ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN Arabella de Verscbrikkelijke lustehos p IAKKERtJfS No 9971. TWEEDE BLAD VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton DE ACT IE VAN DE NEDERL. VER. VOOR LUCHTBESCHERMING. KOSTWINNERSVERGOEDING WORDT VERHOOGD. DE „JOHAN VAN OLDENRARNEVELT" VERTROKKEN. w ——TIM BUM i—WMBMft'WKWTWI—miafBff- C-ffW.W?!--r. <OHIu»:aueM«.f—If I 111 Tl ill III W«l mill I IIHB—iMWIIBillllllMiii Ml mm TrmWi mrtTMnTTI—OHBHHMaMneHMmMBnnWKnKnBBIHnHBBBSBHnnHimH1Bnk.^nn»w TER NEUZENSCHE COURANT In een dezer dagen door de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming met een groot aanta] vertegenwoordigers van de pers te 's-Gravenhage gehouden bespreking heeft de directeur-secretaris van deze vereeniging Mr. H. Boogaardt, tal van mededeelingen ge- daan over de actie van deze organisatie, in het byzonder gedurende het laatste halfjaar. Bij deze bespreking waren tegenwoordig Mr. J. Heusdens namens het ministerie van bin- r.enlandsche zaken en res.-kapitein A. van Batenburg namens de inspectie voor de lucht bescherming. Mr. Boogaardt heeft in het bijzonder be- sproken de vragen, wat de vereeniging doet, en wat het baat. Hy wees op den sterken groei van de organi satie. Sinds Maart 1939 (derhalve in een tijd- vak van ongeveer zes maanden), steeg het aantal afdeelingen van 375 tot 496 en het aan- tal leden van 92.000 tot 166.377, waarvan er niet minder dan 28.000 behooren tot de af- deeling "s-Gravenhage. Dez$; cijfers golden dan nog in ,,normale" tijden. Want sinds het uitbreken van den oorlog is de belangstelling voor het luehtbeschermingswerk tot een onge- kende hoogte gestegen. Kon men het eenigen tijd geleden een zeldzaam iets noemen, dat zich gemiddeld om de vier minuten een lid aanmeldde, dag en nacht doongaande, ook dit crjfer is reeds verouderd. Het Nederlandsche volk gaat blijkbaar steeds meer inzien, dat de zelfbescherming in het middelpunt van ieders belangstelling dient te staan. In dit verband dient vermeld te worden, dat men in den laatsten tijd meer en meer is gaan inzien, dat het voeren van instructie op uni- forme basis voor het geheele land noodzakelijk genoemd moet worden. Voor welke moeilijk- heden de Ned. Ver. voor Luchtbescherming gedurende het laatste halfjaar kwam te staan, blijkt b.v. als we zien, dat het orgaan ,,Lucht- gevaar, dat geheel gereorganiseerd werd, in Maart van dit jaar 'n oplaag van 78.000 exem- plaren had, terwijl thans de oplaag 175.000 exemplaren bedraagt, zoodat men kan zeggen dat er een maandelijksche strjging met ong. 15.000 exemplaren is geweest, waarbrj zich tal van moeilijkheden zoowel voor de financiering als de verzending voordeden. Om door middel van het blad zooveel mogelijk opbouwendun arbeid te verrichten, ging de vereeniging enkele maanden geleden over tot de uitgave van een Studie-orgaan, in het bijzonder be- stemd voor hen, die leidende functies in de luchtbesehermings-organisaties bekleeden welk blad in een groote behoefte blijkt te voorzien. Tot den publicistischen arbeid behoort ook de uitgave van een instructieve wandplaat, die kortgeleden het licht zag. In eenige weken zyn hiervan 60.000 exemplaren verkocht. Van den gids voor luchtbescherming werden 20.000 exemplaren verkocht. (De propaganda werd met kracht voortgezet. 20 propagandisten waren voortdurend in de weer. De propaganda wordt systematisch gevoerd, waarbij men o.m. beschikt over 11 Philips-projectoren met filmstrooken. Gedu rende het laatste halfjaar werden op 31 plaat- sen tentoonstellingen gehouden. Op 15 Augustus bedroeg het aantal van hen, die instructiecursussen hebben gevolgd 1184; verspreid wonend in 161 gemeenten. Voor de opleidingscursussen voor instructeurs die dezer dagen zrjn begonnen, zijn 750 deelnemers inge- schreven. Ook de instructie voor de bedryfs- bescherming werd krachtig ter hand genomen. Tal van cursussen werden ten deze georgani- seerd. In samenwerking met vele belangheb- bende organisaties werd een Centraal Advies- bureau opgericht, waar bedrijfsleiders docu- mentaire en practische voorlichtin-g krrjgen, en waar reeds 80 van de groote Nederland sche industrieen en bedrijven inlichtingen heb ben gevraagd. Samenwerking werd voorts verkregen met vele vrouwenorganisaties, als de Nederland sche Vereeniging van Huisvrouwen, de Neder landsche Christelyke Vrouwenbond, de Fede- ratie van R.K. Vrouwenbonden, de Joodsche Vrouwenraad, en de Nederlandsche Vereeni ging van Boerinnen en Plattelandsvrouwen. Deze samenwerking moet van zeer bijzonder belang geacht worden, omdat in tijden van nood de vrouwen een niet te onderschatten rol in de organisatie der zelfbescherming zal moeten vervullen. Om een nauwere plaatselijke samenwerking tot stand te brengen, heeft men het instituut der Territoriale Verbanden opgericht, waar- door nog meer eenheid in het luehtbescher mingswerk gebracht kan worden. In deze Territoriale Verbanden, die provinciegewijs zijn of nog worden opgericht, wordt een aantal afdeelingen organisatorisch samengebracht. Het totstandkomen van dergelijke grootere eenheden zal stellig bijdragen tot een meer uniforme werkzaamheid onder leiding van het Hoofdbestuur. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg zijn deze Ver banden reeds tot stand gebracht. Met andere provincies is het overleg nog niet geeindigd op dit punt; maar het ziet er naar uit, dat alle provincies medewerking zullen verleenen. HANDELSBESPREKINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN ENGELAND. Naar de N. R. Crt. vemeemt, zal zich bin- nenkort een Nederlandsche delegatie naar Engeland begeven, om met Engelsche ver- tegenwoordigers besprekingen te voeren, be- trekking hebbende op de Nederlandsch-Brit- schen handel. Daarbij zouden o.a. het vraag- stuk van de contrabande-controle, de overzee- sche aanvoeren en de algemeene vraagstukken van de handelsbetrekkingen in het geding komen. Hoe de delegatie samengesteld zal zijn, is op het oogenblik officieel nog niet bekend; o.a. zullen daar deel van uitmaken Mr. H. H. C. Hart, hoofd van de 8ste afdeeling van het ministerie van kolonien, en de heer H. Th. Lamping, directeur van de handels- accoorden van het ministerie van oeconomi- sche zaken. Een zaak, die bij deze onderhandelingen wellicht aan de orde zou kunnen komen, en van bijzonder belang geacht mag worden, is de kwestie van de instelling door neutrale landen als Nederland, van een eigen controle- orgaan op den uitvoer en inVoer (zooals in den vorigen oorlog de N.O.T. en den N.U.M. Naar De Telegaaf vemeemt zal nog deze Week worden afgekondigd het K.B. waarbij het maximum van de kostwinnersvergoeding voor gemobiliseerden gebracht wordt van 2,50 op fZ per dag. OORLOGSMOLESTRISICO VOOR GEBOCWDE EIGENDOMMEN. De vereeniging van huiseigenaren ,,Onder- ling Belang" te 'sGravenhage schrijft in een adres aan den Ministerraad, dat in de huidige omstandigheden door handelingen der belli- gerenten o.m. schade aan vaste goederen kan worden aangericht, wat zeer zeker is te verwachten, indien onverhoopt Neder land in het huidige conflict rechtstreeks zou worden betrokken. Aangezien de exploitatie van vaste goede ren mede het algemeen nut dient, is het vol- gens adressante niet meer dan rechtvaardig te achten, dat de hierbedoelde eventueele schade, toegebraoht aan vaste goederen. door de geheele gemeenschap worde gedragen en niet door den toevalligen bezitter. Derhalve geeft adressante den Minister raad in overweging, zoo spoedig mogelijk maatregelen te beraimen en te doen uitvoeren, opdat worde gesticht een fonds voor z.g. Oor- logsmolestrisico, waarbij iedere eigenaar en hypotheeknemer verplicht wordt naar rato een premie van 1000 waarde te betalen, ter wijl de staat ook het zijne hiertoe dient bij te dragen, aangezien het hier omstandigheden betreft, welke het geheele Nederlandsche volk aangaan. Reeds bestaande oorlogsmolestver- zekeringsmaatsehappijen zouden hierbij kun nen worden ingeschakeld. EENIGE OONTINGENTEERINGEN VERVALLEN. De contingenteeringen van cocosstukgoed en van triplex en multiplex zullen na afloop EEN VROOLIJKE LIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WITTE. 39) Vervolg. ,jDat zal nooit over gaan", zei Arabella met een heroische poging om stand te houden in de groote zaak van haar leven. ,,Dat wensch ik niet en dat ben ik ook niet van plan. Ik heb nu eenmaal het vaste besluit genomen om by Sidney te blijven, zooals jy er niet aan denken zou om van koffie-grossier te ver- anderen, als je eenmaal vast en zeker weet, dat hij het beste artikel levert. Ik houd het bij Sidney en ik zal een heel goede vrouw voor hem worden, daar kan hy op aan. Ik zal nu geduldig wachten totdat hij daarginds aan het front zijn plicht gedaan zal hebben. Dan trouwen we zoo spoedig mogelijk. Ik zie niet in, waarom we de zaak nog moeten uitstellen. Ik houd van hem. Hy houdt al jaren van my. Dat is voldoende zou ik zeggen om een goed huweiyk aan te gaan.'' ,,En het geld?" begon de zakenman. „Vader, had jij zooveel toen je met moeder een huisje bent binnengeloopen om er samen gelukkig te leven", vroeg Arabella in een wonderiyk scherpzinnigen aanval op het blije verleden van haar vader. ,,Zijn jullie dan zoo ongelukkig geweest, omdat jy geen kroontje en zy geen gouden lepels mee bracht?" De oude Ames keek zijn dochter dankbaar aan. Het deed hem goed, dat zij ten slotte haar eigen vader kwam bestoken met zy'n eigen gezonde en idealistische opvatting van het huwelijksleven. In zijri gedachten kwamen ae voorbg, al die blije jaren van werken en beminnen, als een stoet lachende bruidjes. Zgn dochter had dus iets van haar moeder, diezelfde rechtschapenheid, dienzelfden moed om het leven in zijn eenvoudige strakke schoonheid te bezien. Nog even waagde hp een uitval, rechts. ,,Er is nog een kans, dat je voor dien tyd van gedachten veranderd zult zijn, Bella, of- schbon ik het in je prys. dat je de herinne- ring aan je goede moeder op zoo passende wijze hebt weten op te roepen. Dat heeft het hart van je ouden vader al heel wat milder gestemd, al heb je me aan den anderen kant heel diep gewond, met de keuze: Kind, kind, om van een echten adellijken vrijer af te dalen naar een..." •Hij zou zoo nog enkele uren hebben door- gezeurd en Arabella zou natuurlijk onver- minderd nieuwe argumenten hebben aange- voerd om het eenig noodzakelijke van deze beslissing waar te maken en beiden zouden daar per slot van rekening heel weinig mee zyn opgeschoten, ware er in eens uit den meest onverwaehten hoek geen onderbreking gevolgd. Want, toen op een gegeven oogen blik de zenuwen van den ouden Ames een spanning bereikten, die in een driftige scheld- bui dreigde te ontaarden en Arabella vast besloten was al haar kanonnen in het veld te brengen om dezen aanval in alle hardnekkig- heid te weerstaan, kwam de winkelbediende met het witte voorschot, nadat hij driemaal te vergeefs door een nydig kloppen aandacht voor zijn persoon had gevraagd, de kamer binnen. Ames keek hem onredelyk nydig aan en beet hem toe: ,,Wat doe jij hier? Is de ham al gesne- den?" „Ja, patroon." ,,Zoo! Enne, heb je de koffie nagewogen? Nee natuurlijk?" ,,Ja, patroon." „Hm. Maar die meelzakken staan natuur lijk nog altijd in den winkel, die..." ,,Ik heb ze op het magazijn gebracht, patroon." ,,Hm, nou ja, dat geeft jou nog geen recht van de huidige periode op 1 October a.s. niet worden voortgezet. AUTO'S MOGEN OP ZONDAG NIET GEBRUIKT WORDEN. De minister van Economische Zaken heeft de volgende beschikking uitgevaardigd Het is verboden op Zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen na des vtoor- middags vijf uur benzine of benzol te ver- bruiken tot het doen rijden van motorrij- tuigen. Deze beschikking verstaat onder algemeen erkende christelijke feestdagen: den Nieuw- jaarsdag, den Tweeden Paaschdag, den Hemel- vaartsdag, den Tweeden Pinksterdag, als- mede den Eersten en Tweeden Kerstdag. De beschikking treedt met ingang van heden, 29 September, in werking. Een uitzondering is o.m. gemaakt voor autobussen, taxi's en huurauto's (met chauf feur) Uitzonderingen. Van het verbod is uitgezonderd het ver- bruiken van benzine of benzol tot het doen rgden van: a. militaire motorrijtuigen; b. motorrijtuigen, in gebruik bij openbare diensten en bedrijven; c. motorrytuigen, in gebruik bij leden van het corps diplomatique, van het corps consu- laire en van het Permanente« Hof van Inter nationale Justitie; d. motorrijtuigen, in gebruik bij genees- heeren, verloskundigen en verplegers, ten behoeve van de uitoefening van hun beroep; e. motorrytuigen, dienende en ingericht voor ziekenvervoer; f. motorrijtuigen, in gebruik bij geestehj- ken, ten behoeve van de uitoefening van hun ambt; g. motorrijtuigen, dienende tot het vervoer ter zake van begrafenissen; h. motorrytuigen, als bedoeld in artikel 1, onder f, van het Reglement Autovervoer Per- sonen; i. motorrijtuigen, als bedoeld in artikel 1, onder h en i, van het Reglement Autovervoer Person en; j. motorrytuigen, niet dienende en niet in gericht voor het vervoer van personen; k. motorrytuigen, voorzien van een door of namens den chef van den generalen staf afgegeven bewijs van vrijen doortocht. Motorrytuigen, bedoeld in art. 1, onder f van het R.A.P., zijn: Autobussen: Motorrijtuigen, die ingericht zyn of gehezigd worden voor het vervoer van meer dan zes personen, den bestuurder daar- onder niet begrepen, alsmede personenauto's, die worden gebezigd voor de uitoefening van een autobusdienst. Motorrytuigen, bedoeld in art. 1 onder h en i zijn: Taxi's, Personenauto's, waarmede per sonen tegen vergoeding worden vervoerd en standplaats mag worden ingenomen op de wegen. Huurauto's: Personenauto's, waarmede per sonen tegen vergoeding worden vervoerd, doch geen standplaats mag worden ingenomen op de wegen. Naar de Telegraaf verneemt, is te verwach ten, dat het verbod ook spoedig voor den Zaterdag zal gelden. NIEUW STEUNGOMFTe. Naar uit Den Haag gemeld wordt, is op initiatief van H.K.H. Prinses Juliana de op- richting voorbereid van een Algemeen Steun- comite 1939, tot leniging van nooden, ont- staan door de buitengewone omstandigheden. Het bestaande Nationaal Fonds voor By- zondere Nooden en de Koninklijke Vereeni ging voor Steun aan Miliciens zijn uitgenoo- digd hun organisaties voor dat doel beschik- baar te stellen. Nadere mededeelingen omtrent samenstel- ling en werkwqze van het comite zijn binnen enkele dagen te verwachten. om zoo brutaal in mijn salon binnen te dringen." ,,Ik heb driemaal geklopt, patroon." „Ja, ja, dat kennen we. Dat werkvolk wordt met den dag brutaler. Respect... ho maar! Waarom ga jy eigenlijk ook niet naar het front?" ,jDan zouden er geen mannen overblijven om..." „Lafbek. Als alle mannen zoo redeneer- den, werd Engeland doodgetrapt. Kijk eens naar den jongen Sharpe, je weet wel, dien kwieken handelsreiziger van Tomaynes Tin ned Tongues..." „lk ken hem wel, patroon. U hebt me gis- teren nog gezegd, dat ik voortaan altijd moest zeggen, dat u voor zijn rommel niet meer te spreken was." ,,Heb jij dat gezegd vader," vloog Arabella overeind. „(Rommel! Tomaynes Tinned Tongues in zes soorten en variaties, rommel!" .Bella, maak je niet ongerust. Het is rom mel, maar dat neemt niet weg, dat Sidney een handige jongen is, die me telkens op- rueuw komt vergeven met dat spul. En zoo als de vooruitzichten nu zijn, ziet het er wel naar uit, dat ik... Wat doe je hier nog altijd, luilak," vloog hij ineens tegen den onschul- digen bediende op. ,,Wat heb jij met mijn familieaangelegenheden uit te staan." .Patroon, de tuinjongen van ,,De Schuur"... „Wat ,,De Schuur!" „De Schuur!" Wat is er met den tuinjongen van ,jDe Schuur"? vroeg de oude Ames plotseling belangstei- lend. Arabella draaide zenuwachtig aan het kleedje op het pianokrukje, totdat het ten- slotte op den grond gleed. Toen kreeg ze een diepe kleur, maar dat kwam natuurlijk van het bukken. ,J9e tuinjongen van ,,De Schuur" kwam daareven in den winkel met dezen brief." Eenigszins aarzelend hield de winkelbediende het prachtige omslag met het adellijke kroontje in paarsen opdruk in de richting van zijn vertoornden patroon. Deze nam hem met nog bevende handen aan en stuurde hem met een: DE „NIEUW-AMSTERDAM" UIT DE VAART GENOMEN. De direetie van de HollandAmerikalijn schrijft Tengevolge van de ernstige vertraging, door het s.s. ,,Nieuw-Amsterdam" op de jong- ste reis New-YorkRotterdam en vice versa in het buitenland zoowel als hier te lande ondervonden, kan het schip, dat zich thans op weg naar New-York bevindt, in geen geval tijdig genoeg te Rotterdam terug zijn, om op den oorspronkelijk bepaalden datum van 6 October de volgende reis naar New-York te aanvaarden, zoodat het vertrek op een veel later tijdstip zou moeten plaats vinden. Ten einde de reeds voor de afvaart van 6 October geboekte passagiers zoo weinig mogelijk in ongelegenheid te brengen, is be sloten, het s.s. Rotterdam", dat Dinsdag j.l. met een lading graan, voor de Nederlandsche regeering bestamd, van New-York naar Rot terdam vertrokken is, den 15den October te 0.15 uur van Rotterdam naar New-York te doen vertrekken. Inscheping der passagiers zal geschieden op Zaterdag 14 October" des avonds tusschen 8 en 10 uur. Aangezien de onder de huidige omstandig heden steeds stijgende exploitatiekosten van een schip als de „Nieuw Amsterdam,, niet meer door de inkomsten gedekt worden, is het besluit genomen, genoemd schip na terug- keer te Rotterdam uit de vaart te nemen en op te leggen. Moe en afgemat ihuisgekomen? Neem vlug een "AKKERTJE"! U is dan spoedig weer frisch en fit, als door een wonder Ingez. Med. OUD-MINISTER GOSELING. Naar het A.N.P. vemeemt heeft het hd der Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer mr. J. H. van Maarseveen, in verband met het aftreden van mr. C. Goseling als minister van Justitie, zijn zetel by den aanvang van het nieuwe zittingjaar ter beschikking ge- steld. Mr. Goseling heeft met groote waardeering kennis genomen van dit aanbod, doch ge- meend in de huidige omstandigheden, mede in verband met zijn opkomst in militairen dienst het vooralsnog in beraad te moeten houden. Het tijdstip, waarop mr. Goseling tusschen- tijds in de Tweede Kamer zal terugkeeren, staat dus nog niet vast. CRISISORGANISATIE VOOR HET GOElDERENVERVOER. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de burgemeesters, naar aanleiding van een verzoek van den Minister van Water- staat, een schryv.en gericht, waaraan het volgende Wordt ontleend: In verband met de buitengewone tijdsom- standigheden is het noodzakelijk gebleken een crisisorganisatie te vormen voor rege- ling, waar noodig, van het goederenvervoer. Deze crisisorganisatie vormt een onderdeel van de rijksverkeersinspectie. Aan het bureau van den inspecteur-generaal van het verkeer is daartoe ingericht afdeeling 6 goederenver voer, welke is gesteld onder leiding van Mr. K. Vonk. Het land is verdeeld in 10 districten; voor Zeeland het district Middelburg, bevattende gebieden van de Kamers van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen en de Zeeuwsche eilanden en 't district van de bevrachtings- commissie te Terneuzen. Aan het hoofd van dit district staat de heer G. J. W. v. d. Peijl. Het ligt in de bedoeling, dat binnenkort de ,,Dat had je ook wel eens eerder kunnen zeggen, schaapskop, de deur uit..." De winkelbediende ondernam zijn terug- tocht naar den winkel en mediteerde over de onrechtvaardigheid van het menschehjk oor- deel. Tevens overwoog hij, of het niet wen- schelijker zou zijn, Sidney Sharpe gezelschap te houden aan het front. Ondertusschen scheurdem zenuwachtige vin- gers een dun randje van het prachtige post- papier. ,;"t Is toch eigenlijk zonde, om zulk prach- tig papier te gebruiken. Het moet immers toch direct weer worden verscheurd!" zuohtte de oude Ames. Toen begon hij haastig het document te lezen. Het was de brief van een reeds lang tegengewerkte hooghartige vrouw, die deze gelegeriheid met beide handen had aange- grepen, om den man, die haar dit alles had aangedaan op de meest onaangename wijze te kennen te geven, dat ze zich eindelijk aan zijn dwang had weten te onttrekken. Alles wat ze in die weken had moeten verkroppen werd nu geuit in den meest bitteren en be- leedigenden brief, dien de oude Ames ooit onder de oogen had gekregen. Mrs. Catter- mole verdoezelde niets. Ze vertelde ronduit, wat haar meening was betreffende het „be- drog" van zijn dochter en hoe een dergelijke smaad voldoende was om alle relat'ies tusschen ,,De Schuur" en de ongewenschte en opge- drongen gast te verbreken. Het meer dan ergerlijkc en schandaalwekkend gedrag van miss Ames, ontsloeg de meesteresse van ,,De Schuur" van alle verplichtingen van het hate- lijlke contract. Arabella las dit nydig epistel over den schouder van haar vader heen. Toen ze bei den eindelijk onder aan de bladzijde waren gekomen, met die koude onderteekening Sybil Cattermole", waren de beide Ames hun geheele dispuut reeds vergeten. Ze deel- den, volkomen elkanders verontwaardig'ing. .Niet eens ,,Hoogachtend" of Vriendelijk groetend", merkte Arabella op. „Je kunt wel zien, dat ze d'r fatsoen niet kent." ,,Om over mijn dochter te durven schrijven districtsinspecteurs bij de burgemeesters uit hun district inlichtingen zullen inwinnen om trent de vervoermiddelen, welke ten behoeve van de gemeentelijke luchtbeschermingsdien- sten beschikbaar moeten blyven. Tenslotte vestigt de Minister er de aan dacht op, dat het in gebruik stellen van ver voermiddelen ten behoeve van de luehtbe- schermingsdiensten met groote omzichtig- heid dient te geschieden, opdat voor deze diensten niet moor automobielen etc. worden bestemd dan strikt noodzakelijk is te achten. Het m-s. ,,Johan van Oldenbarnevelt" van de maatschappij „Nederland" is Woensdag- avond te tien uur onder commando van ge- zagvoerder P. J. Bakker, van Amsterdam naar Indie vertrokken met ruim 700 passa giers' aan boord. Het groote mailschip was geheel volgeboekt met vrywel uitsluitend Nederlandsche passa giers en de Javakade vertoonde Woensdag- avond tusschen acht en tien uur het gewone beeld van onafzienbare rijen taxi's en parti- culiere auto's met passagiers, ,,wegbrengers" en handbagage. Het schip, vertelde kapitein Bakker, zal om Kaap de Goede Hoop varen, waardoor de reis wel vier duizend mijl langer wordt, maar waar tegenover staat, dat een deel van dien langeren reisduur weer wordt ingeloopen, doordat minder havens worden aangeloopen en doordat het oponthoud in het Suezkanaal wordt vermeden. Binnen ongeveer dertig uur varens na het vertrek van de Javakade is het schip uit de gevaarlyke zone. Op het voordek van het mailschip liggen de para vanes, de beveiliging tegen mynen, die voor het schip zee kiest worden gemonteerd, aan bak- en stuurboord. Aan voor- en achterschip zijn groote Nederlandsche vlaggen geschil- derd. Op het sloependek zyn schynwerpers gericht op een Nederlandsche vlag. Zoo zyn alle maatregelen voor de veiligheid van schip, passagiers en bemanning genomen. Ook zal de „01denbamevelt" varen met buiten boord gedraaide sloepen. Het is nog niet zeker welke havens zullen worden aangedaan. Dit hangt van de om standigheden af. Begin November hoopt kapitein Bakker het anker in Tandjong Priok te laten vallen. ONZE SCHEEFVAART EN HET ENGELSCHE CONTRABANDEVERVOER. Ongewenschte en ongeoorloofde vertragingen. Nu een Nederlandsche delegatie naar En geland is vertrokken, om daar, onder leiding van onzen gezant te Londen, Jhr. Mr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen met de Engel sche autoriteiten besprekingen te voeren met betrekking tot den Nederlandsch-Britschen handel in verband met de door den oorlogs- toestand geschapen moeilijkheden, zal, schrijft de N. R. Crt., het zeker zaak zyn, dat men van Nederlandschen kant met klem zal op- komen tegen de wyze, waarop de Engelsche regeering ernstige, tevens hoogstbedenkelyke belemmeringen aan onze handelsscheepvaart in den weg laat leggen. Dat de Engelschen in de gegeven omstan digheden naar algemeene opvatting het recht bezitten de handelsvaartuigen, die onder neutrale vlag varen, dus o.m. ook de Neder landsche schepen, aan te houden, ten einde de scheepspapieren en ook de lading te on- derzoeken, met het oog op het eventueel ver voer van contrabande, ontkennen wy geens- zins. Een dergelyk optreden is nu eenmaal, hoe onaangenaam dat ook voor de neutrale handelsvaart moge wezen, volkenrechtelyk geoorloofd. Maar dit laatste kan niet meer gezegd, wanneer het instellen van bedoeld onderzoek tenslotte een langdurig vasthouden van de neutrale schepen tengevolge heeft, waaruit ontwrichting van heel de handelsscheepvaart van de onzijdigen en op den duur het in het gedrang brengen van de eigen voedselvoor- alsof het een of ander hulpje in de bijkeuken was, die stiekum achter den rug om van de keukenmeid wat geconfijte vruchten staat te gappen," stoof de oude Ames verontwaar- digd op. ,,Ik laat het daar niet bij. Ik zal haar wel een^precies gaan zeggen, waar het op stpat. Ofj nee, ik ga niet eens naar d'r toe. Ik zal d'r het antwoord door mijn loop- jongen laten bezorgen. Ik schryf maar, dat ze.....l." ,,Doe dat nu niet, papp:e Ik heb haar heusch al voldoende gezegd," stelde Arabella hem gerust. ,,Ik zal het dan nog maar eens herhalen. Jij behoeft dien brief heelemaal niet te zien," schreeuwde de kruidenier zijn dochter toe. Arabella kreeg den brief ook nooit te zien. De Cattermole's deden alsof zij het stunte- lig sohrijven van den meer dan woesten krui denier, met zijn kromme zinsvormen en zyn hopelooze grammaire, als de kostelyk:te grap van hun leven besdhouwdeu. Maar toch moet ik even verklappen dat het voorwerp van al die vreugde nooit buiten het enge kringetjes van hun eigen gezin is gekomen. Hoe ver- bazend grappig het ook geweest moge zyn. er bleken onder die primitieve verwijten en scheldpartijen toch kernen van waarheden verborgen te liggen, die zij liever niet bloot wenschten te leggen voor de oogen van der- den. De hertogin van Countshire kreeg het vijvoorbeeM nooit onder de oogen. Zij hoorde slechts een zeer verdraaide lezing over den schandelijken uittodht van haar favorite. Ze zou dus nooit geweten hebben hoe de zaak zich in werkelijkheid had voorgedaan, indien Peggy Delamere haar niet enkele dagen later een brief had doorgezonden, dien ze zelf van haar vriendin had ontvangen. Peggy achtte het gewensoht ter rechtvaardiging van het meisje, waaraan ze welliclht het geluk van haar leven te danken zou hebben, om de oude dame met haar scherpen kijk op de menschen en haar zoo sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid in kennis te brengen met het oordeel dat de betrokken betalende logee zich gevormd had over haar gastvrouw. (Zie verder pag. 2)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 5