Vulpenhouders t t f FA B. H. POT BUREAU-MINISTRE CYLINDERBUREAU DAMESBUREAU JALOUZIEKASTJE Schrijfmachinelinten ~bTnnenvaartschool Voorloopig Bericht. Bakkerij ,.DE KLOK" Onderlinge Overtollig Haar? WIELAND - Dijkstraat 65 Bakkerij „DE KLOK" Advertentien J.P.PETERSMA Het Heerenhuis HERVEILING. het WOONHUIS en ERF Openbare Verkooping. Meubilaire Goederen, Openbare Verkooping een netten INBOEDEL DE HOFSTEDE fijne gevulde Cake Brandwaarborg Maatschappij een J0NGSTE BE0IENDE Huishoudster JAN VROEGOP DRUIVEN BIESJESl ALLE HYGIENISCHE GUMMI-ARTIKELEN IS. ADRI AAN SENS, •$%cele^\^2nieirseizc>en 1939 mooie kwaliteiten binnen. MEUBELMAGAZIJNEN Ons bekend Rozijnenbroodje en 2 ons Speculaas samen voor 38 ct. BANKETBAKKERIJ J. BONTE—VAN MOSSEVELDE voor betere Schoenen en -Reparatie warme Pantoffels, Rubberlaarzen en Overschoenen. ZUURKOOL UW HAAR IS UW SIERAAD Slagroomtruffels BRANDHOUT r Gekookte Worst STEEDS IN V00RRAAD Bioscoop-Theater „Het Centrum" TERNEUZENSCH REISBUREAU N« DONDERDAG 19 OCT. 1939, Perceel TUINGROND Perceeltje TUINGROND, Perceeltje TUINGROND, wegens opheffing van pension. Tiimmergereedschappen Firma P. J. van de Sande NEEMT WEER PROEF MET ONZE W. VAN DE LINDE, voor Zeeland I fijne zoete j RECLAME Reclame SPECULAAS II BAKKERIJ LEENH0UTS| Verpakte Geneesmiddelen. Firma VIJFVINKEL, tanden wit - - - heeft een heerlijk fpissche smaak ONTVANGEN: TERNEUZEN KERKDREEF AXEL WESTSTRAAT WIJ ETALEEREN: (ook maat 110 X 75) BILLIJK EN SOLIED FRANCO LEVERING Zalerdag SO iSepft* 2 ons HOEFIJZERTJES 2 ons NOGAT-CRAKS voor 18 ct 8 5 cent-REEPEN voor 25 ct DIJKSTRAAT 37 TELEFOON 270 TERNEUZEN HET ADRES RU1M GESORTEERD IN Z1ET fiTALAGE KLIMOP- EN D1JKSTRAATBONNEN WEDEROM VERKRIJGBAAR Bij A. M. VROEGOP DE NAAM ZEGT HET, IETS BIJZONDERS. W. VAN DE LINDE, de Slooperij C. VERMAST, llk ons voor 15 cent. Fa E. A. IJsebaert Hammond Oliver Underwood Fa P. J. VAN DE SANDE Telefoon 99 - AXEL - Zeestraat Zaterdag 30 Sept. en Maandag 2 Oct. - Aanvang 8 uur Vicr Dcckicrs PRISCILLA LANE, ROSEMARY LANE, LOLA LANE, GALE PAGE. Mexico RUSSISOH LEG-ERBERICHT MOSKOU. In het Russische legerbericht van gisteren wordt gezegd, dat de troepen van bet roode leger den opmarsch naar de demar- catielijn hebben voortgezet. In Wit-Rusland en in est-Ukraine wordt nog tegenstand ont- moet. Vijf regimenten Poolsche cavallerie werden gevangen genomen en ontwapend. OVEREENKOMST TUSSCHEN RUSLAND EN ESTRAND. MOSKOU. Het Sovjet-Russisch telegraaf- agentschap meldt: Van 24 tot 28 September zijn te Moskou onderbandelingen gevoerd over het sluiten van een pact van wederzijd- schen bijstand en een handelsovereenkomst. Estland wordt daarbij, volgens De Telegraaf, niet alleen gedwongen een tienjarig hulp- en vriendschapsverdrag met de Russische regee- ring af te sluiten, doch bovendien moet het voor den duur van den huidigen oorlog 25.000 man troepen van het roode leger binnen zgn grenzen opnemen. Deze zullen worden ge- legerd in de haven Baltischport en op de beide Oostzee-eilanden Osel en Dago. In Baltischport, de beste Estlandsche haven aan de open Oostzee, zullen de Russen een steunpunt voor hun vloot inrichten, op osel en Dago zullen eveneens twee Russische vlootbases en bovendien op elk dezer eilan- den een vliegtuigbasis worden ingericht. De volkscommissaris van buitenlandsche zaken MolotoV en de Estlandsche minister van buitenlandsche zaken Selter hebben de onderhandelingen geeindigd met de onder- teekening van een pact van wederzijdschen bijstand en een handelsovereenkomst. ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN DUITSOHLAND EN RUSLAND. MOSKOU. Een algemeene Duitsch-Russi- sche overeenkomst is bereikt. Het D.N.B. meldt, dat men tot drie overeenkomsten ge- komen is. De eerste overeenkomst bevat een defini- tieve regeling van de kwesties, die voort- vloeien uit het verval van den Poolschen staat, welke regeling wordt beschouwd als het fundament van een duurzame vrede in Oost-Europa. Duitschland en Rusland geven uiting aan de opvatting, dat dit in overeen- stemming zou zijn met de werkelijke belan- gen van alle volken. Aan de thans tusschen Duitschland eenerzijds en Engeland en Frank- rijk anderzijds bestaande oorlogstoestad zul len beide regeeringen daartoe gemeenschap- pelijk, eventueel in overleg met andere be- vriende mogendheden, trachten zoo spoedig mogelijk een einde te maken. Wanneer dit geen resultaat zou opleveren, dan zal het feit worden vastgesteld, dat Engeland en Frank- rijk verantwoordelijk zijn voor de voortzetting van den oorlog, waarbij ingeval van voort- during van den oorlog, de regeeringen van Duitschland en de Sovjet-Unie elkander wederzijds over de vereischte maatregelen zullen raadplegen. De tweede overeenkomst bevat de regeling der nieuwe grenzen van Duitschland en Rus land in Polen. Iedere inmenging van een derde mogendheid in deze grensregeling, welke door de wederzijdsche rijken als defini- tief wordt beschouwd, zal van de hand wor den gewezen. Duitschland en de Sovjet-Unie zullen ieder in het gebied door de grenzen vastgesteld, de vereischte nieuwe regelingen van staatszaken op zich nemen. De derde overeenkomst handelt over de briefwisseling over de economische samen- werking tusschen Duitschland en de Sovjet- Unie, welke overeenkomst ten doel heeft de economische betrekkingen en het goederen- verkeer tusschen beide landen te ontwikkelen. VON RIBBENTROP TERUG NAAR BERLIJN. MOSKOU. Rijksminister van buitenland sche zaken Von Ribbentrop zal vanmiddag overeenkomstig het vastgestelde programma uit Moskou vertrekken om per vliegtuig naar Berlijn terug te keeren. DE NIEUWE GRENSLI-JN. MOSKOU. Het D.N.B. deelt mede, dat in- zake het Duitsch-Russische grens- en vriend schapsverdrag, de grenslijn begint aan het Zuidelijke punt van Litauen, vandaar loopt in het algemeen in Westelijke richting, ten Noorden van Augustowo tot aan de grens van het Duitsche rijk en deze grens volgt tot de rivier Pisia, van daar volgt zij den loop der rivier Pisia tot Ostralenka, vervolgens loopt zij in Zuid-Oostelijke richting tot dat zij de Bug bij Nur raakt. Zij loopt verder langs de Bug tot Krystnopol, buigt dan naar het Westen en loopt ten Noorden van Rawa Ruska en Lubaczow tot de San. Van hier volgt zij den loop van de rivier San tot aan de bron. RUSSISCHE AMBASSADE BESCHADIGD. MOSKOU. Ook de Russische ambassade te Warschau is tijdens het beleg door bommen beschadigd. 'Het personeel bevindt zich thans te Koningsbergen in veiligheid. Mede namens onze Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, betuigen wij aan alien onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belang- stelling bij onze 50-jarige echtvereeniging ontvangen. C. SOL. J. SOL—Leunis. Zaamslag, Griete C 111. Ondergeteekende betuigt, mede namens zijn Vrouw, zijn hartelijken dank voor de talrijke be- wijzen van belangstelling, ontvangen bij zijn 25-jarig jubileum ter drukkerij van de N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE. Inzonderheid brengt hij dank aan de Familie Van de Sande en aan het perso neel. voor de hem aangeboden waarde- volle geschenken. J. C. F. VAN WIJCK. Terneuzen, 29 September 1939. ZENUWARTS. Met ingang van 1 October a.s. opnieuw gevestigd te VLISSINGEN als opvolger van H. P1CCARDT, Zenuwarts. Gedurende de mobilisatie spreekuren om de 14 dagen, n.l. Vrijdags in het Gasthuis te Goes en Zaterdags in het St. Joseph-Ziekenhuis te Vlissingen. Eerstvolgende spreekuren Vrijdag 13 October 10—14 u. (Gasthuis te Goes, Oostwal). Zaterdag 140ctober 11 1 u. (St. Joseph- Ziekenhuis, Vlissingen). Rotterdam Notarissen FANOY te Axel en VAN VOLLENHOVEN te Terneuzen, zijn voornemensten verzoeke van de Erven Mevr. Wed. J. DIELEMAN- Wolfert te Zaamslag, op nam. 3 uur, in het Hotel „De Appel" te Zaamslag, publiek te verkoopen Koop 1. met aanbehooren, erf en tuin te Zaamslag, Ter- neuzenschestraat A 263, sectie F nos 2326 en 2364, samen groot 5 A., 37 c.A. Koop 2. aldaar, achter huis Wed. H. Barker sectie F no. 770, groot 3 A., 20 c.A. 22 roeden). Koop 3. naast koop 2, deel sectie F no. 769, groot 1 A., 80 c.A. (12 roeden), in gebruik bij J. Oppe. Koop 4. naast koop 3, deel sectie F no 769, groot 1 A., 80 c.A., (12 roeden), in gebruik bij Dees. Te aanvaarden Koop 1 bij de beta- ling, overige koopen uiterlijk 1 Jan. 1940. Betalen Onkosten binnen 6 dagen, koopsommen 6 weken na de toewijzing. Te bezichtigenDinsdagen 10 en 17 Oct., van 2—4 uur. Op Donderdag 5 Oct. goedkoope reis naar Rotterdam. Vertrek per boot van Terneuzen 6.45. Aank. Rotterdam (D. P.) 10.04. Terug 'savonds 6.55. Aank. Terneuzen 10. In den trein gereserveerde plaatsen. Prijs blijft gelijk als op 27/9n.l./3.—retour. Spoed zeer gewenscht. Inschrijving sluit definitief op 2 Oct. 's avonds 10 uur. Opgaven Terneuzen Tramstr. 20 en/of Wilhelminaplantsoen 21 Axel: Kerkstr. 4; Zaamslag: Noordstr. 40; Slulskil: Kanaalweg 60. TelefoonTerneuzen 373. TERNEUZEN De CURSUS voor schipperskinderen vangt aan 2 October a.s., in de lokalen van de Ambachtsschool alhier. Trouwe opkomst ten zeerste gewenscht. HET BESTUUR. Notarissen FANOY te Axel en VAN VOLLENHOVEN te Terneuzen, zullen op Dinsdag 3 October 1939 des nam. 4 uur te Zaamslag, in het Hotel „De Appel", ten verzoeke van de Erven Mejuffrouw Wed. J. VERPOORTE- Riemens, herveilen te Zaamslag, aan de Terneuzensche- straat A 239. Het perceel is ingesteld op /2200,— Notaris HOVING te Terneuzen, zal op DONDERDAQ 5 OCTOBER 1939, des nam. te 2 uur, ten sterfhuize van Mej. de Wed. A. de Feijter aan de Donze- Visserstraat 2 te Terneuzen, in het open- baar verkoopen: als; secretaire, kasten, tafels, stoelen, kachels, lampen, houten 1 persoons ledikant met bed en toebehooren, waschtafel, spiegels, regulateur, parapluiestander, trapje, filter, petroleumstellen, eetservies, glas-, geleierd- en aardewerk, keuken- gerief enz. BETALING CONTANT. Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Terneuzen, zal op Zaterdag 7 October 1939, voormiddags 10)4 uur te Axel, aan de Prins Hendrik- straat no. 62, ten verzoeke van Mej. R. G. WIECHMANN, publiek en h con- tant verkoopen Tafels, Kasten, Stoelen, Spiegels, Klokken, Opklapbedden, Ledikanten, Bedden en toebehooren, Wasch- kasten etc. etc., benevens w.o. Slijpsteen. Op Donderdag 26 Oct. a.s., zal ten i verzoeke van de Erven Mevr. Wed. j J. DIELEMAN—Wolfert te Zaamslag, 1 publiek worden verkocht: te Hoek, Lovenpolder, met zijkanten van j den Moiendijk, groot 30.23,04 H.A., t (67 gem. 253 roeden), in pacht bij dhr. Herm. Dieleman—Dieleman tot rooven oogst 1944, alsmede diverse perceelen erfpachtsgrond aan den Moiendijk. Notarissen FANOY, Axel. VAN VOLLENHOVEN, Terneuzen. IS ct. per ons. Axelschestraat 18. Tel. 251. gevestigd te Mlddelburg, Directeur Jhr. Mr. T. A. J. W. SCHORER. Commissarissen geven kennis, dat in de op 28 September 1939 gehouden Algemeene Vergadering, de rekening over 1938 is goedgekeurd. Commissarissen voornoemd, Mr. H. F. LANTSHEER. hr. W. Z. VAN TEIJL1NGEN hr. H. A. VAN DOORN. OH. P1LAAR. P. ERASMUS. J. F. DE WIJS. GEVRAAGD voor onmiddellijke indiensttreding. Schriftelijke aanmelding in te zenden van middelbare leeftijd en positief, Chr. levensovertuiging, uit gegoeden stand, gevraagd door alleen-wonend heer op leeftijd. Hulp voor het ruwe werk aanwezig. Brieven met opg. leeftijd en kerk en verdere inl. onder no. 411, Bureau Ter Neuzensche Courant. SALONS ROBERT NOORDSTR. 99. TERNEUZEN NOORDSTRAAT TEL. 376 15 ct per pond. 27 ct per kg. RIJPE Handperen vanaf 10 ct per kg. Beleefd aanbevelend. lllllllllllllllllllllllllllllHII E'2 pond voor 25 cent, n 20 cent per J4 pond m I NIEUWSTRAAT 50 - TEL. 347 m aan L. CH. WABEKE, Kassier Coop. Boerenleenbank Terneuzen. De nieuwste BREIUKBANDEN met luchtpalotte 3,25. BUIKGORDBLS en ELASTIEKE KOUSEN. St. Jacobstr. 1. VLISSINGEN. XESO 599 250 A een mooie collectie Concurreerende prijzen. NIIDZA-BONNEN. Korte Kerkstr. 8. SLU1SKIL, Spoorstr. 1. Reparatie-lnrichting voor alle uurwerken, gouden- en zilverenwerken, brillen. Alhoewel zeer moeizaam, kregen wij toch de oorspronkelijk bestelde Wij kunnen U daardoor onze normale grote sorteringen voorleggen in WINTERMANTELS, JAPONNEN, KINDER- MANTELS, BLOUSES, ROKKEN, HEREN WINTERJASSEN en ULSTERS, zware DEMI-SAISONS, COSTUMES, WOLLEN ONDERGOEDEREN enz. enz. Alle zgn. ,,oud contract" aan normale prijzen, I behoudens enkele merkartikelen waarvan de prijzen „van bovenaf" werden geregeld. Beleefd aanbevelend VOERMAN-de PAUW voor 18 cent Spaar DIJKSTRAAT-BONNEN LEKKERE EIGEN INGEMAAKTE a 8 cent per pond DONZE-VISSERSTRAAT wij behandelen het als zoodanig SALONS ROBERT R VAN GREMBERGEN-DE D0ELDER Noordstr. 99 Telef. 301 Axelschestraat 18. Tel. 251. Het l»este <Adres voor zooals: Kachelblokjes - gekapt Hout Fasseelhout - Blokjes voor Haardkachels is en blijft aan de Oostkolk bij Java, Tel. 121 Iedere hoeveelheid Hout wordt aan huis bezorgd, zonder prijsverhooging Als Hoofdfilm: Een succes-film, in ££n woordBrillant Deze film zal voor altijd in Uw herinnering blijven voortleven. Dit diepmenschelijke gegeven moet U interesseeren. Voor de Pauze; met MARTHA RAYE, BOB BURNS, DOROTHY LAMOUR enz. Een showfilm vol kostelijke en kostbare tafereelen. Een heerlijke musical vol exotische pracht! Komt Zaterdag en Maandag meefeesten in romantisch Mexico, waar marimba's rumba's spelen onder de wuivende palmen, werkelijk een K.N ALr-FILUVl. (Schitterend bij werk).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 3