Landbouwberichten Gemengde Berichten JONGETJE DOOR HET AFGAAN VAN EEN SLACHTAPPARAAT ERNSTIG GEWOND. TANDEM DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. DOOR AUTO GEGREPEN EN GEDOOD. weer pcgingen gedaan, doch evenzoo zonder succes. De rijks- en gemeenteveldwaehters de heeren H. Versehuure en A. A. de Paepe be- sloten toen de wacht te liouden op het erf, daar vermoed werd dat de pogingen herhaald zouden worden. Zij hebben zich enkele nach- ten achter op de hofstede verdekt opgesteld. iZoo ook in den nacht van Zaterdag op Zondag jl. Om half twee kwam een gezelschap van enkele personen, w.o. naar later bleek, een paar meisjes, het erf op. Zij begonnen op de deur en de ramen te kloppen en met stokken te slaan. De politie achtte den tijd gekomen in te grijpen en trad handelend op, met het gevolg, dat beiden een persoon vastgrepen, waarop de anderen trachtten weg te komen. Teneinde kracht bij te zetten aan de sommatie om te blijven staan, werden schoten in de lucht gelost, wat aanvankelijk resultaat had. Een der belhamels gaf echter onverwachts den gemeenteveldwachter met een zwaren knup- pel een slag op het hoofd, zoodat deze bewus- teloos ineenzeeg en zijn arrestant moest los- laten. Het gevolg van een en ander was, dat de geladen revolver afging en ongelukkiger- wijs trof de kogel zekeren 33. uit Vlissingen in het rechterschouderblad, zoodat deze zich on- der geneeskundige behandeling moest stellen. Ook de veldwachter stelde zich onder medische behandeling. De daders zijn alien aangehou- den en hebben een volledige bekentenis af- gelegd. EEN REDS VOL ONTRERINGEN. Drie dagen en nachten in een kabelgat. Zaterdag kwam, volgens de Vliss. Crt., te Vlissingen in de haven het Ned. motorschip „Mascotte", geladen met hout en komende van Danzig met bestemming naar Engeland. Drie dagen na het vertrek uit Danzig kwam uit het kabelgat te voorschijn een stowaway, die in een erbarmelijken toestand verkeerde, daar deze man in drie dagen niet had gegeten en al dien tijd in het nauwe kabelgat had ge- legen, waar hij aan alle slingeringen van het schip was overgeleverd. Hier aangekomen weigerde de commissaris van politie dezen verstekeling, die van onbekende nationaliteit bleek te zijn, over te nemen. Aan boord van de ,,Mascotte" had men dezen man na ont- dekking onmiddellijk ingesloten, om ontvluch- ting te voorkomen. Hij stelde zich waanzin- nig aan en maakte veel lawaai om de aan- dacht te trekken. Voor den kapitein van de ,,Mascotte" was 't een heel moeilijk geval, daar het onverant- woordelijk zou zijn den man naar Engeland mede te nemen, gezien de risico voor ont- vluchting en de straf die de kapitein dan zou krijgen, hetgeen de kapitein van het Nederl. motorschip „Insulinde", zooals bekend, kort- geleden nog heeft ondervonden. Ook kon niet gevergd worden, dat het geladen schip weer naar Danzig zou terugkeeren om den verste keling aldaar weer aan den wal te zetten. De commissaris van politie heeft daarom overleg gepleegd met het hooger gezag te Den Haag, waarbij toestemming werd verleend dat de stowaway door de politie te Vlissingen van boord gehaald en in bewaring gesteld. SLECHT SEIZOEN AAN DE BELGISCHE KUST. Het toeristenseizoen dreigt aan de Belgische kust op een ramp te zullen uitloopen. Tot en met Juli hebben, schrijft het R. Nbl., de staats- paketbooten dit jaar slechts 18.500 Britsche verlofgangers aangevoerd, terwijl er verleden jaar 24.700 waren; een vermindering dus van 6000, of 25 procent. Het aantal te Ostende genomen zeebaden bedroeg 86.000 in 1935, 72.000 in 1937, 59.000 in 1938 en 34.000 dit jaar. Dus: 25.000 minder dan verleden jaar! Opgemerkt werd, dat zich te Ostende veel Joden bevinden. Ook te Blanckenberghe klaagt men steen en been. Een groot hotel, dat 300 gas ten kan herbergen, heeft er thans slechts 30. Een hotel te Nieuwpoort met een personeel van 100 man heeft zeven en dertig gasten! Ook in andere hotels, ook te Oostende, overtreft het aantal bedienden dat van de gasten. Verschil- lende eigenaars van groote etablissementen in deze laatste stad wilden reeds 1 Augustus sluiten, doch hun collega's oordeelende, dat dit iets ongehoords zou wezen en een noodlottigen indruk zou wekken, zijn erin geslaagd, hen van dit voomemen te doen afzien. De voornaamste oorzaken schijnen te zijn het slechte weer en de onzekere intemationale toestand, die vooral de Britten thuis houdt. Ook de Fransche stranden Le Touquet en Paris-Plage, waar het voorheen krioelde van Engelschen, zijn dit jaar „geteisterd". De Belgische hotelhouders hebben nog een andere oorzaak ontdekt, n.l. de regeering, die op het punt van propaganda voor toeristische doeleinden in gebreke zou zijn gebleven. Ver leden week is een delegatie van de handelaars van de Belgische kust naar den minister van verkeerswegen getogen om hun nood te kla- gen en den toestand toe te lichten. Zij hebben daarbij een voorstel gedaan, hetwelk hierop neerkomt dat de regeering 10 procent voor haar rekening zou nemen van de nota's van buitenlanders in Belgische hotels. De hotel houders zouden hunnerzijds een vermindering toestaan van 5 procent, zoodat de buitenland- sche toerist een reductie zou verkrijgen van 16 procent. Deze operaties zouden gebeuren door middel van „toeristen-bons", welke in de Belgische consulaten in het buitenland be- schikbaar zouden worden gesteld. Dit voorstel werd besproken tijdens den laatsten kabinetsraad. Een paar ministers keurden het goed, doch de anderen, onder wie de minister van financien, konden zich er niet bij aansluiten, hoofdzakelijk omdat het aan- leiding zou geven tot misbruiken. Qneerlijke hotelhouders zouden inderdaad denkbeeldige clienten kunnen opgeven om zich aldus door de regeering, een subsidie te doen uitbetalen. EEN RUMOERIGE VERPACHTING TE BORSELE. Maandag verpachtte notaris Van Werkum te Heinkenszand voor de kerkvoogdj der Ned. Herv. Gemeente te Borsele 39 perceelen bouw- en weiland, het overgroote deel voor 100 per H.A. Ehkele perceelen brachten meer op, tot /130, andere, minder goede grond 50 per H.A. Vermeldenswaard is, dat het bij deze verpachting niet altijd even rustig is toege- gaan. Het was een publieke verpachting, zoo als was aangekondigd. Enkele vorige pachters moesten dan ook hun grond laten aan andere bieders, die hooger bod deden, dan zij. Een van de oude pachters protesteerde er heftig tegen, dat zijn perceel weide, waarvoor hij tot 102 de H.A. bood, in den roep werd toege- wezen aan een ander, die /104 bood. Hij be- weerde, dat de ander de pacht had opgejaagd en dat hij, daar hij steeds het gepachte naar genoegen van verpachters had onderhouden, recht had op weder-inpachten. De ander ech ter, meende te moeten opmerken, dat men hem 't perceel diende te gunnen, waar 't 'n publieke verpachting gold en hij als solide bekend stond. Het werd erg rumoerig, toen de notaris bekend maakte. dat het bestuur over deze kwestie zou beraadslagen en dan de beslissing zou meedeelen. Na dit overleg gepleegd te hebben, deelde de notaris mee, dat het bestuur besloten had, de weide aan den ouden pachter te gunnen voor een bedrag van 80 per ha. Dit wekte nu de verontwaardiging van den hoogsten bie- der en van talrijke aanwezigen op. Men was het niet eens met den notaris, waar deze be- weerde, dat het bestuur zijn beslissing nam, omdat de pachtkamer een pacht van 104 te hoog zou vinden en dus zich genoodzaakt ge- voelde den ouden pachter, die op een na het hoogste bod deed, dat ook te hoog zou gevon- den worden door de pachtkamer, de weide toe te wijzen voor den billijken prijs van 80 per H.A. Toen gaven verschillende aanwezigen aan hun verontwaardiging uiting, daar zij ook te veel hadden moeten ibieden, om het thans bij hen in pacht zijnde te houden, doordat anderen opgeboden hadden. Daarin bracht het bestuur echter geen verandering, omdat, zoo zei de notaris, deze pachten door de pachtkamer niet te hoog zouden worden ge- acht. Het bleek echter, dat verschillenden, die zich nu ook gedupeerd achtten, bij de pachtkamer zouden protesteeren. Een der pachters beweerde, dat de notaris, noch het bestuur met zekerheid konden zeg- gen, dat de overige pachtsommen niet te hoog waren en met hem waren sommigen van mee- ning, dat dit wel het geval was. Aan een pachter, die f 136 geboden had voor zijn per ceel, werd meegedeeld, dat het hem gegund ►werd voor 130 per H.A. Na afloop der verpachting bleek, dat het algemeen gelaakt werd, dat de verpachters niet hadden doen bekend maken voor de ver- padhting, dat op grond van de nieuwe pacht- wet een bieder zijn gepachte niet toegewezen kon zien, omdat de pachtsom te hoog was en dat het kerkbestuur hier een beslissing nam, welke volgens opposanten niet door dit be stuur, maar door de pachtkamer moest ge daan worden. (Midd. Crt.) PORTEFEUILLE MET j 1700 VERDWENEN. De heer B., uit Wassenaar, was in den avond en nacht van 5 op 6 dezer met zijn echtgenoote en een vriend te Scheveningen uit geweest. Voor een etablissement in de Dirk Hoogenraadstraat deed zich een incident voor. Doordat een onbekend gebleven man tegen mevrouw B. een ongepaste opmerking maakte, ontstond een vechtpartij, waarbij, de heer B. den eersten klap uitdeelde. Toen er politie bij kwam, zeide de heer B. dat het niets te beteekenen had en vervolgde zijn weg. Den volgenden dag miste hij echter zijn portefeuille met een bedrag van naar schatting 1700 en eenige belangrijke papieren. Hij deed aan- gifte bij de politie, waarbij hij het vermoeden uitsprak, dat de portefeuille hem tijdens de vechtpartij ontrold was. De politie heeft tot nu toe nog geen spoor kunnen vinden. Wel werd een man gearresteerd, dien men echter weer vrij heeft moeten laten. Maandagmiddag omstreeks twee uur is een ernstig ongeluk gebeurd in de slagerij van den heer H. te Blerick. Diens 7-jarig zoontje was met een vriendje, de 8-jarige v. F. uit Venlo in den winkel aan, het spelen. Op een ge- geven oogenblik maakte de kleine H. zich meester van het veiligheidsslachtapparaat, dat hij op zijn vriendje richtte. Het wapen ging af, en verwondde het jongetje v. F. ern stig aan het hoofd. In zorgwekkenden toe stand werd het slachtoffer naar het ziekenhuis te Venlo overgebracht, waar onmiddellijk een operatie werd verricht. Zijn toestand is zeer ernstig. ZESTIGJARIGE MAN TE WOUW DOOR EEN TREIN GEGREPEN EN OP SLAG GEDOOD. Maandagmiddag omstreeks vijf uur is de 60-jarige J. de Greef, uit Wouw, toen hij per fiets den onbewaakten overweg aldaar wilde passeeren, door den trein uit Vlissingen, welke op weg was naar Roosendaal, gegrepen. Het slachtoffer werd omstreeks honderd meter meegesleurd en was op slag dood. Het uitzicht ter plaatse is slecht, aldus het A.N.P. Een wachthuisje, dat niet meer als zoodanig dienst doet, doch dat wel bewoond wordt, beperkt het zicht aanzienlijk. Na enkele oogenblikken vertraging heeft de trein de reis voortgezet. ZIJN EIGEN MUNTMETER GELIOHT EN MET HET GELD AAN DEN ZW1ER GEGAAN. Het lichten van muntmeters door onbe- voegden is een dagelijksch bedrijf geworden. Dat iemand zijn eigen meter licht, is minder gewoon. In Amsterdam had een man, naar de politie ter oore was gekomen, zich aan dit feit schuldig gemaakt. Hij> had zich zeven gulden ten nadeele van de gemeente toege- eigend en was met dit geld aan den zwier ge- gaan. Toen hij 's avonds dronken thuiskwam, wachtte hem daar de politie op. Nadat hij op het bureau eerst rustig zijn roes had mogen' uitslapen, bekende hij de volgende ochtend bij zqn verhoor, dat hij inderdaad het geld uit den muntmeter had genomen. MET EEN BRANDENDE SIGARET GAAN SLAPEN. In den nacht van Zondag op Maandag is de negentienjarige J. Sehmit, huisknecht in een der hotels te Valkenburg, door het rooken van een sigaret in bed in brand geraakt. Tegen half twee ging ,S. slapen, de eige- naar van het tegenover gelegen hotel ont- dekte tegen half drie brand op een der boven- kamers van het hotel. Hij alarmeerde direct zijn collega, die toesnelde en den huisknecht in een brandend bed vond. De jongen was reeds zeer ernstig met bran^wonden overdekt. De ijlings ontboden geneesheer achtte over- brenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Dinsdagochtend is Sehmit aan zijn verwon- dingen bezweken. Het slachtoffer woonde te Maastricht en was het oudste kind uit een groot gezin. VERMIST. Sedert Maandag wordt te Leiden vermist de zevenjarige W. Azier van de Haarlemmer- vaart aldaar. Maandagmiddag heeft de jon gen voor zijn woning zitten visschen, doch sindsdien heeft men hem niet meer gezien. Om half zes vond een schipper een hengel. Hij waarschuwde de politie, waarop met dreg- gen begonnen werd, tot heden zonder resul taat. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de jongen met een auto is meegereden. TWEE ARBEIDERS ONDER NEER- STORTENDEN BETONMOLEN TERECHT GEKOMEN. Tijdens het betonstrooien voor een werk, dat te Zalk door de aannemersfirma Schrale en Co., te Zwolle, voor het rijk wordt uitge- voerd, is Dinsdagmorgen omstreeks twaalf uur een der pooten van een betonmolen uitge- gleden, met het gevolg, dat twee arbeiders onder het neerstortende werktuig zijn terecht gekomen. Een der arbeiders J. v. d. Berg uit Hat- temerbroek, werd niet ernstig gewond. Hij kon, na ter plaatse te zijn verbonden, naar huis worden vervoerd. De andere arbeider, J. Heideveld uit Hattemerbroek, liep echter em- stige inwendige kwetsuren op. De man is in zorgwekkenden toestand per boot naar het zie kenhuis te Kampen overgebracht. NIENHUIS VERBETERT HET NEDERL. AFSTANDSRECORD ZWEEFVLIEGEN. In het zweefvliegkamp op het vliegveld Wel- schap (Eindhoven), waar op het oogenblik zestien Nederlandsche zweefvliegers in trai ning zijn met het oog op de samenstelling van de ploeg voor de Olympische spelen te Helsinki, worden prachtige resultaten geboekt. 'Zoo slaagde de bekende zweefvlieger H. Nienhuis er Zondag in het Nederlandsche af- standsrecord te verbeteren door met de PH 99 de ,,Arend", naar Les Mazures-Ardennes in Noord-Frankrijk te vliegen, een afstand van 200 K.M. Dit is tevens de eerste maal, dat een Nederlandsch vlieger een geheel land zonder tusschenlanding overvloog. Maar ook de anderen verrichten uitstekende prestaties. A. D. de Koster landde met de PH. 80, de ,,Minimoa", in de buurt van Namen, een afstand van 120 K.M., terwijl twee toestel- len bij Tienen (eveneens in Belgie) neerstre- ken, een afstand van pl.m. 80 K.M. Het waren de heeren Dresselhuys met de PH. 78 de ^Sun light" en Thijssen met de PH. 65, de ,,Rhon- Bussard". Citroen vloog naar Hasselt, een afstand van ongeveer 40 K.M. Zijn toestel was de PH. 85, een „Griinau Baby". TWEE KLEINE MEISJES ACHTER OP EEN AUTO. Twee kleine meisjes, nauwelijks tien jaar oud, wonende in de Jordaan te Amsterdam, konden de verleiding niet weerstaan om, even- als jongens zulks plegen te doen, op een vrachtauto te klimmen, toen deze zich in be- weging zette en een eindje mee te rijden. De kinderen zagen evenwel geen kans om er weer tijdig af te springen en, durfden evenmin alarm te maken, zoodat de rit pas eindigde, toen zij te Rotterdam aankwamen, waar de chauffeur zijn jeugdige passagiers ontdekte. De politie te Rotterdam heeft zich over de jeugdige avonturiersters ontfermd en haar naar Amsterdam teruggebracht. VERVALSCHING VAN OORMERKEN. Ambtenaren van de Crisis Varkenscentrale zijn, volgens de N. R. Crt., te Alphen a. d. Rijn een belangrijke vervalsching van oormer- ken op het spoor gekomen, waaraan de vee- houder W. C. v. d. V., wonende aan den Steek- terweg, zich bleek schuldig te maken. Het was den ambtenaren opgevallen, dat de veehouder veel meer biggen hield, dan hem door de Crisis Varkenscentrale waren toege wezen. Al deze biggen waren van oormerken voorzien. Nu wordt weliswaar door de vee- houders op kleine schaal in deze oormerken handel gedreven, maar het aantal biggen, dat bij v. d. V. op het erf rondliep, was toch zoo groot, dat de daarvoor benoodigde oormerken onmogelijk alle van anderen konden zijn over- genomen. De merken werden daarom eens wat nauw- keuriger bekeken en daarbij bleek, dat de letters eenige afwijking vertoonden van die in de blikken onderscheidingsteekenen, welke door de Varkenscentrale worden verstrekt. Het vermoeden lag dus voor de hand, dat V. d. V. de oormerken voor zijn biggen zelf fabriceerde en dit vermoeden werd al spoedig bewaarheid, toen de ambtenaren een houten tang vonden, welke door v. d. V. speciaal tot dit doel was vervaardigd. Met behulp van een spijker waren in de tang de noodige gaatjes geslagen, welke tezamen de letters vormden, die v. d. V. voor de merken noodig had. De varkens, die aldus met des veehouders „eigen merk" prijkten, zijn door de ambtena ren in beslag genomen, terwijl tegen hun baas proces-verbaal is opgemaakt. JONGEN OVERREDEN. Het 8-jarig zoontje van den heer Oosterhof te Oldenzijl gem. Uithui'zermeden is Dinsdag ochtend te Bedum, toen hij van de fiets stapte, aangereden door een paar aan elkaar gekop- pelde wagens. De jongen raakte tusschen de wagens en was direct dood. SOLDAAT GEARRESTEERD. De politie te Elst (Bet.) heeft Zaterdag een militair gearresteerd, die aan den rijksweg ArnhemNijmegen een in goeden staat zijnd rijwiel tegen zeer lagen prijs te koop aanbood. Uit het verhoor kwam al spoedig aan het licht, dat hij het rijwiel te Arnhem, waar hij in garnizoen ligt, had ontvreemd. Na eerst eenige valsche namen en woonplaatsen te hebben opgegeven, bleek hij te zijn de dienst- plichtige J., wonende te Arnhem en aldaar gelegerd in de M. v. Coehoornkazerne. Meer rijwieldiefstallen moet de dader op zijn kerfstok hebben. Hij is ter beschikking van de militaire autoriteiten gesteld. Dinsdagavond omstreeks half negen heeft zich op de Weesperzijde, ter hoogte van de Duivendrechtsche brug te Amsterdam, een verkeersongeluk voorgedaan, waarbij drie tandemrijders ernstige kwetsuren hebben op- geloopen. Het ongeveer 50jarige echtpaar van Rooy uit Nigtevecht wilde, gezeten op een tandem, den rijweg oversteken. in de richting Diemen. Op den bagagedrager zat de veertienjarige dochter van het echtpaar. Op het moment van oversteken naderde een auto, welke eveneens in de richting Diemen reed. De heer van Rooy die voSrop de tandem zat, weifelde even, het geen hem noodlottig is geworden. De auto reed de tandem aan, tengevolge waarvan het drietal tegen den straatweg werd geworpen. De heer van Rooy liep hierbij een hersen- schudding en een wonde boven het rechteroog op, terwijl zijn echtgenoote een schedelbasis- fractuur kreeg en het veertienjarig meisje een wonde in den bulk en een armfractuur kreeg. De drie slachtoffers, van wie vooral moeder en dochter er ernstig aan toe waren, Werden, nadat een geneesheer uit Diemen de eerste hulp had verleend, naar het Onze Lieve Vrouwe gasthuis vervoerd en aldaar ter ver- pleging opgenomen. Bij het onderzoek, dat de politie na het on geluk heeft ingesteld, bleek, dat de remmen van den auto niet in orde waren, weshalve de auto in beslag is genomen, aldus het A.N.P. BIJ HET BADEN VERDRONKEN. Omstreeks drie uur Dinsdagmiddag be- merkten eenige menschen op het strand te Wassenaar, dat twee personen zich te ver in zee hadden gewaagd en in gevaar verkeerden. Kort daarop ging de reddingsbrigade in zee, teneinde het tweetal op het strand terug te brengen. Men wist het tienjarige dochtertje van de familie C. uit 's Gravenhage in be- wusteloozen toestand op te pikken, doch haar oom, den 27jarigen M. uit Rotterdam, in wiens gezelschap zij vertoefde, kon men niet ont- dekken. Met vliegtuigen van Ypenburg, welker assistentie werd verzocht, werd de omgeving afgezocht, doch men heeft M. niet gevonden. zoodat als vaststaand moet worden aange- nomen, dat hij is verdronken. Nadat een geneesheer met behulp van een zuurstofapparaat en het toepassen van kunstmatige ademhaling de levensgeesten bij het meisje had opgewekt, werd het kind per ziekenauto naar het ziekenhuis aan het West- einde te 's Gravenhage vervoerd en daar ter observatie opgenomen. SMOKKELAAR IN DEN BUIK GESCHOTEN. Nabij Getelo, even over de grens bij Tub- bergen moest een groote vrachtauto, gevuld met manufacturen en afkomstig uit Gronau met listige kunstgrepen over de grens worden gesmokkeld. Dit is echter mislukt door het wakkere optreden der douane-beambten, die de auto sommeerden te stoppen, meldt de Msb. Toen de chauffeur hieraan niet voldeed, werd op de auto met scherp gevuurd, waarbij zekere M. uit Getelo in den buik werd getrof- fen, zoodat hij naar het ziekenhuis te Neuen- haus moest worden vervoerd, alwaar opera- tief werd ingegrepen. 's Mans toestand was ernstig. Geld, manufacturen en sieraden, als- mede verschillende andere voorwerpen, vielen in handen van de douane. OVERREDEN EN GEDOOD. Op den Berghemscheweg te Oss is Zater- dagochtend de elfjarige zoon van de familie Smits onder een personenwagen uit den Bosch gekomen, doordat hij plotseling achter een melkwagen vandaan op den rijweg kwam. De knaap werd erntig gewond. Nadat hem geestelijke en geneeskundige hulp was ver leend, is hij naar het ziekenhuis overgebracht. Onderweg is het slachtoffer overleden. Vrijdagavond keerde de 73jarige Th. K. uit Haarlem, die met zijn dochter en zijn schoon- zoon per auto 'n tochtje had gemaakt, naar huis terug over den Muiderstraatweg te Die- men. Nabij het spoorwegviaduct verliet de oude heer even den wagen en stak daarbij den weg over. Op hetzelfde oogenblik naderde met groote snelheid een andere auto, waarvan de bestuurder in de veronderstelling verkeerde, dat de heer K. zijn wagen had gezien. Dit was helaas niet het geval. De heer K. werd gegre pen en op slag gedood. EEN DUUR IJSJE. Een dame, die op den zonnigen Zondagmid- dag in een ijssalon in de Joden Breestraat te Amsterdam verfrissching was gaan zoeken, kwam na haar bezoek aan de zaak tot de ont- dekking, dat zij haar handtasch, waarin o.a. 260 was geborgen, had laten liggen. Toen zij in den winkel terugkwam was de tasch verdwenen... GEHEEMZINNIG PROJECTIEL GEVONDEN. Tijdens het lossen van een schip met steen- kool, liggende in de Tramsingel te Breda, stiet een der arbeiders plotseling op een soort pro- jectiel. De man schrok hevig en zonder zich een oogenblik te bedenken, gooide hij het ge- vaarlijke voorwerp over boord. Een en ander werd ter kennis gebracht van de gemeente- autoriteiten, die het noodig hebben geoor- deeld, ter plaatse het water voor de scheep- vaart af te zetten. Dezer dagen zal door menschen van de genie worden getracht het voorwerp op te visschen, teneinde naar de herkomst ervan een onderzoek in te stellen. VIJF DOODEN DOOR EEN VOETZOEKER. Hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn werd weer eens bewezen door een ongeluk in Lucera, bij Foggia, waar bij het afsteken van een grooten voetzoeker vijf personen gedood werden. Het ongeluk geschiedde tijdens het feest van St. Hippolytus, den beschermheilige van de stad. 170 WAL VISSCHEN TEGELIJK GEVAN GEN. Bij Selvaer in het Noorden van Noorwegen zijn, naar D.N.B. meldt, visschers er Maan dag in geslaagd onder levensgevaar 170 kleine walvisschen tegelijk te vangen. De worste- ling met de dieren duurde niet minder dan 45 uur. De heen en weer slaande walvis schen sloegen twee roeibooten aan spaanders en brachten een motorboot tot zinken. De visschers dooden de dieren echter het een na het andere. Bij elkaar leverden zij ongeveer 50.000 kg vleesch op. ENGELSCH VERKEERSTOESTEL BRANDEND IN ZEE GEVALLEN. Naar Reuter uit Kopenhagen meldt, is een vliegtuig van de British Airways brandende in zee gevallen, in de nabijheid van de brug over de Storstroem. Het toestel was op weg van Louden naar Stockholm via Hamburg en Kopenhagen. De vlieger, die gewond is, is naar men meent, de eenige inzittende, die gered kon worden. Het conservatieve Engelsche Lagerhuislid A. C. Crossley, die zitting had voor het dis trict Stratford, in Lancashire, is bij dit onge luk om het leven gekomen. De verdere slacht offers, vier in totaal, zouden de Engelsche marconist, een Amerikaan, een Duitscher en een Mexicaan zijn. Ooggetuigen verklaren, dat de machine, na gevallen te zijn, over den kop sloeg en zonk, waarbij men zag, dat rook uit zee opsteeg. Vliegtuigen en motorbooten vertrokken dade- lijk, om het toestel op te sporen. Men ver- onderstelt, dat het vliegtuig door den bliksem is getroffen. De vlieger verklaarde, dat hij, na geconstateerd te hebben, dat er brand was uitgebroken in de radiohut, zijn toestel op het water liet neerstrijken, een ruit insloeg en naar buiten kroop. AUTOBOTSING MET DOODELIJK GEVOLG NABIJ GENT. Bij de kruising van de wegen GentOosten de en GentKnokke is een auto, bestuurd door mej. V. D. B. uit Doom, in botsing ge komen met een Gentsche auto. De inzitten- den van beide wagens werden gewond. De heer M. uit Doom liep beenbreuken op. Een elfjarig meisje, dat in de Gentsche auto zat, kwam om het leven. DE „SQUALUS" TWEE MIJL GESLEEPT. Men weet reeds, dat men de gezonken Amerikaansche marine-duikboot ,,Squalus" van den bodem heeft gelicht en zoowel met voor- als achtersteven van den bodem was vrijgekomen. Het wrak, waarin zich nog de lijken bevinden van eenige tientallen slacht offers van den ramp, is thans een paar mijl kustwaarts gesleept. Daar stootte het op een ondiepte en kwam voorloopig weer vast te zitten. Men hoopte echter bij hoog water den tocht naar de kust met het onder water ge- sleepte wrak te kunnen voortzetten. HITTEGOLF IN SPANJE. Er heerscht in Spanje een hittegolf. De thermometer heeft te Sevilla 53 en te Madrid bijna 58 graden in de schaduw aangewezen. LOEB EN DECKER VERMOED ELI JK OMG EKOMEN. Men heeft nog steeds niets gehoord van de beide Amerikaansche vliegers Alex Loeb en Dick Decker, die Vrijdag uit St. Peters op Nieuw Schotland zijn vertrokken om met een oud een-motorig vliegtuig den Atlantischen Oceaan over te steken. De vliegers konden 25 uur in de lucht blijven. Men hoopt, dat de beide ,,vliegende dwazen" op zee door een schip zijn opgepikt, of dat Zij er in geslaagd zijn ergens op Noord Ierland te landen. NOODWEER IN ZUID-TIROL. Een heVig onweer heeft in het gebied van den boven Etsch gewoed en belangrijke schade aangericht. De verbindingswegen werden ver- broken. De weg van het Carezza-meer naar de Dolomieten is door vier en twintig grond- verschuivingen verbroken. Hetzelfde is het geval met den spoorweg over den Brenner, die versperd is door de belangrijke massa's grond en steenen. Talrijke andere wegen wer den ernstig beschadigd. De schade bedraagt ruim een millioen lire. DE GESTOLEN WATTEAU TERECHT. Maandagmiddag meldde zich op het paleis van justitie te Parijs de jonge schilder Serge Bogoesslawski, wonende te Parijs. Onder zijn arm droeg hij een doek, dat, naar hij zeide, het op 11 Juni uit het Louvre gestolen sehil- derij l'lndifferent van Watteau was. Hiji zei de: „ik was verontwaardigd over de restau- ratie en de reparaties, die men het doek had doen ondergaan. Ik heb het daarom mede- genomen en thuis in zijn oorspronkelijken staat hersteld". Hij vertelde nog een boek over het onderwerp te hebben geschreven en verklaarde zich als den gevangene van het parket te beschouwen. Hij had zonder mede- plichtigen gehandeld. Zooals men weet heeft de diefstal van Wat- teau's meesterwerk indertijd bijzonder veel op- zien gebaard. Men heeft getracht om de ge- beurtenis te vergelijken met den diefstal van de Mona Lisa, doch de belangstelling is spoe dig verflauwd. Dat er aan het toezicht op de schilderijen veel haperde, heeft de gebeurtenis aangetoond. De dief had het paneel, dat slechts 25 bij 20 c.M. meet met lijst en al onder zijn jas meegenomen, op dezelfde wijze heeft hij het Maandag naar de politie ge bracht. Of direct geloof gehecht zal worden aan zijn verklaring dat hij het schilderij slechts meegenomen had om het te restau- reeren is te betwijfelen. ZONDERLING GEVAL VAN GEHEUGEN- VERLIES EENER ITALIAANSCHE VROUW In 1906 verdween een 26-jarige vrouw te Milaan uit haar woning en werd niet meer teruggevonden. Zij liet haar echtgenoot achter, en haar zoontje van twee jaar. De vrouw was zeer verstandig en sprak verscheidene talen. Alle onderzoek bleef vruchteloos. Dezer dagen echter, voor de hoofdkerk van Milaan, zakte plots een vrouw ineen, die van een groep Nederlandsche toeristen deel uit- maakte. Toen de vrouw, in een naburige apotheek weer tot bewustzijn kwam, barstte zij in tra- nen los en vroeg om haar man en om haar zoontje, die in de stad woonden, in een huis dat door haar werd aangeduid. Weldra bleek, dat deze vrouw wel degelijk deze was, die, in 1906, in geheimzinnige om- standigheden was verdwenen. Haar man en haar zoon woonden nog in hetzelfde huis. Het wederzien was ontroerend. Men heeft thans kunnen uitmaken, dat de vrouw, dnie-en-dertig jaar geleden, plots door geheugenverlies werd getroffen, gepaard met een geval van ontdubbeliing van de personali- teit. Een trein bracht haar, zonder dat ze zich iets bewust was, naar Haarlem, waar zij, dank zij haar kennis van de Nederlandsche taal, een bediening kreeg in een hotel. Later werd zij eigenaarster van hetzelfde hotel. Zij besloot dezer dagen een reis naar Italie mee te maken, en het is bij. het zien van de hoofdkerk van Milaan, dat het geheugenverlies even plotseling is geweken als het gekomen was. (Handelsbl. van Antw.) SOUTHERN PACIFIC EXPRESS ONTSPOORD. iZaterdagavond is de Southern Pacific Express, ongeveer 17 mijl ten westen van Carlin ontspoord, terwijl de meeste reizigers sliepen. Volgens de laatste berichten zijn negentien personen omgekomen en 61 gewond. Nader wordt gemeld, dat de verongelukte trein de ,,City of Francisco" is, de luxe-snel- trein, welke in minder dan 38 uur van Chicago naar de Westkust rijdt. De machinist van den verongelukten trein heeft verklaard, dat op het oogenblik dat hij de brug over de Humbolt-rivier opreed, de rails, welke vermoedelijk waren losgemaakt, onder het gewicht van de locomotief weken. De machinist kon den trein niet meer tot staan brengen, aangezien hij reed met een snelheid van 80 K.M. per uur. Dertien van de zeven- tien wagons ontspoorden en de restauratie- wagen werd in de .rivier geworpen. Het ongeluk geschiedde midden in den nacht op een verlaten plaats in een rotsachtig ge bied, waar moeilijk hulp te verleenen was. Na een onderzoek ter plaatse heeft een hoofdinspecteur van de spoorwegen verklaard, dat het ongeluk zonder twijfel moet worden toegeschreven aan moedwil en moorddadige bedoelingen. Een rail van 36 voet was 10 cm. naar binnen gelegd doch aangezien het elec- trische contact niet verbroken was, merkte de machinist niets. Vier uur tevoren was nog een trein ongehinderd over hetzelfde spoor gereden. EEN SOCIETY DRAMA. In New Yorksche Society-kringen is men ontzet over een drama dat zich heeft afge- speeld ten huize van zekeren heer Tracy Wil liams. Deze gaf een weekendpartijtje. Tot de gasten behoorde een mevr. Elizabeth Carolin. Daar vervoegde zich ook Lawrence Spragne. Deze trachtte mevr. Carolin over te halen, met hem, Spragne, te trouwen. Dit gesprek werd een twist en de houding van Spragne werd zoo dreigend, dat Greve de politie ont- bood. Toen deze in allerijl was gekomen, trok Spragne een revolver, verwondde mevr. Caro lin zeer ernstig, schoot een politie-agent in de arm en pleegde toen zelfmoord. BEROEMD HISTORISCH ARCHIEF VRIJWEL GEHEEL DOOR HET VUUR VERNIELD. In de nabijheid van Madrid, in de histori- sche Spaansche universiteitsstad Alcala de Henares, waar tot voor ongeveer een eeuw geleden ook de tegenwoordige Madrileensche universiteit gevestigd was, is in het gebouw van het historische archief brand uitgebro ken. Het vuur greep met razende snelheid om zich heen. In de aan het archief grenzende gebouwen bevindt zich o.a. een groot munitiedepot, waar vooral tankprojectielen liggen opgeslagen, en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 3