ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN PRESTO IfffflPMl PRESTO Steradent Arabella de Verschrikkelijke No. 9952 WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1939 79e Jaargang Binnenland FeuiMeton EERSTE BLAD HET BETERE ZEEPPOEDER VOOR SLECHTS 5 CENT wwcmm^nMvck:j ~rrirtirr~r'ir iHTiirrimiB—10—on TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI15NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VKIJDAGAVOND. DE TOESTAND VAN DE PRINSESSEN UITSTEKEND. Men meldt ons van officieele zijde, dat bet met den gezondbeidstoestand van H. K. H. Prinses Juliana en de jonge Prinses Irene steeds goed blijft gaan. H. K. H. Prinses Juliana heeft Maandag gedurende korten tijd het bed mogen verlaten. DOOP VAN PRINSES IRENE IN DE N1EUWE KERK TE AMSTERDAM. Het ligt in bet voornemen van H. 'H. K. K. H. H. Prinses Juliana en Prins Bernhard de doopplechtigheid van Prinses Irene zoo mo- gelijk in September in de Nieuwe Kerk te Amsterdam te doen houden. In aansluiting op bovenstaand bericht ver- neemt bet Handelsblad nader, dat het in de bedoeling ligt om deze doopplechtigheid te doen samenvallen met het bezoek, dat H.M. de Koningin, het Prinselijk Paar en Prinses Bea trix de volgende niaand aan de landshoofd- stad zullen brengen een bezoek, waarvan de datum nog niet officieel is vastgesteld. Met de in het bijzonder voor Amsterdam zoo verheugende gebeurtenis van dezen doop in de Nieuwe Kerk, wordt een uitzondering gemaakt op den regel, dat een Oranje in de residentie het doopsel ontvangt. Voor het overgroote deel van de leden van ons vorsten- huis speelde zich de doopplechtigheid immers te 's Gravenhage af en dat wel meestal in de Groote of St. Jacobskerk. Hoe goed herinnert een ieder onzer zich nog dien twaalfden Mei van het vorige jaar, toen over het sierlijke doopgewaadje van het Prinsesje Beatrix het ,,tot den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes" klonk en de jongste Oranje- telg gehd'el ons, aan de radio luisterend, volk zoo ontroerde met haar lieve snikjes en haar onbedaarlijke huilpartij vlak voor de micro- foon De plaats van den doop van Prinses Irene mag zeker wel de meest gewijde plek heeten in ons nationaal bestaan. Want hier plegen onze vorsten te worden ingehuldigd, zoodat zich in deze kerk nu reeds voor de vierde maal de plechtigheid van een troonsbestijging heeft voltrokkenin 1814, 1840, 1849 en 1898. Maar hier ook werd Koningin Emma in 1890 in Haar waardigheid van Regente bevestigd en werd de Koningin Moeder in 1929 gehul- digd ter gelegenheid van Haar 50-jarig ver- blijf in Nederland. En hier herdacht ons volk het vorige jaar September op grootsche wijze het veertigjarig regeeringsjubileum van onze Koningin. In dit voorname, nu al vijf eeuwen oude, nationale monument aan den Dam herinne- ren voorts de graven van een Vondel en een De Ruyter aan den glorieuzen tijd, toen onze weer- en geestkracht zulk een rijk harmonisch geheel vormden. En in deze schoonste kerk van onze hoofdstad houdt tevens een, bij de kroning van Koningin Wilhelmina geplaatst, machtig gedenkraam aan de Damzijde de ge- dachte levendig aan het oneindig vele, dat Nederand aan Oranje blijvend verschuldigd is. Wie de doopplechtigheid zal verrichten, is, vplgens de Telegraaf nog niet officieel bekend gemaakt. Het ligt echter voor de hand, dat in de eerste plaats gedaoht wordt aan den hofprediker, prof. dr. H. Th. Obbink. De mogelijkheid bestaat, dat prof. Obbink alleen den doop zal toedienen, terwijl de dooppredi- katie door een ander zal worden gehouden. Het schijnt niet uitgesloten te zijn, dat de be- kende directeur der A. M. V. J., dr. J. Eyk- man, die den laatsten tijd meermalen de gast van het Prinselijk Paar is geweest, en ook een voorname rol heeft gespeeld als adviseur van den Prins bij de bemoeiingen van Z. K. H. voor de bestrijding der werkloosheid onder de jeugd, zal worden uitgenoodigd de toespraak te houden. EEN VROOLIJKE LIEFDESROMAN van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WITTE. 20) Vervolg Toen ze echter den volgenden middag door de lange gang liep, met de prachtige Mor- landplaten langs den muur zag ze heelemaal achter in den rechterzijgang een witte deur openstaan. Haar nieuwsgierigheid nam nog toe, toen een gebiedende jongensstem tot tweemaal toe riep: Nurse! Nurse!" Er kwam geen antwoord. Nurse Hester wandelde op het oogenblik met haar ruime grijze cape en haar kraakzindelijke kap in het park om tijdens haar twee vrije uren wat fris- sche lucht te happen. Geen der Cattermole's scheen er aan gedacht te hebben, om tijdens deze twee uren de wacht te betrekken bij den geliefden broeder. Aarzelend wachtte Ara bella of niemand reflecteeren zou op het drin- gende roepen. Niets. Verweg klapte een deur dicht. Boven links speelde Beryl een rhapsodie van Liszt. De muziek kwam geheel gedempt door de muren en zolderingen naar de gang. Het ter- rein was dus Veilig. Met drie passen was zij bij de deur. Haar vingers klopten voor dit gedeelte van het huis ongewoon hard op de witte lak en met vroolijke harde stem vroeg ze: ,,Mag ik ook eens kijken?" ,,Ja, kom binnen, wie het ook zijn mag," klonk de ongeduldige stem en Arabella trad de witte kamer binnen, waar zelfs de bloemen en decoraties wit waren als op een bruilofts- taart. rtH I Zooals men zich herinnert traden ook bij den doop van Prinses Beatrix in de Groote Kerk te 's Gravenhage twee predikanten op. De predikatie werd toen uitgesproken door ds. E. H. Blaauwendraad uit Baam en de toe- diening van den doop geschiedde door den hoogbejaarden oudhofprediker ds. Welter, dien vooral de Prinses zeer genegen is. De gezondheidstoestand van Ds. Welter laat ech ter niet toe hem ook voor den doop van Prin ses Irene uit te noodigen. Naar het blad voorts verneemt, ligt het in de bedoeling, evenals bij de doopplechtigheid van Prinses Beatrix is geschied, een aantal leden van de Ned. Hervormde gemeente ge legenheid te geven den dienst in de Nieuwe Kerk bij te wonen. Vermeld kan nog worden, dat in de Nieuwe Kerk een bijzonder fraai zilveren doopstel aanwezig is. DR. H. COLIJN GAAT OP REIS. Nu Dr. Colijn als minister-president tot heengaan is genoopt, schrijft zijn partij- orgaan, de a.-r. ,,Standaard", bittere woorden aan het adres van hen, die hiertoe de aanlei- ding zijh geweest. Men leest in genoemd blad o.m.: ,,De oud-koloniaal" is weg. De woestijn ingezonden. Den man, die bijna heel zijn leven het land heeft gediend, wordt de leiding van iStaat ontnomen op een tijdstip, dat groote gevaren het Rijk omringen. Het is Dr. Colijn niet anders gegaan dan elk ander groot man in moeilijke tijden. Een Prins Willem I was voor velen tijdens z\jn leven een tyran, de Koning-Stad'houder een rebel. Abraham Lin coln eeri vijand van de Unie, Abraham Kuyper een gevaar voor het land. Colijn moest weg. Noemde een deel van de geheel verdwaasde pers hem niet in een adem met den Troelstra van 1918 en was deze toegewijde, oprechte Christen geen belemmering van een te voeren Christelijke politiek? Die Christelijke politiek zullen wij: nu mogen verwachten van een nieuw kabinet, met schier evenveel vrijzinni- gen in zijn midden als het vijfde kabinet- Colijn, van een nationaal" kabinet op onge- lijk lange pooten. Wij 'zeggen er niet meer van. Doch er zijn eenige bijkomstige omstan- digheden, waarover we nog even het zoeklicht laten gaan. Toen de heer Colijn zijn laatste kabinet vormde, kon de Roomsche pers nau- welijks de beeediging der ministers afwach- ten, zoo'n haast was er met een regeerings- verklaring en een ontmoeting met de Kamer. Alles vanwege de zuivere parlementaire zeden. Thans hoort men niet van een debat in de Kamer, weet men nog van geen program af. Een program, waarvoor de R.K. partij; niet- temin de heeren Goseling en Romme in den steek liet en hen door twee goudvossen in het vierspan deed vervangen. Slechts het twee- tal, dat ook een zetel was aangeboden in het kabinet-Colijn, keerde terug. Waar zijn nu die hoogdravende woorden in De Msb. en De Tijd, om de koorknapen der joumalistiek maar niet te noemen? Waar is nu de heer Deckers met een na ernstig beraad tot stand gekomen motie, plichtmatig in 's lands belang als scherprechter optredend? Het is wonderbaar- lijk stil geworden in den stormhoek van het parlementHet eenige waarvoor wij ge- spaard wenschen te blijven, zijn al of niet op- recht gemeende betuigingen over „vroegere trouwe bondgenooten". En een man °van groot formaat als Dr. Colijn spare men van Roomsche zijde woorden van waardeering." DE VAI, VAN DE MENDELSSOHN CO's BANK. De Vacantiekamer van de Amsterdamsche rechtbank heeft Maandagmiddag na zeer langdurige besprekingen ten slotte voorloopig surceance van betaling toegekend aan de bank Mendelsohn Co. te Amsterdam. Dat het hier niet gaat over geringe bedra- gen, blijkt uit den st.g.at van baten en schul- den, die een eindcijfer van resp. 212.173.806 en 217.853.389 aanwijzen, alzoo een tekort van 5.679.583, hetgeen een bedrag van onge- veer 2% beteekent. Vol gens de beschouwingen laat het zich niet voorzien, dat het Nederlandsche publiek van dit verloop de dupe worden zal. Deze bank deed geen kleine zaken en had daarom van het publiek geen deposito's. Zij hield zich in hoofdzaak bezig met het financieren van buitenlandsche leeningen, en heeft daardoor bovenal steun verleend aan het Fransche staatscrediet. Daar de emissies echter niet slaagden, moest de bank zelf zeer groote be- dragen voteeren en het is met deze verplich- tingen, dat de bank is vastgeloopen. Ook is te verwachten, dat de baten voor een groot deel zullen gevormd worden door die zelf op- genomen Fransche obligaties of schatkist- biljetten. DE NIEUWE KOERS. In de kringen van de S. D. A. P. is het Ka binet De Geer, schrijft De Z., met groote blfldschap begroet, vooral omdat nu voor het eerst in ons land socialistische ministers in het kabinet zijn opgenomen. Minister Van den Tempel verklaarde in een onderhoud, dat hij verleende aan de Arbeiders- pers, te gelooven, dat wij een keerpunt heb ben bereikt in de politieke ontwikkeling van ons land. En Minister Alba: ..a wees er op, dat thans de socialistische beweging een nieuw tijdperk is ingetreden. ..De sociaal-democratie van Nederland is thans erkend als een eerbiedwaardige poli tieke factor in het Nederlandsche gemeen- schapsleven. Die erkenning opent voor ons nieuwe en schoone perspectieven". Dit kan uit den aard der zaak niet anders beteekenen, dan dat hij de overtuiging heeft, dat nu in de toekomst de Soc. Democratische beginselen meer en beter tot toepassing kun- nen worden gebracht. Des te meer trekt het de aandacht, dat de toetreding van Soc. Democratische ministers tot het kabinet-Be Geer door het Christelijk Historische orgaan Koningin en Vaderland" met zoo warme instemming wordt begroet. Dit blad is niet alleen verheugd, omdat nu PRO. 47-0419 4X (Ingez. Med.) Basil Cattermole zat in een witten leun- stoel bij het raam. Een witte Perzische man tel was bij wijze Van ochtendjas om hem heen gestagen. Het was een groote, verbazend magere jonge man, die erg veel van zijn broer Eric weg had, maar heel wat minder knap van uiterlijk was. Zijn gezicht deed veeleer aan de tanige, gepukkelde en uitgetrokken physionomie van zijn adellijke moeder denken. Er kwam een aangename trek van verwonde- ring in dat op zich zelf niet oantrekkelijke gezicht, toen in de rouwbleeke kamer ineens de rose en goudblonde lach van Arabella's gestalte was getreden. ,,Ik vraag u wel vergeving," zei hij ver- baasd, ,,maar ik verwachtte nurse Hester. Zou je me eens willen vertellen, wie je eigen- lijk bent?" ,,0, ik ben miss Ames maar. Ik woon hier zoolang met jullie volkje," antwoordde Ara bella. „0 ja, natuurlijk," zei Basil Cattermole, ter wijl zijn mager, gladgeschoren, geleerde ge zicht ineens ophelderde. Want reeds dezen morgen had Amber haar wacht niet beter weten te gebruiken, dan door hem op haar sportieve manier in te lichten over het monster, waarmede ,,de ouwe heer" hen had ,,opgescheept". Zij heeft me nooit verteld, dat het meisje er zoo verbazend aantrekkelijk uitzag, dacht de geleerde heer Cattermole, toen hij zich het verhaal over de onbehouden Arabella voor den geest riep. Zijn oogen bleven een oogenblik met een voor hem ongewone aandacht aan haar hangen. Wat een Verademing, dat fris- sche kind met haar levendige jurk, na al die uren in dit sterfhuis, met die onmogelijke grijze japon van de nurse en haar tyrannieke geboden, dat de patient zich op geen enkele wijze mocht opwinden. De patient was echter op ditzelfde oogen blik van oordeel, dat een beetje opwinding het eenige was, waarnaar hij sinds zijn komst zat te Verlangen. ,,Ga toch zitten, miss Ames", zei hij, zon- der haar in haar bewegingen ook maar een seconde uit het oog te verliezen. ,,Blijf een beetje met me praten, wil je, terwijl de nurse weg is?" „Je bent eigenlijk niet meer dan een groote baby, dat je nog een nurse noodig hebt, vind je zelf ook niet?" zei Arabella plagend, maar toch met iets moederlijks over zich. Ze ging rustig zitten en richtte haar korenblauwe oogen op ziin bleek gezicht. Ik zie allang, wat jij eigenlijk mankeert, mannetje," zei ze even later met een vriendelijken lach. ,,Jij moet een beetje worden nagereden." „Ik word maar al te zeer nagereden en op- gepast," zei Basil Cattermole een beetje bit ter. ..Indien ik niet het gevoel had, alsof er heele vliegmachines in mijn hoofd rondzoem- den, zou ik dien ouden ezel van een dokter nooit verteld hebben, dat ik op was, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb al meer dan ge- noeg van al die rustkuren, dat kan ik je wel verzekeren." „0", zei Arabella in een Vertrouwelijke bui van medegevoelen, ,,ik zou er na tien minu- ten mijn buik al van vol hebben. En jij..." „Hm. Zeker, het is allerminst aan te be- velen," antwoordde de geleerde en adellijke Basil Cattermole op deze vrije vertaling van het begrip „vervelend vinden". Maar even later liet ook hij zich door die oogen wel- licht en door dien komischen ernst in het vriendelijk goedige gezicht verlokken tot wat meer vertrouwelijkheid. ,,Het is hier om te sterven van verveling," vloekte hij ineens. ,,Man. dat heb ik ook al gezegd," zei Ara bella. „Is dat nou een manier van doen? Je zit hier als een marmeren engel bij het graf van een vroeggestorVen echtgenoote! Lieve deugd", riep ze ineens en haar woorden galm- den tegen de strenge witheid van de strakke kamer, „je moet een beetje opgekikkerd wor den, je moet je een beetje zien te amuseeren. Nou, wat zal ik nu eens voor je doen? Zal ik je wat voorlezen of zal ik ergens een spel dagelijktche behandeling (Ingez.. Med.) ook socialisten in het Kabinet zitting hebben, maar vooral ook, omdat het een lid der Chr. Historische Unie was, die het zoover wist te brengen. Aan het hier bedoelde artikel is het volgen de ontleend: „Ook is er reden tot blijdschap, omdat met de vorming van het kabinet-De Geer over- wonnen is de onbestemde angst voor de zwarte schaduw van oude politieke beelden welke nog altijd scheiding maakten tusschen een vierde deel van het Nederlandsche volk dat in zijn strijd voor „de waarde van den arbeid" inderdaad de beteekenis van andere hooge volksgoederen had onderschat en de andere volksdeelen. Niemand durfde den stap over die donkere schaduw aan. Zij leek dezen een afgrond - anderen een steenrand. In elk geval leek de poging tot overschrijden gevaarlijk. De Geer waagde den stap. Waarom zou- den tienduizenden Nederlanders, die mede van harte het ,,Wilhelmus" zingen en goed en bloed willen geven voor de verdediging van het vaderland, uitgesloten blijven van de natio nale samenwerking? Het verwijt, dat zij te kort schoten in waardeering voor het huis van Oranje en in de erkenning van de be teekenis van het werkkapitaal naast de waar de van den arbeid, betreft toch een vroegere periode. Alleen reeds voor deze daad, waar- door aan een periode van burgerstrijd een einde komt, verdient de heer De Geer den dank van zijn volk. Tenslotte men houde het ons ten goede wij zijn dankbaar dat het een lid onzer Christelijk Historische Unie is, die deze daad der vereeniging en samenwerking mocht tot stand brengen. Heden zal wellieht door menigeen in onze Unie nog het hoofd worden geschud„Trouwe Christelijke Historische mannen in den kabi net met de vertegenwoordigers van andere politieke groepen, wier beginselen in menig opzicht afwijken van de Christelijk Histori sche gedachte! Kan hier wel iets goeds uit voortkomen Inderdaad, hier liggen moeilijkheden. Maar wie de politieke geschiedenis van ons vader land kent, weet, dat de beste voorzieningen in ons volksleven, waarvoor wij God nog dagelijks danken steeds tot stand zijn ge komen door samenwerking van onderschei- dene politieke groepen, wier beginselen op menig punt belangrijke afwijkingen toonden. Wie werkelijk samenwerking en eenheid wil, die moet zijn kracht niet zoeken in het aan wijzen van hetgeen verdeelt, maar in het op den voorgrond stellen en gebruiken van het geen vereenigt". Dat dit Chr. Historische orgaan hier wer kelijk orgaan is van het Christelijk Historisch volksdeel, meenen wij, merkt De Z. op, op goede gronden te mogen betwijfelen. De heer K. Vorrink over: Nieuwe perspectieven voor de Nederandsche politiek. BIJEENKOMSTEN VAN DE S. D. A. P. TE AMSTERDAM. Naar aanleiding van het feit, dat voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van ons land sociaal-democraten zitting hebben in het kabinet, heeft Maandagavond de federa- tie Amsterdam van de S.D.A.P. twee verga- deringen gehouden, waarin naar wij aan de N. R. Crt. ontleenen als sprekers zijn opgetreden eerst de partijTvoorzitter, de heer K. Vorrink, en na hem de beide sociaal-demo- cratische ministers, Ir. J. W. Albarda en Dr. J. v. d. Tempel. kaarten zien te vinden en je leeren petoeten." ,,Ik zou het alle twee even heerlijk vinden," zei Basil Cattermole met een groeiende be- langstelling in zijn oogen, die blijkbaar door een magneet tot miss Arabella's gezicht wer- den getrokken. „Alles wat je wil. Als je maar niet weg gaat. Je blijft toch nietwaar? Je mag wel even weg gaan, maar je moet weer erg vlug terugkomen. Beloof je dat"' Wat een verlichting, dit heerlijke natuur- kind tegen die gemaakte belangstelling van zijn zusters. En tegen die verschrikkelijke verpleegster met haar methodisch systeem om hem elk vonkje van leven te ontnemen. O, wat een heerlijke, wat een heerlijke ver- andering! Ja, dat was de factor, waarmede al de Cattermole's geen rekening hadden ge houden, toen zij de ..verschrikkelijke" Arabella in hun aristocratisohen kring hadden opge nomen. Zij hadden geen rekening gehouden met de allesbeheerschende charme van het meisje, dat een verandering meebrengt. Die werkt, die werkt als niets anders wer- ken kan. Het is de reden waarom mannen, die over het algemeen erg onverschillig zjn voor het vrouwelijk geslacht tot over hun ooren verliefd geraken, op de vrouwen van een vreemd land, zoodra ze hun voet maar over de grens hebben gezet. Het is reden, waarom Engelsche- toeristen terugkomen met Italiaansche en Fransche meisjes of zich zelfs wagen aan de mysterieuze Egyptische vrou wen. Om de eenvoudige reden, dat zij aan- getrokken werden door de verandering in hun gewonen omgang met de vrouwen van hun eigen land. Zij zouden u heelemaal niet weten te zeggen, of hun eigen vrouw zooveel beter is dan de Engelsche vrouw. Zij hebben ^ich nooit de moeite gegeven om de meisjes uit him eigen omgeving als zoodanig te bestu- deeren. Maar de verandering in kleeding, in de kleur van haar en oogen is ineens voldoen- de geweest om hun aandacht voor de vrouw te versterken tot een verliefdheid. Om dezelf- De heer Vorrink begroette in zijn rede met vreugde en voldoening dit keerpunt in de ge schiedenis van ons land. De S.D.A.P., zoo zeide hij, ontveinst zich niet dat zij hiermede een zware verantwoordelijkheid heeft aan- vaard. Het politieke leven onder leiding van Dr. Colijn was hopeloos vastgeloopen, nadat zijn opeenvolgende kabinetten zich door tel- kens minder kracht gekenmerkt hadden; het is, aldus spr., onze hartstochtelijke wensch, dat de coalitie nu voorgoed in ons land be- graven zal zijn door de scherpe tegenstellin- gen tusschen en in de deelnemende partijen. De coalitie-politiek vormde een beletsel voor het lenigen van de nationale nooden van ons volk en werkte het extremisme in -de hand. Het vijfde kabinet-Colijn vertegenwoordigde een maatschappelijk systeem en een maat- schappelijke denkwijze, waaraan alle perspec- tief vreemd is. Dat het voeren van den strijd voor een nieuwe wereldorde in dezen tijd al buitenge- woon moeilijk is, is allerminst reden om hem op te geven of met minder kracht te voeren. Deze strijd tusschen het conservatisme en het streven naar vooruitgang teekent zich in alle partijgroepeeringen af, bij de r.k. staatspartij zoowel als in de Chr. historische uni, bij de anti-revolutionnairen en zelfs bij de liberalen. Dit groeiend besef, dat in aanpassing een be- zuiniging niet de hoogste wijsheid gelegen is, moest aldus spr. tot een breuk leiden. Het vierde kabinet-Colijn heeft van den aanvang af gekraakt en is tenslotte aan zijn eigen tegenstellingen bezweken. Toen de breuk zich openbaarde, was de SD.A.P. gereed, zoowel wat betreft haar economisch program als politiek. Zij heeft geleerd de verantwoordelijkheid voor de toe komst te dragen, niet alleen voor haar klasse maar voor het geheele Nederlandsche volk. Dat zij in het verleden loyale oppositie ge- voerd heeft, berouwt haar thans niet. Op de vraag, of thans, nu de S.D.A.P. in de regee- ring treedt, het groote wonder gebeuren zal, antwoordt spr.Men heeft geen wonder noo dig om vast te staan in zijn beginsel. Neder land is in de afgeloopen weken ontsnapt aan het gevaar van vernietiging van de politieke belangstelling van ons volk en aan het ge vaar van het zich breed maken van een bijge- loof aan de onrnisbaarheid van Colijn. Hon- derdduizenden stemt ons deelnemen aan de regeering hoopvol; gesteund door het groeiend vertrouwen van ons volk zullen wij deze plaats handhaven. Minister van den Tempel aan het woord. Na de pauze spraken in het Concertgebouw de beide sociaal-democratische ministers, die, j vergezeld van hunne echtgenooten, de zaal i betraden, terwijl de vergadering hun de Inter- nationale toezong. Dr. J. van den Tempel, de nieuwe Minister van Sociale Zaken, wijdde een kort woord aan het aanvaarden van de minister-zetels door de sociaal-democraten. In een brandend Europa met het fascisme voor de poort, aldus spr., j mochten wij het dragen van regeeringsver- antwoordelijkheid niet afwijzen. Onder den druk van den tijd staan wij voor ontzettende problemen. De positie van Nederland en zijn overzeesch gebied is daarbij in het geding. Als voortrekkers naar een beteren toekomst kon- den de sociaal-democraten niet terzijde blij ven. Over de hoofden van deze vergadering de reden zal een jongeman jaren lang in een dorp wonen, waar hij des Zondags uit de kerk een kring van de allerliefste meisjes om hem heen ziet verzameld, zonder dat zijn hart naar een van die meisjes uitgaat. Hij is zoo ge- wend ze elken dag te ontmoeten, met hen te lachen en te gekscheren, dat hij er niet aan denkt hen als iets anders dan kameraadjes te beschouwen. Breng op een goeden dag een meisje uit een ander dorp mee op bezoek, die er heel wat minder knap uitziet, die lang zoo aardig niet is en... ha, ineens is mijnheer een en al aandacht. Om dezelfde reden trouwen jongelui, die thuis geregeld de liefste zusters i om zich heen hebben gezien ,,met een mira- kel van een kind, mijn waarde", en komen de broers van de meest elegante en verfijnde ver- schijningen onzer vrouwelijke gezelschaps- kringen ineens aandragen met de meest ge- wone kinderen, die er op aarde rondloopen. Vanwege de Verandering. Het deed zijn uitwerking gelden in meer dan gewoon tempo op den jongen student, die hier verpleegd werd in zijn eigen huis, door zijn eigen zusters. Het bleef de geheele week doorwerken. Inmiddels werd ,,De Schuur" onophoudelijk belegerd door de meest ongewone bezoekers, die van alle kanten kwamen opdagen en zelfs hun verblijf op het vasteland hadden opgegeven. Zij alien kwamen slechts met een doel. Zij hadden direct of indirect het verhaal gehoord, dat de hertogin kwistig had uitgestrooid. Zij wilden op hun beurt het meisje in oogen- schouw nemendat zoo'n kostelijke verzame- ling ongehoordheden had uitgehaald door eerst de gevreesde hertogin den rug toe te keeren en vervolgens een huwelijksaanbod af te slaan waarvoor driekwart der schoon- mama's in spe erg dankbaar geweest zouden zijn. Tot him groote teleurstelling liet dit won- derlijke meisjesproduct zich niet meer zien. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1