ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Arabella de Verschrikkelijke No 9954 MAANDAG 21 AUGUSTUSJ1939 79e Jaargang Binnenland FeuiNeton DE DOOP VAN PRINSES IRENE. Hr. Ms. „TROMP" ONDER OVERGROOTE BELANGSTELLING HET ZEEGAT UIT. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTEX TifiNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLETNE ADVERTENTIENper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. HandeLsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. LIGHTING 1940 KOMT NORMAAL ONDER DE WAPENEN. Het departement van Defensie in Den Haag meldt, in de dezer dagen te verschijnen leger- orders zal worden bekend gemaakt, dat 'de eerste ploeg der licbting 1940 op 4 October in werkelijken dienst zal komen. Deze bekend- making gescbiedt in afwachting van de bin- nenkort verschijnende Indeelingsbeschikking 1940. De aandacht wordt erop gevestigd, dat bet tijdvak van 1 tot 10 October bet normale tijd vak van opkomst van deze ploeg is. Door bijzondere omstandigbeden moest bet vorige jaar van bedoeld tijdvak worden af- geweken, toen is de eerste ploeg van de licb ting 1939 op 24 October 1938 in werkelijken dienst gekomen. De plannen voor een waardige inrichting der Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegen- heid van den doop van Prinses Irene en de ont'hulling der ,,jubileumramen" zijn thans na- genoeg gereed. De onthulling der ramen door H.M. de Koningin zal waarscbijnlijk plaats hebben op den derden dag van bet Koninklijk bezoek, dus op Donderdag 14 September, de doop zal aan Prinses Irene bediend worden op Zaterdagmorgen 16 September. De moeilijkheid bij de inricbting was, vol- gens de Tel., voomamelijk gelegen in de ver- schillende eiscben, die beide plechtigheden stellen. Bij de onthulling moet v66r de te ont- bullen ramen een hoog platform worden ge- bouwd, waarop H.M. de Koningin zal plaats nemen. Bij den doop kan men dit natuurlijk allerminst gebruiken. De bloemenversiering, die op 14 September kleur en fleur aan de kerk zal geven, moet op 16 September ver- wijderd zijn, daar de doop als kerkelijke plech- tigheid bloemen moeilijk verdraagt. Dan zul len hoogstens enkele sobere palmen en enkele witte bloemen worden aangebracht. De ruimte voor den kansel wordt geheel ontruimd; de stoelen en banken, die er tbans staan, worden weggenomen: smalle Weener- stoelen worden neergezet, opdat zooveel' mo- gelijk gasten den dienst kunnen bijwonen. In het geheel zullen er achttienhonderd zitplaat- sen zijn. De zetels voor de Koninklijke familie wor den geplaatst tegenover den kansel tegen de bank, waarin de Koningin en haar gevolg plaats nemen, als H.M. een gewonen dienst bijwoont. De doopvont wordt direct voor de kansel geplaatst. Luidsprekers zullen zorg dragen, dat de ge- beele dienst in elken hoek te verstaan is. In verband met alle noodige werkzaamheden wordt de kerk na 27 Augustus voor den ge wonen eered-ienst gesloten. Direct na de doop- plechtigheid wordt zij ecbter ter bezichtiging opengesteld. EEN BELAN1GRIJKE GIFT VOOR DE VIERLING. Het Prinses Beatrix-fonds beeft een belang- rijk bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van de vierling der familie Pijlman te Hen- gelo. PRINS BERNHARD HANDHAAFT DE KRIJGSTUCHT. Een militaire auto met eenige manschappen acbterin was Donderdagmorgen onderweg naar Soesterberg, toen de wagen ingehaald werd door de auto van Prins Bernhard. De manschappen acbterin hadden bet zich zeer gemakkelijk gemaakt. Een ervan wuifde den Prins in het voorbijgaan amicaal toe. De Prins ging voor den militairen wagen rijden en beduidde dezen te stoppen. Er bestaan nog altijd voorsehriften, vol- gens welke militairen niet mcgen wuiven naar EEN VROOLIJKE LIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WTTTE. 22) Vervolg. ,,Ik nooit", zei Arabella, vriendelijk maar beslist. ,,Er blijkt maar al te duidelijk uit, dat je niet in het minst begrepen hebt, waar de schoen wringt. Met al je geleerdheid en je boe- ken en je vier talen en je examens zie je niet eens kans een eenvoudig meisjeshart te be- grijpen. Een meisje kan op den duur van een man gaan houden en dat gebeurt maar al te vaak. In jullie kringen scbijnt dat zelfs vol- doende te zijn om een huwelijk te sluiten. Maar ik zeg je, dat geen enkel meisje tijd noodig heeft om iemand te beminnen." De jonge Oxfordman wist hier niets op te antwoorden. Hij bepaalde zich er toe baar be- deesd te verzekeren, dat hij haar beslist zou leeren hem te beminnen, indien zij hem slechts een kans wilde geven. ,,Ik zeg je nog eens, dat liefde het eenige op de wereld is, dat niemand van of aan een ander kan leeren", zei Arabella met een merkbare superioriteit in deze zaken. Lief de heb je in-eens, al kan het lung duren, voor- dat je werkelijk overtuigt geraakt van dit ge- voel, of al duurt het soms een e-euwigbeid voor dat je kunt bewijzen, dat die liefde wer kelijk bestaat. Maar ze is er van begin af aan of ze is er niet. Tusschen ons is er niets, al- thans niet bij mij." ,,lk zou alles doen, er alles voor over heb- ben, om je gelukkig te maken", bleef de veel- beloVende geleerde aandringen, nederig en on- beholpen als de eerste de beste staljongen. En yoorbijgangers, zei Prins Bernhard tot den bevelVoerenden sergeant, die voorin zat. U mag daarom wel eens op uw mannen letten, die acbterin zitten. Na deze Prinselijke berisping kon men zijn tocbt voorzetten. De militairen in den wagen durfden echter nauwelijks meer iemand aan- kijken en in goede orde bereikte men de plaats van bestemming. NIEUWE TWEEDE HAMERLEDEN. De voorzitter van het Centraal stembureau beeft tot leden van de Tweede Kamer be- noemd verklaard: in de vacature Albarda den heer J. Bom- mer te Amsterdam; in de vacature de Geer prof. dr. J. R. Slote- maker de Bruine te Wassenaar, en in de vacature van den Tempel den heer B. C. Franke te Amsterdam. GROOTE PARADE OP 31 AUGUSTUS TE DEN HAAG. Men meldt van bevoegde zijde: De 31 Augustus a.s. ter eere van den ver- jaardag van H. M. de Koningin te 's-Graven- hage te houden groote parade zal, in verband met de uitbreiding en modemiseering van ons leger, van grooter formaat zijn dan tot nu toe bet geval was. Behalve de grenadiers en jagers, bet 3e regiment huzaren en bet 2e regiment veld- artillerie, zullen verschillende gemotoriseerde onderdeelen, waaronder zware artillerie, lucht- doelartillerie, pantserwagens, huzaren, motor- rijders en zoeklicht-onderdeelen aanwezig zijn. Hoewel bet traditioneele Malieveld on- danks bet benutten van den rijweg van de Boorlaan allengs te klein zou worden voor het bijeenbrengen van troepenafdeelingen van beteekenis, is hiertoe toch besloten, omdat bet gedeelte van de parade, dat bestaat uit bet piarobeeren van de troepen op een paradeveld en het aldaar houden van een inspectie beter tot baar recbt kan komen. Teneinde evenwel een zoo groot mogelijk deel van de bevolking in staat te stellen de troepen te zien zonder het verkeer veel te pelemmeren, zullen alle onderdeelen door een gedeelte der residentie marcheeren. DEFILf; VOOR DEN MINISTER VAN DEFENSIE VAN DE GRENADIERS EN JAGERS. De regimenten grenadiers en jagers, vooraf- gegaan door de Koninklijke Militaire Kapel, bebben Zaterdagocbtend te 's Gravenbage voor den Minister van Defensie, den heer A. Q. H. Dijxhoorn, gedefileerd. Op het hordes van zijn departement stond Minister Dijxhoorn met zijn adjudant kapitein van den generalen Staf Mr. H. J. Kruis. Tijdens bet defile voegde luitenant-kolonel J. van Voortibuijsen, commandant van het regiment grenadiers, zich bij den Minister. De kapel, tegenover bet bordes opgesteld, speelde gedurende bet voorbijtrekken van de troepen. Er was nogal wat belangstelling voor bet defile en de politic zorgde ervoor, dat alles ordelrjk verliep. ROTTERDAMSOME RAAD WENSOHT HET KONINKLIJK HUIS GELUK. In de Donderdagmiddag gehouden gemeente- raadsvergadering te Rotterdam de eerste na de geboorte van Prinses Irene beeft de loco-burgemeester, de soc.-dem. wethouder De Zeeuw, een rede uitgesproken, waarin bij zich tot tolk maakte van de gevoelens van den raad, om van deze plaats onze vorstin en haar huis geluk te wenscben. Met deze beuglijke gebeurtenis, zoo zeide hij, leven wij niet alleen uit mensohelijke, maar ook uit andere overwegingen mede. De geboorte van een Prinses vergroot de kans, dat de tijd, gedurende welke de band tusschen bet Oranje- de dochter van den dorpswinkelier, die op dit gebied meer wijsheid en ondervinding bezat dan de theoreticus, antwoordde vriendelijk maar zonder een centimeter gewonnen te geven: „Geen enkele man kan een vrouw gelukkig maken, ze is wel of ze is niet gelukkig met hem, onder alle omstandigbeden." „En waarom zou je dan niet gelukkig met mij kunnen zijn?" stelde Basil Cattermole eindelijk de vraag van alle teleurgestelde min- naars. ,,Dat weet ik niet. Ik weet alleen, dat ik het niet zou kunnen en dat is voldoende zou ik zeggen. Ik ben niet gewend dergelijke hooge vraagstukken op te lossen. Ik bepaal me tot het gegeven. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik je een heel aardigen jongen vind en dat je zeker ooit eens erg gelukkig zult zijn met een meisje. Maar niet met mij in ieder geval. O, nee!" Tien minuten later zat ze in baar eigen kamer te schreien om den blik in Basil Catter- mole's oogen, toen hij dat beslissende ,,o, nee" van haar incasseerde. „Ik kan er geen touw meer aan vastknoo- pen", zat ze te snikken. ,,De eerste had heele- maal geen hersens, deze heeft er juist iets te veel. Ik vraag me af, waar ik dan wel tevre- den mee zal zijn." Dienzelfden middag reed Basil met zijn uit- verkoren zuster Beryl naar Bournemouth, waar men telegrafiscbe kamers voor hem bad besteld. De rampzalige Arabella die in baar eigen kamer zat te snikken en zich verbazend ellendig voelde, was niet eens aanwezig om hem goeden dag te zeggen. Maar zij had de gezichten der familie gezien. Zij begreep, dat zij wisten waarom hij het plotseling in zijn hoofd had gekregen om te vluchten. Er werd met geen woord over huwelijksaanzoeken en weigeringen gesproken. Dat beboefde ook niet. De Catermole's wisten het en zij hadden het verschrikkelijke kind wel in stukken kun nen scheuren. huis en Nederland zal bestaan, verlengd zal worden. Die band is in onze constitutioneele monar chic een essentieel onderdeel van ons staat- kundig bestel, waarin onze democratische vrijheden liggen verankerd. Moge de bede, dat in den gekozen naa.n Irene ligt, verhoord worden en bet H. M. de Koningin toegedacbt zijn, met ons volk nog vele jaren den ge- boortedag van de jonge Prinses mede te vie- ren, terwijl voor ons volk de vrede naar bui ten niet verstoord moge worden en naar bin nen gehandhaafd blijve in een periode van toenemende welvaart van bet ganscbe volk in al zijn schakeeringen. WEER EEN NEDERLANDER NAAR DUITSOHLAND GELOKT EN GEVANGEN GENOMEN. Bij de familie van den beer J. Drenth, ambtenaar bij de registratie en domeinen te Alphen a. d. Rijn, is bericbt ontvangen, dat de beer Drenth zich in Dusseldorp in hechte- nis bevindt. De heer Drenth, die o.m. de zaken behartigde van een in Duitschland wonende Nederlander, ontving Maandag van dezen een telegram, waarin hem werd ver- zocbt onmiddellijk naar Duitschland te komen. De beer Drenth voldeed aan dit verzoek, docb Donderdag zond bij aan zijn echtgenoote een brief, waarin bij mededeelde, dat het telegram slechts ten doel bad gehad hem over de grens te lokken, daar de in Duitschland wonende Nederlander reeds was gearresteerd en bij zelf bij zijn aankomst in Duitschland onmid dellijk in hechtenis werd gesteld. Otmtrent de reden van de arrestatie is niets bekend. De familie van den beer Drenth beeft zich tot den Minister van Buitenlahdscbe Zaken gewend met het verzoek inlicbtingen daaromtrent te willen inwinnen. NIEUW HOOFD DER AFDEELING DIPLOMATIEKE ZAKEN. Dr. J. H. van Royen, te voren eerste ge- zantschapssecretaris aan de Nederlandsche legatie te Tokio, die Mr. E. N. van Kleffens bij zijn vertrek naar Bern zou opvolgen als hoofd van de afdeeling diplomatieke zaken van het departement van buitenlandsche zaken, beeft deze functie thans bij vervroe- ging aanvaard in verband met de benoeming van den heer Van Kleffens tot Minister van Buitenlandsche Zaken. DE ONTGINNING EN KOLONISATIE VAN DEN N.O. POLDER. T-." Bij beschikking van den Minister, van Waterstaat van 17 Augustus is ingesteld een commissie, waaraan wordt opgedragen de voorbereiding van de organisatie van de ont- ginning en kolonisatie van den Noord-Ooste- Jijken polder, met verzoek den Minister daar omtrent rapport uit te brengen. In deze commissie zijn benoemd: a. tot lid en voorzitter Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, oud-minister van Water staat; b. tot leden: Mr. Dr. L. J. C. Beaufort, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal; Mr. Th. A. van Dijken, lid der Tweede Kamer; Mr. Dr. R. H. baron de Vos van S'teen- wijk, Oommissaris der Koningin in de provin- cie Drenthe; Dr. Ir. Th. van der Waerden, lid der Tweede Kamer; Ir. V. J. P. de Biocq van Kuffeler, hoofdingenie-ur-directeur van den Rijkswaterstaat, belast met de uitvoering van den dienst der Zuiderzeewerken; J. E. van der Heyden, administrateur bij het de partement van waterstaat; H. Bakker, inspec- teur der registratie en domeinen; J. D. Schou- ten, inspecteur der registratie en domeinen; ,Mr. H. W. J. Mulder, raadsadviseur bij het departement van binnenlandsche zaken; N. A. Nap, hoofdcommies bij het departement van binnenlandsche zaken; Ir. S. Smeding, direc- teur van de Wieringermeer; C. L. de Bruyn, ,,Dat vreeselijke burgerkind moet niet wel bij het hoofd zijn", verklaarde mrs. Catter mole tegen haar man. ,,Ik weet werkelijk niet of ik me opgelucht moet voelen, dat deze ramp tenminste van ons is afgewend, dan wel be- leedigd. omdat dit nest ten slotte niet te goed voor zich acht. Iedereen zou toch vermoed hebben dat ze met een sneltreinvaart op dien mr. Wynstone zou zijn afgevlogen. Ze heeft hem kalm voor evenveel laten staan." ..Him", zei de Squire, in een toon, die voor zijn echtgenoote niet erg bemoedigend klonk. Hij was als de meeste mannen. Hij beschouw- de het als een goede noot en als een bewijs van gezond verstand, indien een meisje een man een blauwtje liet loopen. In het dieps-te van zijn hart is immers iedere man overtuigd dat hij de eenig geschikte echtgenoot zou zijn voor het meisje waarop hij zijn oog heeft laten vallen. Zoo zijn ze nu eenmaal. ,,En dan", verbrak Amber de stilte, ,,en dan als ze zich eerst letterlijk aan Basil heeft op- gedrongen, als ze hem met haar intrigues ge heel voor zich heeft weten te winnen, legt ze hem, ook hem, gewoon naast zich neer. En toch heeft die erwten- en hammenvader haar met geen ander doel aan ons opgedrongen, dan om een geschikten echtgenoot uit onze kringen voor haar te vinden. Ik zou wel eens willen weten, wat dan wel een goede partij voor haar is en wanneer het haar zal behagen om in alle grootmoedigtheid af te dalen tot een van haar aanbidders. Ik vind het verschrikke- lijk!" „Ik zal jullie eens vertellen, waar de schoen wringt", kondigde het enfant terrible der fa milie, Pearl Cattermole, uit den achtergrond van den salon aan. Toen, na een plechtige rust sprak ze het woord, dat ook de anderen reeds op de lippen hadden: ,,Eric!" Pearl!" sprak haar moeder streng. ,,Ver- tiwijn en houd voortaan dergelijke nonsens voor je." Maar in haar hart was mrs. Cattermole er maar al te zeer van overtuigd dat het abso- secretaris van de directie van de Wieringer meer; A. Blaauboer, secretaris van de ge- meente Wieringermeer; c. lid-secretaris Mr. J. M. Kan, hoofdcom mies bij het departement van binnenlandsche zaken; d. adjunct-secretaris H. Burik, adjunct- commies bij het departement van binnenland sche zaken. MINISTER WELTER EN OUD-MINISTER VAN DIJK ONDERSCHEIDEN. De zaakgelastigde ad interim van Belgie, baron Ruzette, heeft den Minister van Kolo- nien den heer Ch. J. I. M. Welter en den oud- Minister van Defensie Dr. J. J. C. van Drjk mededeeling gedaan van hun onderscheiding met het Grootkruis in de orde van de Kroon van Belgie en heeft hun, respectievelrjk Don derdag op het Departement van Kolonien /en Vrijdagmiddag ten huize van Dr. Van Dijk, de versierselen dier hooge onderscheiding over- handigd. Onder enorme belangstelling, zoo groot als nog niet bij het vertrek van een oorlogsbodem te Nieuwediep is ondervonden, is Zaterdag morgen te kwart voor elf Hr. Ms. flottielje- leider ,,Tromp", onder commando van den kapitein-luitenant-ter-zee J. W. Termrjtelen, voor het eerst naar Ned.-Oost-Indie vertrok- ken. Reeds geruimen tijd voor het vertrek heerschte er aan de buitenhaven een leven- dige drukte. Alle parkeerruimte aan het Havenplein en het hoofd was ingenomen door auto's, autobussen en fietsen. Niet alleen de familieleden van de talrijke bemanning hid den zich op of in de onmiddellijke nabijheid van het schip op, ook tal van Nieuwediepers en vacantiegangers waren van het vertrek, dat door schitterend zomerweer begunstigd werd, getuige. Aan boord bewogen zich honderden familie leden van de bemanning op de verschillende dekken, hetgeen een ongewoon aspect op- leverde. Tegen tien uur echter moesten de familieleden het schip verlaten en moest de geheele bemanning aan boord zijn. De val- reep werd op de kade getrokken en met assi- stentie van het marinepersoneel aan den wal ontmeerde de ,,Tromp" om door de sleepboot Utrecht" langzaam naar den havenuitgang gesleept te worden. Bij het passeeren van het wachtsohip en het directiegebouw, werd met vlagvertoon het militaire saluut gebracht, terwijl de beman ning aan boord van de flottieljeleider in lange rechte rijen stond aangetreden. Bij het haven- hoofd was de belangstelling nog grooter dan bij den aanlegsteiger. Het publiek stond dicht opeengepakt en op het Havenplein was geen plaatsje open. Hier stond ook het muziek- corps van het 21e reg. infanterie, onder lei- ding van majoor van der Mey opgesteld, om, bij afwezigheid wegens vacantie van de staf- muziek der Kon. Marine, het vertrek op te luisteren. Op het fort Louise" zagen wij verschillen de marine- en landmachtautoriteiten als ge- woonlijk het vertrek gadeslaan, zooals den marine-commandant schout-bij-nacht H. Jol- les, namens den chef van den staf der Kon. Marine, den kapitein-ter-zee J. C. van den Berg, tal van officieren en verder familieleden van de equipage. Nauwelijks was de ,,Tromp" hier aangekomen, of de soheepskapel zette het Wilhelmus in. Alles wat militair was stond in de houding. Het was een plechtig moment, toen terwijl het volkslied weerklonk de ..Tromp" langzaam en statig de haven verliet. Nauwelijks was het Wilhelmus beeindigd, of uit den mond van den schout-bij-nacht klonk de kreet: ,,Drie hoezee's voor Hr. Ms. Tromp" over de hoofden van de duizenden heen, die luide hiermee instemden. Van boord van de „Tromp" weerklonk luut geen nonsens was. Eric, de beminde, de trots van de familie, had zoo juist getelefo- neerd, om zijn geliefde familie even te ver tellen, dat hij kans had gezien een week ver- lof te krijgen en er met heel zijn wezen naar verlangde om die eens heerlijk lui in de lom- merrijke parken van zijn geliefd landgoed te komen doorbrengen. Het was zoo verschrikke- lijk heet in de kazeme. Ze konden hem Dins- dag verwachten. Hij genoot al van de voor- pret. Mrs. Cattermole wist, waarin die luie dagen zouden bestaan: wandelingen met miss Ames door het park, tennis met miss Ames, elken avond apartjes bij de piano met miss Ames. De arme vrouw wist werkelijk niet meer, wat ze nu doen moest om een nieuwe trage- die te voorkomen. Ze stortte echter wanhoops- tranen op de zijden haren van haar geliefde schoothondjes. Zou ze werkelijk een ernstigen zenuwaanval krijgen en vertrekken? Nee, dat zou immers niet beletten dat Eric toch kwam. Ze moest met opoffering van al haar verdriet stand houden, voortdurend op haar hoede zijn en elke geste van dit verraderlijk kind streng bewaken. Zou ze niet beter kunnen zorgen, dat heel ,,De Schuur" verzameld bleef, zoodat Eric onmiddellijk het enorme verschil zag tusschen de goedkoope charme van een krui- deniersdochter en den waardigen ernst van zijns gelijken. Nee, Eric zou om beurten sar- castisch en obstinaat worden en zich tenslotte van heel die beweging niets aantrekken. Ze wist bij treurige ondervinding hoe hij het be staan dorst om zijn familie doodnuchter met het geheele gezelschap te laten zitten, indien de gasen hem niet aanstonden. Al was het alleen maar om zijn moeder te sarren, zou hij pertinent weigeren om een greintje aandacht te besteden aan de meisjes die zijn bezorgde moeder zou laten komen, als tegenwicht voor miss Arabella. En welke jongelui ze ook uit- n.oodigde, overwoog de arme mrs. Cattermole, ten einde raad, ze zouden een voor een ten of fer vallen aan hun berUchte voorliefde voor eveneens een driewerf hoezee en terwijl het muziekcorps van het 21e vroolijke marsch- muziek ten gehoore bracht en een eskader van negen watervliegtuigen boven den flotiel- jeleider cirkelde, wendde de Tromp" in een groote bocht den steven naar het Zuiden, om de eerste reis naar Indie aan te vangen, nage- staard door de talloozen langs den dijk. Op de reede aangekomen, werden van boord van de Tromp" dertien saluutschoten voor den manne-commandant van Willemsoord afge- geven, welk saluut door de kustbatterij werd beantwoord. WIJZIGING DER VESTIGINGSWET KLEINBEDRIJF 1937. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer nopens het Wetsontwerp Ves- tigingswet Kleinbedrijf 1937 is het volgende ontleend Het is den Minister van Economische Zaken bekend, dat de kosten van de meeste cursus- sen, welke dienen tot opleiding voor de exa mens krachtens de vestigingswet, bestreden moeten worden uit de schoolgelden. Het komt hem echter niet gewenscht voor op dit oogen blik bepaalde voorstellen tot subsidiee- ring van dit onderwijs in te dienen. Wel wil hij er, ter vermijddng van misverstand, op wijzen, dat het hem niet juist voorkomt om op de wijze, als in het voorloopig verslag ge- schied is, een tegenstelling te maken tusschen landbouw- en nijverheidsonderwijs, dat voor een zeer belangrijk gedeelte van overheids- wege wordt bekostigd, eenerzijds, en midden- standsonderwijs, dat geheel door den midden- stand zelf bekostigd wordt, anderzijds. Im mers niet uit het oog mag worden verloren, dat een groot gedeelte van het van overheids- wege gegeven of gesubsidieerd handels- en nijverheidsonderwijs aan den Middenstand ten goede komt. Behalve voor de dertien bedrqfstakken, waarvoor thans maatregelen zijn genomen, zijn nog tientallen verzoeken om vestigings- eischen ingediend. Over den inhoud wordt thans met de aanvragers en de betrokken or- ganisaties overleg gepleegd. De Minister is het geheel eens met die leden, die er op wijzen, dat deze toepassing een bewijs is van den noodtoestand in het middenstandsbedrijf, hij is ervan overtuigd, dat de ervaring heeft ge- leerd, hoezeer deze wet in een dringende be- hoefte heeft voorzien. Dat hij sommige leden de indruk gewekt is dat willekeurige beslissingen ten aanzien van de toelating van nieuwe ondernemingen tijdens den spertijd geenszins zijn uitgesloten, betreurt de Minister. Elk verwijt van wille- keur, hoe bedekt ook, moet hij met stellig- heid van de hand wijzen. In dit verband mag niet onvermeld blijven, dat het aantal gevallen, waarbij de aanvrager aan geen enkelen redelrjken eisc'h voldoet, ontstellend groot is. De verlenging van den maximura- duur van den spertijd. Dat door de voorgestelde verlenging van den maximum-duur de spertijd een integree- rend deel van de vestigingswet zal worden, is in zooverre juist, dat de praktijk heeft bewe- zen, dat de spertijdregeling als noodmaatregel niet gemist kan worden bij de uitvoering van deze wet. Slechts eenmaal, bij een kleinen bedrijfstak, kon direct tot het vaststellen van vestigingseischen worden overgegaan zonder een voorafgaanden spertijd. De Minister heeft met belangstelling ken- nis genomen van de opmerkingen dier leden, die meenen dat deze gelegenheid had moeten worden aangegrepen om enkele wijzigingen in de Vestigingswet aan te brengen ten behoeve van de houders van winkels in kleine plaat- sen, waar allerlei uiteenloopende artikelen worden verkocht, zoornede ten behoeve van de seizoenbedrijven. Hij stelt zich voor deze beide aangelegenheden, tezamep met het vraagstuk van de bedrijfsregistratie, nader het genre, van hun ontzettende gast, dat zoo veel gemakkelijker was in den omgang dan het zich respecteerende jonge meisje uit de hoogere kringen. Aanvankelijk had ze niets dan een afschrikwekkende vulgariteit in dat kind gezien. Maar nu vreesde ze haar wel- licht een beetje overdreven als een onweer- staanbare kracht. Er bleek geen man bestand tegen deze onverklaarbare charme. Het was alsof ze een adder aan haar borst koesterde, ze had als het ware de plaag zelf in huis gehaald. De jonge Wynstone was er door aangetast. Basil was er voor gezwicht, zelfs de Squire had zich gewonnen gegeven en had niets dan vriendelijke woorden voor dit monster en nu zou het ook zijn klauwen naar Eric uitslaan, naar Eric, die had kunnen trouwen met wie hij wilde! En op al haar smeeken en bedreigingen zei de Squire maar niets anders dan: ..Neen, Sy bil, ik heb nu eenmaal mijn woord gegeven" ja, ja, zijn woord! ,,en daar heb ik me aan te houden. Ik kan het meisje niet buiten de deur zetten. Het is gewoonweg onmogelijk. We moeten het dan maar wagen met Eric, er zit niets anders op. Daar komt nog bij, dat we heelemaal niet weten of hij naar „De Schuur" komt, omdat hij ten slotte zoo ver- liefd is op miss Ames.-" Mrs. Cattermole lachte bitter bij de ver- onderstellingen: ,,Nee?" ,,Hoe het ook zij", besloot de Squire met iets vijandigs in zijn stem, „de jongen kon het slechter getroffen hebben." „Slechter. ,,Ja. Een jongeman kan het slechter treffen, dan indien hij in 't huwelijk treedt met een knap, gezond kind, dat een uiterst nuchter stel hersens bezit, een prachtig hart en eerlijke oogen, wat doet het er toe wiens dochter zij toevallig is!" En dit van den Squire! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1