ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9950 VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1939 79e Jaargang Binnenfand Buitenland EERSTEZBLAQ EERSTE CONCENTRATIEKAMP VOOR VROUWEN. KOSTBARE BIJBEL TERUGGEVONDEN. ALS HITLER GEEN OORLOG ONTKETEND ZAL ER GEEN OORLOG KOMEN. Bloemenmagazijn G. J. WILL TERNEUZEN, 11 AUGUSTUS 1939. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ir. per post r"l,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIENVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer j 0,20. KLEINE ADVERTENTIfiNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG-, VVOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MENSTPLICHT. Vrijstelling wegens broederdienst. De Burgemeester van TERNEUZEN brengt hierbij ter openbare kennis, dat blijkens een ontvangen schrijven van den Minister van Defensie aan alle ingeschrevenen voor de lichting 1940, die in aanmerking zouden kun- nen komen voor vrijstelling wegens broeder dienst en te wier aanzien deze vrijstelling met inachtneming van de daarvoor bepaalde tijd- stippen is aangevraagd, bedoelde vrijstelling zal worden verleend. Terneuzen, 11 Augustus 1989. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. BENOEMING TWEEDE KAMERLID. Het centraal stembureau he eft den heer C. J. van Kempen benoemd verklaard als lid van de Tweede Kamer in de vacature, onlangs ontstaan door het bedanken als Tweede Kamerlid van Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, toen deze tot minister van Waterstaat was benoemd. De heer Van Kempen heeft de benoeming tot Kamerlid aangenomen. RIJTIJDENWET EN RIJTIJDENBESLUIT. Op a.s. Zondag, 13 Augustus, treden in werking de Rijtijdenwet en het Rijtijden- besluit. Onder de desbetreffende bepalingen vallen autobuschauffeurs, bestuurders van taxi's of huurauto's, vraehtauto-chauffeurs. Verder: personen, die motorrijtuigen besturen, waarmede personen of goederen tegen ver- goeding van welken aard ook, worden ver- voerd (hieronder vallen b.v. ook degenen die auto's van bodediensten besturen) en per sonen, die als bestuurder van een motorrijtuig in dienstbetrekking werkzaam zijn (hieronder vallen particuliere chauffeurs, handelsreizi- gers enz. Bedoelde personen moeten in het bezit zijn van een werkboekje, dat afgegeven wordt op vertoon van een geldig rijbewijs. Zij, die on der het Rustdagbesluit van de Arbeidswet vielen en binnen twee maanden de in hun be zit zijnde rustdagkaart voor 1939 inleveren, bekomen gratis zulk een werkboekje. Het werkboekje bevat volledige gegevens omtrent het gebruik. Het moet steeds wor den ingevuld indien een motorrijtuig wordt bestuurd. Een vrachtautochauffeur, om maar een voorbeeld te noemen, die op Zondag met zijn familie per personenauto er op uit trekt, moet zijn werkboekje invullen. Eens in de drie weken mag hij heelemaal niet op Zondag rijden. Voor elk tweede of volgend exemplaar, gel- dig voor eenzelfde kalenderjaar, is een bedrag van twee gulden verschujdigd. De aandacht van hoofden of bestuurders van ondernemingen, waarin personen werk zaam zijn als bestuurders van een motor rijtuig, wordt gevestigd op hun plicht om een ehauffeursregister aan te houden. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op de algemeene bepaling, dus ook voor hen, die geen werkboekje behoeven te hebben, welke luidt ,,Het is aan een ieder verboden: a. in een toestand van oververmoeidheid of b. ge durende langer dan vijf uren een motorrijtuig te besturen, tenzij voldoende onderbrekingen van den rit hebben plaats gehad of op grond van andere feiten aannemelijk is, dat over vermoeidheid van den bestuurder niet aan- wezig is." Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het Bureau van Politie of tot het Dis- trictshoofd der Arbeidsinspectie, in het 2e District te Breda, Wilhelminastraat 35. Niet onder de bepalingen der wet vallen (ook wat betreft het werkboekje) o.m. han- delsreizigers en particuliere chauffeurs, voor zooveel als zoodanig erkend door genoemd districtshoofd der arbeidsinspectie. De rijtijdenwet en haar ditvoeringsbepalingen. De K.N.A.C. schrijft: 'Hoewel het doel van de binnenkort in wer king tredende rijtijdenwet, n.l. het tegengaan van te lange rij- en werktijden van beroeps- chauffeurs, de voile sympathie van de K.N.A.C. heeft, omdat daarmede de verkeers- veiligheid kan worden gediend, moet toch niet uit het oog worden verloren, dat de uitvoe- ringsbepalingen in een dermate bureaucrati- schen vorm zijn gegoten, dat het doel ver wordt voorbij geschoten. Tegen de regeling in dezen vorm heeft de K.N.A.C. dan ook haar stem nadrukkelijk doen hooren en zij blijft van meening, dat de huidige regeling zoo spoedig mogelijk zal moeten plaats maken voor een betere, welke in direct verband moet staan met de wetten, waarbij personen- en goederenvervoer aan een vergunningsstelsel worden gebonden. Tot welke ongewenschte verhoudingen de uitvoeringsbepalingen van de Rijtijdenwet lei- den, moge uit het volgende blijken. Autobuschauffeurs, bestuurders van taxi's, huurauto's, vrachtauto's en verder alle overi- gen, die in dienstbetrekking een auto besturen (uitgezonderd handelsreizigers en particuliere chauffeurs) en die daarvoor in het bezit van een „werkboekje" moeten zijn, zullen voor- taan op hun vrijen dag in het geheel geen auto's of motoren met zijspan meer mogen berijden. Immers moeten zij eens per week een onaf- gebroken rusttijd van 30 uren „genieten", in welken tijd zij geen motorrijtuigen mogen be sturen, uitgezonderd motortweewielers. Aan een ieder, die voor zijn betrekking auto rijdt zal het dus voortaan kort en goed ver boden worden op zijn vrijen dag per motor rijtuig de natuur in te trekken of anderszins in zijn eigen tijd een motorrijtuig te besturen. De K.N.A.C. acht dit een staaltje van be- denkelijke ambtelijke bemoeizucht, voort- vloeiende uit den verkeerden en door de K.N.AC, dan ook bestreden opzet der Riitij- denwet. Ten eenenmale wordt door deze aantasting der persoonlijke vrijheid de groote waarde ont- kend van het motorrijtuig als recreatiemid- del voor breede lagen der bevolking. En eens te meer blijkt, dat in ambtelijke wetgevende kringen betreffende het motorwegverkeer nog gedachten heerschen, die ten minste een kwart eeuw bij hun tijd ten achter zijn. Gezwegen dan nog van de onbillijkheid, dat in vele gevallen niet op vrije dagen van een motorrijtuig gebruik kan worden gemaakt, waarvoor echter wel de motorrijtuigenbelas- ting moet worden doorbetaald. HET ZEILEND SOHOOLSCHIP. De pogingen van de nationale vereeniging „Het zeilend schoolschip" om nog dit jaar een begin te maken met de practische scholing van stuurmansleerlingen op een groot zeil- scnip, zijn "met succes bekroond. Weliswaar beschikt de vereeniging nog niet over een eigen schip, maar er kan thans toch een eer- ste stap gezet worden naar de verwezenlijking van haar ideaal. Dank zij het initiatief en de bemoeienissen van eenige bestuursleden, dank zij vooral de enthousiaste medewerking van kapitein Sune Tamm, is het mogen gelukken voor een vier- tal Nederlandsche jongens een plaats op het Zweedsche opleidingsschip Abraham Ryd- berg" te reserveeren. Zoo zullen binnenkort vier Nederlanders de tien maanden lange reis naar en van Australie onder zeil gaan maken aan boord van den Zweedschen viermaster. Onnoodig te zeggen, dat de vereeniging er niet aan twijfelt of zij zullen op deze reis een schat van ervaring en zeemanschap opdoen. Zij hoopt op deze wijze voor de Nederlandsche koopvaardij een aantal menschen af te leve- ren, die van zessen klaar zijn en de onbetwiste waarde van de opleiding aan boord van een zeilschip in de groote vaart afdoende zullen bewijzenmenschen die het harde leven op een wind-jammer verkiezen boven het com fort van een stoom- of motorschip, omdat ze voelen dat uit die harde school de flinkste kerels komen. DE VEE.VOEDERDISTRIBUTIE- EN HEX MAALDERI.JBEDRIJF. De Algemeene Nederlandsche Molenaars- bond heeft eenigen tijd geleden toepassing van de Vestigingswet-kleinbedrijf op de distri bute van veevoeder en het maalderijbedrijf gevraagd. Hiertegen heeft de Nationale Cooperatieve Raad bij den Minister van Eco- nomische Zaken bezwaren ingediend, zooals wij onlangs hebben gemeld. Thans vernemen wij, dat ook de drie een- trale landbouworganisaties (de Chr. boeren- en tuindersbond, de Kath. Ned. boeren- en tuindersbond en het Kon. Ned. landbouw- comitd) den minister hebben verzocht ge- noemde aanvrage om toepassing van de Ves- tigingswet niet in te willigen. Voor het geval toch tot toepassing van de wet zou worden overgegaan hebben de drie organisaties als haar meening te kennen ge- geven, dat degenen, die een zaadvoederscur- sus en een landbouwwintercursus met aan- teekening hebben doorloopen, geacht moeten worden te voldoen aan eischen van vakbe- kwaamheid. (N. R. Crt.) ULVENHOUT ZONDEK FEEST. Het standpunt van den burgemeester. Naar aanleiding van de weigering door den burgemeester van Ginneken, jhr. mr. E. Ser- raris, van zijn toestemming voor den fakkel- optocht en een muzikale wandeling door Ul venhout op den nationalen feestdag, deelt de burgemeester mede, dat deze weigering inder- daad gegrond is op bestaande moeilijkheden tusschen den burgemeester c.q. het college van B. en W. en den voorzitter van het Oranjecomite te Ulvenhout. De burgemeester en het college van B. en W. hebben, gezien de ervaring met de feesten ter herdenking van het 650jarig bestaan van Ulvenhout in 1937 en de daarna ontstane moeilijkheden, welke feesten onder leiding stonden van den voorzitter van het huidige Oranjecomite ter plaatse, geen vertrouwen meer in die leiding. Dit is een en andermaal aan het Oranjecomitd te Ulvenhout medegedeeld, doch steeds zonder eenig resultaat. Het kon derhalve, aldus de burgemeester, aan het Oranjecomite bekend zijn, dat het onder de huidige leiding geen toestemming tot het organiseeren van feeste- ilijkheden zou krijgen. Ook de burgemeester betreurt het ten zeer- bte, dat Ulvenhout op den nationalen feest- dag^geen feest heeft kunnen vieren, doch hij handhaaft onV'erzwakt zijn standpunt, dat hij in de huidige leiding geen vertrouwen heeft en hij is <5m ook niet van plam om, wanneer in die leiding geen vemndering komt of an dere waarborgen worden gesteld, voor de aan- gekondigde feestelijkheden op 31 Augustus zijn toestemming te verleenen. Intusschen worden van andere zijde pogin gen aangewend om de bestaande moeilijkheden op korten termijn op te lessen, teneinde de be volking van Ulvenhout gelegenheid te geven op 31 Augustus a.s. de schade dubbel en dwars in te halen. NIEUWE HOFMA A RSOH ALK De Koningin heeft luitenant-kolonel jhr. A. D. Laman Trip, commandant der Koninklijke marechaussee te Arnhem, wien met ingang Van 1 September een eervol ontslag uit den militairen dienst was verleend, met ingang van dien datum benoemd tot Haar kamerheer in buitengewonen dienst en tot hofmaarschalk. De heer Laman Trip, die wijlen mr. F. F. baron de Smeth die eenige maanden geleden bij een auto-ongeluk om het leven is geko- men, opvolgt, werd 9 December 1884 te Arn hem geboren. Op 15 September 1899 werd hij als cadet geplaatst op de cadettenschool en twee jaar later begon hij zijn studie aan de Kon. Militaire Academie. Op 22 Juli 1904 werd hij benoemd tot tweede luitenant van het eerste regiment infanterie en op 16 April 1908 tot eerste luitenant. Daarna werd hij vijf jaar gedetacheerd bij de infanterie in Nederlandsche Indie. Op 29 Juli werd hij overgeplaatst bij het korps mare- chaussee in Atjeh. i 4 Augustus 1913 keerde hij naar Nederland terug; hij werd toen ingedeeld bij den staf van de infanterie. Op 8 September 1913 werd hij werkzaam gesteld bij de K.M.A.; op 7 Juli 1915 overgeplaatst bij het corps grenadiers, op 12 October 1917 weer overgeplaatst naar het corps Koninklijke marechaussee bij den staf van dat wapen. Op 28 Januari 1918 werd hij bevorderd tot kapitein en op 12 September daarna overge plaatst bij de eerste divisie der Koninklijke marechaussee. Elf jaar later in 1929 werd hij bevorderd tot majoor, eveneens bij de eerste divisie. Commandant van de derde divisie der Koninklijke marechaussee werd hij op 1 Nov. 1931. Op 24 Mei 1935 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel. De heer Laman Trip bezit het eereteeken voor belangrijke verrichtingen in Atjeh van 19061910 en het ordeteeken vijfde klas van The Most Excellent Order of the British Em pire. Hij is ridder in de orde van de Rijzende Zon, hem geschonken door den keizer van Ja pan en ridder in de orde van St. Jan, ridder eerste klas van de orde van de Zwaarden, hem geschonken door den koning van Zwe- den. Hij is officier in de Orde van Oranje- Nassau, met de zwaarden. DE PLANNEN VAN DR. H. COLIJN. Naar gemeld wordt, ligt het in het voor- nemen van Dr. H. Colijn om tegen het einde van September een reis te ondememen naar de Vereenigde Staten, Japan, China en Ned.- Indie. Tijdig voor den aanvang van de verkiezin- gen van 1941 hoopt de heer Colijn weer in Nederland terug te zijn. HONGAARSCHE LOF IN VERBAND MET DE GEBOORTE VAN PRINSES IRENE. Het A.N.P. meldt uit Boedapest: De Hon- gaarsche bladen hebben in groote artikelen verslag uitgebracht over de heugelijke ge- beurtenis in Nederland. De Az Est" wijdde een heele pagina aan dit feit. De Amster- damsche correspondent van dit blad schrijft o.m.,,De geboorte van het kleine Prinsesje is een nieuwe gelegenheid voor de bewoners van dit land om, zonder onderscheid van maatschappelijken stand of poiitieke opinie, getuigenis af te leggen van hun trouw en aanhankelijkheid aan de Koninklijke familie. Iedereen is gelukkig dat deze nieuwe blijde gebeurtenis het Nederlandsche volk tot een nog nauwere eenheid heeft samengesmeed. Koningin Wilhelmina, deze wonderlijke vrouw, heeft, temidden van de verschrikkingen van den wereldbrand de vrede van het moeder- land en van de overzeesche gewesten met hun 60 millioen inwoners weten te behouden en verzekeren en strekte als eerste de helpende hand uit naar de door den oorlog arm gewor- den en ontberingen lijdende Hongaarsche kinderen. Gedurende haar 41-jarige regeering heeft zij de wereld ontelbare voorbeelden van men- schelijke samenwerking en de mogelijkheid van een vreedzame ontwikkeling gegeven. Nu verheugt zich met haar het geheele land, en ook wij Hongaren, vooral de groep van de in Nederland levende Hongaren, dat een nieuwe spruit van de Koninklijke familie nieuwe vreugde in het land bracht." BELGIE IS OP ZIJN HOEDE. De Belgische legerautoriteiten waren aan- vankelijik van plan de herhalingsoefeningen dit jaar in West-Vlaanderen te doen houden en wel in de maand September. Thans heeft men besloten alle te dien einde gen omen maatregelen volkomen te wijzigen in verband met den kritieken toestand in Europa. Dit wil geenszins zeggen, dat men in officieele kringen alarm slaat en de naaste toekomst met bijzondere bezorgdheid tegemoet ziet. Men is initegendeel van oordeel, dat de militaire maehtsontplooiin.g van de democra- tische staten de beste waarborg voor den vrede is, en dat men daarom goed doet, niet het oor te leenen aan de pessimistische ge- ruchiten, die met kwistige hand worden rond- gestrooid. In verband met de berichten, dat Duitsch- land tegen het einde van Augustus ongeveer twee millioen soldaten onder de wapenen zal hebben, zullen de legermanoeuvres in Wallo- nie, in plaats van in West-Vlaanderen gehou- den worden. Van eenigen specialen maatregel op militair gebied of het oproepen van reser ves is op het oogenblik absoluut geen sprake. GORING OVER ZIJN RONDREIS. De Nachtausgabe publiceert een interview met Goring over zijn rondreis door Duitsch- land. Goring verklaarde o.a., de reis ook ge- bruikt te hebben om zich van de veiligheid der belangrij.kste Duitsche industriegebieden tegen vijandelijke luchitaanvallen te overtui- gen. Vooral zegt hij er voor gezorgd te heb ben, dat het Roergebied de grootste bescher- ming krijgt welke volgens technische en mili taire ervaringen mogelijk is. Aan de Weste- lijke versterking heeft hij, de laatste aanwij- zingen gegeven voor de uitbreiding der lucht- beschermingszones. Voorts zeide Goring het te betreuren, dat de staatslieden, die zich met de omsingelings- politiek bezig houden, bij deze rondreis niet aanwezig waren. De buitenlandsche jouma- listen moesten eens onder het volk gaan. Men zou hun alles laten zien en zij zouden vernemen hoe en wat het Duitsche volk thans is. Zij zouden kunnen constateeren, dat in Duitschland niet de geringste zenuwachtigheid valt te bespeuren. Wij zijn, aldus Goring, vol komen kalm en gerust, in afwachting van den vrede, dien wij willen. Wij zrjn echter ook be sloten ons te verdedigen, wanneer de anderen ons dezen vrede niet gunnen, of wanneer iemand zoo dom zou zijn Europa in een oor log te storten. Niemand heeft tot mij gedu rende de geheele reis van oorlog gesproken. Wanneer ik, zoo besloot Goring, de redevoe- ringen en artikelen lees welke van de Pool- sehe politici uitgaan, dan kan ik daarvoor slechts een verklaring vinden, dat deze men schen zuiver uit zorg en angst niet meer weten wat zij zeggen. DE MANOEUVRES IN DUITSCHLAND BEGONNEN. De eerste fase van de groote manoeuvres der gemotoriseerde troepen is begonnen met het leggen van pontons over de Elbe ten Noordwesten van Dresden. Waarschijnlijk zul len de manoeuvres in de volgende weken wor den uitgebreid tot een meer Noordelijk en Oostelijk gebied. Te Berlijn wordt een aantal scholen in ge- reedheid gebracht voor de legering van mili tairen, die aan de manoeuvres zullen deel- nemen. lEr wordt een opmerkelijke geheimhouding in acht genomen over de oefeningen van de gemotoriseerde afdeeiingen en hoewel Brit- sche officieren bij de manoeuvres aanwezig zijn, zijn geen bijzonderheden ter kennis van het publiek gebracht. Het is nog steeds mogelijk voldoende hoe- veelheden benzine in Berlijn te krijgen, doch berichten uit de provincie wijizen erop, dat een tekort steeds dreigender wordt. De aan tankstations gegeven instructies reservevoorraden voor militaire doeleinden aan te leggen, hebben het in vele gevallen voor particulieren moeilijk gemaakt zooveel benzine te krijgen als ziji noodig hadden. PASSAGIERSDIEN STEN IMPERIAL AIRWAYS BEPERKT. De directie der Imperial Airways deelt mede dat zij tot haar leedwezen heeft moeten beslui- ten tot een onmiddellijke en aanzienlijke beperking van hot passagiersvervoer op de lijnen binnen het Britsche Rijk. Het wapeningsprogramma der regeering heeft tot een ernstig tekort aan materieel bij de Imperial Airways geleid, doordat het ministerie van luchtvaart, bij de afleveringen voorrang geniet. Een tweede reden voor de beperking der diensten is het onmiddellijke tekort aan geoefend personeel. De omstandigheden zijn zoo abnormaal, dat het feitelijk onmogelijk is, bestuurders van de militaire luchtmacht te recruteeren. Boven- dien is het ministerie van luchtvaart op het oogenblik niet in staat de burgerluchtvaart de hulp en aanmoediging te geven, die zij klaarblijkelijk noodig heeft en die de minister wenscht te verleenen. Het tekort aan mate rieel wordt nog geaccentueerd door eenige verliezen, die deonderneming in 1939 heeft geleden. Voor de K.L.M. maakt het besluit van de Imperial Airways niet veel uit. De Indie- vliegtuigen zijn tjokvol en er kunnen nauwe- lijks mder passagiers vervoerd worden. De K.L.M. zou alleen dan kunnen profiteeren van het besluit der I.A., wanneer zij over grooter machines beschikte, en wanneer de frequentie grooter zou zijn. SMOKELEN MET BEHULP VAN FRANSOHE DIPLOMATIEKE VALIEZEN? Reuter meldt uit New-York: Procureur Cahill heeft Cordell Hull doen weten, dat het Fransche ministerie van bui tenlandsche zaken er in zou hebben toege- stemd, dat gebruik gemaakt werd van diolo- matieke valiezen voor het smokkelen van bedrijfsfilms. Cahill heeft zijn beschuldigingen kenbaar gemaakt op verzoek van de federale groote jury, welke ook beweerde, dat het verkeers- bureau der Fransche regeering, het Fransche consulaat te New-York, een Fransche scheep- vaartlijn en verscheiden particulieren er naar streven de douanerechten der Vereenigde Staten te ontduiken. Te Ravensbruck bij Furstenberg in Mecklen burg is het eerste concentratiekamp uitslui- tend voor vrouwen ingericht. Verwacht wordt, dat Himmler binnenkort een bezoek zal bren- gen aan dit kamp, waarin alleen vrouwelijke „vijanden van den staat" zullen worden opge- nomen, voor het meerendeel beschuldigd van poiitieke misdragingen. De vrouwen, die een speciaal uniform dragen, mogen geen bezoek ontvangen, maar haar is toegestaan. eens in de maand naar huis te schrijven. Er zijn de gebruikelijke drastische maat regelen genomen om ontsnapping te voor- komen. Het kamp is omgeven door een onder stroom staande draadversperring en er is voort- durend een detachement van de S.S. ter be- waking aanwezig. Gedurende den dagelijk- schen arbeid van 9 uur is het den vrouwen streng verboden een enkel woord van een particulier gesprek te wisselen met haar bewakers. Het D.N.B. meldt uit Madrid: Onder het puin van de universiteitswijk is de eerste West-Gothische bijbel van Alcala teruggevonden, welke een der belangrijkste bezittingen was van de universiteitsbiblio- theek v66r het uitbreken van den burger- oorlog. Het in varkens.leer gebonden kost- bare boekdeel was met andere boeken van waarde gebruikt als afweer tegen de kogels der belegeraars. De bijbel bevindt zich in half- verbranden en verscheurden toestand. Van den kostbaren band, die uit de 16de eeuw dateert en het wapen draagt van kardinaal Cisneros, is slechts een zwartgebrand stukje overgebleven. De bijbel zelf is uit de tiende eeuw en bevat 329 perkamenten vellen, in drie kolommen beschreven in Westgotisch hand- schrift. In een radio-rede, die hij voor Amerika heeft gehouden, zeide Churchill o.a., dat de stUte, die over Europa hangt, er een was van afwachting en in vele landen van vrees. De nazi's zeggen, dat zij omsingeld worden. Zij hebben zichzelf omringd met buurlanden, die voortdurend moeten raden, wie het eerst neer- geslagen zal worden. Dit soort raadsels is een zeer vermoeiend spelletje en de andere landen, in het bijzonder de kleine, vinden het reeds lang niet meer amusant. In Duitsch land zit op een bergtop den man, die in een enkelen dag de wereld kan bevrijden van de vrees, die op haar drukt, of alles en alien in een vulkaan van rook en vlammen kan stor ten. Als Hitler geen oorlog ontketend, zal er ook geen oorlog komen, aldus Churchill. Nie mand anders zal oorlog gaan voeren. Nie mand heeft er ooit van gedroomd, Duitsch land aan te vallen. Als Duitschland zou wil len worden gerustgesteld over een aanval door zijn buren, heeft het slechts een woord te sprekeh en zullen wij het de volledigste waarborgen geven in overeenstemming met de beginselen van het Volkenbondspact. Wij moeten emaar streven om voor de toekomst te geraken tot een stelsel van betrekkingen tusschen de menschen, dat een einde zal maken aan deze afschuwelijke krankzinnigheid, dat de werkende en schep- pende krachten haar taak zal laten voort- zetten en niet langer het geheele leven der menschheid afhankelijk doet zijn van de deugden, grillen of boosaardigheid van een enkelen man. TWEE MILLIOEN SIGARETTEN VERBRAND. Dikke wolken tabaksrook trokken Dinsdag .over de stad Christchurch in Nieuw Zeeland, afkomstig van twee millioen Engelsche siga- retten waarvoor geen invoervergunning was verkregen en die derhalve op last van de autoriteiten verbrand moesten worden. Deze maatregel hield verband met de drastische invoerbeperking, waartoe de regeering in December j.l. besloten heeft. VERRADERS IN FRANKRIJK. Indien men nog mocht twijfelen aan den ernst der bekende zaak omtrent de verstand- houding met vreemde mogendheden, waar mede men vooral Duitschland op het oog heeft, kan wat thans is uitgelekt omtrent de arrestatie van zekeren Amourelle, de belang- rijkheid der zaak wel belichten. Zooals men weet worden in Frankrijk om trent dergelijke zaken geen mededeelingen meer gedaan, doch men weet nu, dat Amou relle, die stenograaf is bij den senaat, reeds eenigen tijd achter slot en grendel zit, omdat hij de geheime besprekingen van de legercom- missie van den senaat voor frs. 400.000 aan de geheimen dienst van een vreemde mogend- heid zou hebben overgeleverd. Ook had hij opdracht anti-militairistische geschriften te laten verschijnen. De arrestatie verwekte groot opzien, daar Amourelle, die aangesloten is bij een der soeialistische partijen, vooral bij het optreden van het volksfront, zeer in de pas stond by de naaste omgeving van Leon Blum. „STEENKOOUDICTATOR" IN DUITSCHLAND. De stijgende Duitsche steenkoolbehoefte voor de tenuitvoerlegging van het vierjaren- plan alsmede het tekort aan huisbrand dat hierdoor dreigde te ontstaan, zijn voor maar- schalk Goring aanleiding geweest, den rrjks- ambtenaar en partijleider Paul Welter, tot ,,steenkooldictator" te benoemen. Het steenkoolprobleem, aldus het D.N.B. is daarmee van een louter economische aange- legenheid tot een kardinale kwestie voor staat en volk uitgegroeid. Daar de technische voor- bereiding voor een uitbreiding der steenkool- productie reeds in het kader van het vier- jarenplan is geschied is de eerste taak thans, in het tekort aan arbeidskrachten te voor- zien. Paul Walter, wiens officieele titel ,,ge- machtigde voor de opvoering der steenkool- productie in het vierjarenplan" luidt, zal in eerste instantie speciale maatregelen moeten treffen om in een betere voeding en huisves- tmg der mijnwerkers te voorzien. Een BRUIDSBOUQUET van Vlooswijkstr. 27 Tel. 276 - Terneuzen geeft U zeker de greets!e velJecning Wij leveren ze gaarne, keurig verzorgd, in iedere prijs. VERZENDING NAAR ALLE PLAATSEN. Ingez. Med. BELGISCHE TOERISTEN NAAR ZEELAND. Op den vij.ftienden Augustus a.s. bij gele genheid van de viering van „half Oogst" in Belgie vinden verschillende bootreizen naar onze provincie plaats. Naar'we vernemen zal de veerboot ,,Pririses Juliana" van den Pro- vincialen Stoombootdienst op de Wester- Schelde een tocht met ruim 1500 personen maken via Antwerpen naar Vlissingen alwaar geruimen tijd vertoefd zal worden. De schroefboot „De Schelde" van de Rot-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 1