Buitenland Oe oorlog in Europa. DE BREMEN TOOH IN MGERMANSK? 518 DOODEN BIJ DEN ONDERGANG VAN DE COURAGEOUS. Tevens wordt verzocht een verbetering in de kostwinnersvergoeding aan te brengen, daar gebleken is, dat talrijke zelfstandige ondernemers niet in staat zijn daarvan een plaatsvervanger te betalen. BIJ HET EEUWFEEST DEB NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. In verband met bet eeuwfeest der Ned. Spoorwegen heeft de directie: prof. dr. ir. J. Goudriaan, ir. W. Rupkes en ir. W. F. H. van Rijckevorsel, Vrijdag in een speciale trein, ibestaande uit een versierde loeomotief, een wagon van de directie en een wagen speciaal gereserveerd voor een groep joumalisten, een feestreis door het land gemaakt. Omstreeks 9 unr vertrok deze unieke trein uit Utrecht achtereenvolgens stoppend in Bilthoven, Den Doider, Amersfoort, Baarn, Hilversum en Amsterdam C.iS. Op ieder sta tion werd de directie officieel ontvangen door een deputatie van het personeel. De fraai aangebrachte versieringen, een waardevol resultaat van het initiatief, uitge- gaan van het personeel, werden bezichtigd. Van de 1500 man van het personeel van Amsterdam C.S. hadden alien, die even uit den dienst gemist konden worden zich op het eer- ste perron verzameld. Vele honderden spoor- wegmannen vormden over de geheele lengte van het perron een dichte haag, in afwach- ting van den Directietrein. Te 11.20 uur stoomde deze binnen en stopte aan't Westelijk gedeelte van het perron, waar de directie werd ontvangen door den stations- chef, den heer W. Jongstra. De heer Jongstra nam het woord om de directie namens het geheele personeel van het Centraal station te huldigen. Namens het personeel van Amsterdam C.S. bood hij den leden der directie ieder een fraai album aan met zestig foto's van het centraal station. De directieleden dankten ieder afzon- derlijk voor de hartelijke woorden. En daarop reed de feesttrein weer verder naar de volgende huldiging. DE LOONBETALING AAN GEMOBJXISEERDEN. Geen premie voor ziiektenverzekering. In overeenstemming met het desbetreffende besluit van het bestuur van de Rijksverzeke- ringsbank heeft het bestuur van de Centrale Onderlinge, bedrijsvereeniging voor izieken- geldverzekering, besloten, dat werkgevers, die aan gemobiliseerd personeel het loon doorbe- talen of een suppletieloon verstrekken op de militaire inkomsten, ait loon niet op de loon- lijsten voor de uitvoering van de Ziektewet behoeven te vermelden. Dit loon zal niet voor premie-berekening in aanmerking komen. Naar aanleiding van het bovenstaande bericht, wordt nog bekend gemaakt, dat personen, die ter vervulling van hun mili- tairen dienstplicht in werkelijken dienst zijn, niet verzekerd zijn krachtens de Ziektewet. Het ligt derhalve voor de hand, dat ook andere bedrijfsvereenigingen voor de uitvoering van de Ziektewet geen premie zullen vragen over loon aan gemobiliseerden doorbetaald, omdat vaststaat, dat voor dergelijke personen geen risico wordt gedragen. CRISISMA A TREGELEN IN BELGIE. In het Belgische staatsblad is een besluit van den minister van economische zaken ver- schenen, waarbij aan het gewone gebruik ont- trekken door produoenten, verdeelers of win- keliers van de volgende producten strafbaar wordt gesteld: zink, zinkerts, lood, looderts, kwikzilver, paraffine en kaarsvet, glycerine, lijnzaad, lijnolie, zeep, keukenzout, reuzel, looi- en kleurstoffen, ruw Ieder, ruwe huiden, ge- looid leer en gelooide huiden. Het vervoer van zout wordt gereglemen- teerd, teiwijl het verbruik van benzine tot 6/10 van het normale volume zal worden be- perkt. Zaterdag heeft het parket van Brussel zijn actie voortgezet tegen de firma's en winke- liers, die groote hoeveelheden etenswaren en andere producten hadden verborgen met het doel van een als gevolg daarvan te verwach- ten prijsopdrijving te profiteeren. Bij tiental- len firma's zijn aanzienlijke voorraden in be- slag genomen, en talrijke processen verbaal werden opgemaakt. Bovendien heeft het par ket de sluiting van verscheidene winkels be- volen. Te Charleroi zijn vier personen gearresteerd, die een aanzienlijke hoeveelheid zout, vermoe- aelijk wel honderd ton, tegen 50 a 60 francs per 100 Kg. hadden opgekocht en tegen meer dan 100 frs. weer aan den man hadden ge- bracht. Ook in andere plaatsen is het parket Zaterdag handelend opgetreden. DE HOUDING VAN DE DIPLOMATEN IN BELGIe. Het Belgische blad Gazette wijst op de ge- reserveerde houding van de Fransche, Brit- sohe en Poolsche diplomaten in Brussel tegen- over de activiteit van de Duitschers in Belgie. De eersten beperken zich tot het verstrekken van objectieve mededeelingen en officieele documenten. Het blad schrijft verder: We gelooven niet, dat wij een geheim verraden, dat ons door de neutraiiteit is opgelegd, wanneer wij consta- teeren, dat de Duitsche ambassade te Brussel zijn onderafdeelingen aanzienlijk heeft uitge- breid. Een groot deel van het personeel van de diplomatieke vertegenwoordigingen in de landen, welke thans vijanden zijn geworden, heeft zich te Brussel gevestigd. De handelsafdeeling heeft haar diensten vervijfvoudigd en de andere afdeelingen naar verhouding. Verder merkt het blad op, dat de Fran- schen, Polen en Britten, die in Belgie woon- den en dienstplichtig waren, zijn teruggeroe- pen. De Duitsche kolonie is evenwel in haar geheel in Belgie gebleven. GEEN INUNDATIE IN BELGIE. Het Belgische ministerie van nationale voorlichting ontkent formeel, dat berichten in het buitenland verschenen, volgens welke sommige dijken van het Albertkanaal zouden zijn doorgestoken ten einde een inundatie te stellen tusschen Luik en Antwerpen, juist zouden zijn. De militaire autoriteiten hebben een der- gelijken maatregel niet gelast. DE „AEBERTVILLE". De Belgische pakketboot Albertville van de lijn BelgieCongo sedert 16 dezer uit Ma- tadi en Dobito te Antwerpen verwacht, is door Britsche oorlogsschepen naar een Fran sche haven opgebracht. Het schip heeft een lading koper uit de Belgische Congo-kolonie aan boord. Belga bevestigde Zaterdag, dat de Albert ville, samen met 40 andere opgehouden sche- pen, nog altijd in de dwons ter hoogte van Dover voor anker ligt. Onder de 40 schepen bevinden zich de vrachtboot Jean Jadot, een zusterschip van de onlangs gezonken Alex van Opstal, en twee andere Belgische schepen. Aan de passagiers welke zich aan boord van de Albertville bevinden, werd geen ge- legenheid gegeven tot ontschepen of tot het geven van draadlooze of andere berichten aan hun verwanten of vrienden. KOFFIE VOOR HITEER IN BESLAG GENOMEN. Naar te Londen wordt medegedeeld, be- staat de laatste voorraad in beslag genomen contrabande uit 20 balen koffie, wegende meer dan twee ton en geadresseerd ,,aan Z. Exc. herr Hitler, president der Groot-Duit- sche republiek, vracht betaald". De koffie was op 12 Augustus verzonden uit Aden met bestemming Hamburg. VREDESVOORSTEL VAN DEN PAUS? In Katholieke, doorgaans goed ingelichte kringen te Berlijn wordt medegedeeld, aldus United Press, dat Paus Pius in de eerstvol- gende dagen zich door middel van een schrij- ven tot de oorlogvoerende mogendheden zal wenden met een vredesvoorstel. Volgens deze kringen zou de Paus defini- tieve voorstellen voor een regeling voorleg- gen. Hij zou voorstellen, dat een neutrale groote mogendheid, zooals de Ver. Staten, daarbij de behartiging der belangen van Polen op zich zou nemen. Bovendien verwacht men, dat de vredes- encycliek, welke de Paus eenige weken gele- den reeds voorbereid heeft, binnenkort in de kerken voorgelezen zal worden, doch in een eenigszins gewijzigden vorm. NAZJ-KOPSTUKK EN TREFFEN VOORZORGEN. Knickerbocker, correspondent van de Inter national News Service", heeft in de Ameri- kaansche pers de sensationeele onthulling ge- daan, dat de nazi-leiders vermogens hebben in het buitenland tot een totaal-bedrag van bijna 35 millioen dollars. Volgens den correspondent hebben de zeven intiemste medewerkers van Hitler: von Rib- bentrop, Goebbels, Goering, Hess, Ley, Himm- ler en Streicher, deze som ondergebracht in neutrale landen in contanten en verzekeringen. Goebbels bijvoorbeeld heeft 4.635.000 dol lars in Buenos Aires, von Ribbentrop 3.156.000 dollars contant in Harlem (New-York), Den Haag en Zurich. Goebbels heeft dit bericht tegengesproken. De Duitsche consul-generaal te New- Orleans heeft medegedeeld, dat de Bremen veilig in de Russische haven Moermansk ligt. Hij voegde daaraan toe, dat een speciale cor respondent van het Italiaansche blad La Stampa de bemanning geinterviewd had in genoemde haven. De kapitein zou, na New York verlaten te hebben, de gezegelde orders geopend hebben, welke hij meegekregen had in geval van oor- log. Het schip werd op zee zorgvuldig geca- moufleerd en vermeed zorgvuldig de gebrui- kelijke routes. De Bremen heeft 12 dagen noodig gehad om zoo te manoeuvreeren, dat het buiten het gezicht van den vijand Moermansk bereikte, waarin het schitterend geslaagd is. MEER DAN 300 IJZEREN GARDEN TERECHTGESTELD. Naar Reuter meldt, wordt officieel te Boe- karest meegedeeld, dat meer dan 300 leden van de ijzeren garde Donderdagnacht en Vrij dag werden gedood tengevolge van muiterij in de gevangenkampen, toen het nieuws van den moord op Calinescu werd vernomen. ZOMERTIJD OOK IN FRANKRIJK VERLENGD. De Fransche regeering heeft besloten, evenals de Engelsche, den zomertijd tot 18 November te verlengen. DE DUITSCHE TROEPEN AAN DE WESTGRENS. „Wat geibeurt er in de buurt van Nederland en Belgie?" De Fransche pers houdt zich Ibezig met de ontruimingen en troepenconcentraties tegen- over de Belgische en Nederlandsche grenzen en vraagt zich af„ wat dat te beduiden heeft. „Wat gebeurt er in de buurt van Nederland en Belgie?" vraagt de Petit Parisien. ,Onze hooge bevelvoering volgt oplettend en met de meest levendige belangstelling de troepen- bewegingen, die van Duitschen kant plaats hebben. De ontruiming van Aken maakt klaarblijkelijk deel uit van een zichtbaar ge- projecteerd plan. Ofwel, die streek is niet vol- doende gefortificeerd en is de vijand daarom overgegaan tot het in gereedheid brengen van verdedigingsposities, ofwel die streek moet dienen als uitgangspunt voor een uitgebreid offensief; een herhaling van de omtrekkende beweging van 1914, die tenslotte vastliep door de Fransche overwinning aan de Marne. Volgens sommige inlichtingen echter zouden de Duitschers dezen keer niet de bedoeling hebben, dezelfde fout te begaan van 25 jaar geleden. Zij zouden weigeren de Belgische neutraiiteit te scbenden. Ook de Nederlandsche onzijdigheid? vraagt Charles Maurice. Deze vraag moet aller aan- daoht hebben. Het is inderdaad zeer wel moge- lijk, dat, om gemakkelrjker Groot-Brittannie met de bombardementsluchtmacht te treffen, de Duitschers het kleine land van Koningin Wilhelmina zullen binnenvallen, welk land dan op zijn beurt de verschrikkingen van een be- zetting zou leeren kennen. Wat dit onderwerp betreft, teekenen wij aan, dat vele honderden bombardementsvlieg- tuigen reeds verzameld zijn in de nabijheid van de Duitsch(Nederlandsche grens. De Britten en Franschen houden echter alle vijandelijke voorbereidingen zorgvuldig in het oog. Wanneer het oogenblik komt zijn zij ge- reed, om op dergelijke ondememingen van antwoord te dienen. De Franschen melden, dat de Duitschers 1500 vliegtuigen achter Aken hebben samen gebracht. Langs de Luxemburgsche grens kan men duizenden arbeiders waarnemen, die aan de Siegfried-Iinie werken. ENGELSCHE SCHADELOOSSTELLING AAN NEUTRALEN? In het Engelsche Lagerhuis heeft het on- afhankelijke lid miss Rathbone gevraagd, of aan de neutrale landen schadeloosstelling zal worden betaald voor rampen, welke door on- vrijwillige schending van de neutraiiteit zijn ontstaan. De onderstaatssecretaris van Buitenland- sche Zaken, Butler, heeft hierop geantwoord, dat de Britsche regeering bereid is schade loosstelling te betalen in alle gevallen, waar bewezen wordt, dat Engeland verantwoorde- lijk is. MERKWAARDIG DOGDVONNIS IN DUITSCHLAND. De speciale rechtbank te Weimar heeft den 71-jarigen boer Robert Glaim ter dood ver- oordeeld. Glaim werd beschuldigd van brandstichting. Hij zou zijn graanschuur aan- gestoken hebben. De procureur-generaal verklaarde dat Glaim graan vemietigd had, terwijl Engeland een hongerblokkade rond Duitschland heeft gelegd, waarom hij den dood verdiende. (Tel.) NIEUWE VORM VAN PROPAGANDA. Vrijdagmorgen, aldus een bericht uit Lon den, werd een muziekuitzending van Radio- Keulen en Radio-Frankfort midden in een passage afgebroken en een stem weerklonk: De Engelschen zijn de geesel der mensch- heid. Duitschers, Franschen en andere Europeanen zijn vlijtig, eerlijk en humaan, maar de Engelschen zijn arrogant, imperia- listisch en lui. Zij zijn parasieten gelijk de Joden. Na deze tirade hervatte de muziek bij de plaats waar zij afgebroken was. OLYMPISCHE SPELEN AFGELAST. Het Finsch Olympisch Comite heeft naar de Tel. meldt aan het Internationaal Olym pisch Comite medegedeeld, dat het afziet van de organisatie van de Olympische Spelen. Daar een ander land uiteraard niet meer tijdig gereed kan komen met de organisatie, ter wijl ook de tijdsomstandigheden zich niet leenen voor internationale sportgebeurte- nissen, zullen volgend jaar geen Olympische Spelen worden gehouden. GEEN BRITSCHE SCHEPEN IN DE ZWARTE ZEE. Het Duitsche nieuwsbureau verneemt van betrouwbare zijde te Stamboel, dat de Brit sche schepen opdracht hebben gekregen de havens van de Zwarte Zee te mijden. De Britsche schepen, welke in de Donauhavens li-ggen, zouden opdracht hebben gekregen, zoo snel mogelijk naar de Middellandsche Zee terug te keeren. MOGE IN EUROPA HET LICHT NIET DOOVEN De Amerikaansche staatssecretaris van buitenlandsche zaken, Cordell Hull, heeft een rede uitgesproken, waarin hij een Europee- schen oorlog „de grootste aller rampen" noemde. Voortgaande zeide hij: ,,Nu een groote oorlog in Europa een grimmige realiteit is, bestaat er een grootere noodzaak dan ooit tevoren voor alle naties, die nog in staat zijn zulks te doen, om haar streven te doen toe- nemien tot behoud van die fundamenteele be- ginselen der beschaafde internationale be- trekkingen, wier toepassing alleen den voor- uitgang van het menschelijk ras kan hand- haven. Het is onze vrome hoop, dat het thans in Europa woedende conflict op dat vasteland niet het licht zal dooven van die schitterende beschaving, waarmede het in de moderne tijden de wereld heeft verlicht. Dat is ons vurig gebed aan alle naties. Inmiddels is het onze plicht om die beginselen levend te hou den in ons midden en er intensief en onophou- delijk naar te streven dat men ze in de geheele wereld zal gaan aanhangen." EERBIEDIGING NEDERLANDSCHE EN BELGISCHE NEUTRALITEIT. Minister Goebbels stelde Vrijdag in zijn de- partement een groot aantal buitenlandsche journalisten in de gelegenheid verklaringen van hem te hooren en vragen te stellen. Van tevoren ging de minister in op de be richten in het buitenland, dat Duitschland van plan zou zijn door Nederland en Belgie te marcheeren. Hij verklaarde dat deze geruch- ten volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Het Duitsche rijk zal nimmer de Neder landsche en de Belgische neutraiiteit schen- den en heeft ook nimmer dit voornemen ge had. Ook Luxemburg kan bij deze verklaring worden ingesloten. Noch Aken, noch eenige andere aan de grens gelegen stad is ontruimd. Onzinnig noemde hij ook het Amerikaan sche bericht, dat leidende nationaal-socialis- ten persoonlijke conto's in Engeland zouden hebben aangelegd. De minister verklaarde het beneden zijn waardigheid daarop te antwoor- den. Als even dwaas kenschetste dr. Goebbels het bericht, dat hij ,,in ongenade zou zijn ge vallen" als zijnde „in contrast met de politiek van den Fiihrer". Ook zeide hij spottend, dat het niet juist is, dat hij reeds is overleden. DUITSCHLAND EN DE SOWJET-UNIE. Uit de herinneringen van een renegaat. Een lezer schrijft aan de N. R. Crt.: Na het citaat uit Mein Kampf in het avond- blad van 20 September verdient in verband met Hitler's verklaring geen aspiraties te heb ben in de richting van Russisch grondgebied een andere uitlating zeker belangstelling. Ze komt voor in het boek van Kurt Ludecke „I knew Hitler" in Hoofdstuk XXIV: Alone with Hitler". Het is verschenen in September '37. De schrijver is gedurende vele jaren een van de naaste medewerkers van den Fiihrer geweest, kort na de machtsaanvaarding in ongenade gevallen en enkele maanden voor de Roehm-affaire (30 Juni *34) naar Amerika uitgeweken. Ook wanneer men zijn mededee lingen opvat met al het voorbehoud waarmee men de woorden van een renegaat leest, ook dan geven ze, zeker na de laatste zwenking van Duitschlands buitenlandsche politiek, te denken. In het bedoelde hoofdstuk vertelt Ludecke van een onderhoud met den Fiihrer op 12 September 1932, dus ruim 4 maanden v6or de ..Machtsubernahme" in Hotel Kaiserhof te Berlijn. Daar wordt in dien tijd in Hitler's hoofdkwartier in alien ernst gesproken over de mogelijkheid van een samengaan van Duitschland met de Sowjet-unie. Ludecke meent dat het zoo spoedig moge lijk dien kant uit moest. Rusland, geplaatst voor het altematief: of oorlog met Duitsch land, Japan en wellicht andere landen, een oorlog ten doode 6f een vergelijk met Duitschland, misschien zelfs een militair ver- bond ten koste van eenige concessies, zal wijs genoeg zijn het laatste te kiezen. Voor Rus land zou dat beteekenen: Vrede in het Westen, een beslissende zet tegen Japan in het Oosten, terugwinning van de Baltische landen, en vei- ligheid naar touiten om zijn geweldige binnen- landsche problemen aan te pakken. Voor Duitschland zou het onberekenbare voordeelen meebrengien: in politiek, in econo- misch, zelfs in biologisch opzicht zou Hitler zijn eigen problemen gemakkelijker oplossen met Stalin dan tegen hem. Rusland zou een enorm achterland vormen voor de Duitsche industrie. Tsjecho-Slowakije zou verdwijnen en Polen, onder pressie van twee kanten, zou gedwongen zijn iedere duim grond inclusief Dantzig terug te geven. Hoofdzaak zou wezen een definitieve en bindende overeen- komst inzake de Oekraine. Dan zou Duitsch land de zoolang begeerde invloedssfeer hebben van Noordzee tot Zwarte Zee. Engeland en andere machten zouden inzien, dat hier een oplossing te verkrijgen was zon- der oorlog en ter bescherming van den weg GibraltarSuezIndie Duitschland te vriend- houden tegen een eventueele combinatie van Frankrijk, Spanje en Italie. Japan zou zijn invloedssfeer kunnen uitbreiden in China, ter wijl toch het ,,gele gevaar" door Siberie werd tegengehouden. Bovendien zouden de gemeen- schappelijke belangen der beide Amerika's er geen gevaar bij duchten. De heele wereld zou er een gevoel van vei- ligheid door krijgen: een psychologische fac tor van onberekenbare waarde. Ludecke acht het mogelijk, dat de kloof tusschen beide systemen overbrugd wordt, wanneer het Duitsche nationalisme maar waarlyk socialistisch is en het Russische so cialisms voldoende nationalistisch wordt en dien weg gaat het immers op. Daarom moet Hitler naar zijn meening niet aan de macht komen door een compromis met het kapitalisme, maar met geweld Hindenburg afzetten en alle reactionnaire groepen buiten gevecht stellen. Om tactisohe redenen. En dan antwoordt Hitler, dat hij om tac- tische redenen toch voorloopig een andere politiek moet volgen. ,,Stel", zoo zegt hij, ,,dat ik tot overeenstemming met Stalin kwam en dienovereenkomstig te werk ging. Wat zou er gebeuren, wanneer Stalin, bij een aan- val van Italie, Frankrijk en Ehgeland, mij ver ged en in plaats van ons te helpen de partij van onze tegenstanders koos? Vergeet niet, dat een nazi-regime in het begin uiterst kwetsbaar zal zijn. Om die reden zou het beter wezen mij, te verbinden met Italie en Japan, en Engeland, als ik zijn vriendschap niet kan verkrijgen, aan het lijntje houden. De economische kracht van de staten van Versailles is zoo enorm, dat ik dadelijk in het begin nog niet kan riskeeren hen te prikkelen. Wanneer ik mijn regeering begin met socia- lisme, dan zijn Parijs, Londen en New York gealarmeerd, de kapitalisten zullen schrikken en zich vereenigen, en dan ben ik gewipt, voor ik het weet. Een preventieve oorlog zou alles vemietigen. Neen ik moet den strijd aanbinden tegen het kapitalisme en tegelijk de mogendheden van Versailles in de teugels houden, door hun het schrikbeeld van het bolsjewisme voor te houden en hen te doen gelooven, dat een Nazi-Duitschland het laatste bolwerk is tegen den rooderi zondvloed. Dat is de eenige weg om de gevaarlijke periode door te komen, vrij te komen van Versailles en te herbewapenen. Ik kan over vrede spreken en tegelijk oorlog bedoelen". Hitler begon weer nerveus de kamer op en neer te loopen. Wanneer Engeland tot elken prijs zich ver- zet tegen een grooter Duitschland, fiat. Ik denk nog steeds, dat Mussolini er belang bij heeft om Duitschland zoo sterk te maken, dat we samen John Bull op z'n knieen brengen. En het zal makkelijker wezen Moskou neer te slaan en de Oekraine te nemen, wanneer de kapitalisten op mijn zij zijn. Wanneer de kapi talisten gedwongen zijn te kiezen, geloof me, dan zullen ze 'n grooter Duitschland prefe- reeren, ook als het het doel van Moskou na- streeft boven een verbond van die twee tegen hen want dat zou het einde van het kapitalisme over heel de wereld beteekenen. Wees maar niet bang tegenover dit al- ternatief geplaatst, zal het kapitalisme mij liever hebben dan Stalin en mijn condities aecepteeren." Hij zweeg een oogenblik en scheen na te denken. Toen: ,,Het zou wel vreemd wezen om pro-Rolsjewistisch te worden na onze furieuze campagne er tegenMaar ik kan die heeren in Parijs en Londen en New York intimideeren als ze me niet met rust laten..." Even later ging hij onstuimiger voort, van de eene gedachte overspringend op de andere. Eerst herwapenen. ,,Het eerste wat ik moet doen, is vrijkomen van Versailles en herwapenen het socia- lisme moet in de tweede plaats komen. Her- wapening kost geld; en wat jij een revolution- naire daad noemt (bedoeld is de staatsgreep door L. aanbeVolen) ook. En ik heb nu erg weinig, zeg ik je neen, dat kan niet Bovendien, ik heb Hindenburg noodig, zooals ik je zei, tenminste tot't ergste voorbij is En verder, ik vertrouw de Russen niet, even- min als (Stalin ons blijkibaar vertrouwt. De Macchiavellische methode is de eenig moge- lijke, de eenige waarmee ik in onze omstan- digheden iets kan bereikenDenk je in, dat de Reichswehr weer gaat schietenNeen, mein Lieber, de Feldherrnhalle was genoeg. Ik heb geleerd sindsdien ,,Ik ben een politicus, geen hervormer of religieus fanaticus. Ik weet wat ik wil en ik meen soms ook te weten wat mogelijk is. Waarom zou ik mij binden aan Stalin, zoo lang er nog eenige kans is om voor Duitsch land de ruimte te krijgen, die het verdient? Die kans gooi ik niet weg." Toen, in eeri plotselinge, woedende uitbars- ting van hartstocht: ,,En als er bommen noodig zijn om dezen heeren in Londen, Parijs en New-York te laten zien, dat het meenens is, dan kunnen ze ze krijgen. Wees maar niet bangik ga tot het uiterste, als het noodig is, niet eerder o neen, niet nu... ik heb geleerd te wachten. Als ze geen andere taal verstaan, dan zullen ze wat leeren, wanneer in iedere hoofdstad van Europa en Amerika een dozijn van die goudhyena's zwemmen in hun bloed. „Ik heb maar e6n gedachte, e&n wil, die me voortdrijft dag en nacht Duitschland groot te maken, de grootste mogendheid op aarde. En als jij je een grooter Duitschland voorstelt zij aan zij met Rusland, dan zeg ik je, dat ik een Duitsch rijk kan zien, dat zich uitstrekt van de Noordzee tot aan den Oeral, maar dan zonder Stalin" En dan even later sprekend over een Amerikaansche uitgaaf van ,,Mein Kampf": ik behoef niet te herroepen wat ik jaren geleden schreef ik maak politiek, geen boeken. Eh zooals ieder ander politicus, heb ik het recht mijn binnen- en buitenlandsche politiek te wijzigen of te corrigeeren pre- cies zooals ik dat verkies MUSSOLINI HEEFT GESPROKEN. Zaterdagochtend heeft Mussolini in het Pa lazzo Venezzia een toespraak gehouden tot de fascistische leider uit Bologna, waarin hij o.a. zeide ,,WSj ontmoeten elkaar op het oogenblik op een stormachtig oogenblik, waarop niet alleen de kaart van Europa, doch misschien ook die van de werelddeelen op het spel staat. Niets is natuurlijker dan dat deze groote gebeurtenissen en hun terugslag in Italie ook onder ons emoties hebben opgewekt. Een zekere menschelijke gemeenschap, zeer klein, doch buitengewoon ellendig, die in de meest sombere uithoeken woonde, heeft ge- profiteerd van dezen buitengewonen en be- grijpelijken geestestoestand. Het is deze ge meenschap, die zekere geruchten in omloop heeft gebracht, waarvan de meest belache- lijke mij persoonlijk betroffen. Dit verschijn- sel was voorbestemd om uit zichzelf te ver dwijnen, anders zou ik hebben moeten twijfelen aan een ding, waarin ik steeds krachtig heb geloofd, n.l. dat het Italiaansche volk een der meest intelligente is van de wereld. Zonder de zaak te dramatiseeren, want dat is de moeite niet waard, kan men hieruit de conclusie trekken, welke men in een woord kan samenvatten. De kleinste hoekjes te reinigen van de overblijfselen van het mayonnieke, joodsche en esterophile anti- fascisme. Wij zullen niet toestaan, dat door de een of ander de physieke en moreele gezond- heid van het Italiaansche volk wordt ge- schaad. Het Italiaansche volk weet, dat het den loods niet moet storen, vooral niet, wan neer hij bezig is te sturen in stormachtig weer en het weet ook, dat het hem niet elk oogenblik vragen moet stellen over den koers. Indien ik op het balkon zou verschijnen en het Italiaansche volk bijeen roepen, dan zou dit niet zijn om het den toestand uiteen te zetten, doch om het zooals is geschied op 2 October 1935 en 9 Mei 1936, beslissingen, ik zeg beslissingen, mede te deelen, welke histo- rische beteekenis hebben. Op het oogenblik is dit niet het geval. Onze politiek is vastgesteld in de verklaring van 1 September en er is geen reden om dit te wijzigen. Dit beantwoordt aan onze nationale belan gen, aan onze verdragen en politieke over- eenkomst en aan het verlangen van alle vol- ken, ook het Duitsche, hetgeen is: tenminste het conflict te localiseeren. Bovendien, nu Polen geliquideerd is, is Europa in werkelijkheid niet in oorlog. De massa's van de legers zijn nog niet in contact geweest. Men kan den schok vermijden door er zich rekenschap van te geven, dat het ver langen om posities welke door de natuurlijke dynamiek van een volk zijn veroordeeld, te handhaven, of erger nog, te herstellen, een ijdele hoop is. Het is zeker met de wijze bedoeling het conflict niet uit te breiden, dat de regeerin- gen van Londen en Parijs nog niet hebben ge- reageerd op het Russische voldongen feit, doch door zoo te handelen hebben zij hun mo reele rechtvaardiging, welke ten doel had het Duitsche voldongen feit te herzien, gecom- promitteerd. In een toestand als de huidige, vol van on- telbare onbekenden, is spontaan onder de massa van het Italiaansche volk een leus ont staan, zich militair voor te bereiden voor iedere eventualiteit, zooveel mogelijk de vre- despogingen steunen en waakzaam en zwij- gend te arbeiden. Ziedaar de fascistische stijl, dit moet zijn en is ook de stijl van het Ita liaansche volk. HITLER AAN HET OOSTELIJK FRONT. Hitler heeft zich Vrijdag naar het operatie- gebied van het noordelijke leger begeven, dat opgerukt was over Boeg en Narew en een aanval had gedaan op de spoorlijn tusschen MinskWarschau. Van een gunstig gelegen punt had Hitler de gelegenheid om de geheel door Duitsche troepen omsingelde stad War schau te overzien, welke stad aldus het D. N. B. haar bestaan alleen nog te danken heeft aan de menschelijkheid en omzichtige oorlogsvoering, die het Duitsche leger on- danks alle schending der oorlogsregels door de Polen toegepast. Laat in den middag keer- de Hitler naar het hoofdkwartier terug. DE DUITSCHE VERLIEZEN IN POLEN. Naar het Zweedsche blad „Aftonbladet" bericht, moet men er op rekenen, dat, afge- zien van de dooden en gevangenen, 10.000 Duitsche soldaten in Polen verdwenen zijn BRITSCH SCHIP VERLOREN GEACHT. Men vreest te Londen, dat de hoop moet worden opgegeven op de veiligheid van offi- cieren en manschappen van het Britsche schip Royal Sceptre, metende 4853 ton, dat in het begin van September tot zinken is ge bracht door een Duitsche duikboot, aldus meldt het ministerie voor de voorlichting. Een S.O.S.-signaal van de Roenal Sceptre, die zich toen op ongeveer 300 mijl ten Westen van Quessant bevond meldde, dat het schip onder vuur genomen werd door een Duitsche duikboot en voegde hier later aan toe, dat de bemanning bevel had gekregen, het schip, dat in zinkenden toestand verkeerde, te verlaten. Op 6 September werden telegrammen ont vangen, volgens welke Deensohe en Noorsche schepen de plaats des onheils afgezocht had den, maar geen spoor hadden gevonden van de booten. Sinds drie weken is nu niets meer vernomen en men vreest, dat de officieren en manschappen verloren zijn. De Britsche admiraliteit heeft Zaterdag- avond de volledige lijst met de namen van de 518 officieren en manschappen, die, naar men aanneemt, zijn omgekomen bij het zinken van het vliegtuigmoederschip Courageous, gepu- bliceerd. De eerste naam op de lijst is die van den commandant kapt. Makelo Jones, die als laatste op de brug bleef, de vlag salueerende. DE VERDEDIGING VAN WARSCHAU. De burgemeester van Warschau, Stefan Starzynski, heeft aan United Press verklaard, dat het aantal dooden en gewonden te War schau in de tienduizenden loopt, waarvan het grootste gedeelte vrouwen en kinderen. De Poolsche troepen hebben hun positie weten te handhaven en weten langzaam voorwaarts te dringen. Het moreel is uitstekend. ,„Wat betreft de Duitsche methode van oorlog voe- ren kunnen slechts de vroegere verklaringen helhaald worden, waarbij zij worden geken- merkt als in strijd met de moderne bescha ving, omdat zij izijn een willekeurig en uit militair oogpunt nutteloos uitroeien der bur- gerbevolking en het vemielen van historische gebouwen, monumenten, kerken, ziekenhuizen en arbeidershuizen. De voedselvoorraden, welke aanwezig zijn, noodzaken een voorzichtige rantsoeneering en dit, tezamen met het groote gebrek aan melk en zuivelproducten, veroorzaakt een groot gevaar voor de gezondheid van vele duizenden kinderen en hun moeders. Op uw vraag, of wij de Duitschers buiten Warschau kunnen zien, deel ik u mede, dat wij er velen zien, maar alleen vliegers, die de stad dag en nacht bombardeeren. Onze troepen heibben de stad in de afgeloopen week dapper verdedigd en zullen daarmee voortgaan. Ik geloof ten stelligste, dat de hulp van de beschaafde wereld aan Polen binnenkort effectief zal zijn en Warschau zal redden van den totalen on- dergang De burgemeester van Warschau heeft ver der in een radiorede hulde gebracht aan den heldenmoed van de bewoners van Warschau in hun strijd tegen den aanvaller. Donderdag- avond zijn 70 bommen op de stad gevallen; 700 personen werden gedood; 2 vliegtuigen werden neergeschoten. De strijd om Warschau duurt nog voort. De verdedigers bevinden zich nog op 30 km. van het centrum der stad. Het leger van generaal Rummel is in de hoofdstad aangekomen. Generaal Rummel heeft generaal Czuma, die bij het bombarde- ment werd gewond, verVangen. Op drie fronten biedpn de Polen nog tegenstand. In Polen bestaan nog drie haarden van tegenstand van het Poolsche leger, niettegen- staande het feit, dat de Duitsche en Russische te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 2