LAMSVLEESCH Prentbriefkaarten Kleine Advertentien Van de Sandes TH. A, VAN PIENBROEK Ch°c° Laatste Benchten Pluimvee-Rubriek Advertentien BEKWAAU SMIDSKNECHT INSTITUUT VOOR MIDDENSTANDSONTWIKKELING SPECIALE CURSUS oleraJenl Getegenheidskoopje. BLADREUZEL mooie DRQGEVISCH en BOSJES ViSCH i DIELEMAN-VAN UK DEZE WEEK Onliiangen MansM's Hamburger Kcolzaad Origineele Wiaterprst. Fa P. J. VAN DE SANDE Deze week in ons BIAC-PROGRAMMA OERWERELD IN HET OERWOUD" \ade ^°°,er n s\ecVte ^,,00 Prijs f 2,SO. EEN PORTRET VAN NELSON ONTDEKT. DE VOLKRIJKSTE STAD TER WERELD. WEERBERiGHT. CHAUFFEUR DRONKEN ACHTER HET STUUR. WORDT HONGKONG GEBLOKKEERD SCHEEPVAARTBEWEG1NG. geen spreekuur. Zaterdagmiddag 19 Augustus TERSTOND GEVRAAGD MIDDBNSTANDS-HANDELSCURSUS c Aanvang van den nieuwen Cursus Maandag 11 September. Voor hen, die op 1 Juli 1940 den leeftijd van 27 jaar hebben bereikt en op dien datum minstens 5 jaar in een tak van detailhandel, ambacht of klein nijverheid werkzaam zijn geweest, zal een worden ingericht, waardoor voor deze Cursisten de gelegenheid zal bestaan deei te nemen aan het in Juni of November 1940 z.g. ,,Speciaal-Examen", ter verkrijging van het Middenstands-Diploma, Algemeene Handelskennis. Het Cursusgeld bedraagt per jaar f 35,—. Voor leden of kinderen van leden van de Winkeliersvereeniging „Terneuzen Klimop", den Bond van Bouwvakpatroons „De Bouwkring" de vereeniging van Schilderspatroons „Samenwerking" bedraagt het lesgeld per Cursusjaar f 30, Inschrijving van Cursisten bij den Secretaris van den Handelscursus, den heer I. VAN DE SANDE, Noordstraat 55, Terneuzen. verkriigbaa, i„ Drogisterij R. PLATTEEUW, Noordstraat 59, Terneuzen PRIMA A. A. MARSILJE Jz ONTVANGEN NOORDSTRAAT 84. 1 POTJEJAM gratis bij aankoop van 1 pond BERNSEN'S SLEUTEL- KOFFIE van 48 cent per pond. i. VERLiNDE, Steenkamplaan 10 Verkrijgbaar voor den zaai FRANS DE BRUIJN ZONEN EEN PRACHTIGE SORTEERING NIEUWE VAN TERNEUZEN BOEKHANDEL TERNEUZEN meer dan 50 actualiteiten uit alle landen der aarde, een leuke teekenfilm, een komische film en het EERSTE DEEL van de sensationeele en overweldigend boeiende UFA cultuurfilm 99 Dierenleven in de Wildernissen en wilde jachten in de oer. bosschen en de belle poelen van het Amazonedal. a, t grootste Spaansche magazijn van onder- deelen voor pantserauto's. Het blusschingswerk van de brandweer werd door de bevolking krachtig ondersteund, zoodat een deel van het klooster San Bernar do gered kon worden. Alle historische waarde- volle documenten van het archief, welke grootendeels onvervangbaar zijn, werden ech- ter een prooi der vlammen. Verscheidene brandweerlieden liepen ver wondingen op. Men vermoedt, dat brandstich- ting in het spel is. Het snelle blusschingswerk voorkwam, dat het vuur het nabijgelegen munitiedepot be- reikte. De tanks en legerauto's, welke daar waren ondergebracht, waren alle reeds ver- wijderd voor de brandweer uit de hoofdstad arriceerde. GERAAMTEN VAN 2000 JAAR OUD. De Noorsche geleerde Lund van het Mu seum te Stavanger heeft op het eiland Ram- soe (West Noorwegen) is een grot geraamten gevomden. De ouderdom wordt gesteld op 2000 jaar. Men neemt aan, dat men hier te doen heeft met een offerplaats van de Germanen. In een winkeltje bij Holbom in Engeland heeft een kunstliefhebber, de heer Leslie Po- cock, een portret ontdekt van Lord Nelson. Het is van een onbekenden schilder en ge- daan in olieverf. Op de achterzijde vond hij enkele inscripties, waaruit bleek, dat het schilderij in 1794 door den vader van Lord Nelson cadeau werd gedaan aan een dominee in Stoke Poges, Richard Kilshaw. Reverend Nelson zal echter nooit vermoed hebben, dat deze dominee later het portret van den zeven- tienjarigen Hiratio Nelson ergens in een hoek stopte. Want de heer Kilshaw schrijft, op den achterkant van het portret: ,,Ik heb dit por tret uit de lijst gehaald, omdat ik niet geloof in bloedvergieten en moorden en daarom wil ik niet toestaan, dat dit aan de muren van Stoke House hangt". Nelson is in 1758 geboren, op 17jarigen leeftijd, toen hij dus werd geschilderd, was hij adelborst. Er bestaan van Nelson niet meer dan zes portretten waarvoor hij poseerde. Dit schilderstuk zal naar het Nationaal Scheep- vaartkundig Museum worden gezonden. In Groot-Londen wonen ongeveer even- veel menschen als in heel Nederland, n.l. eind 1937 8.655.000. Uit den inhoud is reeds vooraf iets bekend gemaakt. Binnenkort verschijnt het werk Londen Statistics 1936—1938. De trek uit het centrum der stad naar de randgemeenten houdt nog steeds aan. Daar- toe behooren ook de verhuizingen van lieden die uit het administratieve gebied ,,Graaf- schap Londen" zijn vertrokken naar randge meenten, die echter nog wel degelijk zijn te rekenen tot de oeconomische eenheid die Groot-Londen vormt. In 1901 woonden er in de Graafschap Lon den 4.536.267 zielen en in 1928 was het nog slechts 4.060.810. Groot-Londen leest veel.«De leesbibilothe- ken leenden in het jaar eindigende 31 Maart 1938 in totaal 40.116.733 boeken uit. De geheele schuld van de Londensche plaatselijke autoriteiten bedroeg op 31 Maart 1938 162.795.433 d.i. 5.297.524 meer dan het jaar te voren. In het (administratieve) Graafschap Londen worden 2.334 Eng. mijl aan wegen en straten onderhoud'en. De onderhoudskosten bedragen 257 per mijl per jaar. Van 50.000 schoolkinderen die de lagere school hadden doorloopen, waren 89 jongens en 127 meisjes geestelijk boven normaal. In het laatste jaar werden in Londen 7203 auto's gestolen, 7094 werden opgespoord. Er liepen in Londen in 1937 nog 13 cabs. In het Graafschap Londen zijn er 88 schouwbur- gen en variety's, 220 hotels, restaurants en tapperijen en 26 dansgelegenheden en rol- sohaats- of ijsbanen. Het kostte in 1938 63.202.166 om Londen te besturen; de London County Council gaf 35.156.238 uit. In het afgeloopen jaar waren er in Londen 7060 branden, waaronder slechts 36 ernstige. De weerstoestand van hedenmorgen 7.20 uur was te Vlissingen: weer: zwaar bewolkt, wind: zwak Oost-Zuidoost, temperatuur 17 gr., minimum hedennacht 13, neerslag afgeloopen etmaal: geen. Verwachting geidig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: 's nachts iets min der koud, plaatselijk in den ochtend mist, over dag licht tot half bewolkt, droog, vrij warm weer, meest zwakke, veranderlijke wind. DELFT. Vandaag behandelde het kanton- gerecht alhier de strafzaak tegen den expedi- teur uit Loosduinen, die op 23 Juli j.l. in ken- nelijke staat van dronkenschap een vracht- auto bestuurde. Hij was aangehouden door een agent, die constateerde, dat hij zich nau- welijks staande kon houden. Een cafehouder had zelfs geweigerd hem bier te verstrekken. Hij werd veroordeeld tot de maximumstraf van 14 dagen principale hechtenis en intrek- ken van het rijbewijs voor den tijd van 1 jaar. KINDJE VERDRONKEN. ZUIDWOLDE. Alhier is gisteren bij het spelen het 5-jarig zoontje van de familie A. van der Sluis in het Boterdiep geraakt en ver- dronken. JAPANSCHE MHJTAIRE ACTIE. HONGKONG. De Britsche autoriteiten heb ben twee troepenafdeelingen gedirigeerd naar het schiereiland Kowloen, ingevolge het feit, dat gisteren te Namtau bij de Parelrivier Japansche troepen zijn geland. De Japaneezen zijn langs de grens naar Tsjoemtsjoen opge- trokken en legeren zich thans langs het grensgebied. Vanmorgen hebben 4 Japan sche vliegtuigen de stad Tsjoemtsjoem ge- bombardeerd. TSJANG KAI SJEK VERLAAT TSJOENGKING. TOKIO. Volgens den correspondent van de Asahi te Sjanghai, gaat maarschalk Tsjang Kai ,Sjek zijn hoofdstad Tsjoengking verlaten en wordt het hoofdkwartier 180 mijl verder landwaarts naar Kiating aan den oever van de Jangtserivier verplaatst. In naam blijft Tsjoengking de hoofdstad van China, doch er zal daar slechts een klein gedeelte van de militaire overheid over blij- ven. De herhaalde luchtaanvallen door Japan op Tsjoengking hadden reeds lang verplaat- sing noodzakelijk gemaakt. HONGKONG. Een detachement van 500 Japansche strijdkrachten heeft vanmiddag Tsjoemtsjoem bezet en zijn opgetrokken tot 20 yards afstand van de brug over de rivier, die de grens vormt. Zij hebben aldaar de Japansche vlag geplant. De Japansche en Britsche troepen staan thans slechts geschei- den door de brug tegenover elkaar. De toestand is kalm. Waarnemers geloo- ven, dat deze Japansche actie beteekent een voorbereiding te treffen voor de blokkade van Hongkong, gelijk aan die van de Britsche concessie in Tientsin. GRENSVERKEER TUSSCHEN POLEN EN DUITSOH SILEZIe VERBROKEN. WARSCHAU. De Duitsche autoriteiten hebben het grensverkeer in het district Rybnic (Silezie) gesloten. POOLSCH GRENSBEAMBTE GEDOOD. DANTZIG. Een emstig grensincident heeft zich vannacht voorgedaan nabij het dorp Kolen op Dantzig, waarbij een Poolsche douanebeambte zou zijn gedood. Volgens een lezing die te Dantzig van dit incident wordt gegeven, zou deze Poolsche soldaat op het gebied van Dantzig zijn gekomen. Als ant- woord op de waarschuwing van de grenswacht te Dantzig, zou hij op hen gemikt hebben. Op dat oogenblik zou een Dantziger hebben ge- schoten en hem doodelijk hebben getroffen. DANTZIG—POLEN. DANTZIG. Naar het Duitsche Nieuws- bureau verneemt, zou de voorzitter van den Senaat Greiser vanmiddag een ontmoeting hebben met den diplomatieken vertegenwoor- diger van Polen, minister Chodacki. Voor Sluiskil: 15 Aug. Amer. s.s. ENDI- OOTT, 6319, stukg., Rotterdam. Voor Sas van Gent: 15 Aug. Fransch s.s. ENS EIGNE MARIE ST. GERMAIN, 3139, fosfaat, Bona. Voor Zelzate: 15 Aug. Panam. s.s. GLAI RY, 5845, teerolie, Zeebrugge. V™ ^!fmen: 15 Au&- KnS- s.s. JOSE- WYN, 1926, ledig, New-Castle. Voor Gent: 14 Aug. Noorsch s.s. BOREAS, 2571, fosfaat, Moermansk. 15 Aug. Ned. m.s. DEMOCRAAT, 198, ledig, Gravelines; Fransch s.s. MEDEE 1882* ledig, Caen. 16 Aug. Noorsch s.s. RJMAC, 942 ledig Londen; Deensch s.s. SCOTIA, 2400,' kolen! Gdynia; Zweedsch s.s. EROS, 2151 kolen Dantzig; Ned. m.s. ARGUS, 196, oud papier' Kopenhagen; Ned. m.s. IRENE, 193 ledig' Stavershamm. Van Gent: 14 Aug. Eng. s.s. RIO AZUL, 4088, ledig, Moermansk; Poolsch m.s. OKSY- WIE, 766, stukg., Antwerpen. 15 Aug. Eng. s.s. RIO VERDE, 3228, ledig Rotterdam; Poolsch s.s. NAROCH, 1795! kunstmest, Gdynia; Zweedsch s.s. ELGO, 18'88, ledig, Nordenhamm; Eng. s.s. GLAN- TON, 2822, ledig, Hartlepool; Ned. m.s. VESTA, 200, afval vellen, Strood. Vragen, deee rubriek betreffende, kunnen door onze abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Heeanraadsingel 111 te Rotterdam! Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. WERKZAAMHEDEN IN DEN ZOMER. II. De werking van het stofbad berust op twee zaken. Ten eerste schuurt de kip als het ware de parasieten van haar huid af en ten tweede dringt daarbij het fijne stof in \le ademha- lmgsbuizen der parasieten en doet deze stik- ken. Daarom is voor het stofbad alles ge- schikt, wat maar heel fijn stofvormig is. De kippen waardeeren een stofbad bij heet weer heel erg en indirect is het dus al weer een eenvoudig hulpmiddel, naast de door mij be- schreven directe bestrijdingsmiddelen om de parasieten er onder te houden en de kippen in groei en leg te houden. Alle parasieten ver- nietigen kan men nooit en daarom moet men er voortdurend op blijven letten. In de rennen moet men het gras kort hou den. Men denkt wel eens, dat als de kippen maar in gras loopen zij daaraan groenvoer met de noodige vitaminen genoeg hebben, doch die meening is onjuist. Het gras is als voer thans vrijwel waardeloos, vooral het lange, taaie gras en het kan alleen ernstige verstoppingen veroorzaken. Bovendien houdt het de zonnestralen tegen die eventueele pa rasieten op den grond vemietigen. Vandaar dus het advies: houdt het gras kort, laat er geen lange pollen gras op staan. Maai ze af of zet er schapen in die het gras mooi kort houden en de kwaliteit verbeteren. De zorg voor goede rennen is van meer belang dan men denkt. Juist de gedachte, dat gras thans voldoende 1 vitaminen bevat, doet velen misrekenen. De j jonge hennen hebben thans extra veel vitami- nen noodig om voorraden te hebben tegen den tijd dat ze aan den leg gaan en de oude hen nen hebben deze noodig. Om niet te veel uit- geput te raken en nog wat asm den leg te kun nen blijven. Jonge en .oude hennen hebben dus thans nog wel degelijk een vitamine-rijke voe- ding noodig. De jonge hennen beginnen hier en daar al tot den leg te neigen, vooral de vroegst ge- broede. Nu is het niet gewenscht, dat een hen op te jonge leeftijd al aan den leg gaat, al klinkt het heel aardig te kunnen zeggenmijn jonge hennen zijn al aan den leg. Als regel leggen ze dan een aantal kleine eitjes en val- len dan in een gedeeltelijke (nek)rui of in een totale rui. In beide gevallen is het leelijk mis, want het kan dan weken duren tot ze weer op streek zijn. Nu wordt vaak gedacht. dat men den leg tegen kan houden door de die- ren geen meelvoer meer te geven, doch in de praktijk blijkt wel, dat men er niet veel mee bereikt. Het vroegrijp zijn is n.l. meer een kwestie van erfelijke aanleg dan van voer en aan goed opgefokte jonge hennen houdt men met veel tegen. Het eenige wat men bereikt door geforceerde graanvoedering dat de die- ren zich nog sneller uitputten, daar ze dan heelemaal geen vitaminen en mineralen ge noeg meer krijgen om hun lichaam in stand te houden. Blijf daarom wel wat meelvoer geven, desnoods 1 op 3 graan, terwijl men anders gelijke hoeveelheden graan en meel voer geeft. Let er vooral op, dat er geen achterblijvers of zwakke dieren in den koppel jonge hennen zitten. Dergelijke dieren zijn niet waard aan- gehouden te worden en kunnen zelfs ernstige ziekten onder de leden hebben, b.v. chronische coccidiosis. De jonge hennen van geelbeenige rassen moeten tegen den leg mooie gele bee- nen en snavels hebben en mooie, bruine oogen, tenminste als ze buiten opgefokt zijn en voer gehad hebben dat genoeg kleurstof bevatte. Zitten er dus in een koppel jonge hennen die ren die opvallen door bleeke beenen, snavels of oogen, haal ze er dan uit en ruim ze op of zet ze apart en zie het eens aan. In den regel komt er niet veel van terecht, zulke dieren kunnen zelfs na diphtherie-enting toch nog diphtherie krijgen. Jonge hennen met afwij- kende oogen kan men ook beter opruimen, vooral dieren met onregelmatig gevormde pu- pillen. Verschillende onderzoekingen van den laatsten tijd hebben aangetoond, dat zulke. dieren niet productief worden en vaak jong sterven aan coccidiosis, verlamming enz. Bij de oude kippen is het juist andersom. Daar willen we hebben dat zij juist op het eind van den leg de kleurstof uit snavel en beenen kwijt zijn en dat het veerendek er min of meer groezelig en versleten uitziet. Dat is een bewijs, dat ze goed gelegd hebben. Zijn er dus onder de overjarige hennen exemplaren die opvallen door mooie, gele beenen en een helderwit ganzend veerendek, dan deugen ze niet en moeten ook opgeruimd worden. Zorg dus dat alles wat niet eerste klas is. opgeruimd wordt. Tegen dat de herfst begint met zijn slechte weer moet er alleen kemge- zond pluimvee in de hokken aanwezig zijn. Dr. B. J. C. TE HENNEPE. (Nadruk verboden.) Onzen welgemeenden dank aan alien en in hetbijzonder aan de buurtbewoners en E.N.Z.K., die blijken van belangstelling gaven op ons diamanten feest. P. MEERTENS-Deij. Hoek, D 16, Augustus 1939. Arts, houdt DONDERDAG 17 AUGUSTUS naar KNOCKE. Vertrek Terneuzen 2 uur. Van Knocke 'savonds 9 uur. Prijs /1,25 retour. Spoedige opgave noodzakelijk. (Reeds 4 reizen moesten vervallen, die bij tijdige opgave door hadden kunnen gaan.) Inschrijvingen bij het T. R. B. Te Terneuzen: Wil- helminaplantsoen 21 en Tramstraat 20 (Tel. 373). AFDEEL1NG TERNEUZEN bekend met alle voorkomende werkzaam- heden, ook aanleg Waterleiding. Intern, j Adres L. P. GiL J AJVl, Smederij, HAAMSTEDE (Schouwen). Nieuw degelijk HEERENRIJWIEL met terugtraprem, een weinig be- schadigd. Donze-Visserstraat 38 vanaf 20 cent per Dond. 30 cent per pond TELEF. 223 Fijne HOLLANDSCHE BOKKING j en ZALMBOKKING. GEROOKTE PALING. INGELEGDE MOSSELEN in azijn, j zeer lekker. Neemt eens proef. Aanbevelend, Zaadtelers - Telef. 65 HULST i«* ei Donderdag van 15 regels 50 cent bjj voorult- betaling. Elite regel meer 10 cent. Verwijzingen in het redactloneel ge deelte naar de in deze rubriek voor komende advertentien vinden niet plaats. Schoolvulpen TE HUUR Woning, Burgemeester Geillstraat, per 1 September a.s. Te bevragen Westkolkstraat 52. TE KOOP tweedehandsch Heeren- en Jongensrijwiel, zoo goed als nieuw. FRANS CORTVRIENDT Spui N 107. TE KOOP gebruikt Transport- rijwiel in goeden staat en 1 gebruikt Jongensrijwiel, leeftijd 6 a 7 jaar. A. F. MANNAERT, Axelschestr. 16 GEVRAAGD een nette Meid. L. JOOSSE, Gr. Markt^8, Goes. GEVRAAGD nette Leerjongen. C. A. K A A N, Meubelhandel, Terneuzen. GEVRAAGD een Huishoudster, hulp van dienstbode aanwezig. Brieven onder No. 390, Bureau van dit blad. GEVRAAGD zoo spoedig moge- lijk een nette Loopjongen. A. E. KOENE-SCHEELE, Noordstr. 5. TERSTOND GEVRAAGD een halfwas Bakkersknecht. Brieven onder No. 391, Bureau v. d. blad. TAXI? Bel op Telef. 46. Met en zonder chauffeur. Speciaal adres voor Leerlingen. Burg. Geillstr. 18. HET MODEHUIS, Noordstr. 28 vraagt tegen 4 Sept. een net Meisje voor halve dagen, niet boven de 16 jaar. Aanmelden Zaterdagavond van 7^8 uur. NOG enkele H.A. Knollen (rapen) op contract voor Sluis en Groot, Enkhuizen. Inlichtingen bij H. P. WOLFERT, P 25, Terneuzen BIJ K. VAN TATENHOVE, Noordstraat 86, Terneuzen is het Kalfsvleesch nog altijd 4 pond voor f 1,05 Rundvleesch 3 pond voor f 1,05 Bladreuzel 65 cent per kg. Prachtig Runderrookvleesch, Ham. Zultworst enz. Beleefd aanbevelend A.S. ZONDAGMORGEN rijdt de Bus naar Cadzand-Strand vanuit Hulst (8.15 uur f 1,20) over Axel (8.30 u. f 1,10), Terneuzen (8.50 u. f 1. Philippine (f 0,90), IJzendijke (9.30 uur f 0,80). Terug vertrek Cadzand-Strand om half acht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 4