ken. Trouwens mijn velletje is bijna vol en ik moet dus vanzelf wel uitscheiden. Ik zal je later nog wel eens uitvoeriger sohrij ven, wat ik van plan ben. Ik hoop, dat je nog in de beste gezondheid verkeert, zoo als ondergeteekende zelf niet minder. Peggy, ik zal altijd aan jou blijven denken als een van mijn beste vriendinnen, daar kun je zeker van izijn. Ik zal je altijd dank- baar blijven, omdat jij me tenminste een beetje de hand boven het hoofd hebt ge- houden, toen die varkens van Cattermole probeenden aan mij hun voeten af te vegen. Ais ze je d'r soms nog leelijk om aan zien, heb je me maar even te waarschuwen en ik kom onmiddellijk over om ze eens te zeggen, waar het op staat en dat ze d'r oogen uit d'r kop moeten schamen om zoo de kachel met iemand aan te maken. Maar ik geloof, dat ze voorloopig aan het briefje van mijn vader voldoende hebben. Nog eens hartelijk gegroet van je liefhebbende vriendin ARABELLA AMES. P.S. Het zou nog zoo'n kwaad plan niet zijn, als jij d'r zelf ook eens aan dacht, om dat erg mooie maar erg antieke huis voor- goed vaarwel te zeggen en eens uit te zien naar een aangenamer en tegelijker- tijd nuttiger baantje. D'r valt voor 'n jong meisje vooral in den tegenwoor- digen tijd heel wat nuttiger en aange namer werk te verrichten. Ik zou d'r niet zoo verzot op zijn om alleen maar te moeten zorgen, dat mijn tante toch vooral niet een voet behoeft te verzetten of een hand behoeft uit te steken zonder dat het arme nichtje hiervoor van haar piano of borduurwerkje wordt getrokken. Ik zou d'r allang mijn buik vol van hebben, maar jij schijnt op dat gebied een ijzeren maag te hebben. Ik zou het eeuwig vertikken om al de hatelijkheden van die onmogelijke creaturen te slikken en dan nog ondank te oogsten. Denk er maar eens over na. A. A. HOOFDSTUK XIX. Arabella in Londen. ,,Ik ga naar Londen," zei Arabella op een goederi dag, teen haar ontroostbaren vader. ,,'Het lijkt me de eenige plaats, waar je het oorlogsnieuws op kunt vangen, voordat het bakkebaardjes heeft gekregen. Ik kan hier niet blijven. Jij en ik zouden immers toch den heelen dag ruzie maken, pappie. Je zou me den heelen dag aan mijn kop blijven zwemen, dat ik met al de kansen die ik had, heel wat beter voor mezelf had moeten zor gen, en ik zou daarop telkens antwoorden, dat ieder fatsoenlijk meisje alleen maar wil trouwen met den jongen, waar ze van houdt, of ie rijk of mooi, arm of leelijk is. Doe de hartelijkste groeten aan de Cattermole's, als je ze in de kerk ziet, en als ze zich verwaar- digen om langer dan drie seconden naar je te luisteren, vertel hun dan heel vlug, dat ,,De Schuur" het laatste deftige huis is, waar ik me ooit zal laten opsluiten en dat ik tien jaar dwangarbeid verkies boven een avond in hun deftigen salon. Good bye!" Er waren tranen in haar oogen, toen ze dit alles had gezegd. ,,'Nou dan ga ik maar, voegde ze er nog aan toe. „Ik ga wat bij tante Polly logee- ren." Arabella's tante Polly was een zekere mrs. Saunders. Sinds jaren droeg ze met waar- digheid den weduwlijken staat. Ze voorzag op even waardige wijze in haar onderhoud als leidster en eigenaresse van een naaister- atelier in een kleine zijstraat van de King's Road in Shelsea. Zij was de zuster van EEN TOCHT LANGS HET FRONT. De Times neemt een artikel over van een specialen correspondent van het Deensche dagblad Politiken, die na een driedaagsche be- zoek aan het Duitsche Westelijke front schrijft Enorme massa's Duitsche troepen van het Oostelijk front zijn thans geheel gereed achter de iSiegfriedlinie. De meeste manschappen zijn geconcentreerd in het gebied ten Noorden van Wissembourg, Saarbriicken, Duttweiler en Saarlouis. Aken is thans bijna geheel leeg, evenals de meeste steden langs de Siegfried- lime. Tallooze treinen vervoeren vrouwen en kinderen, ouden van dagen en invaliden naar Mainz en Frankfort aan de Main, vanwaar zij in kleine groepjes over geheel Duitschland worden verspreid en bij voorkeur naar vrien- den of bloedverwanten worden gezonden. Nergens ziet men gasmaskers en de bevol- king gelooft niet, dat er eenig gevaar uit de lucht te duchten valt. Niemand krijgt gelegenheid om met ge- wonde soldaten te spreken. Westelijk van den Rijn schijnt de bevolking geen vleesch te kun nen krijgen, doch de soldaten hebben genoeg. EEN BRITSCHE BESOHOUWING OVER DE ACTIVITEI I IN HET WESTEN. Reuter bericht uit Londen: Daar de militaire activiteit zich langs de geheele Siegfriedlinie ontwikkelt, blijkt meer en meer de waarde van de geallieerde lucht- verkenningen, waarbij vliegtuigen tot ver achter het Duitsche front doordringen. Het Fransche opperbevel is, naar wordt ge- meld, vol bewondering voor de koninklijke luchtstrijdkrachten, zoowel voor wat betreft de kwaliteit der toestellen als voor wat aan- gaat de bedrevenheid der vliegers. De Franschen beschouwen de berichten van verleden week, waarin gesproken werd van een concentratie van 1200 tot 1500 Duitsche vliegtuigen aan het Westelijk front, als over- dreven. Bij de geallieerde verkenningsvluchten, welke de laatste dagen boven Duitsch grond- gebied werden gemaakt, werd verrassend weinig tegenstand geboden, vandaar dat men vermoedt, dat de vroegere schattingen over de Duitsche luchtmacht overdreven waren of dat de verliezen in Polen emstiger zijn dan werd verondersteld. Er is groote bewondering voor de verdedi ging van Warschau door de Polen ondanks de branden en het levensmiddelengebrek. Gemeld wordt, dat Poolsche guerillatroepen langs de rivier San optreden en het er den Duitschers op de flanken en in hun verbin- dingen lastig maken. Militaire opmerkers zijn van meening, dat de Duitsche verliezen in Polen niet veronachtzaamd kunnen worden. Fransche waarnemers zeggen, dat de nieuwe Duitsche troepen aan het Westelijk front uit het binnenland van Duitschland komen en zeer zeker niet uit Polen. HET VERBOD VAN DE COMMUNISTISCHE PARTU IN FRANKRIJK. De ontbinding van een partij is, schrijft de Parijsche correspondent van de N. R. Crt., een opzienbarend besluit, dat in Frankrijk maar hoogst zelden genomen wordt. Na den vorigen oorlog was een soortgelijk lot aan de C.G.T. toegedacht, maar zoover is het niet gekomen. Het vonnis, over de communistische partij geveld, komt niet geheel onverwacht. Het was bekend, dat enkele Kamerleden in dezen izin druk op de Regeering uitoefenden, maar men vroeg zich af of deze er niet de voorkeur aan zou geven, na de bittere verontwaardiging in alle lagen van het volk, sinds den dolkstoot van iStalin in den rug van Polen, tegen het Fransche filiaal van de derde internationale gewekt, ze 'n roemlooze dood te laten sterven. De een na de andere groep of persoon, die met de partij verbinding onderhield of er van afhing, keerde zich van haar af. Men kent de bonding, door het vakverbond tegen haar aan genomen. De laatste jaren is herhaaldelijk gerept van de hevige bestrijding, waaraan de moskovieten in de vakvereenigingen bloot- stonden. Sommige vakvereenigingsmannen onderscheidden zich door de karakterkracht, waarmee zij zich tegen elk ondermijnen van die organisaties te weer stelden en naar beste weten de arbeiders den toestand in de sowjet- unie voorhielden, door sommigen van hen met eigen oogen en ooren waargenomen. Zoo was er al lang een strijd gaande tus schen de syndicalistische bladen van beide stroomingen. Dat van Belin en de zijnen is in het gelijk gesteld. Zij kwam op voor het tra- ditioneele gezichtspunt, dat deze beweging vrij moet zijn van politieke inmenging en ze vooral door het vestigen van kemen en cellen in die vereenigingen bedreigd wordt. EEN GEVAARLIJKE WAARSCHUWING VOOR ESTLAND. Het Sowjet telegraafagentschap meldt uit Moskou Gezien het feit, dat de verklaringen van de Estlandsche regeering inzake de omstandig heden van de verdwijning in onbekende rich- ting van een in de haven van Tallinn geinter- neerde Poolsche duikboot onbevredigend ge- bleken waren, waren tusschen Estland en de Sowjet-unie onderhandelingen begonnen ten aanzien van maatregeien ter verzekering van de veiligheid van de sowjetwateren tegen de diversionistische handelingen van vreemde duikbooten, die zich in de Oostzeewateren schuil houden. Volgens de verklaringen van de Estlandsche regeering kwam de Poolsche duikboot de Est landsche wateren binnen met ,,beschadigde mechanismes welke zijn bewegingen belem- merden". Het is echter onbegrijpelijk, hoe onder deze omstandigheden de beschadigde duikboot aan de bewakers ontsnappen kon en uit de haven van de Estlandsche hoofdstad ontvluchten. Als zeer waarschijnlijk wordt aangenomen, dat de duikboot te Tallinn is gerepareerd en waarschijnlijk voorzien van brandstof en aldus in de gelegenheid gesteld is om te ontsnappen. Bedenkingen, dat volgens een bericht uit Leningrad op twee plaatsen in de baai van Boega periscopen van onbekende duikbooten waargenomen zijn, kan men tot de slotsom komen, dat eenige onbekende duikbooten ge- heime bases hebben ergens in de buurt van de Estlandsche kust. In verband met deze omstandigheden krijgt de kwestie van de ver zekering van de veiligheid van de sowjet wateren tegen diversionistische handelingen van den kant van de schuilgaande duikbooten groote beteekenis. NEGEN ENGELSCHE VLIEGERS ONTSNAPT VAN IJSLAND. Negen vliegers jfcan de Britsche luchtmacht, die op Usland geinterneerd waren, zijn, naar de corr. van de Telegraaf te Kopenhagen meldt, Donderdagmorgen vroeg ontsnapt met hetzelfde toestel, waarmede zij dezer dagen op Usland gedaald waren. Dinsdagmiddag om 1 uur maakte namelijk een groote Britsche vliegboot een noodlanding in de haven van het kleine visschersdorpje Raufarhdvn, aan de kust van Usland. De dorpsautoriteiten interneerden de negen in- zittenden, doch lieten hun eenige bewegings- vrijheid, nadat de Britten naar men zegt beloofd hadden, niets te zullen ondernemen dat tegen de inmiddels uit Reykjavik ontvan gen instructies zou indruischen. De militaire vliegboot bleef intusschen in de kleine haven liggen, doch het bleek, dat de visschershaven geen goede ankerplaats was voor de groote vliegboot, die door de wilde branding vernield dreigde te worden. Uit Reykjavik kwam toen de mededeeling dat een IJslandsohe vlieger, Agnar Kofoes- Hanasen geheeten, te Raufarfhovn zou aanko- men om het toestel met de negen Britsche militairen naar Reykjavik over te brengen. Deze vlucht zou Donderdagmorgen om 8 uur beginnen. Doch om 6 uur wisten de Britten heimelijk het toestel te bereiken, zetten de motoren aan en vlogen weg, tot groote verontwaardiging van de Deensche autoriteiten, die machteloos het vliegtuig nastaarden. De Deensche gezant te Londen heeft inmid dels instructies gekregen bij de Britsche regeering te protesteeren. Het toestel heeft geen proviand aan boord en men weet niet, in welke richting het vertrokken is. OANADEESOH STOOMSCHIP VERMIST. Men vraagt zich te Tokio af, waar zich op het oogenblik het Canadeesche s.s. Empress of Russia bevindt, dat al twee dagen geleden in Yokohama verwacht werd. Het sohip heeft 16 September Vancouver verlaten met een klein aantal passagiers en wat goederen. Alle pogingen om radiocontact met het schip tot stand te brengen zijn mislukt. Men vermoedt dat het de oproepen niet beantwoordt, om zijn positie geheim te houden en dat zijn vertra- ging te wij ten is aan het feit, dat het een zig- zag-koers volgt. Deze voorzorgsmaatregelen zijn zonder twijfel genomen, toen het bericht vernomen werd, dat een duikboot van onbe kende nationaliteit ter hoogte van Alaska zou kruisen. DUITSCHE GEVANGENEN IN BRITSCHE KAMPEN. Het Britsche ministerie van Voorlichting deelt mede, dat een aanzienlrjk aantal Duit sche krijgsgevangenen in een interneerings- kamp is aangekomen, dat in het Noordelijke industriegebied gelegen is. Er speelden zich eenige treffende tafereelen af, toen sommige Arabella's moeder en ofschoon ze al in de zes- tig was, had ze denzelfden geest van haar opgewekte nichtje. Haar glanzende huid begon een weinig vaal te worden. Maar het veranderde niets aan het heerlijk jeugdige vuur, dat in de oogen was blijven schitteren. Met diezelfde ondeu- gende oogen begroette ze nu haar nichtje, die haar een enthousiasten brief geschreven had over de verloving. Doch onmiddellijk werd Arabella ontvangen op de volgende koude douche. ,,Zoo, ik ben blij, dat je eindelijk eens in levende lijve voor me staat. Ik had er nog aan gedacht om je een brief te schrijven, maar ik vond het veel verstandiger om je persoonlijk te zeggen, dat je de beste kans van je leven hebt laten schieten voor zoo'n doodgewoon jong, dat zelfs als handelsreizi- ger niets beteekende en nu in het Engelsche leger een miezerig soldaatje bleek te zijn. Je behoefde werkelijk je vader al dien last niet aan te doen om jou in dat deftige huis van de Cattermole's te laten opnemen. Ik vind, dat je een figuur als modder hebt geslagen en daarmee basta" „En ik vind-t, dat u er heelemaal naast bent en dat u geen vaderlandsliefde hebt! Want dan zoudt u weten, dat er op het oogenblik geen gewone soldaten of schitterende offi- cieren bestaan. Want ze geven allemaal d'r leven voor het zelfde hooge doel en als er een kogel komt suizen, zal die heusch niet vragen of hij maar even een hoofd over zal slaan, omdat dit toevallig aan den charman ten en deftigen en rrjken Eric Cattermole behoort. En als je van plan bent om zoo nog lang door te gaan, deed ik maar beter om mijn koffers naar een ander adres te laten brengen," antwoordde Arabella niet minder openhartig. (Wordt vervolgd.) G

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 6