3 \i ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Arabella tie Verschrikkelijke No. 9969 MAANDAG 25 SEPTEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland Femileton 0PENBARE RAADSVERGADERING. DE BLOKKADE DOOR ENGELAND. 1 ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per post '1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post A bonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. ITitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer j 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, \V OENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TERNEUZEN brengt ter openbare kennis, dat een openbare verga- dering van den Raad dier gemeente is belegd op Donderdag 28 September 1939, des namid- dags 2 uur. Temeuzen, 25 September 1939. De Burgemeester van Terneuzen, P. TELLEGEN. DE NEDERLANDSGHE KOLONIE VAN WARSOHAU VEIXIG TE KONINGSBERGEN AANGEKOMEN. Het Ministerie van Buitenlandscbe Zaken beeft uit Koningsbergen telegrafisch bericht ontvangen, dat de Nederlandsche kolonie te Warscbau, welke Donderdagmiddag vandaar onder leiding van den gezantschapssecretaris baron Gevers en baronesse Gevers vertrokken zijn, bebouden zijn aangekomen. In berinnering worde gebracht, dat zicb te Warscbau, waar vandaan op 19 dezer bericht werd ontvangen, bevonden: de beer en mevrouw Wauterscheid en kind, de beer en mevrouw Broos met twee kinderen uit Apin- gedam, de heer Ousters uit Eindhoven, de heer Krijgsman uit Dordrecht, de heer de Jode uit Arnhem, de heer van der Ben uit Eind hoven, he heer van der Wiede uit Eindhoven, de heer de Jong uit Eindhoven, pater Daniel uit Vlissmgen, mevrouw van Barenvan Gil- sen en drie kinderen, mevrouw van Loon en kind uit Tiel, mevrouw van Laarhoven en kind, consul en mevrouw Peereboom, me vrouw en mej. Peereboom, en de heer Broers- ma uit Amsterdam en de heer Munder. VOER VOOR KIPPEN, DUIVEN EN DIVERSE VOGELS. Het Centraal Crisis Middenstandsbureau meldt: Ter verkrijging van voer en zaden voor kippen (alleen kippen tot een aantal van 25), postduiven, sierduiven, ganzen, zwanen, fazan- ten, parelhoenders, pauwen, kalkoenen, konij- nen en diverse vogels, moeten houders van deze dieren zich laten inschrijven bij hun winkeliers. Houders van dieren kunnen zich ook op- geven bij hun pluimvee-, duiven-, sport- en teeltvereeniging. Dan wordt door bemidde- ling van de vereeniging het voeder verstrekt. Ter verkrijging van het benoodigde voer voor de bij hun ingeschreven klanten, moeten de winkeliers daartoe staten invullen, waarop te Vermelden de klanten met de opgegeven dieren. Eventueele inlichtingen worden eveneens verstrekt door het Centraal Crisis Midden standsbureau, Parkstraat 23, tel. 114454. 25.000 KLEINE BOEREN ZULLEN W ORDEN GESTEUND. De begrooting van het Landbouw-crisis- fonds voor 1940 draagt, zooals ibij de indie- ning van vorige ontwerp-begrootingen voor dit fonds meermalen onder de aandacht is gebracht, een zeer voorloopig karakter. Deze onzekerheid is uiteraard onder de huidige omstandigheden nog belangrijk grooter dan anders reeds het geval is. Geraamd wordt, dat in 1940 ongeveer 25.000 kleine boeren voor steun in aanmerking zul- len komen, terwijl de steun gemiddeld f 100 per kleinen boer izal bedragen. Aangenomen wordt, dat in 1940 55 mil- lioen kg boter zal worden geexporteerd, waarvan 35.000.000 k>g met een uitkeering a 0,55 per kg en 20.000.000 kg met een van 0,70 per kg, hetgeen dus in totaal een bedrag vordert van f 33.250.000. EEN VROOLIJKE LIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WITTE. 37) Vervolg. „Waar is je bajonet?" vroeg Arabella vinnig. De jongeman keek een beetje beduusd van zijn bezigheid op. Het begon hem toch wel tegen te staan, dat hij de laatste week van elk meisje in het dorp niets anders meer hoorde. Waarheen hij zijn verliefde oogen ook richtte, telkens strandden zijn vroeger zoo succesvolle pogingen bij de vrouwelijke jeugd op het feit, dat hij al zijn kameraden had laten wegtrekken, terwijl hij zelf rustig in zijn oude baantje bleef, om ham te snijden en koffie te wegen, om stroopkannen te vul- len en stokvisch te kloppen, terwijl daarginds aan den overkant van het water duizenden en duizenden zich gereed maakten om hun land te verdedigen. „Iedereen is niet geroepen om als vrijwilli- ger naar het front te trekken, miss Ames", probeerde hij zijn lamentabel figuur te red den. „Je kunt je land evengoed dienen door behoorlijk aandacht te schenken aan de voed- selvoorraden en een grooten winkel op gang te houden." „Ik vind het alleen maar vreemd, waarom dit niet even goed door vrouwen kan worden gedaan", antwoordde Arabella vinnig. ,,Maar ik heb geen tijd om nog langer te praten met de broekjes van de brandweer. Pas op dat je niet in je vinger snijdt. Waar is mijn vader ,,iMr. Ames is in de huiskamer." Arabella liep ineens door naar den salon, waar haar vader tien minuten van zijn plicht- getrouwen arbeid in den winkel had afge- Men begroot, dat in 1940 voor het depar- tement van iSociale Zaken pl.m. 2.000.000 blikken tomaten, snij-, pronk-, spek- en specieboonen zullen worden geconserveerd. Maatregelen ten behoeve van de groote en kleine zeevisscherij zullen tot trekking hebben de exploitatiemogelijkheden van het vang- apparaat zoogunstig mogelijk te doen zijn, terwijl daarbij met de belangen van den handel rekening zal worden gehouden. Er zal worden getracht te geraken tot een meer regelmatigen aanvoer en een verruiming van den afzet, meer in het bijzonder ook op de binnenlandsche markt. De voor de oestercultuur getroffen rege- ling, waarbij aan kweekers collecteurs van oesterbroed worden verstrekt, zal zeer waar- schijnlijk ook in 1940 moeten worden gecon- tinueerd. Op het oogenblik laat het zich aanzien, dat voor 1940 de steunmaatregelen voor de gamalenvisscherij nog niet kunnen worden gemist. Het voor de pluimveehouderij geraamde bedrag van f 13.275.000 wordt als volgt gespe- cificeerd 1.100.000.000 kippeneieren a f 1,12% per 100 12.375.000. 75.000.000 eendeneieren a f 0,75 per 100 562.500; 2.750.000 kg geslacht pluimvee f 213.500; 500.000 kg eierproducten a 0,22% per kg f 112.500; levend pluimvee f 11.500. De geheele dienst van het fonds sluit met een voordeelig saldo van 25.804.000, bestaan- de uit een voordeelig slot van den gewonen dienst van f 26.282.000 en een nadeelig slot van den kapitaaldienst van 478.000. POSTGHeQUE- EN GIRODIENST. De Postoheque- en girodienst blijft zich nog steeds in sterke mate ontwikkelen, waar- door zoowel het aantal rekening-houders en de verkeersomvang als het algemeen saldo- tegoed toenemen. De raming der rente, gekweekt door de be- legging kan hierdoor gesteld worden op 6.200.000, dat is 600.000 meer dan de raming voor 1939 ad 5.600.000. Deze hoo- gere raming is mogelijk, omdat het totaal be- legde bedrag niet onbelangrijk is kunnen worden opgevoerd. Voorts is aangenomen, dat een verdere verlaging van den thans gel- denden gemiddelden rentevoet, niet zal ge- schieden. De opbrengst wegens rechten, verkoop van formulieren enz. is met 2.239.000, f 35.000 lager geraamd dan voor 1939 in verband met een verlaging van de tarieven voor bijzondere werkzaamheden verricht voor rekening-hou ders en de mogelijkheid van een lagere ont- vangst van toevallige baten. In totaal is ge raamd voor 1940 f 9.164.000 tegenover een raming voor 1939 van f 8.514.000. De hoogere raming der lasten komt vrijwel geheel voor rekening van de uitbreiding van den dienst. In totaal is uitgetrokken 5.932.000 tegen over een raming van 5.456.000 in de begroo ting voor 1939. VRAGEN AAN DEN MINISTER VAN DEFENSIE iHet Kamerlid van Sleen heeft den minister van Defensie de volgende vragen gesteld: 1. Is het waar, dat bij het vaststellen van de kostwinnersvergoeding in sterke mate rekening gehouden wordt met het feit, dat de gemobiliseerde niet ,,thuis in de kost" is, en zoo ja, acht de minister het dan niet billijk, dat dezen bij verlof een vergoeding voor menage wordt toegekend? 2. Is het eveneens waar, dat bij het ont- bijt en bij den broodmaaltijd uitsluitend kof fie wordt verstrekt en zoo ja, wil de minis ter dan bevorderen, dat ook thee wordt uit- gedeeld, zoodat de militairen voorkeur te ken- nen kunnen geven knepen om vlijtig de kranten en het laatste oorlogsnieuws te bestudeeren. „0, je zou in ieder geval niet rustig de krant zitten te lezen, indien je pas iets an ders onder de oogen had gehad", zei ze op- gelucht. „Je hebt dus nog geen brief van het wijf van den squire ontvangen, pappie?" Zijn buitengewone verbazing was het spre- kendste bewijs van het tegengestelde. Vaderliefde en vreugde vochten tegen de verwondering om haar plotselinge en blijk- baar buitengewone komst in zoo opgewonden toestand, dat zij lady Sybil met dergelijke krasse termen durfde te betitelen. Bella? Wel, dat is eigenlijk een onver- wachte verrassing. Ik vroeg me al enkele dagen af, hoe lang het nog duren zou, voor- dat jij eindelijk weer eens aan je ouden vader zou denken in zijn nederingen dorpswinkel. Jij met je groote manieren en je deftige ken- nissen". Hij trok haar naar zich toe, gaf haar twee klappende zoenen op haar wangen en hield haar toen op armslengte afstand, alsof hij haar eens goed wilde opnemen. Toen zag hij eerst hoe zenuwachtig en warm ze was. Ze moest blijkbaar in haast naar hem toege- komen zijn. En dan die felle vraag over een brief. „Maar wat beteekent dat allemaal, m'n beste meisje Om ons zoo vroeg in den mor- gen te oVervallen en geen hoed op, geen man tel aan, een scheur in je kleed en je haren nat van het zweet. Het lijkt wel of ze je door de struiken achterna hebben gezeten en of je evenals Absalon met je manen in de doornen bent blijven hangen. Arabella je mag je niet zoo verwaarloozen, kind." „Dat zal ook niet", antwoordde Arabella met een vuur, waarvan hij de oorzaak niet vatten kon. ,,Neen, kind, dat moet je niet doen. Je zou niet al te best ontvangen worden bij je lieve hertogin, zelfs niet in de morgenuren geloof ik, ofschoon ik niet gewend ben in die krin- gen te verkeeren, zooals jij", zei de oude kruidenier met niet weinig eerbied voor den nieuwen maatschappelijken rang van zijn DE ENGELSCHE „ZWARTE LIJST". Wij hebben reeds gemeld, dat op de Engel- sche „zwarte lijst" 278 namen voorkomen. Naar onze financieele correspondent te Lon- den ons meldt zijn van deze 278 namen er meer dan 100 van Zuid-Amerikaansche per- sonen en firma's. Volgens de wet nopens de handel met den vijand is het verboden zaken te doen, met op de lijst voorkomende namen, waaronder ook firma's voorkomen in tal van neutrale Europeesche mogendheden. Nederland, Belgie, Zwitserland en Bul- garije komen elk met tien namen op de lijst voor. Verder is de handel verboden met 18 firma's in Griekenland, 11 in Denemarken, 14 in Noorwegen, Finland 11, Roemenie, Litauen en Zuid-SlaViezes, Letland en Est- land vijf. De lijst betreft, voomamelijk de buiten landscbe vertakkingen van Duitsche indus- trieen als Krupp, Siemens, A.E.G., Osram, Agfa, I.G. Farben enz. (N. R. Crt.) DE EVENTING TEGEN POKKEN. Vaststellin.g van nieuwe bepalingen. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer op het wetsontwerp tot vaststelling van nieuwe bepalingen betreffende de inen- ting tegen pokken waren zeer vele leden van meening, dat de indireete dwang, zooals wij dien vroeger hebben gekend, voorshands niet opnieuw kan worden ingevoerd. Ofschoon qmtrent de. onderdeelen van de ontworpen regehng verschillende opmerkin- gen werden gemaakt eh verscheidene dezer leden omtrent het effect dezer regeling in de practijk geen groote verwachtingen koes- terden, konden alle hier bedoelde leden zich met het beginsel van het ontwerp: geen dwang, doch wettelijk geregelde drang tot inenting, vereenigen. Sommige van deze leden wilden hieraan echter dadelijk toevoegen, dat de voorgestel- de bepalingen huns inziens slechts van tijde- lijken aard zullen mogen zijn. In tegenstelling met de groote groep van leden, die aan den bestaanden toestand in elk geval een einde gemaakt zouden willen zien, zou een aantal leden aan bestendiging van dezen toestand, hetzrj door verdere op- schorting. hetzij door definitieve schrapping van de wettelijke bepalingen omtrent vacci- natie. de voorkeur geven. Huns inzien moet men het gevaar voor pokken niet over- schatten. De regeling van den verschijningsplicht gaf tot verscheidene opmerkingen aanleiding, zoowel van de zijde van voorstanders van het stelsel, in het ontwerp neergelegd, als van de zijde van hen, die liever den bestaan den toestand zouden handhaven of althans artikel 5 zouden willen doen vervallen. Somlmige leden waren van oordeel, dat de inspectie van de volksgezondheid zal moeten trachten alle artsen van het nut der vacci- natie te overtuigen, vooral omdat zij de taak der geneeskundigen bij de uitvoering van de wet zeer belangrijk achtten. Verscheidene leden hadden ernstig bezwaar tegen de bepaling, voorgesteld in het eerste lid onder 10, welke het mogelijk maakt aan leerlingen en onderwijzend personeel den toe- gang tot de scholen te verbieden, indien zij niet zijn ingeent. HET OORLOGSBROOD. In Bakkerswereld. uitgave Van Misset, vin- den we. schrijft de N. R. Crt., een oordeel uit bakkerskringen over brood, gebakken van de oorlogsmelange, dat belangrijk afwijkt van onze leekenmeening, berustende op het proe- ven van een enkel broodje, over het resultaat, dat een Rotterdamsche bakkerij met de be- werking van deze oorlogsmelange had bereikt. Bedoeld blad schrijft, dat invoering van de eenige dochter. ,,Maar biecht eens op, wat is er aan de hand. Wat is er op „De Schuur" gebeurd. Wat kan de vrouw van den squire wel aan mij willen schrijven." „Een groot rneuws", zei Arabella bijna fluisterend. „Een heel gewichtig nieuws. Ik wilde zelf de eerste zijn om het je te komen vertellen, pappie. Ik ben verloofd!" HOOFDSTUK XVIII. Arabella deelt het nieuws erg voorziehtig mee. Arabellas vader was recht komen staan. Hij plantte de armen met de opgestroopte mouwen breed in zijn lendenen en zei de eer ste drie minuten geen woord. Toen kwam er een breede glimlach van een onbeperkt genoegen over zijn strijdlustig buldoggen gezicht. De krant, waarin hij de gevechtsbewegingen der geallieerden had ge- volgd, viel zonder dat hij het bemerkte, uit zijn handen. Hij klapte zijn groote roode han- den tezamen, met 'n kna alsof er een pistool werd algevuurd en scnreeuwde toen met een stem, waarbij het toch niet geringe ge- luid van zijn dochter geheel in het niet ver- zonk, zoodat de melancholiek voorsnijdende bediende het in den winkel woord voor woord kon volgen: ,.Jij verloofd. Dan zullen al mijn verlangens, mijn vurigste wenschen ten slotte toch nog in vervulling gaan! O, Arabella, heb ik geen gelijk gehad, toen ik je in mijn vaderliefde vermaande om je niet te druk te maken om het feit, dat je dien eersten adellijken leeg- hoofd een blauwje had laten loopen. Ik wist iramers maar al te goed, dat mijn dochter kan krijgen wien ze wil. En het is uitgeko- men. Je bent verloofd! Je bent werkeliik ver loofd!" •Ja. pappie zei Arabella bu.itengewoon be- scheiden. Ze stond tegen de piano geleund, waar- aan ze zoo menig uur van zorgelooze vreugde had gekend. Wel hield ze haar brooddistributie aanvankelijk einde van deze maand werd verwacht, doch nog even schijnt uitgesteld te zijn. Intusschen schijnt het vrij wel vast te staan, dat men de samenstelling van het oorlogsbrood wil handhaven op 60 pet. tarwebloem, 25 pet. roggebloem en 15 pet. aardappelmeel. Volgens het door Bakkerswereld ingewon- nen oordeel van bakkers, die proeven hebben genomen, zal het brood niet smakelijk zijn en zeer vast, vanwege de samenstelling en omdat de korte werkwijze, die deze melange vraagt, in de practijk niet doorgevoerd kan worden. Het blad zegt, dat een proefdeeg van 50 kg geen maatstaf kan zijn, men moet rekenen met de normale bewerking in een bakkerij. Het critiseert in het bijzonder de plotselinge toevoeging van zulk een groot quantum aardappelmeel, dat het brood spoe- dig droog maakt en den smaak sterk vermin- dert. Het blad ibepleit wijziging van de samen stelling van de melange, die nu nog niet officieel is vastgesteld, zoodat wijziging nog mogelijk is. Het is hier niet alleen een bak- kersbelang zoo zegt het, maar een volksbelang, dat niet opgeofferd mag worden aan een mogelijk te grooten voorraad aardappelmeel bij de aardappelmeelfabrieken. Een ander punt, dat onder het oog der regeering kan worden gebracht, is het brood- gewicht. Gezien het kleine volume van het brood zou het zeer gewenscht zijn het brood- gewicht van vier en acht ons te verhoogen tot vijf en tien ons om althans een beter stuk te krijgen, daar de broodpannen veel te groot zijn voor de melange oorlogsbrood. De bewering van Duitsche propagandisten, dat Groot-Brittannie het volkenrecht schendt door het nemen van maatregelen ter zee om de voedselvoorziening van Duitschland van overzee af te snijden, wordt, volgens de N. R. Ort., geloochend in een verklaring, welke het Engelsche ministerie van voorlichtinn Vriidaa heeft verspreid. Deze verklaring zegt, dat de neutralen, alle recht hebben om met Duitschland handel te drijven, doch evenzeer heeft Groot-Brittannie volkenrechtelijk de bevoegdheid om zoo mo gelijk contrabande, bestemd voor Duitsch land, te onderscheppen, zelfs indien deze goederen op weg naar hun bestemming door neutrale landen gaan. Het recht het vervoer van contrabande te verhinderen is een sedert lang vastgestelde bevoegdheid van oorlop-- voerenden, die in oorlogstijd altijd is toege- past en volgens welke ook in den vorigen oorlog ten voile is gehandeld. Het recht van oorlogvoerenden om levensmiddelen als con trabande te beschouwen is ook door de gerechtshoven erkend. Men kan niet ver- wachten, dat eenige belligerent zal toelaten, dat de vijand onbelemmerd de middelen tot voering van oorlog zal invoeren. Groot-Brittannie zal buiten de uitoefeninp- van deze rechten als belligerent niet trach° ten de oeconomische betrekkingen tusschen neutrale landen en Duitschland te regelen noch de handelsvrijheid van neutralen te beperken. Indien des ondanks neutralen moei- lijkhedien ondervinden is de Britsche regeerin0* steeds bereid de behoeften van neutrale landen in welwillende overweging te nemen, opdat de aanvoer van voldoende goederen van over zee voor de handhaving van hun oeconomisch leven kan worden gehandhaafd. CREDIET VOOR DEN MHJDENSTAND. Op de begrooting van Economische Zaken is evenals in 1939, een post uitgetrokken voor credieten ten behoeve van den ambachtdrij- venden middenstand, tot een maximum van f 500.000. De credieten zullen niet door het departe- ment zelf worden verstrekt. Op dezen post lichtblonde hoofd in de hoogte, maar haar anders zoo blozende gezicht was toch een beetje bleek. Zij was plotseling tot het besef gekomen, dat ze voor een alleronaangenaamste taak was komen te staan. Het ging er ten slotte om, haar vader te vertellen, dat al de vuriee wenschen, al de trotsche verlangens die hij voor zijn dochter had, ten slotte niet verwer- kelijkt zouden worden. Integendeel. Zij wist op geen stukken na, hoe ze deze koe bij de horens zou vatten. ,,Ik kan je wel verzekeren, dat ik naar mijn persoonlijik gevoelen nooit een betere kans heb gehadbegon ze op een tref- fend deemoedigen toon, waarin heel wat meer zenuwachtigheid doorklonk, dan zij ooit in haar gedragingen tegenover de C'attermole's had gekend. Want Arabella hield er den zonderlingen stelregel op na, dat het heele- maal geen moeite kost om iemand, dien je niet luchten kunt, ongezouten de waarheid te zeggen. Maar iemand, als haar pappie, dien ze verafgoodde, om dien met iets onaan- genaams te komen lastig vallen, dat viel heusch niet mee. Ze zou wel alles in de wereld hebben willen geven om haar vader dit ongemoegen te besparen, maar ze was reeds zoover gevorderd in de liefde, dat ze met de wreedlieid der natuur haar kinderliefde smoorde in het pas ontbloeide jonge begeeren der vrouw. Er was voor het eerst iets in het leven van dit kind gekomen, dat een onover- winneljjk obstakel bleek te zijn. lets zoo grootsch, dat zelfs haar sentimenteele gene- genheid voor den ouden Ames er den kaakslag door .kreeg. Gelukkig was ze tevens van het slag, dat niet te lang stilstaat bij een toch niet te ontkomen narigheid. Daar ook haar vader van hetzelfde gevoelen was, kwamen ze vlugxci dan in de gcanhte familie Catter- mole tot de kern van de zaak. De oude Ames plantte zijn breede handen opnieuw in de zijde; hij deed twee zware passen naar de richting van zijn dochter en keek haar vanuit zijn roodstralend gezicht in hemelsche ver- rukking aan. zullen slechts betalingen plaats vinden, voor zoover eventueele verliezen op door de Neder landsche Middenstandsbank te verstrekken voorschotten moeten worden gedeclareerd. Daarom is de post als een memoriepost op ge nomen in den gewonen dienst. Tot maatregelen, ter bevordering van den export welke de regeering eventueel denkt te nemen, zal alleen worden overgegaan indien naar redelijkheid verwacht kan worden, dat de kosten daarvan zullen worden gedekt door besparing op den overheidssteun aan werk- loozen. Gelden zijn aangevraagd voor de stichting van tien nieuwe lagere land- en tuinbouw- scholen, terwijl voor de suibsidieering van cur- sussen een hooger bedrag is uitgetrokken. MINDER OVERWERKVERGUNNINGEN. Het ligt in het voornemen van den Minis ter van Sociale Zaken om, meer dan tot nu toe geschiedde, ter zake van aanvragen om overwerkvergunningen een grondig onder- zoek in te stellen, ten einde na te gaan, of het niet mogelijk is, door aanstelling van nieuw personeel, al dan niet na scholing, her- scholing of omscholing, het overwerk over- bodig te maken of althans te beperken. DE BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Ter bestrijding van de werkloosheid kan, naar de meening van den Minister van Sociale Zaken nog meer dan in de laatste jaren het geval was, gebruik worden gemaakt van het middel van verplaatsimg van arbeidskraehten, ten einde werkloozen daar te brengen, waar behoefte aan arbeiders bestaat. Om dit te stimuleeren heeft de Minister de bestaande regeling betreffende financieele tegemoet- koming in de kosten van zoodanige verplaat- singen herzien. De begrootingspost is in ver band hiermede verhoogd. Ten einde de kansen voor emigratie naar overzeesche gewesten zooveel mogelijk te kunnen benutten, is het gewenscht, dat voor 1940 op dit artikel een bedrag van 43.400 wordt beschikbaar gesteld. Een van de vormen tot bestrijding der werkloosheid door sociale maatregelen ligt in het beVorderen van afvloeiing van ouderen, waardoor jongeren aan het werk kunnen komen. In die richting heeft de Staat reeds medegewerkt bij de maatregelen tot ver- vroegde pensionneering in het boekdrukkers- bedrijf. Uiteraard zal verder gaan in deze richting alleen in die gevallen mogelijk zijn, waarin door het bedrijf de noodige voorwaar- den voor vroegtijdige pensionneering zijn of worden vervuld. Ten einde voor zooveel noo- dig van staatswege hierbij behulpzaam te kunnen zijn, wordt een post in de begrooting opgenomen. In verband met de thans veelvuldig voor komende verschuiving van arbeidskraehten is het van het grootste belang, dat de bezet- ting van open plaatsen niet afstuit op een gebrek aan bekwaamheid of geoefendheid van de beschikbare arbeidskraehten. Daarom zal zooveel mogelijk met kracht worden voortgegaan in de met name in den laatsten tijd reeds in belangrijke mate gevolgde rich- ting, om in voorkomende gevallen behulpzaam te zijn bij de scholing en training van arbei ders. Met het oog op de daaruit voor den Staat voortvloeiende kosten wordt de betref fende post in belangrijke mate verhoogd. LANDBOUWVERLOF GEWENSCHT. Namens den Nat. Bond Landbouw en Maat- schappij is aan den Minister van Defensie een adres gericht, waarin den Minister wordt ver- zocht zoodanige maatregelen te willen bevor deren, dat aan gemobiliseerde boeren, die thuis bij de oogst- en zaaiwerkzaamheden noode gemist kunnen worden, een zoogenaamd land- bouwverlof wordt verleend. „Nog een betere partij dan de jonge Wyn- stone, met al zijn geld en zijn huizen en de hertogin d'r huis om vanuit te trouwen! Nog een beter aanzoek dan van den jonjgen mrs. Basil, dien ik altijd den geleerdsten man van Engeland heb gevonden, vooral sinds hij voor de tweede maal overspannen is geraakt. Ha!" Hij hield plotseling op. Zijn opkomende zon- gezicht nam zoo mogelijk nog een tint in hevigheid toe. Toen deed hij de ontstellende mededeeling: ,,Ik weet, wie het is! Ik weet, wie het is!" Arabella keek hem een oogenblik als door den bliksem getroffen aan. .Weet jij wie het is, pappie?" vroeg ze bijna blij en toch met een raag voorgevoel, dat haar vader zich moest vergissen. Ze was niet zoo rockeloos om te durven hopen, dat haar vader zoo in de wolken zou zijn met het voor- uitzicht van den eenvoudigen Sidny Sharpe als schoonzoon. ,,Natuurlijk, weet i'k het, kind van mijn hart!" antwoordde de oude Ames, terwijl hij zijn handen wreef van plezier. ,,Ik hoorde in de kroeg, dat hij nog kort geleden over is geweest, en ik kan je wel in vertrouwen zeg gen, dat het eigenlijk precies past in het door mij opgezette plannetje. Ik heb toen zelf nooit anders verlangd. Toen ik hem van den winter eens voorbij zag komen op zijn paard en hem, meer dan passend was, naar mijn dochter zag kijken, zei ik zoo tegen me zelf: Ames, zei ik, die jongeman heeft ten slotte geen slechten smaak. Alles wat jij nu te doen hebt is te zorgen, dat die smaak volop gelegenheid krijgt om zich te verzadigen. Breng het vleesch wat dichter bij de kat en ze gaat er vanzelf op af. En nu is het pre cies uitgekomen, zooals ik gedacht heb, niet waar? Je hebt hem we ten binnen te pikken. Je hebt hem keurig aaji den haak weten te slaan. Prachtig, jij bent een dochter van je vader. Dien jongen Eric, dat heb ik maanden en maanden lang gedroomd. Den oudste moest je nemen, natuurlijk, den oudste Jij hebt (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1