ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Arabella de Verschrikkelijke No. 9966 MAANDAG 18 SEPTEMBER 1939 79e Jaargang Binnenland Feuilleton buitenland HEEFT CONTINGENTEERING THANS NOG NUT? NEDERL. SOHEPEN GECHARTERD VOOR HET VERVOEREN VAN GRAAN. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Nenzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post fl,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetallng fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer j 0,20. KLEINE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminiderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. H.H. KANTOORHOUDERS worden verzocht het abonnementsgeld over het 3e kwartaal 1939 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 October a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellrjk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNE'S IN HET worden dringend verzocht, het verschuldigde abonnementsgeld voor 15 Oct. a.s. in te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. DE ABONNE'S VAN HET GEILLUSTREERD ZONDAGSBLAD die het blad per post ontvangen, worden ver zocht, bun abonnementsgeld voor 1 Oct. a.a. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. INITIATIEF VAN PRINS BERN H ARD VOOR ONTWIKKELING EN ONTiSPANNING VAN GEMOBILISEERDEN. Op initiatief van Z.K.H. Prins Bemhard en in overleg met den opperbevelhebber van land- en zeemacht zal worden ingesteld een centrale raad van advies inzake de ontwikkeling en de oritspanning van gemobiliseerde militairen onder voorzitterschap van Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude. Qmtrent samenstelling en taak van dezen raad zullen spoedig nadere mededeelingen volgen. In afwachting daarvan komt het ge wenscht voor, dat de zich reeds gevormd heb- bende plaatselijke en gewesitelijke comite's nog geen uitvoering geven aan bestaande plannen, teneinde in deze materie zooveel mogelijk een- heid van werkwijze te verkrijgen. SLUTTING ZITTING DER STATEN-GENERA AL. -Zaterdagmiddag is de vereenigde vergade- ring geopend van de beide Earners der Staten- Generaal tot sluiting van de zitting, onder vooizittersehap van Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, voorzitter van de Eerste Earner. De Voorzitter doet voorlezen een Eoninklijk Besluit, waarbij de Minister van Binnenland- sche Zaken wordt gemachtigd, heden te drie ure des namiddags zich te begeven naar de vergadering der Staten-Generaal, ten einde in een vereenigde vergadering der beide Earners de zitting in naam der Eoningin te sluiten. De Voorzitter benoemt een commissie, die den Minister in het gebouw zal ontvar.gen en uitgeleide doen. Deze commissie bestaat uit de Eerste Eamerleden de heeren Eolff en Gelderman, de Tweede Eamerleden de heeren Eorten- horst, Diepenhorst, Wagenaar en Bajetto. Eort daarop treedt de Minister van Binnen- landsche Zaken, voorafgegaan door de leden der commissie, de vergaderzaal binnen. De heer Van Boeijen, Minister van Binnen- landsche Zaken, plaatst zich achter de Minis- tertafel en houdt de volgende sluitingsrede Hare Majesteit de Eoningin heeft mij opge- dragen deze zitting der Staten-Generaal te sluiten. „Mocht van deze plaats af ten vorigen jare worden gewaagd van vreugdevolle gebeurte- nissen in het Eoninklijk huis tijdens de toen afgesloten zittingsperiode van uw hoog college, heden is het gegeven met diepe dank- EEN YKOOLMKL IAI I DES ROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WTTTE. 34) Vervolg. O, het was werkelijk iritens jammer, dat hij het haar niet kon hooren zeggen. Het spel der tegenstellingen wilde, dat dezelfde Sidney op dit oogenblik met een vloek uit zijn wagentje sprong, omdat hij in zijn ver- liefde bui zorider erg de benzinekraan had stukgedraaid en nu zonder een druppel brand- stof aan den kant van een heeten stoffigen weg stond te overwegen, wat hij doen zou, zijn wagen aan stukken trappen, of berus- tend tippelen. ,,Ik heb eigenlijk altijd voor me zelf ge- weten," nam ze nu Peggy in haar vertrou- wen, terwijl de beide meisjes naast elkander zaten op den boomstronk als twee vriendin- nen, die elkander sinds jaren en jaren ken- den, ,,ik heb eigenlijk altijd wel geweten, dat hij de eenige man was, waar ik wat voor voelde. Maar ik was te verwaand om dat tegen me zelf te bekennen. Dat was dus lijnrecht tegengesteld aan jouw geval. Jij was te nederig om te durven erkennen, dat jij de eenige vrouw bent, die Eric gelukkig kan maken, en ik vond me te voornaam om de vrouw van dat leelijk sproetenjong te worden. En toch, Peggy, zoowaar als ik hier naast je zit, van het eerste oogenblik, dat ik hem den winkel zag binnenstappen en op zijn eigenwijze manier naar den patroon hoorde vragen, vond ik hem al een schat. Beter kan ik het niet zeggen. Den patroon baarheid in herinnering te roepen, hoe tijdens het thans beeindigde tijdvak uwer werkzaam- heid wederom land en volk zich mochten ver- heugen in de blijde geboorte van een telg van het Huis van Oranje, Hare Eoninklijke Hoog- heid Prinses Irene. De zorgelijke internationale verhoudin- gen hadden tot gevolg, dat in deze zittings periode bovenal aandacht besteed diende te worden aan de versterking van de weerkracht des lands. Dank zij uwe medewerking mocht een aantal voor het land van buitengewoon gewicht zijnde maatregelen van wettelijken aard tot stand worden gebracht. Naast maat regelen tot versterking van het personeel en van het materieel van 's lands weermacht, kvam een aantal reigelingen tot stand, welke betrekking hebben op de economische verdediging van het Eoninkrijk. Daarnevens mocht een aantal voorstellen, betrekking hebbende op handel, nijverheid en verkeer, tot wet worden verheven. Biji het voortduren zij het gelukkig in iets afne- mende hevigheid van de werkloosheid was uiteraard uwe aandacht bij herhaling en diep- gaand gevestigd op maatregelen, welke tot verlichting van dezen nood zouden kunnen strekken. De Eoningin heeft mij opgedragen u dank te zegigen voor den ijver en de toewijding door u betoond. In naam der Eoningin en daartoe door haar gemachtigd verklaar ik de zitting van de Staten-Generaal te zijn gesloten". De Voorzitter sluit, nadat de commissie den Minister heeft uitgeleid en in de vergadering is teuggekeerd, daarop de vergadering. DE OPENING DER STATEN-GENERAAL. Evenals vorige jaren zullen de plechtig- heden, welke bij de opening van de Staten- Generaal op Dinsdag 19 September a.s. zullen plaatsvinden, met als hoogtepunt de door H. M. de Eoningin uit te spreken Troonrede, over beide Nederlandsche radio-zenders wor den uitgezonden. De reportage wordt voor Nederland ver- zorgd door de A.V.R.O. en de E.R.O. en door de Fhohi voor de Nederlandsche overzeesche gewesten. De uitzending Vangt aan om 12.30 uur en zal ongeveer 14 uur geeindigd zijn. GERUOHTEN IN LIMRURG. W.at gObeurt er te Aken? De positie van Vaals. Men schrijft uit Vaals aan het Handelsblad: De geruchten omtrent ontruiming van Aken en het omgevende industriegebied hebben in Zuid-Limburg heel wat beroering gewekt. Niet alleen hier overigens, door heel Rijnland meteen. Geleidelijk zijn de getaeurtenissen tot haar ware proporties teruggebrach't; er blijft dan niet heel veel over, doch wel iets, n.l. dat het lang bekende plan tot evacuatie door kin- deren, vrouwen en ouden van dagen in begin van uitvoering was (verder dan alleen maar bericht van mogelijkheid) en dat men het, ge zien het fatale effect op het moreel der be- volking, weer ingetrokken heeft. Volgens zoo juist uit Vaalserquartier, het deel van Aken dat vlak tegen de Nederlandsche grens ligt, binnenkomende mededeelingen zou er alleen maar sprake wezen van advies aan oude men- schen en vrouwen in blijde verwachting om elders te gaan verblijven. lets is er aan de hand geweest, dit blijkt uit familieberichten in ons Zuiden. Men hoort van ouders die hun kinderen nog even wilden bezoeken, van hier gehuwde dochters, die vader of moeder nog eens wenschten te spre ken, wat allemaal door grensformaliteiten, hier en ginder, verhinderd werd. Tusschen de geruchten omtrent ontruiming van Akener land en hetgeen men in de pers van stad en streek leest constateeren we een eigenaardige tegenstelling. Natuurlijk ver- wachten we van de kranten geen bijzonder- heden aangaande evacuatie, doch het valt op. dat de aankondiging van cinemavoorstellingen e.d. normaal blijft. Ook leest men geregeld van repe'tities voor het theaterseizoen o.a. vroeg ik, want ik stond toevallig zelf achter de toonbank. Waarvoor, jongetje? Ten eer ste ben ik geen jongetje, maar de vertegen- woordiger van Tomayne's Tinned Tongues in zes verschillende soorten en varlaties en ten tweede wou ik den patroon en niet zijn win- keljuffie hebben gesproken, zei hij brutaal. Toen hield ik natuurlijk nog veel meer van hem, dat snap je. En het is in ieder geval een kraan van een jongen", ging Arabella erg inconsequent door. ,,Heb je wel gezien hoe rechtop hij loopt. Je zult eens zien, wat de kleermaker plezier zal beleven aan zijn mooie gestalte. Zijn uniform past hem natuurlijk, alsof het aan zijn lijf gegoten is. Ik zeg altijd, dat een gezicht heelemaal niet meetelt bij een man. Zijn houding, zijn blik, dat is alles, En heb je wel gezien wat een leven, wat een geest, wat een mannenmoed en rondborstig- heid er allemaal in den blik uit zijn oogen kan stralen, zoodra hij maar even bezig is zijn onverbeterlijke tongenworst te verpatsen. Ik zeg je, dat Sidney ten slotte een heel vriendelijk gezicht heeft, dat hij allerin- nemends't kan zijn al zal je hem niet onmid dellijk candidaat stellen voor een schoon- heidswedstrijd." Peggy Delamere was vrouw genoeg om in deze enthousiaste verdediging van Sidney's leelijkheid slechts de argumenten van een smoorverliefd meisje te zien. Ze voelde er niets voor de al of niet overwegende facto- ren der uiterlijke schoonheid bij een huwe- lijkscandidaat in het geding te brengen. „Och", zei ze, „wie wil eigenlijk van harte, dat een man alleen maar correct of mooi zal zijn?" „Je hebt gelijk", zei Arabella met een zucht. „Het komt er ten slotte maar op aan, of je werkelijk van hem houd, zonder dat je ook maar de minste rnoeite moet doen, om je dat wijs te maken. Wie zich telkens moet afvragen of hij werkelijk van den ander houdt, doet beter, dien twijfel door een be- sliste ontkenning uit de wereld te helpen. primiees, van concerten binnenkort te geven en zelfs worden nog eetgelegenheden geadver- teerd. Op papier ziet dit alles er uit of er geen vuillje aan de lucht is. Zelfs lazen we noA een verordenmg omtrent de rechten van huuruers en veihuurders Intusschen vverkt de door welke oorzaken ook veroorzaakte paniekstemming toch door en deze verklaart geruchten omtrent ontrui ming vanVaals, let wel de Nederlandsche gemeente Vaals Zijn de redenen voor zoo iets voor de Duitsche garnizoensstad Aken met een omgeving rijk aan sleutelindustrie als vet- koolmijnen en cokesfabrieken al iets proble matisch en speculatiefs voor ons Vaals zijn er momenteel geene te vinden. Ten minste niet zoo lang Nederland buiten het oorlogsgeweld blijft, in het andere geval ligt Vaals nauwelijks slechter dan b.v. Eerk- rade.Holz ook vlak bij de Duitsche grens of als Maastricht en enkele Maasdorpen, ge- legen onder de schaduw van het machtige fort EbenkEymael. Overigens stelle men zich Vaals niet voor als een compact geheel; het eigenlijke Vaals is een klein stadje, terwijl de gemeente dor- pen en gehuchten omvat als Vylen, Holset, Mamelis, enz. Voorloopig is geen enkele reden 'tot verontrusting (mits men bij donker de verlichting niet dooft) en mochten zulke re denen, onverhoopt ontstaan, dan gelden die voor nagenoeg heel Limburg en heel Neder land meteen. Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Earner over de bekrachtiging van een reeks contingenteeringen stelden vele leden de vraag in hoeverre de toepassing van de Crisis- invoerwet zal worden doorkruist door de wer- king van de onlangs tot stand gekomen invoernoodwet 1939, en, meer in het alge- meen, in hoeverre er onder de tegenwoordige omstandigheden nog aanleiding bestaat den invoer te contingenteeren. Eenige leden vestigden er opnieuw de aan dacht op, dat nog steeds de prijs van gloei- lampen hier te lande buitengewoon hoog blijft in vergelijking met dien in andere landen. Door de verlenging van de contingenteering, welker goedkeuring bij dit wetsontwerp ge- vraagd werd, is de bevoorrechte positie van de gloeilampenfabrikanten hier te lande wederom bestendigd, ten koste van de consu- menten, die in alle. lagen der bevolking te vinden zijn. De hier aan het woord zijnde leden meenen dat er weinig aanleiding bestaat de contingen teering van gloeilampen voort te zetten. Van verschillende zijden werd in het bij- zonder bij het wetsontwerp tot regeling van den invoer van veekoeken de vraag gesteld, of onder de ingetreden oorlogsomstandig- heden handhaving van den contingenteering wel noodig, ja zelfs mogelijk is. „VOOR HEN DIE VIELEN". Namen van de islachtoffers van de f,Van Evvijck" worden vereeuwigd. Hedennamiddag zou voor het monument ,,Voor hen die vieien" op het Havenplein te Den Helder namens de geheele marine door het leggen van een krans en een toespaak van den marinecommandant, schout-bij-nacht H. Jolles, de nagedachtenis van de slachtoffers van de ,,Willem van Ewijck" zal worden ge- eerd, zal de zuil van het monument, die aan de achterzijde reeds de namen draagt van 57 slaohtoffers van de mobilisatie 19141918, aan de rechterzijde tevens de namen vermel- den van den commandant van de ,,Van Ewijck", den luitenant-ter-izee lste klas J. E. ten Elooster en de overige 29 slachtoffers van dezen ramp. Vrijdag zijn twee steenhouders begonnen de dertig namen in de kalksteenen zuil te beitelen, met welk werk zij ongetwijfeld voor de plechtige gebeurtenis van heden gereed zullen zijn. Maar hoe komt het dan, Peggy, hoe komt het toch, dat ik tot vanmorgen heb moeten wachten om die overstelpende zekerheid te krijgen ..Geloof je dat zelf wel, wat je zegt?" vroeg Peggy schalks. „Ben je al niet sinds heel lang ,,smoor" op hem geweest." ,,Neen, ik was daar eerlijk gezegd, niet van overtuigd", zei Arabella, berouwvol. ,,Ik weet beslist, heel beslist pas sinds enkele minuten, dat ik hem nooit voor een ander zou willen ruilen. Ik wil met de rijkste en voornaamste dame van heel Engeland niet oversteken. Maar toen hij daarstraks vlak voor de keuken kwam vertellen, dat hij voor- goed naar den oorlog zou trekken, toen was het alsof er een dolk door mijn hart ging. Dan heb je misschien toch gelijk", bekende ze ineens schuchter. ,,Dan heb ik hem wel- licht al dien tijd bemind zonder het zelf te weten. Dat noemen ze liefde in het ondei- bewustzijn, geloof ik, niet?" vroeg ze met een heel geleerd gezicht. ,,iHet is best mogelijk", zei Peggy. ,,Ik kan je wel verzekeren, dat het tenslotte erg ver- velend is, als die liefde niet beantwoord of met andere woorden niet tot bewustheid wordt gebracht." ,,Toch grappig", zei Arabella. „Wij komen langs tegengestelde wegen tot hetzelfde ge- luk. Ik ontkende het mijne en ben blij, dat ik het tenslotte niet verloren heb. Jij kon het jouwe niet krijgen en -dankt God, dat het je evenmin ontschoten is. Uit het verzaken en het verlangen zijn onze vreugden geboren. Ik heb eigenlijk nooit kunnen droomen dat een meisje zoo akelig verliefd kon zijn. Het is net eender of je den heeleen middag met een vlek -op je neus rondloopt en het pas be- merkt, als je tegen den avond voor een Spie gel komt te staan. Maar toen hij me ineens te pakken had... nou, toen wist ik het wel, dat kan ik je wel verzekeren! En nu trekt hij weg, zooals hij zelf gezegd heeft, o, wat zijn mannen toch wreed! AANDUIDING DER NATIONALITEIT VAN ONZE VLIEGT LTGEN. In verband met het gebeurde met het Nederlandsche vliegtuig R. 5, is, naar het Vad., in overweging genomen, de kleuren van de aanduiding der nationaliteit van de Neder-» landsche leger- en marinevliegtuigen te wij- zigen. Zijn wij wel ingelicht, dan over- weegt men om de hoofdkleur oranje te doen zijn. Het rijksinkoopbureau voor graan heeft, naar de Tel. meldt, de Nederlandsche schepen Alphard, Eibergen, Japara, Winterswijk en Zonnewijk gecharterd voor het vervoer van graan uit Noord-Amerika naar ons land. Ook bestaat het plan om de schepen van de Scheepvaart Mij. Millingen te Rotterdam voor het vervoer van graan te gebruiken. DE „NIEUW- AMSTERDAM" TE ROTTERDAM AAN GEKOMEN. Vrijdagavond is het vlaggeschip van de Nederlandsche koopvaardijvloot, de ,,Nieuw- Amsterdam", te Rotterdam aangekomen. In verband met de onzekere vaart en1 het oponthoud van ruim drie dagen in Engeland, was er voor deze aankomst groote belangstel- ling. Deze kwam tot uiting in dichte rijen nieuwsgierigen-, die zich geruimen tijd te voren langs de kaden of op de havenhoofden had den geposteerd. Ook in de ontvangsthal van de Holland- Amerikalijn heerschte een levendige drukte van menschen, die familie of vrienden kwamen afhalen. In verband met de aankomst van Prins Felix van Luxemburg en Eroonprins Jan, die de wereldtentoonstelling te New-York bezoch- ten, waren de zaakgelastigde van Luxemburg in Nederland, de heer A. Collart en de consul van Luxemburg te Rotterdam, de heer C. van Lede, alsook de Italiaansche gezant en diens echtgenoote aanweizig. Aangezien kapitein J. J. Bijl aan boord bleef, deed ,-een van de directieleden van de Holland-Amerikalijn een kort verhaal van de voornaamste gebeurtenissen, die op de terugreis van New-York zijn voorgevallen. Op Dinsdag 5 September vertrok het schip uit New-York. Tot men in het Eanaal kwam, bemerkte men van den oorlogstoestand maar heel weinig. Onderzeeers, noch in nood ver- keerende schepen waren waargenomen, slechts werden eenige oorlogsschepen gepasseerd. Bij het invaren van het Eanaal ontving de kapitein van de Engelsche regeering een draadloos bevel om door te varan tot de Downs en daar te ankeren. Deze order was niet speciaal voor het Nederlandsche schip bestemd, maar werd regelmatig aan alle bin- nenvarende schepen doorgegeven. Dinsdagmorgen in de vroegte ging men in de Downs voor anker en kort daarop kwamen de Engelsche autoriteiten aan boord, om de papieren te controleeren. Alle bescheiden werden meegenomen voor onderzoek en daar- na had men slechts te wachten. Woensdag kwamen opnieuw Engelsche autoriteiten aan boord en werden de beman- ning en een deel van de passagiers onder- vraagd. Ook werd het schip onderzocht. In beide gevallen traden de Engelschen uiterst correct en zeer hoffelijk op. Donderdag bleef men voor anker liggen en kregen zes Engel sche passagiers verlof om aan wal te gaan. Zij werden met een marinebarkas daarheen vervoerd. Vrijdag ontving men wederom bezoek van Engelsche autoriteiten, die de 16 Duitsche leden van de bemanning en een drietal Duit sche passagiers van boord haalden. De kapi tein werd echter nadrukkelijk medegedeeld, dat het niet zeker was dat deze personen zou den worden ge'interneerd. Een besluit daaromtrent was nog niet ge nomen, maar omdat de Nederlandsche regee- Juist als ik hem pas begin te beminnen, gaat hij naar dat ellendige front." Zij liet het hoofd tegen den bevrienden schouder rusten en begon stil te snikken. Peggy klopte haar vertrouwelijk op haar roriden arm en liet haar rustig uitschreien. Toen miss Arabella Ames ten slotte haar verschrikkelijk geparfumeerden zakdoek op- stak en met zooveel andere meisjes van En geland moedig besloot de gevaren onder de oogen te zien. met een glimlach voor den ver- trekkende en een blij vertrouwen in het ge- schokte gemoed, schraapte de lieve Peggy haar keel en begon op tamelijk ernstigen toon: ,,Zeg, Arabella, je moet eens heel goed naar me luisteren. Want ik heb je heel groot nieuws mee te deelen en ik vrees, dat het niet van het beste zal zijn. Ik was eigenlijk naar je toe gekomen, omdat ik liever de eer ste wilde zijn, die het je zou overbrengen. Anderen zouden misschien niet den juisten toon weten te treffen en onnoodig kwetsen." ,,Eom er maar ineens mee voor den dag", zei Arabella, terwijl ze plotseling rechtop kwam te zitten en met haar eerlijke oogen haar vriendin moedig in het gezicht keek. ,,Wat is er aan de hand, Peggy?" „Och, eigenlijk is het niet zoo vreeselijk. Ik vrees alleen, dat tante Sybil..." ..Behoorlijk op me gebeten zal zijn, dat snap ik", kwam Arabella het aarzelend attest van ongeschiktheid aanvullen. ,,Maar waarom Omdat ik haar jongsten zoon den wind van voren heb gegeven?" ,,Nee. Dat niet alleen", zei Peggy. „Ik ver- moed eerder, dat ze een weinig beleedigd is door de wijze, nou ja, door de meer dan over- tuigende... afdoende wijze zou ik haast zeg gen, waarop je dien jongen Sharpe vaarwel hebt gezegd..." ..Beleedigd?" Arabella bloosde. Niet van schaamte, doch van woede. „Wel heb ik van mijn leven! Waarom aou ik dat niet mogen ring verzocht had het schip zoo spoedig moge lijk vrij te geven, hield men deze Duitschers aan den wal tot over hun lot zou zijn beslist. De Duitsche passagiers, vijftig in getal, wer den nogmaals ondervraagd en dit alles ge- schiedde op zeer correcte wijze, waardoor de passagiers zoo weinig mogelijk hinder onder- vonden tijdens hun gedwongen verblijf in Engeland. Hierna kreeg de kapitein toestem- ming om te vertrekken en volgens de normale route werd te terugtocht naar het vaderland aanvaard. ONZE SCHEEPVAART BELEMMERD. Engeland houdt de schepen lang vast. Men schrijft aan de H. Crt.: Door de blokkade wordt onze scheepvaart ten zeerste belemmerd. Velen* zullen ver- moedelijk wel niet beseffen, hoe erg deze be- lemmering is. In Verschillende Engelsche havens worden honderden schepen vastge- houden en men heeft in Engeland of niet voldoende personeel, om het onderzoek der schepen snel te doen geschieden, of het onder zoek geschiedt zoo nauwkeurig, dat men door telegrafeeren en telefoneeren dagen lang werk heeft, om te consteeren of de vrachtbrieven in orde zijn. Voor onze reederjjen is het lange vast- houden der schepen echter een bittere tegen- valler. Het ergst is wel, dat ook passagiers- schepen zoo lang worden vastgehouden. Zoo wordt de ,,Jagersfontein'' van de Holland Zuid-Afrika Lijn sedert 3 dezer te Dover vast gehouden. Bekend is, dat dit schip 3000 ton lading voor Duitschland aan boord had, maar in 12 dagen had die lading makkelijk gelost kunnen worden. Dit passagiersschip zal wel niet op den vastgestelden datum zijn reis naar Eaapstad kunnen aanvaarden. De .Columbia" van de Eon. Ned. Stoomboot Mij, komende van West-Indie, wordt sedert 11 dezer in de Downs vastgehouden. Wanneer dat nog lang duurt, zal dit schip ook wel niet op tijd naar West-Indie kunnen vertrekken. Het stoomschip ,,:Zuiderkerk" van de Hol land-Amerika Lijn, komende van Japan, ligt sinds 5 September te Ramsgate. De ,,Iris" van de E.NjS.M., komende van Bordeaux, ligt sinds 5 September eveneens te Ramsgate; dit schip had op 8 September weder van Amster dam naar Bordeaux moeten vertrekken. De ,,Vulcanus" van de E.N.S.M., komende van de Middellandsehe Zee, heeft maar weinig stuk- goed in, doch in Des Falaises een lading ijzer- erts ingenomen voor de hoogovens te IJmui- den. Dat stoomschip had 7 September te IJmuiden moeten aa'nkomen, het wordt echter in Dover vastgehouden. Het van Ned.-Indie komende motorschip ,,Tabian" van de Mij Nederland heeft in Gibraltar reeds oponthoud gehad, het zal ech ter in Engeland nogmaals worden vastgehou den. Verschillende voor Rotterdam bestemde schepen worden eveneens vastgehouden. Bovendien wachten verschillende Nederland sche schepen in Oporto, Lissabon en andere havens op orders van de reederijen. Wanneer het onderzoek onzer koopvaardijschepen in Engeland niet wat vlugger gaat geschieden, wordt aan onzen overzeeschen handel nog veel meer schade toegebracht. Merkwaardig is, dat de scheepvaart naar en van de Oostzee veel minder belemmering ondervindt. Zoo vertrokken vorige week schepen van de K.N. S.M. naar Denemarken en Zweden, naar Denemarken zelfs twee op een dag. Bij de Engelsche Zuidkust komen dagelijks meer Nederlandsche schepen aan, die moeten onderzocht worden en wachten. Wij vragen ons af, of het zoo moet blijven, dat onze schepen daardoor weken vertraging hebben. We zou den graag vememen, wat onze Regeering in dezen doet, of er op aangedrongen wordt, dat onze schepen zoo spoedig mogelijk worden vrijgelaten. Ook, of de neutrale regeeringen zich met elkander verstaan, want met elkan der kunnen de neutrale staten toch zeker hun stem doen hooren. doen Heeft zij dan in haar geheele leven nog nooit haar eigen squire afgezoend?" ,,Wellicht wel", antwoordde Peggy, op vre- delievenden toon, „maar zij weet tenslotte niet, nou ja, dat jij je zoo goed als verloofd beschouwt met mr. Sharpe." ,,Wat!" trompette Arabella opnieuw haar verontJwaardiging uit. Haar ontstemming was dermate gestegen, dat ze ineens over- eind sprong en in vlammend protest haar armen uitdagend naar „De Sehuur" richtte. Heeft ze het in haar hersens durven halen om te denken, dat ik hem zou kussen, indien het geen meenens was!" ,,Zij... ik geloof werkelijk, dat ze van mee- ning is... ze liet het tenminste doorscheme- ren, nou ja... dat je ons allemaal en je vader niet minder voor den mal hebt gehouden." ,,Maa»hoe kan dat nou?" vroeg de dochter van den ouden Ames, in een wanhopige po- ging om die akelige deftige menschen aan het verstand te brengen, dat je alleen maar een kus geeft aan je man en aan niemand anders, ,,hoe kan dat nou? Het is imjners allemaal nog geen vijf minuten geleden ge- beurd en ik heb hem altijd vierkant in zijn gezicht uitgelachen." Toen werd ze ineens emstig. ,,Ze moet wel mooie gedachten van me hebben? Denkt ze soms, Peggy,... zeg... je wil toch niet beweren... nee maar... als ik zeker wist... dat ze... dat ik iemand achter den rug van mijn pappie om zou zoenen, zon der het te meenen. Durft ze dat werkelijk te denken, Peggy?" vlamde het nu uit Arabella's mond en oogen. „Hmnim..." ,,Dus het is zooals ik dacht", zei Arabella nijdig. „Ook al goed! Toch heb ik altijd ge- meend, dat zelfs zij mij beter zou kennen. Je moet bij jouw soort noch naastenliefde noch menschenkennis zoeken, Peggy," voegde ze er bitter aan toe. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1