Postzegel Albums Dames- Bn Maidsmantels OLVLIET-BROEKSMA t Ze vallen in de schoot van Van Sprang Kerkboeken Bijbels DE VALLEI DER REUZEN „DE AANHOUDER WINT" He: Kleane AJ«cvlenliM LOSSE HUMMERS A Bakkerij „0E KL0K"V Zeeuwsch Speculaas M A-TIN^SES MIDZG ■111! II# Pontiac-Horloges Firma P. J. VAN DE SANDE N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE lllllilll 'H- Zondagmiddag om 4 uur lililllllilli d ®*«m M A A N D A G bekeridmaking prijsnummers 25 WAARDEBONNEN 2 50 En dan weer verder sparen, 't Kost U niets. 'tZijn gratis DIJKSTRAATRONNEN, Daar is het U toch om begonnen. mm VROEGTIJDIG GRIJS? Zeldzame mooie ZWARTE en MARINE DAMESMANTELS Speciaal tailleurswerk -A' fir 100 CENT BONNEN I., Zandstraat, Sas van Gent f 25,00 C. L., Donze-Visserstraat, Terneuzen 10,00 J. P., Schoolweg, 5,00 P. P., Kersstraat, 2,50 J. P., Lange Kerkstraat, 2,50 H. V., Julianastraat, M 2,50 C. E. D., St. Hubrechtstraat, Hoek 2,50 Terneuzen f 1,00 1,00 100 1,00 1,00 50 CENT BONNEN J. v. D., Nieuwediepstr., Terneuzen f 5,00 M. v. D., Schoolweg, 2,50 v. T., Nieuwediepweg, A. H., Nieuwstraat, J. P. J., Schoolweg, C. J. M., Beatrixstraat, Terneuzen f 1,00 1,00 1,00 1,00 25 CENT BONNEN C. J. M., Stationsweg, Terneuzen f 2,50 M. M., Burg. Geillstraat, f 2,00 C. J. M., Beatrixstraat, Terneuzen f 1,00 C. E. v. d. B., Nieuwediepstr., f 1,00 J. S., Steenkamplaan, f 1,00 Gedipl. Horlogemakers Prachtsorteering l*- Junghans - Mauthe - Kienzler vanaf S lO,— LEPELTJES Nederland Paraat B0EKHANDEL TERNEUZEN STEEDS VOORHANDEN: VAN DE RADIO-BODE HET LEVEN DE PRINS DE LACH PICCOLO PATRIA PANORAMA OKIDO LIBELLE RIJK DER VROUW MUZIEKLESSEN voor Ter neuzen en Omstreken worden reeds jaren gegeven door AUG. EECKHOUT, Ged. Muziekleeraar, Hulst. Hoofd van een gezin Aanbevelend als boven. HOU JE van een lekker Koekje, probeer dan onze Arnh. Meisjes, 25 ct. per 1/2 pond, met Midzabon. Goudsche Moppen en fljne Spritse Moppen. Beleefd aanbev, Bak- kerij BEVELANDER, Baandijk. HET IS BETER HET IS F1JNER 25 cent per half pond W. VAN DE LINDE Voor Uw Groenten, Aardappelen en Fijn Fruit eerst kijken bij: VAN DER MEER, Noordstr. 92 Zoete Druiven vanaf 13 cent per pond (25 cent per Kg.) Verder heerlijke Frankenthalers, Witte Druiven, Bananen, Perziken, Sinaasappelen, heerlijke Peren en Appelen enz. In GROENTEN een groote sorteering. Alles zoo laag in prijs gesteld als mogelijk is. Komt, ziet en overtuigt U. Beleefd aanbevelend. Telefoon 315 Telefoon 315 y-:« y* 'H yA *A X* Xy y* y«;< 'H 'H Vy yy? At tt tt Ay tt yt At yt tt yt yt tt tt >AA A A hebben wij de hand gelegd op een kost- bare film met geweldige actie en spanning - met WAYNE MORRIS en CLAIRE TREVOR - Een machtig grootsch Superfimwerk van de vervaardigers van ROBIN HOOD. Geheel in natuurlijke kleuren opgenomen. De sterkste en sensationeelste film van den laatsten tijd - Als U van sensatie en romantiek houdt dan kunt U hier uw hartje ophalen VOOR DE PAUZE: De oergeestige film uit de Warner Bros productie met DICK POWELL en OLIVIA DE HAVILLAND. - Een film van liefde en idealen - Zeer komisch - De film voor iedeieen. Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur met AVONDPROGRAMMA Prijzen als gewoonfe. Bergplaats voor fietsen. Firma P. J. VAN DE SAJVDR. Wij herstellen Uw haar in natuurlijke kleur SALONS ROBERT R VAh 6Rt MBiERGEN-DE GUELDER Noordstr. 99 Telef. 301 zijn onze sorteeringen in snoezige modellen, de z.g. jeugdmodellen. Geen verhoogde of hooge prijzen, maar uiterste lage prijzen. Geweldige voorraden CORSETTEN BUIKBANDEN ELASTIEKEN KOUSEN enz., nog steeds aan oude prijzen. Keur-collectie SCHORTEN vanaf 55 ct. tot f 3,75 (alles oude prijzen) zoolang de voorraad strekt. Aanbevelend, TERNEUZEN, Noordstraat 27-29. jiilililiiiliiiiiiiliitil! warden weer nil llllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllluilllllllllll! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniitiiiiiiiiiinii P. J., Noordstraat, C. J. M., Beatrixstraat, W. M., Scheldekade, A. H., Nieuwstraat, M. v. D., Schoolweg, illllllllllllllllllll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIII|||l||||UI||||||||tllll|j|||||HIIIIIIIIIIII|llll|![!lllllllll!lll )lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!llllllllll!lllllllilllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll|lll!||||||||||||||||||llll!IIIIIIJ|||||||||il|{Ij|ll|||{||j||]|| WIE KOOPT MET IS MUM] lillilbllllllhliilliilHinili'ililIi iRibli 2 jaar verzekerd tegen verlies - diefstal - breuk. Zilver f2,25 Verzilverd 95 ct. van 15 regeis 50 cent bij vooruitbetaling. Kike regel meer 10 cent Verwijzingen in bet redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomeno. advertentien vinden niet plaats. Inkoop van oud Goud aan de hoogste prijs. GEVRAAGD eenWinkeljuffrouw, eenigszins ontwikkeld. Brieven met opgave van verlangd salaris te zen- den onder no. 412, aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD Meisje 14/15 jaar voor halve dagen. Adres Bureau van dit Blad. GEVRAAGD Zit-Slaapkamer, met gebruik van keuken. Brieven onder No. 410, Bureau v. d. blad. NETTE Dagdienstbode gevraagd. Mejuffrouw DE PAUW, Stations weg 45, Terneuzen. PRIJSOPGAAF gevraagd voor het vervoer van 17000 K.G. Bieten van Zaamslag naar Sas van Gent. Wed. J. L. RIEMENS, Zaamslag A 248. TE KOOP gevraagd Gasradia- teur (2e handsch). Brieven onder no. 413, bureau van dit blad. TE HUUR Woning, staandeNieu- wediepstraat 106. Te bevragen bij P. F. DE BARKER. TE HUUR of te huur met recht van koop mooie Burgerwoning in de Axelschestraat, voorzien van electr. licht, gas, waterleiding en vaste waschtafels. Te bevragen Noordstraat 38. EVANGELISATIE in gebouw ..Emmanuel" op Dinsdag 3 October, nam. 7L/2 uur en Woensdag 4 October, nam. 3^2 en 7^2 uur. Spreker Ds J. MIETES. STOOMEN - VERVEN. Fa. L. H. GOOREN Zn, Tilburg. Regenjas of -mantel uitstoomen f 2,50, verven f 3,25. Depot Ter neuzen D. HEIJGELAAR, Dijkstraat 33. BILJARTEN. De Hollandsche Biljartmeester v. d. LAAN speelt Zondag 1 October 600 Car. Cadre en geeft 450 voor. Daarna onge- looflijke fantaisiestooten. Aanvang 8 uur. Hotel Centraal. OUD-PAPIERHANDEL. H. BARKER, Steenkamplaan, koopt tegen redelijke prijs Uw oude Cou- ranten, Boeken, enz. BLIKSEMWEDSTRIJD in de Schaakclub op a.s. Dinsdag 8.15 uur. Nieuwe leden zijn w'elkom. WEDEROM verkrijgbaar prima Peespaden, Peemessen en Rieken, ook nog Peespaden van den Hei- kant. Concurreerenden prijs. J. J. WILLEMSEN, Smederij, Poon- haven. DAMES komt U eens zien naar onze mooie sorteering Hoeden (vlotte modellen). Beleefd aanbev. Gez. MILLENAAR, Lange Kerkstr. 64 (achter de Noordstr.) Terneuzen. LAAT ook dit Uw adres worden voor Uw Koekjes, Chocolaadjes, Rozijnenbrood, Wit en Bruin Melk- brood. Bakkerij JANSEN-COLIJN Donze-Visserstr. 9. Een goed adres. BOEKHANDEL - TERNEUZEN Axelschestraat 18 Telef. 251 y4 yy Ac« At tt At yt tt A»I« Zaterdag 30 September, Zondag 1, Maandag 2 en Woensdag 4 October Aanvang 8 uur r BONTE'S SPECULAAS heeft een aparten smaak. iiiHiaiiiiii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 4