ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9971 VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1939 79© Jaargang Binnenland Buitenland Oe oorSog in Europa. Predikbeurten Landbouwberichten EERSTE BLAD Het bekende adres voor alle soorten bloemwerk. TERNEUZEN, 29 SEPTEMBER 1939. AXEL. UMBWdWw-,.. *>ei*r ^ataman wh w 111—an— NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer J 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekena. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONO. HONDENBELASTING. Ondergeteekende maakt bekend, dat na den 6den October a.s. tot vervolging van hen, die op dien datum hun hondenbelasting nog niet voldaan hebben, zal worden overgegaan. Eene kostelooze waarschuwing wordt niet verstrekt. Terneuzen, 29 September 1939. DE GEMEENTE-ONTVANGER. GEMEENTEBEGROOTING. De begrooting van de plaatselijke inkomsten en uitgaven dezer gemeente, alsmede de be grooting van het woningbedrijf, dienst 1940, zijn aan den gemeenteraad aangeboden en ge- durende een trjdvak van veertien dagen voor een ieder ter inzage op de gemeente-secretarie neergelegd, alwaar tegen betaling van de kos- ten afschriften kunnen worden verkregen. Terneuzen, 28 September 1939. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, P. THLLBGEN, Voorzitter. B. I. ZONNE VXJLLESecretaris. GEMEENTEREKENING. De rekening van de inkomsten en uitgaven dezer gemeente en die van het Woningbedrijf over 1938 zijn aan den gemeenteraad overge- legd en gedurende een trjdvak van veertien dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd, alwaar tegen betaling van de kosten afschriften kunnen worden ver kregen. Terneuzen, 28 September 1939. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, P- TELDEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DE NOODLOTTIGE BESCHIETING VAN DE MEES. Naar de correspondent der N. R. Crt., te Berlijn uit goede bron vemeemt, zal Zweden niet tegen het doodschieten van den Zweed- schen ingenieur Lamm in het Nederlandsche vliegtuig Mees protesteeren, omdat Zweden zich op het sitandpunt stelt, dat een eventueel protest rutsluitend op den weg van Neder- land ligt. DEMOBILISATIE VAN DE LIGHTING 1924 WORDT OVERWOGEN. Nu in de eerste dagen van October de lich- ting 1940 onder de wapenen komt, zou de vraag kunnen rijzen of de oudste van de thans gemobiliseerde lichtingen, namelijk die van 1924, niet naar huis wordt gezonden. Naar de Msb. in dit verband vemeemt, wordt inderdaad overwogen in hoeverre het mogelijk zal zijn de lichting 1924 te demobi- liseeren. wanneer de manschappen der lich ting 1940 zijn afgericht. Voor de verschillende wapenen is de tijd voor het verkrijgen van voldoende geoefend- heid verschillend. Voor de infanterie duurt hij 5 a 6 maanden. Een definitief besluit is intusschen, zooals men begrijpen zal, ten deze nog niet genomen. Veel zal daarbij ook afhan.gen van de ontwik- keling van de omstandigheden. MOTORRIJTUIGENBELASTING BETAALBAAR PER MAAND? De dreigende benzine-distributie doet vele automobilisten de vraag stellen of deze distri- butie hen binnenkort met zal noodzaken hun auto of motor buiten bedrijf te stellen en of het in verband daarmede wel gewenscht is opnieuw motorrijtuigenbelasting (wegenbelas- ting) te betalen, wanneer hun kaart is ver- loopen. De AJN.W.B. en de K.N.A.C. hebben zich daarom thans met een adres tot den Minister van FinanciSn gewend, waarin zij betoogen, dat van den belastingbetaler niet verlangd kan worden, dat hij zijn belasting wederom voor drie maanden vooruit zal betalen met de groote kans, dat deze betaling vrijwel nutte- loos zal blijken, indien binnenkort het gebruik van het motorrijtuig beperkt geheel onmo- gelijk gemaakt zal worden tengevolge van wettelijke bepalingen of van een beroep op de automobilisten en motorrijders in het alge- meen belang. AjN.WjB. en K.N.A.C. verzoeken den Minis ter te willen hevorderen, dat betaling der motorrijtuigenbelasting voortaan per maand zal kunnen geschieden. Dit verzoek achten de verkeersbonden ook in het belang van de schatkist. Indien immers de betaling per drie maanden vooruit gehandhaafd blijft, is te verwachten, dat veel motorrijtuigen gedurende den winter zullen worden opgelegd. WAARSGHU1WING VOOR MIJNENGEVAAR Ter voorkoming van ongelukken en in ver band met het toenemende gevaar van drijven- de en aangespoelde mijnen wordt het onder- staande onder de aandacht der bevolking gebracht. Het taanraken van drijvende- of aange spoelde mijnen en het in de nabijheid daarvan vertoeven is levensgevaarlijk. Een ieder. die een in de nabijheid van de kust drijvende of op de kust aangespoelde mijn aantreft, moet dit zoo spoedig mogelijk mel- den aan de naasthijzijnde Kustwachtpost of indien geen Kustwachtpost ter plaatse is' ge- vestigd. aan den Burgemeester ter plaatse. Deze melding wordt doorgegeven aan den commadant van de Vesting Holland. De plants van aanspoeling moet hierbij zoo nauwkeuri-T moceliik worden opgegeven b.v. (t.o.v. de kilometerpalen). BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ONS LAND. De regeeringspersdlenst meldde Donderdag- avond: In de pers is vermeld, dat Donderdagnacht boven plaatsen in het midden en Oosten van ons land motorgeronk Is waargenomen. Als uitkomst van officieele onderzoekingen is komen vast te staan, dat in den nacht van Woensdag op Donderdag, op zeer groote hoog- te, boven ons land enkele vreemde vliegtuigen in Oost-Westelijke richting gepasseerd moe- ten zijn. Daar er op verschillende plaatsen in het Oosten van het land in het Duitsch ge- stelde Britsche propaganda-pamfletten gevon- den zijn. kan worden aangenomen, dat het uit Duitschland terugkeerende Britsche vliegtui- gen zijn geweest. Blijkens de ontvangen rapporten zijn de vliegtuigen door ons luchtafweergeschut op verschillende plaatsen onder vuur genomen. DE RADIO TEN DIENSTE VAN DE JUSTITIE. De zakelijke omroepzender op gezette tijden. In een circulaire aan de procureurs-gene- raal, fungeerende directeuren van politie en de inspecteurs van de Koninklijke Marechaussee en de Rijksveldwacht deelt de Minister van Justitie mee, dat hij het reeds geruimen tijd noodig oordeelde, de beschikking te hebben over een middel, waarmee hij in spoedeischen- de aangelegenheden alle politie-autoriteiten en andere daarvoor in aanmerking komende in- stanties op korten termijn mededeelingen kan doen geworden en eventueel instructies kan geven. Op grond daarvan is de Minister met zijn ambtgenoot van Binnenlandsehe Zaken over- eengekomen, dat te rekenen van 1 October af, de zakelijke omroepzender, werkende op de golflengte 1205 M., ter beschikking van het departement van Justitie zal worden gesteld, op Maandag tot en met Vrijdag van 17.00—^ 17.09 uur, op Zaterdag van 15.0015.09 uur en op Zondag van 13.00—13.09 uur. EN'GELAND KAN 3000 VLIEGERS PER MAAND „AFLEVEREN". Een hoog officier van de Royal Air Force heeft verklaard, dat Groot-Rritannie driedui- zend piloten per me and kan afleveren. In de dominions hebben 300.000 candidaten zich aangemeld voor dienstnerming bij de lucht- macht. ZWEEDSCH SOHIP VOOR DE NOORSOHE KUST TOT ZINKEN GEBRACHT. Reuter meldt uit Oslo: Donderdag is het Zweeddsche schip Nyland dat 3325 ton meet, nabij Stavanger, voor de Noorsche kust, gezonken. Vermoedelijk is het schip door een duikboot tot zinken gebracht. De uit 29 personen bestaande bemanning is gered. Volgens een mededeeling van de Noorscbe admiraliteit heeft men gezien, dat de Nyland stopte. Een half uur later volgde een ontplof- fing. De uit 29 koppen bestaande bemanning is naar Stavanger gebracht door een Noor sche torpedoboot. Een bericht zegt, aldus Reuter uit Stock holm, dat Duitsche treilers langs de redding- booten, die vol manschappen zaten, voeren, zonder eenigerlei acht op hen te slaan. Leden der bemanning verklaren, volgens een tele gram uit Oso, dat hun schip door een Duit sche duikboot tot zinken is gebracht. DUITSCHE PROJECTIELEN OP BELGISCH GRONDGEBIED ONTPLOFT. Uit Verviers wordt gemeld aan de Libre Belgique, dat Dinsdagochtend de Duitsche luchtdoelartillerie in het gebied van Beialf en Mosthaus het vuur heeft geopend op een of meer vliegtuigen, welke van Belgisch gebied niet gezien konden worden. Ongeveer vijftien schoten werden gelost en vier projectielen zijn op Belgisch gebied, ongeveer 2% km van de grens, ontploft. De ontploffingen veroorzaak- ten treehters met een middellijn van 2 meter en een diepte van 1.50 meter. De projectielen kwamen terecht hij Igelmondermule. DE RANTSOENEERING IN DUITSCHLAND. De Duitsche omroep heeft onder meer mede gedeeld, dat de minister voor de voedselvoor- ziening maatregelen heeft getroffen om de rantsoeneering ook toe te passen op produ- centen van levensmiddelen, die zich met hun eigen produeten voeden. Voortaan zullen de boeren dus niet meer zelf een zekere hoeveel- heid van hun productievoorraad voor eigen gebruik kunnen reserveeren. Zij zullen zich tevreden moeten stellen met het officieele rantsoen. VERANDERDE TACTIEK IN DUITSOHLAND'S STRIJD TER ZEE? Havas geeft een beschouwing over den strijd ter zee. Het telegraafagentschap ver- klaart, dat de activiteit van de Duitsche duik- booten waarschijnlijk geringer zal worden. De Duitschers zouden belangrijke verliezen geleden hebben, vooral in de categorie van de groote duikbooten en voorts is het con- vooistelsel van de Engelschen en Franschen thans thans zoo goed georganiseerd, dat het buitengewoon moeilijk moet zijn voor de Duitschers om de beschermde schepen aan te vallen. Men verwacht nu, dat de Duitschers bij hun aanvallen meer gebruik zullen gaan maken van hun luchtvloot inplaats van hun duikbooten en men ziet in den aanval der Duitsche vliegtuigen op een deel der Engel- sche vloot een symptoom van de veranderde tactiek. mem mutantum i DE DUITSCHERS TREKKEN WARSCHAU BINNEN. Woensdagnaoht werd er nog gevochten. Havas meldt, dat de commandant van de verdediging van Warschau Donderdagochtend am 8 uur heeft medegedeeld, dat in den nacht van 26 op 27 September hevige gevechten zijn geleverd op den linkeroever van de Weichsel. De aanvallen van de Duitschers uit het Westen en Zuiden werden terugge- slagen, bij tegenaanvallen werden krijgsge- vangenen gemaakt, vier tanks en drie stuk- ken geschut werden buit gemaakt. De stad wordt ononderbroken uit de lucht gebombardeerd en ligt onder voortdurend vuur van de zware artillerie. De vijand heeft brandbommen gebruikt en sedert verscheidene dagen woeden branden, vooral in het centrum der stad. Aangezien de hydraulische instal- laties vemield zijn, is het niet mogelijk het vuur te blusschen en de branden hebben zich tot geheele straten uitgebreid. De bevolking wordt door wagentjes met vaten van water voorzien. Qm elf uur vijftig hebben de verdedigers van Warschau bekend gemaakt, dat het ge- brek aan levensmiddelen zich duchtig doet voelen, daar de opslagplaatsen door brand zijn verwoest. Het aantal gewonde soldaten bedraagt ongeveer 11 duizend, het aantal gewonde burgers ongeveer twintig duizend. Het is onmogelijk op het oogenblik de pre- ciese cijfers van dooden en gewonden vast te stellen, daar verscheidene ziekenhuizen zijn gebombardeerd. Verscheidene malen moest men gewonden van de eene plaats naar de andere overbren- gen. De hygienische toestanden worden van dag tot dag slechter en het gevaar voor epi- demieen dreigt. Ondanks dit alles blijft de stemming onder de bevolking ongeschokt. De soldaten blijven hardnekkig standhouden en toonen zich, voor zoover zij niet voor tech- nische overmacht moesten wijken, de meer- deren van hun tegenstanders. De leiders van de verdediging, rekening houdend met het gebrek aan munitie en van zins het bovenmenschelijke lijden van de bur- gerhevolking niet te vergrooten, hebben be- sloten een wapenstilstand van 24 uur te sluiten en besprekingen te openen over de overgave van de stad. Deze besprekingen moeten vandaag beeindigd zrjn. Omtrent de laatste gevechten om War schau meldt het D.N.B., dat in den nacht van Woensdag nog op vele plaatsen Duitsche artillerie gedwongen was in te grijpen. De Duitsche soldaten moesten meter na meter in zware straatgevechten voorwaarts dringen. Van alle kanten werd op hen ge- vuurd, ook van de daken en uit kelderluiken. De infanterie werd zeer gesteund door de artillerie en het luchtwapen. Woensdagmorgen werd den troepen bekend gemaakt, dat de stedelijke commandant de onvoorwaardelijke overgave der stad had on- derteekend. Terstond werd het vuren ge- staakt. De Polen schoten in de voorste linies tot den namiddag door. De .Deutsche Dienst" meldt, dat er twee dagen voor noodig waren om de bijzonder- heden omtrent de overgave van Warschau vast te stellen. Vandaag zullen, meldt de N. R. Crt., de Duitsche troepen de stad binnentrekken. De Poolsche troepen die Warschau verdedigen, bedragen nog 120 duizend man. Zij hebben bericht gekregen waar zij de wapens moeten overgeven. ENGEUSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-DUITSCHLA ND. Volgens de Daily ^Express hebben Engelsche militaire vliegtuigen Woensdagavond wederom een verkenningsvlucht gemaakt waarbij op nieuw pamfletten werden nitgeworpen. Zij zouden bij het vliegen op zeer groote hoogte zijn opgemerkt en zouden hun pamfletten hebben uitgeworpen boven steden en dorpen van Noord-West-Duitschland. DE BEZETTING VAN POUEN. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het oosten heeft de hoofdmacht onzer troepen stelselmatig de. demarcatielijn over- schreden. Bij de gevechten op den zuidelijken vleuge! ten oosten van den San, waarover Woensdag melding werd gemaakt, werden in het geheel 500 officieren en 6000 man gevangen geno men. Behalve de reeds gemelde Poolsche 41ste divisie zijn een legerleider, de leider van een grensbewakingscorps, zoomede de comman- <fanten van de 7de en 39ste divisie met hun staven in onze handen gevallen. De stad Warschau, welke zich Woensdag onvoorwaardelijk heeft overgegeven, zal na de afwikkeling der noodzakelijke voorberei- dingen waarschijnlijk op 29 September wor den bezet. Donderdagochtend heeft ook de comman dant van Modlin de overgave van deze vestin°- aangeboden. De Sowjettroepen aan de Hongaar- sche grens. Naar Havas uit Muncacz meldt, is het eerste officieele contact van de Sowjettroepen met de Hongaarsche militaire autoriteiten Dins- dagavond tot stand gekomen, bij Lavocne, het eindpunt van de spoorlijn Muncacz Lavocne, in de sneeuw, hij het licht van auto- Ian taams. Een kolonel van het Roode leger kwam meedeelen, dat hij bezit nam van het Poolsche gedeelte van de grens. Het onderhoud was correct hoffelijk. Slccmenmagozijn J. Wall Vlooswijkstr. 27 - Tel. 276 - Terneuzen ZOO JUIST ONTVANGENEen prachtsor- teering CYCLAMEN en groenbiijvende PLANTEN. VERZENDING NAAR ALLE PLAATSEN. Ingez. Med. VEREENIGING ZIEKENHUISVERPLEGING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN, AFD. TERNEUZEN. Gisteravond werd in het Hotel Oentraal' een buitengewone algemeene vergadering ge- houden. In zijn openingswoord herdacht de heer J. A. Meertens, die de vergadering presideerde, het overlijden van den voorzitter, den heer M. de Jonge, die aan de vereeniging plotseling was ontvallen, en die vanaf de oprichting voorzitter was, zoowel van het afdeelings- als van het Algemeen bestuur. Het voorstel van het bestuur om in het reglement op te nemen een clausule met be- trekking op het oorlogsrisico, werd na eenige discussie met algemeene stemmen aange nomen. Medegedeeld werd, dat voor leden die in militairen dienst zijn vrijstelling van contribu- tie kan worden verleend, doch dat voor ge vallen buiten het dienstverband geen vergoe- ding door de Regeering wordt verstrekt. Besloten werd aan de algemeene vergade ring voor te stellen aan alle gezinshoofden een reglement te verstrekken. Tot afgevaardigden naar de algemeene ver gadering werden gekozen de heeren Moggrd, Nobels en Stouthamer. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur op de algemeene vergadering een voorstel heeft ingediend om te komen tot het bouwen van een eigen kantoor, noodig geworden door den groei der vereeniging, waarin brandvrije kasten zullen worden gebouwd tot opberging van het archief, en werd in verband hiermede tot een bepaald bedrag bianco volmacht ge- vraagd. Naar aanleiding van dit voorstel, werd een breedvoerige bespreking gehouden, en beslo ten onder bepaalde voorwaarden dit crediet toe te staan. Besloten werd den leden gelegenheid te geven candidaten op te geven als lid voor het Afdeelingsbestuur en als lid van het Hoofd- bestuur. De stemming zal gehouden worden op een daartoe in December te beleggen ver gadering. TEN BATE VAN DE MILITAIREN. Naar ons werd medegedeeld, vergaderden alhier j.l. Woensdag, ten huize van en onder leiding van mevr. Tellegen—Boersma, de pre- sidentes van de verschillende alhier gevestigde vrouwenvereenigingen, teneinde te overwegen ,om, in verband met de mobilisatie, voor de militairen, die huis en haard hebben moeten verlaten voor den dienst ten bate van het land, pok een en ander ten bate dier militairen te <3oen. Het resultaat der besprekingen was, dat be sloten werd te trachten tegemoet te komen in logeergelegenheid voor vrouwen en verloofden van militairen, die hen willen komen bezoeken. Momenteel wordt wel periodiek verlof ver- ieend, doch dit kan ook veranderen. Door de verschillende vrouwenvereenigingen zullen hiervoor aan de secretaresse van het comite, mevr. Brinckman—Zonnevijlle, adressen wor den opgegeven van hen die bereid zullen blij ken tp 'zijn log^es te verleenen. Ook was gebleken, dat vele dames gaame breiwerk voor de militairen zouden willen ver- rlchten. Het is echter gewenscht, dat dit cen- traal geregeld wordt, althans volgens unifor- me modellen, waarvoor nog nadere besprekin gen noodig waren en informatics moeten wor den genomen. Te zijner tijd, zal hierover een en ander kunnen worden meegedeela. Voorts circuleeren op het oogenblik reeds lijsten voor het inrichten van militaire tehui- zen, waarvoor naar we vernemen door de be- trolcken kerkbesturen zijn beschikbaar gesteld de consistoriekamers der Ned. Herv. kerk en der Geref. kerk, benevens het R.K. Patro- naatsgebouw. DERTIENDE KATHOLIEKE ONDERWIJZERSDAG. Het programma van de 13de Katholieke Onderwijzersdag, ingericht door de afdeelingen Hulst en Oostburg van de K. O. iB. in het Jiisdom Breda, die op Woensdag 4 October e.k. in bet R.K. Patronaatsgebouw te Terneuzen, zal worden gehouden is als volgt: Om 9.30 wordt een H. Mis opgedragen voor de levende en overleden leden der beide afdee lingen door den Zeereerw. heer Brouwers, bis- schoppelijk inspecteur in Zeeuwsch-Vlaande- ren. Onder de H. Mis wordt de predicatie ge houden door den Zeereerw. heer J. de Meule- meester, pastoor der paroohie Terneuzen. Qm 10.30 opening der tentoonstelling van leermiddelen. Om 11.15 begint dan de morgenvergadering. jvaarin Mr. H. P. Marchant spreekt over: ,,'Het bolwerk tegen het ongeloof". In de middagbijeenkomst, die om 2.30 uur .begint spreekt de bekende schrijver Dr. Ernest Claes over: ,,Hoe iemand een boek maakte". Het programma belooft dus heel wat; de namen der beide sprekers zijn borg voor een gedegen stofbehandeling. Voor de middag: diepgaand en vormend, 's namiddags geestig en sprankelend. GOEDKEURING STATUTEN. Met de Staatscourant werden afdrukken verzonden van de Cooperatieve Aankoopver- eeniging W. Zeeuwsch-Vlaanderen G.A., te Zuidzande. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Over de week van 17 tot en met 23 Sept. bedroeg het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten in de provincie Zeeland: Paratyphus: Arneanuiden 1; RoodvonkAme- muiden 1, Oostkapelle 1 (het 3e geval in een gezin). Het Centrum. Een revue-film, waarin natuurlijk de hoofd- schotel bestaat uit muziek, zang en dans, en een speelfilm van bescheidener afmeting vormt het programma, dat deze week in Het Centrum wordt vertoond. Voor de pauze wordt vertoond Vier Dochters. Zooals de titel zeer juist aangeeft, gaat het in deze film om de levensgeschiedenis van vier dochters, en wel van een weduwnaar, die zijn woning beschikbaar stelt als pension- houder. Men krijgt eerst als inleiding een beeld van het gewone dagelijksche leven, alles gaat gewoon en rustig doet ieder zijn of haar arbedd. Nu wil het geval, dat zich als kost- ganger aandient een zeer knap jongmensch en het duurt niet lang of alle dochters be- ijveren zich om het hardst om den jongen commensaal het naar den zin te maken, zoo- dat hij zeker niet te klagen heeft, doch al blijft hij voorloopig uit de zoo handig ge zette fuiken, eindelijk declareert hij zich voor de jongste dochter en nu komt er in het kip- penhok gekakel, ofschoon ook de drie andere dochters aanzoek krijgen. Zoo zou de ge- schiedenis opgelost kunnen zijn, doch dat is te alledaags voor een filmproducent en dus komen er verwikkelingen en tal van leuke momenten, waarvan men gaat twijfelen of de knoop nog wel ontward zal kunnen wor den. Juist als men meent, dat het hopeloos wordt, komt plots de ontwarring en de doch ters tevens aan een geheel anderen levens- gezel, dan men aanvankelijk voor hen be- stemd had geacht. Na de pauze komt het groteske kijkspel van de film, waarin de Amerikanen zoo sterk zijn, want voor hen speelt geld geen rol en dus wordt Mexico lacht een aaneenschakeling van fantastische toonee- len en honte tafreelen, die er op ingesteld zijn om het oog te boeien vanwege de pracht die daarin wordt tentoongesteld. Doch niet alleen het oog, ook voor het oor is veel te ge- nieten, daar de componisten gezorgd hebben, dat de zangeressen en zangers hun kwalitei- ten naar voren kunnen brengen en volgt het eene melodieus lied het andere op, waartus- schen door natuurlijk ook de dansnummers een attractie vormen. Zoo is Mexico lacht" een filmwerk, dat de bijzondere aandacht vraagt en dit ten voile waardig is. ZONDAG 1 OCTOBER 1939. Ned. Hervormde Kerk. TElRJNEiUlZHN. 9.30 u., Dr. L J. Cazeanier, voorb. 'H. Av.; 2.30 u„ Dr. L. J. Cazemier. bed. H. Doop. SLUISKIL. 9.30 u., de heer J. H. Renting; 2.30 u., de heer P. J. F. van Voorst Vader! AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. HOiEK. 9.30 u., Ds. E. Raams, bed. H. Av. 2.30 u., Ds. E. Raams, dankz. ZAAMSLAG. 9.30 u., Ds. Korevaar; 2.30 u., leesdienst. KLOOSTERZANDE. 10 u., de heer J. Kroon. hulpprediker te Eindhoven. SAS VAN GENT. 9.30 u., leesdienst. PHILUPPINE. 2 u., Ds. Korevaar, van Zaam- slag. Gereformeerde Kerk. TERNEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. G. W, van Houte. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., cand. De Ruijter. HOEK. 10 u. en 3 u., Ds. F. Pijlman. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Chr. Geref ormeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. J. Tolsma. Gere,'ormeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u„ 2.30 u. en 6 u„ lees dienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., de heer M. A. Mieras. Roomsch-Katholieke Kerk. TERNEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H H. Diensten; 2.30 u., Lof. STEUN AAN DEN TUINBOUW. De Minister van Economische Zaken heeft bepaald, dat uit het Landbouw-crisisfonds aan hen, die als teler van gewassen van den tuin- houw zijn aangesloten bij de stichting Neder landsche Groenten- en Fruitcentrale en op den

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1