ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN Arabella de Verschrlkkelijke No. 9951 Een treffend familietafreeltje op het paleis te Soestdijk. Irene, Prinses van Oranje Nassau. MAANDAG 14 AUGUSTUS 1939 798 Jaargang Binnenland Feuilfeton EERSTE 8LAD Het Prinsesje Irene, in de wieg met de beide grootmoeders, Koningin Wilhelmina en Prinses Armgard, terwijl Prinses Beatrix op den arm van de Koningin met groote belangstelling Haar zusje bewondert. (Een opname van Prins Bernhard.) GELUKWENSOHEN VAN DE EERSTE KAMER AAN DE KONINGIN. it De jonge Prinses een week oud, slapend door haar Vader gefotografeerd r. iJBSf. —U*P.1 NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post fl,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar V'oor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post A bonnemehten voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTTEN Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. RLEINE AJDVERTENTIfiN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliehe's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BBAI) VERSCHI.INT IEDEREN MAANDAG-, \VOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Eerste Kamer heeft het volgende adres tot de Koningin •jericht: Mevrouw De Eerste Kamer van de Staten-Generaal heeft met levendige belangstellmg kennis genomen van de mededeeling, haar, op Uwer Majesteits last, door den minister van staat, minister van algemeene zaken, voorzitter van den raad van ministers, bij missive van 5 Augustus 1.1. gedaan, dat uit het huwelijk van Hare Koninklijike Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard eene Dochtar is geboren. De Kamer veroorlooft zich Uwer Majesteit hare meest eerbdedige gelukwenschen aan te bieden bij gelegenheid van deze voor het Koninklijke Huis en het Vaderland zoo ge- wichtige gebeurtenis. Zij< bidt Gods r.ijkste zegeningen af over Prinses Irene Emma Elisabeth. EEN VROOUJKE LIEFDESROMAN 1®) van Berta Ruck. Vertaald door TEO DE WITTE. Vervolg. ,,Och, loop naar de pomp. Dat maken jullie zeker allemaal onder het kaarten klaar. Jullie denken aan niets anders meer dan aan die knielende ridders voor Arabella Ames. Ze gaf haar ouden vader een zoen en verdween in de richting van het park. Toen zij bijna aan het landhuis was geko- men, dat ze inmiddels naar de uiteinden der aarde wenschte, bemerkte zij een ongewone drukte aan den ingang. .Men had een wagen voorgereden tot onder het terras... niet de auto van Hare Hoogheid de hertogin van Countshire, maar een andere. In de hal liep men druk en zenuwachtig heen en weer. Bedienden keken ernstig en fluisterden, kamermeisjes liepen opgewonden door elkaar en werden gecommandeerd door een personage dat ten slotte de leidlng scheen te hebben; een vrouw met een verbazend wils- krachtig gezicht, in het koele grijze verpleeg- stersuniform en met een even koel en grrjs paar oogen. „Wat is er aan de hand? Is er een onge- luk gebeurd vroeg Arabella vlug, zoodra ze bij dit personage had kunnen komen en deze koele heerscheres juist een oogenblik niet commandeerde. „Een ongeluk? O nee, een doodgewone rustkuur," zei de getrainde verpleegster in een onderworpen maar beslisten toon. „Vol- HET OVERIAJDEN VAN JHR. A. F. O. VAN SASSE VAN YSSEET. Naar uit goede bron gemeld wordt. is Jhr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, de nestor van de eerste Kamer, te Interlaken overleden ten- gevolge van een blessure, die hij in den trein had opgeloopen en waarbij een der longen gekwetst was. Aanvankelijk ondervond hij hiervan weinig last. Na een paar dagen echter trad een lichte infectie op, die'zich niet ernstig liet aanzien, doch welk helaas tot zijn dood geleid heeft. Als treffende bijzonderheid kan nog worden medegedeeld, dat hem de laatste Heilige Sacramenten toegediend werden door Mgr. Dr. G. C. van Noort, deken van Amsterdam, die eveneens in Interlaken vertoede. CENTRALE DIACONALE OONFERENTIE DER GEREF. KERKEN. De Centrale Diaconale conferentie der Geref. Kerken bestaat dit jaar een halve eeuw en dit felt zal feestelijk worden herdacht te 12 en 13 Sept. a.s. Aan den avond van Dins- dag 12 Sept. zal in de Keizersgrachtkerk een kome/i rust voor een paar weken. Dat is al- les wat hij noodig heeft." ..Hij? Wie is hij?" vroeg Arabella. ,,Mr. Basil Cattermole," klonk 't koele, bijna trotsche antwoord. Basil. Dat is dan zeker de andere broer, dien ik nog niet gezien heb, de jongeman, die nog op het college was," zei Arabella. „Ver- tel eens wat hij mankeert," vroeg ze belang- stellend aan het hooge personage. Maar de verpleegster had zich reeds uit de voeten gemaakt om Frederick enkele bevelen te geven hetreffende de bagage en Arabella moest op het antwoord op haar vragen wach- ten totdat Peggy haar wat kwam helpen met het kleeden voor het diner. Want het vrien- delijke arme familielid oordeelde het een beetje haar Christenplicht om de nieuwe logde zooveel mogelijk met haar persoonlijke zor- gen te omkoesteren en haar tegen de hatelijk- heden der anderen in bescherming te nemen. Zoo kwam het dat Peggy even haar hoofd om de deur stak en vriendelijk informeerde of miss Ames nog iets noodig had. ,,Ja, beste Peggy, je moet me eens vlug ver- tellen, wat al die herrie rond den persoon van Basli Cattermole beteekent," vroeg miss Ames met een glimlach, die Peggy ineens deed denken aan 'n piano, die geopend wordt en een rij blanke toetsen te zien geeft. „Wat is er eigenlijk met hem aan de hand." ..Zenuwen! Zenuwen!" zei Peggy Delamere gelaten. „Hij is verbazend knap weet je en hij heeft veel te hard gewerkt op het College. Hij overwerkt Zich altijd en dan krijgt hij een tijd, dat hij volkomen overspannen is." Ze zei het alles een beetje minachtend, want het jonge meisje, dat haar hart heeft verpand aan den man van het zwaard, heeft over het algemeen niet veel achting voor den man van de pen. Zij ging vender: „Dat is nu al de derde keer. Den laatsten keer werd hij op- genomen in een rusthuis in de buurt" van Fitzroystreet, waar ze hem vijftien guinjes dankstond worden gehouden, die zal worden geopend door Mr. A. J. L. v. Beeck Calkoen van Den Haag, chef van de afdeeling Hooger Onderwijs aan het Dept. van Onderwijs, oud- voorzitter van en adviseur van de conferentie, waama Ds. T. Ferwerda, Geref. predikant te Amsterdam, zal voorgaan. Na afloop vindt in Krasnapolsky te Am sterdam een begroetingssamenkomst plaats. De 50e Centrale Diaconale Conferentie zal Woensdag 13 Sept. eveneens in Kras worden gehouden onder leiding van den heer J. H. Veenkamp te Amersfoort. In de morgenver- gadering van Dr. J. Hoek, Geref. predikant te 's-Gravenhage-West, en redacteur van het Diaconaal Correspondentieblad, spreken over: .,Onze conferentie in het goud". Ook zal in die bijeenkomst een gedenikboek worden aange- boden. In de middagvergadering komen de huishoudelijke zaken aan de orde. In het comite moeten twee nieuwe leden gekozen worden. aangezien de heeren K. Boersma te Enschede en A. N. Evers te Arnhem niet in het diakenambt gebleven en dus ook niet her- kiesbaar zijn. In deze vac. zijn, wat Overijssel betreft, candidaat gesteld de heeren Jac. Bosch te Zwolle, H. W. Bosnian te Enschede en J. Schipper te Hemgelo en wat de Gelder- sche vacature betreft, R. Loos te Arnhem en H. J. Wikkerink te Aalten. Voorts zijn ter behandeling ingekomen vraagpunten van de diaconieen van Zeist en van Zwolle. Dr. C. Bouma, Geref. predikant te 's-Gra- venihage-Oost, zal refereeren over: „Rijkdom en armoede onder Nieuw-Testamentische be- lichting". Dr. B. Wielenga, Geref. predikant te Amsterdam, zal een opwekkend slotwoord spreken. Uit de Diaconie van de Geref. Kerk van Amsterdam heeft zich een regelingscommissie gevormd, bestaande uit de heeren J. Deute- kom, Mr. G. H. A. Grosheide, H. J. Oosten en J. de Vries. MENDELSSOHN EN CO. VRAAGT SURSEANCE VAN BETAEING AAN. Naar gemeld wordt, heeft de commanditaire vennootschap Mendelssohn en Co. te Amster dam Vrijdag bij de rechtbank te Amsterdam surseance van betaling aangevraagd. Op de beurs te Amsterdam heeft deze tij- ding Vrijdagochtend heel wat constematie verwekt. Mendelssohn en Oo. toch vormt een der grootste in ons land gevestigde bankiers- huizen. De belangen, waarbij zij betrokken is, hebben een geweldigen internationalen om- vang. Men wist Vrijdagmorgen nog niet, welke beteekenis aan de aanvraag om surseance van betaling moet worden toegekend. Merkwaardig is het intusschen, dat de aan- vrage werd gedaan onmiddellijk na den dood van dr. F. Mannheimer, den beheerenden ven- noot, die Vrijdagnacht plotseling te Parijs stierf. Zooals men zich zal herinneren is er mdertijd nog al wat te doen geweest over de naturalisatie van den heer Mannheimer, die geboren Duitscher het Duitschland van Adolf Hitler den rug moest toekeeren, omdat hij van Joodsche afkomst is. Hij werd op 19 September 1890 te Stuttgart Wurtenberg) geboren en promoveerde te Heidelberg, naar het Hbl. meldt, in de rechts- wetenschap op een proefschrift over een on- derwerp van strafrecht. De ambities van dr. Mannheimer gingen echter al spoedig een andere richting uit en al spoedig werd hij aangetrokken tot het bankiersvak. Het was in den oorlogstijd, dat de heer Mannheimer zich in ons land vestigde als lei- der van de Duitsche Kriegsmetall Ges. een door Walter Rathenau gestichte organisatie ten behoeve van de Deutsch Grondstoffenvoor- ziening. Enkele jaren later, d.w.z. na het einde van den oorlog kreeg hij de vertegenwoordi- ging van de Duitsche Rij.ksbank hier te lande, die hij verscheidene jaren waamam. Intusschen trad de heer Mannheimer in 1920 toe tot de firma Mendelssohn Co. te Berlijn, "die te Amsterdam een zaak had ge- per week lieten betalen, maar waar hij nog slechter werd van de straatorgels, die onder zijn raam voorbijkwamen. Toen zei tante Sybil, dat zij hem een volgende maal liever onder haar eigen dak wenschte te hebben. Hij wordt aan een speciale behandeling onderwor pen, die haar eigen huisarts heeft voorge- schreven. Hij mag de eerste twee dagen niets anders hebben dan yoghurt en al dien tijd in een halfdonkere kamer en slechts fluisterend spreken." ,.Laeve deugd, wat een leven," riep Arabella medelrjdend uit. „Dat jong is te beklagen hoor. Ik zou niet graag met hem oversteken. Ik zeg je dat het middel erger is dan de kwaal. Mag niemand van ons alien eens zijn hoofd binnen de deur steken om hem een beetje op te monteren? Hij zal er zeker niet beter van worden als hij al dien tijd in dat akelige don- ker ligt te piekeren over al zijn examens." „G nee, nee. Zoolang hij er zoo erg aan toe is, mag niemand in het geheele huis zich ook maar een oogenblik met hem inlaten. De nurse en niemand anders dan de nurse gaat over hem," zei Peggy Delamere haastig, al vreesde ze reeds een onverhoedschen aanval op de ziekenkamer. lEn ze was maar juist op tijd, want Basil's moeder had reeds met zijn zusters een rege- ling getroffen, waarbij ze elkander om beur- ten zouden aflossen voor de uren van den dag om bij den aristocratischen lijder de wacht te houden en hem met hun zorgvuldig gemodu- leerde stemmen enkele trage woorden toe te voegen. Wat Peggy zelf betrof... zij wist maar al te wel, dat men haar direct zou komen zeggen, dat ze elken morgen en elken middag een uur zou moeten voorlezen in dat zwakke, mystieke licht van de duistere ziekenkamer. Dan kon ze haar arme zwakke oogen zit- ten inspannen boven het diehte zetsel van een of ander Duitsch philosophieboek. Maar ze wist eveneens, dat de stralende vestigd, waarvan de heer Mannheimer de lei ding kreeg. Dank zij1 zijn voortvarendheid werd de firma feitelijk het officieele bankiers- huis van de Weimar-Republiek. Uit den aard der zaak waren het geduren- de een reeks van jaren de Duitsche zaken, die bij. de firma domineerden. Hierin kwam ech ter verandering nadat het Nationaal Socialis- me aan het hewind was gekomen. Het was reeds te voorzien, dat het nog slechts een kwestie van tijd was, dat de Berlijnsche firma Mendelssohn haar zaken zou moeten stopzet- ten en inderdaad is de Berlijnsche zaak dit jaar dan ooik geliquideerd. Reeds lang te voren had de werkzaamheid van de Amsterdamsche firma onder de leiding van dr. Mannheimer zich in andere richting bewogen en nam de intemationale crediet- verleening. vooral aan Frankrijk en Belgie daarbij een voomame plaats in. De Fransche staat zou geen verliezen lijden. Havas meldt uit Parijs: Het Fransche mi- nisterie van financien deelt mede: Mandelssohns bank was lid van de Neder- landsche en Zwitsersche banksyndicaten, waarmede de Fransche staat contracten heeft tegenwoordigheid van miss Arabella Ames en haar onbedwingbare stem voldoende zouden zijn om den meer dan overspannen zieke een zenuwaanval te bezorgen, waarvan hij de eer ste maanden niet herstellen zou. jEn zijn kamer wordt heelemaal met wit linnen bespannen," ging Peggy verder, terwijl ze het zwart zijden kleed over Arabella's schouders het glijden. Arabella had haar reeds in vertrouwen medegedeeld, dat ze Man ners' vingers gewoonweg niet aan haar lijf kon dulden. Eten wit vloerkeed, witte meu- bels, witte bloemen. Arabella kreeg een rilling van afgrijzen. ..Verschrikkelijk. Het lijkt wel alsof er een begrafenis en een bruiloft zijn samengevallen. Ik kan je wel zeggen, dat ik erg met dat jong te doen heb, Peggy." Zij kreeg ineens een fel verlangen om hem te zien. Dat alles prikkelde haar nieuwsgie- righeid. Iedereen weet, hoe een huishouden als bij tooVerslag verandert, indien het onder de al- leenheerschappij van een strenge Londensche nurse is gekomen. In dit opzicht was de jonge vrouw in haar koelgrijze uniform een ware tzaar. De ge heele familie Cattermole had ze aan haar voeten en niemand, niemand in het geheele huis, van meesteres tot bedienden, had nog het idee, dat hij over zijn eigen wil beschikte, zoolang nurse Hester den commandostaf zwaaide... niemand, dat wil zeggen behalve Arabella. Arabella kon zich maar niet voorstellen, om welke reden zij haar krachtige stem tot een graftoon zou moeten dempen, alsof er een doode in huis was, omdat nurse Hester tel- kens haar wenkbrauwen verontwaardigd op- trok, telkens als zij Arabella haar ver- rukkelijken mond opende. Arabella verkoos even luid te spreken als zij steeds gewend was. ,,De patient kan me van hier toch niet hooren," zei ze uitdagend. Dit gebeurde na gesloten, zoowel voor de conversie in 4 pro- cents-leeningen van de Fransche buitenland- sche leeningen, welke tegen een hoogere rente waren geplaatst. als voor de consolideering voor zes jaar van de in het buitenland ge- plaatste leeningen op korten termrjn. Deze contracten zijn uitgevoerd. De operaties zijn gesloten en de winst is definitief door den Franschen staat verworven. In de toekomst zal de dienst deze laeningen verze.kerd wor den door het filiaal van de Banque de Paris et des Pays-Bas te Amsterdam. MINISTERSFENSIOEN VAN f 54. De parlementaire redacteur van de Tel schreef aan zijn blad: De ministers van het vijfde kabinet-Colijn ..ebben Donderdag* op de meest eervolle wrjze ontslag gekregen uit hun ambt. Zij zijn op 25 Juli j.l. beeedigd en dus 17 dagen in functie geweest. Hiervoor hebben zij, krachtens de geldende wettelijke regelen recht op pensioen. Niet over een vol jaar, zooals wel eens ge-' dacht en beweerd wordt. Er geldt ten deze niet een minimum wel een maximum van f 6000, doch het pensioen wordt precies per dag berekend. Volgens art. 68 van de Pen- het diner in de eetzaal, toen de nauwgezette nurse nog even zat te spelen met een Dres- dener perceleinen koffiekop, voordat zij naar het ziekbed van haar patient terugkeerde, waar Beryl, Basil's favoriet hem op het oogen- blik gezelschap hield. ,,En wanneer zal ook ik hem op zijn minst eens mogen bezoeken?" ging Arabella verder. „Ik zou hem op zijn minst toch wel eens in die witte voliere willen zien. Dat moet verbazend opbeurend zijn, zou ik denken. Miss Delamere heeft me wel ge- zegd. dat niemand van het huis in de zieken kamer mocht binmentreden, maar ik heb zoo het idee, dat ze er allemaal al geweest zijn, behalve ik. Op het dorp schijn ik bij de zieke menschen nog al goed in den smaak gevallen te zijn, anders zou de molenaar niet speciaal met Kerstmis een krentenbrood voor ons ge- bakken hebben, omdat ik zijn zieke moeder zoo mooi aan haar eind heb gebracht. En dan de jongen van den veldwachter, toen die onder een boom zijn linkerbeen verpletterd had. Die lag gewoon te schudden van het lachen, als ik zoo eens langs kwam. Ik schijn er een aparte manier op na te houden om de menschen een beetje te doen vergeten, dat ze werkelijk ziek zijn. Je moet ze wat zien op te kikkeren, zeg ik altijd maar." „Deze patient heeft geen speciale hehoefte om... hm... opgekikkerd te worden," ant- woordde nurse Herster met 'n Siberiestem. ,,Dat zou zelfs heel gevaarlijk voor hem zijn", ging ze op haar beroepstoon verder, met een dwingende overtuiging, waarvoor de geheele Cattermole-familie gelaten zwichtte. „Ik kan niet de verantwoordelijkheid op me nemen om hem de eerste weken in aanraking te bren- gen met vreemdelingen." ,,Net zooals je wilt," zei miss Ames, zon- der eenige rancune. ,,Dan zal ik probeeren of ik al dien tijd zonder hem kan." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1