VARKENS RUIMEN MIJNEN OP. TERNEUZEN, 25 SEPTEMBER 1939. GEMEENTERAAD. GRENSKANTOOR PUTTE WEER GEOPEND. RECHTSZAKEN. KINDJE ONVERZORGD IN HUIS ACHTERGELATEN. VOETBAL. legers elkaar zijn genaderd. De aanval van de Russen heeft evenwel een hereeniging van de Poolsche legers onmogelijk gemaakt. Twee Poolsche legers staan onder comman do van de geeneraals Sosnokowski en Sikorski Het eerste strijdt bij Grodno en het tweede in het Zuiden. (Het gebied van het laatst genoemde leger is Vrij laag, het is een vier- hoek, welke steunt tegen de Karpathen en de PoolschHongaarsche grens en zich uitstrekt tot Lown en Lublin. In dit gebied bevinden aich Duitsche en iRussische gemotoriseerde afdeelingen, zoodat in dit gebied een mengel- moes van troepen bestaat. De Poolsche tegenstand in het Noorden, onder leiding van generaal Sosnokowski, wordt geboden door de troepen, die oorspron- kelijk den rechtervleugel van het Poolsche lager vormden, versterkt door de troepen, die na den aanval van de Duitschers bij de Narew werden teruggeslagen. Hierbij bevindt zich veel cavalerie. VON FRITSCH GESNEUVELD. Generaal-overste Von Fritsch is op 22 Sep tember in den strijd voor Warschau gevallen. De Fiihrer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft in een dagorder aan het leger, hulde gebracht aan den generaal-overste vrijheer Von Fritsch. De Fiihrer heeft be- sloten, dat de gesneuvelde op staatskosten zal worden begraven. Werner, vrijheer Von Fritsch werd 4 August- tus 1880 te Benraht, geboren als zoon uit een officiersfamilie. In 1900 werd Werner von Fritsch luitenant en in 1913 kapitein, in 1917 majoor bij den staf, enz. In 1934 volgde hij Hammerstein-Equord op als chef van de legerleiding welke titel in 1936 werd gewijzigd in opperbevelhebber van de landmacht. Met Von Blomberg werd hij in het voorjaar 1938 ontslagen, omdat hij zich verzet zou heb- ben tegen de annexatie van Oostenrijk. Later in eere hersteld kreeg hij een eere-regiment en een commando tegen de Polen (van Oost- Pruisen) uit. GEEN BRITSCHE TROEPEN IN DE MAGINOT-LINIE. De militaire attache van de Fransche am- bassade te Tokio, majoor Paul Thiebaut, heeft ontkend, dat de Britsche troepen in de Maginot-linie zouden zijn. De majoor noemde dit onmogelijk, omdat in de Maginot-linie alleen gespecialiseerde troepen kunnen werken. Men kan hier geen andere troepen leggen, evenmin als men in- fanteristen op een oorlogsschip kan gebruiken. Frankrijks geheime wapen. Men meldt uit iSchengen: Het nieuwste Fransche wapen" hetwelk in dezen oorlog aan het westelijk front gebruikt wordt is varkens. Duizenden van deze dieren worden door de Fransche troepen gedurende de laatste vier dagen bij hun offensief langs de Moezel gebruikt. Een geibied ter breedte van twee mijl, hetwelk de Franschen in deze sector langs de Luxemburgsche grens wisten te ,vor- deren, was door de Duitschers, avorens zij dit terrein prijs gaven vol met mijnen gelegd. De Franschen nu dreven varkens in deze gebie- den, welke daarin rond renden en de grond doorwroetten. Dit had tengevolge dat de mijnen explodeerden en de Franschen in eenige minuten deze terreinen konden bezetten en daar nieuwe posities innemen. Op het oogen- blik requireeren de Franschen nog meer var kens, in de hoop deze strijdwijze ook nog ver- der met succes te kunnen toepassen. Momenteel zijn er in den sector om het Duitsche dorpje Perl, hetwelk juist tegenover Schiengen aan den overkant van de Moezel ligt, geen bombardementen. Het dorpje Perl zelf is zoowel door het Vuur van de Franschen als van de Duitschers totaal verwoest, geen enkel huis is intact gebleven, slechts een paar muren verrijzen nog uit de rulnes. DUITSCHE AANVALLEN TEN OOSTEN VAN DE SAAR. Het Fransche legerbericht van Zaterdag- ochtend luidt: Gisteren, tegen het einde van den middag, werden verscheidene aanvallen van den vijand op de stellingen, welke wij ten Oosten van de Saar hebben veroverd afgeslagen. Gedurende den nacht heerschte een groote activiteit aan het front, voomamelijk tusschen de Saar en het gebied ten Zuid-Oosten van Zweibriieken en bij de Lauter. Stefani meldt uit Rome. De correspondent van de Messaggero aan het Fransche front bericht, dat de Franschen in het niemandsland bij iSaanbriicken operaties hebben uitgevoerd om te beschikken over vooruitgeschoven stellingen bij een eventueel offensief. Aangezien de Maginot-linie te dicht bij de grens ligt hadden zij niet voldoende ter rein ter beschikking voor het ontplooien van een actie. De correspondent voegt hieraan toe, dat in dit gebied iets belangrijks in voorbereiding is. Dit blijkt Vooral uit zwaar artillerievuur aan beide zijden en de onvermoeide bezigheid van de luchtmacht, welke steeds verkennings- vluchten uitvoert, waarbij herhaaldelijk lucht- gevechten werden geleverd. Het strategisbhe afwacjiten. De correspondent der N. R. Crt. te Parijs telefoneerde Zaterdagoehtend, voordat het Fransche legerbericht was gepubliceerd Aan het Saarfront duurde gisteren de kalmte voort. Een periode van strategisch af- wachten volgde voor beide partijen op de eerste gevechten. De Franschen maken er, aldus de Temps, gebruik van, om de stellin gen te versterken en bij de behoeften van toekomstige manoeuvres aan te passen, om het even of deze of- dan wel defensief zijn. De afwezigheid van bedrijvigheid bij de Duit schers wordt verklaard uit het wachten op versterkingen, die uit het Oosten kunnen komen. Niets duidde nog op de voorbereiding van een grootscheepsch offensief van de over- zijde met het oog op een doorbraak. Zij zou er aanzienlijke krachten voor moeten inzetten welke volgens een schatting van de Petit Parisien die van Verdun te boven zouden gaan. en de versterking van Verdun was niet met de Maginot-linie te vergelijken. De mili taire medewerker van de Petit Parisien is overtuigd. dat zoo'n poging evenmin zou ge- lukken als een om zich een doortocht door Zwitserland te banen. Wat andere mogelijk- heden aangaat, de Fransche legerleiding is op alles voorbereid. De Excelsior zegt: De Duitschers hebben er een uitnemend belang bij, Saarbrucken uit de Fransche omvatting te bevrijden, want voor hen is dit een belangrijk knooppunt van wegen en een grendelstelling van de verdedigings- linie. In bevoegde kringen staat men hier nogal sceptisch tegenover de Duitsche bedreiging met een onbekend strijdmiddel. Men weet niet of zij sloeg op een projectiel, gas, vlieg- tuigen of wat ook, maar misschien werd er mee gedoeld op een corps soldaten, waarvan een Italiaansch iblad het bestaan onthuld heeft, die op het Westelijke front hun intrede gedaan moeten hebben. Die mannen dragen een zoogenaamden ondoordringbaren helm, een schild en mechanische schietwapens Het Fransche communique van Zaterdag- avond luidt: Plaatselijke bedrijvigheid van de artillerie en van de in contact zijnde elementen. Havas meldt uit Parijs: Na een week van kalmte aan het Fransche front van Rijn en Moezel zijn Vrijdag de Duit sche troepen meer actief geworden Sterke patroeijes deden aanvallen, de artillerie onder- hield een krachtig vuur op de Fransche stel lingen en zelfs werd een geregelde aanval ge daan op een boschje bij de Blies. Aan dezen aanval werd deelgenomen door niet meer dan een bataljon, doch de aanval was zeer heftig. Telkens werd de aanval afgeslagen door de Fransche artillerie en automatische wapens. Men merkte op, dat op punten, waar tot nu toe de Duitschers weinig actief waren, aanval len werden gedaan, vooral in het gebied ten Zuid-Oosten van Zweibriieken en langs de Lauter. Bij de Lauter zijn de Fransche en Duitsche stellingen het dichtst bij elkaar, de voorposten izijn slechts gescheiden door het riviertje. Men merkt verder op, dat de hernieuwde activiteit samenvalt met de aanwezigheid aan het front van den Fiihrer en den opperbevel hebber von Brauchitsch. De strijd tegen duikbooten. De Fransche stafberichten, luiden opzettelijk sober; wanneer er niets te melden is, wordt er niets gemeld. Aldus weet men precies waar zich aan te houden, gelijk alleen die Duitsche Vliegtuigen als neergeschoten worden opge- geven, welke binnan de Fransche linie vallen, een stelregel, die eveneens mutatis mutandis voor de duikbooten van den tegenstander geldt. De jacht op deze vaartuigen houdt aan. Deze jacht, en die op vliegtuigen, hebben dit gemeen, dat men zich aldus rekenschap kan geven van de technische middelen waarover de Duitschers beschikken. Nu al schijnen de vorderingen door de Duitsche duikbooten ge maakt, ver achter te blijven bij de door jagers op die vaartuigen en watervliegtuigen be- haalde, zegt men hier. Vooral dank zij de fijne toestellen, die de geluiden onder water op- vangen, welke zich met een snelheid van 1435 meter in de seeonde voortplanten, kunnen de duikbooten veel beter tijdig waargenomen worden. Aan den anderen kant kan een vliegtuig laag vliegen, in bepaalde omstandigheden de duikbooten onder de oppervlakte zien en ze treffen met ibommen, die als kleine onder- watermijnen werken. De Petit Parisien meldt, dat de beweging, die daardoor in het water rondom de vaartuigen gebracht wordt, vol doende is, om het ernstig te schaden, izefs als zij niet rechtstreeks met de romp in aanraking komt, terwijl de aangevallene in ondergedom- pelden toestand zich niet verweren kan. Daar komt bij, dat volgens een berekening van het Journal 800.000 ton Duitsche koopvaardij in de onmogelijkheid verkeert Duitschland te be- reiken. Als er nog personen zijn, die zich de illusie maken, dat Frankrijk na de bijna volledige bezetting van Polen het krijgsbedrijf zou sta- ken, moeten zij zich dit uit het hoofd zetten. Veeleer sterkt het gebeurde het in zijn vast- beradenheid den strijd tot het eind voort te zetten. Niemand verheelt zich, dat daartoe door het heele volk zware offers gebracht moeten worden. Saardorpen gebombarcleerd De dorpen tusschen de beide versterkte linies, waarvandaan reeds alle burgers ver- trokken zijn, werden Vrijdag den geheelen dag gebombardeerd door de vesting- en veldbat- terijen van Franschen zoowel als van Duit schers. De activiteit van de artillerie aan het westelijk front is dus weer iets toegenomen, maar geen van beide legers heeft een zwaren aanval gewaagd. Het zwaarste kanonvuur was geconoentreerd in de Blies-vallei, waar de Duitschers den gemakkelijksten toegang tot de Siegfriedlinie trachten te blokkeeren en in de beboschte heuvels bij Saarbriicken. waar de Fransche kanonnen zijn opgesteld. Van het front in Polen komt steeds meer materiaal naar het Westen. Blijkbaar uit vrees voor een Fransche bezetting van Saar briicken en een aanval op de Bliesvallei hiel- den de Duitschers zonder onderbreking alle wegen, waarlangs een aanval ondemomen zou kunnen worden onder vuur. Eer het Duitsche materiaal volledig van Polen naar het Westelijk front zal zijn over- getoracht, zullen nog wel een paar weken ver- loopen, gezien het feit, dat de Polen nog steeds op enkele plaatsen tegenstand bieden. Boven- dien hebben de spoorwegen in Duitschland te kampen met gebrek aan rollend materiaal, noodig om de groote troepenverplaatsingen snel uit te voeren. Het Russische legerbericht. In het Russische legerbericht van 22 Sep tember wordt gezegd: In het Westen van Wit- Rusland hebben de roode troepen de stad Bia- lystok en de vesting Brest Litowsk bezet en zijn zij begonnen met het zuiveren der bos- schen van Augustowo ten Noord-Westen van Grodno van de overblijfselen der Poolsche troepen. In de Westelijke Oekraine heeft het roode leger, dat zich bezig houdt met de liquidatie der resten van het Poolsche leger, de streek van Sarny van groepen officieren gezuiverd. Vrijdag hebben zich 6 Poolsche infanterie- divisies en onafhankelijke regimenten onder bevel van generaal Danger overgegeven aan de roode troepen, die den weerstand der Pool sche afdeelingen bij Lwow breken. Volgens onvolledige gegevens zijn van 17 tot 21 September 120.000 soldaten en officie ren van het Poolsche leger gevangen genomen en 380 stukken geschut en 1400 machine- geweren buitgemaakt. FINSCH SCHIP GETORPEDEERD. Het 3800 ton metende Finsche schip Martti Ragnar is in de Oostzee door een Duitsche duikboot tot zinken gebracht. De bemanning kreeg opdracht in de booten te gaan. De Martti Ragnar werd daarna tot vijf mijl uit de kust gesleept en tot zinken gebracht. De bemanning, welke uit 24 personen be- stond, heeft in twee booten den geheelen nacht geroeid en is Zaterdagoehtend aan land gekomen. Reuter voegt hier nog aan toe, dat het schip geladen was met celluloise. De Finsche gezant te Berlijn heeft opdracht gekregen te protesteeren bij de Duitsche re- geering tegen het tot zinken brengen van de Martti Ragnar. In de op Donderdag a.s„ des namiddags 2 iiur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Wijziging bouwverordening. 3. Wijziging verordening op den keurings- dienst van vee en vleesch. 4. Verordening samenwerking gemeenten inzake de luchtbescherming. 5. Geldleening groot 44.000, aan te gaan met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's Gravenhage. 6. Verleenen garantie geldleening groot f 21.000 van de Vereeniging „Am- bachtsschool voor Terneuzen en Om- streken", alhier. 7. Huur kantoor voor de distributiedienst. 8. Verleenen vergoeding aan den ambte- naar der arbeidsbemilddeling C. Jansen, voor de waarneming der functie van directeur van de districtsarbeidsbeurs. 9. Benoemen cornmissies a. commissie van bijstand voor de ge- meentewerkenzitting hadden de hee- ren C. A. Verlinde, A. de Bruijn en J. Riemens b. commissie voor de financien: zit ting hadden de heeren D. E. de Kraker, J. N. 't Giide en J. den Hamer; c. commissie op grond van de veror dening voor het georganiseerd overleg: zitting hadden de heeren P. van Cad- sand en C. A. Verlinde, als plaatsver- vangende leden hadden zitting de hee ren A. de Bruijn en N. J. C. Lambrecht- sen van Ritthem. 10. Aanbieden gemeente-begrooting 1940 met begrooting van het Woningbedrijf en trekken der afdeelingen voor het onderzoek van deze begrootingen. 11. Aanbieden gemeenterekening 1938, met de rekening van het Woningbedrijf en benoemen van de raadscommissie tot onderzoek van deze rekeningen. EINDE ZGMERTIJD IN DEN NACHT VAN 7 OP 8 OCTOBER. De minister van Binnenlandsche Zaken heeft bij rondschrijven de aandacht der ge- meentebesturen gevestigd op het Kon. besluit van 24 Februari, waarin o.m. is bepaald, dat dit jaar de zomertijd zal eindigen op 8 Octo ber, 's morgens te 3 uur. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politic alhier maakt be- kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Badschoentje, W. van der 'Hooft, Juliana van Stolbergplein 9. Rijwielbelastingmerk, D. Machielsen, Nieu- wediepstraat 20. Autotankdop, W. J. de Regt, Dekkerstr. 62. Regenjas, J. van Broekhoven, Baandijk 1. Loupe, W. Loof, Verlengde Van Steenber- genlaan 28. Ceintuur, J. Meertens, Nieuwediepstraat 57. Eenig geld, J. J. van Hoorn, Dijkstraat 41. Kinderportemonnaie, J. Nieuwenhuijzen, Van Steenbergenlaan 14. iSleuteltje, C. Huijssen, Nieuwediepstraat 59. Kinderhandtaschje, A. Hamelink, Baan dijk 11. Glace handschoen, J. Verhage, Axelsche- straat 30. Paar glace handschoenen, G. J. Kamerik, Schoollaan 21. R.K. ONDERWIJZERSDAG. Naar wij vernemen, zal de 13de Katholieke onderwijzersdag in Zeeuwsch-Vlaanderen, in- gericht door de afdeelingen Hulst en Oost- burg van den Katholieken Onderwijzersbond, gehouden worden op Woensdag 4 October a.s. te Terneuzen. Als spreker zal o.a. optreden mr. H. P. Marchant. DISTRICTS-ARBEIDSBEURS VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Bij de organen der Arbeidsbemiddeling in Zeeuwsch-Vlaanderen stonden op het eind der maand Augustus als werkzoekenden inge- schreven Axel 22, Biervliet 1, Breskens 15, Clinge 5, Hoek 20, Hontenisse 5, Hulst 15, Oostburg 5, Philippine 15, Sas van Gent 58, St. Jansteen 1, Westdorpe 4, Zaamslag 1 en Terneuzen 341, totaal 512, waaronder 28 landarbeiders. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be- smettelijke ziekten, over de week van 10 tot en met 16 September, in de provincie Zeeland bedroeg: roodvonk, Krabbendijke 1, diphtherie Hulst 1. VRUWILLIGF. VOLDOENING VAN RECASTING. Door den Minister van Financien is bekend gemaakt, dat bij den ontvanger der invoer- rechten en accijnzen te Sluis is ontvangen 145,81 en bij den ontvanger te Sas van Gent 28,62. Heel wat meer de moeite waard is hetgeen de Minister bekend maakt omtrent te Goes bij den ontvanger der directe belastingen is binnengekomen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en/of vermoigen (gewetensgeld) n.l. 10.000 onder de letters N.N. en nog /5000 eveneens onder de letters N.N. De K.N.A.C. meldt, dat het douanekantoor PutteStabroek wederom voor alle vervoer is geopend en dat het verkeer op de route Bergen op ZoomAntwerpen weder normaal kan plaats vinden. WEGEN VERBETERING. Verbetering weg HulstWalsoorden. Op de begrooting voor het Verkeersfonds is uitgetrokken f 190.000 voor voltooiing van de verbetering van het wegvak Kruisweg Tivoli van den weg Walsoorden—Hulst. HET KAMPWERK VOOR JEUGDIGE WERKLOOZEN WORDT VOORTGEZET. Het dagelijksch bestuur van de Centrale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom heeft, na uitvoerige bespreking en in overeenstemming met het Departement van Sociale Zaken besloten de werkkampen voor jeugdige werkloozen van 16 tot 24 jaar van Prot. Chr. huize, weder om ten spoeligste open te stellen. DE ARRESTATIE VAN EEN INWONER VAN AXEL TE ZELZATE. Dezer dagen meldde onze correspondent uit Zelzate, dat aldaar een inwoner uit Axel, A. T., zich in een boekwinkel zou hebben schuldig gemaakt aan diefstal van postzegels, op beschuldiging der winkelierster door de Belgiscihe politie was gearresteerd en te Gent ter beschikking der justitie was gesteld. Nader is gebleken, dat dit bericht betrof den manufacturenhandelaar A. 't G. uit Axel. Deze had het pak manufacturen, waarmede hij ventte, aan deze zijde der grens in be waring gegeven, zeggende voor zaken even te Zelzate te moeten zijn, en dat hij na zijn terugkomst het pak zou afhalen. Men had hem daar echter niet weergezien. Zijn gezin verkeerde in ongerustheid over zijn onver- klaarbaar wegblijven, tot dit laatste met het bericht uit Zelzate in verband werd gebracht. De Ax. Crt. van Vrijdag vermeldt thans het volgende: Door een paar vrienden van 't G. is in den bewusten boekhandel te Zelzate een onderzoek ingesteld en het volgende vemomen: De vrouw, die als gewoonlijk in den winkel be- diende had aan 't G. op zijn verzoek eenige postzegels voorgelegd. Omdat in de keuken haar water stond te koken had zij zich even verwijderd en kwam bij haar terugkeer tot de ontdekking dat van de 13 postzegels a 1 frs., die zij op de toonbank had voorgelegd, er nog slechts 11 aanwezig waren. Daar zij reeds een vorigen keer, nadat dezelfde Hol lander 's morgens bij haar in den winkel was geweest, aan den avond van dien dag iets vermiste, werd haar wantrouwen versterkt en riep zij een buurman ter hulp om den vermoedelijken dief vast te houden. Intus- schen lagen er op onverklaarbare wijze weer 13 postzegels op de toonbank. Zooals het bij dergelijke gevallen meestal gaat waren er nu ook meerdere winkeliers, die in den loop van het jaar al eens iets ge- mist hadden, wat als vanzelfsprekend alles aan dienzelfden Hollander werd toegeschre- ven, met het bekende gevolg. De zaak is reeds in behandeling geweest en 't G. verklaart zich aan dit alles onschul- dig. Met dit al zit hij nog steeds in arrest. Een poging zal heden bij den consul worden aan- gewend, om zoo spoedig mogelijk zijn invrij- heidsstelling te verkrijgen. De vrouw van den boekhandelaar zou ook verklaard hebben haar beschuldiging te wil- len intrekken. DE BINNENVAARTSCHOLEN EN DE OORLOGSOMSTANDIGHEDEN. Op 2 October a.s. zullen de binnenvaart- scholen van het onderwijsfonds voor de scheepvaart, welke in de meeste scheepvaart- centra van ons land zijn gevestigd, weer ge opend worden. Het onderwijsfonds voor de scheepvaart zal zich niet laten ontmoedigen, integendeel van den nood een deugd te maken. en juist nu op alle mogelijke manieren er naar streven den schippers en schippersjongens, die door de omstandigheden gedwongen zijn niets te doen, zooveel mogelijk vakonderwijs te doen geven en verder zooveel mogelijk schipperskinderen lager onderwijs te doen genieten. Binnen- vaartscholen van het onderwijsfonds voor de scheepvaart zijn o.m. gevestigd te Terneuzen en te Breskens. MR. R. M. VAN DUSSELDORP KRINlGCOMMISSARIS VAN HET ROGDE KRUIS. Bij Kon. besluit van 18 September 1939 is voor den tijd van vijf jaren benoemd tot kringcommissaris van het Nederlandsche Roode Kruis in den kring Zeeland, de heer Mr. R. M. van Dusseldorp te Goes. CHINEEZEN WILDEN NIET NAAR HUN VADERLAND TERUG. Donderdag werd de politie te Vlissingen, meldt de VI. Crt., door de Rotterdamsche politie gewaarschuwd, dat vandaar een Noorsch schip naar Vlissingen was vertrok- ken om olie te bunkeren. Aan boord waren zeventien Chineezen die zouden probeeren te Vlissingen het schip te verlaten, omdat zij geen zin hadden de reis naar China, waar- heen de boot ging, mede te maken. Zij waren in de tegenwoordige omstandigheden er niet op gesteld den vaderlandschen Chineeschen bodem te gaan betreden. Inderdaad is het schip, „Passaat" ge- naamd, binnengekomen. Het is echter steeds onder goede politiebewaking gebleven, zoodat niemand van boord is kunnen gaan. Vrijdag- nacht omstreeks 6en uur is de ,,Passaat" weer naar zee vertrokken. DE NIEUWE BESOHERMING VAN DE HAVENHOOFDEN TE IJMUIDEN. Onlangs hebben wij melding gemaakt van een nieuwe bescherming der door de zee sterk aangevallen havenhoofden te IJmuiden, met een aanwending van betonzuilen, gegoten daar ter plaatse, in zakken van canvas, waar- door een aaneensluitende beveiliging wordt verkregen, waarop men verwacht dat de zee geen, althans heel wat minder vat zal hebben. Zooals wij to en meldden, is deze bewerking een vinding van onzen voormaligen stadge- noot, den waterbouwkundige bij den Rijks- waterstaat den heer L. G. van Breen. Naar gemeld wordt is thans, nu we aan het begin staan van het storrnachtig winterseizoen, den kop van de Zuiderpier, die het meest wordt aangevallen, geheel op deze nieuwe manier versterkt en de technici wachten volkomen gerust de stormen af. Dat die uitvinding in technische kringen op waarde wordt geschat, moge schrijft de N. R. Crt. blijken uit het feit, dat reeds van talrijke zijden, zoowel in als buiten ons land, belangstelling er voor aan den dag is gelegd. Zoo zal de nieuwe wijze van bescher ming onder meer bij havenwerken in Portugal worden gebruikt. EXPORTBELEMMERINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIE. Bij het intreden van den oorlogstoestand en de daaruit voortvloeiende uit- en door- voerverboden werden daarvan zoowel in ons land als in Belgie de moeilijkheden onder- vonden. Dat zulks vooral het geval was in Zeeuwsch- Vlaanderen, dat met Belgie uiteraard een levendig handelsverkeer onderhoudt, is te be- grijpen. iEn niet alleen is zulks het geval voor uitvoer, maar ook voor doorvoer door Belgie van uit Zeeuwsch-Vlaanderen naar het overig deel van Nederland. In verschillende gevallen kon naar wij ver nemen door tusschenkomst der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen bij de betrokken instanties opheffing of een voor- loopig gemakkelijker regeling in bestaande moeilijkheden worden verkregen, doch het is te voorzien, dat de moeilijkheden bij het in treden van schaarschte voor verschillende producten zullen toenemen, zoowel voor de afnemers van onze Zeeuwsch-Vlaamsche producten aan de overzijde der grens als voor hen die van uit andere landen wenschen in te voeren. Tusschen Belgie en Nederland bestaat er, we konden dit reeds vernemen, een goeden wil om zooveel mogelijk den normalen gang van zaken te bevorderen. Vrijdag hebben ten gemeentehuize van Roosendaal ter zake besprekingen plaats ge- had tusschen ambtenaren van het Neder landsche Departement van Economische Zaken met ambtenaren van het Belgische ministerie van Handel en Nijverheid. Mr. Schaepman, administrateur van de afdeeling Handelsaccoorden van het Departement van Buitenlandsche Zaken, leidde de besprekingen. Het is te hopen, dat die besprekingen tot een gunstig resultaat zullen leiden. De rechtbank te Rotterdam heeft een 22- jarige vrouw te Krimpen aan den IJssel ver- oordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan vier maanden voorwaar- delijk, omdat zij in den nacht van 31 Decem ber op 1 Januari en den volgenden nacht een baby in zeer hulpbehoevenden toestand thuis had gelaten; de beentjes van het kind waren 's nachts bevroren. ZEVEN DAGEN GEVANGENISSTRAF GEeISOHT TEGEN HET KAMERLID ROST VAN TONNINGEN. Voor het Gerechtshof te Den Bosch stond het Tweede Kamerlid Mr. M. M. Rost van Tonningen (n.s.b.) terecht wegens het bezi- gen van een beleedigende uitdrukking aan het adres van den Centralen Raad van Be- roep te Utrecht. Het betreft hier een belee- diging in de kwestie-Oss. In December van het vorig jaar had de heer Rost van Tonnin gen op een N.S.B.-vergadering te Nuth (L.) op een vraag, hoe de uitspraak zal zijn van het ambtenarengerecht en wat de heer Van Tonningen zou doen als de marechaussee in het ongelijk wordt gesteld, geantwoord: ,,De uitspraak van het Ambtenarengerecht, het ambtenaren-on-gerecht, als ik het zoo mag noemen, valt zeer zeker ten nadeele van de marechaussee uit. Daaraan behoeft u niet te twijfelen. Ik verschuil mij niet achter mijn imniuniteit. Ik zeg het hier onder het ge- hoor van de politie. Ik daag de regeering uit mij te vervolgen". De rijkspolitie, die in de zaal was, maakte proces-verbaal op. De Maastrichtsche recht bank veroordeelde den heer Rost van Tonnin gen tot 75 boete subs 3 maanden hechtenis- straf. Voor het Bossche Gerechtshof gaf verdachte een geheel andere uitleg aan zijn volgens de dagvaarding gesproken woorden. Hij had niet bedoeld te beleedigen. De procureur-generaal achtte niettemin de tenlastelegging bewezen. Met verontwaardi- ging zeide de procureur-generaal, dat de partij van verdachte alles afbreekt en naar beneden haalt en de kwestie-Oss gebruikt heeft om reclame te maken. Wij moeten ons, aldus spreker, ten diepste verbazen over de mentaliteit van een Kamerlid, dat zich niet schaamt om dergelijke banale methodes te gebruiken. De procureur-generaal eischte zeven dagen gevangenisstraf. KON. NEDERL. VOETRALBOND. Uitslagen van Zondag. Afdeeling I. Afd. A: KFC—DWS 0—0, ADO—VSV 04, AjaxDOS 32, Stormvogels-Haarlem 43, 't GooiBlauw-Wit 14. Afdeeling II. Afd. A: OWDFC 0—3, Sparta—RFC 4—1, DKC—HBS 3—2, Hermes DVS—Xerxes 23, VfUCFeijenoord 0-0. Afdeeling HI. Afd. A: AGOW—NEC 31, QuickEn- schede 34, WageningenTubantia 34, HengeloHeracles 11, Enschedesche Boys Go Ahead 01. Afdeeling IV. Afd. APSVHelmond 30, Juliana NAiC 51, Willem HEindhoven 21, BVV -Limburgia 21, RoermondNOAD 02, MW—LONGA 2—4. Afd. B: EM1MMiddelburg 35, Vlissin genDe Zeeuwen 104, ZeelandiaGoes 1—1. Afd. F: Axel—BieiVhet 84, Corn Roys— Hulst 50. Afd. G: OostburgBreskens 15. Afd. 'H: Middelburg 2De Zeeuwen 2 33, HKCVlissingen 2 32. Afdeeling V. Afd. A: SneekVeendam 30, Leeuwar- denAchilles 44, HeerenveenVelocitas 3—1, QVAJVWIW 3—1, Be Quick—HSC 1—2. AXEL,BIERVLIET. 84. Het seizoen is door Axel goed geopend door haar overwinning op Biervliet, welke ontmoeting in een zeer vriendschappelijke stemming plaats vond. Biervliet wint den op- gooi en verkiest met wind mede te spelen. Al heel spoedig opent de rechtsbinnen van Bier vliet de score, maar direct daarop maakt P. Dobbelaer voor Axel gelijk en zorgt hij even later zelfs voor den voorsprong, 21. Als Axel een strafschop toegekend wordt, staan beide ploegen over deze beslissing z66 vre- wonderd, dat Koster een fair oordeel er op laat volgen en met een zacht tikje den bal op Biervliets doelman speelt. K. Dobbelaer maakt een overtreding door den bal met de hand aan te raken en Biervliet krijgt een vrije trap toegekend, die niets oplevert. Met onver- anderden stand komt de rust. Nauwelijks is de tweede helft begonnen of bij een aanval van Axel slaat de doelman van Biervliet den bal weg en Roze van Axel benut dit buitenkansje, 3—1. Deze speler heeft de smaak te pakken en zoo zorgt hij voor den stand 4(1. Nu komt er teekening in den strijd, want Biervliet vindt het welletjes en de middenvoor van de gasten verkleint den achterstand tot 42. Bij een aanval van Biervliet begaat een der achterspelers van Axel een overtreding in het bekende gebied en de strafschop volgt. Axels doelman weet het leder wel te stoppen, doch niet voldoende en ook hier volgt een doelpunt, 43. Het gaat er spannen en als Koster uit een hoekschop direct den bal in het net weet te plaatsen, stompt de doelman van Biervliet den bal wel weg, doch dit geschiedt over de lijn. Evenwel de scheidsrechter laat doorspe- len, zoodat Biervliet aan een doelpunt ont- komt. Nog slechts 15 minuten zijn te spelen, als Biervliet gelijk weet te maken, 44. Het nog resteerende kwartiertje is echter geheel voor Axel en P. Dobbelaer geeft den voorsprong aan Axel terug. Even later werkt de doelman van Biervliet het leder in eigen doel, 64. Een aan Biervliet toegekende strafschop wordt naast geschoten, waama Roze en P. Dobbelaer den stand vergrooten tot 84 en het einde kort daarop wordt aan- gekondigd. VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD SLUISKILRIA. Sluiskil speelde op haar eigen veld een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ria uit Westdorpe. In de eerste helft wist geen der clubs het net te vinden, doch in de tweede helft scoorde Sluiskil viermaal, terwijl Ria eenmaal het doel wist te vinden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 3