ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Steradent RKWIKT Algemeene Mobilisatie. Vordering van MOTORRIJTUIGEN. Arabella de Verschrikkelijke No. 9957 MAANDAG 28 AUGUSTUS 1939 79e Jaargang Buitengewone Oproeping. Feuilleton Binneniand OORDEEL ZfeLFI EERSTE BLAD Eerste Mobilisatiedag29 Aug. 1939. OPENBARE KENNISGEVING. AFSLUITEN WEGEN. H. M. de Koningin voor de Radio. Houdt Uw kunstgebit zuiver en rein TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen £r. per post fl,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fit per post 5,60 per ^jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TERNEUZEN, roept in opdracht van de Regeertng, op om zich met spoed in werkelijken dienst te begeven: Bij de Landmacht en bij de Zeemacht: de niet in werkelijken dienst zijnde gewone dienstplichitigen, die behooren tot een der lichtingen 1924' tot en met 1939, en voorts al het niet in werkelijken dienst zijnde reserve- personeel van land- en zeemacht, alle niet in werkelijken dienst zijnde vrijwilligers (voor wat betreft den Vrijwilligen Landstorm alleen de vrijwilligers van 18 jaar en ouder) en het voor de gemobiliseerde weermacht bestemde burgerpersoneel. Degenen, die om eenigerlei reden niet in het bezit zijn van een lastgeving (zie zakboekje), zijn verplicht zich te wenden tot den Burge meester van de gemeente, waarin zij woon- achtig zijn of, indien zulks niet mogelijk is, tot den Burgemeester der gemeente, waarin zij verblijven. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze ,,Openbare kennisgeving" rechtens vol- doende is en derhalve dengene, die niet aan deze oproeping voldoet, in verzuim stelt. Temeuzen, den 28 Augustus 1939. De Burgemeester voornoemd, P. 'I'H'.T.T .EGiETN De Burgemeester van TERNEUZEN roept in opdracht van de Regeering, alle eigenaren en beheerders van motorrijtuige,n welke ter algemeene vordering moeten worden aange- tooden op, om deze motorrijtuigen op 29 Augustus 1939, te tien uur voormiddag, te brenigen of te doen brengen op de verzamel- plaats Parkeerterrein, Arsenaaistraat. >Er dierat op te worden gerekend, dat de motorrijtuigen van bedoelde verzamelplaats door de zorg van de eigenaren, de beheerders of hun vertegenwoordigers gezamenlijk moeten worden gebracht naar het vorderingsterrein Kloosterzande. De motorrijtuigen moeten voorzien zijn van alle daarbij behoorende voorwerpen, gereed- schappen, uitrusting- en verwisselstukken. Personenauto's en vrachtauto's moeten voorts voorzien zijn van een hoeveelheid benzine en olie, voldoende voor het afleggen van een af- stand van honderd kilometers; motorrijwielen en tractors van een hoeveelheid benzine en olie als de tanks kunnen bevatten. Open vracht auto's moeten tenslotte nog voorzien zijn van een dekz'eil, dat groot genoeg is om de geheele lading te bedekken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze ,,Openbare kennisgeving" rechtens vol doende is en derhalve de eigenaren en beheer ders van motorrijtuigen in verzuim stelt, in dien zij niet aan deze oproeping gevolg geven. Ter neuzen, 28 Augustus 1939. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. Belanghebbenden wordt er op gewezen, dat tengevolge van aangebrachte vergravingen in EEN VROOLIJKE LIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WTTTE. 25) Vervolg. ,,Werkelijk," zei het arme familielid, dat al dien tijd met de grootste spanning, had zitten luisteren naar de zoo royaal en luid- ruchtig gegeven onthullingen van Arabella's onbedorven hart. Werkelijk", herhaalde het meisje, dat Eric Cattermole sinds haar jeugd in stilte had aanheden, en nu plotseling als uit een kwellenden droom ontwaakte naar een blijden morgen. ,,Wie is dat dan?" Arabella-Flapuit, het haar rechterhand een oogenblik rusten, ze keek naar het magere figuurtje in de blauwe kamerjapon, dat er heel bleek en lijdend uitzag en zei toen krachtig „Wel, jij zelf!" Er kwam plotseling een levencjig vuurroode hlos over het bleek gezicht. Zij trachtte dit onmiddellijk met haar bevende handen te ver- bergen, maar Arabella zei vriendelijk: ,,Je hoeft je heusoh niet voor mij te genee- ren, Peggy. Ik heb al lang geweten, dat je gek op hem was. Van het eerste oogenblik af." „0, hoe verschrikkelijk!" ontsnapte het wanhopig aan de arme Peggy Delamere, maar zoo zacht, dat zelfs Arabella 't nauwelijks hoorde. Van schaamte verborg het arme familielid, dat haar geheimste gedachten al- dus door een doodgewoon dorpskind zag ont- sluierd, haar koortswarme wangen in haar kussen. ,,En ik dacht nog zoo", zei ze een oogenblik later, terwijl ze een betraand ge zicht uit het kussen ophief, „ik dacht nog zoo, dat niemand er ooit iets van bemerkt verschillende wegen het verkeer emstig ge- stagneerd is. Bij de vergravingen staan posten, die zoo mogelijk het verkeer leiden. Niet voldoen aan een order om stil te hou- den brengt niet alleezi verkeersgevaren mede voor de bestuurders, doch stelt hen hoven- dien bloot aan het gevaar beschoten te wor den. Terneuzen, 28 Augustus 1939. De Burgemeester van Terneuzen, P. TELLEGEN. H. M. DE HON IN GIN TE 's-GRAVENHAGE. Het trok Zaterdagvoormiddag te Den Haag de aandac.ht, dat H. M. de Koningin, die de laatste dagen vertoefde in Haar buitenverblijf de Ruigennoek te Scheveningen, tegen 12 uur op het paleis aan het Noondeinde aankwam. Uit het bericht, dat later door de Regee ring spersdienst is doorgegeven blijkt, dat die aanwezigheid ten paleize ten doel had de ontvangst van den Duitschen gezant, Graaf Von Zech von Burkersroda, hetgeen geschied- de in bijzijn van den Minister van Buitenland- sche Zaken, Mr. E. N. van Kleffens, en waar- bij de Duitsche Gezant namens zijn Regeering de verzekering gaf der eerhiediging van Nederlandsch integriteit. DUITSCHLAND ZAL ONZE INTEGRITEIT EERBIEDIGEN EN OOK DIE VAN ZWITSERLAND EN BELGIE. De Regeeringspersdienst maakt hekend: H. M. de Koningin heeft Zaterdag in tegen- woordigheid van den Minister van Buiten- landsche Zaken den Duitschen gezant in audientie ontvangen. Graaf von Zech Bur kersroda heeft aan Hare Majesteit mededee- ling gedaan omtrent de houding van het Duitsche rijk ten opzichte van Nederland in geval dat 'n oorlog onvermijdelijk zou blijken. Het Duitsche Rijk zal de onaantastbaarheid en integriteit van Nederland onder geen fenkele omstandigheid schenden en het Neder- landsche grondgebied te alien tijde eerbie digen. Daartegenover werd de verwachting uitgesproken, dat Nederland tegenover Duitschland een volstrekte onzijdigheid in acht zal nemen en deze ook tegenover derden zal doen eerbiedigen. OVereenkomstige verklaringen zijn afgelegd te Brussel en te Bern. DE „NEUTRALENTAAK' In de mededeeling welke de Duitscbe gezant Zaterdagmi'ddag aan Hare Majesteit de Koningin heeft gedaan, en volgens welke het Duitsche Rijk ,,de onaantastbaarheid en inte griteit van Nederland onder .geen enkele om standigheid zal schenden, en het Nederland- schegrondgebied te alien tijde eerbiedigen", ligt, meldt het Handelsbald op, de plechtige herhaling zij werd nadrukkelijk aan het staatshoofd zelve rechtstreeks gegeven van een Duitsch standpunt dat ook reeds vroeger ten aanzien van Nederland (evenals van Bel gie en Zwitserland) is ingenomen. Deze con- tinuiteit krijgt nog meer relief, nu soortgelijke Verklaringen vandaag ook door de Duitsche DEN HAAG. De Regeeringspers dienst meldt: H. M. de Koningin is voor- nemens, heden avoid te ACHT UUR voor de radio een kort woord te rioh'ten tot Haar Volk. Deze uitzending is zoowel bes'temd voor Nederland als voor de Nederlandsche gebiedsdeelen buiten Europa. gezanten in Brussel en Bern tot Koning Leopold en den. president van den Zwitser- schen Bondsraad zijn afgelegd. Op 30 Januari van dit jaar verklaarde de Duitsche Rijkskanselier o.a.: ,,Onze betrek- kingen met de staten in het westen en noor- den, dus Zwitserland, Belgie, Nederland, Denemarken, Noowegen, Zweden, Finland en de Oostzeestaten, stemmen des te meer tot verheugenis daar zich juist in die landen de neiging om zich van bepaal'de oorlogsizwangere volkenhondsparagraphen af te keeren, schijnt toe te nemen. Niemand kan het meer waar- deeren aan zijn rrjksgnens werkelijk hevriende neutrale staten te weten dan Duitschland." De zeven Oslo-staten, in deze reeks ge- noemd en waarbiji zich, wat het neutraliteits- standpunt betreft, ook Zwitserland heeft aan- gesloten, hebben juist dezer dagen in Brussel nog eens hun vaste voomemen bevestigd om een strikte onzijdigheid in acht te nemen en zich, zoo noodig, tegen aanranders te verde- digen. Wat Nederland en Belgie meer in het hijzonder aangaat, zoo is hun beider zelfstan- dige neutraliteitspolitiek bij de jongste be- zoeken van Koning Leopold aan Nederland en van Koningin Wilhehnina aan Belgie nog eens zeer krachtig hevestigd. Nog vroeger, in Januari 1936, had Duitschland reeds aan Nederland en Belgie aangeboden om deze twee landen steeds ,,als onaantastbare neutrale gebieden te erkehnen en te garandeeren". Ons land heeft destijds van deze verklaring met dezelfde waardeering kennis genomen als iwaarmede wij nu de herhaalde verzekering aan onze Koningin b&groeten. Dat wij die verklaring destijds niet in den contractueelen vorm hebben vastgelegd, kwam voort uit de overtuiging, dat onze onaantastbaarheid in een rechtsorde een vanzelfsprekendheid is, die geen onderwerp van een bijzondere contrac- tueele overeenkomst kan zijn. Maar van de gezindheid van een buurstaat om ten aanzien van ons die rechtsorde te eerbiedigen zullen wij natuurlijk steeds met groote erkentelijk- heid kennis nemen. Ook nu weer. Wat Nederlands opvatting Van zijn onzij- dighei'dsverplichtingen naar alle kanten aan gaat, die mogen wij na de verschillende ver klaringen op dit punt van de tegenwoordige en vorige Nederlandsche regeeringen, als algemeen hekend veronderstellen. Nog Zater dag is door onze regeering verklaard, dat Nederland zijn neutraliteit naar alle zijden en met name ook in de lucht, ,,onbeperkt en tegenover iedereen" zal handhaven. Dat het ons daarmede bittere emst is, bewijzen de voorzorgsmaatregelen die wij, ten koste van groote persoonlijke en finan- cieele offers, gebracht hebben en bren- door dagelijksche behandeling met In busjes van 50 en. 90 cf bij apothekers en d+ogisfen had. Dat niemand, niemand wist, hoezeer ik van hem hield." Niemand weet er ook iets van. Tenmin- ste niemand van je eigen familie," zei Ara bella, ,,om de doodeenvoudige reden dat die zich nooit de moeite hebben getroost om zich met iemand anders vreugden of verdriet hezig te houden. Ik geloof werkelijk, dat buiten mij, niemand op ,,De Schuur" een oogenblik vermoedt, of wil vermoeden, dat jij heele nachten wakker hebt gelegen om dien fat van een Eric die jou al dien tijd links laat liggen. Hij is je eigenlijk heelemaal niet waard, als je het mij vraagt." Peggy kreeg telkens een vreemde gewaar- wording, als dat eerlijke kind haar meening verkondigde. Ditmaal werd ze zelf het lijdend voorwerp. Pijnlijk zeker kwamen de opmer- kingen op haar af. Het was niet altijd even prettig om door die openhartige Arabella als het ware voor je zelf te kijk gesteld te wor den. Van den anderen kant moest ze toe- geven dat Arabella telkens den spijker op den kop sloeg. Hoe pijnlijk het voor een jong meisje ook moge zijn om van een ander te hooren, dat ze werkelijk tot over haar ooren op iemand verliefd is, ze voelt zich in haar eigenliefde altijd eenigszins gestreeld, indien daar onmiddellijk aan wordt toegevoegd, dat die minnaar haar eigenlijk verwaarloost en haar liefde niet waardig is. Dat hij als het ware blij mag zijn, dat zij hem nog in haar hart wil opnemen. Daarom kon Peggy ten slotte niet boos blijven kijken, en verdween ook spoedig haar gevoel van schaamte. Ze moest zelfs even glimlachen door haar tranen heen, toen de openhartige Arabella ineens weer uitviel tegen haar stijve nlchten. ,,'Nee, die hebben het te druk met hun sport of hun oude litterateur van een vreemd land. Als ze tenminste niet op hun lippen zitten te hijten van verveling of hun wenk- brauwen ten hemel heffen uit dankbaarheid dat ze niet behooren tot dat minderwaardige soort, waaruit ik hen voortgekomen," lachte Arabella goedhartig. ,,En ik zal het hun niet vertellen, vrees dat maar niet," voegde ze er onmiddellijk vertrouwelijk aan toe, „o nee, ik zal jou alleen eens een paardenmiddel aan de hand doen, waarmee je dat jong binnen een week om je vinger kunt winden, dat zeg ik je. Ik zal je eens precies het geheim vertel len, hoe je zoo'n vrijer aan den haak moet slaan." Bij deze ongeloaflijk pieuse en ver- fijnde uitdrukking kwam Peggy Delamere wederom ineens rechtop in haar bed zitten. Arabella... ik begrijp^'iriet, hoe je een der- gelijke uitdrukking kunt .gebruiken, terwijl de zon vandaag haast niet geschenen heeft." „0, ik ben heelemaal niet van lotje getikt, al wil je insinueeren, dat ik minstens een zonnesteek moet hebben opgeloopen. Ik weet precies waar ik het over heb, dat kan ik je wel verzekeren. En als jij maar doorgaat met je zelf voor den gek te houden, zal ik je wel eens aan het verstand zien te brengen hoe de zaken staan en hoe jij zelf hebt mee te werken om er een beteren keer in te bren gen. Weet je nu nog niet, dat het de vrouw is, die den man in het huwelijksbootje lokt? Jij zou best met hem kunnen trouwen, indien je het zelf maar wilde, indien je er maar een beetje moeite voor wildfe doen," zei Arabella bemoedigend. „Ik?" De toon waarop dit gezegd werd, sprak boekdeelen van wanhoop. ,,Ja, jij", zei Arabella met veel overtuiging. ,,Jij zou dat best kunnen!" ,,Je... je neemt een loopje met me, dat is niet mooi," zei Peggy met bevende lippen. ,,'Loop heen! Daar moet je hij mij niet mee aankomen. Ik hen er het meisje niet naar om met iemand de kachel aan te maken, ge loof me. Ik spot niet met emstige dingen," zei Arabella plotseling met een teere vertrou- welijkheid in haar anders zoo luidruchtige stem. Indien een meisje zooals jij werkelijk met iemand als Eric wenscht te trouwen en dat zal je toch heusch niet durven ontkennen, dan kan ze dat." Nooit," zei Peggy. ,,Een doodgewoon kind als ik, dat geen rooie duit bezit om aardige japonnen te koopen en niets heeft aan te hie- gen, om onze grenzen tegen gevaren, uit welke richting ook, te kunnen bescher- men. Mocht de intemationale toestand zich onverhoopt nog meer verscherpen, dan zal de Nederlandsche regeering niet aarzelen om het voile gewicht van haar dan volledig te mohilisee-ren weermacht in dienst te stellen van haar neutraliteitspolitiek, teneinde het woord van onze vorstin: ,,Niemands volge- ling, niemands belager", zonder voorbehoud en in billijkheid tegenover a 1 onze buren, gestand te doen. Wij vertrouwen in de eerlijke en goede bedoelingen van de groote naburige mogend- heden, oost, west en zuid, zooals zij die meer- malen jegens ons hebben geformuleerd. Het is onze historische taak op dit West-Euro- peesehe knooppunt van belangen een rust- punt te vormen in ons eigen, maar ook in het algemeen belang. Wij beseffen dat deze positie ons dien zwaren pliebt oplegt om dit rustpunt niet door inmenging, van wie ook, als een doorgangs- of uitvalspoort of agitatie-gebied te laten mishruiken of schenden. Ons volk aanvaardt van die vaste overtuiging de looden lasten, in het vertrouwen dat zij uiteindelijk onze beste bijdrage tot den vrede en den in- ternationalen wederophouw beteekenen. DE SPANNING IN NED-INDIe. Indie verkeert in groote spanning over de ontwikkeling in Europa. Deze spanning uit zich niet in eenige paniek-stemming, doch die spanning is in menig ander opzicht duide- lijk waarneembaar, aldus seinde Aneta Zater dag uit Bata.via. Zoo neemt het aantal aanvragen en ver- zoeken om inlichtingen aan passagekantoren van diverse verkeersmaatschappijen, over de overkomst van kinderen uit Europa of over de kansen om met verlof te kunnen gaan, toe. Ook het aantal gesprekken met Nederland, vooral van menschen uit de zakenwereld, die zich voortdurend op de hoogte trachten te stellen van de mogelijikheden van het moment, groeit heduidend. De toestand in Europa is natuurlijk het algemeene onderwerp van gesprekken. Zelfs hij de opening van den Pasar Gambir, te Batavia, een feestlijkheid, waaraan iedereen steeds van ganscher harte deelneemt, over- heerschten de besprekingen over den toestand. Een geruststellende invloed had hierhij het feit, dat de passagierende schepelingen blijk- baar het grootste genoegen schepten in de omstandigheid, dat het bezoek van het vloot- eskader samenviel met dien openingsdag. Zij, die vervuld zijn van zorgen voor hetgeen wel- licht komen zal, vonden hierin een reden tot kalmeering. Alhoewel het in zaken stil is, groepen toch overal handelsmenschen bijeen. Zaterdagmorgen vergaderden assuradeuren voor enkele interne regelingen en maatrege- len, welke thans nog worden besproken. Op het departement van Economische Zaken werkt men regelmatig tot ver over de vast- gestelde kantoor-uren. Het Protestansche kerkhestuur had voor Zondag het houden van bidstonden aanbevolen zoowel voor de Nederlandsche als voor de Maleische diensten. SLUITING DER GRENS TUSSOHEN DUITSCHLAND EN NEDERLAND. Zaterdag zijn de overgangswegen tusschen Duitschland en Nederland, behalve de belang- rijkste, door de Duitschers voor het verkeer afgesloten. Douanebeambten zijn vervangen door militairen, die een scherpe controle op het grensverkeer uitoefenen. Ondertusschen kwam er ook bericht van het stopzetten van het treinverkeer tusschen Duitschland en Nederland. Voor vele vacan- tiegangers veroorzaakte dit moeilijkheden, daar zij nu op andere wijze moesten trachten ons land te bereiken. i DE VERVANGING VAN OPGEROEPEN GENEESKUNDIGEN. Naar gemeld wordt, heeft de Minister van Sociale Zaken bij den Raad van State met spoed aanhangig gemaakt een ontwerp van wet, houdende regelen met betrekking tot de geneeskundige voorziening onder de burger- bevolking, ingeVal van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. NEDERLANDSCHE TOERISTEN UIT HET BUITENLAND TERUG. j Alle groepen van de Nederlandsche Chris- telijke Reisvereeniging, welke zich in het buitenland bevinden, in verband met den internationalen toestand, teruggeroepen. De Nederlandsche Reisvereeniging meldt, 1 dat deze vereeniging besloot, alle in het bui- j tenland vertoevende reisgroepen telegrafisch terug te roepen. Voorts zullen de reisgroe- j pen, die gedurende dit weekeinde zouden ver- trekken, de reis niet aanvaarden. Bij deze maatregelen zijn ongeveer 2000 personen j betrokken. den dan een verlept gezicht met sproeten. Ik vind het heel aardig van je, Arabella, dat je het zoo goed met me meent en dat je me een beetje moed wil geven, maar werkelijk, het zal me niets helpen. Ik weet nu eenmaal dat ik in mijn ongeluk zal hebben te berusten." „Maar je denkt heelemaal niet aan je eigen gaven," werd Arabella kwaad. „Dat is altijd het ellendige gebrek van jonge meisjes, die zichzelf een beetje respecteeren en verliefd worden op iemand, dien ze toch nooit denken te krijgen. In plaats van eens dubbel voor den dag te komen, trekken ze zich terug als treu- rende maagden. Dat kan erg poetisch zijn, maar veel baat heb je er niet hij. Ik geloof, dat het heel wat practischer is, om je beste beentje voor te zetten en hem met vlag en wimpel binnen te halen. Laat de anderen er maar lange gezichten bij trekken, jij hebt je vrijer en daar was het spel ten slotte om be- gonnen. Ik zeg je nog eens, Peggy Delamere, ik moest je door elkaar schudden, zoo'n ellen- dig kostschoolkind heb ik nog nooit gezien. Ik zal je eens een geduchten uitbrander ver- koopen, waeht maar." En werkelijk, toen Arabella nog steeds met kam en borstel stond te gesticuleeren en even later een regen van verwijten over de arme Peggy uitstortte, liet het arme familie lid, dat zoolang gewend was aan een heel an der soort berispingen, dit alles over zich komen als een frisschen, sterkenden regen. ,,Ondankhaar nest, dat je daar zit", viel Arabella uit, ,,om te durven vertellen, dat je maar een doodgewoon kind bent. Weet je wel, dat je daardoor alleen reeds voor drie- kwart gewoon wordt. Het komt over heel je uiterlijk te liggen, het staat als het ware op je gezicht geschreven: ik ben maar doodge woon. Niet omdat je het werkelijk bent, maar omdat je zoo dwaas bent om het je in te den ken. En je kon zoo'n aardig meisje zijn!" verklaarde miss Ames. ,,Je hebt een lief ge zicht wat komt het er ten slotte op aan, dat het wel een beetje bleek is, vooral als er zoo'n verrukkelijk blosje op ligt als nu." ,,Maar je kunt niet blozen op commando," INLEVERING VAN GRENSDOCUMENTEN. In verband met den •internationalen toe stand en de afgekondigde voor-mobilisatie, acht de K.N.A.C. het haar plicht, met nadruk de aandacht te vestigen op de risico's, welke de automobihsten hij de uitreiking van camet, triptiek en acquit hebben aanvaard. Zooals hekend mag worden verondersteld, bestaan de bedoelde risico's uit de met ge- noemde documenten verbonden buitenlandsche invoerrechten. Het risico houdt eerst op, indien de voor definitieven uitgang afgetee- kende of geheel ongebruikte documenten, hij de K.N.A.C. zrjn ingeleverd, in orde zijn be- vonden en decharge is verleend. verklaarde de arme Peggy. „In zekeren zin wel," filosofeerde Ara bella. „Als ik in jouw plaats was zou ik kans zien om zoo dikwijls te blozen als ik zelf ver- koos, indien Eric in mijn nabijheid kwam. Ik zal je eens precies zeggen, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Je hebt op dat oogen blik maar heel hard te denken, hoe ontzettend heerlijk het zou zijn, indien hij je op dat zelfde oogenblik in zijn armen nam en je eens heer lijk zoende... dan komt het vanzelf... Kijk, daar is het al." Want Peggy moest natuurlijk onder een dergelijken aanval op haar aangeboren preutschheid en bescheidenheid wel reageeren in den door Arabella met zooveel enthousiasme begroeten vorm. „En het komt er tenslotte ook niet zoo veel op aan of je een paar sproeten hebt," ging de delicate critica verder. ,,Het is een zeker be- wijs dat het meisje een verbazend zachte huid heeft en ze hebben de zelfde mooie bruine kleur als je lieve oogen. En je hebt werkelijk schatten van oogen, indien je er de menschen maar wat meer mee in hun gezicht wilde kijken, in plaats van ze altijd zoo akelig be- scheiden neer te slaan. Jij schijnt een aange boren liefde te hebben voor de vloerkleeden, terwijl, als je het mij vraagt, al deze karpet- ten. al mogen ze ook honderden jaren oud zijn en uit ik weet niet welk oud Fransch kasteel komen, niet opwegen tegen ons nieuwe vloerkleed. Ze zijn mij allemaal te somber," merkte de dorpsschoonheid even tusschen neus en lippen op. ,,Ik zeg je nog eens. Je hebt heel weinig noodig om dien Eric zoo verliefd op je te maken, als zijn op- passer op de keukenmeid. Daar behoef je me niet zoo verontwaardigd voor aan te zien, want het zou er gek uitzien indien die oppas- ser op jou verliefd werd Arabella!" „Of Eric op de keukenmeid. En toch moet de liefde van den oppasser en die van zijn luitenant dit gemeen hebben, dat ze allebei even goed gemeend en even duurzaam zijn." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1