VAN GOETHE WOLLEN DEKENS Wieland's Brandewijn JONGENS-STAD Actetasschen Haardkachels Kleine AJverlenlien Predikbeurten Landbouwberichten Gemengde Berichten Laatste Berichten Burgerlijke Stand Marktberichten Buitengewone Vergadering Aanbesteding PRIMA GELDBELEGGING Frans de Bruijn Zonen de beste FAILLISSEMENTEN. ROODE KLAVER. OVERBOORD GESTAGEN EN VERDRONKEN. AUTO BOTST OP EEN ONBEWAAKTEN OVERWEG TEGEN EEN TREIN. WEERBERICHT. LOOP DER BEVOLKING. VERKOOPINGEN, UITYOERINGEN. AANBESTEDINGEN ENZ. SCHEEPV A ARTBEWEG1NG. PIETER JAN MEIJER, Willsmina Cornelia van Tatenhove, Vereniging ..Ziekenhuisverpleging in Zeeuwsch-Vlaanderen" LICHT- en KRACHTINSTALLATIE Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij HEERENWONING i3 in verschillende afmetingen en prijzen. Fa. P. i. VAN DE SANDE SAS VAN GENT KLOOSTERZANDE KOOPT NU NOG Grote voorraden. Steeds aan onze bekende 1 a g e prijzen. Prima donkere woiiige dekens, 2 pers. 23S Effen dekens, diverse kleuren 2 pers. 2^® Fantasie woilen dekens, prima kwaliteitsn 2 pers. 5^® Pracht kwaliteiten woilen dekens, groote maten, moderne dessins en kleuren 11^5 87S Onze modellen zijn dit jaar buitengewoon mooi een enorme keuze en lage prijzen Prijscourant ligt voor Ugereed Franco levering en plaatsing Wel beter Niet duurder PASSERDOOZEN TEEKENDOOZEN VERFDOOZEN Fa P. J. VAN DE SANDE BIEDT ZICH AAN een nette Werkster voor alle werk. Adres te bevragen bureau van dit blad. XT X O R HEDEN- en WOENSDAGAVOND kunt U de ontroerende mooie film komen zien. Verzuimt deze buitengewone toch niet Failliet verklaard: A. Murck, winkeUer, wonende Terneuzen, Dijkstraat 25. Rechter-commissaris mr. C. B. Mulder; curator mr. H. van Zanten, advocaat te Vlis- singen. DINSDAG 26 SEPTEMBER 1939. Nederduitsch Gereformeerde Getmeente. TBRNiEUEBN. 6.30 u., Bs. W. Baaij, van Tholen. In verband met het gebrek aan krachtvoer is bet gewenscht, roode klaver dezen herfst zooveel mogelijk te bestemmen voor veevoer. Zonder meer deze roode klaver inkuilen wordt een mislukking, doch bet is mogelijk ze ge- zamenlijk met de bietenkoppen en blaren in te kuilen, waardoor een meer eiwitrijk kuil- voer wordt verkregen. Inkuilen van klaver met zuur is ook wel mogelijk, docb is minder eenvoudig en eiscbt meer ervaring. VERDU1STERING VAN EEN POSTZKGELVEKZAMKI.ING De politie te Enschede heeft aangebouden een zekeren G. L. T. uit Oldenzaal en zijn broer H. T. uit Ehschede. Zij worden er van verdacbt een zeldzame collectie postzegels van een Joodscben emigrant, waarvan de waarde op 10.000 wordt geschat, te hebben verduLsterd. Zaterdagmiddag om twaalf uur is de 18- jarige J. Hilbrink uit Amsterdam tijdens werkzaamheden aan boord van bet motor- scbip Elisabeth, dat in het Noordzeekanaal onder de gemeente Westzaan voer, overboord geslagen en verdronken. MOTORRIJDER VERONGELUKT. Zaterdagnacbt kwam de 30-jarige dienst- plichtige sergeant N. W. Asma uit Heeg bij Lemmer, Deventer binnenrijden om een bezoek te biengen aan zijn verloofde aldaar. Asma heeft op den Brinkgeverweg ver- moedelijk bij het passeeren van een paar zij- straten lichtsignalen gegeven en bemerkte daardoor niet, dat een auto, geladen met stee- nen onder een lantaam langs den weg stond. Hij reed tegen dien auto op en werd zoo zwaar gewond, dat hij eenige oogenblikken later is overleden. DOOR PISTOOLSCHOT ERNSTIG GEWOND. Vrijdagavond heeft zich een tragisch ongeval voorgedaan in een woning aan de Korstanjepoortsteeg te Amsterdam. Een onge- veer 20-jarig militair was met verlof op bezoek bij familie en toonde zijn neef, van denzelfden leeftijd, het automatisch pistool, dat hij uit den dienst had meegebracht. Plot- seling ging het pistool af. De neef werd getroffen. Met een zware verwonding in de rechterborst werd hij door den GjG. en G.D. naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is emstig. 10.000 GULDEN VEEDUISTERO. Reeds geruimen tijd deden geruchten de ronde, dat de hoofdambtenaar der gemeente De Bilt, de heer M., zich aan fraude met gelden, welke hij voor schoolbesturen en andere instellingen beheerde, had schuldig gemaakt. Het schijnt volgens het Vad., dat eenige mgezetenen het tekort hebben aange- zuiverd. doch door andere inwoners werd aangedrongen op schorsing van genoem- den hoofdambtenaar, tevens waamemend gemeente-secretaris. De justitie heeft zich thans met de zaak bemoeid en heeft M. Vrij- dagmorgen gearresr.eerd. Het verduisterde bedrag is ongeveer 10.000 groot. HET ONGELUK OP DEN BEWAAKTEN SPOORWEGOVERGANG TE ZWIJNDRECHT. Vrijdagmiddag is in het Diaconessenhuis te Dordrecht overleden de 23-jarige mej. Visser uit Zwijndrecht, die Donderdagochtend ernstig werd gewond, toen twee melkwagens op den onbewaakten overweg aan de Bootjessteeg door den electrischen trein werd gegrepen. Dit ongeluk heeft dus twee dooden geeischt. DE INBRAKEN TE GINNEKEN OPGEHELDERD. Men meldt aan de N. R. Crt.: Dank zij de volledige medewerking der mi- litaire commandanten van het garnizoen Breda, is het aan de Kon. marechaussee in samenwerking met de gemeentepolitie van Ginneken gelukt, de aanvankelijk geheimzin- nig lijkende reeks inbraken, welke te Ginne ken werden gepleegd, volledig tot klaarheid te brengen. Hierbij is gebleken, dat de zaak vermoede- lijk is terug te brengen tot baldadige hande- lingen van een onder drankinvloed verkeeren- den militair, die in afwaehting van een na- dere beslissing ter beschikking van de be- voegde autoriteiten werd gesteld. Zaterdagmiddag is op den spoorwegover- gang nabij Oudesluis een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de ongeveer 40-jarige visch- handelaar Kuyt, afkomstig uit Stroe op Wie- ringen is gedood. K. was met vier familieleden in een auto 1 op weg van Wieringen naar Schagen. Ver- moedelijk heeft hij den trein van Schagen j naar Den Helder, welke om 2 u. 25 in den Helder moest aankomen, te laat opgemerkt. Het gevolg was, dat de auto tegen den trein opreed, waardoor het geheele voorste deel van het voertuig volkomen werd vemield. K. was vrijwel op slag dood. De vier overige inzittenden, de moeder van i het slachtoffer, en een zwager met vrouw en kind, die achter in den auto zaten, kwamen met den schrik vrij. De trein kwam met een kwartier vertra- ging in Den Helder aan. OPLICHTING. Op verzoek van de Leidsche politie heeft de Haagsche recherche aangehouden den 24- jarigen L. M. V., uit Den Haag. De man maakte er te Leiden zijn werk van om in chauffeursuniform zoogenaamd in opdracht van zijn patroon of wel namens personeel van groote bedrijven ten behoeve van jubilarissen artikelen mee te nemen, bij winkeliers gouden en zilveren voorwerpen en bij instrument- makers barometers enz., hetgeen in de meeste gevallen is gelukt. Vier winkeliers hebben hem herkend, doch slechts in een geval gaf V. de oplichting toe. De man is opgesloten. DE HEER NAUTA NEEMT ZIJN BENOEMING NIET AAN. DEN HAAG. Het in de vacature-De Vlugt tot lid der Eerste Kamer benoemde lid, de heer T. Nauta (a.r.), heeft aan het centraal stembureau medegedeeld, dat hij deze benoe- ming niet aanneemt. KONINGIN ZAL LUOHTBESCHERMINGS- DIENST INSPECTEEREN. Behoudens onvoorziene omstandigheden is H.M. de Koningin voomemens op Zaterdag 30 dezer een bezoek aan Amsterdam te bren gen ter inspectie van hetgeen op het gebied der organisatie van de luchtbescherming is bereikt. KONINKLIJKE GIFT. DEN HAAG. H.M. de Koningin heeft een aanzienlijke gift geschonken aan den Raad van Advies voor Ontwikkeling en Ontspan- ning voor militairen. ERNSTIG ONGEVAL. Op den Goorschenweg te Loohem is het 8- jarig meisje E. Lantink uit Verwolde met de fiets tegen een militaire vrachtauto gereden en gevallen. Het kind werd ernstig gewond. WARSCHAU WEER GEBOMBARDEERD. WAIRSOHAU. De radiozender te Warschau deelt mede, dat Duitsche vliegtuigen Zondag- middag boven verscheidene- deelen van de stad brandbommen hebben uitgeworpen, naar het schijnt met het doel, om brand te stich- ten, waardoor de nachtelijke operaties zouden worden vergemakkelijkt. Duitsche troepen hebben in den loop van den dag eenige aan- vallen gedaan, welke door de Poolsche troe pen werden afgeslagen. In de voorstad Praga wordt verwoed gestreden. ARABIEREN TER BESCHIKKING VAN ENGELAND. LONIDEN. Het ministerie van vworlichting deelt mede, dat zich vandaag ongeveer 300 Arabieren ter volledige beschikking van de Britsche autoriteiten te Haifa hebben gesteld. Er was geen enkele oproep voor evacueering tot de Arabische bevolking geridht. RUSSISCH LEGERBERIGHT. MOSKOU. In het Sovjet-Russisch legerbe- richt van 24 September wordt o.a. gezegd de troepen van het Russisch leger hebben vandaag den opmarsch naar de demarcatie- lijn voortgezet. Ongeveer 10.000 Poolsche sol- daten en officieren zijn ten Zuid-Oosten van Brest-Litowsk gevangen genomen. VRACHTSOHIP GETORPEDEERD. DUBLIN. Het Engelsche vrachtsohip ,,Ha- zelside" werd door een Duitsche duikboot aangevallen en tot zinken gebracht. In 2 red- dingsbooten konden 22 leden der bemanning roeiende de kust bereiken. De kapitein en de marconist hadden verwondingen opgeloopen. Men gelooft, dat 12 opvarenden om het leven zijn gekomen. FRANSGH LEfGERBERICHT. PARXJS (Havas). Het legerbericht van den ochtend van 25 September luidt: Wij hebben onze posities plaatselijk verbe- terd. In de streek ten Zuiden van Zweibruec- ken was de vijandelijke artillerie actief. DUITSCH LEGERBERICHT. B'EIRLIJN. (D.N.B.) Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het Oosten werden op 24 September de bewegin- gen der Duitsche troepen op de demarcatie- lijn overal zonder wrijving en in overeen- stemming met de Russische strijdkrachten voltrokken. Herhaaldelijk hebben jachtvlieg- tuigen militaire belangrijke doelen te War schau met succes aangevallen. In het Westen kwamen op eenige plaatsen aan weerszijden verkenners van de artillerie in actie. Bij de luchtgevechten werden acht Fransche vliegtuigen omlaag geschoten. Een Duitsche duikboot heeft een Engelsche tor- pedojager tot zinken gebracht. Ook in den handelsoorlog werden weer zeer goede suc- cessen behaald. SOKfP GEKAPSEISD. OXONARD Califomie). De Spray XI, aan boord waarvan zich 26 personen bevonden, is op eenigen afstand van de kust, tengevolge van de zeer woeligg zee, gekapseisd. Twee personen zijn gered, 24 personen worden ver- mist. HET ONDERHOUD VAN HALIFAX EN MAISKY. LONDEN. Tijdens hun ondenhoud hebben Halifax en Maisky gedurende 1 uur van ge- dachten gewisseld over de ontwikkeling van de jongste gebeurtenissen. De diplomatieke correspondent van Reuter meent te weten, dat Maisky Halifax zou hebben beloofd, zich onmiddellijk in verbinding te stellen met zijn regeering om binnenkort een antwoord te krijgen ten aanzien van de toekomstige hou- ding van Rusland. De weerstoestand van hedenmorgen 7 20 uur: Vlissingen: weer: zwaar bewolkt; wind: zwak Noord; temperatuur: 13; minimum hedennacht: 11; neerslag afgeloopen etmaal: 0,5. Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: plaatselijk ochtend- mist, overigens gedeeltelijk bewolkt, geen regen van beteekenis; weinig verandering in temperatuur; zwakke tot matige wind uit uiteenloopende richtingen. TERNEUZEN. (Nadruk verboden.) Huwelijks-voltrekkingen. 18 Sept. Jan Cor nells Meeusen, oud 34 j„ jm. en Wiipke Kla- sine Folkerts (van Emden (D.), oud 34 j., jd. 20 Sept. Bart den Hartigh (van Rotterdam), oud 23 j„ jm. en Maria Meeusen, oud 23 j., jd. Geboorten. 16 Sept. Dominicus Johannes, z. van Pieter Frangois Dieleman en van Janna Catharina Jansen. 17 Sept. Willy August Marie, z. van Franciscus Octave Felix de Vos en van Adrienne Johanna de Coninck. Jozias, z. van Adriaan Comelis de Rijke en van Alida Cornelia de Blaeij. 20 Sept. Pietemella Anna Johanna, d. van Hermanus Jozias de Regt en van Lijcia Pieternella van Hoeve. Jacobus Hendrikus, z. van Johannis Frederik Pieterse en van Sara Jansen (wonende te Sluis). 22 Sept. Helena Johanna, d. van Michiel Geel- hoedt en van Jacoba van der Molen. Maria Johanna, d. van Adriaan Marinus Verhelst en van Geertruida Pieternella van Tatenhove. Overlijden. 20 Sept. Dominicus Johannes Dieleman, oud 4 d., z. van Pieter Frangois en van Janna Catharina Jansen. (wonende te Hoek). TERNEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: C. M. Scheele, los werkman, Jozinastraat 8, van Zelzate. R. F. L. Verstraeten, zonder, Stationsweg 39, van Antwerpen. Y. A. J. A. Verstraeten, zonder, Stationsweg 39, van Gent. J. L. F. Meijer, zonder, Steenkamplaan 102, Rilland-Bath. J. de Mul, dienstbode, Scheldekade 44, van j Philippine. J. G. Dees, zonder, Van Steenbergenlaan 5, i van Utrecht. H. B. Kuiper, hotelknecht, Westkolkstraat 810, van Apeldoorn. P. de Vos, zonder, Julianastraat 3, van Zaamslag. I J. E. Dees, zonder, Julianastraat 3, van I Zaamslag. O. P. V. van Eerdenburg, bakker, Noord- straat 79, van Vogelwaarde. C. Th. Blom, religieuse, Korte Kerkstraat 19, van Roosendaal c.a. J. W. Gaasbeek, hoofd frobelschool, Noord- straat 81, van Renkum. J. de Fouw, electricien, Donze-Visserstraat 22, van Hontenisse. B. A. van der Slikke, zonder, Leliestraat 17, van Hoek. J. F. Verlinden, dienstbode, Arsenaalstraat 5, van Hulst. P. J. F. van Voorst Vader, hulpprediker, Noordstraat 75, van Weesp. A. Jansens, rijwielhersteller, Middenstraat 92, van IJzendijke. A. Klaassen, landarbeider, Hondiusstraat 30, van Zaamslag. Vertrokken: H. J. Haak, zonder, Scheldekade 57, naar Delft. B. M. Talamini, zonder, 2e Verbindingsstr. 17, naar Leiden. A. L. Thomaes, ambt. ter seer., Axelsehe- straat 18, naar Hoofdplaat. G. Cazemier, zonder, Kersstraat 11, naar Middelburg. J. C. M. Annee, religieuse, Korte Kerkstraat 19, naar Borgharen. A. M. Spruit, religieuse, Nieuwe Kerkstraat 17, naar Reeuwijk. A. Murk, rijwielhersteller, Dijkstraat 25, naar Vlissingen. J. Wendriks, schoenmaker, Tholensstraat 115, naar Sluis. P. A. van den Heuvel, onderwijzer, Juliana straat 35, naar Kapelle (Z.). M. de Blok, dienstbode, P. 121, naar St. Jan- steen. A. Kuijk, schipper, Westkolkstraat 18 a/b naar Rotterdam. M. Meeusen, zonder, Van Steenbergenlaan 49, naar Rotterdam. J. C. van Doeselaar, ambt. ter seer., Bene- denweg 21, naar Biervliet. Rotterdam, 25 September 1939. VEiEMARKT. Aangevoerd totaal 3147 dieren; w.o.: 983 vette runderen, 266 vette kalveren, 7 nuchtere kalveren, 1161 schapen en lammeren, 727 varkens. De noteering was als volgt: Vette koeien le kw. /0,78, 2e kw. 0,64, 3e kw. f 0,40f 0,52; vette ossen le kw. 0,70, 2e kw. 0,64, 3e kw. /0,42—/0,54; vette kal veren le kw. 0,95, 2e kw. 0.75, 3e kw. f 0,50f 0,60; varkens (levend gewicht) le kw. 0,63, 2e kw. 0,62, 3e kw. /0,60; schapen le kw. 0,45, 2e kw. 0,40, 3e kw. 0,35, per stuk 22, f 19, 16; lammeren le kw. jf 0,50, 2e kw. 0,45, 3e kw. 0,40, per stuk 17, 14, f 10. De aanvoer van vette koeien en ossen was groot, de handel kalm en de prijzen als vorigen Dinsdag, 3e kwaliteit iets hooger; vette kal veren waren ruimer aangevoerd, de handel matig, eerste kwaliteit iets hooger, de overige onveranderd; de aanvoer van schapen en lammeren was aanmerkelijk ruimer, de handel matig en de prijzen prijshoudend; grooter was de aanvoer van varkens, de handel levendig en de prijzen hooger. AARDAPPELEN. Brielsche Eigenheimers /1,701,90; idem Eerstelingen 1,70—/ 1,90; Zeeuwsche Eigen heimers 1,601,75; Zeeuwsche Bonte en Blauwe f 2,252,60; Blauwe Eigenheimers 1,80—/ 2; Bintjes f 1,65f 1,85, alles per H.L. Westlandsche izand 2,80f 3 per 100 K.G. Tamelijken aanvoer en kalmen handel. VLAS. Aangevoerd: 1800 K.G. Blauw, schoon, 0,75 <f 0,82; 500 K.G. Hollandsch Geel 0,75— 0,85. Er was goede vraag, waardoor de kleine aanvoer tegen hoogere prijzen geheel kon worden verkocht. ROERMONDSOHE EIERVEILING. Aanvoer 4.650.000. Kipeieren /44,90; kleine f 2,90_f3,60; Eendeieren /2,40 f 2,80. 28 September. TERNEUZEN. Buitengewone vergadering der Ver. Ziekenhuisverpleging in Z.-Vl. Afd. Terneuzen, in ,,Ons Huis". 3 October. ZAAiMSLAG. Herveiling woonhuis en erf. Notarissen Fanoy en Van Vollenhoven. Aangekomen: DONA ISABEL, 784; YEW- DALE, 823; TRINGA 1930; STUREBORG 1661. Vertrokken: AUSMA, 1905; YEWtDALE, 823; BLAOKTOFT, 1109; PBNELOPI, 4787. Morgen, Dinsdag 26 September a.s. M hoopt onze geachte Collega, J. C. F. VAN WIJCK s zijn 25-jarig Jubileum, in dienst van de N.V. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij v/h Firma P. J. van de Sande, te herdenken. lit Moge hij nog vele jaren met ons de belangen der zaak heipen be- vorderen. If HET PERSONEEL. H Terneuzen, 25 September 1939. Heden overleed zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer in den leeftijd van 76 jaar. Uit aller naam, Terneuzen: C. J. MEIJER. Axel E. J. F. MEIJER—Meijer. J. G. MEIJER. RIENTJE. Axel, 24 September 1939. Noordstraat 12. Heden overleed plotseling onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot- moeder, Zuster en Tante, Wed. van P. Remijn, in den ouderdom van 73 jaar. Namens de Familie, M. J. REMIJN. Utrecht: D. REMIJN. E. REMIJN—Braam, P. REMIJN. Terneuzen, 25 September 1939. Scheldekade 12. Afdeling TERNEUZEN op DONDERDAG 28 SEPTEMBER des 'savonds te 8 uur in „ONS HUIS". Bespreking aanvulling reglement in verband met de international toestand. Bespreking vacature in het bestuur. HET BESTUUR. in het in aanbouw zijnde kantoor der N.V. te MIDDELBURG. Bestek met teekeningen is te ver- krijgen aan ons kantoor Koningsweg45 te Vlissingen, tegen betaling van/10,—. Na storting van dit bedrag op post- rekening 143395 heeft franco toezending plaats. Alleen installatiebureaux, welke reeds vroeger werken van /5000,- of meer hebben aangenomen, komen in aan- merking. N.V. „P.Z.E.M." De Directeur. T E K O O P op besten stand een Verkooper moet huurder blijven Brieven onder No. 409, bur. v. d. blad. M V VERKRIJGBAAR - van den Nieuwen Oogst - Imperial, Juliana en Benoist Tarwe Petkuser Zaairogge, kortstroo Ook Wintergerst (Gekeurd te velde met hooge cijfers) Aanbevelend, Graan- en Zaadtelers, HULST, Tel. 65 van 15 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Bike regel meer 10 cent Boekhandel Ter Neuzen ZAAITARWE te koop, benevens Industriepoters A en B uit den Nieuw Neuzenpolder. JOH. J. DIELEMAN B 78, Hoek. TE HUUR tegen 1 Nov. a.s., een Huis, Westkolkstraat 46. Te bevragen Scheldekade 57. TE HUUR te Sluiskil, gemeubi- leerde Woning met electrisch licht j en waterleiding. Brieven onder j No. 408, bureau van dit blad. MEISJE gevraagd voor de morgen- uren, leeftijd 14 a 15 jaar. Mevr. VAN SPRANG. NAAR ROTTERDAM per Pull- mancar op 27 September, via Sluiskil—Axel over Walsoorden, ter gelegenheid van eene groote verkooping (Melkstal „De Vaan") te Bergschen Hoek. H.H. Land- bouwers, maakt van deze gelegen heid gebruik en bezoekt Rotterdam. Vertrek Terneuzen 6.30 uur, garage. Prijs f 3,—A. A. DEES, Axel- schestraat 3, Terneuzen, Tel. 303.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 4