HEUMATIEK Gemengde Berichten Feuilleton- vertellingen Laatste Berichten ALLE SUIKERBIETEN MOETEN NAAR DE FABRIEKEN. VASTHOUDEN VAN ROGGE HEEFT GEEN ZIN. EEN PACHTBUREAU VOOR ZEELAND. RECHTSZAKEN. Pas op! Er is een R in de maand de R van KANTONGEREOHT TE MIDDELBURG. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. BRABANTSCHE BRIEVEN. WEERBERiCHT. IN EEN KOLK GERAAKT EN VERDRONKEN. dag der uitkeering geacht kunnen worden hun foedrijf alsnog uit te oefenen, steun zal wor den verleend tot een bedrag van ten hoogste f 1.456.000. Voor nadere bijzonderheden zie men de Staatscourant van Donderdag. Bij het naderen van de suikerbietencam- pagne wordt de aandacbt van de belangheb- foenden gevestigd op de met betrekking tot de suikerbieten getroffen wettelijke voorschrif- ten. Aangezien suikerbieten zijn aangewezen als crisisproduct in den zin van artikel 3 van het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1939, Staatsblad 679 j., is het vervoeren en afleve- ren daarvan verboden. De Minister van Eco nomische Zaken heeft van dit vervoers- en afleveringsverbod ontheffing verleend, voor zoover het betreft het vervoer van het land van den teler naar zijn bedrijfsgebouwen, naar de voor het leveren van suikerbieten aan de suikerfabrieken gebruikelijke leveringsplaat- sen en naar de bij de stichting Nederlandsche akkerbouwcentrale te 's-G-ravenhage aange- sloten suikerfabrieken, alsmede voorzoover be treft de aflevering aan de genoemde suiker fabrieken. Elk ander vervoer en elke afleve ring aan anderen dan deze suikerfabrieken is derhalve verboden. Tot nu toe was het alleen mogelijk al- thans met recht op uitkeering van den richt- prrjs suikerbieten aan de fabrieken te leve ren op een door de stichting Nederlandsche Akkerbouwcentrale te 's-Gravenhage ver- strekt garantiebewijs. Deze beperkende be- paling is nu evenwel vervallen. De suiker fabrieken zullen in staat gesteld worden, voor alle aan haar ter verwerking geleverde suiker bieten ten minste den geldenden richtprijs j" 10,25 per 100 Kg. suikerbieten uit te betalen. Niet alleen zullen dus zij, die tot dus- verre op een garantiebewijs suikerbieten lever- den meer kunnen afleveren dan de hun toege- stane hoeveelheid, maar ook zij die niet in het bezit zijn van een garantiebewijs, zullen voor de door hen geleverde suikerbieten den richt prijs ontvangen. Verwacht kan worden, dat de suikerfabrieken alle aangeboden suiker bieten met voldoende gehalte zullen aanvaar- den. Voorts is in artikel 1 van het veevoeder- besluit 1939 het bewerken en verwerken van suikerbieten tot veevoeder verboden. Als eenige uitzondering hierop zal het bewerken van suikerbieten tot veevoeder door den teler jzelf bij ministerieele beschikking vrijgesteld worden. Het gevolg van een en ander zal dus zijn, dat suikerbieten nagenoeg alleen voor men- schelijke consumptie bewerkt of verwerkt zul len kunnen worden en gezien het vervoers- en afleveringsverbod alleen opgevoederd door den teler van de betreffende bieten zelf aan zijn eigen vee. Geen hoogeren prijs te verwachten. Men meldt van bevoegde zijde: De Minister van Economische Zaken heeft kort geleden den prijs, welken de boeren bij inlevering van hun rogge in 1939 ontvangen, reeds thans bepaald op /8 per 100 Kg., zijnde de prijs, die aanvankelijk pas per half Dec. in uitzicht was gesteld. Het schijnt, dat er landbouwers zijn, die er de voorkeur aan geve" hun rogge vast te houden in de hoop, dat de Minister een hoogeren prijs zal be- palen. Voor deze handeling is geen enkele reden aanwezig. De Minister acht den prijs der rogge in de huidige omstandigheden juist. Zou in den loop van het jaar 1939/40 vodr 1 April door thans nog niet te voorziene om standigheden een nieuwe prijsverhooging noodig blijken, dan zal deze verhooging uiter- aard ook nog worden uitgekeerd aan hen, die hun rogge hebben ingeleverd. Een vasthouden van de rogge, in de hoop er een hoogeren prijs voor te verkrijgen dan thans is vastgesteld, is dus volkomen overbodig. Van den Minister van Economische Zaken ontvingen de Landbouworganisaties bericht, dat het in het voomemen van Zijne Excellen ce ligt te bevorderen, dat thans binnen zoo kort mogelijken tijd in Zeeland een pacht- bureau wordt opgericht. Als voorzitter treedt op een van de 5 voor- zitters der in de statuten genoemde advies- commissies, zulks bij toerbeurt. Vender kan het bestuur met 2/3 van het aan- tal bestuursleden besluiten tot benoeming van een secretaris. Voorzoover een of meerdere organisaties in gebreke blijft met het uitoefenen van de toe- gekende rechten, gaan deze rechten over op den Minister van Economische Zaken. De samenstelling zal nu zijn als volgt, in- dien alle organisaties van hun bevoegdheid gebruik maken Vier leden aan te wijzen door de organisa ties t.w. de Z.L.M., de N.C.B., de C.B.T.B. en het Grondbezit. De advies-commissies zijn als volgt geregeld. Schouwen Z.L.Mj: Voorzitter; C.B.T.B.: Pachter; Z.L.M. en Grondbezit: Verpachter. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Tholen St. Fhilipsland: N.C.B.: Voorzitter; Z.LAI.: Verpachter; L.T.B.Pachter; C.B.T.B.Pachter; Grondbezit: Verpachter. Walcheren: C.B.T.B.Voorzitter; Z.L.M.Pachter; Z.L.M. en Grondbezit: Verpachter. Oost Zeeuwsch-V-laanderen Z.L.M.: Voorzitter; C.B.T.B.: Pachter; Z.L.M. en Grondbezit: Verpachter. West Zeeuwsch-Vlaanderen: Z.L.M.:: Voorzitter; C.B.T.B.: Pachter; N.C.B. en Grondbezit: Verpachter. De vijf districts-voorzitters vormen samen met de 4 vertegenwoordigers van de organisa ties het Prov. Pachtbureau. Het secretariaat zal, indien geen twee derde van het bureau anders besluit, waargenomen worden door het Rijkslandbouwconsulentschap. ARRONDISSEMENTS-REGHTBANK TE MIDDELBURG. Zitting van Vrijdag 29 Sept. 1939. Het volgende vonnis werd uitgesproken H. d. Z., oud 42 j., veekoopman te Zaam- slag is wegens het vervoeren van vee op noo- deloos pijnlijk kwellende wijze, met bevesti- ging van het gewezen vonnis, veroordeeld tot 50 boete of 20 dagen hechtenis, waarvan hooger beroep. Regen, vocht en onbehagen zijn voor U vaste voorboden van pijn en ongeanak. De komende maanden zijn de maanden voor Uw rheumatiek. Neem ditmaal bijtijds Uw maat- regelen! Lijdt niet langer weer willoos pijnen, die ge voorkomen kunt. Neem Kruschen Salts! Menschen, die regelmatig een bloedzui- verende kuur met Kruschen doormaken, weten niet wat rheumatiek is. De aansporen- de werking van Kruschen Salts op lever, nieren en ingewanden, zorgt dat het bloed gezuiverd en vrijgehouden wordt van over- daad aan schadelijke zuiren, die meer en meer inwendig Uw lichaam verontreinigen, oorzaak zijn van de ondragelijke pijnen en het leven maken tot een last. Daarom: wees geen wil loos slachtoffer. Neem Kruschen en doe het bijtijdsKruschen Salts, verkrijgbaar bij apothekers en drogisten a f 0,40, 0,75 en f 1,60 (extra groot pak). Fabrikanten: E. Griffiths Hughes Ltd., Manchester (Enge- land). Opgericht 1756. Adv. De volgende zaak werd behandeld: Ph. G., oud 20 j., te Aardenburg, thans in voorloopige hechtenis, werd verdacht van dief- stal van /5 a /7 te Aardenburg op 5 Febr. 1939. Eisch 3 maanden gevangenisstraf. Overtreding van de wet op de even- redige vrachtverdeeling. Woensdag had de commissionair G. J. D. uit Kruiningen zich blijkens de Midd. Crt. voor den kantonrechter te verantwoorden wegens een overtreding van de wet op de evenredige vrachtverdeeling, volgens welke wet in het binnenland te water geen vrachten vervoerd mogen worden zonder voorkennis van de bevrachtingscommissie. Verd. zou in het begin van Juni den vracht- schipper A. Muller aangenomen hebben om een lading aardappeleii van Dinteloord naar Gent te brengen. Toen het schip echter in Temeuzen was aangekomen, werd order ge- geven de aardappelen te lossen. Hierdoor kwam verd. in overtreding met bovengenoem- de wet, aangezien de bevrachtingscommissie niet gewaarschuwd was. Voor Gent was zulks niet noodig geweest, aangezien de wet niet geldt voor vrachten naar het buitenland. Maar ook na de reis is de aangifte niet geschied. Als getuige werd het eerst gehoord de schipper A. Muller. Deze verklaarde, dat be gin Juni de scheepsbevrachter J. Smits als bemiddelaar voor G. J. D. bij hem was ge- komen en met hem overeengekomen was, dat hij een lading aardappelen van Dinteloord naar Gent zou brengen. Het woord Temeuzen werd niet genoemd, er werd zelfs in het geheel niet ,gesproken over de mogelijkheid, dat de vracht voor het einddoel gelost zou kunnen worden. In Temeuzen echter stond een klerk van het Scheepsagentuur De Meijer het schip op te yachten en gaf order, de vracht over te laden op het zeeschip ,,Selma" met bestemming Spanje, wat geschied is. De tweede get. J. Smits verklaarde, dat verd. hem opdracht had gegeven een schip naar Gent te charteren. Daarbij had verd. op de mogelijkheid gewezen, dat het einddoel ook Temeuzen zou kunnen zijn, doch hij achtte deze kans zoo gering, dat get. Smits het niet noodig oordeelde, den schipper daarvan in kennis te stellen. Verd. lichtte deze verklaring nader toe. Hij liet het transport aannemen naar Gent, omdat hij zeker wist, de aardappelen daar kwijt te zullen raken. Hij was echter met een zekere Chr. H. Louisse uit Terneuzen aan het onder- handelen over deze partij, en op den avond van den dag van afvaart was de koop geslo- ten, zoodat de bestemming dus Terneuzen was geworden! Verd. was er echter in zijn hart van overtpigd, dat bij de keuring aldaar de lading wel afgekeurd zou worden, aangezien het laat in het seizoen was en de aardappelen ,,versleten" waren. Hij heeft nog getracht den schipper te waarschuwen, doch daar deze reeds afgevaren was, is deze poging mislukt. In Terneuzen werd inderdaad een gedeelte van de partij afgekeurd. De ambtenaar van het O.M. las uit het proces-verbaal een verklaring van verd. voor, waarin deze zeide: Ik heb opzettelijk nage- laten den schipper de bestemming mede te deelen, daar deze anders misschien niet buiten de bevrachtingscommissie om zou willen laden. Verd. legde dit zoo uit, dat de com- missie de zaak te lang zou hebben opgehouden, pn verd. was er toch van overtuigd, dat het schip wel naar Gent zou gaan. Een van de zeer vele duistere punt-en in deze zaak. De ambtenaar van het O.M. achtte het ten Jaste gelegde, nl. het den schipper door op- zettelijke misleiding een strafbare handeling doen begaan, wettig en overtuigend bewezen en eischte een boete van f 100 subs. 10 dagen Jiechtenis. Verd. verzekerde nogmaals, get. Muller niet opzettelijk niet gewaarschuwd te hebben; bovendien was dat een zaak die den scheeps bevrachter Smits aanging. De kantonrechter achtte het feit niet be wezen en concludeerde tot vrijspraak. MILITAIREN OP WEG NAAR EEN ONTSPANNINKJSAVOND VERONGELUKT. Woensdagavond is op de Generaal van Heutszlaan te Baarn een emstig ongeluk ge- beurd met een militairen vrachtauto, waarin tien militairen waren gezeten, die op weg wa ren naar een ontspanningsavond. Vermoede- lijk doordat met te groote snelheid werd ge- reden is de wagen, bij het uitwijken voori 2 personenauto's, in den berm van den weg terecht gekomen en gekanteld. Alle inzitten- den werden gewond, drie of vier van hen ver- keeren in ernstigen toestand. Per zieken- auto's zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis te Baam en de militaire hospitalen te Amers- foort en Utrecht vervoerd. De vrachtauto werd zwaar beschadigd. Op den Oosterhoutscheweg onder Teterin- gen wilde het lOjarige dochtertje van den heer v. d. B. den weg oversteken. Het meisje bemerkte te laat, dat in voile vaart uit de richting Oosterhout een personenauto kwam gereden. Vlak voor de ouderlrjke woning werd het meisje door den auto gegrepen. In zeer ernstigen toestand is zij naar het St. Igna- tiusziekenhuis gebracht, waar zij aan haar verwondingen is overleden. PERZIKEN VOOR DE ZWIJNEN. Hoe groot de fruitoogst dit jaar in ons land is, kan blijken uit het feit, dat de boeren te Achtmaal (gemeente Zundert) de z.g. natuur- perziken dit zijn de niet in kassen ge- kweekte perziken opvoeren aan de var- kens, aldus meldt de N. R. Crt. Deze natuurperziken, welke in andere jaren voor flinke prijzen werden verkocht aan de conservenfabrieken, voor de bereiding van fruitsalade enz., konden de laatste dagen op de veiling te Zundert niet meer opbrengen dan 1 tot 2 cent per kg, een prijs, waarvoor pluk- loon en vervoerkosten niet worden gedekt. EEN ..ONDERGRONDSCHE" AUTOBUS RIEDT COMFORT EN VEILIGHEID ALS SCHUILKELDER. Te Raalte is de eerste schuilkelder gemaakt en wel door den heer H., eigenaar van een autoslooperij. Op een terrein nabij zijn huis is een kuil gegraven van ongeveer 2.5 a 3 meter, waarin een autobus is geplaatst. In deze bus zijn mime zitplaatsen voor verschei- dene personen, zoo vertelt De Tijd. De toe- gangen tot dezen schuilkelder zijn in verschil- lende richtingen gegraven en afgedekt, met ijzeren balken, daaroverheen ijzeren platen en afbraakmateriaal. De autobus kan gasdicht worden afgesloten en wordt electrisch ver- licht, ook kan men er de lucht ververschen. Amico, Me dunkt ge wit oew eigen nog te herinneren mijnen brief van deuzen zomer, van 6 Juli om sjuust te zijn, waarin ik oe schreef over die steeg, waar k elken dag kom mee den groentenwagel. 'k Heb oe toen, om zoo te zeggen veur- gesteld 't vrouwvolk, waarmee ik daar ge regeld te schaften heb. Ge kent ze nog wel, want zulke vrullie vergit 'nen mensch nie gaauw Witte nog? Die lange, schrale kadee o.a. die daar in den hoek woont en die den bijnaam draagt van „de Perrepluu" omdat ze, bij alle weer, altij uitrukt mee de spuit? Dan die andere... eh... dame, die ze daar ,,de Berin" noemen, de buurvrouw van 't Hitje! Vroeger water en vuur die twee, maar van den zomer kocht 't Hitje bij mij elken dag eerebeesjes (aardbeien, als ge dat beter verstaat) en die gaf zij, dat had ik toen al in de smiezen, hei- melijk cadeau over 't gelind (de schutting) achter 't huiske, aan de Berin! Dan is er de ,/Rosse Marjan" ge wit wel, dat knappe, aanhalerige dierke, die de jong van ,,de Berin" geregeld koekskes en babbeleers toestopte. En nie te vergeten is daar nog vrouw Moes, de „Theemuts" genoemd, omdat zij altij, als ze van huis gaat, zoo'n vreemdsoortige muts draagt, mee 'n kwastje opzij. Ze is de boe- zemvriendin van 't Hitje, die twee wonen pal over malkaar; en gongen ze bij malkaar op visite, dan wierd heel 't huizeke versierd, zoodat 't de Rosse, en de Perrepluu groen en geel veur d'oogen wierdWant ge writ nog wel: de dames daar „akkerdeerden" als kat en hond! Wijers hebt ge daar dat donkere, vettige kadeeke, vrouwke Polak, dat altij staat te krabben tot ik eigens jeuk krijg. Heur stulp grensde aan 't huizeke van de Hit. Goed be- schouwd vonden de Perrepluu, de Rosse Mar jan, 't Hitje en de Theemuts vrouwke Polak wijd benejen huilien stand! Maar om malkaar te negeren hoe zijii die buurtjeswijven dejen de Perrepluu en de Rosse erg amicaal mee 't vettige Polakske. 't Hitje kost dat nie uitstaan en plaagde 't vetzakske zooveul als ze kost. Zette altij heuren mooien zurg- stoel mee eenen poot in vrouw Polak haar voorhofke, gong dan breeduit zitten en mee buurvrouw Moes zitten schimpen op 't stin- kende straatje, waar zooveel vetkeezen woon- den en dat eigenlijk deur 't Hitje en de Thee muts 'ns „gekeerd" moest worden. Vrouw Polak vrat 'r bloed dan op! Rende naar de Perrepluu en de Rosse en bracht daar de kletsprotjes over. Die twee kwamen dan rap aan de deur staan schelden en dan liep de ruzie zoo hoog, dat de andere geburen, die geren buiten dat gestook bleven, de deu- ren en ramen maar stijf toe hielden; mee bieeke gezichten aan mijnen wagel kwamen om in te slaan. Ja soms mij deurstuurden, omdat ze nie goed buiten dorsten te komen... Mijnen handel had er kompleet onder te lijen. Wlan eh ik eigens, ik bleef ook liever ,,neutraal" in dieen konkelefoes! En daarom ging ik altijd zoo rap meugelijk 't steegske uit, want 't is mee zulk poortjesvolk zoo ge- legen: op 'nen oogenblik gaan ze mee alder- hande vuiligheid naar rnalkaars koppen staan smijten en... mijnen wagel frissche groentes is veul te goed om onder den drek te laten gooien! Om van m'n hoofd, die op vallende scherven nie gebouwd is, nog maar nie te spreken! Neee, veur m'n lol kwam ik nie elken dag in die putluchtsteeg, maar ik kruiste er deur, mee 'n bietje humor en 'n dichtgeknepen neus, om er m'n kostje op te halen. Allee, vat dat nie al te dramatiek op, amico! Ook de veugeltjes, Gods schoone schepseltjes, waar- veur zoo goed gezurgd is, motten dikkels hui- lie kostje pikken uit... nouja, afval! Daaren- tegen: mennigt veugeltje, dat docht 'n rein smakelijk hapke zoomaar veur 't pikken te hebben, geraakte in de moordende klem, deur 'nen vlegel of schobbenjak, wien 't beulen en verwonden in 't bloed zat, verborgen, zurg- vuldig verstoken, onder dat smakelijk-uit- ziende hapke voer. Neee vat 't nie te dramatiek op, dat ook wij, menschen, ons voer wel motten pikken uit den afval. Da's goed teugen den hoogmoed. Wij denken 't wel, maar we zijn nie veul be- langrijker dan de musschen. Maar om dan verom te kommen op die put luchtsteeg: sjuust als ik van den zomer al verwachtte, is daar de ruzie openlijk uitge barsten. Den konkelefoes en 't heimelijk ge treiter is opgeloopen tot openlijke vijandig- heid. En 'k heb er veul last mee! En weinig voordeel, om nie te zeggen: schaai. Wie de schuld hee...? Man, ik zou nie geren rechten over die wij ven. Wie begonnen is...? 'k Heb er mee m'n neus bovenop gehangen, maar 'nen biet, als ik 't oe sjuust kan zeggen! De ,,vrindschap- pen", den onderlingen konkelfoes was z66 ingewikkeld, da'k er mee m"n petje niemeer bij kost. Neee, ik weet alleen waar en wan- neer de keet begonnen is. Op... 'nen Zondag middag! Enkele weken gelejen, toen 't zoo werm was, witte? Da's daar altij in die vunze steeg; zoogaauw als 't werm zomerweer is dan krijgen ze 't daar op d'r heupen. 't Is er op z'n rustigst, als ze binnen motten blijven van de kou en ze mee de lamp op, in huilie duffe huizekes toeven, bij de smorende kachel. t Stel daar is de zon ontwend, voelt z'n eigen t lekkerst, sjuust als mollen, in huilie donkere holen. Waar ze stillekes zitten te mokken, nou en dan 'ns over 't gordijntje loerend als ze dochten iets gehoord te hebben aan den over- kant, als b.v. den een of anderen buur te morrelen stond aan den bevroren vuilnisbak, die in den ,,voortuin" deur de steeg te stinken staat. Maar op den Maandagmergen dan volgend op dieen Zondag, deur de lekkere dieren be- nut om malkaar, mee dreiging van volledige vernietiging, den allerlesten druppel bloed af te tappen, op dieen Maandagmergen dan stond't Hitje midden in de brandnetels ('t en- nigst gewas, dat er tiert!) van vrouw Polak haar veurhoveke. Den schrik sloeg in m'n beenen. Wat gong dat Hitje te keer! Gin ruit was meer heel bij vrouw Polak. En elken keer als ze naar buiten kwam, d'ren erf op, mee alder- hande inventaris om mee te smijten, dan rauschte 't Hitje mee heuren bessem, dat 't vettig Polakske weer naar binnen schoot! ,,Ziede 't... Dre?!" wierd er geroepen. ,Ziede gij nou wier hier de ruziestookster is...?!" Dat was de perrepluu, die daar riep, die, veilig in haren hoek ten einde de steeg, mee 'n bieeke tronie reclame stond te maken veur haar eigen... onschuld. Onderwijl hitste zij vrouwke Polak op. Rip: ,,ik kom oe hel- pen, houvast!! Slaat er op. Gooi ze dood mee oew strijkijzer! Ze mot er aan! Weg, kapot die feeks!! Ziede 't nou, Dre Ja, ik was gek...! Ik zag „niks" amico. 'k Wierd per minuut kippiger. En toen de perre pluu, over alle voortuintjes henen, begost te gooien mee... pampieren, toen keek ik maar den anderen kant op, sjuust of ik nie wist waar dieen pampieren sneeuw vandaan dwerlde. Marjan stond ook in haar tuintje. Wilde geren meedoen, want 't zat haar ook tot hier! Maar ze keek angstig naar ,,de Theemuts", die mee de dikke bloote armen gekruist op den zwaren boezem, 't spul in de gaten hield. Want... wie aan 't Hitje raakt, raakt aan vrouw Moes! En onderwijl als 't Hitje vrouw Polak steeds achteruit dreef, gilde de Hit naar de Rosse: „blijf er tusschen uit, gij! 'k Heb mee jou niks aan de pet. Luister nie naar die Perrepluu daar in den hoek, die is de schuld van alles!" Ik keek 'ns verwonderd naar de Theemuts. En die... die knikte teugen me. Wat betee- kende: „m'n vriendin hee gelijk". Snapte gij nou, amico, dat ik, die er mee m'n neus boven op gehangen hebt, op gin stukken na weet, wie de schuld is van al die ruzie? Sterker nog: ik wil 't niemeer weten! Vyant... ik zou me altijd vergissen! Marjan", gilde de Perrepluu: ,,pak vast!" Nou is er de kans, om van dat serpent van n Hit af te komen! Ze zit ons al lang genogt in 't vaarwater! Haal oew pook en sla d'r omheining aan stukken! Dan kunnen we beter bij haar binnen! Vooruit, allee dan Mar jan! Denk aan oew woord!!" De Rosse kwam op looien schoenen naar voren. En de Theemuts keek haar 'ns drei- gend aan, tikte toen mee 'nen vinger teugen haar veurhoofd! Maar de Rosse, voor haar goed fatsoen teu- genover de Perrepluu, begost over te steken. Keek de Theemuts 'ns diep in d'oogen... die twee begrepen malkaar! En... de Rosse be gost uit alle macht te ranselen op 't tuin- hekske van de Hit, maar... ze sloeg tusschen de spijlen. De Theemuts grimlachte. Ik moest er eigens ook mee lachen trouwens. En de Hit? Die had ginnen tijd om te lachen! Riep alleen: Vrouw Moes, hou die Rosse in de gaten, dat ze nie raak slaat. ESn onderwijl sloeg 't Hitje zooveul te sjecuurder raak! Heel 't stulpke van madame Polak stond te schudden. 't Schudde zo6 onrustbarend, dat de Berin 'ns kijken kwam. Die docht: wat heb ik dalijk aan de stukken! Meteen scheen ze 'r eigen de eerebeesjes te herinneren van afgeloopen zo mer, knipoogde toen 'ns naar 't woeiende Hitje en... begost 't huiske van vrouw Polak mee te sloopen. Anders krijg ik de brokken in m'nen tuin", bromde de Berin teugen de buren: ,,want veur de rest", zee ze: „heb ik niks teugen die vetkees Polak". De Hit grin- nekte. Maar ge hoeft nie te vragen, amico, wat de Perrepluu uitstond... 't Spul was nou zoo lek- ker aan den gank, ze zou er nou zoo'n riant, rustig gezicht op kunnen hebben van uit haar raam, maar 't spul hep heelegaar verkeerd! Toch kwam ze nie uit haren hoek. De Berin? De Theemuts? Die lamlendige Marjan, die ieverans neffen sloeg.Ze vertrouwde en mee recht heel die vertooning nie! Ondertusschen legt vrouwke Polak het looike. Ze is haren erf al af; bij de buren ingetrok- ken. En haar huizeke... 't kan den naam van ,huis" nie meer hebben. Toch vertrouwt 't ongelukkige wijveke nog op haar vriendin de Perrepluu, die voor haar ,vecht" mee de pampiermand. Toch ver trouwt 't stomme dierke op haar vriendin Marjan, die... mee schijnbewegings te vech- ten staat. En 't goeie schepsel beseft nog steeds maar nie, dat zij te groote, te deftige vriendinnen er op nahoudt; mee zulken zijde altijd ge- kuld. Die laten de kleinen de kastanjes uit 'n vuur halen! Da's zoo onder de menschen, da's zoo onder gemeenten, da's zoo onder fde staten! In den schaduw van 'nen grooten eik kan gin blommeke gedijen. Hij vangt alle licht uit den hemel op. En wat zal 't eind zijn, amico? Daar in die Europasteeg Ik geloof 't te weten. 't Ligt in de natuur van de dingen. Als vrouwke Polak op ape- gapen ligt, dan... dan trekken de grooten naar binnen. Die vechten nie mee malkaar, want... waar is 't eind! Maar een ding: 't Hitje zal dan veul praat hebben! En de Perrepluu...? Waarom zal zij nie doen, wat de Berin en 't Hitje dejen? Vrindschap sluiten! In die steeg kijken ze zoo naauw nie naar gezworen eeden. Doet Steeg- volk nooit. Dat bralt veul meer, dan 't kan verantwoorden. Neee die ruzie loopt gaauwer af, dan ik den allereersten oogenblik, op dieen Maan- dagmorgen docht. Als ik de Rosse had zien staan schijnvechten en de Theemuts oogskes knippen, dan was ik veel gerust op den af- loop. Tweederde van wat den mensch altijd ver wacht, gebeurd ommers toch nie! Binnenkort hoop ik weer mee 'n geruster hart m'n groentes te kunnen versjacheren aan de klantjes in die vergimde scheur.. Zelfs aan... vrouwke Polak, dat 't wel mee 'n kleiner huiske zal motten stellen en... zonder voorname vriendinnen! En nou schei 'k er af. Ge zou anders nog denken da 'k in den kof- fiedrab gekek-en heb. Veul groeten van Trui, Dre IH, den Eeker en als altij gin horke minder van oewen... t. a. v., DBA De weerstoestand van hedenmorgen 7.20 u. was te Vlissingenweer: zwaar bewolkt; wind: zwak Oost-Zuidoost; temperatuur 10 gr.; min. hedennacht 8 gr., neerslag afgeloo pen etmaal: geen. Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: overwegend droog, pieest zwaar bewolkt, zachter des nachts in het Zuidoosten, overigens weinig verandering jn temperatuur. Zwakke tot matige wind uit uiteenloopende richtingen. MILITAIR VAN VRACHTAUTO GESLIN1GERD. s-GRAVENHAGE. Vanochtend is de 25- jarige militair Ch. V., die gezeten was op den platten bak van een vrachtauto bij -het nemen van een bocht van de auto geslingerd en met het hoofd tegen een trottoirband terecht ge komen. Hij is in ernstigen toestand naar het ziekenhuis vervoerd. VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN ONS LAND. DEN HAAG. De Regeeringspersdienst meldt: Naar aanleiding van de mededeeling, dat 2 vreemde vliegtuigen zich gisteravond omstreeks 11 uur boven ons land bevonden, zijn vliegtuigpatrouilles uitgezonden. De vreemde vliegtuigen hadden inmiddels ons rechtsgebied reeds verlaten. Hr. Ms. KINDBERGEN NAAR WEST-INDIB. DEN HAAG. Maandag a.s. zal het nieuwe artillerie-instructievaartuig Hr. Ms. Kind- bergen naar West-Indie vertrekken. Dit is de eerste groote reis welke het schip zal maken. AAN VOER VAN KAPOK UIT INDIE. DEN HAAG. In verband met verschillende klachten welke zijn ontvangen over normale prijsverhooging van kapok, wordt vernomen, dat van regeeringswege maatregelen zijn ge- pomen om binnen enkele dagen een belang- rijke hoeveelheid kapok uit Ned.-Indie naar Nederland te verschepen. Deze kapok zal tegen de in Augustus gel- dende c.i.f.-prijzen op de markt worden ge bracht. H. M. DE KONINGIN BEZOEKT DE SPOORWEGTENTOONSTELLING. AMSTERDAM. Het ligt in het voomemen van H. M. de Koningin om Zaterdagochtend een bezoek te brengen aan de Spoorwegten- toonstelling te dezer stede. BLANKBNHAM. Door de duisternis mis- leid is H. van der Linde alhier gisteravond in een kolk dicht bij hare woning te water ge- raakt en verdronken. FRANSCH LEGERRERICHT. PAlRIJiS. Het legerbericht van 29 Septem ber luidt: In het geheele front is het een kalmen nacht geweest. Onze troepen waren actief, met name ten Oosten van Saar- briicken. LUCttlTALARM TE PARIJS. PARUS. Te half twaalf werd te Park's luchtalarm gemaakt. Om 12 uur was alles weer veilig. NIEUWE VREDES-CONFERENTIE? LONUEN. De Engelsche pers publiceert het bericht over een nieuwe bijeenroepin-g eener vredesconferentie door Berlijn en Mos- kou, waarvoor een neutrale mogendheid zou worden uitgenoodigd. Er worden drie voor- waarden gesteld: Ten eerste, dat het lot van Polen uitslui- tend en alleen door Duitschland en Sovjet- Rusland zou worden geregeld; ten tweede ontwapening van Polen; ten derde vaststelling van nieuwe grenzen. Indien deze voorwaarden niet zouden wor den ingewilligd, dan zou het voor Frankrijk en Engeland totale oorlog worden. DE INDRUK TE LONDEN. -LONDEN. Reuter seint: Hoewel het Duitsch-Russische verdrag natuurlijk het voornaamste nieuws van den dag is, is men niet geneigd zijn consequenties te overdri ven. Een commentator heeft humoristisch opgemerkt, dat de situatie n a het pact tus schen Duitschland en Rusland thans zoo is, dat Rusland de baas is in de Oostzee, Groot- Brittannie in de Noordzee en Duitschland in het kanaal van Kiel. VON RIBBENTROP ONTVANGT DEN ITALIAANSCHEN AMRASSADEUR. BERLIJN. Naar het D.N.B. meldt, is de Italiaansche ambassadeur te Moskou door den Rijksminister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop aldaar ontvangen. DE PAN-AMERIKAANSCHE OONFERENTIE. WASHINGTON. De Pan-Amerikaansche ponferentie is gisteren met gesloten. deuren voortgezet. De vertegenwoordigers van Boli via en Paraguay hebben hierbij verklaringen afgelegd van hun goede vriendschap en goede nabuurschap. Goedgekeurd werd een beroep op de oor- logvoerenden om den oorlog te humaniseeren. LUCHTAANVAL AFGESLAGEN. LONDEN. Een escadrille Duitsche bom- .bardementsvliegtuigen heeft gisteren gepro- jpeerd Schotland te bereiken. Een aantal Engelsche jachtvliegtuigen, die him tegemoet waren gekomen, deden deze poging mislukken. DUITSCH LEGERBERICHT. BEHLUN. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakt bekend: In het be- loop der stelselmatige beweging over de demarcatielijn werd op 28 September Przemysl Zuid door den Duitschen comman dant op plechtige wijze aan den Russischen beVelhebber overgegeven. Het afmarcheeren der gewapende bezetting van Warschau begint vanavond en zal twee of drie dagen duren. Het binnenrukken der Duitsche troepen is pas vastgesteld op 2 October. In het Westen gevechten door de grond- strijdkrachten als tot nu toe. Nabij Wissen- bourg is een Fransch en bij Osnabruck een Britsch vliegtuig omlaag gehaald. DE ..EMPRESS OF RUSIA" TE YOKOHAMA AANGEKOMEN. TOKIO. De ..Empress of Rusia" is na drie dagen vertraging behouden in Yokohama aan gekomen. w

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 2